За института

Д-р Бисера Колева

Име: Бисера Николаева Колева

Образование:
- магистър по философия в СУ „Климент Охридски” (1987);
- доктор по философия в СУ „Св. Климент Охридски” (2012).

Изследователски интереси:
- Етика – история и теория;
- Философска антропология;
- История на модерната философска култура в България.

Длъжност в университет: УНСС, катедра „Политическа икономия”, главен асистент по философия.

Длъжност в ИБФК: асоцииран член (от 2013 г.), член (2020).

Участие в професионални организации:
- Член-основател на „Сдружението на университетските преподаватели по философия в България” (от 2002).
- Член на Българско философско общество (от 2015 г.).

Публикации

монография
2020, Философският ХХ век в България, T. III – Лица на модерната българска философска култура, Ч. 1 – От Възраждането до средата на ХХ век, София: ИК „Св. Иван Рилски” /271 с./. (съавт. Р. Делчева, Н. Димитрова, Я. Захариев, В. Кулов, А. Стаматов, Х. Стоев, Д. Тодоров, Г. Цанков).

учебни помагала
2015, Антология по философия. София: ИК УНСС.
2010, Антология по философия. София: УИ „Стопанство” /в съавт./.
1999, Антология по философия (за студентите от УНСС), София: УИ „Стопанство” /в съавт./.
1998, Три лекции по философия, София: ИПК „RATIO-90” /съавт. В. Кулов/.

студии
2012, Образи на Сократ в българската философска книжнина (От Георгов до наши дни) //Български философски преглед, бр. 2. 34-80.
2002, Три възгледа за щастието в античната философия: Сократ, Аристотел, Епикур //Научни трудове на УНСС, Т. 2, София, 327-352.
1996, Два аспекта от философията на Сократ //Свитък лекции по философия, Ч. 3, София: УИ „Стопанство”, 3-48.

статии и доклади
2012, За мнимото право на въздържане от гласуване //ИЗВЕСТИЯ на Хуманитарния департамент при МГУ „Св. Иван Рилски”, Т. ХII, 26-31.
2010, Сократовият метод на етическо познание: между теорията и живия диалог //Философски алтернативи, бр. 6, 143-156.
2010, Рационалното начало в Сократовата философия //ИЗВЕСТИЯ на Хуманитарния департамент при МГУ „Св. Иван Рилски”, Т. Х, 12-27.
2009, Проблемът за изворите и интерпретацията на Сократовата морална философия //Философски алтернативи, бр. 6, 46-60.
2005, Щрихи към Сократовото разбиране за ползата //Философия, бр. 1, 36-40.
2005, Щрихи към въпроса защо Сократ умира невинен //ИЗВЕСТИЯ на Хуманитарния департамент при МГУ „Св. Иван Рилски”, Т. V, 28-35.
2004, Бил ли е Сократ хедонист? //Философски алтернативи, бр. 1-2, 159-168.
2003, Сократовата беседа в университетското обучение по философия //Философия, бр. 6, 59-63.
2001, Размишление върху Сократовото разбиране за щастието //Философия, бр. 5-6, 78-83.
1994, Екзистенциалната погнуса на Жан-Пол Сартр от отчуждения свят //Свитък лекции по философия, Ч. 2, София: УИ „Стопанство”, 131-164.
1992, Човекът като автономно битие в екзистенциалната философия //Свитък лекции по философия, Ч. 1, София: УИ „Стопанство”, 94-112.