Атанас Стаматов – председател на УС
email: at_stamatov@abv.bg

Добрин Тодоров – изпълнителен директор
GSM: 0895/451 253
email: dobrintodorov61@abv.bg

Ясен Захариев – научен секретар
GSM: 0888/122 513
email: yasska@nbu.bg

Aдрес за кореспонденция: 1113, София, ул. Алфред Нобел № 1, бл. 4, вх. Б., ап. 10;
Добрин Тодоров