За института

проф. Венцеслав Кулов

Име: Венцеслав Георгиев КУЛОВ

Образование:
- магистър по философия в СУ „Климент Охридски”, 1975;
- доктор по философия, 1989 (ВАК);
- доктор на философските науки, 2012 (НБУ).

Изследователски интереси: История на философията, Логика, Метафизика, Философия на науката.

Месторабота и длъжност: УНСС, катедра „Политическа икономия”, професор по история на философията (2013-2019).

Участие в професионални организации:
- член-основател на „Сдружението на университетските преподаватели по философия в България” (2002).
- член-основател на Института за българска философска култура (2011-).
- член на редколегията на сп. „Български философски преглед“ (2011-).
- член-основател на Българско философско общество (2012-).

Избрани публикации:
монографии:
2020, Философският ХХ век в България, T. III – Лица на модерната българска философска култура, Ч. 1 – От Възраждането до средата на ХХ век, София: ИК „Св. Иван Рилски” /271 с./. (съавт. Р. Делчева, Н. Димитрова, Я. Захариев, Б. Колева, А. Стаматов, Х. Стоев, Д. Тодоров, Г. Цанков).
2013, Философията като проблем в българската философска книжнина на ХХ век, София: ИК „Св. Иван Рилски“ /255 с./.
2009, Понятия за философия, София: „Инвестпрес” /160 с./.
2005, Проблеми на научната методология в светлината на възгледите на Карл Попър, София: „Инвест Прес” /120 с./.
1996, Размишления върху кореспондентното разбиране за истината и диалектическия материализъм, София: УИ „Стопанство” /82 с./.
1994, Възгледите на Димитър Михалчев за познанието, София: УИ „Стопанство” /116 с./.

учебници и учебни помагала:
2021, Кратък курс по логика, София: „Парадигма” /425 с./.
2012, Лекции по философия, София: ИК „УНСС” /248 с./.
2008, Лекции по логика, София: „Инвестпрес” /310 с./.
1998, Три лекции по философия (съавт. Б. Колева), София: ИПК „RACIO-90” /92 с./.
1992, Увод във философията на науката, София: УИ „Стопанство” /160 с./.

студии, статии и доклади:
2017, Димитър Михалчев като критик на традиционната логика //Михалчев, Д. Записки по логика, София: ИК „Св. Иван Рилски“.
2011, Препрочитайки Димитър Михалчев //Български философски преглед, бр. 1.
2010, Едно негативно мнение за диалектическия материализъм //Философски алтернативи, кн. 6.
2009, Ремкеанската философия – стил и философски метод //Философски алтернативи, кн. 3.
2009, Проблемът за същността на философията в творчеството на българските философи на ХХ век //Критика и хуманизъм, кн. 28, бр. 1.
2009, Карл Попър и теорията за обективната истина //Философски алтернативи, кн. 4.
2009, Карл Попър за философията //Философия, кн. 4.
2009, Епистемологията на Карл Попър и ежедневното познание //Еволюция и познание, София: ИК „Св. Иван Рилски”.
2007, Възгледът на К. Попър за ролята и значението на дефинициите – опит за оценка //Философски алтернативи, кн. 1.
2007, Индукция и дедукция //„Известия” на Хуманитарния департамент в МГУ „Св. Иван Рилски”, София, Т. VІІ.
2007, Д-р Кръстев за философията //Философски алтернативи, кн. 6.
2005, Към въпроса за европейските ценности (По повод размишленията на Цветан Тодоров за новия световен безпорядък) //Философски алтернативи, кн. 3-4.
2004, Проблемът за същността на философията //Философски алтернативи, кн. 4-5.
2002, Два любопитни момента във възгледите на Й. Ремке – Д. Михалчев //Философия, кн. 3.
2000, За ползата от философията //Философски  алтернативи, кн. 5-6.
1999, За българската философия и Д. Михалчев с повече уважение към фактите //Философски форум, кн. 1.
1994, Диалектическият материализъм и образната теория на познанието //Философски алтернативи, кн. 3.
1994, В защита на едно либерално разбиране за философията //Свитък лекции по философия, Ч. ІІ, София: УИ „Стопанство”.