За института

Проф. Добрин Тодоров

Име: Добрин Петков Тодоров

Образование:
- магистър по философия в СУ „Климент Охридски” (1984);
- доктор по философия (1998, ВАК);
- доктор на философските науки (2009, ВАК).

Изследователски интереси:
- История на модерната философска култура в България;
- Философска антропология;
- Философия на образованието.

Длъжност в университет: МГУ „Св. Иван Рилски”, Минно-технологичен факултет, катедра „Икономика и управление”, професор по история на философията.

Длъжност в ИБФК: член-основател (2011), изпълнителен директор (2011-2021), председател на УС (2021-).

Участие в професионални организации, печатни органи и други инициативи:
- Член-основател на „Българско философско общество“ (2012-);
- Член на редколегията на сп. <„em>Български философски преглед“ (2011-);
- Член-основател на „Сдружението на университетските преподаватели по философия в България” (2002-), председател на УС (2002-2004);
- Член на редколегията на сп. „Известия” на Хуманитарния департамент в МГУ „Св. Иван Рилски” /Известия по хуманитарни и социални науки/ (2001-2010, 2021-);
- Член на редколегията на сп. „Философски алтернативи” (2004-2012);
- Член на издателския съвет на поредицата „Семинар 333” (2004-).

Избрани публикации
монографии и авторски сборници
2020, Философският ХХ век в България, T. III – Лица на модерната българска философска култура, Ч. 1 – От Възраждането до средата на ХХ век, София: ИК „Св. Иван Рилски” (271 с.) (съавт. Р. Делчева, Н. Димитрова, Я. Захариев, Б. Колева, В. Кулов, А. Стаматов, Х. Стоев, Г. Цанков).
2019, Многоликото битие и новото световъзприятие на съвременния човек, София: „Парадигма“ (275 с.).
2017, Кризата на университетското дело в България и един възможен изход от нея, София: ИК „Св. Иван Рилски“ (132 с.).
2014, Философската книжнина на български език, издадена в България през „дългия ХХ век“ (Библиография 1878-2013), София: ИК „Св. Иван Рилски“ (354 с.).
2012, Студии върху българската философска култура, София: ИК „Св. Иван Рилски” (292 с.).
2009, Специализираният философски печат в България (80 години след началото на сп. „Философски преглед”), София: „Сиела“ (446 с.).
2009, Философската публичност в тоталитарна и посттоталитарна България, София: „Сиела“ (605 с.).
2008, Философският ХХ век в България, T. I – Философската публичност, София: „Изток-Запад” /447 с./. (съавт. Н. Димитрова, Я. Захариев, А. Стаматов, Х. П. Тодоров).
2003, Академичната колегия на МГУ „Св. Иван Рилски”, София: ИК „Св. Иван Рилски” (92 с.).
2002, Пролегомени към историята на българската философска култура от тоталитарната епоха (В огледалото на сп. „Философска мисъл”), София: „ЛИК“ (340 с.).
1999, Съветската философска култура – типологичен анализ, София: „ЛИК“ (244 с.).

учебно помагало
2004, Човекът в Европейската философия, София: ИК „Св. Иван Рилски” (276 с.).

студии
2021, Tенденции в дисертационната дейност на българските философи през второто десетилетие на ХХI век //Български философски преглед, бр. 11, 186-220.
2018, Въвеждане на темата за свободата на волята в модерната българска философска култура //Български философски преглед, бр. 8, 67-84.
2015, Особености на академичната кариера на българските философи след въвеждане на ЗРАСРБ //Български философски преглед, бр. 5, 192-228.
2015, Обучението по философски дисциплини в МГУ „Св. Иван Рилски” през погледа на неговите студенти //Известия на Хуманитарния департамент на МГУ „Св. Иван Рилски”, Т. ХV, 93-134 (съавт. В. Серафимова).
2014, Университетското философско образование в България през погледа на студентите //Български философски преглед, бр. 4, 40-86 (съавт. С. Караджов).
2012, Етикът Георгов //Георгов, И. Етически съчинения, София: ИК „Св. Иван Рилски”, 7-37.
2011, Академичната кариера на професионалните философи в България през посттоталитарния период (Между 1991 и 2010 г.) //Български философски преглед, бр. 1, 169-237.
2009, Необявената програма на една „невидима” общност: Михаил Бъчваров и неговите последователи (В памет на проф. Михаил Бъчваров) //Критика и хуманизъм, кн. 28, бр. 1, 335-352.
2009, Изследване върху методите за преподаване и оценяване на резултатите от обучението по философски и социални науки на студентите от МГУ „Св. Иван Рилски” //Известия на Хуманитарния департамент на МГУ „Св. Иван Рилски”, Т. IХ, 50-78 (съавт. В. Серафимова).
2008, Георгов – наставникът //Георгов, И. Лекции по история на философията, София: УИ „Св. Климент Охридски”, 685-716.
2008, Генезис на модерната философска култура в България //Философският ХХ век в България, T. I – Философската публичност, София: „Изток-Запад“, 427-440.
2006, Еволюция на философското образование в тоталитарна България //Критика и хуманизъм, кн. 21, бр. 1, 235-253.
2004, Изследване на първите резултати от въвеждането на новия модел за организация на преподаването на философски и социални науки в МГУ „Св. Иван Рилски” //Известия на Хуманитарния департамент на МГУ „Св. Иван Рилски”, Т. IV, 97-128 (съавт. В. Серафимова).
2003, Състояние и перспективи на преподаването на хуманитарни и социални науки в нехуманитарните специалности на българските висши училища //Стратегии на образователната и научната политика, бр. 4, 53-69.
2000, Създатели и носители на българската философска култура //БЪЛГАРСКАТА ФИЛОСОФСКА КУЛТУРА ПРЕЗ ХIХ-ХХ век. (Биографично-библиографски справочник), София: „ЛИК“, 264-306.

публицистични книги
2019, Духът на съвременника, изразен в публичния език, София: „Парадигма“ (322 с.).
2015, „Езикови“ тревоги, София: ИК „Св. Иван Рилски“ (132 с.).
2011, Напомняне, София: ИК „Св. Иван Рилски” (156 с.).
2009, Попътно, София: ИК „Св. Иван Рилски” (96 с.).
2005, Между другото, София: ИК „Св. Иван Рилски” (80 с.).