Лични

Личен фонд на Иван Саръилиев в НБУ

Нов български университет – Център за документи и архивни фондове

Архивен фонд № 1

Саръилиев, Иван Вельов

(1887-1969)

Инвентарен опис № 1

Включва документи от 1887 до 1956 г.

Съдържа 23 листа

Историческа справка

I. История на фондообразувателя

Иван Вельов Саръилиев е роден в София на 1/14 юни 1887 г. Гимназиално образование получава в родния си град, а висше – в Сорбоната, Париж, където учи философия. През 1909 г. след като се дипломира там като “licence es lettres”, заминава за Англия за довършване на философското си образование. След завръщането си в България постъпва като учител в Първа мъжка гимназия. През 1916–1919 г. е на дипломатическа служба – в Берлин и Берн. От 1920 г. е редовен доцент по история на философията в Софийския университет. През 1924 г. е повишен в извънреден професор, а от 1940 г. е редовен професор. В периода 1924-1925 г. отново посещава Англия, където специализира в университетите на Оксфорд и Кеймбридж и затвърждава контактите си с видни английски учени. Плодотворно е и научното му пребиваване в САЩ през 1931-1932 г., осъществено с финансовата подкрепа на фондация “Рокфелер”.

В Софийския университет освен преподавателски Иван Саръилиев изпълнява и административни функции – през учебните 1930/31, 1940/41 и 1945/46, [1947-1948] г. е декан на Историко-филологическия факултет, а през 1946 г. за кратко е ректор на Университета. 1950 година бележи края на академичната му кариера в първото ни висше учебно заведение – поради причини най-вече от политическо естество той е принуден да се пенсионира.   

Иван Саръилиев оставя забележителна следа в историята на българската философия с множеството си научни публикации и най-вече със “Съвременната наука и религия”, “Прагматизмът”, “Сократ” и др. От не по-малко значение са и университетските му лекционни курсове: “История на древната философия”, “История на философията през средните векове”, “Философията на Бергсон”, “История на модерната философия” и др. Саръилиев е и един от основателите на Философския клуб в София. Освен във философския живот на България взима дейно участие и на международно ниво – участва в почти всички философски конгреси, ораганизирани в чужбина преди Втората световна война, член е на Постоянния комитет по организирането на тези световни научни форуми.

Видният български философ активно участва в дейността на такива дружества и организации с важно обществено значение, като Лигата на англоговорящите в София, “Алианс Франсез”, “Българо-британска взаимност” и др.

Иван Саръилиев умира в София на 23 май 1969 г.

II. История на фонда

Документите от личния фонд на Иван Вельов Саръилиев и научната му библиотека постъпват в ЦДАФ през периода 2000-2006 г. като дарение от наследниците му Кина и Елиана Арнаудови. След последното постъпление през 2006 г. част от материалите са обработени и са заведени под архивен фонд № 1. Оформен е инвентарен опис 1 (с 41 архивни единици), в който са включени главно документите от научната дейност на Иван Саръилиев (лекционни курсове, статии, студии, монографии, преводи). Тъй като описът няма изработена класификационна схема и с цел оптимизация на информационната му стойност, през 2010-2011 г. се провежда нова научно-техническа обработка и пресъставяне на описа. При тези процеси се извърши проучване на архивния фонд на Иван Саръилиев, съхраняван в Централния държавен архив на Република България под № 1982К, при което беше установено, че документите от двата фонда са част от един цялостен документален масив, намирал се във вече разрушената къща на Саръилиев на ул. «Солунска» № 11 в София. Този факт намира отражение в множеството препратки в новия опис 1 на ф. № 1 (ЦДАФ-НБУ) към номерата на съответните архивни единици в опис 1 на ф. № 1982К (ЦДА), за които се предполага, че  са част от документите от ф. № 1 или допълват съдържащата се там информация. Освен това при оформянето на новия опис 1 са включени значителен брой нови материали (биографични, от научна и преподавателска дейност, кореспонденция и илюстративни). Всички документи, влизащи в описа, са пресистематизирани по приложената по-долу класификационна схема, значителен брой от съществуващите архивни единици са раздробени и са образувани нови,  а други са обединени, съставени са нови заглавия, също така са уточнени и крайните дати. Поради твърде голямото разминаване в подредбата на материалите в стария и новия Инвентарен опис № 1 преводна таблица за промените в номерацията на архивните единици спрямо стария опис не е изработена.

Инвентарен опис № 1 съдържа 224 архивни единици (№№ 13, 102, 118, 144, 168 – с индекс «а») за периода 1887-1956 г. Приложен е списък на най-често срещаните съкращения. При описанието на архивните единици след анотацията на съдържанието са посочени мястото и датата на тяхното съставяне (ако са неизвестни, е отбелязано съответно “б. м.” и б. д.”), оригиналността, начинът на възпроизвеждане, езикът (ако е чужд), броят на листата и забележка (препратка).

В инвентарен опис № 2 са включени печатни произведения с посвещения на Иван Саръилиев, както и такива, които съдържат множество ръкописни бележки на българския философ и разкриват моменти от научната му дейност. Основание за отделянето им от научната библиотека на фондообразувателя дава Методическият кодекс (изд. ГУА при МС, С., 1982), ч. 1, раздел III – “Фондиране”, с. 172, където се посочва, че “печатните произведения с ръкописни отметки по тях (приписки) са също съставна част от фонда. Те се фондират както документите”. В описа влизат и публикувани съчинения на Иван Саръилиев, чернови, варианти и белови от които са намерили място в Инвентарен опис № 1 (с или без авторови бележки по тях).

Инвентарен опис № 2 съдържа 147 архивни единици. Водещо при подреждането им е библиографското описание, като се спазва деление на кирилица и латиница. В анотациите са посочени авторът, заглавието, видът на документа (жанр на научния текст), място и година на издаване, език (ако е чужд), броят страници. Отбелязано е и наличието на бележки по полетата от Иван Саръилиев. При датирането освен годината на публикуване присъства и датата на посвещението или на воденето на бележките (когато има такава), а също и датата на придобиване на съответното съчинение. Когато бележките са върху отделни листове (които според данни, извлечени от други документи от фонда, Иван Саръилиев е държал да бъдат вмъквани в дадената книга), е отразен и техният брой.

Документите от двата описа са в добро физическо състояние. Голяма част от печатните произведения са отново подвързани.

По изричното желание на дарителките оригиналите на личните дневници на Иван Саръилиев, фигуриращи в Инвентарен опис № 1 под №№ 1-12, остават у тях, а в ЦДАФ се пазят сканирани копия, достъпът до които е ограничен и се осъществява след съгласие на наследниците на Иван Саръилиев.

Класификационна схема

I. Биографични материали

1. Автобиографични

2. Биографични

3. Документи от имуществено-стопански характер

II. Научна и преподавателска дейност

1. Монографии, студии, доклади на научна тематика

2. Статии с научно-популярно и обществено-политическо съдържание

3. Лекции

а) разработки на уроци от училищните курсове по етика и логика в Първа мъжка гимназия – София

б) лекционни курсове в Софийския университет

в) публични сказки и лекции

4. Бележки, коментари, размисли, отзиви и др.

5. Документи, свързани с академично-административната дейност на Иван Саръилиев

6. Материали от международни конгреси по философия

7. Материали, използвани от Иван Саръилиев в научната му работа

III. Кореспонденция

1. Oт него

2. До него

IV. Илюстративни материали

1. Снимки на Иван Саръилиев

2. Други снимки и изобразителни материали

Списък на съкращенията

авг. – август

англ. – английски

апр. – април

б. г. – без година

б. д. – без дата

б. м. – без място

БНБ – Българска народна банка

бълг. – български

ГСУ ИФФ – Годишник на Софийския университет – Историко-филологически факултет

ГСУ ЮФ – Годишник на Софийския университет – Юридически факултет

дек. – декември

ез. – език

кн. – книжка

л. – лист

МНП – Министерство на народното просвещение

нидерл. – нидерландски

ноем. – ноември

окт. – октомври

публ. – публикуван/а

септ. – септември

февр. – февруари

ЦДА – Централен държавен архив

ян. – януари

I. Биографични материали

1. Автобиографични документи

А. е. 1. Личен дневник на Иван Саръилиев. София, Париж, Хейстингс (Англия), Брайтън (Англия). 1 окт. 1905 – 14 окт. 1907. Сканирано копие. Ръкопис. Френски ез. Бълг. ез. Англ. ез.

А. е. 2. Личен дневник на Иван Саръилиев. Париж. 7 дек. 1907 – 7 авг. 1909. Сканирано копие. Ръкопис. Френски ез.

А. е. 3. Личен дневник на Иван Саръилиев. Париж, Оксфорд. 7 авг. – 28 ноем. 1909. Сканирано копие. Ръкопис. Френски ез. Англ. ез. Бълг. ез.

А. е. 4. Личен дневник на Иван Саръилиев. Оксфорд. 10 дек. 1909 – 19 апр. 1910. Сканирано копие. Ръкопис. Френски ез. Бълг. ез. Англ. ез. Лат. ез.

А. е. 5. Личен дневник на Иван Саръилиев. Оксфорд, Париж, София. 22 апр. 1910 – 24 септ. 1912. Сканирано копие. Ръкопис. Френски ез. Бълг. ез. Англ. ез.

А. е. 6. Личен дневник на Иван Саръилиев. София, Одрин. 25 септ. 1912 – 9 ноем. 1913. Сканирано копие. Ръкопис. Френски ез. Бълг. ез.

А. е. 7. Личен дневник на Иван Саръилиев. София, Костенец баня. 10 ноем. 1913 – 12 окт. 1915. Сканирано копие. Ръкопис. Френски ез. Бълг. ез. Англ. ез.

А. е. 8. Личен дневник на Иван Саръилиев. София. 1 ян. – 18 ноем. 1916. Сканирано копие. Ръкопис. Фр. ез. Бълг. ез. Англ. ез.

А. е. 9. Личен дневник на Иван Саръилиев. София, Берлин, Берн. 20 ноем. 1916 – 12 септ. 1917. Сканирано копие. Ръкопис. Немски ез. Бълг. ез. Англ. ез.

А. е. 10. Личен дневник на Иван Саръилиев. Берн. 15 септ. 1917 – 7 юли 1918. Сканирано копие. Ръкопис. Немски ез. Френски ез. Бълг. ез.

А. е. 11. Личен дневник на Иван Саръилиев. Берн, Монтрьо. 14 юли 1918 – 20 март 1919. Сканирано копие. Ръкопис. Френски ез. Немски ез. Бълг. ез. Англ. ез.

А. е. 12. Личен дневник на Иван Саръилиев. София, Париж, Лондон. 1 ян. 1921 –25 ян. 1925. Сканирано копие. Ръкопис. Англ. ез. Бълг. ез. Френски ез.

А. е. 13. Дневнична записка на Иван Саръилиев за заседание на “Алианс Франсез”, на което присъства и той. София. [22 апр. 1922]. Оригинал. Ръкопис. Френски ез. 1 л.

А. е. 13а. Бележки на Иван Саръилиев, допълващи записките в дневниците му за 1919-1923 г. [София]. [1923]. Оригинал. Ръкопис. Англ. ез. 3 л.

А. е. 14. Личен дневник на Иван Саръилиев. Лондон, Кеймбридж, Оксфорд. 28 ян. – 4 юни 1925. Сканирано копие. Ръкопис. Англ. ез. Бълг. ез.

А. е. 15. Дневнична записка на Иван Саръилиев за проведена среща с проф. Иван Георгов. София. [14 ноем. 1928]. Оригинал. Ръкопис. 1 л.

А. е. 16. Автобиографични сведения за Иван Саръилиев, предоставени за: първото и второто издание на Алманаха на Софийския университет (1929, 1938); отчети на Ректора на Университета; информация на Justin Godard, френски политик и държавник, и др. София. [1929] – 1939 и б. д. Копия. Чернови. Машинопис. Ръкопис. Бълг. ез. Френски ез. 10 л. Заб.: вж. и ЦДА, ф. 1982К, оп. 1, а. е. 14 и 101.

2. Биографични документи

А. е. 17. Телеграма до Вельо Саръилиев по случай раждането на сина му Иван. София, Рахово (Оряхово). 2 юни 1887 г. Оригинал. Бланка. Ръкопис. 2 л.

А. е. 18. Свидетелства, издадени от Столичното основно училище “Денкоглу” на Иван Саръилиев за завършени първо и второ отделение съответно на долния и средния курс. София. 29 юни 1894–29 юни 1897. Оригинали. Печатно. Ръкопис. 4 л.

А. е. 19. Свидетелства, издадени от Софийска държавна мъжка гимназия (I мъжка гимназия) и III Софийска държавна мъжка прогимназия на Иван Саръилиев за завършен I, II, III и IV клас. София. 29 юни 1898–29 юни 1901. Оригинали. Печатно. Ръкопис. 4 л. Заб.: вж. и ЦДА, ф. 1982К, оп. 1, а. е. 3.

А. е. 20. Свидетелства, лична карта, удостоверение за награждаване с медал за отличен успех и записки по лекции, свързани с посещаваните от Иван Саръилиев първи и втори стенографски курс при Висшето училище. София. 1 авг. 1902–1 авг. 1903. Оригинали. Печатно. Ръкопис. 6 л.

А. е. 21. Свидетелство за зрелост, издадено на Иван Саръилиев от II държавна мъжка гимназия, Класически отдел. София. 28 юни 1904. Оригинал. Препис. Печатно. Ръкопис. 3 л.

А. е. 22. Студентска книжка на Иван Саръилиев от Юридическия факултет на Софийския университет. София. 1904–1905. Оригинал. Печатно. Ръкопис. 12 л.

А. е. 23. Записки на Иван Саръилиев от следването му в Сорбоната върху “Четвъртото размишление” на Декарт. Париж. 1906–1907. Оригинал. Ръкопис. Френски ез. 20 л. Заб.: вж. и ЦДА, ф. 1982К, оп. 1, а. е. 321.

A. e. 24. Студентски лични карти на Иван Саръилиев от Филологическия факултет на Сорбоната. Париж. 1906, 1908. Оригинали. Печатно. Ръкопис. Френски ез. 2 л.

А. е. 25. Записки на Иван Саръилиев от следването му в Сорбоната върху [“Етиката” на Спиноза]. Париж. 17 апр. 1908. Оригинал. Ръкопис. Френски ез. 9 л. Заб.: вж. и ЦДА, ф. 1982К, оп. 1, а. е. 314.

А. е. 26. Годишен задграничен паспорт на Иван Саръилиев. София. 26 септ. 1908. Оригинал. Печатно. Ръкопис. Бълг. ез. Френски ез. 9 л.

А. е. 27. Писмени работи на Иван Саръилиев на теми от историята на философията, проверени и оценени от В. Делбо и А. Лаланд, преподаватели в Сорбоната. Париж. 1908; 6 май 1909. Оригинали. Ръкопис. Френски ез. 10 л.

А. е. 28. Записки на Иван Саръилиев от следването му в Сорбоната върху “Четворният корен на закона за достатъчното основание” на А. Шопенхауер. Париж. Ян. 1909. Оригинал. Ръкопис. Френски ез. 14 л. Заб.: вж. и ЦДА, ф. 1982К, оп. 1, а. е. 285.

А. е. 29. Изрезка от френския вестник “Le Matin” с имената на получилите титлата “Les licences es lettres a la Sorbonne”, сред които и Иван Саръилиев. Париж. 7 авг. 1909. Оригинал. Печатно. Френски ез. 1 л.

А. е. 30. Диплом на Иван Саръилиев за “Licence es Lettres” от Сорбоната. Париж. 10, 25 окт. 1909 г. Оригинал. Препис. Печатно. Ръкопис. Френски ез. 2 л.

А. е. 31. Разработка на Иван Саръилиев от следването му в Сорбоната на въпроса за възгледите на различни философи върху волята. Париж. [1909]. Оригинал. Ръкопис. Френски ез. 8 л.

А. е. 32. Разработка на Иван Саръилиев от следването му в Сорбоната на въпроса за номинализма на Дж. Бъркли. Париж. [1909]. Оригинал. Ръкопис. Френски ез. 5 л.

А. е. 33. Кратки бележки на Иван Саръилиев от следването му в Сорбоната върху “Държавата” на Платон, статия на А. Лаланд и др. Париж. [1909]. Оригинал. Ръкопис. Френски ез. 6 л.

А. е. 34. Пасаван, издаден на Иван Саръилиев от българската легация във Виена. Виена. 13 авг. 1910. Оригинал. Печатно. Ръкопис.  Френски ез. Бълг. ез. 1 л.

А. е. 35. Годишен задграничен паспорт на Иван Саръилиев. София. 22 юли 1912. Оригинал. Печатно. Ръкопис. Бълг. ез. Френски ез. 8 л.

А. е. 36. Свидетелство за учителска правоспособност на Иван Саръилиев. София. 24 ноем. 1914. Оригинал. Печатно. Ръкопис. 1 л.

А. е. 37. Удостоверения за записването на Иван Саръилиев като студент в Юридическия факултет на Берлинския университет, издадени от ректора и декана на Юридическия факултет на Университета. Берлин. 25 апр. 1917. Оригинал. Печатно. Ръкопис. Лат. ез. 2 л.

А. е. 38. Студентска книжка на Иван Саръилиев от Юридическия факултет на Берлинския университет. Берлин. 25 апр. – 2 авг. 1917. Оригинал. Печатно. Ръкопис. Немски ез. 10 л.

А. е. 39. Удостоверение за записването на Иван Саръилиев като студент в Бернския университет, издадено от ректора на Университета. Берн. 15 май 1918. Оригинал. Печатно. Ръкопис. Немски ез. 1 л.

А. е. 40. Студентска книжка на Иван Саръилиев от Бернския университет. Берн. 15 май – 7 юни 1918. Оригинал. Печатно. Ръкопис. Немски ез. 14 л.

А. е. 41. Годишен задграничен паспорт на Иван Саръилиев. Берн. 12 юни 1918. Оригинал. Печатно. Ръкопис. Бълг. ез. Френски ез. Немски ез. 8 л.

А. е. 42. Записки на Иван Саръилиев по лекция на проф. П. Хаберлин, четена в Бернския университет. Берн. 5 юли 1918. Оригинал. Ръкопис. Бълг. ез. Немски ез. 5 л.

A. e.  43. Свидетелство за завършен курс на обучение, издадено на Иван Саръилиев от Бернския университет. Берн. 10 февр. 1919. Оригинал. Печатно. Ръкопис. Немски ез. 1 л.

А. е. 44. Изрезка от бълг. вестник (с неуточнено наименование), съдържаща обявата за конкурс за редовен доцент по история на философията в Софийския университет, на който впоследствие се явява Иван Саръилиев. София. [Февр. 1919]. Печатно. 1 л.

А. е. 45. Пасаван, издаден на Иван Саръилиев от българската легация в Берн. Берн. 10 септ. 1919. Оригинал. Печатно. Ръкопис. Бълг. ез. Фр. ез. 1 л.

А. е. 46. Декларация и удостоверения, свързани с отбиването на временната трудова повинност от Иван Саръилиев. София. 18 апр. 1921 – 23 юни 1926. Оригинали. Копие. Циклостил. Печатно. Ръкопис. 9 л.

А. е. 47. Служебна книжка на Иван Саръилиев. София. [Юни 1922 – 1 апр. 1931]. Препис. Печатно. Ръкопис. 14 л.

А. е. 48. Годишен задграничен паспорт на Иван Саръилиев. София. 25 юли 1924. Оригинал. Печатно. Ръкопис. Бълг. ез. Френски ез. Англ. ез. Итал. ез. Немски ез. Сръбски ез. 10 л.

А. е. 49. Удостоверение за регистрация, издадено на Иван Саръилиев от Службата за регистрация на чужденци в Лондон. Лондон. 26 ноем. 1924. Оригинал. Печатно. Ръкопис. Англ. ез. 14 л.

А. е. 50. Специален паспорт, издаден на Иван Саръилиев в качеството му на делегат на VII-я международен конгрес по философия в Оксфорд. София. 18 юли 1930. Оригинал. Печатно. Машинопис. Ръкопис. Френски ез. Бълг. ез. Англ. ез. Немски ез. Нидерл. ез. Итал. ез. Сръбски ез. 2 л.

А. е. 51. Покана и входна карта за Богослужение за благословение и молебен по случай бракосъчетанието на цар Борис III и царица Йоанна, изпратени до Иван Саръилиев в качеството му на декан на Историко-филологическия факултет на Софийския университет. София. Окт. 1930. Оригинал. Печатно. Ръкопис. 2 л.

А. е. 52. Покана за прием в Двореца, изпратена до Иван Саръилиев в качеството му на декан на Историко-филологическия факултет. София. [Дек. 1930 – ян. 1931]. Оригинал. Печатно. Ръкопис. 1 л.

А. е. 53. Членска карта на Иван Саръилиев за Лигата на англоговорящите. София. 17 ян. 1931. Оригинал. Печатно. Ръкопис. Англ. ез. 1 л.

А. е. 54. Кръщелно свидетелство на Иван Саръилиев. София. 11 септ. 1931. Заверен препис. Машинопис. Ръкопис. 1 л.

А. е. 55. Бележка от В. Шаренков до Иван Саръилиев, с която го кани, заедно с други българи, да посетят брат му в Джърси Сити, щата Ню Джърси. [Ню Йорк]. [1931-1932]. Оригинал. Ръкопис. 1 л.

А. е. 56. Пасаван, издаден на Иван Саръилиев от българската легация в Париж. Париж. 26 септ. 1932. Оригинал. Печатно. Ръкопис. Бълг. ез. Френски ез. Итал. ез. Сръбски ез. 1 л.

А. е. 57. Членски карти на Иван Саръилиев за “Алианс Франсез” – софийски клон (Alliance Française de Sofia). София. 1932, 1940. Оригинали. Печатно. Ръкопис. Френски ез. 3 л.

А. е. 58. Карта за свободен вход за заседанията на IX-я конгрес на Международния съюз на радикалните и приближените демократически партии, проведен на 12-14 авг. 1933. София. Авг. 1933. Оригинал. Печатно. 1 л.

А. е. 59. Лична карта на Иван Саръилиев, издадена от Софийския университет. София. 30 ноем. 1933. Оригинал. Печатно. 1 л.

А. е. 60. Специален задграничен паспорт на Иван Саръилиев. София. 4 юни 1935. Оригинал. Печатно. Машинопис. Ръкопис. Френски ез. Итал. ез. Бълг. ез. Сръбски ез. 1 л.

А. е. 61. Членска карта на Иван Саръилиев за Копривщенско благотворително дружество “20 април 1876 г.” – София. София. 27 май 1937. Оригинал. Печатно. Ръкопис. 1 л.

А. е. 62. Открит лист, издаден на Иван Саръилиев от Столично полицейско комендантство за пътуване до Куманово, Скопие, Велес, Градско, Прилеп, Битоля, Ресен, Охрид и обратно. София. 27 юни 1941. Оригинал. Печатно. Ръкопис. 1 л.

А. е. 63. Записки на Иван Саръилиев по лекции върху диалектическия и историческия материализъм, четени от Живко Ошавков специално за преподавателите от Софийския университет. София. 27 апр. – 18 май 1949. Оригинал. Ръкопис. 7 л.

А. е. 64. Бележник на Иван Саръилиев със записани мисли и цитати от известни писатели, поети, учени и др. Б. м. Б. д. Оригинал. Ръкопис. Бълг. ез. Френски ез. Англ. ез. 15 л.

А. е. 65. Биографични бележки за Иван Саръилиев, съставени от сестра му Елена Саръилиева (по мъж Арнаудова). Б. м. Б. д. Оригинал. Копие. Чернова. Машинопис. Ръкопис. 5 л.

3. Документи от имуществено-стопански и битов характер

А. е. 66. Квитанции, издадени от Филологическия факултет на Сорбоната на Иван Саръилиев за внесени суми [за явяване на изпити]. Париж. 19 март – 6 май 1908. Оригинал. Печатно. Ръкопис. Френски ез. 4 л.

А. е. 67. Квитанция, издадена от МНП на Иван Саръилиев за внесена сума за легализиране на дипломата му от Сорбоната. София. 27 авг. 1910. Оригинал. Печатно. Ръкопис. 1 л.

А. е. 68. Квитанция, издадена от МНП на Иван Саръилиев за внесена такса за държавен изпит през учебната 1911/1912 г. София. 17 окт. 1911. Оригинал. Печатно. Ръкопис. 1 л.

А. е. 69. Разписка, издадена от IV бирнически участък на Иван Саръилиев за получена от него декларация за облагането му с пътна тегоба за 1914 г. София. 1913. Оригинал. Печатно. Ръкопис. 1 л.

А. е. 70. Бордера и квитанции, издадени от БНБ – Софийски клон и Министерството на външните работи и изповеданията за получени от Вельо Саръилиев суми за превод на сина му Иван в Швейцария. София, [Цюрих]. 28 септ. 1918 – 25 март 1919. Оригинал. Препис. Печатно. Ръкопис. 1 л.

А. е. 71. Удостоверения, издадени от Ректората на Софийския университет на Иван Саръилиев за удържани суми за общинска пътна тегоба и постройка на железници за годините 1921–1931. София. 30 дек. 1921–12 септ. 1931. Оригинали. Циклостил. Печатно. Ръкопис. 19 л. Заб.: Вж. и ЦДА, ф. 1982К, оп. 1, а. е. 32.

А. е. 72. Квитанции, издадени от Лигата на англоговорящите в София на Иван Саръилиев за платен членски внос за годините 1921–1937. София. 1921–23 февр. 1937. Оригинали. Печатно. Ръкопис. Англ. ез. Бълг. ез. 14 л.

А. е. 73. Квитанции, издадени от “Алианс Франсез” – София на Иван Саръилиев за платен членски внос за годините 1922–1937. София. 18 май 1922 – 15 ян. 1937. Оригинали. Печатно. Ръкопис. Фр. ез. 16 л.

А. е. 74. Квитанции, издадени от Археологическото дружество на Иван Саръилиев за платен членски внос за 1922 и 1923 г. София. 1922–1923. Оригинали. Печатно. Ръкопис. 4 л.

А. е. 75. Удостоверение, издадено от IV бирнически участък на Иван Саръилиев за изплатени данъци (вкл. и данък общ доход) за 1920–1923 г. София. 8 септ. 1923. Оригинал. Печатно. Ръкопис. 1 л.

А. е. 76. Квитанции, издадени от Дружеството на професорите при Софийския университет на Иван Саръилиев за платен членски внос за годините 1923–1933. София. 26 ноем. 1923 – 11 окт. 1933. Оригинали. Печатно. Ръкопис. 10 л.

А. е. 77. Лотарийни билети, издадени от Дружеството за борба с престъпността при Софийското градоначалство. София. 1923. Печатно. 2 л.

А. е. 78. Удостоверение, издадено от Ректората на Софийския университет на Иван Саръилиев, за да му послужи пред БНБ за снабдяване с чужда валута за научната му командировка в Англия. София. 9 юли 1924. Оригинал. Машинопис. 1 л.

А. е. 79. Бележки за трудовите възнаграждения на Иван Саръилиев като преподавател в Софийския университет, получавани от сестра му Елена по време на неговото пребиваване в чужбина. София. Авг. 1924–юли 1925. Препис. Ръкопис. 11 л.

А. е. 80. Квитанции, издадени от Дружество “Българо-британска взаимност” на Иван Саръилиев за платен членски внос. София. 16 дек. 1926 – 12 дек. 1928. Оригинали. Печатно. Ръкопис. Бълг. ез. Англ. ез. 6 л.

А. е. 81. Квитанция, издадена от Съюза на сдружените собственици в България на Иван Саръилиев за платен членски внос и абонамент за печатния орган на Съюза. София. 14 март 1928. Оригинал. Печатно. Ръкопис. 1 л.

А. е. 82. Разписки, издадени от списание “Родна реч” – Казанлък на Иван Саръилиев за платен абонамент. Казанлък. 11 юни 1928–10 май 1931. Оригинали. Печатно. Ръкопис. 4 л.

А. е. 83. Квитанции, издадени от Копривщенско благотворително дружество “20 април 1876 г.” – София на Иван Саръилиев за платен членски внос. София. 6 апр. 1929, 27 май 1937. Оригинали. Печатно. Ръкопис. 2 л.

А. е. 84. Бележка на Иван Саръилиев за сума, отпусната му от Фонда за научни цели при Академическия съвет на Софийския университет за пътуване до Италия. София. [1942]. Оригинал. Ръкопис. 2 л.

А. е. 85. Удостоверение, издадено от Софийско градско данъчно управление на Иван Саръилиев за изплатени данъци до 20 окт. 1943 г. София. 21 юни 1943. Оригинал. Печатно. Ръкопис. 1 л.

А. е. 86. Заявление от проф. Иван Саръилиев до Взаимоспомагателната каса на служителите при МНП за изплащане на полагаемата му се поради излизане в пенсия парична помощ, с приложени удостоверение от касата при Ректората на Софийския университет за правени удръжки от заплатата му и извлечение от вноските, които е правил от април 1935 до декември 1950 г. София. 6, 15 февр. 1951. Препис. Машинопис. Ръкопис. 8 л. Заб.: вж. и ЦДА, ф. 1982К, оп. 1, а. е. 20.

А. е. 87. Квитанция, издадена от Редакционния комитет при Българския национален студентски съюз на Иван Саръилиев за платен абонамент за вестник “Студентска борба”. София. Б. д. Оригинал. Печатно. Ръкопис. 1 л.

II. Научна и преподавателска дейност

1. Монографии, студии, доклади на научна тематика

А. е. 88. Бакле [George Berkeley]. “Трактат за принципите на човеческото познание” (“A Treatise Concerning the Principles of Human Knowledge”). Предговор и превод на съчинението от английски език, осъществени от Иван Саръилиев. София. 1913–1914. Чернова. Ръкопис. Бълг. ез. Англ. ез. Френски ез. 605 л. Т. I. Заб.: вж. и оп. 2 на настоящия фонд, а. е. 1.

А. е. 89. Бакле [George Berkeley]. “Трактат за принципите на човеческото познание” (“A Treatise Concerning the Principles of Human Knowledge”). Предговор и превод на съчинението от английски език, осъществени от Иван Саръилиев. София. 1913–1914. Оригинал. Ръкопис. 690 л. Т. II. Заб.: вж. и оп. 2 на настоящия фонд, а. е. 1.

А. е. 90. “Родовите идеи. Психологически и метафизически етюд” – изследване от Иван Саръилиев. София. 1916. Оригинал. Ръкопис. Машинопис. 126 л. Заб.: вж. оп. 2 на настоящия фонд, а. е. 11.

А. е. 91. “За волята. Психологически и метафизически етюд” – изследване от Иван Саръилиев, публ. през 1920 г. Берн, София. 1918-1920. Чернова. Ръкопис. 72 л. Заб.: липсващи листове. Вж и оп. 2 на настоящия фонд, а. е. 4.

A. e. 92. “За волята. Психологически и метафизически етюд” – допълнен вариант  на изследването на Иван Саръилиев, излязло през 1920 г. София. 1923-1924. Чернова. Ръкопис. 1050 л. Т. I. Заб.: по-голямата част от черновата е написана на малки листове. Вж. също и оп. 2 на настоящия фонд, а. е. 5.

А. е. 93. “За волята. Психологически и метафизически етюд” – допълнен вариант на изследването на Иван Саръилиев, излязло през 1920 г. София. 1924. Оригинал. Ръкопис. Печатно. 276 л. T. II. Заб.: л. 2 и 262 представляват части от отпечатаното през 1920 г. първо издание на изследването (със собствена номерация). Вж. също и оп. 2 на настоящия фонд, а. е. 5.

А. е. 94. “Седмият международен философски конгрес” – доклад от Иван Саръилиев (публ. в “Училищен преглед”, г. XXXII, кн. 8, окт. 1933). София. 1930. Чернова. Оригинал. Копие. Вариант. Ръкопис. Машинопис. 108 л. Заб.: вж. също и оп. 2 на настоящия фонд, а. е. 10.

A. e. 95. “Съвременната наука и религията” – публична лекция от Иван Саръилиев, излязла като брошура през 1931 г. София. 1931. Чернова. Оригинал. Ръкопис. Машинопис. 266 л. Заб.: вж. също и оп. 2 на настоящия фонд, а. е. 6 и 13.

А. е. 96. “Съвременната наука и религията. Отговор на една критика” –  съчинение от Иван Саръилиев, написано в отговор на отправена му от Д. Михалчев критика. Ню Йорк. Май 1932. Чернова. Оригинал. Ръкопис. 219 л. Заб.: вж. също и оп. 2 на настоящия фонд, а. е. 6.

А. е. 97. “Етюди върху прагматизма. Прагматизмът на У. Джеймс” – студия от Иван Саръилиев (публ. в ГСУ ИФФ, кн. ХХХ. 9). София. 1934. Оригинал. Машинопис, с ръкопис – поправки от автора. 62 л. Заб.: вж. също и оп. 2 на настоящия фонд, а. е. 10.

А. е. 98. “Някои неясноти във философията на Бергсон” – статия от Иван Саръилиев (публ. в ГСУ, ИФФ, кн. ХХХ. 12). София. 1934. Оригинал. Ръкопис. 23 л. Заб.: вж. също и оп. 2 на настоящия фонд, а. е. 7.

A. e. 99. Доклад от Иван Саръилиев за VIII-я международен конгрес по философия. София. [29 май 1935]. Копие. Машинопис. 6 л.

А. е. 100. “Деветият международен философски конгрес (Конгрес “Декарт”)” – статия от Иван Саръилиев (публ. в ГСУ, ИФФ, кн. ХХХIV. 5). София. 1937. Чернова. Оригинал. Ръкопис. Машинопис. Печатно. 110 л. Заб.: вж. също и оп. 2 на настоящия фонд, а. е. 2.

А. е. 101. “Сократ” – монография от Ив. Саръилиев, публ. през 1947 г. София. [1940]. Чернова. Ръкопис. 705 л. Заб.: вж. също и оп. 2 на настоящия фонд, а. е. 12.

A. е. 102. “Спиноза” – непубликувана статия от Иван Саръилиев с приложена обяснителна бележка от автора и портрет на Спиноза. София. 11 ян. 1942, 17 юни 1956. Оригинал. Копие. Машинопис. Ръкопис. Печатно. 22 л.

А. е. 102а. Молба от Иван Саръилиев до Съвета на Историко-филологическия факултет на Софийския университет за отпечатването на труда му “Сократ” като отделен брой в поредицата “Университетска библиотека”. Копривщица. 21 март 1944. Чернова. Ръкопис. Печатно. 3 л.

А. е 103. “La philosophie en Bulgarie” – статия от Иван Саръилиев, изпратена на проф. Michele Federico Sciacca, преподавател в Университета на Генуа. София. Февр. 1956, 6 юни 1956, авг. 1956. Оригинал. Копие. Машинопис. Печатно. Френски ез. 50 л.

2. Статии с научно-популярно и обществено-политическо съдържание

А. е. 104. “Оксфордски професори за България” – статия от Иван Саръилиев, публ. във в. “Мир”, бр. 3773/1913 г. София. 17 ян. 1913. Печатно. 2 л.

А. е. 105. “Имануел Кант. 1724–1804” – статия от Иван Саръилиев, публ. във в. “Слово”, бр. 576/1924 г. София. 21 апр. 1924. Печатно. 2 л.

А. е. 106. “Спинозов дом в Хага. Международен позив” – статия от Иван Саръилиев, публ. във в. “Демократически сговор”, бр. 2005/1927 г. София. 28 февр. 1927. Печатно. 2 л.

А. е. 107. “Кенотаф или гроб на незнайния воин” – статия от Иван Саръилиев, публ. във в. “Мир”, бр. 3658/1929 г., с приложена изрезка от в. [“Народна отбрана”] с отзив от Ив. Шапкарев за статията.  София. 11 май 1929. Печатно. 4 л.

А. е. 108. “Големите американски университети” (I. Университетът Харвард. II. Университетът Йейл. III. Университетът Колумбия) – поредица статии от Иван Саръилиев, публ. във в. “Мир”, бр. 9586, 9609 и 9645/1932 г. София. 25 юни – 3 септ. 1932. Печатно. 8 л. Вж. и ЦДА, ф. 1982 К, оп. 1, а. е. 329.

А. е. 109. “Коледни приеми у Рокфелер и Карнеги (Писмо от Америка)” – статия от Иван Саръилиев, публ. във в. “Мир”, бр. 9747/1933 г. София. 4 ян. 1933. Печатно. 4 л.

А. е. 110. “Пътувания из Съединените щати” – статия от Иван Саръилиев, публ. във в. “Мир”, бр. 9823/1933 г. София. 8 апр. 1933. Печатно. 8 л. Заб.: вж. и ЦДА, ф. 1982К, оп. 1, а. е. 328.

А. е. 111. “Деветият международен философски събор “Декарт”. Детерминизмът и  науката. Докладът на Луи дьо Брой. Важно откритие на съвременната наука” – статия от Иван Саръилиев, публ. във в. “Мир”, бр. 11168/1937 г. София. 13 окт. 1937. Печатно. 2 л. Заб.: вж. и ЦДА, ф. 1982К, оп. 1, а. е. 97.

А. е. 112. “Английски признания и проекти” – статия от Иван Саръилиев, публ. във в. “Мир”, бр. 11289/1940 г. София. 5 ян. 1940. Оригинал. Машинопис. Печатно. 8 л.

A. e. 113. “В памет на Анри Бергсон” – статия на Иван Саръилиев, публ. във в. “Литературен глас”, бр. 502/1941 г. и във в. “Братство”, бр. 9 (273)/1941 г. София, Севлиево. 12 февр. 1941, 9 март 1941. Печатно. 14 л.

A. e. 114. “За една охридска камбана” – статия от Иван Саръилиев, публ. във в. “Мир”, бр. 12 244/1941 г. София. 3 юни 1941. Печатно. 6 л.

А. е. 115. “Силата, която се хаби, и тази, която не се хаби” – статия от Иван Саръилиев. София. 1941. Оригинал. Машинопис. 3 л. Заб.: На л. 1 и л. 3 авторът пояснява, че статията е публикувана във в. “Мир” от 15 дек. 1944 г. тъй като през 1941 г., когато е написана, не е допусната от цензурата.

3. Лекции

а) разработки на уроци от училищните курсове по етика и логика в Първа мъжка гимназия – София

А. е. 116. Разработки на уроци от училищния курс по етика, изготвени от Иван Саръилиев. София. [1912 – 1915]. Оригинал. Ръкопис. 249 л. Заб.: липсва втората половина на разработките (III. Смесената метода  и IV. Съвременно схващане на етиката).

А. е. 117. Разработки на уроци от училищния курс по логика, изготвени от Иван Саръилиев. София. [1912 – 1915]. Оригинал. Ръкопис. 301 л. Заб.: вероятно липсват части от последните две разработки.

б) лекционни курсове, четени в Софийския университет

A. e. 118. “Съдбата на човешката душа след смъртта според Бергсон” – встъпителна лекция на Иван Саръилиев към курса върху философията на Бергсон, изнесена на 1 ноември 1920 г. в аудитория 45 на Софийския университет, и негови размисли върху тезите за отношението между душата и тялото, застъпени в лекцията. София. 1920 г. Чернова. Оригинал. Ръкопис. 90 л.

А. е. 118а. Отзив от Божимир Петров за встъпителната лекция на Иван Саръилиев. София. 1920 г. Оригинал. Ръкопис. 12 л.

А. е. 119. “Философията на Бергсон” – лекционен курс, съставен и четен от Иван Саръилиев пред студентите от Софийския университет. София. 1920 –1941. Оригинал. Вариант. Ръкопис. 289 л. Заб.: вероятно авторът е замислял на основата на лекциите да напише труд за философията на Бергсон. Вж. и ЦДА, ф. 1982К, оп. 1, а. е. 307 и 344.

А. е. 120. “Декарт” – лекционен курс, съставен и четен от Иван Саръилиев пред студентите от Софийския университет. София. 1921– 1955. Оригинал. Ръкопис. 137 л. Заб.: части от лекционния курс са използвани при съставянето на лекцията “Рационализъм и емпиризъм. Декарт и Лок”, произнесена от Иван Саръилиев пред студентите от Духовната академия на 31 март 1955 г. Вж. и а. е. 132.

А. е. 121. “Философията на Бакли (Беркле)” – лекционен курс, съставен и четен от Иван Саръилиев пред студентите от Софийския университет. София. 1921 –1947. Оригинал. Ръкопис. Печатно – между някои листове са вмъкнати страници от “Принципите на човеческото познание” от Дж. Бъркли (С., 1914). 758 л.

А. е. 122. “Философията на Auguste Comte” – лекционен курс, съставен и четен от Иван Саръилиев пред студентите от Софийския университет. София. 1922 –1948. Оригинал. Ръкопис. 609 л.

A. e. 123. “История на философията през средните векове” – лекционен курс, съставен и четен от Иван Саръилиев пред студентите от Софийския университет. София. 1923 – 1942. Оригинал. Ръкопис. 718 л.

А. е. 124. “История на древната философия” – лекционен курс, съставен и четен от Иван Саръилиев пред студентите от Софийския университет. София. 1935 –1951. Оригинал. Ръкопис. 758 л.

A. e. 125. “История на английската философия” – лекционен курс, съставен и четен от Иван Саръилиев пред студентите от Софийския университет. София. 1938 – 1948. Оригинал. Ръкопис. 516 л.

А. е. 126. “Философията на Кант” – лекционен курс, съставен и четен от Иван Саръилиев пред студентите от Софийския университет. София. 1939 – 1947. Оригинал. Ръкопис. 480 л.

A. e. 127. “История на модерната философия” – лекционен курс, съставен и четен от Иван Саръилиев пред студентите от Софийския университет. София. 1948. Оригинал. Ръкопис. 271 л.

в) публични сказки и лекции

А. е. 128. “Живот, дейност и личност на Кант” – сказка, държана от Иван Саръилиев в Софийския университет по случай 200 години от раждането на философа.  София. Април 1924. Оригинал. Ръкопис. 58 л.

А. е. 129. “Прагматизъм и религия” – лекция (част) на Иван Саръилиев, [влизаща в цикъла лекции, организирани от Философския клуб]. София. 1936. Чернова. Ръкопис. 18 л. Заб.: вж. и ЦДА, ф. 1982К, оп. 1, а. е. 232, 233.

А. е. 130. “Франсис Бейкън – Francis Bacon. Живот и философия” – лекция на Иван Саръилиев, влизаща в цикъла лекции, организирани от Философския клуб. София. Май 1937. Оригинал. Машинопис с ръкописни поправки от автора. 34 л. Заб.: вж. и ЦДА, ф. 1982К, оп. 1, а. е. 232, 233, 234.

А. е. 131. “Бергсон и учението му за интуицията” – лекция на Иван Саръилиев, влизаща в цикъла лекции, организирани от Философския клуб. София. Дек. 1938. Оригинал. Ръкопис. 51 л. Заб.: вж. и ЦДА. ф. 1982К, оп. 1. а. е. 233 и 238.

А. е. 132. “Рационализъм и емпиризъм. Декарт и Лок” – лекция на Иван Саръилиев, четена в Духовната академия. София. 1955. Оригинал. Ръкопис. 53 л.

4. Бележки, коментари, размисли, отзиви и др.

А. е. 133. Бележки на Иван Саръилиев върху различните дефиниции на понятието “морал”. [Париж]. [1909]. Оригинал. Ръкопис. Фрeнски ез. 4 л. Заб.: вж. и ЦДА, ф. 1982К, оп. 1, а. е. 313.

А. е. 134. Библиография на трудовете на Иван Саръилиев, съставена от самия него. [София]. [20-те – 50-те г. на ХХ в.]. Оригинал. Ръкопис. 34 л. Заб.: списъкът на съчиненията е на фишове.

А. е. 135. Анотации на трудовете на Иван Саръилиев “За волята” и “Прагматизмът”, [съставени от самия него]. София. [След 1938]. Оригинали. Копия. Машинопис. 8 л.

А. е. 136. Записки на впечатленията на Иван Саръилиев от сказка на  френския философ и педагог Анри Валон (Henri Wallon), държана на 1 март 1951 г. в аулата на СУ.  София. Март 1951. Оригинал. Ръкопис. 4 л.

А. е. 137. Рецензии от Иван Саръилиев за статиите на Дим. Пенов “Сократ за религията” и “Платон” в сп. “Духовна култура”. София. Апр. 1951. Копия. Машинопис. 4 л.

А. е. 138. “Meditationes” – творчески дневник на Иван Саръилиев. Копривщица, [София]. 1 апр. 1952 – 29 май 1955. Оригинал. Ръкопис. 50 л.

А. е. 139. Бележки на Иван Саръилиев, отнасящи се до историята на философията и историята на науката. [София]. Б. д. Оригинал. Ръкопис. 4 л.

А. е. 140. “Нови веяния в българската църква” – бележки на Иван Саръилиев по повод статия от викария на софийския митрополит, публ. във в. “Мир”. София. Б. д. Оригинал. Ръкопис. 8 л.

А. е. 141. Бележки на Иван Саръилиев, отнасящи се до “Пролегомените” на Кант и до смисъла на термините “a priori” и “a posteriori”, употребявани от немския философ. [София]. Б. д. Оригинал. Ръкопис. 4 л.

A. e. 142. Бележка на Иван Саръилиев за критична статия от френския учен Пол Лаберен (Paul Labérenne), озаглавена “Pie XII et la science”. [София]. Б. д. Оригинал. Ръкопис. 1 л.

А. е. 143. Бележки на Иван Саръилиев, отнасящи се до съчиненията на Аристотел. [София]. Б. д. Оригинал. Ръкопис. 2 л.

А. е. 144. “Философията в Германия” – [недовършена статия] от Иван Саръилиев. [София]. Б. д. Чернова. Ръкопис. 6 л.

A. e. 144a. Бележка на Иван Саръилиев за философията на У. Джеймс. [София]. Б. д. Оригинал. Ръкопис. 1 л.

5. Документи, свързани с академично-административната дейност на Иван Саръилиев

А. е. 145. Списъци на книги за нуждите на Философския институт, съставени от Иван Саръилиев. София. 1921-1930 г. Оригинали. Чернови. Ръкопис. 22 л. Заб.: вж. и ЦДА, ф. 1982К, оп. 1, а. е. 69.

А. е. 146. Бележки на Иван Саръилиев за зададени на студенти теми за писмени работи за I и II университетски изпит. София. 1922-1926. Оригинал. Ръкопис. 18 л.

A. e. 147. Изказване на Иван Саръилиев на вечеря в чест на проф. М. Герасков, преподавател в Софийския университет. София. Дек. 1940. Оригинал. Машинопис. 1 л. Заб.: вж. и ЦДА, ф. 1982К, оп. 1, а. е. 116.

А. е. 148. Закон и правилници за Софийския университет. София. [1941]. Печатно. 184 л.

А. е. 149. Разпис на лекциите [във всички факултети на Софийския университет] за зимния семестър на учебната 1945/1946 г. София. 1945. Печатно. 1 л.

6. Материали от международни конгреси по философия

А. е. 150. Покана до Иван Саръилиев за участие в Седмия международен конгрес по философия; преписка между него и A. H. Hannay, секретар на организационния комитет на конгреса; програми; членска карта на Иван Саръилиев като участник в конгреса; текстове на докладите; поздравителен адрес от Иван Саръилиев до участниците в конгреса; изрезки от вестници с отзиви за конгреса и др. Оксфорд, София, Лондон, Цюрих. 1929-1931. Оригинали. Чернови. Печатно. Ръкопис. Машинопис. Англ. ез. Немски ез. 248 л.

A. e. 151. Покана до Иван Саръилиев за участие в Десетия международен конгрес по философия; програма на секционните заседания на конгреса; карта за регистрация на делегат; преписка между Иван Саръилиев и Е. Бет, секретар на организационния комитет на конгреса, и др. Амстердам, София. Юни-авг. 1948. Оригинали. Копия. Печатно. Машинопис. Ръкопис. Френски ез. Англ. ез. 13 л. Заб.: вж. и ЦДА, ф. 1982К, оп. 1, а. е. 200.

А. е. 152. Покани до Иван Саръилиев за участие в Единадесетия международен конгрес по философия; програма на конгреса; въпросник за участниците; карта за регистрация на делегат; списък на хотелите в Брюксел; писма на Иван Саръилиев до Ch. Perelman, секретар на организационния комитет на конгреса; талон за поръчка на изданията на конгреса и др. Брюксел, София. 15 май 1951 – 14 септ. 1953. Копия. Печатно. Машинопис. Ръкопис. Френски ез. Англ. ез. 29 л.

А. е. 153. Покани до Иван Саръилиев за участие във Втория международен конгрес по философия на науките; предварителни информационни материали за конгреса; молба от Иван Саръилиев до бълг. министър на културата за разрешение да замине за Цюрих като участник в конгреса; изрезка от бълг. вестник (с неуточнено наименование) с кратка информация за работата на конгреса и др. Цюрих, София. 28 авг. 1953 – 30 авг. 1954. Чернови. Печатно. Ръкопис. Френски ез. Бълг. ез. 15 л.

7. Материали, използвани от Иван Саръилиев в научната му работа

А. е. 154. Записки на Иван Саръилиев от следването му в Сорбоната по лекции на А. Бергсон върху “Принципите на психологията” на Х. Спенсър (Spenser. “Principles de Psychologie”). Париж. 1906–1907. Оригинал. Чернова. Ръкопис. Френски ез. Бълг. ез. 150 л.

А. е. 155. Записки на Иван Саръилиев от следването му в Сорбоната по лекции на А. Бергсон върху волята (“Théories de la volonté”). Париж. 1906–1907 и б. д. Оригинал. Чернова. Ръкопис. Френски ез. Бълг. ез. 201 л.

А. е. 156. Записки на Иван Саръилиев от следването му в Сорбоната по лекции на А. Бергсон върху общите идеи (“Idées générales”). Париж. 1907–1908. Оригинал. Чернова. Ръкопис. Френски ез. 153 л.

А. е. 157. Записки на Иван Саръилиев от следването му в Сорбоната по лекции на А. Бергсон върху “Принципите на човешкото познание” на Дж. Бъркли (“Principles of Human Knowledge” by Berkeley). Париж. 1907–1908; 1921. Оригинал. Ръкопис. Френски ез. 65 л.

А. е. 158. Извадки от книги на У. Джеймс, В. Вундт, А. Бейн, Р. Лотце и др. с превод и коментари на Иван Саръилиев, използвани при написването на съчинението му “За волята”. Б. м. [1917–1920]. Оригинал. Ръкопис. Англ. ез. Френски ез. Немски ез. Бълг. ез. 238 л.

А. е. 159. Изрезки от френски, швейцарски, немски и български вестници (“Le Temps”, “Neue Zürcher Zeitung”, “Път”, “L`Univers Israélite”, “Les Nouvelles littéraires”, “Le Journal”, “Paris-Soir”, “Frankfurter Zeitung”, “Днес” и “Родно изкуство”) с информация за живота, творческата дейност и смъртта на Анри Бергсон. Париж, Цюрих, Ловеч, Франкфурт, София. 1918–1941. Печатно. Френски ез. Немски ез. Бълг. ез. 30 л.

A. e. 160. Изрезки от вестниците “La Bulgarie”, “The New York Times”, “Gringoire”, “Зора” и др. с информация за злободневни научни и обществено-политически проблеми и събития (1400 години от закриването на Платоновата академия, положението на чужденците в България, отзив за книгата на Ангел Бънков “Принос към историята на българската философска мисъл” и др.). София, Ню Йорк, Париж. 1929–1943. Печатно. Англ. ез. Френски ез. Бълг. ез. 16 л.

А. е. 161. Материали (био-библиографски бележки на Иван Саръилиев за известни учени и философи от древността до съвремието, извадки от “La Grande Encyclopedie”. “Encyclopaedia Britanica” и от съчинения на О. Конт, Х. У. Кар, Дж. С. Холдейн, A. Лаланд, Е. Дюркхейм и изрезки от американски вестници и списания (“The New York Times”, “New York Evening Post”, “New York Herald Tribune”, “Scientific American”) с информация за различни научни открития и по-специално за постиженията на американския физик проф. А. Комптън), използвани при написването на “Съвременната наука и религия. Отговор на една критика”. [Ню Йорк]. 1931–1932. Оригинал. Ръкопис. Печатно. Англ. ез. Френски ез. Немски ез. Бълг. ез. 118 л.

А. е. 162. Изрезки от вестниците “La Parole Bulgare”, “Gringoire”, «Днес”, “Зора” и “Мир” с информация за френския учен и общественик Ж. Шевалие – посещението му в София, научната му дейност, свързана с изследване на философията на А. Бергсон, и др., а също и статия от Шевалие, озаглавена “William James et Bergson”. София, Париж. 1937–1941. Koпие. Печатно. Машинопис. Циклостил. Френски ез. Бълг. ез. 22 л.

А. е. 163. Книга (част – 7 и 8 кола) [“Масонството. Отговор на Александър Мусевич-Бориков на зададените му въпроси по масонството”]. София. [1939]. Печатно. 16 л.

А. е. 164. Извадки от книгата на проф. М. Ростовцев “История на стария свят”. Б. м. Б. д. Оригинал. Ръкопис. 3 л.

А. е. 165. Извадки от книгата на Б. А. Г. Фулър (B. A. G. Fuller) “A History of philosophy”. София. Б. д. Оригинал. Ръкопис. Англ. ез. 7 л.

А. е. 166. Каталози и рекламни листовки на научни издания, излизащи във Франция, Германия и Англия. Париж, [Лайпциг], Лондон. Б. д. Печатно. Френски ез. Немски ез. Англ. ез. 22 л. (л. 7 – рекламен проспект със собствена номерация). Заб.: вж. и ЦДА, ф. 1982К, оп. 1, а. е. 83.

А. е. 167. Резюме на книгата на Ж. Маритен “Eléments de Philosophie” (vol. 1 – Introduction générale a la philosophie”). Б. м. Б. д. Печатно. Френски ез. 1 л. (собствена номерация).

III. Кореспонденция

1. Oт него

A. e. 168. Писмо от Иван Саръилиев до проф. G. D. Hicks, преподавател по философия в University College, London, с молба да посети някоя от лекциите му. Лондон. 1925. Чернова. Ръкопис. Англ. ез. 3 л.

A. e. 168a. Писмо от Иван Саръилиев до френския учен Емил Мейерсон (Èmile Meyerson) с молба за среща. Париж. 3 окт. 1932. Чернова. Ръкопис. Френски ез. 3 л.

А. е. 169. Писмо от Иван Саръилиев до цар Борис III за приятелските чувства на френския министър на образованието Жак Шевалие към царя и въобще към българския народ. София. 1941. Чернова. Ръкопис.

А. е. 170. Писма с почерка на Иван Саръилиев (неподписани и под друго име) до неустановени получатели. София, Кейбридж. 1919, 1925. Чернови. Ръкопис. Бълг. ез. Англ. ез. 3 л.

2. До него

а) от лица

А. е. 171. Писма и картички от Франсис Армстронг (по-късно Уест), [Дж.] Уест и Хенриета Армстронг до Иван Саръилиев по въпроси от личен характер. Оксфорд, Кардиф, Лондон. 1909 – 1911, 1923 – 1927. Оригинали. Ръкопис. Печатно. Англ. ез. 41 л.

А. е. 172. Писма и визитни картички от Н. Арнаудов, Д. Михалчев, Хр. Панчев, Ст. Русчева и  Й. Ходоновски до Иван Саръилиев с поздравления по случай избирането му за ректор на СУ. Сливен, Хисар, София. 1946. Оригинали. Ръкопис. Печатно. 11 л. Заб.: л. 7 представлява отд. отпечатък на “Кратък идеен и музикален анализ на Деветата” от Хр. Панчев (със собствена номерация).

А. е. 173. Визитни картички на проф. Ж. Ато (Georges Hateau) и проф. Ц. Торбов. София. Б. д. Печатно. Бълг. ез. Френски ез. 2 л. Заб.: вж. и ЦДА, ф. 1982К, оп. 1, а. е. 401.

A. e. 174. Кореспонденция между Иван Саръилиев и А. Бергсон по повод отправена от И. Саръилиев молба за среща, размяна на научна информация и др. Париж, Cergue (Швейцария), София, Saint Cyr sur Loire (Франция). 1925 – 1939. Оригинали. Чернови. Ръкопис. Машинопис. Печатно. Френски ез. 15 л.

А. е. 175. Писма и пощенски картички от английските учени и преподаватели в университетите в Оксфорд и Кеймбридж  Ч. Д. Броуд (C. D. Broad), [У. Дж. де Бърг (W. G. de Burgh)], Дж. Б. Бъри (J. B. Bury), [А. Д. Годли (A. D. Godley)], У. Е. Джонсън (W. E. Johnson), Х. У. Бр. Джоузеф (H. W. B. Joseph), [А. Карлайл (A. Carlyle)], Дж. Куук Уилсън (J. Cook Wilson), У. Макдугъл (W. MacDougall), Дж. Е. Мур (G. E. Moore), Х. Рашдейл (H. Rashdall), У. Р. Сорли (W. R. Sorley), Дж. А. Стюърт (J. A. Stewart), Кл. Ч. Дж. Уеб (Cl. C. J. Webb), Л. Р. Фарнел (L. R. Farnell) и Дж. Е. Ъндърхил (G. E. Underhill) до Иван Саръилиев относно възможността да посещава техни лекции. Оксфорд, Кеймбридж. 1909 – 1910, 1925. Оригинали. Ръкопис. Печатно. Англ. ез. 33 л.

А. е. 176. Покана за поклонение пред гроба на Т. Г. Влайков, изпратена от Рада Влайкова-Илиева, дъщеря на писателя, до Иван Саръилиев, с приложен некролог. София. Април 1968. Оригинал. Машинопис. Печатно. 3 л.

А. е. 177. Писмо от [Г.] Върнан Ланг (G. Vernon Lang) до Иван Саръилиев по въпроси от личен характер. Хоув (Англия). 2 ян. 1926. Оригинал. Ръкопис. Англ. ез. 3 л.

А. е. 178. Писма, пощенски и визитни картички от Роман Дибоски, полски литературовед, до Иван Саръилиев с впечатления от живота му като военнопленник в Русия, сведения за научната му дейност и др., с приложена негова статия във в. “Czas”. Краков, Москва. 1910 – 1924. Оригинали. Ръкопис. Печатно. Англ. ез. Полски ез. 20 л.

А. е. 179. Писмо от У. Емери Барнс, английски теолог, до Иван Саръилиев с благодарности за получена коледна картичка. Кеймбридж. 7 ян. 1926. Оригинал. Ръкопис. Англ. ез. 2 л.

А. е. 180. Писмо от д-р Рудолф Йенч, бивш лектор по немски език в Историко-филологическия факултет на Софийския университет, до Иван Саръилиев с поздравления за ректорския пост и молба за съдействие за завръщането му на работа в България. Гьотинген. 5 септ. 1946. Оригинал. Ръкопис. Нем. ез. 2 л.

А. е. 181. Писма и картички от Берта Клайнерт до Иван Саръилиев по въпроси от личен характер. Берн. 1919-1930. Оригинали. Ръкопис. Печатно. Нем. ез. 32 л.

A. e. 182. Кореспонденция между А. Лаланд, френски философ и преподавател в Сорбоната, и Иван Саръилиев [по повод отправена от Саръилиев молба за среща]. Париж. 27, 29 юли 1925. Оригинал. Чернова. Ръкопис. Фр. ез. 3 л.

А. е. 183. Писмо от Р. Х. Маркхам (R. H. Markham), кореспондент на американския вестник “The Christian Science Monitor” за България, Югославия и Румъния, до Иван Саръилиев с молба българският учен да внесе поправки в своя статия, подготвяна за вестника. Б. м. 13 окт. 1927. Оригинал. Ръкопис. Англ. ез. 1 л.

A. e. 184. Поздравление от ректора на СУ проф. Г. Наджаков до Иван Саръилиев по случай новата 1948 година. София. [Дек. 1947]. Печатно. 2 л.

А. е. 185. Визитна картичка на капитан Никола Недев, изпратена до Иван Саръилиев с покана за среща. [София]. 19 февр. 1914. Печатно. Ръкопис. Фр. ез. Бълг. ез. 1 л.

A. e. 186. Кореспонденция между Хилда Д. Оукли (Hilda D. Oakeley) и Иван Саръилиев относно публичните лекции, организирани от катедрата по философия в King`s Сollege – London, покана за посещение при ректора на колежа и др. Лондон. Февр. 1925. Оригинали. Ръкопис. Печатно. Англ. ез. 8 л.

A. e. 187. Писмо от Бърнард Пейърс (Bernard Pares), английски историк, до известния славист проф. Невил Форбс (Nevill Forbes), с което му представя Иван Саръилиев. Лондон. 19 дек. 1924. Оригинал. Машинопис. Англ. ез. 2 л.

A. e. 188. Писмо от английския учен Р. Сетън-Уотсън (R. W. Seton–Watson) до Иван Саръилиев с покана за среща. Лондон. 23 ноем. 1924. Оригинал. Ръкопис. Англ. ез. 2 л.

A. e. 189. Писма от Дж. А. Смит (J. A. Smith), професор по философия в Оксфордския университет, до Иван Саръилиев, относно публичните му лекции, политическото положение на Балканите и др. Оксфорд. 1910, 1914. Оригинали. Ръкопис. Англ. ез. 7 л.

А. е. 190. Поздравителни картички от Флорънс Тибс (Florence Tibbs) и Л. Тъкет (L. Tucket) до Иван Саръилиев по случай Коледа. Лондон. 1910, 1925. Печатно. Ръкопис. Англ. ез. 8 л.

А. е. 191. Картичка от A. H. Hannay до Иван Саръилиев с известие, че е избран за член на Постоянния международен комитет по организиране на философски конгреси. Лондон. 9 ноем. 1930. Печатно. Ръкопис. Англ. ез. 1 л.

А. е. 192. Писмо дo Иван Саръилиев от брат му Христо по въпроси от личен характер. Франция. 14 дек. 1918. Оригинал. Ръкопис. Фр. ез. 2 л.

А. е. 193. Кореспонденция между Жак Шевалие (Jacques Chevalier), френски философ и държавник, и Иван Саръилиев относно размяна на научна информация, посещението на Шевалие в София, смъртта на А. Бергсон, по въпроси от личен характер и др., с приложена статия на Шевалие във в. «Фигаро». Гренобъл, София, Cèrilly, La Tronche, Париж, Виши. 1937 – 1941. Оригинали. Чернови. Ръкопис. Машинопис. Печатно. Френски ез. 50 л. Заб.: вж. и ЦДА, ф. 1982К, оп. 1, а. е. 89 и 90.

А. е. 194. Кореспонденция между Ф. К. С. Шилер (F. C. S. Schiller), английски философ, и Иван Саръилиев относно публичните лекции на Шилер и срещите на Оксфордското философско общество, размяна на научна информация и философска литература, разглеждане на статии, обсъждане на международното политическо положение и др. Енгадин, Силс Мария (Швейцария), Хайделберг, Ишър (Англия), Оксфорд, София, Лос Анджелис. 1909-1935. Оригинали. Чернова. Ръкопис. Печатно. Англ. ез. 30 л.

А. е. 195. Кореспонденция между Иван Саръилиев и Луис Шилер (Louise S. Schiller), съпруга на Ф. К. С. Шилер, по повод смъртта на философа и изпращане на някоя от книгите му за нуждите на философската библиотека в Софийския университет. София, Лос Анджелис, Оксфорд. 1937, 1939. Оригинали. Чернови. Ръкопис. Англ. ез. 6 л.

А. е. 196. Писма и картички от сем. Щайнхауер до Иван Саръилиев по въпроси от личен характер. Базел, Берн, Монтрьо. 1919-1928. Оригинали. Ръкопис. Печатно. Нем. ез. 77 л.

А. е. 197. Анонимно писмо до Иван Саръилиев, призоваващо го да си подаде оставката като ректор на Софийския университет. [София]. [20 авг. 1946]. Оригинал. Машинопис. 2 л.

А. е. 198. Писма до Иван Саръилиев от неустановени податели. Лондон, Оксфорд. Септ. 1909. Оригинали. Ръкопис. Англ. ез. 3 л.

б) от фирми и институции

А. е. 199. Писма и телеграми от собственици на хотели и пансиони в Лондон, Оксфорд и Кеймбридж до Иван Саръилиев с оферти за настаняване. Оксфорд, Лондон, Кеймбридж. 1909 – 1910, 1924 – 1925. Оригинали. Ръкопис. Печатно. Машинопис. Англ. ез. 31 л.

А. е. 200. Пощенска картичка от училище “Берлиц” (The Berlitz School of Languages) до Иван Саръилиев с информация за цените на уроците по английски език. Оксфорд. 21 ян. 1910. Печатно. Ръкопис. Англ. ез. 1 л.

А. е. 201. Писмо от посолството на САЩ във Франция до Иван Саръилиев в отговор на негова молба за препращане на писмо до г-н Мърфи, бивш консул на САЩ в София. Париж. 4 март 1919. Оригинал. Машинопис. Англ. ез. 2 л.

А. е. 202. Писмо от секретаря на Лондонския университет – Кингс Колидж (University of London, King`s College) до Иван Саръилиев, известяващо го за невъзможността да се осъществи предложението му да дава уроци по български език на офицери от британската армия. Лондон. 18 дек. 1924. Оригинал. Машинопис. Англ. ез. 2 л.

А. е. 203. Писмо от “Селфридж и сие” (Selfridge&Co) – верига универсални магазини до Иван Саръилиев, известяващо го за наличността на поръчана от него стока. Лондон. 16 февр. 1925. Оригинал. Машинопис. Англ. ез. 2 л.

А. е. 204. Писмо от “W. W. Bell&Co” – пътническа агенция до Иван Саръилиев с информация за рейсовете на параходите й. Оксфорд. 13 май 1925. Оригинал. Машинопис. Англ. ез. 2 л.

А. е. 205. Писмо от Лигата на англоговорящите в София (The English-speaking league of Sofia, Bulgaria) до Иван Саръилиев с покана да изнесе пред членовете на Лигата лекция на избрана от него тема. София. 1 окт. 1926. Оригинал. Машинопис. Англ. ез. 1 л.

А. е. 206. Писма от Френския институт в София до Иван Саръилиев с благодарности за добре организирания прием на Ж. Шевалие в София, с приложена статия на Шевалие във в. “Фигаро”, и относно дарение на френски книги от философско естество за нуждите на Историко-филологическия факултет на Софийския университет, с приложен списък на книгите. София. 19 март 1941, 28 юни 1946. Оригинали. Ръкопис. Машинопис. Фр. ез. Бълг. ез. 8 л. Заб.: вж. и а. е. 193.

А. е. 207. Покани за присъствие на тържествено честване и прием по случай националния празник на Полша, изпратени от Българо-полското дружество и полската легация в София до Иван Саръилиев. София. Юли 1946. Печатно. Фр. ез. Бълг. ез. 3 л.

A. e. 208. Поздравителна бланка на британската легация в София, изпратена до [Иван Саръилиев]. София. Б. д. Печатно. Англ. ез. 1 л.

IV. Илюстративни материали

1. Снимки на Иван Саръилиев

A. e. 209. Снимка на учениците от първия випуск на II софийска мъжка гимназия, сред които и Иван Саръилиев. София. 1904. Oригинал. Размер: 24,5/34 см, паспарту – 40/52 см. Фотограф: Ив. А. Карастоянов. 1 л.

А. е. 210. Снимка на Иван Саръилиев със сестрите, братята и баща му.  София. [6 ноем. 1913]. Оригинал. Размер: 28/35 см, паспарту: 40/45,5 см. Фотограф: Ив. А. Карастоянов. 1 л.

А. е. 211. Портретни снимки на Иван Саръилиев. Берн. 4 май 1918. Оригинали. Размери: 9/6 и 18/10 см. Фотограф: F. Fuss. 2 л.

А. е. 212. Снимки от обяд, даден от румънския министър на образованието Йон Петровичи в чест на българска правителствена делегация, на който присъства и Иван Саръилиев. Букурещ. 9 окт. 1943. Оригинали. Размер: 8/13 см. 5 л.

Други снимки и изобразителни материали

А. е. 213. Портретна снимка на Ф. К. С. Шилер с посвещение за Иван Саръилиев. [Лондон]. [1930]. Оригинал. Размер: 20,5/15,5 см, паспарту: 35,5/25, 5 см. Фотограф: J. Russel & sons. Англ. ез. 1 л.

А. е. 214. Портретни снимки на д-р Бенджамин Ранд (Dr Benjamin Rand), американски философ, с посвещение за Иван Саръилиев, и статия за Б. Ранд от Х. Адингтон Брус (H. Addington Bruce). Харвард и б. м. 14 апр. 1932 и б.д. Оригинал. Копие. Печатно. Размер на снимките: 22,5/17 и 19/14 см, паспарту: 30,5/24,5 и 32/22,5 см. Англ. ез. 4 л.

A. e. 215. Факсимиле на портрет на английския философ Джордж Бъркли. Нюпорт, Род Айлънд (САЩ). 23 апр. 1932. Печатно. Студийна обработка във фотографско ателие [“P. A. Corey”]. Англ. ез. 1 л.

А. е. 216. Портретна снимка на Жак Шевалие с посвещение за Иван Саръилиев. Гренобъл, София. Апр. 1937. Оригинал. Размер: 15/10 см, стъкло, рамка. Фотограф: Charles Piccardy. Френски ез. 1 л.

А. е. 217. Факсимиле на портрет на Анри Бергсон и на страница от ръкописа на произведението му “Два извора на морала и религията” (“Les deux sources de la morale et de la religion”). Б. м. Б. д. Печатно. Френски ез. 4 л. Заб.: Оригиналната снимка е направена в известното лондонско студио “Elliott & Fry”.

А. е. 218. Факсимиле на портрет на френския философ Рене Декарт. Б. м. Б.д. Печатно. 6 л.

А. е. 219. Снимка-картичка на цар Борис III, [принц Кирил] и неуточнено военно лице. Б. м. Б. д. Размер: 9/14 см. 1 л.

Рекапитулация:

Настоящият опис съдържа 224 (двеста двадесет и четири) архивни единици, а. е. №№ 13, 102, 118, 144, 168 – с индекс «а».

06.06.2011 г.                                                                                                 Съставил:

Александра Трифонова
Нов български университет – Център за документи и архивни фондове

Архивен фонд № 1

Саръилиев, Иван Вельов

(1887-1969)

Инвентарен опис № 2

Описът включва печатни издания от 1886 до 1967 г.

Съдържа 12 листа

Класификационна схема

I. Авторски книги

II. Книги с бележки по полетата от Иван Саръилиев

III. Книги с посвещение

I. Авторски книги

А. е. 1. Бакле, Дж. “Трактат за принципите на човеческото знание”. Превод от английски с въведение от Иван В. Саръилиев. С бележки по полетата от преводача. София. 1914; 23 ноем. 1938 – 19 апр. 1939. Печатно с ръкопис. 225 с.

А. е. 2. Саръилиев, И. “Деветият международен философски конгрес: Конгрес “Декарт”. Отделен отпечатък на статия, публ. в ГСУ ИФФ, кн. XXXIV. 5. София. 1938. Печатно. 22 с. 3 екз.

А. е. 3. Саръилиев, И. “Етюди върху прагматизма: Прагматизмът на Уилям Джеймс”. Отделен отпечатък на студия, публ. в ГСУ ИФФ, кн. ХХХ. 9. София. 1934. Печатно. 42 с. 3 екз.

А. е. 4. Саръилиев, И. “За волята. Психологически и метафизически етюд”. I издание. София. 1920. Печатно с ръкописни поправки от автора. 192 с.

А. е. 5. Саръилиев, И. “За волята. Психологически и метафизически етюд”. II издание. София. 1924. Печатно. 228 с.

А. е. 6. Саръилиев, И. “[Наука и религия]”. /“Съвременната наука и религията”. София. 1931. /”Съвременната наука и религията. Отговор на една критика”. София. 1932. Печатно. 77 с.

А. е. 7. Саръилиев, И. “Някои неясности във философията на Бергсон”. Отделен отпечатък на статия, публ. в ГСУ ИФФ, кн. ХХХ. 12, 1934 г. София. 1934. Печатно. 10 с. 6 екз.

А. е. 8. Саръилиев, И. “Прагматизъм: Принос към историята на съвременната философия”. Монография. София. 1938. Печатно. 267 с. Неподвързано издание.

А. е. 9. Саръилиев, И. “Прагматизъм: Принос към историята на съвременната философия”. Монография. София. 1938. Печатно. 267 с. Подвързано издание.

А. е. 10. Саръилиев, И. “[Разни етюди]”. /“Някои неясности във философията на Бергсон. С., 1934 (отд. отпечатък на статия, публ. в ГСУ ИФФ, кн. ХХХ. 12., 1934 г.). /“Етюди върху прагматизма. I. Чарлс Пьорс и неговият принцип” – публ. в сп. “Училищен преглед”, год. ХХХII, юни 1933 г., кн. 6. /“Етюди върху прагматизма: Прагматизмът на Уилям Джеймс” – отпечатък от ГСУ-ИФФ, кн. ХХХ. 9., София, 1934. /“Имануел Кант” – публ. в сп. “Нова ера”, год. II, май 1924, кн. 3. /“† Иван Георгов” – публ. в сп. “Просвета”, год. II, септември 1936, кн. 1. /“Седмият международен философски конгрес” – публ. в сп. “Училищен преглед”, год. XXXII, октомври 1933, кн. 8. /“Деветият международен философски конгрес: Конгрес “Декарт”” – отделен отпечатък от Годишника на СУ – ИФФ, кн. XXXIV. 5. София, 1938. Печатно. 92 с.

А. е. 11. Саръилиев, И. “Родовите идеи: Психологически и метафизически етюд”, с приложена изрезка от в. “Мир”, бр. 5979 с информация за награждаването на труда “Родовите идеи” от БАН. София. 1919; 21 окт. 1920. Печатно. 189 с. + 1 л.

А. е. 12. Саръилиев, И. “Сократ”. Монография. София. 1947. Печатно. 276 с.

А. е. 13. Саръилиев, И. “Съвременната наука и религията”. Публична лекция, държана в Университета в София на 5 май 1931. София. 1931. Печатно. 27 с. 4 екз.

II. Книги с бележки по полетата от Иван Саръилиев

A. e. 14. Александров, Г. Ф. “История на западноевропейската философия”. Учебно помагало. С бележки по полетата от Иван Саръилиев. София. 1946. Печатно с ръкопис. 440 с.

А. е. 15. Беркли, Дж. “Трактат о началах человеческого познания, в котором исследуются главные причины заблуждения и трудности наук, а также основания скептицизма, атеизма и безверия”. С бележки по полетата от Иван Саръилиев. Cанкт Петербург. 1905. Печатно с ръкопис. Руски ез. Бълг. ез. Френски ез. 184 с.

А. е. 16. Гановски, С. “Основни закони на научната философия”. Монография. С бележки по полетата от [Иван Саръилиев]. София. 1940. Печатно с ръкопис. 472 с.

А. е. 17. Залеский, В. Ф. “Лекции истории философии и права”. С бележки по полетата и на отделен лист от Иван Саръилиев. Казан. 1902. Печатно с ръкопис. Руски ез. Бълг. ез. 414 с. + 1 л. бележки.

А. е. 18. Киселинчев, А. “Прагматичната философия и съвременната реакция”. Отделен отпечатък на студия, публ. в Годишник на СУ-ИФФ, т. XLIV, 1947/1948, кн. 1 – Философия и педагогия. София. 1948. Печатно с ръкопис. 143 с.

А. е. 19. Платон. “Апология на Сократа. Критон – Федон”. Избрани текстове на Платон. С бележки по полетата от Иван Саръилиев. София. 1941. Печатно с ръкопис. Старогр. ез. Бълг. ез. 78 с.

А. е. 20. Adamson, R. “The development of Greek philosophy”. Изследване. С бележки по полетата от Иван Саръилиев. Единбург. 1908. Печатно с ръкопис. Англ. ез. 360 с.

А. е. 21. Balfour, A. J. “Criticism and beauty”. A lecture rewritten being the romanes lecture for 1909. С бележки по полетата от Иван Саръилиев. Оксфорд. 1910. Печатно с ръкопис. Англ. ез. 48 с.

А. е. 22. Barrett, W. F. “Psychical research”. Изследване. С бележки по полетата от Иван Саръилиев. Лондон. Б. г. Печатно с ръкопис. Англ. ез. 234 с.

А. е. 23. Bartlett, F. C. “Psychology and the soldier”. Изследване. С бележки по полетата от Иван Саръилиев. Кеймбридж. 1927. Печатно с ръкопис. Англ. ез. 224 с.

А. е. 24. Benda, J. “Le Bergsonisme ou Une Philosophie de la Mobilité”. Изследване. С бележки по полетата от Иван Саръилиев. Париж. 1912. Печатно с ръкопис. Френски ез. 134 с.

А. е. 25. Benrubi, I. “Souvenirs sur Henri Bergson”. Спомени. С бележки по полетата от Иван Саръилиев. Париж. [1942]. Печатно с ръкопис. Френски ез. 139 с.

А. е. 26. Bergson, H. “Essai sur les données immédiates de la conscience”. Есета. С бележки по полетата от Иван Саръилиев. Париж. 1908. Печатно с ръкопис. Френски ез. 185 с.

А. е. 27. Bergson, H. et autres. “Le matérialisme actuel”. С бележки по полетата от Иван Саръилиев. Париж. 1926. Печатно с ръкопис. Френски ез. 263 с.

А. е. 28. Bergson, H. “La pensée et le mouvant. Essais et conferences”. Есета и беседи. С бележки по полетата от Иван Саръилиев. Париж. 1934; 27 окт., 3, 10 ноем. 1937. Печатно с ръкопис. Френски ез.  323 с.

А. е. 29. Bergson, H. “La perception du changement. Conférences faites a l`université d`Oxford”. Лекции. С бележки по полетата от Иван Саръилиев. Оксфорд. 1911. Печатно с ръкопис. Френски ез. 37 с.

А. е. 30. Bergson, H. “L`énergie spirituelle. Essais et conférences”. Есета и беседи. С бележки по полетата от Иван Саръилиев. Париж. 1919. Печатно с ръкопис. Френски ез. 228 с.

А. е. 31. Bergson, H. “L`évolution créatrice”. Изследване. С бележки по полетата от Иван Саръилиев. Париж. 1911. Печатно с ръкопис. Френски ез. 411 с.

А. е. 32. Bergson, H. “Matière et mémoire. Essai sur la rélation du corps a l`ésprit”. Есета. С бележки по полетата от Иван Саръилиев. Париж. 1908. Печатно с ръкопис. Френски ез. 283 с.

А. е. 33. “Bergson for beginners. A Summary of his Philosophy (with introduction and notes by Darcy B. Kitchin)”. Изследване. С бележки по полетата от Иван Саръилиев. Лондон. 1914. Печатно с ръкопис. Англ. ез. 323 с.

А. е. 34. “Berkeley: Choix de Textes avec étude du système philosophique par Maxime David”. Избрани текстове на Беркли с коментарии от Максим Давид. С бележки по полетата от Иван Саръилиев. Париж. Б. г. Печатно с ръкопис. Френски ез. 222 с.

А. е. 35. Berkeley, G. “The Principles of Human Knowledge”. Трактат. С бележки по полетата и на отделен лист от Иван Саръилиев. Чикаго. 1907. Печатно с ръкопис. Англ. ез. 144 с. + 1 л. бележки.

А. е. 36. Berthelot, R. “Un romantisme utilitaire. Étude sur le mouvement pragmatiste. Le pragmatisme chez Nietzsche et chez Poincaré”. Изследване. С бележки по полетата от Иван Саръилиев. Париж. 1911. Печатно с ръкопис. Френски ез. 416 с.

А. е. 37. Berthelot, R. “Un romantisme utilitaire. Étude sur le mouvement pragmatiste. Le pragmatisme chez Bergson”. Изследване. С бележки по полетата от Иван Саръилиев. Париж. 1913. Печатно с ръкопис. Френски ез. 358 с.

А. е. 38. Botroux, E. “De la contingence des lois de la nature”. Изследване. С бележки по полетата и на отделен лист от Иван Саръилиев. Париж. 1908. Печатно с ръкопис. 203 с. + 1 л. бележки.

А. е. 39. Broad, C. D. “The philosophy of Francis Bacon [An address delivered at Cambridge on the occasion of the Bacon tercentenary, 5 october 1926]”. [Реферат]. С бележки по полетата от Иван Саръилиев. Кеймбридж. 1926. Печатно с ръкопис. Англ. ез. 67 с.

А. е. 40. Caird, E. “Hegel”. Монография. С бележки по полетата от Иван Саръилиев. Единбург и Лондон. 1909. Печатно с ръкопис. Англ. ез. 232 с.

А. е. 41. Caldecott, A. “The philosophy of religion in England and America”. Изследване. С бележки по полетата от Иван Саръилиев. Лондон. 1901. Печатно с ръкопис. Англ. ез. 481 с.

А. е. 42. Cantecor, G. “Le Positivisme”. Изследване. С бележки по полетата от Иван Саръилиев. Париж. Б. г. Печатно с ръкопис. Френски ез. 144 с.

А. е. 43. Carr, H. Wildon. “Henri Bergson: The philosophy of change”. Монография. С бележки по полетата от Иван Саръилиев. Лондон. 1919. Печатно с ръкопис. Англ. ез. 128 с.

А. е. 44. Carr, H. Wildon. “The Philosophy of change: A Study of the fundamental principle of the philosophy of Bergson”. Монография. С бележки по полетата и на отделни листове от Иван Саръилиев. Лондон. 1914; б. д. Печатно с ръкопис. Англ. ез. 220 с. + 8 л. бележки.

А. е. 45. Carr, H. Wildon. “The problem of truth”. Изследване. С бележки по полетата от Иван Саръилиев. Лондон. 1913. Печатно с ръкопис. Англ. ез. 96 с.

А. е. 46. Carr, H. Wildon. ““Time” and “History” in Contemporary Philosophy; with special reference to Bergson and Croce”. Отделен отпечатък от статия, публ. в “Proceedings of the British Academy, Vol. VIII”. С бележки по полетата от Иван Саръилиев. Лондон. Б. г. Англ. ез. 19 с.

А. е. 47. Compayre, G. “Montaigne et l`éducation du jugement”. Изследване. С бележки по полетата от Иван Саръилиев. Париж. Б. г.; 20 ноем. 1906. Печатно с ръкопис. Френски ез. 122 с.

А. е. 48. Cuche, P. “En lisant les Juristes Philosophes”. Изследване. С бележки по полетата от Иван Саръилиев. Париж. 1919. Печатно с ръкопис. Френски ез. 123 с.

А. е. 49. Delbos, V. “Figures et doctrines de philosophes (Socrate – Lucrèce – Marc-Aurèle – Descartes – Spinoza – Kant – Maine de Biran)”. Изследване. С бележки по полетата от Иван Саръилиев. Париж. 1918. Печатно с ръкопис. Френски ез. 343 с.

А. е. 50. Delbos, V. “La Philosophie pratique de Kant”. Монография. С бележки по полетата и на отделен лист от Иван Саръилиев. Париж. 1905. Печатно с ръкопис. Френски ез. 760 с. + 1 л. бележки.

А. е. 51. Descartes, R.Abhandlung über die Methode des richtigen Vernunftgebrauchs und der wissenschaftlichen Wahrheitsforschung”. Трактат. С бележки по полетата от Иван Саръилиев. Лайпциг. Б. г. Печатно с ръкопис. Немски ез. 98 с.

А. е. 52. Elfenhans, Th. “Psychologie und Logik zur Einführung in die Philosophie”. Изследване. С бележки по полетата от Иван Саръилиев. Берлин, Лайпциг. 1914; 6 март 1917. Печатно с ръкопис. Немски ез. 144 с.

А. е. 53. Fouillée, A. “Histoire de la Philosophie”. Изследване. С бележки по полетата и на отделни листове от Иван Саръилиев. Париж. Б. г. Печатно с ръкопис. Френски ез. 586 с. + 5 л. бележки.

А. е. 54. Fowler, Th. “Locke”. Монография. С бележки по полетата от Иван Саръилиев. Лондон. 1906. Печатно с ръкопис. Англ. ез. 215 с.

А. е. 55. Fowler, Th. and Wilson, J. M. “The Principles of morals”. Монография. С бележки по полетата от Иван Саръилиев. Оксфорд. 1894. Печатно с ръкопис. Англ. ез. 401 с.

А. е. 56. Gomperz, Th. “Les Penseurs de la Grèce. Histoire de la Philosophie antique”. T. I. Изследване. С бележки по полетата от Иван Саръилиев. Лозана, Париж. 1904; 1908. Печатно с ръкопис. Френски ез. 545 с.

А. е. 57. Gomperz, Th. “Les Penseurs de la Grèce. Histoire de la Philosophie antique”. T. II. Изследване. С бележки по полетата от Иван Саръилиев. Лозана. 1905; 1908. Печатно с ръкопис. Френски ез. 710 с.

А. е. 58. Grabmann, M. “Geschichte der Philosophie III: Die Philosophie des Mittelalters”. Изследване. С бележки по полетата от Иван Саръилиев. Берлин, Лайпциг. 1921. Печатно с ръкопис. Немски ез. 122 с.

А. е. 59. Grandjean, Fr. “Une révolution dans la philosophie. La doctrine de m. Henri Bergson”. Изследване. С бележки по полетата от Иван Саръилиев. Женева; Париж. 1916. Печатно с ръкопис. Френски ез. 258 с.

А. е. 60. Grasset, J. “Introduction physiologique a l`étude de la philosophie. Conférences sur la physiologie du systeme nerveux de l`homme”. Лекции. С бележки по полетата от Иван Саръилиев. Париж. 1910. Печатно с ръкопис. Френски ез. 368 с.

А. е. 61. Guyau, M. “Esquisse d`une morale sans obligation ni sanction”. Есета. С бележки по полетата от Иван Саръилиев. Париж. 1907. Печатно с ръкопис. Френски ез. 288 с.

А. е. 62. “Henri Bergson: Choix de texte avec étude du système philosophique par Rene Gillouin”. Избрани текстове от А. Бергсон с встъпителна студия на R. Gillouin. С бележки по полетата от Иван Саръилиев. Париж. 4 авг. 1910. Печатно с ръкопис. Френски ез. 222 с.

А. е. 63. “Henri Bergson: Essais et témoignages inédits recueillis par Albert Béguin et Pierrre Thévenaz”. Есета за Бергсон от френски и европейски мислители, също и непубликувани документи, свързани с известния философ. С бележки по полетата от Иван Саръилиев. Нюшател. 1941. Печатно с ръкопис. Френски ез. 380 с.

А. е. 64. Hessen, J. “Patristische und scholastische Philosophie”. Изследване. С бележки по полетата от Иван Саръилиев. Вроцлав. 1922. Печатно с ръкопис. Немски ез. 140 с.

А. е. 65. Hoffding, H. “Esquisse d`une psychologie fondée sur l`expérience”. Изследване. С бележки по полетата и на отделни листове от Иван Саръилиев. Париж. 1906. Печатно с ръкопис. Френски ез. 481 с. + 8 л. бележки.

А. е. 66. Hoffding, H. “Histoire de la philosophie moderne”. Т. I Изследване. С бележки по полетата и на отделни листове от Иван Саръилиев. Париж. 28 март 1906. Печатно с ръкопис. Френски ез. 620 с. + 15 л. бележки.

А. е. 67. Hoffding, H. “Histoire de la philosophie moderne”. Т. II. Изследване. С бележки по полетата и на отделни листове от Иван Саръилиев. Париж. 1906. Печатно с ръкопис. Френски ез. 556 с. + 3 л. бележки.

А. е. 68. Hoffding, H. “La philosophie de Bergson. Exposé et critique”. Изследване. С бележки по полетата от Иван Саръилиев. Париж. 1917. Печатно с ръкопис. Френски ез. 176 с.

А. е. 69. “Jacques Chevalier. Bibliographie 1903-1931”. С бележки по полетата от Иван Саръилиев. Париж. 1931. Печатно с ръкопис. Френски ез. 5 с.

А. е. 70. James, W. “A pluralistic universe. Hibbert Lectures at Manchester College on the Present Situation in Philosophy”. Лекции. С бележки по полетата и на отделни листове от Иван Саръилиев. Ню Йорк, Лондон, Бомбай и Калкута. 1912. Печатно с ръкопис. Англ. ез.  405 с. + 8 л. бележки.

А. е. 71. James, W. “Pragmatism. A new name for some old ways of thinking. Popular lectures on philosophy”. С бележки по полетата от Иван Саръилиев. Лондон. 1913. Печатно с ръкопис. Англ. ез. 310 с.

А. е. 72. James, W. “Psychology”. Кратък курс по психология. С бележки по полетата и на отделни листове от Иван Саръилиев, Лондон. Б. г. 483 с. + 9 л. бележки.

А. е. 73. Joad, C. E. M. “Introduction to Modern Philosophy”. Кратък обзор. С бележки по полетата от Иван Саръилиев. Лондон. 1924. Печатно с ръкопис. Англ. ез. 114 с.

А. е. 74. Joseph, H. W. B. “An introduction to Logic”. С бележки по полетата от Иван Саръилиев. Оксфорд. 1906; 12 ян. 1910. Печатно с ръкопис. Англ. ез. 589 с.

А. е. 75. Kant, I. “Fondements de la métaphysique des moeurs (avec introduction et notes par Victor Delbos)”. Трактат. С бележки по полетата от Иван Саръилиев. Париж. [1920]. Печатно с ръкопис. Френски ез. 211 с.

А. е. 76. Kant, I. “Prolégomènes (À toute métaphysique future qui pourra se présenter comme science)”. С бележки по полетата и на отделни листове от Иван Саръилиев. Париж. 1891. Печатно с ръкопис. Френски ез. 286 с. + 3 л. бележки.

А. е. 77. Knox, H. V. “The philosophy of William James”. Монография (2 екз.). С бележки по полетата от Иван Саръилиев. Лондон. 1914. Печатно с ръкопис. Англ. ез. 114 с.

А. е. 78. Laland, A. “Précis Raisonné de Morale Pratique. Par Questions et réponses”. Отделен отпечатък на [наръчник (под формата на въпроси и отговори)], публ. в Вulletin de la Société française de philosophie. С бележки по полетата и на отделен лист от Иван Саръилиев. Париж. 1907. Печатно с ръкопис. Френски ез. 108 с. + 1 л. бележки.

А. е. 79. “La Pensée”. Revue du Rationalisme moderne. No 12. Списание. С бележки по полетата от Иван Саръилиев. Париж, София. 1947; 1 март 1948. Печатно с ръкопис. Френски ез. 160 с.

А. е. 80. Leibnitz. “La Monadologie”. Publiee d`après les manuscripts et accimpagnee d`eclaircissements par Emile Boutrox. Трактат. С бележки по полетата от Иван Саръилиев. Париж. Б. г.; март 1908. Печатно с ръкопис. Френски ез. 236 с.

А. е. 81. Leibnitz. “Sogenannte Monadologie und Principes de la nature et de la grâce fondés en raison” (Herausgegeben von Clara Strack). Трактати. С бележки по полетата от Иван Саръилиев. Берлин. 1917. Печатно с ръкопис. Немски ез. Френски ез.  79 с.

А. е. 82. Leroux, E. “Le Pragmatisme américan & anglais: Étude historique et critique. Suivie d`une bibliographie méthodique”. С бележки по полетата от Иван Саръилиев. Париж. 1923. Печатно с ръкопис. Френски ез. 429 с.

А. е. 83. Le Roy, É. “Une Philosophie nouvelle: Henri Bergson”. Изследване. С бележки по полетата и на отделен лист от Иван Саръилиев. Париж. 1912. Печатно с ръкопис. Френски ез. 214 с. + 1 л. бележки.

А. е. 84. “Les Entretiens d`Épictète. Recuellis par Arrien”. Traduction nouvelle et complete par V. Courdaveux”. Беседи. С бележки по полетата от Иван Саръилиев. Париж. 1908. Печатно с ръкопис. Френски ез. 344 с.

А. е. 85. Maritain, J. “La Philosophie Bergsonienne: Études-critiques”. С бележки по полетата от Иван Саръилиев. Париж; Берн. 1914; 28 май 1918. Печатно с ръкопис. Френски ез. 478 с.

А. е. 86. Martineau, J. “Types of Ethical theory”. Изследване. С бележки по полетата от Иван Саръилиев. Оксфорд. 1886. Печатно с ръкопис. Англ. ез. 620 с.

А. е. 87. Murray, D. L. “Pragmatism”. With a preface by Dr. F. C. S. Schiller. Изследване. С бележки по полетата от Иван Саръилиев. Лондон. 1912. Печатно с ръкопис. Англ. ез. 88 с.

А. е. 88. Nordau, M. “Les Mensonges conventionnels de Notre civilization”. Изследване. С бележки по полетата от Иван Саръилиев. Париж. 1908. Печатно с ръкопис. Френски ез. 402 с.

А. е. 89. Nichol, J. “Francis Bacon. His life and philosophy”. Part II. Bacon`s philosophy (with a sketch oh the history of previous science and method). Монография. С бележки по полетата от Иван Саръилиев. Единбург, Лондон. 1889. Печатно с ръкопис. Англ. ез. 272 с.

А. е. 90. “Oeuvres de Descartes”. Collationnée sur les meilleurs textes et precédée d`une introduction par M. Jules Simon. Трактати. С бележки по полетата от Иван Саръилиев. Париж. Б. г. Печатно с ръкопис. Френски ез. 681 с.

А. е. 91. “Oeuvres philosophiques de Leibniz”. Avec une introduction et des notes par Paul Janet. T. II. Трактати. С бележки по полетата от Иван Саръилиев. Париж. 1900. Печатно с ръкопис. Френски ез. 620 с.

А. е. 92. Penido, M. T.–L. “La Méthode intuitive de M. Bergson: Essai critique”. С бележки по полетата от Иван Саръилиев. Женева, Париж. 1918. Печатно с ръкопис. Френски ез. 225 с.

А. е. 93. Penjon, A. “Precis d`histoire de la philosophie”. Кратък курс. С бележки по полетата от Иван Саръилиев. Париж. Б. г. Печатно с ръкопис. Френски ез. 396 с.

А. е. 94. “Personal Idealism: Philosophical Essays by Eight Members of the University of Oxford”. С бележки по полетата от Иван Саръилиев. Лондон. 1902. Печатно с ръкопис. Англ. ез. 405 с.

А. е. 95. Рlautus, Titus Maccius (T. Macci Plavti) “Rudens” (Ex recensione Georgii Goetz et Friderici Schoell). Пиеса. С бележки по полетата и на отделни листове от Иван Саръилиев. Лайпциг. 1914. Печатно с ръкопис. Лат. ез. Немски ез. 80 с. (липсват страниците до 89) + 5 л. бележки.

А. е. 96. Poincaré, H. “Dernières Pensées”. [Eсета]. С бележки по полетата от Иван Саръилиев. Париж. 1919. Печатно с ръкопис. Френски ез. 260 с.

А. е. 97. Prince, M. “The Dissociation of a Personality: A biographical study in abnormal psychology”. Изследване. С бележки по полетата и на отделен лист от Иван Саръилиев. Ню Йорк, Лондон, Бомбай и Калкута. 1910. Печатно с ръкопис. Англ. ез. 585 с. + 1 л. бележки.

А. е. 98. Rand, B. “Philosophical Instruction in Harvard University from 1636 to 1906”. Отделен отпечатък от студия, публ. в “The Harvard Graduate`s Magazine. Volume XXXVII. 1928-1929”. С бележки по полетата от Иван Саръилиев. [Харвард]. [1929]. Печатно с ръкопис. Англ. ез. Бълг. ез. 46 с.

А. е. 99. Renault, M. “Epicure”. Монография. С бележки по полетата от Иван Саръилиев. Париж. Б. г. Печатно с ръкопис. Френски ез. 135 с.

А. е. 100. Renault, M. “Platon”. Монография. С бележки по полетата и на отделен лист от Иван Саръилиев. Париж. Б. г. Печатно с ръкопис. Френски ез. 119 с. + 1 л. бележки.

А. е. 101. Rey, A. “Psychologie”. Монография. С бележки по полетата от Иван Саръилиев. Париж. 1908. Печатно с ръкопис. Френски ез. 484 с.

А. е. 102. Ribot, Th. “Les Maladies de la Memoire”. Монография. С бележки по полетата от Иван Саръилиев. Париж. 1911. Печатно с ръкопис. Френски ез. 211 с.

А. е. 103. Ribot, Th. “Les Maladies de la Volonte”. Монография. С бележки по полетата от Иван Саръилиев. Париж. 1910. Печатно с ръкопис. Френски ез. 220 с.

А. е. 104. Ribot, Th. “La philosophie de Schopenhauer”. Монография. С бележки по полетата от Иван Саръилиев. Париж. 1907. Печатно с ръкопис. Френски ез. 206 с.

А. е. 105. Ribot, Th. “La Psychologie des Sentiments”. Монография. С бележки по полетата от Иван Саръилиев. Париж. 1908. Печатно с ръкопис. Френски ез. 496 с.

А. е. 106. Ribot, Th. “Psychologie de l`Attention”. Монография. С бележки по полетата от Иван Саръилиев. Париж, Берн. 1913; юли 1918. Печатно с ръкопис. Френски ез. 186 с.

А. е. 107. Ross, W. D. “Aristotle”. Монография. С бележки по полетата от Иван Саръилиев.  Оксфорд. 1923. Печатно с ръкопис. Англ. ез. 315 с.

А. е. 108. Schiller, F. C. S. “Eugenics & Politics: Essays”. С бележки по полетата от Иван Саръилиев. Лондон. 1926. Печатно с ръкопис. Англ. ез. 231 с.

А. е. 109. Schiller, F. C. S. “Humanism: Philosophical essays”. С бележки по полетата от Иван Саръилиев. Лондон. 1912. Печатно с ръкопис. Англ. ез. 410 с.

А. е. 110. Schiller, F. C. S. “Logic for use: An Introduction to the Voluntarist Theory of Knowledge”. [Курс лекции]. С бележки по полетата от Иван Саръилиев. Лондон. 1929. Печатно с ръкопис. Англ. ез. 476 с.

А. е. 111. Schiller, F. C. S. “Must philosophers disagree? and other essays in popular philosophy”. С бележки по полетата от Иван Саръилиев. Лондон. 1934. Печатно с ръкопис. Англ. ез. 370 с.

А. е. 112. Schiller, F. C. S. “Riddles of the Sphinx: A study in the Philosophy of Humanism”. Изследване. С бележки по полетата от Иван Саръилиев. Лондон, Ню Йорк. 1910. Печатно с ръкопис. Англ. ез. 505 с.

А. е. 113. Schiller, F. C. S. “Studies in Humanism”. Есета. С бележки по полетата от Иван Саръилиев. Лондон, Оксфорд. 1907; 20 окт. 1909. Печатно с ръкопис. Англ. ез. 507 с.

А. е. 114. Schiller. F. C. S. “The origin of Bradley`s skepticism”. Отпечатък на статия, публ. в “Mind: a Quarterly Review of Psychology and Philosophy. Vol. XXXIV., N. S., No 134. С бележки по полетата от Иван Саръилиев. [Оксфорд], Кеймбридж. [1925]. Печатно с ръкопис. Англ. ез. 7 с. [217-223].

А. е. 115. “Science & Religion: A Symposium”. Сборник беседи. С бележки по полетата от Иван Саръилиев. Лондон. 1931. Печатно с ръкопис. Англ. ез. 182 с.

А. е. 116. “Science & Religion: A Symposium with a foreword by Michael Pupin”. Сборник беседи. С бележки по полетата от Иван Саръилиев. Ню Йорк. 1931. Печатно с ръкопис. Англ. ез. 186 с.

А. е. 117. Spencer, H. “Principes de Psychologie”. T. I. Трактат. С бележки по полетата и на отделни листове от Иван Саръилиев. Париж. 1892. Печатно с ръкопис. Френски ез. 710 с. + 10 л. бележки.

А. е. 118. Spinoza, B.Die Ethik nach Art der Geometrie dargestellt”. Трактат. С бележки по полетата от Иван Саръилиев. Лайпциг, София. Б. г.; 27 апр. 1927. Печатно с ръкопис. Немски ез. 424 с.

А. е. 119. Spinoza. “Ethique: Demontree suivant l`ordre geometrique et divisee en cinq parties”. T. I. Трактат. С бележки по полетата от Иван Саръилиев. Париж, София. Б. г.; 1 юни 1927. Печатно с ръкопис. Френски ез. 423 с.

А. е. 120. Spinoza. “Ethique (publiee avec une introduction et des notes par F. Colonna D`Istria)”. Трактат. С бележки по полетата от Иван Саръилиев. Париж. 1907. Печатно с ръкопис. Френски ез. 418 с.

А. е. 121. “Spinoza`s Ethics and “De intellectus emendatione”” translated by A. Boyle with introduction by professor G. Santayana. Трактати. С бележки по полетата от Иван Саръилиев. Лондон, Ню Йорк, София. [1925]; 1 юни 1927. Печатно с ръкопис. Англ. ез. 315 с.

А. е. 122. Stage, W. T. “A critical history of Greek philosophy”. [Курс лекции]. С бележки по полетата от Иван Саръилиев. Лондон. 1934. Печатно с ръкопис. Англ. ез. 402 с.

А. е. 123. Taine, H. “De l`intelligence”. T.  I. Монография. С бележки по полетата от Иван Саръилиев. Париж. 1911. Печатно с ръкопис. Френски ез. 419 с.

А. е. 124. Taine, H. “De l`intelligence”. T. II. Монография. С бележки по полетата от Иван Саръилиев. Париж. 1911. Печатно с ръкопис. Френски ез. 496 с.

А. е. 125. Taylor, A. E. “Francis Herbert Bradley (1846-1924)”. Отделен отпечатък на статия, публ. в “Proceedings of the British Academy”. С бележки по полетата от Иван Саръилиев. Лондон. [1924-1925]. Печатно с ръкопис. Англ. ез. 19 с.

А. е. 126. “The living thoughts of Spinoza” presented by Arnold Zwejg. Избрани текстове на Спиноза. С бележки по полетата от Иван Саръилиев. Ню Йорк. 1939. Печатно с ръкопис. Англ. ез. 162 с.

А. е. 127. “The Philosophy of John Dewey: Selected and edited by Joseph Rather”. Избрани текстове на Джон Дюи. С бележки по полетата от Иван Саръилиев. Ню Йорк. 1928. Печатно с ръкопис. Англ. ез. 572 с.

А. е. 128. Thormeyer, P. “Philosophisches Worterbuch”. Речник. С бележки по полетата от Иван Саръилиев. Лайпциг, Берлин. 1916. Печатно с ръкопис. Немски ез. 96 с.

А. е. 129. Watson, J. “Hedonistic Theories from Aristippus to Spencer”. Изследване. С бележки по полетата от Иван Саръилиев. Глазгоу, Лондон, Ню Йорк. 1895. Печатно с ръкопис. Англ. ез. 261 с.

III. Книги с посвещение

А. е. 130. Боянов, С. “Йонийската натурфилософия като начало на науката (Опит за проследяване условията и причините за възникване на научните познания).” Отделен отпечатък от статия, публ. в ГСУ ИФФ, т. XLVI, 1949-1950, кн. 1 – Философия и педагогия. С посвещение от автора. София. 1950, 7 март 1951. Печатно с ръкопис. 123 с.

А. е. 131. Боянов, С. “Философията на Джордано Бруно (Материализъм и диалектика).” Отделен отпечатък на статия, публ. в ГСУ ФИФ, т. XLVIII, 1953-1954, кн. 2 – Философия. С посвещение от автора. София. 1 ноем. 1955. Печатно с ръкопис. 133 с.

А. е. 132. Бънков, А. “Принос към историята на българската философска мисъл.” С посвещение от автора. София. 19 юли 1943. Печатно с ръкопис. 348 с.

А. е. 133. Кант, И. “Критика на чистия разум.” Трактат. Прев. Цеко Торбов. С посвещение от преводача. София. 1967. Печатно с ръкопис. 844 с.

А. е. 134. Маринов, Б. “Има ли противоречие между науката и библията по въпроса за същината, произхода и развитието на живота?” Изследване. С посвещение от автора. София. 1942. Печатно с ръкопис. 200 с.

А. е. 135. Торбов, Ц. “Рационализъм и емпиризъм в правото (Встъпителна лекция).” Отделен отпечатък от статия, публ. в ГСУ ЮФ, т. XXXVII, 5, 1942/1943. С посвещение от автора. София. 1943. Печатно с ръкопис. 37 с.

А. е. 136. Янев, Я. “Върху ирационалното в историята: Опит върху проблемата на историята с оглед към логиката на Хегел”. Монография. С посвещение от автора. София. 1927. Печатно с ръкопис. 116 с.

А. е. 137. Янев, Я. “Хегел.” Монография. С посвещение от автора. София. Дек. 1928. Печатно с ръкопис. 173 с.

А. е. 138. Bebrowin (Ghiaurov), Chr. “Nichtsein und sein. Erster Teil.” Изследване. С посвещение от автора. София. 1961, 16 авг. 1964. Печатно с ръкопис. Немски ез. Бълг. ез. 127 с.

А. е. 139. Chevalier, J. “Bergson.” Монография. С посвещение от автора. Париж, София. [1929], 19-22 апр. 1937. Печатно с ръкопис. Френски ез. 318 с.

А. е. 140. Chevalier, J. “Cadences. Chocs d`idées disciplines d`action aspects de la vie morale.” Изследване. С посвещение от автора. Париж. 1939. Печатно с ръкопис. Френски ез. 379 с.

А. е. 141. Chevalier, J. “La vie morale et l`au delà.” Изследване. С посвещение от автора. Париж. 1938. Печатно с ръкопис. Френски ез. 214 с.

А. е. 142. Cysarz, H. “Das Unsterbliche. Die gesetzlichkeiten und das gesetz der geschichte.” Изследване. С посвещение от автора. Хале, София. 1940, 31 ян. 1941. Печатно с ръкопис. Немски ез. 303 с.

А. е. 143. Petrovici, I. “Studii istorico-filosofice. Serie Novă.” Статии. С посвещение от автора. Букурещ. 9 окт. 1943. Печатно с ръкопис. Рум. ез. Френски ез. 139 с.

А. е. 144. Schiller, F. C. S. “Formal logic: A scientific and social problem.” Изследване. Лондон. С посвещение от автора (“Sent to me by Prof. Schiller “With the Author`s Compliments”).  Лондон, София. 13 февр. 1912. Печатно с ръкопис. Англ. ез. 428 с.

А. е. 145. Schiller, F. C. S. “Pragmatism, humanism and religion.” Отделен отпечатък от статия, публ. в “Scripps College Papers No. 1, Lectures in philosophy”. С посвещение от автора. Клермънт (Калифорния). 1929. Печатно с ръкопис. Англ. ез. 11 с.

А. е. 146. Schiller, F. C. S. “Problems of belief.” Изследване. С посвещение от автора. Лондон. 1924, май 1925. Печатно с ръкопис. Англ. ез. 194 с.

А. е. 147. Teltcharoff, P. “La philosophie de l`histoire d`Ernest Seillière (avec consideration particuliere des relations qui l`unissent a la pensee allemande contemporaine).” Изследване. С посвещение от автора. София. 1936. Печатно с ръкопис. Френски ез. Бълг. ез. 104 с.

Рекапитулация: Описът съдържа 147 (сто четиридесет и седем) архивни единици.

10.06.2011 г.                                                                                Съставил:

Александра Трифонова