Световни философски конгреси

Участия на български философи в световни философски конгреси

Тук и по-нататък източниците на информация – специализираните списания по философия, са дадени със съкращения: АСФК („Архив за средновековна философия и култура”), БФПр („Български философски преглед”) ГСУ-ИФФ (Годишник на СУ, Историко-филологически факултет), УП – („Училищен преглед”), Ф („Философия”), ФА („Философски алтернативи”), ФМ („Философска мисъл”), ФП („Философски преглед”, 1929-1943), ФПр („Философски преглед”, 1991-1993), ФФ („Философски форум”).

Източник Място/Време Тема Българска делегация
Програма на конгреса август 2018,

Пекин

ХХIV конгрес – „Науката да бъдеш човек” П. Ганчев, И. Колев, Н. Милков, Б. Чендов и др.
Програма на конгреса август 2013,

Атина

ХХIII конгрес – „Философията като изследване и начин на живот” И. Апостолова, А. Гънгов, М. Димитрова, И. Калчев, П. Макариев, С. Минева, Г. Пенчева-Апостолова, В. Петров, К. Стоянов, Б. Чендов
ФА, бр. 1-2, 2009, 170-172 юли-август

2008, Сеул

ХХII конгрес – „Да преосмислим философията днес” А. Гънгов, М. Димитрова, И. Калчев, И. Колев, П. Макариев
Програма на конгреса август 2003, Истанбул ХХI конгрес – „Философията пред лицето на днешните предизвикателства” Е. Великова, Л. Гурова, А. Гънгов, А. Димитров, М. Димитрова, Н. Иванова, И. Калчев, Г. Коларов, Е. Лазарова, П. Макариев, В. Николова, В. Проданов, Л. Радоилска, А. Стефанов, М. Табаков, Г. Теохарова
ФФ, бр. 4, 1998, 164-170; ФА, бр. 5-6, 1998, 123-125 1998,

Бостън

ХХ конгрес – „Ролята на философията за образованието в хуманизъм” С. Герджиков, А. Димитров, И. Калчев, Б. Палюшев, И. Райнова, С. Спасов, К. Търкаланов (изнесени); Н. Василев, А. Линков, Д. Петрова, А. Стефанов (депозирани доклади); И. Делина, И. Колев, Т. Тимев (гости)
ФА, бр. 5, 1993, 25-30 август 1993,

Mосква

ХIХ конгрес – „Човечеството в повратен момент” С. Васев, А. Димитров, И. Райнова, Б. Чендов
ФМ, бр. 1, 1989, 21-34 август 1988, Брайтън ХVIII конгрес – „Човешките същества като предмет на философията” А. Данаилов, Н. Ирибаджаков, Е. Панова, И. Паси, Д. Спасов, А. Стефанов, К. Тьогел; С. Ангелов, И. Райнова, А. Стойчев и др.
ФМ, бр. 3, 1984, 118-121 август 1983, Монреал ХVII конгрес – „Философия и култура” С. Ангелов (р/л), И. Апостолова, М. Бъчваров, С. Гановски, А. Давидов, К. Делев, Л. Драмалиев, П-Е. Митев, Е. Николов, Е. Панова, И. Паси, С. Петров, А. Поликаров, В. Проданов, Д. Спасов, Х. Смоленов
ФМ, бр. 12, 1978, 110-111 август-септември 1978, Дюселдорф ХVI конгрес – „Философията и схващанията на съвременните науки за света” Н. Ирибдажаков (р/л), С. Ангелов, П. Гиндев, Б. Дянков, А. Кътов, Д. Павлов, Д. Спасов и др.
ФМ, бр. 12, 1973, 3-19 септември 1973, Варна ХV конгрес – „Човек. Наука. Техника” Т. Живков (приветствие), Т. Павлов (р/л), С. Ангелов, М. Бъчваров, Т. Вълов, С. Гановски, П. Гиндев, Н. Ирибаджаков, С. Михайлов, Д. Павлов, П. Попов, Я. Радев, Д. Спасов, Г. Цонков и др.
ФМ, бр. 11, 1968, 109-119; бр. 12, 89-104 септември 1968, Виена ХIV конгрес – „Дух, свят, и история”, „Свобода: отговорност и решение”, „Език, семантика и херменевтика”, „Философия и идеология”, „Философия на природата” Н. Ирибаджаков (р/л), П. Гиндев, К. Горанов, К. Делев, Б. Дянков, Р. Караколов, А. Кътов, М. Марков, Д. Павлов, Е. Панова, П. Попов, П. Русев, Д. Спасов, А. Стойков, Д. Цеков, Г. Цонков, Б. Чендов; С. Ангелов, А. Бънков, Г. Гиргинов, А. Кожаров, В. Момов, Ж. Ошавков, М. Янков (изказвания); А. Атанасов, Н. Атанасова, А. Банковска, Г. Векилов, Г. Дончев, С. Леви, Т. Панова, С. Симеонова
ФМ, бр. 1,

1959, 127-133

септември 1958, Венеция ХII конгрес – „Човек и природа”, „Свобода и ценност”, „Логика, език и съобщение” Р. Караколов (р/л), А. Поликаров; К. Делев (изказване); А. Бънков, Г. Векилов
ФП, бр. 4, 1937, 442; ГСУ-ИФФ, кн. XXXIV, 1938. август 1938, Париж Д. Михалчев, И. Саръилиев
Actes du Huitieme Congres Interantional de Philosophie, Praque, 1936, s. XVII септември 1934, Прага И. Саръилиев
ФП, бр. 4, 1930, 347; УП, кн. 8, 1933, 1122-1135 септември 1930, Оксфорд И. Георгов, Д. Михалчев, И. Саръилиев, Р. Цанов
ГСУ-ИФФ, кн. XXI, 1925/26, с. 1-9. юни 1924,

Неапол

И. Георгов