Без категория

Проф. Нина Димитрова

Име: Нина Иванова Димитрова

Образование:

- магистър по философия – СУ „Св. Климент Охридски”, 1976;

- доктор по философия, 1981;

- доктор на философските науки, 2001.

Изследователски интереси: История на философията (българистика, руска религиозна философия, история на идеите), философия на религията, философска антропология.

Длъжност в научен институт – професор в Институт за изследване на обществата и знанието – БАН; р/л секция „История на философските и научните идеи”.

Участие в професионални организации, печатни органи и други инициативи:

- член на Съюза на учените в България;

- заместник главен редактор на сп. Философски алтернативи – 2004-2012 г.;

- член на редакционната колегия на международното списание Соловьевские исследования (ISSN 2076-9210) – от 2008 г.

- член-основател на Института за българска философска култура – 2011 г.

- член на редакционната колегия на сп. „Български философски преглед“ – от 2011 г.

Публикации

монографии

2014, Екзистенциални измерения на „Новото време” (Българската философска есеистика и публицистика в междувоенния период), София: „Проектория” /101 с./.

2013, Пророците на бесовете. Смисъл и вяра в руската религиозна философия, София: АИ „Проф. Марин Дринов” /208 с./.

2010, Часът на българската интелигенция, София: „Парадигма” /205 с./;

2008, Дебати около българския гностицизъм – ХХ век

2006, Религия и национализъм. Идеи за религията в междувоенния период в България, Велико Търново: „Фабер” /228 с./;

2003, Образи на човека (Антропологични идеи в българската философска мисъл между двете световни войни), Велико Търново: „Фабер” /128 с./;

2002, Националната руска философия – pro et contra (спорът между неославянофили и неозападници – ХХ век), Велико Търново: „Фабер” /112 с./;

2002, Социално-религиозни утопии в руския духовен ренесанс, София: АИ „Проф. Марин Дринов” /220 с./;

1998, Гностични мотиви в руския Сребърен век, София“ ЛИК /120 с./;

1995, Утопия и есхатология в руския Сребърен век, София: „Кронос” /128 с./;

1994, Достоевски и руският религиозно-философски ренесанс, София: УИ „Св. Климент Охридски” /132 с./.

1992, Философски въпроси на психологията (Развитие на психологията от Освобождението до 1944 г.), София: БАН /209 с./.

студии

2010, Георгий Флоровски – разриви и връзки //”Погасло дневное светило…“: Руската литературна емиграция в България 1919-1944, съст. и науч. ред. Радостин Русев, Йордан Люцканов, Христо Манолакев, С., АИ „Марин Дринов”;

2009, Orthodoxy and nationalism in Bulgaria in the interwar period //The Balkans as Reality. Sofia, Avangard Prima;

2008, Философско-антропологически дискусии //Критика и хуманизъм,  кн. 28, бр. 1;

2008, Философски проблеми на религията //Критика и хуманизъм, кн. 28, бр. 1;

2008, Философски измерения на дискусиите в психологията //Критика и хуманизъм, кн. 28, бр. 1;

2007, Руската религиозна метафизика от ХХ век //Онтологията през двадесети век, С., Faber;

2007, Между ума и безумието (Щрих към образа на юродивите у Достоевски) //Човекът: единен и раздвоен, С. [http://liternet.bg]

2005, Между Вечната Женственост и вечната женскост //Раздвоеният човек, С., „Фабер” [http://liternet.bg].