Лични

Личен фонд на Иван Саръилиев в ЦДА

Централен държавен архив

Фонд 1982 К

Саръилиев, Иван Вельов

Опис 1

I. Биографични документи

I. 1. Биографични

А. е. 1: Автобиография на Иван Саръилиев. 30 юни 1949 г. Оригинал. Машинопис. 3 л.

А. е. 2: Кръщелно свидетелство на Иван Саръилиев. София, 29 юни 1887 г. Заверен превод. Ръкопис. Фр. ез. 1 л.

А. е. 3: Удостоверение и медицинско свидетелство, издадено от II Софийска мъжка гимназия на Иван Саръилиев за завършен VIII (стар стил)/ V клас. София, 27 ян. 1904. Оригинал. Ръкопис. 2 л.

А. е. 4: Съобщение от Министерството на народното просвещение, разписки, квитанции и др. за получаваната от Иван Саръилиев стипендия. София, Париж, 1905-1910. Оригинали. Ръкопис, машинопис. Фр. ез. 16 л.

А. е. 5: Разрешение от Префектурата на полицията – Париж, издадено на Иван Саръилиев за разрешен престой. Париж, 13 ян. 1906. Оригинал. Ръкопис. Фр. ез. 1 л.

А. е. 6: Тетрадка със записки и упражнения по гръцки език на Иван Саръилиев. Париж, 1906-1907. Оригинал. Ръкопис. Гр. ез., фр. ез. 58 л.

А. е. 7: Окръжни от Министерството на народното просвещение до всички държавни стипендианти в чужбина, между които Иван Саръилиев, за реда при получаване и отчитане на стипендията. София, 28 дек. 1907. Оригинал. Ръкопис. 3 л.

А. е. 8: Уверение от Сорбоната, Филологически факултет, издадено на Иван Саръилиев за завършен I семестър на 1907-1908. Париж, 10 апр. 1908. Оригинал. Ръкопис. Фр. ез. 6 л.

А. е. 9: Молба от Иван Саръилиев до декана на “Романски филологии” – Сорбоната за отлагане на изпити за лятната сесия. Париж, 22 май 1908. Оригинал. Ръкопис. Фр. ез. 1 л.

А. е. 10: Удостоверение от Министерството на просвещението, издадено на Иван Саръилиев за това, че е държавен стипендиант и студент по романска филология в Сорбоната. София, 25 септ. 1908. Оригинал. Машинопис. 3 л.

А. е. 11: Съобщение от Секретариата на Факултета за датата на държавния изпит, изпратено до Иван Саръилиев. Париж, 12 окт. 1908. Оригинал. Ръкопис. Фр. ез. 1 л.

А. е. 12: Известие от Сорбоната, Факултет “Романски филологии”, до Иван Саръилиев за спешно явяване във факултета. Париж, 16 юли 1909. Оригинал. Ръкопис. Фр. ез.

А. е. 13: Заявление от Иван Саръилиев за определяне на трудовия му стаж като учител в I Софийска мъжка гимназия с приложено удостоверение от гимназията. София, 22 септ. 1920. Оригинали. Ръкопис, машинопис. 3 л.

А. е. 14: Биографични сведения и опис на трудовете и публикациите на Иван Саръилиев, изисквани от Ректората на Университета. София, [1924]. Оригинали, копия. Ръкопис, машинопис, печат. 4 л.

А. е. 15: Бележки на Иван Саръилиев с данни за прослуженото от него време, за пенсионните удръжки и за компенсациите при определяне на трудовия стаж по време на война до 1 май 1937 г. София, 1925 – 1937. Оригинал. Ръкопис. 6 л.

А. е. 16: Задграничен паспорт, издаден на Иван Саръилиев като делегат на VIII-я конгрес по философия в Прага. София, 24 авг. 1934. Оригинал. Фр. ез. 2 л.

А. е. 17: Повиквателна карта за гражданска мобилизация на Иван Саръилиев. София, 1941. Бланка. 1 л.

А. е. 18: Заявление от проф. Иван Саръилиев до Дирекция на милицията за издаване на паспорт за Италия и Франция. София, 4 юли 1947. Копие. Машинопис. 1 л.

А. е. 19: Свидетелство, издадено от Квестурата на Софийския университет на проф. Иван Саръилиев за прослужено време от 1920 до 1949 г. в Историко-филологическия факултет и за това, че продължава да работи. София, 10 дек. 1949. Формуляр. Препис. 4 л.

А. е. 20: Заявления от проф. Иван Саръилиев до Дирекция “Пенсионно осигуряване” за изплащане на цялата пенсия поради прекратяване на работа с приложен акт за напускане на длъжността и свидетелство за прослужено време. София, 18 февр. 1951. Препис. Машинопис, ръкопис. Формуляр. 4 л.

А. е. 21: Пенсионна преписка и решение на Дирекцията за пенсиите за определяне пенсията на Иван Саръилиев с приложени заявление, удостоверение и сведения от него. София, 1958-1959. Оригинали, чернови. Машинопис, ръкопис. 31 л.

А. е. 22: Некролог на професор Иван Саръилиев, отпечатан в “Църковен вестник”. София, 21 юли 1969. Печат. 32 л.

I. 2. Имуществено-стопански

А. е. 23: Скици, нотариални актове, записки във връзка с мястото и къщата на ул. “Вазов” 1, собственост на Вельо Саръилиев. София, 1907, 1917-1920. Оригинали, копия. Ръкопис. 79 л.

А. е. 24: Удостоверения, договори, нотариални актове и др. във връзка с наследствени имоти. София, 1910-1911, 1929, 1942-1946. Оригинали, копия. Машинопис, скици. 67 л.

А. е. 25: Уверения, издадени на Иван Саръилиев от  I Софийска мъжка гимназия за удържани суми за общинска пътна повинност. София, 1912–1918. Оригинали. Бланки. 5 л.

А. е. 26: Проектна документация, планове, сметкоразписки за построяване пристройка към къщата на наследниците на Вельо Саръилиев (баща). София, 1920-1922. Оригинали. Ръкопис, чертежи. 223 л.

А. е. 27: Свидетелства за наследници и удостоверения за наследството от Вельо Саръилиев (баща). София, 1926-1929. Оригинали. Машинопис. 80 л.

А. е. 28: Сметкоразписки за закупени стоки и получени услуги от Иван Саръилиев. София, 1929-1931. Бланки. 59 л.

А. е. 29: Сметко-разходни документи по облагането имота на Саръилиев с данък «сгради», както и оценки на същия имот. София, 1930-1935. Оригинали, копия. Машинопис, бланки. 178 л.

А. е. 30: Писма, жалби и скици, изпратени до Архитектурния отдел от Иван Саръилиев във връзка с нанесени щети от строежа на съседна сграда. София, 1939. Оригинали. Машинопис. Скици. 24 л.

А. е. 31: Квитанция от Народно осигурително дружество «Балкан – живот», издадена на Иван Саръилиев за внесена сума. София, 4 окт. 1943. Оригинал. Ръкопис. 1 л.

А. е. 32: Удостоверение, издадено от касата при Ректората на Университета на проф. Иван Саръилиев за удържана пътна повинност за годините 1935-1940. София, 9 авг. 1945. Препис. Машинопис. 1 л.

А. е. 33: Декларация на Иван Саръилиев за допълнителен данък общ доход за 1945 г. София, 1946. Оригинал, копие. Ръкопис. Формуляр. 4 л.

А. е. 34: Молби от Иван Саръилиев, братята и сестра му до комисаря за подпомагане пострадалите от въздушни нападения граждани за изплащане на по-високи суми за унищожената им покъщнина. София, 24 юни 1947. Чернови. Ръкопис, машинопис. 44 л.

А. е. 35: Жалби от Иван Саръилиев до Столична община за матерални вреди, нанесени му от предприемача Иван Бусерски. София, 1947. Оригинали, копия. 12 л.

А. е. 36: Декларации и жалби от Иван Саръилиев, братята и сестра му за платен данък «общ доход». София, 1947 – 1966. Бланки. 611 л.

А. е. 37: Закон за пенсиите, коментари по прилагането му и бележки на Иван Саръилиев за уточняване размера на пенсията на Илия Саръилиев (брат). София, 1955-1959. Оригинал. Ръкопис, машинопис, печат. 54 л.

А. е. 38: Удостоверения за оценка на имота на «В. Коларов» 11, принадлежащ на наследниците на Вельо Саръилиев (баща) с приложени молби, документи от извършена оценка и др. София, 1958. Оригинали, копия. Машинопис, ръкопис. 47 л.

А. е. 39: Преписка на Иван Саръилиев с Българска инвестиционна банка за строителството на ж. с. к. «Лоза». София, 1959–1960. Оригинали, копия. Ръкопис, машинопис. 126 л.

А. е. 40: Бележки на Иван Саръилиев, писма до Министерството на благоустройството за застроителния план на квартала и за мястото и къщата на ул. «Солунска». София, 1960-1962. Оригинали, копия. Машинопис, ръкопис, скици. 438 л.

А. е. 41: Жалби и преписка на Иван Саръилиев с Приемателна комисия за построяване на обект «В. Коларов» 11, с Председателя на Комитета за архитектура и благоустройство и др. за отстраняване на дефекти в построеното фамилно жилище на Саръилиеви. София, 1965. Оригинал. Ръкопис. 27 л.

А. е. 42: Таблица за стойностите на апартаментите в жилищната сграда на ул. «В. Коларов» 11. София, б. д. Чернова. Ръкопис. 2 л.

II. Служебна и обществена дейност

II. 1. Учител в I Софийска мъжка гимназия

А. е. 43: Заповед за назначение и за повишаване в длъжност на Иван Саръилиев, издадени от I Софийска мъжка гимназия. София, 1910-1915. Оригинали. Машинопис. 15 л.

А. е. 44: Молби от Иван Саръилиев до Директора на I Софийска мъжка гимназия за разрешаване отпуск по здравословни причини с приложени медицински свидетелства. София, 1915-1920. Оригинали. Машинопис, ръкопис. 7 л.

А. е. 45: Преписка между Иван Саръилиев и Министерството на народното просвещение чрез I Софийска мъжка гимназия за молбата на Саръилиев да бъде освободен от занятия в гимназията, за да се подготви за длъжността си в Историко-филологическия факултет в Университета. Копривщица, 21 авг. 1920. Оригинали. Ръкопис, машинопис. 2 л.

А. е. 46: Акт за напускане на I Софийска мъжка гимназия на Иван Саръилиев. София, 1920. Оригинал. Бланка. 1 л.

А. е. 47: Писмо от Министерството на народното просвещение до Директора на I Софийска мъжка гимназия за назначаването на Иван Саръилиев за редовен доцент по история на философията в Университета. София, 23 ноем. 1920. Препис. Машинопис. 4 л.

II. 2. Декан на Историко-филологическия факултет при Софийския университет

А. е. 48: Заявления от Иван Саръилиев до Ректора на Софийския университет за участие в конкурса за редовен доцент по история на философията. Берн, 7 март 1919. Оригинали. Ръкопис. 9 л.

А. е. 49: Рецензии от проф. Георгов, от Д. Михалчев за хабилитацията на Иван Саръилиев като редовен доцент при катедра «История на философията» при Университета с приложен доклад от декана на Историко-филологическия факултет за резултата от конкурса. София, май, юни 1920. Оригинали. Ръкопис, машинопис. 20 л.

А. е. 50: План за лекциите и упражненията на Иван Саръилиев за зимния семестър на 1920/1921 г., изпратен до декана на Историко-филологическия факултет на Университета. София, 8 окт. 1920. Оригинал. Ръкопис. 2 л.

А. е. 51: Удостоверение, издадено от Квестурата при Софийския университет на Иван Саръилиев за неправилно удържани суми от заплатата му. София, 8 юли 1921. Оригинал. Машинопис. 1 л.

А. е. 52: Съобщение от Министерство на народното просвещение за назначението на Иван Саръилиев за член на комисията за изработването на работни програми за средните училища. София, 17 авг. 1921. Оригинал. Машинопис. 1 л.

А. е. 53: Служебен лист с приложени статистически данни на Иван Саръилиев за Софийския университет като редовен доцент. София, 21 окт. 1922. Оригинал, препис. Ръкопис. 3 л.

А. е. 54: Молби, заявления, удостоверения и др. от Иван Саръилиев до декана на Историко-филологическия факултет за командировката му в Англия. София, 1923-1924. Оригинали. Ръкопис. 22 л.

А. е. 55: Доклади от декана на Историко-филологическия факултет, от Георгов и Кацаров за повишаването на редовния доцент Иван Саръилиев в извънреден професор с приложено съобщение от Министерството на народното просвещение. София, март-май 1924. Оригинали. Ръкопис, машинопис. 15 л.

А. е. 56: Заповед за командировка, издадена от Министерството на народното просвещение на Иван Саръилиев за едногодишна специализация в Англия. София, май 1924. Оригинали. Ръкопис, машинопис. 5 л.

А. е. 57: Писма от Филов, декан на Историко-филологическия факултет, до Иван Саръилиев в Лондон за невъзможността за удължаване на командировката му, както и за нови финансови средства. София, 1924-1925. Оригинали. Ръкопис. 3 л.

А. е. 58: Преписка между Иван Саръилиев и квестора на Университета за отчитането на пътните разноски за командировката на Саръилиев в Англия. София, Лондон, 1924-1925. Оригинали. Ръкопис. 6 л.

А. е. 59: Писма от Иван Саръилиев до Филов, декан на Историко-филологическия факултет, за работата и проучванията, направени по време на командировката му в Англия. Лондон, Кеймбридж, ян., май 1925. Оригинал. Ръкопис. 15 л.

А. е. 60: Писмо от В. Н. Златарски, ректор на Софийския университет, до проф. Иван Саръилиев, командирован в Лондон, за решението на Академичния съвет да не му се разреши отпускането на допълнителна сума за престоя му в Англия. София, 1925. Оригинал. Машинопис. 1 л.

А. е. 61: Заявления от Иван Саръилиев до декана на Историко-филологическия факултет за разрешаване на отпуск по болест с приложено медицинско свидетелство. София, дек. – ян. 1925, 1926. Оригинали. Ръкопис, машинопис. 5 л.

А. е. 62: Писма от Иван Саръилиев до Началника на Бюджетно-контролния отдел при Министерството на народната просвета за отчитане на получените пътни пари с приложени сметки. София, окт., март 1925-1926. Оригинали. Ръкопис. 5 л.

А. е. 63: Съобщение от Софийския държавен университет до проф. Иван Саръилиев за заповед от Министерството на народното просвещение за повишаването му в клас за прослужени години. София, 12 окт. 1926. Оригинал. Ръкопис. 1 л.

А. е 64: Бележки на Иван Саръилиев за зададени и прегледани теми на студенти по история на философията. София, 1927. Оригинали. Ръкопис. 33 л.

А. е. 65: Съобщение от С. Радев, декан на Историко-филологическия факултет, до проф. Саръилиев за определяне на лекциите, семинарните занятия и практическите му упражнения за летния семестър на 1927/1928. София, 10 ян. 1928. 1 л.

А. е. 66: Бележки на Иван Саръилиев върху правилника за фонда «Д-р Никола Алексиев». София, 1928. Чернова, копие. 5 л.

А. е. 67: Молба от Иван Саръилиев до Ректора на Софийския университет за съдействие при получаване на безплатен билет за пътуването му до Англия за VII-я международен философски конгрес. София, 28 юли 1930. Оригинал. Ръкопис. 1 л.

А. е. 68: Съобщение от Ректора на Университета до проф. Иван Саръилиев за приемане функциите на декан от проф. д-р Романски. София, 29 септ. 1930. Оригинал. Машинопис. 1 л.

А. е. 69: Списъци на книги, необходими на факултетната библиотека по философия. София, 1930. Чернови. Ръкопис, машинопис. Нем. ез. 12 л.

А. е. 70: Доклади от Иван Саръилиев, декан на Историко-филологическия факултет, до Академичния съвет за задгранична командировка на преподаватели от Факултета, за увеличаване приема на студенти, да се открие лекторат по български език в Университета в Прага и др. София, 1930. Оригинали. Ръкопис. 7 л.

А. е. 71: Писмо от проф. Иван Саръилиев до проф. Георгов, определен от Факултетния съвет, заедно с проф. Д. Кацаров, за докладчик по конкурса за редовен професор по методика и педагогика с кандидати д-р П. Цонев и д-р М. Герасков. София, 9 окт. 1930. Чернова. Ръкопис. 2 л.

А. е. 72: Доклад от проф. Иван Саръилиев пред Академичния съвет на Университета за представяне кандидатурата на д-р Никола Даскалов за редовен лектор по гръцки език. София, 10 ноем. – 24 дек. 1930. Оригинал. Ръкопис. 3 л.

А. е. 73: Доклади от Иван Саръилиев, декан на Историко-филологическия факултет, до Академичния съвет за включване на материали в Годишника на Университета, за обявяване на конкурси за преподаватели, за участие в конгреси и др. София, 1931. Оригинали. Ръкопис. 20 л.

А. е. 74: Слово за представяне на проф. Ханделсман от Университета във Варшава, изнесено от проф. Иван Саръилиев пред колеги в Софийския университет. София, 25 май 1931. Чернова. Ръкопис. Фр. ез. 2 л.

А. е. 75: Молба от проф. Иван Саръилиев до декана на Историко-филологическия факултет за разрешаване на едногодишен отпуск с цел проучвания в областта на средновековната и съвременна английска философия. София, 22 юни 1931. Оригинал. Ръкопис. 1 л.

А. е. 76: Съобщение от Ректора на Университета до Иван Саръилиев да предаде функциите си на декан на проф. Ников във връзка с разрешаването на едногодишен задграничен отпуск на проф. Саръилиев. София, 1931. Оригинали, преписи. машинопис, ръкопис. 5 л.

А. е. 77: Бележки на Иван Саръилиев от заседание на Академичния съвет за обявяване на конкурс за редовен професор по германска филология с докладчик проф. М. Арнаудов и кандидат К. Гълъбов, с приложено писмо до проф. Арнаудов. София, 1931. Чернови. Ръкопис. 2 л.

А. е. 78: Молба от Иван Саръилиев до декана на Историко-филологическия факултет за разрешаване на отпуск по болест с приложено медицинско свидетелство. Париж, 25 септ. 1932. Оригинали. Ръкопис. Фр. ез. 4 л.

А. е. 79: Писмо от директора на Образцова гимназия “Уилям Гладстон” до проф. Саръилиев за дадени му преди година диапозитиви, които трябва да върне. София, 27 септ. 1932. Оригинал. Машинопис. 1 л.

А. е. 80: Бележки на Иван Саръилиев по подготовка на отчета му пред фондация “Рокфелер” за 1931-1932. [Вашингтон], 1932. Оригинал. Ръкопис. Англ. ез. 58 л.

А. е. 81: Преписка на Иван Саръилиев с фондация “Рокфелер” във връзка с отпускането на стипендии, приложен е устав и програма за работата на фондацията. Париж, 1933. Оригинали. Машинопис, ръкопис. Англ. ез. 10 л.

А. е. 82: Писма до Иван Саръилиев от фондация “Рокфелер” за посещението на проф. Грос в България и за отчет за работата му Софийския университет. Париж, 1933, 1937. Оригинали. Машинопис. Англ. ез. 4 л.

А. е. 83: Каталози на книги по философия, психология и естествени науки. Ню Йорк, Лондон, Мюнхен, 1933, 1940-1958. Печат. Англ. ез., нем. ез. 258 л.

А. е. 84: Писма на Иван Саръилиев до Министерството на народното просвещение за издаването на сборник в чест на проф. Георгов и по повод 70-годишния му юбилей. София, 1934. Оригинали. Ръкопис, машинопис. 10 л.

А. е. 85: Публикации във в. “Просветно единство” за делото “Консулов-Михалчев”, както и отзив от Атанас Илиев, разглеждащ статията на Михалчев “Философията като наука”, публикуван в сп. “Училищен преглед”. София, 1934, 1941. 52 л.

А. е. 86: Заявление от Иван Саръилиев до декана на Историко-филологическия факултет за командировката му в Австрия и Чехословакия и необходимата му за това сума. София, 15 юни 1934. Оригинал. Машинопис. 3 л.

А. е. 87: Покана и предварителни материали за II международна конференция на университетските преподаватели, доклад на Иван Саръилиев като участник в нея. Гренобъл, 1935. Оригинали, копия. Машинопис, печат. Фр. ез. 32 л.

А. е. 88: Списъци на защитени дисертации на студентите по история на философията. София, 1935-1946. Оригинали. Ръкопис. 19 л.

А. е. 89: Преписка на Иван Саръилиев и Жак Шевалие, декан на Филологическия факултет в Гренобъл, по повод неговото посещение в София. София, Гренобъл, 1937. Оригинали. Ръкопис, машинопис. Фр. ез. 31 л.

А. е. 90: Писмо от Жак Шевалие до Иван Саръилиев за намерението му да чете лекции върху Декарт и Бергсон и за посещението му в България за разискване на техните философски възгледи, застъпени в творчеството на проф. Саръилиев. Гренобъл, 1937. Оригинал. Ръкопис. Фр. ез. 1 л.

А. е. 91: Писмо от А. Ришар (A. Ricard), секретар на Академията в Гренобъл, до проф. Саръилиев за промяна във времето на пристигане в София на декана на [Философския факултет] на Университета в Гренобъл.  Гренобъл, 10 апр. 1937. Оригинал. Ръкопис. Фр. ез. 1 л.

А. е. 92: Покана за тържествено събрание, посветено на Р. Декарт с лекции на проф. Иван Саръилиев и проф. Жак Шевалие. София, 20 апр. 1937. Печат. 3 л.

А. е. 93: Заявление от проф. Иван Саръилиев до декана на Историко-филологическия факултет за разрешение за отпечатване на труда му “Прагматизъм” в “Университетска библиотека”. София, 7 юни 1937. Оригинал. Ръкопис. 1 л.

А. е. 94: Молба от проф. Саръилиев до Декана на Историко-филологическия факултет за отпускане на сумата 10 000 лв. за задгранична командировка във Франция. София, 7 юни 1937. Оригинал. Ръкопис. 1 л.

А. е. 95: Писмо от Р. Райнов, ректор на Софийския университет, до Реймон Байе за определените професор Иван Саръилиев и професор Михалчев, представители на Софийския университет за IX-я международен конгрес по философия – Париж. София, 29 юни 1937. Оригинал. Машинопис. Фр. ез. 2 л.

А. е. 96: Покана, програма, предварителни материали за IX конгрес по философия с формуляр за присъствие, изпратен до Иван Саръилиев. София, Париж, 1937. Печат. Фр. ез., англ. ез. 148 л.

А. е. 97: Доклад на Иван Саръилиев, изнесен от него като делегат на Конгреса, негови статии за дейността на конгреса, отзиви за него във френския печат. Париж, София, 1937. Машинопис, печат. Фр. ез., нем. ез. 15 л.

А. е. 98: Програма и правилник на IX-я международен конгрес по психология. Париж, 25-31 юли 1937. Печат. Фр. ез. 6 л.

А. е. 99: Програма, правилник и допълнителни сведения за II-я международен конгрес по естетика и изкуствознание . Париж, 7-11 авг. 1937. Печат. Фр. ез. 20 л.

А. е. 100: Записки на Иван Саръилиев по административни въпроси на факултета. София, 1937-1940. Оригинали, чернови. Ръкопис, печат. 35 л.

А. е. 101: Циркулярно писмо до преподавателите и асистентите в Университета за участие при съставяне на университетския Алманах. София, 30 апр. 1938. Печат. 4 л.

А. е. 102: Некролози и слова по повод смъртта на проф. Георгов. София, 1938. Оригинал. Ръкопис, машинопис. 45 л.

А. е. 103: Поздравителен адрес от Академията в Ним до Софийския университет по повод 50-годишнината му, поднесен от Жак Шевалие, декан на филологическия факултет в Гренобъл. Ним (Франция), [1938]. Оригинал. Ръкопис. Гр. ез. 4 л.

А. е. 104: Студентски писмени работи по история на философията. София, 1938, 1948. Оригинали. Ръкопис. 113 л.

А. е. 105: Протоколи от изпитна сесия по история на философията. София, 1938. Чернова. Ръкопис. 15 л.

А. е. 106: Статия на проф. Кийлинг от Университета в Илинойс “Булгар като термин за обида” с приложени становища на проф. Саръилиев, на директора по печата при Министерството на външните работи, на българския консул в Ню Йорк по този въпрос. София, Ню Йорк, 1939. Оригинали, копия. Машинопис. Англ. ез. 28 л.

А. е. 107: Писмо-покана до Иван Саръилиев от ректора на Университета в Гренобъл за участие в тържествата по повод 600-годишния юбилей на Академията. Гренобъл, 18 март 1939. Оригинал. Ръкопис, машинопис. Фр. ез. 2 л.

А. е. 108: Студентски разработки по темата “Главните философски възгледи на Платон”, дадена на изпит по история на философията. София, 1939. Оригинали. Ръкопис. 23 л.

А. е. 109: Студентски разработки на тема “Главните философски възгледи на Бейкън”, дадена на изпит по история на философията. София, 1939. Оригинали. Ръкопис. 21 л.

А. е. 110: Студентски разработки на тема “Главните философски възгледи на Хобс”, дадена на изпит по история на философията. София, 1939. Оригинали. Ръкопис. 45 л.

А. е. 111: Протоколи от изпитни сесии по история на философията. София, 1939. Чернови. Ръкопис. 42 л.

А. е. 112: Протоколи от изпитни сесии по история на философията. София, 1940. Чернови. Ръкопис, циклостил. 37 л.

А. е. 113: Писма от колеги на Иван Саръилиев, А. Хаджиолов, [С. Боляров], до него, с молба за записване и прехвърляне на студенти. София, 1940. Оригинали. Ръкопис. 2 л.

А. е. 114: Представяне на д-р Христо Гандев, доцент от катедра «Нова и най-нова история», от проф. Саръилиев и съобщение за неговата лекция «Нация и националност в историята». София, 7 ноем. 1940. Чернова. Ръкопис, печат. 9 л.

А. е. 115: Представяне на Иван Дуйчев, редовен доцент по българска история, от Иван Саръилиев, с приложена лекция на Дуйчев «Държава и църква в средновековна България». София, 1940. Оригинал. Ръкопис, печат. 9 л.

А. е. 116: Бележки на Иван Саръилиев и изказване по честването на проф. Михаил Герасков. София, 1940. Оригинали. Ръкопис, машинопис. 24 л.

А. е. 117: Писмо от Министерството на народното просвещение до Иван Саръилиев за предложение във връзка с промяна на програмата за гимназиите по философска пропедевтика и педагогика, с приложен проект. София, 1 юни 1940. Оригинал. Брошура. Машинопис, печат. 6 л.

А. е. 118: Писма от проф. д-р Хайнц Киндерман, директор на семинара по германистика в Университета в Мюнстер, до декана на Историко-филологическия факултет на Софийския университет за уточняване датата и темата на лекцията му в София. Мюнстер, авг. – дек. 1940. Оригинал. Машинопис. Нем. ез. 3 л.

А. е. 119: Студентски разработки на тема “Хераклит и Парменид”, дадена на изпит по история на философията. София, 1940. Оригинали. Ръкопис. 5 л.

А. е. 120: Студентски разработки на тема “Сократ: живот, метода и главни възгледи”, дадена на изпит по история на философията. София, 1940. Оригинали. Ръкопис. 109 л.

А. е. 121: Бележки на Иван Саръилиев за провеждане на конкурси за стипендия “Барутчийски” и за стипендии за 2-годишна специализация в чужбина по история, класическа филология и археология. София, 1940. Оригинали. Ръкопис. 2 л.

А. е. 122: Удостоверения, издадени от Декана на Историко-филологическия факултет за приемането на 3 румънски студенти в специалността “Славянска филология” при Университета. София, 5 окт. 1940. Копие. Машинопис. Фр. ез. 3 л.

А. е 123: Писмо от проф. Венедиков до Иван Саръилиев за осигуряване на аудитория в Историко-филологическия факултет за провеждане на негови лекции. София, 31 окт. 1940. Оригинал. Ръкопис. 2 л.

А. е. 124: Писмо от Иван Саръилиев до Велика д-р Гунчева за благодарността на Съвета на Историко-филологическия факултет за паричното дарение, направено в памет на сина й – доцент Гунчо Гунчев, за основаване на фонд на името му при Географския институт на Университета. София, 1940. Чернова. Ръкопис. 1 л.

А. е. 125: Бележки на Иван Саръилиев по изменението на Правилника за издаване на “Университетска библиотека”. София, 1940. Оригинал. Ръкопис. 5 л.

А. е. 126: Препис-извлечение от заседание на Академичния съвет за изнасяне на прощално слово от професорите, напускащи Университета. София, 18 дек. 1940. Заверен препис. Машинопис, ръкопис.

А. е. 127: Бележки на Иван Саръилиев по произведените конкурси за професори през периода 1940-1941. София, 1940-1941. Оригинал. Ръкопис. 23 л.

А. е. 128: Бележки на Иван Саръилиев, като декан на Факултета, по административни въпроси. София, 1940, 1941. Чернови. Ръкопис. 3 л.

А. е. 129: Протоколи на Факултетния съвет, бележки за бюджета за 1941 г., за избор на секретар на Факултета и др. София, 1940-1941. Чернови. Ръкопис. 23 л.

А. е. 130: Писма, покани, сметкоразписки и др. от гостуването на проф. Киндерман от Мюнстерския университет; на проф. Кребс от Берлин и на проф. Цизарц от Мюнхен в София. София, 1940-1941. Оригинали. Ръкопис, машинопис. Нем. ез. 54 л.

А. е. 131: Преписка ма Иван Саръилиев с д-р Карл Майер, професор по славянска филология в Университета в Кьонигсберг, във връзка с гостуването му в София  и уточняване темата на доклада му. Кьонигсберг, София, дек. 1940-ян. 1941. Оригинал, чернова. Машинопис, ръкопис. Нем. ез. 10 л.

А. е. 132: Бележки на Иван Саръилиев по протоколи на Факултетния съвет. София, 1940-1941. Оригинали. Ръкопис. 23 л.

А. е. 133: Бележки на Иван Саръилиев, като декан на Историко-филологическия факултет, от факултетни съвети за наказателните семестри, снабдяване с учебни помагала, поправки на сградата и др. София, 1940-1941. Оригинали. Ръкопис, машинопис. 12 л.

А. е. 134: Писма от проф. д-р Норберт Кребс до декана на Историко-филологическия факултет за уточняване на датите и темите на лекциите му в София. Берлин, окт. 1940 – юли 1942. Оригинал. Машинопис. Нем. ез. 3 л.

А. е. 135: Писмо от Иван Саръилиев до Мария проф. Милетич за благодарността на Съвета на историко-филологическия факултет за дарението на библиотеката на проф. Милетич на Института по славянска филология. София, 5 ян. 1941. Чернова. Машинопис. 1 л.

А. е. 136: Писма от и до проф. Франц Дьолгер и декана на Историко-филологическия факултет в Софийския университет за уточняване датите и темите на лекциите му в София. Мюнхен, София, ян. – февр. 1941. Оригинал. Чернова. Ръкопис, машинопис. Нем. ез. 5 л.

А. е. 137: Писма от и до проф. Вилхелм Пиндер от Института по история на изкуството при Берлинския университет до декана на Историко-филологическия факултет при Софийския университет за гостуването му в София и за темата на лекцията, която ще изнесе. Берлин, София, ян. – март 1941. Оригинал. Заверен препис. Ръкопис, машинопис. Нем. ез. 4 л.

А. е. 138: Слово на Иван Саръилиев за представяне на проф. Джовани Алесио, изнесено пред ръководството на Софийския университет, с приложена биография на професора и библиография на трудовете му. София, 28 февр. 1941. Оригинал. Машинопис. Итал. ез. 10 л.

А. е. 139: Информации, приветствени слова от Иван Саръилиев и резюмета на изнесените от проф. Джакомо Девото от Флорентинския университет лекции по повод неговото гостуване на Софийския университет. София. 10-11 март 1941. Оригинали, копия. Ръкопис, машинопис. Фр. ез., итал. ез. 15 л.

А. е. 140: Покани, приветствия, програма на лекции, библиография на трудовете на проф. Херберт Дуде от Университета в Бреслау – по повод гостуването му на Софийския университет. София, 1941. Оригинали, копия. Ръкопис, машинопис. Нем. ез. 17 л.

А. е. 141: Устав на спомагателната каса на преподавателите от Софийския университет с приложено писмо до Иван Саръилиев, декан на Историко-филологическия факултет, за разпространение на образци-формуляри за членство. София, 7 май 1941. Оригинал. Машинопис. Брошура. 12 л.

А. е. 142: Писмо от Иван Венедиков до Иван Саръилиев с молба за назначение на негов близък за секретар в Историко-филологическия факултет. София, 14 юни 1941. Оригинал. Ръкопис. 1 л.

А. е. 143: Протоколи от изпитни сесии по история на философията. София, 1941. Чернови. Ръкопис. 33 л.

А. е. 144: Наредба за печатане на университетските издания, одобрена от Академичния съвет на заседанието от 12 ноем. 1941. София, 1941. Печат. 2 л.

А. е. 145: Доклад на Иван Саръилиев до Факултетния съвет по отношение автономията на Университета. София, 1941. Оригинал. Ръкопис. 31 л.

А. е. 146: Писма от Университета до министър-председателя с бележки за проекта за изменение и допълнение на Закона за държавните служители. София, 1941. Оригинали. Машинопис. 19 л.

А. е. 147: Бележки на Иван Саръилиев, изложение на академическите дружества, на студентите и др. по изменение на Закона за втората специалност. София, 1941. Оригинали. Ръкопис, машинопис. 25 л.

А. е. 148: Студентски разработки на тема “Философите от Милет: Талес, Анаксимандър, Анаксимен”, дадена на изпит по история на философията. София, 1941. Оригинали. Ръкопис. 16 л.

А. е. 149: Законопроект за народното просвещение и правилници за университетските издания и за дисциплинарните наказания на академичния персонал с бележки на Иван Саръилиев по тях. София, [1941]. Циклостил. 18 л.

А. е. 150: Докладни записки от Иван Саръилиев до Съвета на Историко-филологическия факултет за поканването в Софийския университет на проф. Емилио Бодреро от Университета в Падуа и проф. Мансика – Холандия. София, 1942. Оригинали. Фр. ез. 3 л.

А. е. 151: Информация от Иван Саръилиев за проф. Емилио Бодреро от Университета в Торино, отправена до Факултетния съвет. София, 1942. Оригинал. машинопис. 2 л.

А. е. 152: Преписка на проф. Петер Петерсон, Университета в Йена, и Т. Томов, декан на Историко-филологическия факултет на Софийския университет, във връзка с гостуването на Петерсон в София и уточняване темата на лекциите му. Йена, София, ян. – апр. 1942. Оригинал, чернова. Машинопис, ръкопис. Нем. ез. 12 л.

А. е. 153: Писмо от проф. д-р Г. Щатмюлер от Института за Югоизточна Европа до декана на Историко-филологическия факултет за невъзможността да се отзове на поканата да изнесе лекция в София. Лайпциг, 27 март 1942. Оригинал. Машинопис. Нем. ез. 1 л.

А. е. 154: Съобщение от декана на Историко-филологическия факултет на Софийския университет за изнасяне на лекция на тема «Византия на Север» от проф. В. Мансика от Хелзинки. София, апр. 1942. Чернова. Ръкопис. 1 л.

А. е. 155: Писма от и до декана на Историко-филологическия факултет на Софийския университет и проф. д-р Алоис Замбра от Университета в Будапеща с покана до д-р Замбра да изнесе лекция в София. София, Будапеща, май 1942. Заверено копие, чернова. Ръкопис, машинопис. Нем. ез., фр. ез. 3 л.

А. е. 156: Писмо от проф. Рудолф Егер, Германски археологически институт, Виена, до ректора на Софийския университет във връзка с гостуването му в София и темата на доклада му. Виена, май 1942. Заверен препис. Машинопис. нем. ез. 3 л.

А. е. 157: Писма от и до проф. д-р П. Кречмер от Виена и декана на Историко-филологическия факултет на Софийския университет за изнасяне на лекции в София. Виена, София, май-юни 1942. Оригинал. Чернова. Машинопис, ръкопис. Нем. ез. 5 л.

А. е. 158: Писма от проф. Гюла Моравчик от Будапеща до декана на Историко-филологическия факултет на Софийския университет за изнасяне на лекция в София. Будапеща, София, авг. 1942 – апр. 1943. Оригинал. Машинопис. Нем. ез. 5 л.

А. е. 159: Писма от и до декана на Историко-филологическия факултет на Софийския университет до германския посланик в София и д-р Морман с покана за вечеря. София, окт. 1942. Оригинал, чернова. Ръкопис, машинопис. нем. ез. 5 л.

А. е. 160: Студентски разработки на тема “Въпросът за универсализацията на средновековната философия”, дадена на изпит по история на философията. София, 1942. Оригинали. Ръкопис. 14 л.

А. е. 161: Протоколи от изпитните сесии по история на философията. София, 1942. Чернови. Ръкопис. Циклостил. 64 л.

А. е. 162: Протоколи на Академичния съвет за 1942-1943 г. с участието на Иван Саръилиев. София, 1942-1943. Оригинали. Ръкопис, машинопис. 50 л.

А. е. 163: Писмо от проф. Иван Саръилиев до декана на Историко-филологическия факултет с благодарност за избирането му за рецензент на конкурса за редовен доцент в Университета в Скопие и отказ поради болестта му. София, 1943. Оригинал. Ръкопис. 1 л.

А. е. 164: Данни на проф. Иван Саръилиев за издаване на служебна книжка. София, 2 февр. 1943. Копие. Машинопис. 1 л.

А. е 165: Заповед за командировка на проф. Иван Саръилиев в Швейцария от министерството на народното просвещение. София, 31март 1943. Оригинал. Машинопис. 3 л.

А. е. 166: Заявление от Иван Саръилиев до декана на Историко-филологическия факултет за задгранична командировка в Румъния по покана на румънски културни институти. София, 1943. Оригинал. Машинопис. 1 л.

А. е. 167: Протоколи от сесии за изпита “История на философията” в Университета. София, 1943-1945. Оригинали. Ръкопис. 146 л.

А. е. 168: Писма от Тодоров, декан на Историко-филологическия факултет на Софийския университет, до преподавателите от факултета в Ловеч с искане на данни за семейно положение, мобилизационни повиквания и др. за нуждите на ректората. София, авг. – септ. 1944. Оригинали. Машинопис. 2 л.

А. е. 169: Писмо от декана на Богословския факултет прот. Хр. Димитров до проф. Саръилиев за мястото и времето на провеждане на изпита по философия за студентите от факултета. Карлово, 6 септ. 1944. Оригинал. Машинопис. 1 л.

А. е. 170: Писмо от Ив. Батаклиев до проф. Иван Саръилиев за датата на изпитите по философия и за решението на Министерския съвет за оставането на целия университет в София. София, 9 окт. 1944. Оригинал. Ръкопис. 2 л.

А. е. 171: Служебна бележка до Иван Саръилиев от археологическия факултет за осигуряване затъмнителна уредба за аудиториите с приложена оферта за изпълнението й. София, [1944]. Оригинал. Машинопис. 2 л.

А. е. 172: Удостоверение и заповед за командировка, издадени от Софийския университет на извънредния професор Иван Саръилиев за командировка в Копривщица и Сливен. София, 1944. Оригинали. Машинопис. 3 л.

А. е. 173: Доклади от Иван Саръилиев пред Факултетния съвет за откриване на Историко-филологически факултет в Пловдив; за поканването на Тодор Павлов като хоноруван професор по диалектически материализъм. София, дек. 1945. Чернови. Ръкопис. 6 л.

А. е. 174: Резолюция от събрание на Факултетния съвет за реформа в учебната система по съдържание и по начин на преподаване. София, 25 март 1945. Копие. машинопис. 2 л.

А. е. 175: Бележки на Иван Саръилиев за проведения конкурс за частен хоноруван доцент при катедрата по български език за Любомир Ст. Андрейчин. София, 21 ноем. 1945. Оригинал. Ръкопис. 1 л.

А. е. 176: Покани от Иван Саръилиев, декан на Историко-филологическия факултет, за вечеря в “Юнион клуб” до проф. Жорж Ато, преподавател по френски език и литература в Университета – София, и г-н Жак Емил от Посолството на Франция. София, [1945]. Чернови. Ръкопис. Фр. ез. 2 л.

А. е. 177: Предложение от Иван Саръилиев за назначаване на проф. Мишел Лео в Софийския университет вместо Жорж Ато. София, 1945. Оригинали, копия. Машинопис, ръкопис. 2 л.

А. е. 178: Бележки, предложения и молби за назначаване на нови професори в Софийския университет и публикации във в. “Учителска борба” и “Изгрев” за назначенията. София, [1945-1946]. Копия, ръкопис, печат. 13 л.

А. е. 179: Представяния на преподаватели от Историко-филологическия факултет с техни лекции, направени от Иван Саръилиев. Между тях: д-р Димитър Ангелов, Васил Миков, д-р Найден Чакъров, д-р Георги Цанев. София, 1945-1946. Оригинал. Машинопис. 23 л.

А. е. 180: Бележки на Иван Саръилиев. декан на Историко-филологическия факултет, от заседания на Факултетния съвет  за избор на редовни лектори по новогръцки, италиански, английски, сърбо-хърватски език. София, 1945-1946. Оригинал. Ръкопис. 5 л.

А. е. 181: Слова на Иван Саръилиев за представяне на д-р П. Богатирьов, професор по славянски фолклор, и д-р С. Токарев, професор по етнография, от Московския университет, които като гости на Софийския университет ще прочетат лекции в ректората. София, 31 ян. – 1 февр. 1946. Чернови. Ръкопис. 9 л.

А. е. 182: Писмо от Иван Саръилиев, декан на Историко-филологическия факултет, до проф. Тодор Павлов за назначаването му за хоноруван професор по философия към факултета. София, 4 февр. 1946. Чернова. Ръкопис. 1 л.

А. е. 183: Бележки на Иван Саръилиев по бюджета на Историко-филологическия факултет за 1946 г. София, 1946. Оригинал. Ръкопис. 8 л.

А. е. 184: Информация от Иван Саръилиев до Ректора за мнението на факултетния съвет по отношение приемането на начални и прогимназиални учители с институтско образование в Университета. София, 1946. Чернова, ръкопис. 3 л.

А. е. 185: Доклади от Иван Саръилиев, декан на Историко-филологическия факултет, до Академичния съвет за приемане на стипендианти, откриване на конкурс за редовен доцент по български език, отпускане на пари за командировки с научна цел и др. София, 1946. Оригинали. Ръкопис. 11 л.

А. е. 186: Молби и ходатайства от Тодор Павлов, Д. Михалчев, Ас. Златаров, министър Г. Драгнев и др. до проф. Саръилиев, декан на Историко-филологическия факултет, за приемане или прехвърляне в друга специалност на студенти. София, 1946. Оригинали. Ръкопис, машинопис. 66 л.

А. е. 187: Протоколи от изпитни сесии за 1946 г. по история на философията. София, 1946. Оригинали. Ръкопис. 41 л.

А. е. 188: Правилник за докторски изпит в Историко-филологическия факултет на Софийския университет. София, 1946. Оригинал. Машинопис, ръкопис. 20 л.

А. е. 189: Писма от Жорж Ато (Georges Hateau), преподавал 24 години в Софийския университет, до Иван Саръилиев с благодарност за високата оценка за неговата работа. Белград, 1946. Оригинали. Ръкопис, машинопис. Фр. ез. 8 л.

А. е. 190: Публикации във в. “Знаме”, “Народ”, “Работническо дело”, “Отечествен фронт” и др. за чистката в Софийския университет. София, август – дек. 1946. Печат. 18 л.

А. е. 191: Изложение от проф. Иван Саръилиев до Министъра на народното просвещение, Министъра на външните работи и Министър-председателя за мотивите на уволнението му като ректор на Софийския университет. София, 1946. Оригинал. Машинопис. 52 л.

А. е. 192: Бележки на Иван Саръилиев във връзка с кампанията за чистка на “професори-реакционери” от Университета, както и за подаване на собствената си оставка. София, 1946-1950. Оригинали, копия. Ръкопис, машинопис. 40 л.

А. е. 193: Писма от Иван Саръилиев до ректора на Софийския университет, до А. Югов, В. Червенков и др.  за командировката му до Швейцария, Франция и Италия с научна цел. София, 1946-1948. Оригинали. Машинопис. 25 л.

А. е. 194: Писмо от Иван Настев, бивш студент по славянска филология, до Иван Саръилиев с молба за признаване на изпитите му и продължаване на следването. Скопие, 10 февр. 1947. Оригинал. Ръкопис. 1 л.

А. е. 195: Предложение от Иван Саръилиев до Факултетния съвет за създаване на бюро за ориентирането на новите студенти при избор на специалност с приложени упътвания за кандидат-студенти. София, 15 февр. 1947. Оригинал, копие. Машинопис, печат. 5 л.

А. е. 196: Доклади от Иван Саръилиев, декан на Историко-филологическия факултет, до Академичния съвет за обявяване на конкурс за редовен доцент по руски език, за постройката на нова сграда на университетска печатница и др. София, 1947. Оригинали. Ръкопис, машинопис. 40 л.

А. е 197: Извадки от протоколи на Историко-филологическия факултет, направени от проф. Иван Саръилиев по въпроси, касаещи него самия. София, 1947. Чернови, ръкопис. 4 л.

А. е. 198: Доклади от Иван Саръилиев до декана на Историко-филологическия факултет за специализацията на асистента Слави Боянов във Франция, за нуждата от преподаватели за катедрата по диалектически и исторически материализъм. София, 1947. Оригинали. Машинопис. 2 л.

А. е. 199: Списъци на студентите, явяващи се на изпити в Историко-филологическия факултет на сесията през 1947 г. и протоколи от изпити по история на философията за същата сесия. София, септ. 1947. Оригинали, копия. Ръкопис, циклостил. 71 л.

А. е. 200: Програми, покани и предварителни материали до Иван Саръилиев за присъствието му на философския конгрес в Амстердам. София, Амстердам, 1947-1948. Оригинали, копия. Машинопис, печат. Англ. ез. 27 л.

А. е. 201: Писма от Е. Ханкок, представител на British Counsil, до Софийския университет за абонамент за списания “Mind” и “Philosophy”. София, 1947-1948. Оригинал. Машинопис. Англ. ез. 6 л.

А. е. 202: Решение на Факултетния съвет, с декан Иван Саръилиев, за подвързване на 90 тома книги. София, 28 февр. 1948. Оригинал. Машинопис. 2 л.

А. е. 203: Протокол от изпитна сесия по история на философията. София, февр. 1948. Чернова. Ръкопис. 40 л.

А. е. 204: Искания от проф. Саръилиев до Факултетния съвет при Историко-филологическия факултет за разрешение за безплатно получаване на университетски издания. София, 16 март 1948. Бланки. 6 л.

А. е. 205: “Материализмът на гръцките философи преди Сократ” – докторат на Александър Ничев с бележки на Саръилиев върху него. София, 30 юни 1948. Оригинал. Машинопис, ръкопис. 26 л.

А. е. 206: Писмо от Комитета за наука, изкуство и култура до Ректора на Университета с искане на списъци на най-необходимата учебна литература с приложен списък, подготвен от Иван Саръилиев за необходимите издания по философия. София, юли 1948. Заверени копия. Машинопис. 2 л.

А. е. 207: Закон за висшето образование, публикуван в “Държавен вестник”, бр. 224. София, 24 септ. 1948. Печат. 12 л.

А. е. 208: Доклад от проф. Саръилиев върху научната дейност на проф. Сава Гановски, предложен за извънреден професор по история на философията в Историко-филологическия факултет. София, 25 окт. 1948. Оригинал. Ръкопис. 14 л.

А. е. 209: Циркулярно писмо от Националния съвет на Отечествения фронт до Университета за провеждане на акция по есенно почистване. София, 7 ноем. 1948. Заверен препис. Циклостил. 1 л.

А. е. 210: Информация от редакционната комисия на Историко-филологическия факултет до преподавателите и асистентите във Факултета за избора на проф. Александър Бурмов за секретар на комисията. София, 16 дек. 1948. Заверен препис. Машинопис. 1 л.

А. е. 211: Дипломна работа на Сълза Петканова, студентка по философия, на тема “Главните философски възгледи на Сократ”. София, 28 дек. 1948. Оригинал. Машинопис. 25 л.

А. е. 212: Учебен план на специалността “Философия” в Историко-филологическия факултет, изготвен от Т. Павлов. София, 1948. Копие. Машинопис. 8 л.

А. е. 213: Заявки от Иван Саръилиев за доставка на книги от Франция и СССР за нуждите на Факултета. София, 1948. Чернови. Машинопис, ръкопис. Фр. ез. 22 л.

А. е. 214: Програма за изпитите по философия за 1948 г., изготвена от Иван Саръилиев. София, 1948. Оригинали. Машинопис. 4 л.

А. е. 215: Приветствено слово от Иван Саръилиев към студентите при откриване на учебната 1948/1949 година. София, 1948. Оригинал. Ръкопис. 8 л.

А. е. 216: Петгодишен план за работата със студентите на Иван Саръилиев за периода 1 ян. 1949 – 31 дек. 1953. София, 1948. Оригинали. Ръкопис. Формуляри. 11 л.

А. е. 217: Служебен личен формуляр на Иван Саръилиев за Комитета за наука, изкуство и култура и за Министерския съвет. София, 1948, 1949. Оригинали. Ръкопис. 4 л.

А. е. 218: Доклад за научната дейност на проф. Иван Саръилиев, подписан от Т. Павлов и С. Гановски за приемането му за член на Съюза на научните работници и бележка на Иван Саръилиев, изясняваща решението за неприемането му. София, март 1949. Оригинали, чернови. Ръкопис, машинопис. 4 л.

А. е. 219: Клетвена декларация от Иван Саръилиев, подадена до Министерството на труда и социалните грижи за снабдяване с трудова книжка. София, 1 септ. 1949. Копие. Ръкопис. 1 л.

А. е. 220: Информация от Иван Саръилиев за гостуването на Пол Елюар в България и за сказката му под мотото “От поезията на обстоятелствата към вечната поезия”. София, апр. 1950. Оригинал. Ръкопис. 5 л.

А. е. 221: Слово на проф. д-р Сарвапали Радхакршипан (Индия) по повод получаването на титлата “доктор хонорис кауза” от Софийския университет. София, 30 юни 1956. Копие. Машинопис. 5 л.

А. е. 222: Писмо от секретаря на Комитета по организацията на XII-я конгрес по философия до Софийския университет за определяне делегатите за конгреса. Падуа, 17 ян. 1957. Оригинал. машинопис. Фр. ез. 2 л.

А. е. 223: Писмо от Иван Саръилиев до д-р Карло Мардорати – Милано с благодарност за изпратената сума, позволяваща му участие в XII-я международен конгрес по философия в Падуа. София, 25 окт. 1957. Оригинал. Машинопис. Фр. ез., итал. ез. 3 л.

А. е. 224: Информация, проспект, покана и др., изпратени до Иван Саръилиев от организационния комитет на XII-я международен конгрес по философия. Венеция, Падуа, 12-18 септ. 1958. Печат. Фр., итал. ез. 21 л.

А. е. 225: Писмо от Сансони до Иван Саръилиев за изпращането на материали от XII-я конгрес по философия. [Падуа], 14 юни 1958. Оригинал. Машинопис. Итал. ез. 1 л.

А. е. 226: Изменения на Общия университетски правилник. София, б.д. Копие. Циклостил. 11 л.

А. е. 227: Проектозакон за получаване на научни степени. София, б.д. Копие. Машинопис. 6 л.

А. е. 228: Бележки на Иван Саръилиев за несъстоятелността на рецензията, направена от Арнаудов за дейността на Томов, кандидат за редовен професор. София, б.д. Оригинал. Машинопис. 9 л.

А. е. 229: Каталози на философска литература, издавана във Франция. Париж, б.д. Печат. Фр. ез. 97 л.

II. 3. Председател на Философския клуб

А. е. 230: Писма от Философско студентско дружество до Ректора на Софийския университет д-р Петков и декана на Историко-филологическия факултет проф. Иван Саръилиев за внасяне и утвърждаване в Академичния съвет на нов устав на дружеството и за избора на ново настоятелство. София, 1926-1927. Оригинал. Машинопис. 2 л.

А. е. 231: “Прагматизъм и истина” – I публична лекция на Иван Саръилиев като председател на Философския клуб, четена в Софийския университет. София, 31 ян. 1936. Оригинал. Ръкопис. 13 л.

А. е. 232: Афиши и обяви за лекциите на проф. Иван Саръилиев “Животът и философията на Франсис Бейкън”, “Прагматизъм и истина”, “Прагматизъм и религия”, изнесени във Философския клуб. София, 1936, 1937. Печат. 5 л.

А. е. 233: Лекции на Иван Саръилиев, изнесени пред Философския клуб, и отзиви за тях, публикувани във в. “Мир”, “Зора”, “Камбана”, “Утро”. София, 1936-1939. Ръкопис. Машинопис. Печат. 176 л.

А. е. 234: Съобщение на Философския клуб – София за изнасяне на лекцията “Животът и философията на Франсис Бейкън” от проф. Иван Саръилиев. София, 15 май 1937. Печат. 4 л.

А. е. 235: Писмо от зам.-председателя на Международния институт за сътрудничество в областта на философията до Иван Саръилиев за създаването на Център за документация, представящ пълни сведения за философите и техните трудове в целия свят. Гьотеборг, 4 юни 1937. Оригинал. Машинопис. Фр. ез. 1 л.

А. е. 236: Отзив за Философския клуб – София от Надежда Николова, публикуван в сп. “Учител”. София, 1937. Печат. 18 л.

А. е. 237: Поръчки и сметкоразписки за книги за нуждите на библиотеката към Философския клуб, направени от Иван Саръилиев. София, 1937-1939. Оригинали, чернови. Ръкопис, машинопис. Бланки. 58 л.

А. е. 238: Съобщение на Философския клуб – София за изнасяне на лекцията “Бергсон и учението му за интуицията” от проф. Иван Саръилиев. София, 17 дек. 1938. Печат. 3 л.

А. е. 239: Доклад върху научно-философските трудове на Асен Хр. Киселинчев от [Иван Саръилиев] с приложени биографични данни и библиография на публикациите му. София, 1947. Оригинал. Машинопис. 6 л.

А. е. 240: Писмо от Иван Саръилиев до Института по философия за определяне на учебните планове съгласно приложените указания на Министерството на народното просвещение. София, 18 дек. 1947. Оригинал. Машинопис. 3 л.

А. е. 241: Протоколи от заседания на Съвета при Философския институт, научна програма, план на лекциите и научноизследователската дейност и др. София, 1947-1948. Чернови. Машинопис, ръкопис. 67 л.

А. е. 242: Известие от Декана на Историко-филологическия факултет до Директора на Института по философия за кредита, който е отпуснат за Института, и предложение от Иван Саръилиев за бюджета за III-то тримесечие на 1948 г. София, 3 юни 1948. Оригинали. Машинопис, ръкопис. 2 л.

А. е. 243: Вътрешна заповед на декана на Историко-филологическия факултет до Директора на Института по философия за изработване на специални програми за работа със студентите. София, 22 септ. 1948. Заверено копие. Машинопис. 1 л.

А. е. 244: Доклади от Иван Саръилиев, директор на Философския институт, до декана на Историко-филологическия факултет за приемането на аспиранти по философия, за нуждата от преподаватели и др. София, окт. – ноем. 1948. Оригинали. Машинопис, ръкопис. 17 л.

А. е. 245: Съобщение от Христо Гешев до Иван Саръилиев за участието на педагогическата колегия в заседанията на Философския институт при разглеждането на научни, преподавателски и персонални въпроси на Педагогическия институт. София, 3 ноем. 1948. Оригинал. Машинопис. 1 л.

А. е. 246: План за дейността на Института по философия към Историко-филологическия факултет за 1949 г., разработен от А. Киселинчев. София, 8 ноем. 1948. Оригинал. Машинопис. 3 л.

А. е. 247: Преписка между Иван Саръилиев, директор на Философския институт при Университета, и БНБ по финансови въпроси. София, 1948. Оригинали. Машинопис. 14 л.

А. е. 248: Писмо от Иван Саръилиев до декана на Историко-филологическия факултет проф. Хр. Гандев за избора на проф. Т. Павлов и доц. Ас. Киселинчев за директор и заместник-директор на Философския институт. София, 18 ноем. 1948. Оригинал. Ръкопис. 3 л.

А. е. 249: Протоколи от заседания на Институтския съвет при Философския институт. София, 1948. Оригинали. Ръкопис. 9 л.

А. е. 250: Планови листове на Философския институт за 1948/1949 г. София, 1949. Оригинали. Формуляри. 16 л.

А. е. 251: Информация, съобщение за публикации и предложение за сътрудничество от Международното философско дружество до проф. Иван Саръилиев. Ню Йорк, 1949. Печат. Англ. ез. 12 л.

А. е. 252: Заявление от проф. Иван Саръилиев до Директора на Философския институт към БАН за включването му като сътрудник към Института. София, 11 юни 1956. Копие. Машинопис. 1 л.

III. Творческа дейност

III. 1. Тези и разработки на теми по философия от специализации в Париж и Оксфорд

А. е. 253: Записки на Иван Саръилиев върху “Законите на Платон”. Париж, [1905]. Оригинал. Ръкопис. Фр. ез. 37 л.

А. е. 254: Записки на Иван Саръилиев по лекции на Брошар върху “Моралът на Платон”. Париж, 1905. Оригинал. Ръкопис. Фр. ез. 21 л.

А. е. 255: Записки на Иван Саръилиев по лекции на Родие върху диалектиката на Платон от следването му в Сорбоната. Париж, 1905. Оригинал. Ръкопис. Фр. ез. 11 л.

А. е. 256: Записки на Иван Саръилиев върху “Методът на Декарт” по Л. Лиард. Париж, [1905]. Оригинал. Ръкопис. Фр. ез. 87 л.

А. е. 257: Записки на Иван Саръилиев върху басните на Лафонтен, “Новата Елоиза” на Русо и “Клетниците” на Юго. Париж, 1905. Оригинал. Ръкопис. Фр. ез. 67 л.

А. е. 258: Записки на Иван Саръилиев по лекции на Фушер върху Аристофан, Бърнстейн, Байн и др. Париж, 1905-1906. Оригинал. Ръкопис. Фр. ез. 11 л.

А. е. 259: Записки на Иван Саръилиев върху Пол Бурже, Петрарка, Г. Флобер, Волтер, италианското Възраждане и др. Париж, 1906. Оригинал. Ръкопис. Фр. ез. 271 л.

А. е. 260: Записки на Иван Саръилиев върху “Етиката” на Спиноза, философските писма на Волтер и лекциите на Делбос за Декарт, Спиноза и Малебранш. Париж, 1906. Оригинал. Ръкопис. Фр. ез. 142 л.

А. е. 261: Записки на Иван Саръилиев от следването му в Сорбоната на лекциите на В. Кузен по темата “Философия на Ориента – Египет, Индия, Персия, Китай”. Париж, 1906. Оригинал. Ръкопис. Фр. ез. 29 л.

А. е. 262: Записки на Иван Саръилиев върху “Персийските писма” на Монтескьо и “Емил” на Русо. Париж, 1906. Оригинал. Ръкопис. Фр. ез. 120 л.

А. е. 263: Записки на Иван Саръилиев по лекции на Делбос върху “Морала на Кант”. Париж, 1906. Оригинал. Ръкопис. Фр. ез. 50 л.

А. е. 264: Записки на Иван Саръилиев по лекции на Дюркейм на тема “За интелектуалното възпитание”. Париж, апр. 1906. Оригинал. Ръкопис. Фр. ез. 97 л.

А. е. 265: Записки на Иван Саръилиев по лекции на Брюно и [Т....т] върху френската литература. Париж, 1906. Оригинал. Ръкопис. Фр. ез.

А. е. 266: Записки на Иван Саръилиев върху Ювенал, Сенека и др. Париж, 1906-1907. Оригинал. Ръкопис. Фр. ез. 53 л.

А. е. 267: Записки на Иван Саръилиев по упражнения, провеждани от Делбос върху Декарт. Париж, 1906-1907. Оригинал. Ръкопис. Фр. ез. 50 л.

А. е. 268: Записки на Иван Саръилиев от лекции върху английските философи. [Париж], 1906-1907. Оригинал. Ръкопис. Фр. ез. 135 л.

А. е. 269: Записки и упражнения на Иван Саръилиев от следването му в Сорбоната по лекции на Лаланд върху експерименталния метод. Париж, 1906-1907. Оригинал. Ръкопис. Фр. ез. 49 л.

А. е. 270: Записки на Иван Саръилиев от следването му в Сорбоната върху дисертационни теми. Париж. 1906-1907. Оригинал. Ръкопис. Фр. ез. 12 л.

А. е. 271: Записки на Иван Саръилиев от следването му в Сорбоната по темите: доктрината на Райт, Спиноза, принципи на психологията и др. Париж, 1906-1907. Оригинал. Ръкопис. Фр. ез. 41 л.

А. е. 272: Записки на Иван Саръилиев по лекции на Лаланд и Бугле върху философията на Русо; медитацията; философията на Декарт и др. Париж, Женева, 1906-1908. Оригинал. Ръкопис. Фр. ез. 113 л.

А. е. 273: Записки на Иван Саръилиев върху Льоконт дьо Лил, Лафайет и В. Юго. Париж, 1907. Оригинал. Ръкопис. Фр. ез. 28 л.

А. е. 274: Записки на Иван Саръилиев от следването му в Сорбоната по лекции на Лансон за Монтен. Париж, 1907. Оригинал. Ръкопис. Фр. ез. 28 л.

А. е. 275: Записки на Иван Саръилиев по лекции на Баре върху граматиката и развиването на темата. Париж, 1907-1908. Оригинал. Ръкопис. Фр. ез., англ. ез. 8 л.

А. е. 276: Записки на Иван Саръилиев по време на следването му в Париж от лекции на проф. Делбос за Кант и Лайбниц. Париж, 1907-1908. Оригинал. Ръкопис. Фр. ез. 325 л.

А. е. 277: Записки на Иван Саръилиев от следването му в Сорбоната по лекции на Лаланд върху “Психология и интелигентност”, “Критика на практицизма” и др. Париж, 1907-1908. Оригинал. Ръкопис. Фр. ез. 95 л.

А. е. 278: Записки на Иван Саръилиев по лекция на Лаланд “Методология на биологичните науки”. Париж, 1907-1908. Оригинал. Ръкопис. Фр. ез. 152 л.

А. е. 279: Записки на Иван Саръилиев по лекции на Морел върху английския език и граматиката, от следването му в Сорбоната. Париж, 1907-1908. Оригинал. Ръкопис. Фр. ез. 31 л.

А. е. 280: Записки на Иван Саръилиев от следването му в Сорбоната по лекции на Делбос за стоицизма и епикурейството. Париж. 1908. Оригинал. Ръкопис. Фр. ез. 16 л.

А. е. 281: Записки на Иван Саръилиев върху стоицизма. Париж, 1908. Оригинал. Ръкопис. Фр. ез. 132 л.

А. е. 282: Записки на Иван Саръилиев върху старата философия и историята на стоицизма. Париж, 1908. Оригинал. Ръкопис. Фр. ез. 120 л.

А. е. 283: Записки на Иван Саръилиев по лекции за позитивната философия. Париж, 1908. Оригинал. Ръкопис. Фр. ез. 21 л.

А. е. 284: Записки на Иван Саръилиев по Брошар върху гръцкия скепсис. Париж, 1908. Оригинал. Ръкопис. Фр. ез. 66 л.

А. е. 285: Записки на Иван Саръилиев по Шопенхауер върху “Критика на философията на Кант” и “Коренът на достатъчното основание”. Париж, 1908. Оригинал. Ръкопис. Фр. ез. 49 л.

А. е. 286: Записки на Иван Саръилиев върху творчеството на Юго, Стендал, Русо, Тургенев и др. Париж, 1908. Оригинал. Ръкопис. Фр. ез. 64 л.

А. е. 287: Записки на Иван Саръилиев по лекции на М. Дюран върху темата “Философски версии. Трудовете на Цицерон върху морала”. Париж, 1908. Оригинал. Ръкопис. Фр. ез. 116 л.

А. е. 288: Записки на Иван Саръилиев за развитието на Харвардския университет и неговия философски отдел. Харвард, 1908. Оригинал. Ръкопис. Англ. ез. 48 л.

А. е. 289: Записки на Иван Саръилиев за Бах и неговата музика. [Париж], 1908. Оригинал. Ръкопис. Фр. ез. 8 л.

А. е. 290: Записки на Иван Саръилиев от следването му в Сорбоната по лекции на М. Лаланд върху “Методология на науката”. Париж, 1908-1909. Оригинал. Ръкопис. Фр. ез. 90 л.

А. е. 291: Записки на Иван Саръилиев върху латинския превод. Париж, 1908-1909. Оригинал. Ръкопис. Фр. ез. 205 л.

А. е. 292: Записки на Иван Саръилиев от следването му в Сорбоната по формална логика. Париж, 1908-1909 г. Оригинал. Ръкопис. Фр. ез. 58 л.

А. е. 293: Записки на Иван Саръилиев от следването му в Сорбоната върху “Логиката” на Шилер. Париж, 1909. Оригинал. Ръкопис. Фр. ез. 112 л.

А. е. 294: Записки на Иван Саръилиев от следването му в Сорбоната върху Кант и Бъркли. Париж, 1909. Оригинал. Ръкопис. Фр. ез. 48 л.

А. е. 295: Записки на Иван Саръилиев по лекции върху Шилер и “Въведение към хуманизма”. Париж, 1909-1910. Оригинал. Ръкопис. Фр. ез. 47 л.

А. е. 296: Записки на Иван Саръилиев от специализацията му в Англия по лекции на проф. Шилер върху обща и формална логика. Оксфорд, 1910. Оригинал. Ръкопис. Англ. ез. 308 л.

А. е. 297: Записки на Иван Саръилиев по лекции на проф. Фарнел за влиянието на месопотамските и асирийски религиозни вярвания вурху елинизма. Оксфорд, 1910. Оригинал. Ръкопис. Англ. ез. 38 л.

А. е. 298: Записки на Иван Саръилиев от лекции на проф. Стюарт върху темата “Платоновата република”. Оксфорд, 1910. Оригинал. Ръкопис. Англ. ез. 107 л.

А. е. 299: Записки на Иван Саръилиев от специализацията му в Оксфорд върху плурализма на Уилям Джеймс. Париж, Оксфорд, 1910. Оригинал. Ръкопис. Фр. ез. Англ. ез. 46 л.

А. е. 300: Записки на Иван Саръилиев по лекции на проф. Смит върху философия на религията. [Балиол колеж], 1910. Оригинал. Ръкопис. Англ. ез. 72 л.

А. е. 301: Записки на Иван Саръилиев по лекции на А. Карлайл върху “Въведение в политическата философия”. Оксфорд, 1910. Оригинал. Ръкопис. Англ. ез. 54 л.

А. е. 302: Записки на Иван Саръилиев от лекции на Л. Леви върху Дюркхейм. Оксфорд, [1910]. Оригинал. Ръкопис. Фр., англ. ез. 118 л.

А. е. 303: Записки на Иван Саръилиев от лекции на М. Уеб върху философия на религията. [Оксфорд], 1910. Оригинал. Ръкопис. Англ. ез. 35 л.

А. е. 304: Записки на Иван Саръилиев от Университета в Берлин по философски теми. Берлин, 1916-1917. Оригинал. Ръкопис. Нем. ез. 263 л.

А. е. 305: Записки на Иван Саръилиев върху немската философска литература.  Берлин, 1917. Оригинал. Ръкопис. Нем. ез. 117 л.

А. е. 306: Бележки на Иван Саръилиев от командировката му и слушани лекции в Кембридж по философия. Кембридж, 1924-1925. Оригинал. Ръкопис. Англ. ез. 49 л.

А. е. 307: Записки и отметки на Иван Саръилиев по “Философия и наука” на Анри Бергсон. София, 1934. Копие. Машинопис. 409 л.

А. е. 308: Записки и бележки на Иван Саръилиев върху “Учение за висшата нервна дейност” на Павлов. София, окт. 1951. Оригинал. Ръкопис. 19 л.

А. е. 309: Записки на Иван Саръилиев върху теза за докторат на тема “Теорията на Рей”. Б. м., б.д. Оригинал. Ръкопис. Фр. ез. 6 л.

А. е. 310: Бележки на Иван Саръилиев по съчиненията на Фердинанд Шилер. София, б.д. Оригинал. Ръкопис. 204 л.

А. е. 311: Бележки на Иван Саръилиев за Чарлз Пьорс и неговия принцип. София, б.д. Оригинал. Ръкопис. 29 л.

А. е. 312: Записки на Иван Саръилиев върху индуктивната логика в епикурейската школа. Париж, б.д. Оригинал. Ръкопис. Фр. ез. 7 л.

А. е. 313: Записки на Иван Саръилиев по въпросите за истината, морала и литературата. Париж, б.д. Оригинал. Ръкопис. Фр. ез. 45 л.

А. е. 314: Записки на Иван Саръилиев върху “Етиката” на Спиноза. Париж, б.д. Оригинал. Ръкопис. Фр. ез. 48 л.

А. е. 315: Записки на Иван Саръилиев за атомистите: Левкип, Демокрит. [Париж], б.д. Оригинал. Ръкопис. Фр. ез. 19 л.

А. е. 316: Записки на Иван Саръилиев върху руската литература. Париж, б.д. Оригинал. Ръкопис. Фр. ез. 57 л.

А. е. 317: Записки на Иван Саръилиев върху епикурейството, съгласно английската постановка. Б.м., б.д. Оригинал. Ръкопис. Англ. ез. 11 л.

А. е. 318: Записки на Иван Саръилиев върху “Критика на чистия разум” на Кант. Париж, б.д. Оригинал. Ръкопис. Фр. ез. 138 л.

А. е. 319: Записки на Иван Саръилиев на различни философски теми. Париж, б.д. Оригинал. Ръкопис. Фр. ез. 25 л.

А. е. 320: Записки на Иван Саръилиев по лекциите на Г. Дюмас за мистицизма. Париж, б.д. Оригинал. Ръкопис. Фр. ез. 13 л.

А. е. 321: Записки на Иван Саръилиев по “Медитациите” на Декарт. [Париж], б.д. Оригинал. Ръкопис. Фр. ез. 40 л.

А. е. 322: Записки на Иван Саръилиев върху лекции на П. Намюр по книгата “Общо въведение на правото”, издадена в Брюксел, 1875 г. Б.м., б.д. Оригинал. Ръкопис. Фр. ез. 27 л.

А. е. 323: Бележки на Иван Саръилиев върху “Въведение в логиката”. Оксфорд, б.д. Оригинал. Ръкопис. Англ. ез. 18 л.

А. е. 324: Записки на Иван Саръилиев от следването му в Сорбоната върху “Критика на чистия разум” – Бутру, Кант и Шопенхауер. Париж, б.д. Оригинал. Ръкопис. Фр. ез. 9 л.

А. е. 325: Описание на първото му посещение в Лондон от Иван Саръилиев. Лондон, 1907. Оригинал. Ръкопис. Фр. ез. 9 л.

III. 2. Лекции, коментари, статии, сказки и др.

А. е. 326: Лекции от Иван Саръилиев върху прагматизма, проектирани за четене в Университета. София, 1921. Оригинал. Ръкопис. 7 л.

А. е. 327: Лекции на Иван Саръилиев, подготвени за зимния семестър на 1925-1926 г. върху съвременните философски учения – прагматизъм и натурализъм: Ч. Пьорс, Т. Грин, Брадли. София, 1926. Оригинал. Ръкопис. 131 л.

А. е. 328: Бележки на Иван Саръилиев за пътуването му из САЩ и срещите му с българите там. Сен Луиз, Вашингтон, Колорадо. [1932]. Оригинал. Ръкопис. 47 л.

А. е. 329: Статии от Иван Саръилиев за големите американски университети [Колумбия, Харвард, Йейл]. Вашингтон, 1932. Оригинал. Ръкопис. 44 л.

А. е. 330: Резюме на две лекции на Иван Саръилиев върху Фердинанд Шилер, четени пред студентите в Софийския университет. София, дек. 1937. Оригинал. Ръкопис. 23 л.

А. е. 331: Лекция, изнесена на 20 апр. 1937 г. в аулата на Университета на тема «Декарт. Живот и съчинения». София, 20 апр. 1937. Оригинал. Ръкопис, машинопис. 72 л.

А. е. 332: Лекции на Иван Саръилиев от семинарни упражнения със студентите на тема «Платоновите диалози: Евтифрон и Критон». София, 1939-1940. Оригинал. Ръкопис. 30 л.

А. е. 333: Коментар и бележки на Иван Саръилиев на «Интуитивна логика» от Едуард льо Роа. София, 1949. Копие. Машинопис. 10 л.

А. е. 334: Коментар и обяснения от Иван Саръилиев на труда на Сталин “Диалектически и исторически материализъм”. София, 1947-1948. Оригинал. Ръкопис. 58 л.

А. е. 335: Лекции на Иван Саръилиев върху “Република” на Платон. София, 1949. Оригинал. Ръкопис. 25 л.

А. е. 336: Коментар и бележки на Иван Саръилиев на “Свобода и необходимост” на Бернал. София, 1950. Оригинал. Ръкопис. Англ. ез. 12 л.

А. е. 337: Коментар и бележки по произведението на Бертран Ръсел “Философия”. София, 1950. Оригинал. Ръкопис. Англ. ез. 19 л.

А. е. 338: Саръилиев. Ив. Прагматизъм и религия. Университетска библиотека, № 190. София, [1955]. Печат с ръкописни бележки и отметки на автора. 18 л.

А. е. 339: Лекции на Иван Саръилиев, изнесени пред студентите на тема ”Прагматизъм в теорията на Ч. Пьорс, Уилям Джеймс, Фердинанд Шилер”. София, 1955. Оригинал. Ръкопис. 50 л.

А. е. 340: Лекции на Иван Саръилиев за “Съвременната американска философия”, изнесени пред студентите от Духовната академия. София, 13 дек. 1955. Оригинал. Ръкопис. 7 л.

А. е. 341: Ръкопис на труда на Иван Саръилиев “Аристотел”, подготвен за печат. София, 1955. Оригинал. Ръкопис. 168 л.

А. е. 342: Недовършена статия за Рене Декарт от Иван Саръилиев. [София], б.д. Чернова. Ръкопис. 5 л.

А. е. 343: Бележки и записки на Иван Саръилиев по труда му “Прагматизмът на Джеймс”. София, б.д. Оригинал. Ръкопис. 435 л.

А. е. 344: Лекции на Иван Саръилиев за философията на Бергсон. Б.м., б.д. Оригинал. Ръкопис. 275 л.

А. е. 345: Статия на Иван Саръилиев, озаглавена “Съвременната наука и религията. Едно обяснение”. [София], б.д. Оригинал. Ръкопис, машинопис. 25 л.

А. е. 346: Бележки на Иван Саръилиев върху различни философски теми, върху произведения на Соловьов, Ла Брюйер, Лейд и др. Б. м., б.д. Чернови. Ръкопис. Фр., англ. ез. 16 л.

III. 3. Ползвана литература

А. е. 347: Библиографски справочник на студента по социология. Париж. 1931. Брошура. Печат. Фр. ез. 43 л.

А. е. 348: Христов, Милко. Философските принципи на природата. София, 1935. Печат. 21 л.

А. е. 349: Попов. Атанас. Проблемата за действителността. София, 1935. Печат. 45 л.

А. е. 350: Доклад за дейността на Статистическия институт за стопански проучвания при Софийския университет за 1936, изпратен до проф. Саръилиев. София, 1937. Копие. Циклостил. 11 л.

А. е. 351: Вакарелски, Хр. Понятия и представи за смъртта и за душата. София, 1939. Брошура. Печат. 25 л.

А. е. 352: Павлов, Тодор. Материализмът и другите философски учения. София, 1940. Печат. 1 л.

А. е. 353: Стоилов, С. Възхвала на материалистическата философия. “Църковен вестник”, бр. 23. София, 31 май 1940. 6 л.

А. е. 354: Ленин, Карл Маркс и Фридрих Енгелс. София, 1945. Брошура. Печат. 1 л.

А. е. 355: Александров, Г. Ф. О советской демократии. Москва, 1946. Брошура. Циклостил. 19 л.

А. е. 356: Федосеев, П.Н. Религията и нейното превъзмогване според марксизма-ленинизма. София, 1946. Брошура. Печат. 1 л.

А. е. 357: Конституция на Народната република България. София, 1947. Брошура. Печат. 1 л.

А. е. 358: Лисенко, Т.Д. За положението в биологичната наука. София, 1948. Печат. 1 л.

А. е. 359: Въпросник по диалектически и исторически материализъм. София, 1949. Брошура. Печат. 1 л.

А. е. 360: Биховски, Б. Маразъм на съвременната буржоазна философия. София, 1949. Брошура. Печат. 1 л.

А. е. 361: Жданов, А.А. Изказване по дискусията върху книгата на Г. Александров “История на западноевропейската философия”. София, 1949. Брошура. Печат. 1 л.

А. е. 362: П. Горни, И. П. Как е възникнала и защо е необходима логиката. София, 1949. Изд. “Народна култура”. Брошура. Печат. 1 л.

А. е. 363: Дипломна работа на Кузман Кузманов, абсолвент по философия, на тема “Естество на позитивната философия”. София, 1949. Оригинал. Машинопис. 62 л.

А. е. 364: Лекция, изнесена от М. Кючуков на тема “За будителите и за някои проблеми на Възраждането”. [София], б.д. Копие. Машинопис. 10 л.

IV. Кореспонденция

IV. 1. От него – до лица

А. е. 365: Писмо от проф. Иван Саръилиев до д-р Д. Дечев от името на Съвета на Историко-филологическия факултет с благодарност за годините преподавателска дейност във факултета. София, 31.12. 1945. Копие. Машинопис. 2 л.

А. е. 366: Писмо на Иван Саръилиев до Емануил Попдимитров по повод неговата 25-годишна писателска дейност с приложена статия от него. София, 1932. Оригинал. Ръкопис. Печат. 8 л.

А. е. 367: Писмо от Иван Саръилиев до Казанджиев за впечатленията му от Ню Йорк и Колумбийския университет. Ню Йорк, 17 ноем. 1931. Оригинал. Ръкопис. 1 л.

А. е. 368: Поздравително писмо от проф. Иван Саръилиев до проф. Филов по повод 25-годишната му научна дейност. София, 30 апр. 1931 г. Чернова. Ръкопис. 1 л.

IV. 2. До него

а) от лица

А. е. 369: Поздравителни телеграми от д-р Анастасов до Иван Саръилиев за именния му ден. София, 1951-1953. Бланки. 3 л.

А. е. 370: Телеграми от проф. Апостолов и [Пиргов] до Иван Саръилиев с поздравления за избирането му за [ректор] на Университета. София, 1946. Бланки. 2 л.

А. е. 371: Телеграма от Атанасов, председател на просветното дружество в Малко Търново, до Иван Саръилиев с покана за изнасяне на лекция. Малко Търново, 17 март 1933. Оригинал. Бланка. 1 л.

А. е. 372: Поздравителни телеграми до Иван Саръилиев от близки, студенти, колеги, между които проф. Балабанов, проф. Романски и др., по случай Нова година и именния му ден. София, Кричим, Сливен и др. 1947-1954. Бланки. 20 л.

А. е. 373: Писмо от А. Божков до Иван Саръилиев за мобилизацията му и за желанието му да се срещнат и да обсъдят по-нататъшната си работа в областта на философията. София, 24 апр. 1941. Оригинал. Ръкопис. 2 л.

А. е. 374: Писмо от Слави Боянов до Иван Саръилиев за работата, извършена от него по време на специализацията му в Париж. Париж, 23 септ. 1947. Оригинал. Ръкопис. 5 л.

А. е. 375: Писмо от Е. Буглеман, издател на материалите от 6-я международен конгрес по философия, до Иван Саръилиев за съжалението му от неприсъствието на професора на конгреса. Бостън, 21 септ. 1926. Оригинал. Машинопис. Англ. ез. 1 л.

А. е. 376: Писмо от Велчо Велчев до професор Иван Саръилиев с благодарност за заслугата му при продължаване на командировката му и негови идеи за новата специалност “Руски език и литература” при Софийския университет. Москва, 6 апр. 1946. Оригинал. Ръкопис. 2 л.

А. е. 377: Поздравителни телеграми от Гаврил до Иван Саръилиев за Нова година и именния му ден. Мало Конаре, 1950-1952. Бланки. 4 л.

А. е. 378: Визитни картички от Сава Гановски, Ст. Занков, Хр. Гяуров, Гуидо Грация с поздравления за Нова година, имен ден и др. София, б.д. Оригинали. Ръкопис. 26 л.

А. е. 379: Благодарствено писмо от близките на [проф. Георгов] до Иван Саръилиев за сърдечното слово, произнесено на погребението му. София, 18 авг. 1936. Оригинал. Ръкопис. 3 л.

А. е. 380: Писмо от К. Гълъбов, извънреден професор, до Иван Саръилиев с опровержение на публикацията в пресата, че е повишен в редовен професор. София, 18 май 1931. Оригинал. Ръкопис. 1 л.

А.е. 381: Писмо от С. Даскалов до професор Иван Саръилиев с благодарност за обещаната консултация при превода на Бергсон. Гренобъл, 15 май 1939. Оригинал. Ръкопис. 1 л.

А. е. 382: Писмо от Т. Димов до Иван Саръилиев с молба да му предаде статията за А. Бергсон, за да се предаде за печат книжката, посветена на философа. София, 1941. Оригинал. Ръкопис. 1 л.

А. е. 383: Писмо от Елена, сестра на Иван Саръилиев, до брат й по лични въпроси. Сливен, 21 ноем. 1953. Оригинал. Ръкопис. 3 л.

А. е. 384: Поздравителни телеграми от Христо Иванов до Иван Саръилиев по повод именния му ден. Б.м., 1948-1950, 1952. Бланки. 4 л.

А. е. 385: Писмо от Хилсей Касън, сектор “Психология” на Университета в Уискънсин, до Софийския университет с молба да му бъдат изпратени доклади на студенти, внасящи принос в областта на психологията. Мадисън (САЩ), 1938. Оригинал. Машинопис. Англ., фр., нем. ез. 1 л.

А. е. 386: Писмо от Д. Кацаров до професор Саръилиев с препоръка за назначаване на Люба Савова за секретар на Историко-филологическия факултет. София, б.д. Оригинал. Ръкопис. 2 л.

А. е. 387: Поздравителни телеграми от Константин Кацаров до Иван Саръилиев за именния му ден. София, 1950-1951. Бланки. 2 л.

А. е. 388: Писмо от М. Кацаров до проф. Иван Саръилиев за желанието му за редовна доцентура при катедрата по “Стара история”. Пирдоп, 27 септ. 1945. Оригинал. Ръкопис. 1 л.

А. е. 389: Визитна картичка на Пиер Менар (Pierre Mesnard), изпратена до Иван Саръилиев с молба за среща по време на Международния конгрес по философия. [Париж], б.д. Оригинал. Ръкопис. Фр. ез. 2 л.

А. е. 390: Писмо от Виторио [Мисибрузи] до проф. Саръилиев с извинение за внезапното му заминаване за Рим и благодарност за помощта в София. София, б.д. Оригинал. Ръкопис. Фр. ез. 1 л.

А. е. 391: Писмо от проф. Г. Наджаков до Иван Саръилиев във връзка със заседание на Академичния съвет, на което ще се разглеждат клеветите по негов адрес. София, 24 дек. 1940. Оригинал. Ръкопис. 2 л.

А. е. 392: Писмо от [М. К. Москов], преподавател в Историко-филологическия факултет в Университета, до проф. Саръилиев с молба за съдействие при освобождаването му от мобилизационно обучение. София, 1 март 1941. Оригинал. Ръкопис. 2 л.

А. е. 393: Поздравителни телеграми от Негенцов до Иван Саръилиев по случай именния му ден. София, 1950-1952. Бланки. 3 л.

А. е. 394: Поздравителни телеграми от Петканов до Иван Саръилиев за Нова година и именния му ден. София, 1952. Бланки. 2 л.

А. е. 395: Поздравителни телеграми от Попови до Иван Саръилиев за именния му ден. Копривщица, 1952, 1954. Бланки. 2 л.

А. е. 396: Писмо от преподавател в Софийския университет, командирован в Москва, до професор Иван Саръилиев с молба да внесе в Министерството искането му за отпускане на валута. Москва, 4 ян. 1947. Оригинал. Ръкопис. 1 л.

А. е. 397: Писмо от Курт Ритер до [Иван Саръилиев] с молба да му изпрати адреси на студентки по медицина и философия с цел кореспонденция и усъвършенстване на английски език. Регенсбург (Германия), 21 май 1947. Оригинал. Ръкопис. Англ. ез. 1 л.

А. е. 398: Поздравителни телеграми от професор Романски до Иван Саръилиев за именния му ден. София, 1952, 1953. Бланки. 2 л.

А. е. 399: Писмо от проф. Н. Саранов, уредник на народните четения при Университета, до Иван Саръилиев с молба за изнасяне на лекция. София, 1 окт. 1940. Оригинал. Машинопис. 1 л.

А. е. 400: Писмо-протест от [Вл. Селеминов], преподавател-юрист, до Юридическия факултет и Иван Саръилиев против разместването на дните и часовете на неговите лекции. София, 1 ноем. 1940. Оригинали. Ръкопис. Машинопис. 2 л.

А. е. 401: Визитни картички на д-р Цеко Торбов, Едуар льо Роа, д-р Москов и др. София, Париж, б.д. Печат. Фр., нем. ез. 8 л.

А. е. 402: Поздравителни телеграми от Транчеви до Иван Саръилиев за именния му ден. София, 1950-1953. Бланки. 4 л.

А. е. 403: Писма от Жак Шевалие, декан в Гренобълския университет, до Иван Саръилиев във връзка с промени по пристигането му в България. Гренобъл, Париж, 9, 13 апр. 1937. Оригинали. Ръкопис. Фр. ез. 2 л.

б) от учреждения

А. е. 404: Писмо от директора на Националния институт по психология в Лондон до Иван Саръилиев със съжаление за пропуснатата среща. Лондон, 1925. Оригинал. Машинопис. Англ. ез. 2 л.

А. е. 405: Писмо от издателския отдел на Бостънския университет до Иван Саръилиев за изчезването на материалите на VI-я конгрес по философия и цената им. Бостън, 10 ян. 1927. Оригинал. Машинопис. Англ. ез. 1 л.

А. е. 406: Писмо от Всебългарския съюз “Отец Паисий” до Иван Саръилиев с покана за членство в него. София, 1929. Оригинал. Машинопис. 2 л.

А. е. 407: Писмо от Френската легация до проф. Саръилиев с благодарност за отлично организирания кратък престой на г-н Шевалие в София. София, 28 апр. 1937. Оригинал. Ръкопис. Фр. ез. 3 л.

А. е. 408: Писмо от библиографския сектор на Института за международно философско сътрудничество до Иван Саръилиев за изготвяне библиография на философската литература за 1937 г. и молба за съдействие. Париж, 4 май 1937. Копие. Машинопис. Фр. ез. 1 л.

А. е. 409: Писмо от председателя на Клуба на френските карикатуристи до Иван Саръилиев за закупуването на негова скица. Париж, 5 юни 1937. Оригинал. Машинопис. Фр. ез. 2 л.

А. е. 410: Писма и покана от Университета в Гренобъл до Иван Саръилиев за участие в празненствата по повод 600-годишнината на Университета. Гренобъл, София, 1939. Оригинали, чернови. Ръкопис, машинопис. Фр. ез. 13 л.

А. е. 411: Писмо от Международния институт за интелектуално сътрудничество при Обществото на народите до Иван Саръилиев с покана за сътрудничество. Париж, 1939. Оригинал. Машинопис. Фр. ез. 1 л.

А. е. 412: Покани от и до Иван Саръилиев от Италианския културен институт в София. София, 1941. Оригинали. Машинопис. Итал. ез. 3 л.

А. е. 413: Преписка на Иван Саръилиев с Университета в Рим за пристигането на проф. Наталино Сапеньо в София и изнасянето на лекции в Ректората. София, Рим, 1942. Оригинали, чернови. Машинопис. Итал. ез. 5 л.

А. е. 414: Известие от Университетска библиотека до професор Саръилиев за връщане на книги. София, 14 ноем. 1946. Оригинал. Машинопис. 1 л.

А. е. 415: Покани и съобщения до Иван Саръилиев за юбилейни чествания и за изнасяне на беседи и лекции. София, Варна, 1946-1947. Печат. 8 л.

А. е. 416: Покани от Министерството на образованието – Франция, Университета – София, от Немския научен институт и др. за присъствие на лекции, гала вечери, тържества и др. София, Париж, 1946-1947. Печат. Фр. ез., нем. ез. 42 л.

А. е. 417: Писмо до Иван Саръилиев от Словашката академия с предложение за обмен на философски издания. Братислава, 13 май 1948. Оригинал. Машинопис. Словашки ез. 1 л.

А. е. 418: Циркулярно писмо от издателство “Preuves” – Париж с предложение за абонамент за сп. “Наука и свобода”. Париж, 10 юни 1954. Ксерокопие. Фр. ез. 1 л.

А. е. 419: Покана за вечеря от Френското посолство в София до Иван Саръилиев. София, б. д. Оригинал. Ръкопис. Фр. ез. 2 л.

V. Снимков материал

А. е. 420: Снимки от откриването и заседанията на IX международен конгрес по философия, между присъстващите – президентът на Франция, министърът на националното образование и др. Цели фигури. Цивилно облекло. Париж, 31 юли 1937. Формат: 23/17. 3 л.

А. е. 421: Снимка от вечеря по случай студентския празник в присъствието на ректора Ст. Цанков, Иван Саръилиев, кмета Ив. Иванов, Захариев – директор на Художествената академия, полк. Попов – директор на Военната академия и др. Полуфигури. Цивилно облекло. София, 8 дек. 1940. Формат: 12/17. 1 л.

А. е. 422: Снимка от вечеря в чест на професор Киндерман, дадена от проф. Саръилиев като декан на Историко-филологическия факултет. Полуфигури. Цивилно облекло. София, 1940. Размер: 17/11. 1 л.

А. е. 423: Снимка от прощална вечеря в чест на проф. Герасков в присъствието на професори от Университета, сред които деканът на Историко-филологическия факултет проф. Иван Саръилиев. Полуфигури. Цивилно облекло. София, 1940. Размер: 17/12. 1 л.

А. е. 424: Снимки на Иван Саръилиев сред негови студенти на сватбата на негов студент. Цели фигури. Цивилно облекло. София, Бояна, 1940, 1948. Формат: 6,5/8,5; 17/12. 1 л.

А. е. 425: Снимка от тържествен обяд, даден от отец Гошев, декан на Богословския факултет, в чест на проф. Крайник – министър на пропагандата на Румъния; присъства проф. Саръилиев. Полуфигури. Цивилно облекло. София, 1941. Размер: 17/12. 1 л.

А. е. 426: Снимка на Иван Саръилиев. Полуфигура. Цивилно облекло. Б. м., б. д. Формат: 5,5/7,5. 2 л.

VI. Материали на близки и роднини: Вельо Саръилиев /баща/; Христо Саръилиев /брат/; Елена Саръилиева /сестра/; Петър Георгиев /племенник/

А. е. 427: Телеграми до Вельо Саръилиев (баща) във връзка с дейността му на търговец. София, Враца, Сливен и др., 1883 – 1904. Бланки. 16 л.

А. е. 428: Дневник на Христо Саръилиев – брат. София, [1909 - 1911]. Оригинал. Ръкопис. 156 л.

А. е. 429: Договор с нотариална заверка, упълномощаващ Христо Саръилиев от името на всички наследници на Вельо Саръилиев (баща) да заведе дело за недвижими наследствени имоти, завладени от трети лица. София, 1923. Оригинал. Машинопис. 3 л.

А. е. 430: Заявление, молба, служебни бележки и описи на имуществото на Христо Саръилиев (брат), унищожено от бомбардировките, във връзка с отпускане на помощи. София, 1944. Оригинали. Машинопис, бланки. 14 л.

А. е. 431: Искова молба от Христо Саръилиев, заведена срещу Йордан Данев във връзка със собственост в с. Дебърщица. София, 1945. Оригинали. Ръкопис, машинопис. 18 л.

А. е. 432: Завещание на Христо Вельов Саръилиев (брат). София, 1966. Чернова. Ръкопис. 4 л.

А. е. 433: Молба от Елена Саръилиева и опис на имуществото й, унищожено при бомбардировките, във връзка с отпускането на помощ. София, 1947. Оригинали, чернови. Ръкопис, машинопис. 32 л.

А. е. 434: Предварителен договор за продажба на апартамент от сестрата на Иван Саръилиев. София, 1967. Оригинали. Машинопис, ръкопис. 26 л.

А. е. 435: Свидетелства, бележници и др. на Петър Георгиев Арнаудов, племенник на Иван Саръилиев, от началното училище и II Софийска мъжка гимназия. Сливен, София, 1943-1953. Оригинали. Бланки. Ръкопис. 165 л.

А. е. 436: Молби, уверения, удостоверения, издадени на Петър Арнаудов във връзка с постъпването му в Медицинското училище за рентгенови и клинически лаборанти. София, 1953/1954. Оригинали, копия. Машинопис, ръкопис. 25 л.

А. е. 437: Карта от медицински преглед, медицински уверения от лечение и прегледи на Петър Арнаудов. София, 1953-1954. Бланки. 9 л.

А. е. 438: Молби, жалби, формуляри и др. във връзка с допускането на Петър Арнаудов до конкурса за Медицинска академия. София, 1954. Оригинали, чернови. Ръкопис. Бланки. 78 л.

А. е. 439: Заявления, удостоверения, статистически листове от кандидатстването на Петър Арнаудов във ВИИ “Карл Маркс”. София, 1954. Оригинали, копия. Ръкопис, машинопис. 31 л.

А. е. 440: Заявления, уверения, теми от следването на Петър Арнаудов в Юридическия факултет. София, 1955-1961. Оригинали, копия. Ръкопис, машинопис. Формуляри. 118 л.

А. е. 441: Молби, автобиографии, въпросници на Адвокатския съвет и др. във връзка с кандидатстването на Петър Арнаудов за работа като адвокат. София, 1962. Копия. Ръкопис, машинопис. 61 л.

А. е. 442: Решение за развода на Петър Арнаудов с приложени бележки от Иван Саръилиев по хода на делото. София, 1962-1963. Оригинали. Ръкопис. Формуляр. 7 л.

А. е. 443: Молби, автобиографии, препоръки и др., подавани от Петър Арнаудов за постъпване на работа в “Балкантурист”, “Булет – Кореком”. София, 1965-1966. Чернови. Ръкопис. Машинопис. 49 л.