Защитени дисертации

Доктор (в страната)

РЕГИСТЪР
на защитените дисертации за придобиване на научната степен „доктор по философия” (1996-2019)

Година Имена Тема Шифър Форма Звено Научен ръководител   Оценители

2020
Николай Георгиев АЛЕКСАНДРОВ; тема: Либерализмът: възникване, развитие и перспективи;
шифър: 2.3. Философия (Философия на правото и политиката); водещо звено: к-ра „Философски науки” (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”); научен ръководител – проф. Здравко Иванов; жури: рецензенти – проф. Вихрен Бузов, проф. Желязко Стоянов; становища – проф. Здравко Иванов, проф. Богдана Тодорова, доц. Бойчо Бойчев.
Мадлен Григориева АНГЕЛОВА-ЕЛЧИНОВА; тема: Теория на познанието в българската философия през XX век;
шифър: 2.3. Философия (История на философията. Българска философия); водещо звено: к-ра „История на философията” (СУ „Св. Климент Охридски”); научен ръководител – проф. Димитър Денков; жури: рецензенти – проф. Анета Карагеоргиева, доц. Росен Люцканов; становища – проф. Димитър Денков, доц. Марина Бакалова, доц. Борис Грозданов.
Николаос Ефстратиос ВЛАХАКИС; тема: Законът на народите (Jus Gentius) в ерата на глобализацията. Аспекти от философията на Джон Ролс и Ю. Хабермас в международните отношения (The Law of Peoples (Jus Gentius) in the Perspective of Globalization Era. Aspects of John Rawls and J. Habermas Philosophy in the International Relations);
шифър: 2.3. Философия (Философия с преподаване на английски език); водещо звено: к-ра „Философия” (СУ „Св. Климент Охридски”); жури: рецензенти – проф. Стефан Пенов, доц. Борис Попиванов; становища – проф. Пламен Макариев, проф. Даниела Сотирова, доц. Ина Димитрова.
Невелин Веселинов ВУТЕВ; тема: Антропология на волята;
шифър: 2.3. Философия (Философска антропология); водещо звено: к-ра „Философия” (СУ „Св. Климент Охридски”); научен ръководител – доц. Иван Колев; жури: рецензенти – доц. Силвия Кръстева, доц. Христо Стоев; становища – проф. Нина Димитрова, доц. Ивайло Димитров, доц. Иван Колев.
Лина Емилова ГЕОРГИЕВА; тема: Процесуално-онтологичен подход към проблема за изкуствения интелект;
шифър: 2.3. Философия; водещо звено: с-я „Знание и реалност: модели, методологии и евристики” (ИФС-БАН); научен ръководител – проф. Веселин Петров; жури: рецензенти – проф. Сергей Герджиков, проф. Христо П. Тодоров; становища – проф. Анета Карагеоргиева, проф. Веселин Петров, доц. Росен Люцканов.
Ани Димитрова ДИМИТРОВА; тема: Институцията президент на Република България 1992 – 2017;
шифър: 2.3. Философия; водещо звено: с-я „Социални теории, стратегии и прогнози” (ИФС-БАН); жури: рецензенти – проф. Мюмюн Тахиров, доц. Борислав Градинаров; становища – проф. Янаки Стоилов, проф. Богдана Тодорова, доц. Боян Хаджиев.
Мария Здравкова КИРОВА; тема: Бедността сред жените пенсионери в България (2000 – 2015 г.);
шифър: 2.3. Философия (Етика-Социални изследвания на пола); водещо звено: к-ра „Логика, етика и естетика” (СУ „Св. Климент Охридски”); научен ръководител – проф. Недялка Видева; жури: рецензенти – проф. Валентина Драмалиева, доц. Валентина Кънева; становища – проф. Татяна Батулева, проф. Емилия Маринова, проф. Хараламби Паницидис.
Дани Кънчев КОТЕВ; тема: Ерос и философия;
шифър: 2.3. Философия (Въведение във философията); водещо звено: к-ра „Философия” (СУ „Св. Климент Охридски”); научен ръководител – доц. Здравко Попов; жури: рецензенти – проф. Русен Русенов, проф. Ели Василева-Сярова; становища – доц. Ясен Захариев, доц. Силвия Кръстева, доц. Здравко Попов.
Анна Делчева КЪЛЦЕВА; тема: Теософски алтернативи на рисковото общество;
шифър: 2.3. Философия (Социална философия); водещо звено: к-ра „Философски и политически науки” (ЮЗУ „Неофит Рилски”); научен ръководител – доц. Антоанета Николова; жури: рецензенти – проф. Ели Василева-Сярова, доц. Силвия Кръстева; становища – проф. Нонка Богомилова, проф. Иванка Стъпова, доц. Антоанета Николова.
Иво Иванов МИНКОВ; тема: Спекулативната логика на Хегел като нравствен път на духовна еволюция;
шифър: 2.3. Философия (История на философията); водещо звено: к-ра „Философия” (ЮЗУ „Неофит Рилски”); научен ръководител – проф. Валентин Канавров; жури: рецензенти – проф. Иван Камбуров, доц. Силвия Кръстева; становища – проф. Веселин Дафов, проф. Валентин Канавров, доц. Васил Видински.
Иван Чедомир НИКОЛИЧ; тема: Дискусиите и дебатите като методи в обучението по философия (Discussions and Debates as Methods in Teaching Philosophy);
шифър: 2.3. Философия (Философия с преподаване на английски език); водещо звено: к-ра „Философия” (СУ „Св. Климент Охридски”); научен ръководител – проф. Сергей Герджиков; жури: рецензенти – проф. Александър Андонов, доц. Димитър Елчинов; становища – проф. Сергей Герджиков, проф. Веселин Петров, доц. Росен Люцканов.
Светлин Митрев ОДАДЖИЕВ; тема: Жената в китайското общество: традиции и промени;
шифър: 2.3. Философия (Социална философия); водещо звено: к-ра „Философски и политически науки” (ЮЗУ „Неофит Рилски”); научен ръководител – доц. Антоанета Николова; жури: рецензенти – проф. Иванка Стъпова, доц. Гергана Попова; становища – проф. Нонка Богомилова, доц. Валери Личев, доц. Антоанета Николова.
Габриела Стефанова РУСИНОВА; тема: Феноменологично-екзистенциални хоризонти на миналото;
шифър: 2.3. Философия (Философия на историята); водещо звено: к-ра „Философия” (СУ „Св. Климент Охридски”); научен ръководител – проф. Райчо Пожарлиев; жури: рецензенти – проф. Христо П. Тодоров, доц. Христо Стоев; становища – проф. Кольо Коев, проф. Райчо Пожарлиев, доц. Светлана Събева.
Фабиан Акоста САНЧЕС; тема: Инкорпоративната икономика: демокрация, война и олигархия;
шифър: 2.3. Философия (Философия на културата, политиката, правото и икономиката – Социална философия); водещо звено: к-ра „Философия” (СУ „Св. Климент Охридски”); научен ръководител – проф. Мария Димитрова; жури: рецензенти – проф. Силвия Минева, проф. Георги Найденов; становища – проф. Мария Димитрова, проф. Правда Спасова, доц. Силвия Кръстева.
Франческо ТРУПИЯ; тема: Преосмисляне нa субалтерността. Идентичности, хегемонии и пространства на съществуване на малцинствата в Източна Европа (Re-)Thinking Subalternity. Identities, Hierarchies and Spaces of Existence of Minority Groups in Eastern Europe);
шифър: 2.3. Философия (Философия с преподаване на английски език. Философия на културата, политиката, правото и икономиката); водещо звено: к-ра „Философия” (СУ „Св. Климент Охридски”); научен ръководител – проф. Пламен Макариев; жури: рецензенти – проф. Мария Димитрова, проф. Васил Проданов; становища – проф. Вихрен Бузов, проф. Пламен Макариев, доц. Лъчезар Антонов.

2019
Никифор Стефанов АВРАМОВ; тема: Дельозовият Лайбниц в контекста на музиката;
шифър: 2.3. Философия (История на философията. Философия на Новото време – XVII-XVIII век); водещо звено: к-ра „История на философията” (СУ „Св. Климент Охридски”); научен ръководител: проф. Стилиян Йотов; жури: рецензенти – проф. Валентин Канавров, доц. Васил Видински; становища – проф. Стилиян Йотов, проф. Правда Спасова, доц. Явор Конов.
Аврора Валентинова АНДРЕЕВА; тема: Невербалната комуникация като философски проблем. Езикът на танца (The Nonverbal Communication as a Philosophical Problem. The Language of Dance);
шифър: 2.3. Философия (Философия с преподаване на английски език); водещо звено: к-ра „Философия” (СУ „Св. Климент Охридски”); научен ръководител: доц. Здравко Попов; жури: рецензенти – проф. Мария Димитрова, проф. Иванка Стъпова; становища – проф. Правда Спасова, доц. Ясен Захариев, доц. Здравко Попов.
Дмитри Сергеевич БАЛАЛИКИН; тема: Аподиктичният метод в медицината: неговото приложение в работите на Гален (Apodictic Method in Medicine: Its Application in the Works of Galen);
шифър: 2.3. Философия (Философия с преподаване на английски език); водещо звено: к-ра „Логика, етика и естетика” (СУ „Св. Климент Охридски”); научен ръководител: проф. Александър Гънгов; жури: рецензенти – проф. Реймонд Барфилд, доц. Валентина Кънева; становища – проф. Александър Гънгов, проф. Зоран Димич, проф. Аксел Каренберг.
Абиола БАМИЙОКО-ОКУНГБАЕ; тема: Философски измерения на психофармакологията (Philosophical Dimensions of Psycho-pharmacology);
шифър: 2.3. Философия (Философия с преподаване на английски език); водещо звено: к-ра „Логика, етика и естетика” (СУ „Св. Климент Охридски”); научен ръководител: проф. Александър Гънгов; жури: рецензенти – проф. Анета Карагеоргиеова, проф. Толя Стоицова; становища – проф. Александър Гънгов, доц. Юлия Васева-Дикова, доц. Павлина Петкова.
Георги Анастасов ГЕРДЖИКОВ; тема: Свят и светове. Съвременните културни нагласи и философията;
шифър: 2.3. Философия (Въведение във философията); водещо звено: к-ра „Философия” (СУ „Св. Климент Охридски”); научен ръководител: доц. Здравко Попов; жури: рецензенти – проф. Сергей Герджиков, проф. Христо П. Тодоров; становища – доц. Здравко Попов, доц. Андрей Рождественский, доц. Николай Турлаков.
Ян Ари Михаел Андре ДЕ ХЕУС; тема: Глобалният бизнес: философско изследване на социалните последици (Global Business: A Philosophical Examination of Social Consequences);
шифър: 2.3. Философия (Философия с преподаване на английски език); водещо звено: к-ра „Философия” (СУ „Св. Климент Охридски”); научен ръководител: проф. Мария Димитрова; жури: рецензенти – проф. Валентина Драмалиева, проф. Даниела Сотирова; становища – проф. Мария Димитрова, проф. Николай Михайлов, проф. Тодор Тодоров.
Ивайло Ганелинов ДОБРЕВ; тема: Експерименталният дух и хоризонтите на интерсубективната екзистенция. Увод в идеята на експерименталната онтология;
шифър: 2.3. Философия (Онтология); водещо звено: к-ра „Философия” (СУ „Св. Климент Охридски”); научен ръководител: проф. Алекандър Андонов; жури: рецензенти – доц. Цветина Рачева, доц. Николай Турлаков; становища – проф. Александър Андонов, проф. Веселин Дафов, проф. Нина Димитрова.
Райна Николова ЙОСИФОВА; тема: Етико-естетическият език като форма на философска синтеза;
шифър: 2.3. Философия (История на философията); водещо звено: к-ра „Философия” (ЮЗУ „Неофит Рилски”); научен ръководител: доц. Георги Донев; жури: рецензенти – проф. Иван Камбуров, проф. Валентин Канавров; становища – проф. Нина Димитрова, доц. Татяна Батулева, доц. Георги Донев.
Валентин Константинов КАЛИНОВ; тема: Места на истината в полето на психоанализата;
шифър: 2.3. Философия (Съвременна философия); водещо звено: к-ра „История на философията” (СУ „Св. Климент Охридски”); научен ръководител – проф. Стилиян Йотов; жури: рецензенти – проф. Хараламби Паницидис, проф. Орлин Тодоров; становища – проф. Стилиян Йотов, доц. Светлана Събева, доц. Диана Циркова.
Джонатан Джейкъб КЕНИГСЪН; тема: Математика и „Матезис” (Mathematics and Mathesis);
шифър: 2.3. Философия (Философия с преподаване на английски език); водещо звено: к-ра „Философия” (СУ „Св. Климент Охридски”); научен ръководител: проф. Веселин Дафов; жури: рецензенти – проф. Ангел Стефанов, доц. Димитър Елчинов; становища – проф. Веселин Дафов, доц. Борис Грозданов, доц. Росен Люцканов.
Зоран КОЙЧИЧ; тема: Ориентиран към действието метод във философското консултиране (Performance Oriented Method in Philosophical Counselling);
шифър: 2.3. Философия (Философия с преподаване на английски език); водещо звено: к-ра „Философия” (СУ „Св. Климент Охридски”); научен ръководител: проф. Анета Карагеоргиева; жури: рецензенти – проф. Веселин Дафов, проф. Хосе Бариентос Растрохо; становища – проф. Димитър Вацов, проф. Анета Карагергиева, доц. Росен Люцканов.
Игор Стоян КОЦИЧ; тема: Философски анализ на антропологичните и космологични идеи на митрополит Йоан Зизиулас;
шифър: 2.3. Философия; водещо звено: с-я „Религия, вярвания, светоглед” (ИФС-БАН); научен консултант: д-р Сергей Методиев; жури: рецензенти – проф. Петко Ганчев, проф. Стефан Пенов; становища – проф. Николай Михайлов, доц. Емилия Петрова, доц. Цветина Рачева.
Димитриос Петрос КУКУЛАРИС; тема: Философия на мярата и средината при Платон и Аристотел (The Philosophy of Measure and the Mean in Plato and Aristotle);
шифър: 2.3. Философия (Философия с преподаване на английски език); водещо звено: к-ра „Философия” (СУ „Св. Климент Охридски”); научен ръководител: проф. Анета Карагеоргиева; жури: рецензенти – проф. Валентина Драмалиева, доц. Димка Гичева-Гочева; становища – проф. Анета Карагеоргиева, доц. Елена Петрова, доц. Силвия Серафимова.
Миглена Иванова МАРИНОВА; тема: Изкуство и общество във философията на Хосе Ортега-и-Гасет;
шифър: 2.3. Философия (Социална философия); водещо звено: к-ра „Философски и политически науки” (ЮЗУ „Неофит Рилски”); научен ръководител: проф. Лазар Копринаров; жури: рецензенти – проф. Иван И. Стефанов, доц. Камен Лозев; становища – проф. Лазар Копринаров, проф. Пламен Макариев, доц. Петя Тодорова.
Вихрен Евгениев МИТЕВ; тема: Понятие за личност в една антропология за личността;
шифър: 2.3. Философия (Философска антропология); водещо звено: к-ра „Философия” (СУ „Св. Климент Охридски”); научен ръководител: доц. Иван Колев; жури: рецензенти – проф. Нина Димитрова, проф. Райчо Пожарлиев; становища – проф. Валентин Канавров, проф. Димитър Цацов, доц. Иван Колев.
Абдул Джо МОМО; тема: Благодеянието като морален императив в медицинската практика;
шифър: 2.3. Философия (Философия с преподаване на английски език); водещо звено: к-ра „Логика, етика и естетика” (СУ „Св. Климент Охридски”); научен ръководител: доц. Валентина Кънева; жури: рецензенти – проф. Силвия Александрова-Янкуловска, проф. Александър Гънгов; становища – доц. Ина Димитрова, доц. Валентина Кънева, доц. Станка Проданова.
Гергана Миткова НАЙДЕНОВА; тема: Мултикултурното общество: теория и перспективи. Концепциите на Чарлс Тейлър и Джон Ролс;
шифър: 2.3. Философия (Социална философия); водещо звено: к-ра „Философски и политически науки” (ЮЗУ „Неофит Рилски”); научен ръководител: доц. Антоанета Николова; жури: рецензенти – проф. Нонка Богомилова, проф. Лазар Копринаров; становища – доц. Валери Личев, доц. Антоанета Николова, доц. Мюмюн Тахир.
Николета Стилиянова НИКОЛОВА; тема: Оценяването по философия в средното училище в България – съдържателни и технологични аспекти;
шифър: 2.3. Философия (Философия на образованието); водещо звено: к-ра „Философия” (СУ „Св. Климент Охридски”); научен ръководител: проф. Сергей Герджиков; жури: рецензенти – доц. Марина Бакалова, доц. Димитър Елчинов; становища – проф. Александър Андонов, проф. Сергей Герджиков, проф. Веселин Петров.
Пепа Иванова ПЕТКОВА; тема: Методи за вземане на икономически и политически решения (модели и сравнения);
шифър: 2.3. Философия (Философия на правото и политиката); водещо звено: к-ра „Философски науки” (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”); научен ръководител: проф. Витан Митев; жури: рецензенти – доц. Цвета Маркова, доц. Богдана Тодорова; становища – проф. Иван Камбуров, проф. Витан Митев, доц. Атанаска Тенева.
Биляна Йорданова ПОПОВА; тема: Знанието като път към човешкото съвършенство във философията на Ал Фараби (Knowledge as a Path towards Human Perfection in Al Farabi’s Philosophy);
шифър: 2.3. Философия (Философия с преподаване на английски език); водещо звено: к-ра „История на философията” (СУ „Св. Климент Охридски”); научен ръководител: доц. Тодор Тодоров; жури: рецензенти – проф. Александър Гънгов, доц. Мариана Малинова; становища – проф. Мария Шнитер, доц. Мартин Осиковски, доц. Тодор Тодоров.
Яна Кирилова СТЕФАНОВА; тема: Философският концептуализъм в източноазиатския будизъм (през даоистката рецепция на класическия будизъм); шифър: 2.3. Философия (История на философията. Източна философия); водещо звено: к-ра „История на философията” (СУ „Св. Климент Охридски”); научен ръководител: проф. Иван Камбуров; жури: рецензенти – доц. Георги Донев, доц. Антония Цанкова; становища – проф. Иван Камбуров, доц. Татяна Батулева, доц. Полина Цончева.
Анета Атанасова ТУМБЕВА; тема: Екзистенциалната аналитика на Хайдегер в съвременната визия за човека;
шифър: 2.3. Философия (История на философията); водещо звено: к-ра „Философия” (ЮЗУ „Неофит Рилски”); научен ръководител: доц. Силвия Кръстева; жури: рецензенти – проф. Иван Камбуров, проф. Валентин Канавров; становища – доц. Татяна Батулева, доц. Георги Донев, доц. Кристиян Енчев.
Невена Николаева ХРИСТОВА; тема: Изкуства и изкуствен интелект (Arts and Artificial Intelligence);
шифър: 2.3. Философия (Философия с преподаване на английски език); водещо звено: к-ра „Философия” (СУ „Св. Климент Охридски”); научен ръководител – проф. Веселин Дафов; жури: рецензенти: доц. Васил Видински, доц. Борис Грозданов; становища – проф. Веселин Дафов, проф. Правда Спасова, доц. Росен Люцканов.
Елена Теофилова ЦВЕТКОВА; тема: Логически методи за изследване на семантиката на естествените езици;
шифър: 2.3. Философия (Логика); водещо звено: к-ра „Логика, етика и естетика” (СУ „Св. Климент Охридски”); научен ръководител: проф. Тодор Полименов; жури: рецензенти – доц. Анна Бешкова, доц. Росен Люцканов; становища – проф. Вихрен Бузов, проф. Тодор Полименов, доц. Бойчо Бойчев.
Йордан Георгиев ЯНКОВ; тема: Онтология на безкрайността (метафизика, физика, математика);
шифър: 2.3. Философия (Въведение във философията); водещо звено: к-ра „Философия” (СУ „Св. Климент Охридски”); научен ръководител: доц. Здравко Попов; жури: рецензенти – проф. Мария Димитрова, доц. Георги Донев; становища – проф. Вихрен Бузов, проф. Веселин Петров, доц. Здравко Попов.

2018
Илона Ивова АНАЧКОВА; тема: Духовността в съвременното визуално изкуство;
2.3. Философия (Философия с преподаване на английски език); водещо звено: к-ра „Логика, етика и естетика” (СУ „Св. Климент Охридски”); научен ръководител – проф. Правда Спасова; жури: рецензенти – проф. Петър Цанев, доц. Николай Михайлов; становища – проф. Правда Спасова, проф. Иванка Стъпова, доц. Мая Николова.
София Симеонова АНГЕЛОВА; тема: Философия на превода – между буквалното и интерпретацията;
2.3. Философия (Философия с преподаване на английски език); водещо звено: к-ра „Философия” (СУ „Св. Климент Охридски”); научен ръководител – доц. Веселин Дафов; жури: рецензенти – проф. Христо П. Тодоров, доц. Димка Гичева-Гочева; становища – проф. Нина Димитрова, доц. Веселин Дафов, доц. Ивайло Димитров.
Атанас Красимиров АНОВ; тема: Теория на речевите актове в биоетичната проблематика;
2.3. Философия (Логика); водещо звено: к-ра „Логика, етика и естетика” (СУ „Св. Климент Охридски”); научен ръководител – доц. Анна Бешкова; жури: рецензенти – проф. Силвия Александрова-Янкуловска, доц. Валентина Кънева; становища – проф. Вихрен Бузов, доц. Анна Бешкова, доц. Камен Лозев.
Христо Иванов ВЪЛЧЕВ; тема: Методът на концептуалния анализ в аналитичната философия;
2.3. Философия (Теория на познанието); водещо звено: к-ра „Философия” (СУ „Св. Климент Охридски”); научен ръководител – проф. Анета Карагеоргиева; жури: рецензенти – доц. Димитър Елчинов, доц. Росен Люцканов; становища – проф. Димитър Вацов, проф. Анета Карагеоргиева, доц. Лилия Гурова.
Маргарита Любомирова ГАБРОВСКА; тема: Етически аспекти на специализираната институционална грижа: палиативни грижи за деца;
2.3. Философия (Етика); водещо звено: к-ра „Логика, етика и естетика” (СУ „Св. Климент Охридски”); научен ръководител – доц. Валентина Кънева; жури: рецензенти – проф. Силвия Минева, доц. Ина Димитрова; становища – доц. Валентина Кънева, доц. Емилия Маринова, доц. Станка Христова.
Антон Добромиров ДОНЧЕВ; тема: Вероятностни подходи към потвърждението. Ролята на приорните вероятности в правенето на извод в полза на най-доброто обяснение;
2.3. Философия (История на философията); водещо звено: д-т „Философия и социология” (НБУ); научен ръководител – доц. Лилия Гурова; жури: рецензенти – проф. Сергей Герджиков, проф. Христо П. Тодоров; становища – доц. Васил Видински, доц. Лилия Гурова, доц. Росен Люцканов.
Стефан Любенов ИВАНОВ; тема: Естетически режими на визуалните образи на Франсис Бейкън. Традиция и трансформация;
2.3. Философия (Естетика); водещо звено: к-ра „Логика, етика и естетика” (СУ „Св. Климент Охридски”); научен ръководител – доц. Мая Иванова; жури: рецензенти – проф. Правда Спасова, доц. Огнян Касабов; становища – проф. Петър Цанев, доц. Мая Иванова, доц. Боян Манчев.
Лидия Боянова КОНДОВА; тема: Лайбниц и проблемът за органичното тяло;
2.3. Философия (История на философията. Немска класическа философия); водещо звено: к-ра „История на философията” (СУ „Св. Климент Охридски”); научен ръководител – проф. Димитър Денков; жури: рецензенти – проф. Стилиян Йотов, проф. Веселин Петров; становища – проф. Димитър Денков, проф. Христо П. Тодоров, доц. Росен Люцканов.
Невена Василева КРУМОВА; тема: Еросът във феноменологичен контекст;
2.3. Философия (История на философията); водещо звено: к-ра „Философия” (ЮЗУ „Неофит Рилски”); научен ръководител – проф. Валентин Канавров; жури: рецензенти – проф. Иван Камбуров, доц. Мая Георгиева; становища – проф. Нина Димитрова, проф. Валентин Канавров, доц. Татяна Батулева.
Радостина Иванова МИНИНА; тема: Когнитивна интеграция и разширено познание. Ролята на субективното оправдаване в процеса на познание;
2.3. Философия (Епистемология); водещо звено: с-я „Знание и реалност: модели, методологии и евристики” (ИИОЗ-БАН); научен ръководител – доц. Марина Бакалова; жури: рецензенти – проф. Анета Карагеоргиева, доц. Димитър Елчинов; становища – проф. Веселин Петров, доц. Марина Бакалова, доц. Лилия Гурова.
Димитър Георгиев НАЧЕВ; тема: Екзистенциално-хуманистичната антропология във философията на Николай Бердяев;
2.3. Философия (История на философията); водещо звено: к-ра „Философия” (ЮЗУ „Неофит Рилски”); научен ръководител – д-р Гергана Попова; жури: рецензенти – проф. Иван Камбуров, доц. Георги Донев; становища – проф. Нина Димитрова, проф. Валентин Канавров, доц. Татяна Батулева.
Никола Корчагин НЕДЕЛЧЕВ; тема: Употреби на понятието за информация в биологическите дисциплини. Концептуален анализ;
2.3. Философия (Философия на науката); водещо звено: к-ра „Философия” (СУ „Св. Климент Охридски”); научен ръководител – доц. Константн Янакиев; жури: рецензенти – Анета Карагеоргиева, проф. Ангел Стефанов; становища – проф. Веселин Петров, доц. Лилия Гурова, доц. Константин Янакиев.
Вихра Иванова ПАВЛОВА; тема: Трансформации в геополитиката и нови методи и практики на геополитически прогнози;
2.3. Философия (Философия на политиката); водещо звено: с-я „Социални теории, стратегии и прогнози” (ИИОЗ-БАН); научен ръководител – проф. Васил Проданов; жури: рецензенти – проф. Иво Христов, доц. Борислав Градинаров; становища – проф. Васил Проданов, проф. Нако Стефанов, доц. Валентин Вацев.
Боряна Стоянова УЗУНОВА; тема: Език, разбиране, свят. Химеричното равновесие в херменевтиката на Ханс-Георг Гадамер в перспективата на каузалността на Доналд Дейвидсън;
2.3. Философия (История на философията. Съвременна философия); водещо звено: к-ра „История на философията” (СУ „Св. Климент Охридски”); научен ръководител – проф. Стилиян Йотов; жури: рецензенти – проф. Александър Кънев, проф. Христо П. Тодоров; становища – проф. Димитър Вацов, проф. Стилиян Йотов, доц. Златко Стоянов.
Радосвета ХУБАНЧЕВА–ЦВЕТКОВА; тема: Проблемът за човешкото тяло в християнската философия – съвременни измерения;
2.3. Философия (Философия на религията); водещо звено: с-я „Религия, вярвания, светоглед” (ИИОЗ-БАН); научен ръководител – д-р Людмил Петров; жури: рецензенти – проф. Петко Ганчев, проф. Стефан Пенов; становища – доц. Николай Михайлов, доц. Костадин Нушев, доц. Цветина Рачева.
Свилен Георгиев ЦВЕТКОВ; тема: Трафик на хора с цел експлоатация (Етико-правни и философско-политически аспекти);
2.3. Философия (Философия на правото и политиката); водещо звено: к-ра „Философски науки” (ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”); научен ръководител – проф. Вихрен Бузов; жури: рецензенти – проф. Витан Митев, проф. Желязко Стоянов; становища – проф. Вихрен Бузов, доц. Иво Стамболийски, доц. Богдана Тодорова.

2017
Мартин ВИЯ; тема: Икономиката на споделянето и утопията. Комодификацията на съвместното потребление и влиянието на присъщите му утопични импулси, мотиви, схеми и траектории при развиващата се икономика на споделянето;
2.3. Философия (Философия с преподаване на английски език); водещо звено: к-ра „История на философията” (СУ „Св. Климент Охридски”); научен ръководител – проф. Димитър Денков; жури: рецензенти – проф. Даниела Сотирова, доц. Тодор Тодоров; становища – проф. Димитър Денков, проф. Валентина Драмалиева, доц. Ивелина Иванова.
Йордан Петров ДЕТЕВ; тема: Виртуална публичност и делиберативна демокрация;
2.3. Философия (Философия на културата); водещо звено: к-ра „Философия” (СУ „Св. Климент Охридски”); научен ръководител – проф. Пламен Макариев; жури: рецензенти – проф. Мария Димитрова, проф. Васил Проданов; становища – проф. Лазар Копринаров, проф. Пламен Макариев, доц. Димитър Вацов.
Цена Динчева ЖЕЛЯЗКОВА; тема: Субектност и достойнство;
2.3. Философия (Онтология); водещо звено: к-ра „Философия” (СУ „Св. Климент Охридски”); жури: рецензенти – проф. Димитър Цацов и доц. Веселин Дафов; становища – проф. Анета Карагеоргиева, доц. Ивайло Димитров и доц. Кристиян Енчев.
Ханс КРАУХ; тема: Епистемология на лъжата в публичната сфера;
2.3. Философия (Философия с преподаване на английски език); водещо звено: к-ра „Логика, етика и естетика” (СУ „Св. Климент Охридски”); научен ръководител – проф. Александър Гънгов; жури: рецензенти – проф. Анета Карагеоргиева и доц. Зоран Димич; становища – проф. Александър Гънгов, проф. Желязко Стоянов и доц. Асен Димитров.
Красимира Андриянова КРИВОРОВА; тема: Невъзможните светове във философията на XX век;
2.3. Философия (Философия на Новото време); водещо звено: к-ра „История на философията” (СУ „Св. Климент Охридски”); научен ръководител – проф. Стилиян Йотов; жури: рецензенти – проф. Александър Кънев, доц. Доротея Ангелова; становища – проф. Вихрен Бузов, проф. Стилиян Йотов, доц. Росен Люцканов.
Ива Петрова КУЮМДЖИЕВА; тема: Промяна в политическата роля на стратегиите в България;
2.3. Философия (Философия на политиката); водещо звено: с-я „Социални теории, стратегии и прогнози” (ИИОЗ-БАН); научен ръководител – проф. Васил Проданов; жури: рецензенти – проф. Боян Дуранкев, проф. Духомир Минев; становища – проф. Лазар Копринаров, проф. Александър Маринов, проф. Васил Проданов.
Корделия Олаумни МАКУЕЙ; тема: Етическа перспектива на генното инженерство и експериментирането с хора;
2.3. Философия (Философия с преподаване на английски език); водещо звено: к-ра „Логика, етика, естетика” (СУ „Св. Климент Охридски”); научен ръководител – проф. Недялка Видева; жури: рецензенти – доц. Валентина Кънева, доц. Николай Михайлов; становища – проф. Недялка Видева, доц. Емилия Маринова, доц. Станка Проданова.
Самал МАНЕ; тема: Социални и културни перспективи в епистемологията;
2.3. Философия (Философия с преподаване на английски език); водещо звено: к-ра „Философия” (СУ „Св. Климент Охридски”); научен ръководител – проф. Анета Карагеоргиева; жури: рецензенти – проф. Сергей Герджиков и доц. Марина Бакалова; становища – проф. Анета Карагеоргиева, доц. Асен Димитров и доц. Ясен Захариев.
Амир МУСТАФАИ; тема: Късно-модерната нормативност и традиционната социална действителност: интеркултурните отношения на Балканите и духът на интеграцията в ЕС;
2.3. Философия (Философия с преподаване на английски език); водещо звено: к-ра „Философия” (СУ „Св. Климент Охридски”); научен ръководител – проф. Пламен Макариев; жури: рецензенти – проф. Александър Андонов и доц. Асен Давидов; становища – проф. Нонка Богомилова, проф. Вихрен Бузов и проф. Пламен Макариев.
Вяра Александрова ПОПОВА; тема: Номадно и фотография – светогледни измерения на едно съвременно изкуство;
2.3. Философия (Културни изследвания); водещо звено: с-я „Култура, естетика, ценности” (ИИОЗ-БАН); научен ръководител – д-р Андрей Лешков; жури: рецензенти – проф. Цочо Бояджиев, проф. Иванка Стъпова; становища – проф. Правда Спасова, доц. Татяна Батулева, доц. Иван Колев.
Елевтериос САРАНТИС; тема: Либералната демокрация: глобализираща хегемонистична траектория;
2.3. Философия (Философия с преподаване на английски език); водещо звено: к-ра „Логика, етика, естетика” (СУ „Св. Климент Охридски”); научен ръководител – проф. Александър Гънгов; жури: рецензенти – проф. Феликс Ажимов, проф. Пламен Макариев; становища – проф. Александър Гънгов, проф. Тодор Тодоров, доц. Асен Димитров.
Кевин Майкъл СТИВЪНСЪН; тема: Философията на настоящето като ценност: феноменологични, етични, антропологични и терапевтични аспекти;
2.3. Философия (Философия с преподаване на английски език); водещо звено: к-ра „Философия” (СУ „Св. Климент Охридски”); научен ръководител – доц. Веселин Дафов; жури: рецензенти – проф. Александър Андонов, проф. Правда Спасова; становища – доц. Асен Давидов, доц. Веселин Дафов, доц. Ивайло Димитров.
Свилен Георгиев ЦВЕТКОВ; тема: Трафик на хора с цел експлоатация (Етико-правни и философско-политически аспекти);
2.3. Философия (Философия на правото и политиката); водещо звено: к-ра „Философски науки” (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”); научен ръководител – проф. Вихрен Бузов; жури: рецензенти – проф. Витан Митев, проф. Желязко Стоянов; становища – проф. Вихрен Бузов, доц. Иво Стамболийски, доц. Богдана Тодорова.

2016
Александра Светлинова АРАБАДЖИЕВА Социална онтология и свобода (Критическата философия на историята на Корнелиус Касториадис)
2.3. Философия (Нова философия – XIX век) редовна СУ, к-ра „История на философията”, научен ръководител – проф. Хараламби Паницидис, проф. А. Кънев, доц. З. Стоянов; проф. Х. Паницидис, доц. Е. Григоров, доц. Н. Михайлов.
Николай Николаев ВЕЛЕВ Лукач и Хегел. Отчуждение и социална онтология
2.3. Философия (Философия на Новото време – XIX век) редовна СУ, к-ра „История на философията”, научен ръководител – проф. Хараламби Паницидис; проф. Д. Денков, доц. З. Стоянов; проф. В. Канавров, проф. Х. Паницидис, проф. Д. Цацов.
Теодора Димитрова ВЕЛКОВА Философски импликации на теорията за интелигентния дизайн
2.3. Философия (Философия на науката) редовна ИИОЗ-БАН, секция „Онтология, епистемология, философия на науката”, научен ръководител – проф. Ангел Стефанов; проф. С. Герджиков, доц. С. Пенов; проф. Х. Гагов, проф. П. Митов, проф. А. Стефанов.
Невена Руменова ГЕОРГИЕВА Етически и социални проблеми на изкуствения интелект
2.3. Философия (Философия с преподаване на английски език) редовна СУ, к-ра „Философия”, научен ръководител – проф. Анета Карагеоргиева; доц. Д. Иванов, доц. Р. Люцканов; проф. А. Карагеоргиева, проф. Д. Цацов, доц. А. Димитров.
Арсинела ДЖАРА Приложна теория на речевите актове: философски и прагматистки анализ на пожеланията в албанския и българския език
2.3. Философия (Философия с преподаване на английски език) редовна СУ, к-ра „Философия”, научен ръководител – проф. Анета Карагеоргиева; проф. В. Бузов, проф. С. Герджиков; проф. А. Карагеоргиева, доц. Д. Вацов, доц. А. Димитров.
Лилия Апостолова ЖЕЛЯЗКОВА Етическата отговорност за другия и другостта (Другите като проблем на етическото образование в българското училище (2000–2015)
2.3. Философия (Етика) редовна СУ, к-ра „Логика, етика и естетика”, научен ръководител – проф. Силвия Минева; проф. Н. Видева, доц. Н. Михайлов; проф. С. Минева, доц. Е. Маринова, доц. С. Христова.
Александър Ванев ИВАНОВ Философските основания в дзен-концепцията на Доген (1200–1253) (Херменевтичен анализ)
2.3. Философия (Източна философия) редовна СУ, к-ра „История на философията”, научен ръководител – проф. Иван Камбуров; проф. А. Федотов, доц. Г. Донев; проф. Н. Димитрова, проф. И. Камбуров, доц. Т. Батулева.
Светлозар Радев КАБАИВАНОВ Виртуалната реалност като информационно интегрално пространство (Информационна логистика)
2.3. Философия (Логика: логико-методологически анализ на информацията) редовна ВТУ, к-ра „Философски науки”, научен ръководител – проф. Витан Митев; проф. В. Бузов, доц. А. Бешкова; проф. В. Митев, доц. Е. Латинов, доц. Т. Полименов.
Дан КОРЖЕСКУ Геноцидът, модерността и философията на мира
2.3. Философия (Философия с преподаване на английски език) редовна СУ, к-ра „Логика, етика и естетика”, научен ръководител – проф. Александър Гънгов; проф. П. Макариев, проф. К. Шопов; проф. А. Гънгов, проф. Ж. Стоянов, доц. Н. Михайлов.
Добромир Кирилов КОСТОВ Другият като философско-богословски проблем
2.3. Философия (История на философията) редова ЮЗУ, к-ра „Философия”, научен ръководител – проф. Валентин Канавров; проф. Н. Димитрова, проф. И. Камбуров; проф. В. Канавров, доц. Т. Батулева, доц. Г. Донев.
Любослава Владимирова КОСТОВА Морален избор и дилеми при провеждането на дородова генетична селекция
2.3. Философия (Етика – социални изследвания на пола) редовна СУ, к-ра „Логика, етика и естетика”, научен ръководител – проф. Недялка Видева; доц. И. Димитрова, доц. В. Кънева; проф. Н. Видева, проф. Х. П. Тодоров, доц. С. Христова.
Вера Маринова ЛЮБЕНОВА Селарс и митът за даденото
2.3. Философия (Съвременна философия) редовна СУ, к-ра „История на философията”, научен ръководител – проф. Димитър Денков; проф. С. Йотов, доц. Б. Грозданов; проф. В. Бузов, проф. Д. Денков, доц. Х. Стоев.
Мила Николаева МАНЕВА Анимизмът в японската духовна традиция (Философски анализ)
2.3. Философия (Източна философия) редовна СУ, к-ра „История на философията”, научен ръководител – проф. Иван Камбуров; проф. Н. Димитрова, проф. А. Федотов; проф. И. Камбуров, доц. Т. Батулева, доц. Г. Донев.
Димитър Атанасов МИРЧЕВ Философско-религиозни пътища за онтологизиране на Божието битие
2.3. Философия (История на философията) редовна ЮЗУ, к-ра „Философия”, научен ръководител – д-р Георги Величков; проф. Е. Сярова, доц. Г. Донев; проф. И. Камбуров, проф. В. Канавров, доц. А. Димитров.
Яна Цветанова МИТЕВА Познание и убеждение във философията на Дейвид Хюм
2.3. Философия (Философия на Новото време) редовна СУ, к-ра „История на философията”, научен ръководител – проф. Стилиян Йотов; проф. Д. Денков, доц. Я. Захариев; проф. В. Драмалиева, проф. С. Йотов, проф. В. Канавров.
Костадин Кирилов НУШЕВ История на руските философско-религиозни идеи за човека и духовните основи на нравствеността
2.3. Философия (История на философията) редовна ЮЗУ, к-ра „Философия”, научен ръководител – доц. Георги Донев; проф. Н. Димитрова, проф. В. Канавров; проф. И. Камбуров, доц. Т. Батулева, доц. Г. Донев.
Деян Пламенов ПЕНЧЕВ Познание и действителност – онтологически идеи на Владимир Соловьов и Рудолф Щайнер и тяхното присъствие в съвременната наука и култура
2.3. Философия (Онтология) редовна ИИОЗ-БАН, с-я „Онтология, епистемология, философия на науката”, научен ръководител – доц. Асен Димитров; проф. Е. Лазарова, доц. Д. Мирчев; проф. В. Канавров, доц. А. Димитров, доц. В. Теохаров.
Симеон Асенов ТАНЧЕВ Съвременни технологични утопии и дистопии (Специфики, социални функции и философски основания)
2.3. Философия (Философия на културата, политиката, правото и икономиката) редовна ИИОЗ-БАН, с-я „Социални теории, стратегии и прогнози”, научен ръководител – проф. Иван Кацарски; проф. Н. Димитрова, доц. Б. Манов; проф. И. Кацарски, проф. П. Макариев, проф. Т. Тодоров.
Илия Руменов ТОДОРОВ Любовта като осъзнатост и осъзнатостта като любов в перспективата на Хегеловата диалектика на понятието
2.3. Философия (Онтология) редовна СУ, к-ра „Философия”, научен ръководител – проф. Александър Андонов; проф. В. Канавров, проф. Д. Тафков; проф. А. Андонов, проф. Л. Денкова, проф. Е. Сярова.
Мирослава Николаева ХРИСТОСКОВА Философски измерения на проблема за бездомността
2.3. Философия (Философска антропология) редовна ИИОЗ-БАН, с-я „Антропологически изследвания”, научен ръководител – доц. Валери Личев; проф. Н. Богомилова, доц. М. Георгиева; проф. В. Динев, доц. В. Личев, доц. М. Момов.
Михаела Петрова ШАНОВА Проблемът за истината при Аврелий Августин и Анселм от Кентърбъри
2.3. Философия (Философия на Средновековието и Ренесанса) редовна СУ, к-ра „История на философията”, научен ръководител – проф. Цочо Бояджиев; проф. Г. Каприев, проф. Е. Сярова; проф. Ц. Бояджиев, проф. Н. Димитрова, проф. А. Стаматов.

2015
Цветелин Ангелов АНГЕЛОВ Проблемът за Dasein във фундаменталната онтология на Мартин Хайдегер
2.3. Философия (Съвременна философия) свободна СУ, к-ра „История на философията”, научен ръководител – проф. Александър Кънев; проф. Д. Денков, проф. Х. П. Тодоров; проф. В. Канавров, проф. А. Кънев, доц. И. Иванова
Мирослав Йорданов БАЧЕВ Категорията „свещено“ във философията на религията след Имануел Кант: Рудолф Ото
2.3. Философия (Философия на религията) редовна СУ, к-ра „Философия”, доц. Владимир Теохаров; проф. Н. Богомилова, доц. З. Попов; проф. Х. П. Тодоров, доц. Е. Сярова и доц. В. Теохаров
Сашко Йорданов ВАСИЛЕВ Философията на Лудвиг Фойербах – един нов поглед върху човека
2.3. Философия (Философска антропология) редовна СУ, к-ра „Философия”, проф. Валери Динев; проф. В. Канавров и проф. Д. Цацов. проф. Н. Богомилова, проф. В. Динев и проф. П. Макариев
Джефри Уорън ДИЙН Музикалното сътрудничество от гледна точка на съвременната философия
2.3. Философия (Философия с преподаване на английски език) редовна СУ, к-ра „Логика, етика и естетика”, проф. Александър Гънгов; проф. П. Спасова, доц. Д. Мирчев; проф. А. Гънгов, проф. М. Николчина, проф. Ж. Стоянов
Кристиян ИСАКОФФ Влиянието на етическите въпроси върху информационните технологии
2.3. Философия (Философия с преподаване на английски език) задочна СУ, к-ра „Логика, етика и естетика”, проф. Правда Спасова; проф. Н. Видева и доц. Н. Михайлов; проф. А. Гънгов, проф. П. Спасова, доц. А. Паткул
Светла Борисова ЙОРДАНОВА Приложна логика на въпросите
2.3. Философия (Логика) редовна ВТУ, к-ра „Философски науки”, проф. Вихрен Бузов; проф. В. Митев, доц. Е. Латинов; проф. В. Бузов, доц. А. Бешкова, доц. Т. Полименов
Александър Барух ЛАЗАРОВ Дигиталният свят – конструкция и реалност
2.3. Философия (Философия с преподаване на английски език) редовна СУ, к-ра „Логика, етика и естетика”, проф. Александър Гънгов; проф. Ж. Стоянов, доц. А. Димитров; проф. А. Гънгов, проф. П. Макариев и доц. Н. Михайлов
Сергей Димитров МЕТОДИЕВ Постсекуларната динамика на религията в съвременна Европа
2.3. Философия (Философия на религията) задочна ИИОЗ, с-я „Религия, вярвания и всекидневен живот”, доц. Стефан Пенов; проф. П. Ганчев, доц. З. Попов; проф. А. Гънгов, проф. А. Хубанчев, доц. С. Пенов
Мартина Стоилова МИНЕВА Витгенщайн и проблематизирането на философията. Граници и перспективи
2.3. Философия (Въведение във философията) редовна СУ, к-ра „Философия”, проф. Райчо Пожарлиев; проф. А. Карагеоргиева, доц. Д. Вацов; проф. Р. Пожарлиев, доц. Р. Люцканов, доц. Н. Обрешков
Виниций Емилов ПЕТРОВ Познание и практика. Опит за приложна епистемология
2.3. Философия (Теория на познанието) редовна СУ, к-ра „Философия”, проф. Анета Карагеоргиева; доц. Б. Бойчев, доц. Р. Русенов; проф. А. Карагеоргиева, проф. В. Петров, доц. Н. Михалева
Стефан Стефанов ПЕТРОВ Проблемът за името в руската философска традиция. С. Булгаков и А. Лосев
2.3. Философия (Руска философия) редовна СУ, к-ра „История на философията”, проф. Хараламби Паницидис; проф. Н. Видева, проф. Н. Димитрова; проф. Х. Паницидис, проф. А. Стаматов, доц. Д. Мирчев
Стоян Андреас СТАВРУ Човешкото тяло между въплътеността и конвенцията. Съвременни аспекти
2.3. Философия (Съвременна философия) свободна СУ, к-ра „История на философията”, проф. Стилиян Йотов; проф. Х. Паницидис, доц. В. Стойчев; проф. С. Йотов, доц. М. Бакалова, доц. И. Димитрова
Дарина Йорданова СТОИМЕНОВА Нормативността в познавателния процес
2.3. Философия (Теория на познанието) редовна СУ, к-ра „Философия” проф. Анета Карагеоргиева; доц. М. Бакалова, доц. Р. Русенов; проф. А. Карагеоргиева, проф. В. Петров, проф. Т. Тодоров
Дейвид ТОМАЗИ Медицинска философия. Философски анализ на себе-възприятието на пациента в диагностиката и лечението
2.3. Философия (Философия с преподаване на английски език) редовна СУ, к-ра „Логика, етика и естетика”, проф. Александър Гънгов; проф. В. Динев, проф. Ф. Луфт; проф. А. Гънгов, доц. Ю. Васева, доц. А. Димитров
Деница Василева УЗУНОВА Проблемът за злото и страданието в творчеството на Николай Бердяев и Лев Шестов
2.3. Философия (История на философията) редовна ИИОЗ, с-я „История на философските и научните идеи”, проф. Нина Димитрова; проф. Л. Христов, доц. Т. Батулева; проф. Н. Димитрова, проф. Д, Цацов, доц. Е. Сярова
Атанаска Георгиева ЧОЛАКОВА Пътят на Шопенхауер от основаване на познанието към метафизиране на волята
2.3. Философия (История на философията) редовна ЮЗУ, к-ра „Философия” проф. Валентин Канавров; проф. И. Камбуров, доц. Г. Донев; проф. Н. Димитрова, проф. В. Канавров, проф. Д. Цацов
Ива Николова ШИШКОВА Медиите като комуникативен и властови фактор (Ролята на медиите за осъществяване на публичния диалог в България)
2.3. Философия (Философия на правото и политиката) редовна ВТУ, к-ра „Философски науки” проф. Вихрен Бузов; проф. Ж. Стоянов, доц. Г. Калагларски; проф. В. Бузов, проф. З. Иванов, доц. И. Стамболийски

2014
Евелина Петрова ИВАНОВА-ВАРДЖИЙСКА Изследователската общност. Философски и дидактични трансформации на едно понятие от американския прагматизъм в съвременната немска философия (Карл-Ото Апел, Юрген Хабермас) и дидактика на философията
2.3. Философия (Съвременна философия) редовна СУ, к-ра „История на философията” проф. Димитър Денков; проф. С. Йотов, проф. Д. Сотирова; проф. Д. Денков, проф. Х. П. Тодоров, доц. В. Драмалиева
Петър Христов ГОРАНОВ Микрологични аспекти на субекта в една етика на желанието: естетизации и микро-идеологизации
2.3. Философия (Етика) свободна СУ, к-ра „Логика, етика и естетика“, проф. Л. Копринаров, проф. С. Минева; проф. Н. Видева, проф. Н. Димитрова и доц. М. Шнитер
Владимир Владимиров МАРИНОВ Учението на Порфирий за самопознанието в традицията на античния неоплатонизъм
2.3. Философия редовна НБУ, деп. „Философия и социология” проф. Лидия Денкова; доц. Д. Димитров, доц. С. Славева-Грифин; проф. Ц. Бояджиев, проф. Л. Денкова, проф. Х. П. Тодоров
Ася Асенова МАРКОВА Достойнство и човешки способности. Нормативни ориентири на достойно третиране на хора с ментални увреждания
2.3. Философия редовна НБУ, деп. „Философия и социология” доц. Димитър Вацов; проф. С. Йотов, проф. Х. П. Тодоров; доц. Д. Вацов, доц. И. Димитрова, доц. Б. Знеполски
Мая Пламенова МИНЧЕВА Преводът в постструктуралистка перспектива. Контрапункти на икономически фундираното понятие за превод
2.3. Философия (Философия на културата, политиката, правота и икономиката. Херменевтичната традиция и културологичния дискурс) редовна СУ, к-ра „История и теория на културата” проф. Димитър Гинев; проф. Д. Денков, доц. А. Касабова; проф. Д. Гинев, проф. В. Канавров, проф. В. Петров
Мая Горанова МИТРЕНЦЕВА Философските дисциплини в училище след 1991 г. Философия на промяната
2.3. Философия редовна СУ, к-ра „Философия” проф. Пламен Макариев; проф. А. Андонов, проф. Д. Тодоров; проф. В. Бузов, проф. П. Макариев, доц. А. Кондев
Петър Иванов НАКОВ Етични дилеми в края на живота. Проблемът с евтаназията и асистираното самоубийство
2.3. Философия (Етика) редовна СУ, к-ра „Логика, етика и естетика” проф. Силвия Минева; доц. В. Кънева, доц. С. Проданова; проф. С. Минева, доц. И. Димитрова, доц. Н. Михайлов
Йоана Петрова ПАВЛОВА Мястото на жената в брака (България 1989-2000 г.)
2.3. Философия (Етика – Социални изследвания на пола) редовна СУ, к-ра „Логика, етика и естетика” проф. Недялка Видева; проф. С. Минева, доц. Н. Михайлов; проф. Н. Видева, доц. Е. Маринова, доц. С. Проданова
Борис Руменов ПАНКОВ Дума и понятие. Лудвиг Витгенщайн и Робърт Брандъм
2.3. Философия (Съвременна философия) редовна СУ, к-ра „История на философията” проф. Александър Кънев; проф. В. Бузов, проф. А. Карагеоргиева; проф. А. Кънев, доц. Р. Люцканов, доц. З. Стоянов
Поля Станчева ТЪРКОЛЕВА Гастон Башлар и психоаналитичната традиция
2.3. Философия (Съвременна философия) свободна СУ, к-ра „История на философията“, проф. С. Йотов, доц. Р. Русев; проф. Д. Денков, проф. Л. Копринаров, доц. Л. Илиева.
Юсуф ЮСУФ Духовните ценности в творчеството на д-р Иван Селимински
2.3. Философия редовна ЮЗУ, к-ра „Философия” проф. Димитър Цацов; проф. И. Камбуров, проф. В. Канавров; проф. Д. Цацов, доц. Г. Апостолов, доц. Т. Батулева

2013
Стоян Иванов АСЕНОВ Пространствено-времеви измерения на една гранична ситуация. Случаят „Достоевски”
2.3. Философия (Онтология) свободна СУ, к-ра „Философия”, проф. В. Канавров, доц. З. Попов; проф. Ц. Бояджиев, проф. Н. Димитрова, проф. Д. Цацов
Йордан Генчев ГАБРОВСКИ Философия на правата на лишените от свобода
2.3. Философия (Философия на културата, политиката, правото и икономиката) редовна ВТУ, к-ра „История на философията” проф. Димитър Димитров; проф. М. Минчев, проф. Ж. Стоянов; проф. Л. Андреев, проф. Д. Димитров, доц. Г. Матеев
Гаврил ГАВРИЛИДИС Икономика, етика, свобода и развитие: общата философия в теорията на Амартия Сен и практиката на Мухамад Юнус
2.3. Философия (Философия с преподаване на английски език) редовна СУ, к-ра „Философия” проф. Пламен Макариев; проф. Н. Богомилова, проф. М. Димитрова; проф. И. Иванов, проф. П. Макариев, доц. И. Димитрова
Цвета Стефанова ДОНЧЕВА Онтология на любовта. Василий Розанов и Найден Шейтанов
2.3. Философия (Онтология) редовна ИИОЗ, с-я „История на философските и научните идеи” проф. Нина Димитрова; проф. Х. Паницидис, проф. Л. Христов; проф. Н. Димитрова, проф. В. Петров, проф. Д. Цацов
Дарин Димов ДРОСЕВ Хетерономия и безкрайност във философията на Емануел Левинас
2.3. Философия (Философия с преподаване на английски език) редовна СУ, к-ра „Логика, етика и естетика” проф. Александър Гънгов; проф. Л. Христов, доц. С. Минева; проф. А. Гънгов, проф. П. Спасова, доц. Р. Русев
Мария Иванова КАЛЧЕВА Понятието форма при Улрих от Страсбург и Дитрих от Фрайберг. Генезис и средновековна рецепция на понятието форма. Метафизически аспекти от ученията на Улрих и Дитрих
2.3. Философия (История на философията) редовна СУ, к-ра „История на философията” проф. Георги Каприев; проф. Ц. Бояджиев, проф. А. Стаматов; проф. Н. Димитрова, проф. Г. Каприев, доц. М. Шнитер
Араб КЕНУШ Хегелианското завръщане към Варварство на Рефлексията през призмата на викианското Въобразяване на Властта
2.3. Философия (Философия с преподаване на английски език) редовна СУ, к-ра „Логика, етика и естетика” проф. Александър Гънгов; проф. Д. Верин, проф. Ж. Стоянов; проф. А. Гънгов, доц. З. Попов, доц. Р. Русев
Мария Евгениева КОЦЕВА Телевизионна рекламна репрезентация на жените в България и Италия в контекста на борбата на ЕС с джендър стереотипите
2.3. Философия (Етика – Социални изследвания на пола) редовна СУ, к-ра „Логика, етика и естетика” проф. Недялка Видева; доц. С. Минева, доц. Р. Стоилова; проф. К. Банков, проф. Н. Видева проф. К. Петкова
Андрей Костадинов ЛЕШКОВ Светът като творба (Проблемът за светогледа на естетизма)
2.3. Философия (Естетика) редовна ИИОЗ, с-я „Култура, ценности и морал” проф. Иванка Стъпова; проф. Н. Богомилова, проф. Д. Зашев; проф. К. Делчев, проф. И. Стъпова, доц. М. Иванова
Благовеста Илиева НИКОЛОВА Трансформация на прогнозирането в обществата, основани на знанието
05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката редовна ИИОЗ, с-я „Социални теории, стратегии и прогнози” проф. Васил Проданов; проф. Н. Василев, проф. Р. Гечев; проф. Б. Колев, проф. В. Проданов доц. Б. Градинаров
Севделина Йорданова НИКОЛОВА Архетипове и диалектика в съчиненията за религията на К. Г. Юнг
05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката редовна ИИОЗ, с-я „Религия, вярвания и всекидневен живот” доц. Стефан Пенов; проф. П. Ганчев, доц. С. Пенов; проф. А. Гънгов, доц. Е. Петрова, доц. З. Попов
Вероника Сергеевна РАЦЕЕВА Символният потенциал на престижното потребление в съвременна България
05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката редовна ИИОЗ, с-я „Антропологически изследвания” доц. Валери Личев; проф. Д. Сотирова, доц. Д. Варзоновцев; проф. И. Кацарски, доц. В. Драмалиева, доц. В. Личев
Мариана Георгиева ТОДОРОВА Контрафактичен анализ и прогнозиране: Възможности за съчетаване на контрафактичния анализ със сценарния метод на прогнозиране
05.01.12 Философия на историята редовна ИИОЗ, с-я „Социални теории, стратегии и прогнози” проф. Васил Проданов; проф. В. Митев, проф. Д. Цацов; проф. И. Кацарски, проф. В. Проданов, доц. М. Марков
Христо Желязков ХРИСТОВ Ръководното понятие за публичен разум във философията на Джон Ролс
2.3. Философия (Съвременна философия) редовна СУ, к-ра „История на философията” проф. Стилиян Йотов; проф. В. Бузов, проф. П. Макариев; проф. С. Йотов, доц. И. Димитрова, доц. Б. Манов
У Джя ЧЪН Философски прочит на творчеството на Самюъл Бекет
2.3. Философия (Етика – Социални изследвания на пола) редовна СУ, к-ра „Логика, етика и естетика” проф. Александър Гънгов; проф. П. Спасова, доц. З. Попов; проф. А. Гънгов, проф. Ж. Стоянов, доц. Р. Русев

2012
Боряна Чавдарова АНГЕЛОВА-ИГОВА Консуматорското общество от Франкфуртската школа до Жан Бодрияр. Основни проблеми на културата
2.3. Философия (Философия с преподаване на английски език) редовна СУ, к-ра „Логика, етика и естетика” проф. Александър Гънгов; проф. Ж. Стоянов, доц. Х. Паницидис; доц. А. Гънгов, доц. А. Димитров и доц. Ж. Проданов
Мая Ангелова АНГЕЛОВА Човекът в логотерапията на Виктор Франкл
2.3. Философия (Етика) редовна СУ, к-ра „Логика, етика и естетика” проф. Недялка Видева; проф. Н. Димитрова, доц. С. Минева; проф. Н. Видева, доц. Е. Маринова, доц. Н. Михайлов
Велин Танев БЕЛЕВ Суфизмът – последният аргумент на Ал-Газали
2.3. Философия (История на философията) редовна НБУ, деп. „Философия и социология” проф. Калин Янакиев; доц. Л. Денкова, доц. С. Евстатиев; проф. В. Градев, проф. Й. Пеев, проф. К. Янакиев
Димитър Димитров БОЖКОВ История и еманципация (Карл Маркс, Валтер Бенямин, Жак Рансиер)
2.3. Философия (История на философията) редовна СУ, к-ра „История на философията” проф. Хараламби Паницидис; проф. С. Йотов, доц. С. Събева; проф. Х. Паницидис, доц. Е. Григоров, доц. Б. Манчев
Стоян Иванов БЪЧВАРОВ Ноетико-ноематичния модел на феноменологическата онтология
2.3. Философия (История на философията) свободна ВТУ, к-ра „Философски науки” доц. Ели Сярова; проф. В. Канавров, проф. Д. Денков; проф. Х. Тодоров, доц. С. Марков, доц. Е. Сярова
Михаил ВАВРИК Г. В. Ф. Хегел и философията на бюрокрацията
2.3. Философия (Философия с преподаване на английски език) редовна СУ, к-ра „История на философията” проф. Александър Кънев; проф. А. Кънев, проф. Д. Сотирова; проф. Д. Денков, доц. Д. Вацов, доц. К. Лозев
Гергана Владимирова ДИНЕВА Метафизика на границата (Границата като методологически ключ в интерпретацията на елементи от средновековната философия и култура)
2.3. Философия (Средновековна философия) редовна СУ, к-ра „История на философията” проф. Цочо Бояджиев; проф. О. Георгиев, проф. А. Стаматов; проф. Ц. Бояджиев, проф. Н. Димитрова, доц. С. Марков
Жасмина Христова ДОНКОВА Протестантската общност в България след 1989 г.: състояние и тенденции
2.3. Философия редовна ИИОЗ, с-я „Социални теории, стратегии и прогнози” доц. Стойчо Йотов; проф. И. Димитров, доц. Б. Тодорова; проф. Д. Киров, доц. С. Йотов, доц. К. Тонева
Илияна Иванова ЕРМОЛИНА Живата етика – история, идеи, перспективи
2.3. Философия (Етика) свободна СУ, к-ра „Логика, етика и естетика”, проф. Н. Видева, доц. Д. Мирчев; доц. С. Минева, доц. Е. Маринова, доц. К. Мутафчиева
Бисера Николаева КОЛЕВА Начала на Сократовата морална философия
2.3. Философия (Етика) свободна СУ, к-ра „Логика, етика и естетика”, проф. Н. Видева, доц. В. Драмалиева; доц. С. Минева, доц. Н. Михайлов, доц. Е. Петрова
Евелина Димитрова МИТЕВА Антропологията на Алберт Велики
2.3. Философия (История на философията) редовна СУ, к-ра „История на философията” проф. Цочо Бояджиев; проф. О. Георгиев, проф. Н. Димитрова; проф. Ц. Бояджиев, проф. А. Стаматов, доц. С. Марков
Галин Пенев ПЕНЕВ Митът в онтологическа перспектива
05.01.06 Естетика редовна ИИОЗ, с-я „Култура, ценности и морал” проф. Правда Спасова; проф. Н. Димитрова, доц. Е. Сярова; проф. П. Спасова, проф. Л. Христов, доц. Л. Копринаров
Петя Трифонова ПЕНЕВА Идеята за наука в трансценденталната феноменология на Е. Хусерл
2.3. Философия (История на философията) редовна ВТУ, к-ра „История на философията” проф. Минчо Минчев; проф. Н. Димитрова, проф. Ж. Стоянов; проф. Л. Андреев, проф. М. Минчев, доц. К. Кръстев
Стефан Сашев ПЕТКОВ Епистемични функции на метафорите в научното познание
2.3. Философия (Епистемология) редовна ИИОЗ, с-я „Онтологични и епистемологични изследвания” доц. Лилия Гурова; проф. А. Стефанов, доц. К. Янакиев; проф. Х. Тодоров, доц. Л. Гурова, доц. А. Карагеоргиева
Татяна Василева ПЕТКОВА Човешката участ в процеса на глобализация
05.01.01 История на философията редовна ЮЗУ, к-ра „Философски и политически науки” доц. Лазар Копринаров; проф. Ж. Стоянов, доц. К. Лозев; проф. К. Шопов, доц. Л. Копринаров, доц. М. Момов
Иван Борисов СПИРОВ Религиозно-философската традиция на Корейския полуостров (Будизмът в периода IV-XIV век)
2.3. Философия (Източна философия) редовна СУ, к-ра „История на философията” проф. Иван Камбуров; проф. В. Канавров, проф. А. Федотов; проф. Н. Димитрова, проф. И. Камбуров, доц. Г. Донев
Иво Николов СТАМБОЛИЙСКИ Условие и кондиционална детерминация
2.3. Философия (История на философията) свободна ВТУ, к-ра „История на философията”, проф. А. Стефанов; проф. В. Канавров, проф. Д. Цацов; проф. Л. Андреев, проф. А. Стефанов, проф. Ж. Стоянов
Сергей Валериев СТЕФАНОВ Мястото на сетивността в метафизиката на Марсилио Фичино
2.3. Философия (История на философията) редовна НБУ, деп. „Философия и социология” проф. Цочо Бояджиев; проф. Г. Каприев, доц. Л. Денкова; проф. Ц. Бояджиев, проф. О. Георгиев, проф. В. Градев
Мартин ХАРИХ Социалнопсихологически основи на мирното разрешаване на израело-палестинския конфликт (Организационен мениджмънт и дипломация)
2.3. Философия задочна СУ, к-ра „Философия”, проф. Т. Стоицова, проф. Ж. Стоянов; проф. П. Макариев, проф. К. Шопов, доц. А. Гънгов
Ахмед ЮСУФ Етически проблеми в арабската философия (IХ-ХVI век)
2.3. Философия (Етика) редовна ИИОЗ, с-я „Култура, ценности и морал” проф. Васил Проданов, проф. В. Чуков, доц. В. Драмалиева; проф. В. Проданов, проф. Ж. Стоянов, доц. Е. Маринова

2011
Силвия Емилова БОРИСОВА Граници на естетическото съзнание
05.01.06 Естетика редовна СУ, к-ра „Логика, етика и естетика” доц. Искра Цонева, проф. И. С. Иванов, доц. Е. Григоров; проф. В. Канавров, доц. М. Николова, доц. И. Цонева
Годуин ДАРМАНИН Информационно или дезинформационно общество? Философска критика на информационното общество
05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката редовна СУ, к-ра „Философия” проф. Мария Димитрова, проф. С. Герджиков, проф. М. Димитрова; проф. М. Табаков, доц. А. Димитров, доц. Н. Обрешков
Росица Илийчева ДИКОВА Нормативността в класическата литературна вълшебна приказка. Социалната история на жанра и проектът за Детство в Модерна Европа
05.01.07 Етика редовна СУ, к-ра „Логика, етика и естетика” доц. Силвия Минева, проф. Х. Тодоров, доц. С. Минева; доц. Н. Видева, доц. В. Драмалиева и доц. Е. Григоров
Димитър Георгиев ИВАНОВ Теории за истината в аналитичната традиция
05.01.14 Теория на познанието редовна СУ, к-ра „Философия” доц. Анета Карагеоргиева, проф. С. Герджиков, доц. В. Петров; проф. Х. Тодоров, доц. А. Карагеоргиева, доц. Д. Вацов
Иван Георгиев КОЛЕВ Битие и възможност. Опит за екзистенциална антропология
05.01.16 Онтология свободна СУ, к-ра „Философия”, проф. В. Канавров, доц. Д. Зашев; проф. Д. Гинев, проф. Х. Тодоров, проф. Д. Цацов

2010
Уилям Алън БРАНТ ІІІ Критика на саркастическия разум
05.01.14 Теория на познанието редовна СУ, к-ра „Философия” доц. Анета Карагеоргиева; проф. Александър Андонов, доц. Лилия Гурова
Валентин Николов ВАЦЕВ Кризата на класическия разум (от факти към събития)
05.01.12 Философия на историята свободна ИФИ, с-я „Философия на историята” проф. Димитър Цацов; проф. Валентин Канавров, доц. Димитър Денков
Димитър Цветанов ГАНОВ Наративът на левия радикализъм
05.01.12 Философия на историята редовна ИФИ, с-я „Философия на историята” проф. Иван Кацарски; проф. Васил Проданов, доц. Хараламби Паницидис
Невена Димитрова ДИМИТРОВА Човешкото познание според Максим Изповедник
05.01.01 История на философията редовна СУ, к-ра „История на философията” проф. Георги Каприев; проф. Калин Янакиев, доц. Иван Христов
Таня Кунчева ЖЕЛЯЗКОВА Разбирането като философски проблем (В контекста на информалното образование)
05.01.14 Теория на познанието редовна ИФИ, с-я „Онтология и епистемология” проф. Снежана Аврамова; проф. Валентин Канавров, проф. Ангел Стефанов
Ива Борисова МАНОВА Познанието и неговите граници. Ренесансови интерпретации на Аристотеловата епистемология в Италия през периода 1440-1516. Хуманистичната антиаристотелска критика на Лоренцо Вала (1407-1457) и влиянието ú до началото на Реформацията
05.01.01 История на философията редовна СУ, к-ра „История на философията” проф. Цочо Бояджиев; проф. Георги Каприев, доц. Александър Гънгов
Десислава Живкова НИКОЛОВА Понятия на постмодерната етика (Критически анализ)
05.01.07 Етика редовна ИФИ, с-я „Етика” проф. Васил Проданов; дфн Мария Димитрова, доц. Елена Петрова
Георги Петков ПЕТКОВ Мястото на реториката сред науките. Тома от Аквино и рецепцията на Аристотеловата реторика в средновековна Западна Европа”
05.01.01 История на философията редовна СУ, к-ра „История на философията” проф. Георги Каприев; проф. Величко Руменчев, доц. Олег Георгиев
Елика Рафаилова ПЕТРОВА-РАФИ Наративи на женското начало и естетизация на светогледа
05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката редовна СУ, к-ра „Философия” доц. Недялка Видева; проф. Милена Кирова, доц. Миглена Николчина
Лилия Леонидовна САЗОНОВА Екзистенцални и властови измерения при конструирането на европейска идентичност
05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката редовна ИФИ, с-я „Философска антропология” доц. Валери Личев; проф. Нина Димитрова, доц. Майя Георгиева
Дейвид Кейт ШИМП От Публий до Лисабон: еврофедерализмът пред огледалото на Америка
05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката редовна СУ, к-ра „Логика, етика и естетика” доц. Александър Гънгов; проф. Пламен Макариев, доц. Хараламби Паницидис
Велислава Станиславова ШУРУЛИНКОВА Език, реалност и виртуалност в квантовата механика
05.01.11 Философия на науката редовна СУ, к-ра „Философия” проф. Сергей Герджиков; проф. Ангел Стефанов, доц. Анета Карагеоргиева

2009
Ася Атанасова АСЕНОВА Морални проблеми при оплождане ин витро
05.01.07 Етика редовна СУ, к-ра „Логика, етика и естетика” доц. Недялка Видева; проф. Димитър Киров, доц. Станка Христова
Георги Стоянов БЕЛОГАШЕВ Социалната философия на Димитър Михалчев
05.01.01 История на философията свободна ВТУ, к-ра „История на философията” проф. Димитър Цацов; проф. Нина Димитрова, проф. Ангел Стефанов
Питър Стефан БОРКОВСКИ Хуманитарните науки и мястото на философията в задължителната университетска програма. Проект на учебен план
05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката свободна СУ, к-ра „Философия” доц. Анета Карагеоргиева; проф. Александър Андонов, доц. Мария Димитрова
Иван Николаев ГЕРОВ Конституиране на моралния субект
05.01.07 редовна ИФИ, с-я „Етика” доц. Елена Петрова; проф. Стилиян Йотов, доц. Недялка Видева
Десислава Дамянова ДАМЯНОВА Концепцията за човека в ранния даоизъм (по Джуандзъ)
05.01.01 История на философията редовна СУ, к-ра „История на философията” доц. Иван Камбуров; проф. Александър Федотов, проф. Сергей Герджиков
Николай Иванов ИВАНОВ Проблемът за отношение наука-религия в ранния прагматизъм (прагматиската концепция за вярването като синтез на знание, вяра и действие)
05.01.01 История на философията редовна СУ к-ра „История на философията” доц. Хараламби Паницидис; проф. Любен Сивилов, доц. Емилия Минева
Нина Златева ИЛИЕВА Хуманитарната образованост: модалност и интерпретации
05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката свободна ЮЗУ, к-ра „Философия” доц. Майя Георгиева; проф. Желязко Стоянов, доц. Олег Георгиев
Деница Каменова КАМЕНОВА Бежанци и имигранти – предизвикателства пред гражданството в социално-философски аспект. Случаят с африканците в България
05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката редовна СУ, к-ра „Философия” проф. Стилиян Йотов; проф. Иван Калчев, доц. Пламен Макариев
Емилия Тодорова КАРАБОЕВА Етика на съвременния български уличен некролог
05.01.07 Логика редовна СУ ,к-ра „Логика, етика и естетика” доц. Миглена Николчина; проф. Владимир Градев, доц. Недялка Видева
Огнян Огнянов КАСАБОВ Систематичната роля на естетиката в класическия немски идеализъм. Кантовото рефлексиращо съждение и съдбата му при Хегел
05.01.06 Естетика редовна СУ, к-ра „Логика, етика и естетика” доц. Искра Цонева; проф. Иван С. Иванов, проф. Стилиян Йотов
Иван Кънчев КОЖУХАРОВ Естеството на войната и лицето на мира в хоризонтите на съвременното мислене
05.01.16 Онтология редовна СУ, к-ра „Философия” доц. Здравко Попов; проф. Александър Андонов, проф. Иван Калчев
Силвия Владимирова КРЪСТЕВА Съдържателната логика в класическия немски идеализъм
05.01.05 Логика редовна СУ, к-ра „Логика, етика и естетика” проф. Иван С. Иванов; проф. Александър Андонов, доц. Александър Гънгов
Иван Дафинков МИКОВ Етическите кодекси
05.01.07 Етика редовна ИФИ, с-я „Етика” доц. Емилия Маринова; проф. Васил Вичев, доц. Станка Христова
Николета Вангелова МИХАЛЕВА Ценностни измерения на научното познание
05.01.11 Философия на науката свободна ИФИ, с-я „Философия на науката” проф. Ангел Стефанов; проф. Николай Василев, доц. Михаил Игов
Нина Христова ПЕТКОВА Време и история в „Животописите” на Джорджо Вазари
05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката редовна ЮЗУ, к-ра „Философия”; проф. Желязко Стоянов, доц. Соня Кънева
Силвия Валентинова СЕРАФИМОВА Същност на моралната метафорика и нейният етически дискурс
05.01.07 Етика редовна СУ, к-ра „Логика, етика и естетика” доц. Силвия Минева; проф. Стилиян Йотов, доц. Недялка Вид
Петър Пламенов СТАНОЕВ Тялото-текст
05.01.06 Естетика редовна СУ , к-ра „Логика, етика и естетика” доц. Майя Иванова; проф. Георги Каприев, проф. Иванка Стъпова
Мюмюн Мюмюнов ТАХИРОВ Културна интеграция и междуетническа толерантност. Интензификация на процеса на културна интеграция на етническите общности в българското общество
05.01.12 Философия на историята свободна ИФИ, с-я „Социална философия” доц. Васил Пенчев; проф. Иван Кацарски, доц. Пламен Макариев
Елена Каменова ЦЕНКОВА Философия на образователните стратегии в глобалното информационно и основаващо си на знанието общество
05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката свободна СУ, к-ра „Философия” доц. Анета Карагеоргиева; проф. Валери Динев, доц. Александър Гънгов

2008
Ясен Алексиев АНДРЕЕВ Конструиране и легитимация на историко-филологическата културология. Немският академичен контекст между нео-хуманизма и историзма
05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката редовна СУ, к-ра „История и теория на културата” проф. Димитри Гинев; дфн Владимир Градев, доц. Александър Кьосев
Ралица Георгиева ГЕОРГИЕВА Моралната общност – феминистки и екологични провокации
05.01.07 Етика редовна СУ , к-ра „Логика, етика и естетика” доц. Недялка Видева; проф. Кирил Нешев, доц. Миглена Николчина
Албена Георгиева ДАРАКЧИЕВА Символ и виртуалност в съвременната херменевтична традиция. Опит за херменевтичен прочит на понятията от философията на С. К. Лангер
05.01.01 История на философията редовна СУ, к-ра „История на философията” доц. Златко Стоянов; проф. Димитри Гинев, доц. Димитър Денков
Иво Ангелов ДОЧКОВ Платонизмът на Ориген
05.01.01 История на философията редовна ВТУ, к-ра „История на философията” доц. Иван Христов; проф. Цочо Бояджиев, проф. Георги Каприев
Инна Игоревна ДРУМОВА-ХАЛВАДЖИЕВА Агресивност и деструктивност на човешкото поведение
05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката редовна СУ, к-ра „Философия” проф. Валери Динев; проф. Иван Калчев, доц. Димитър Тафков
Андрей Людмилов ЗАХАРИЕВ Ейдос и усия между Платон и Аристотел (с оглед на значението на понятието katholou legomenon в книга Z на „Метафизика”)
05.01.01 История на философията редовна СУ, к-ра „История на философията” проф. Цочо Бояджиев; проф. Георги Каприев, доц. Димка Гичева
Анна Маринова ИВАНОВА Телеологически феномени (Телеологичните описания и обяснения в науките за живота)
05.01.16 Онтология редовна СУ, к-ра „Философия” проф. Сергей Герджиков; проф. Любен Сивилов, доц. Пламен Макариев
Петър Добринов КАНЕВ Консерватизъм и иновация на традиционната християнска парадигма (католическа и православна) през втората половина на ХХ век. Реакция спрямо модерните глобализационни процеси
05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката редовна ИФИ, с-я „Философия на религията” проф. Иван Слаников; проф. Калин Янакиев, доц. Нонка Богомилова
Александър Панайотов КАРАКАЧАНОВ Интегративен подход към човека като био-психо-социално същество (Диалектика на биологично, психично и социално)
05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката редовна ИФИ, с-я „Философска антропология” проф. Иван Калайков; проф. Валери Динев проф. Ангел Стефанов
Наймаддин КАРИМ Кюрдският въпрос и кюрдското марксистко движение (Ирак и Южен Кюрдистан като примери)
05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката редовна СУ, к-ра „Философия” доц. Димитър Денков; проф. Желязко Стоянов, доц. Димитър Тафков
Ивайло Илиев ЛАЗАРОВ Парадоксът на другостта (Другият като феноменологичен опит)
05.01.16 Онтология свободна СУ, к-ра „Философия” доц. Бойчо Бойчев; проф. Иван Калчев, доц. Георги Донев
Милен Иванов МАРИНОВ Протофилософското мислене във ведите (съпоставителен анализ)
05.01.01 История на философията редовна ВТУ, к-ра „История на философията” доц. Христо Карагьозов; проф. Сергей Герджиков, доц. Иван Камбуров
Петър Георгиев РОГАЛСКИ Диалектиката на свети Августин и нейната рецепция при Жилбер от Поре
05.01.01 История на философията свободна СУ, к-ра „История на философията” проф. Георги Каприев; проф. Цочо Бояджиев, доц. Олег Георгиев
Веселина Христова СЛАВОВА Феноменологическият дискурс за тялото във философската антропология
05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката свободна СУ, к-ра „Философия” проф. Валери Динев; проф. Иван Калчев, проф. Сергей Герджиков

2007
Георги Ангелов АНГЕЛОВ Намерение и време. Основни положения и смислови основания на модерната теория на знака (предварителни бележки)
05.01.16 Онтология редовна ИФИ, с-я „Онтология и епистемология” доц. Веселин Петров; проф. Димитър Цацов, проф. Христо П. Тодоров
Нина Атанасова АТАНАСОВА Образи на науката и съвременните предизвикателства пред философията на науката
05.01.11 Философия на науката редовна ИФИ, с-я „Философия на науката” доц. Николина Сретенова; проф. Ангел Стефанов, доц. Михаил Игов
Васил Бранимиров ВИДИНСКИ Взаимодействие между философия и метафизика при Рене Декарт и Исак Нютон (Проблемът за относителността)
05.01.01 История на философията редовна СУ, к-ра „История на философията” доц. Димитър Денков; проф. Стилиян Йотов, доц. Александър Кънев
Ина Димитрова ДИМИТРОВА Когнитивният обрат в социалните науки и проблемът за рефлексивността
05.01.12 Теория на познанието редовна ИФИ, с-я „Социална философия” доц. Иван Кацарски; проф. Желязко Стоянов, проф. Валентин Канавров
Андрей Роменов КЕРЕЗОВ Онтология на личността – съвременна интерпретация. Метафизични основи на персоналистичния проект
05.01.16 Онтология редовна СУ, к-ра „Философия” доц. Здравко Попов; проф. Иван Калчев, проф. Красимир Делчев
Росен Любомиров ЛЮЦКАНОВ „Феноменът на непълнотата” (логически анализ, математическо обосноваване и философски интерпретации на ограничителните теореми)
05.01.05 Логика редовна ИФИ, с-я „Логика” проф. Мартин Табаков; проф. Димитър Вакарелов, доц. Николай Обрешков
Людмил Спасов ПЕТРОВ Исихастката антропология
05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката редовна ИФИ, с-я „Философска антропология” доц. Нонка Богомилова; проф. Калин Янакиев, доц. Нина Димитрова
Моника Георгиева ПОРТОКАЛСКА Критерият за истина през Елинизма
05.01.01 История на философията редовна СУ, к-ра „История на философията” проф. Цочо Бояджиев; доц. Лъчезар Андреев, доц. Димка Гичева
Росен Димитров РАЧЕВ Руската философия на историята – ХIХ-ХХ век (Концептуални основания за съпоставителен синтез)
05.01.01 История на философията редовна ВТУ, к-ра „История на философията” доц. Минчо Минчев; проф. Любомир Христов, доц. Асен Давидов
Цветелина Христова САНТУЛОВА-ЙОВЧЕВА Естетизация на философията след Ницше: Бахтин, Гадамер, Дерида
05.01.01 История на философията редовна СУ, к-ра „История на философията” доц. Димитър Денков; проф. Димитри Гинев, доц. Хараламби Паницидис
Иван Антониев САПУНДЖИЕВ Произход на практическия песимизъм във всекидневното морално съзнание
05.01.07 Етика свободна СУ, к-ра „Логика, етика и естетика” доц. Недялка Видева; проф. Кирил Нешев, доц. Силвия Минева
Мина Алексеева СТОЕВА Антропологични проблеми при възприемане и измерване на времето (Поглед към праисторията)
05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката редовна ИФИ, с-я „Философска антропология” доц. Валери Личев; проф. Ангел Стефанов, проф. Валери Динев
Анна Илчева ЦОЛОВСКА Художествено-интерпретативен модел на естетическия вкус и естетическия образ
05.01.06 Естетика редовна ИФИ, с-я „Естетика” доц. Иванка Стъпова; проф. Иван Славов, доц. Искра Цонева

2006
Валентин Стефанов АСПАРУХОВ Философската логика в светлината на аналитичната традиция. Моделът на Бъртранд Ръсел
05.01.05 Логика редовна ИФИ, с-я „Логика” проф. Богдан Дянков; проф. Мартин Табаков, доц. Сашо Марков
Анна Николова БЕШКОВА Ръселовата теория за обозначаването
05.01.05 Логика редовна СУ, к-ра „Логика, етика и естетика” проф. Витан Митев; проф. Мартин Табаков, доц. Вихрен Бузов
Борис Димитров ГРОЗДАНОВ Техне и теория: ролята на мислените експерименти за развитието на научните теории
05.01.11 Философия на науката редовна ИФИ, с-я „Философия на науката” доц. Владимир Стойчев; проф. Ангел Стефанов, доц. Здравко Попов
Христо Петров ГЬОШЕВ Към произхода на конститутивната проблематика за разума във философията на Й. Г. Фихте
05.01.01 История на философията редовна СУ, к-ра „История на философията” проф. Иван С. Стефанов; дфн Валентин Канавров, доц. Димитър Денков
Дамян Борисов ДАМЯНОВ Техниката и техноцентризмът на модерността
05.01.11 Философия на науката редовна СУ, к-ра „Философия” доц. Константин Янакиев; проф. Ангел Стефанов, доц. Владимир Стойчев
Боряна Илиева ИЛИЕВА Съвременен мит и политически процес
05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката свободна ИФИ, с-я „Философска антропология” доц. Нонка Богомилова; дфн Здравко Дунов, доц. Здравко Попов
Мирела Костадинова КОСТАДИНОВА Философемата Ремке. „Основната наука” като епистемически модел
05.01.14 Теория на познанието свободна ВТУ, к-ра „Философски науки” проф. Ангел Стефанов; проф. Атанас Стаматов, доц. Сашо Марков
Чавдар Ивайлов МАРИНОВ Понятието за жизнен свят между Хусерловата феноменология и Хабермасовата теория на комуникативното действие
05.01.01 История на философията редовна СУ, к-ра „История на философията” доц. Златко Стоянов; дфн Стилиян Йотов, доц. Христо П. Тодоров
Благовест Сотиров МОЛЛОВ „Метафизика на познанието” на Томас Хил Грийн и възникването на британския идеализъм: трансценденталната аргументация в пост-кантианска употреба
05.01.01 История на философията редовна СУ, к-ра „История на философията” проф. Иван С. Стефанов; проф. Любен Сивилов, доц. Димитър Денков
Ивайло Валентинов НИКОЛОВ От гносеологически фундаментализъм към епистемична метатеория на съзнанието и езика
05.01.14 Теория на познанието редовна ИФИ, с-я „Онтология и епистемология” проф. Стефан Васев; проф. Любен Сивилов, доц. Георги Донев
Ралица Владимирова НИКОЛОВА Трансформации на идеята за стойност в информационното общество
05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката редовна ИФИ, с-я „Философия на историята” проф. Васил Проданов; проф. Николай Василев, доц. Здравко Попов
Тодор Румянов ПОЛИМЕНОВ Готлоб Фреге и възникването на модерната логика
05.01.05 Логика редовна СУ, к-ра „Логика, етика и естетика” проф. Витан Митев; дфн Стилиян Йотов, доц. Вихрен Бузов

2005
Георги Димитров АПОСТОЛОВ Парменид и началото на европейската метафизика
05.01.01 История на философията свободна ЮЗУ, к-ра „Философия” дфн Валентин Канавров, доц. Здравко Попов
Марина Иванова БАКАЛОВА Проблемът за рационалността в когнитивната наука
05.01.14 Теория на познанието редовна ИФИ, с-я „Епистемология” проф. Иван Ганев; проф. Стефан Васев, проф. Любен Сивилов
Николай Петков БУЮКЛИЕВ Остроумието като естетическа категория
05.01.06 Естетика редовна ИФИ, с-я „Естетика” доц. Иванка Стъпова; проф. Иван С. Иванов, проф. Иван Славов
Румен Йорданов ДИМИТРОВ Философия на богатството. Една възможна система на основните стопански понятия
05.01.01 История на философията редовна СУ, к-ра „История на философията” доц. Димитър Денков; проф. Николай Василев, доц. Стилиян Йотов
Стефан Ивелинов ДИМИТРОВ Форма и събитие. Опит за херменевтичен очерк на произхода на научно-техническия феномен
05.01.16 Онтология редовна ИФИ, с-я „Онтология и епистемология” доц. Михаил Игов; проф. Ангел Стефанов, доц. Димитър Денков
Иван Димитров ДРАГОЕВ Приключение и всекидневие
05.01.01 История на философията редовна СУ, к-ра „История на философията” проф. Георги Каприев, доц. Христо П. Тодоров
Кристиян Русев ЕНЧЕВ Анализ на прехода от екстензионалност към интензионалност в логиката
05.01.05 Логика редовна ИФИ, с-я „Логика” проф. Мартин Табаков; проф. Богдан Дянков, доц. Валентин Канавров
Даниела Иванова ИВАНОВА Методологическият статус на интертеоретичната редукция
05.01.11 Философия на науката редовна ИФИ, с-я „Философия на науката” доц. Лилия Гурова; проф. Ангел Стефанов, доц. Вихрен Бузов
Ивелина Димитрова ИВАНОВА Интерпретативни подходи към българската история между 1920 и 1944 г.
05.01.12 Философия на историята редовна ИФИ, с-я „Философия на историята” доц. Иван Кацарски; проф. Атанас Стаматов, доц. Иван Еленков
Теодора Иванчева ПОЛИМЕНОВА Историзмът като научна парадигма и светоглед в Германия през ХIХ и първата четвърт на ХХ век
05.01.12 Философия на историята редовна СУ, к-ра „Архивистика” доц. Румен Донков; проф. Николай Василев, доц. Христо П. Тодоров
Христо Владимиров СОТИРОВ Екзистенциалната диалектика като фундаментална антропология: аксиоматика на фундаменталната антропология като екзистенциалност
05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката редовна СУ, к-ра „Философия” проф. Иван Калчев; проф. Валери Динев, доц. Здравко Попов
Владимир Петров ТЕОХАРОВ Експерименталната метафизика на Фридрих Ницше
05.01.16 Онтология редовна СУ, к-ра „Философия” проф. Александър Андонов; проф. Иван С. Стефанов, доц. Димитър Денков
Катерина ФРАНЦИ Социални и морални перспективи на хуманитарното образование в глобализиращия се свят: преразглеждане на парадигмата на Дюи
05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката редовна СУ к-ра „Философия” доц. Мария Димитрова; проф. Атанас Стаматов, доц. Пламен Макариев

2004
Христина Георгиева АМБАРЕВА (Не)дискурсивната естетика: естетически прочит на философията за всички и никого
05.01.06 Естетика редовна ИФИ, с-я „Естетика” доц. Соня Кънева; проф. Иван С. Иванов, доц. Искра Цонева
Доротея Веселинова АНГЕЛОВА Логическото следване в некласически логики
05.01.05 Логика редовна ИФИ, с-я „Логика” доц. Мартин Табаков; проф. Богдан Дянков, доц. Вихрен Бузов
Юлия Александрова ВАСЕВА-ДИКОВА За гносеологичния статус на теоретичните конструкти
05.01.14 Теория на познанието редовна ИФИ, с-я „Философия на науката” проф. Ангел Стефанов; проф. Иван Ганев, проф. Любен Сивилов
Ивайло Георгиев ДИМИТРОВ Въображение и познание (Кантови евристики)
05.01.14 Теория на познанието редовна ИФИ, с-я „Онтология и епистемология” доц. Валентин Канавров; проф. Стефан Васев, доц. Георги Донев
Махмуд Манзур ЕЛАХИ „Философия за деца” и философията на Л. Витгенщайн
05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката редовна СУ, к-ра „Философия” доц. Анета Карагеоргиева; проф. Александър Андонов, проф. Валери Динев
Бойко Илиев ИЛИЕВ Художествената творба като философско-естетически проблем
05.01.06 Естетика редовна СУ, к-ра „Логика, етика и естетика” проф. Исак Паси; дфн Димитър Цацов, доц. Мая Иванова
Евгени Латинов ЛАТИНОВ Модалност и логичност
05.01.05 Логика редовна СУ, к-ра „Логика, етика и естетика” проф. Витан Митев; проф. Добрин Спасов, доц. Вихрен Бузов
Мирианна Сабетай МАЙЕР Културата на евреите: изследване на конотативното значение на еврейските символи
05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката редовна СУ проф. Мария Попова, проф. Енчо Герганов; проф. Александър Фол, проф. Тодор Танев
Пламен Николаев НИКОЛОВ Философско-антропологична рефлексия върху времето
05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката редовна СУ, к-ра „Философия” проф. Валери Динев; проф. Иван Калчев, доц. Валентин Канавров
Тодор Петков ТОДОРОВ Метафизиката на Авицена в латинския Запад. Рецепцията ú през ХIII век
05.01.01 История на философията редовна СУ, к-ра „История на философията” проф. Георги Каприев; проф. Цочо Бояджиев,
Николай Иванов ТУРЛАКОВ Автентичност и онтологичен подход
05.01.16 Онтология редовна ИФИ, с-я „Онтология и епистемология” доц. Михаил Игов; проф. Александър Андонов, доц. Димитър Цацов

2003
Камелия Кирилова АСЕНОВА Ницше и българската философска култура
05.01.01 История на философията редовна ИФИ, с-я „История на философията” доц. Латьо Латев; проф. Атанас Стаматов, проф. Анани Стойнев
Иван Койчев БОЗУКОВ Легитимността и кризите в обществения и политическия живот
05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката редовна СУ, к-ра „Философия” доц. Димитър Тафков; проф. Александър Андонов, проф. Николай Василев
Анна Костадинова БОШНАКОВА Авлос и лира-история на музиката в древна Елада
05.01.01 История на философията редовна СУ, к-ра „История на философията” проф. Цочо Бояджиев, доц. Георги Каприев
Димитър Милчев ВАЦОВ Онтологията на утвърждаването. Ницше като задача
05.01.16 Онтология свободна СУ, к-ра „Философия” доц. Димитър Денков; проф. Димитър Цацов, доц. Здравко Попов
Веселин Христов ДАФОВ Мислещо и действителност
05.01.16 Онтология свободна СУ, к-ра „Философия” проф. Александър Андонов; проф. Любен Сивилов, доц. Пламен Макариев
Ясен Захариев ЗАХАРИЕВ Проекции на философията в България от края на ХІХ до средата на ХХ век
05.01.01 История на философията редовна СУ, к-ра „Философия” проф. Любен Сивилов; проф. Елена Панова, доц. Здравко Попов
Габриела Миткова НИКОЛОВА Съпоставянето Модерност/Постмодерност чрез културологията на Юрий Лотман
05.01.15 Съвременни философски учения редовна СУ, к-ра „Философия доц. Здравко Попов; проф. Ивайло Знеполски, доц. Русен Русенов
Ралица Юриева САПУНДЖИЕВА Личният избор във философията на Сьорен Киркегор
05.01.07 Етика редовна СУ, к-ра „Логика, етика и естетика” доц. Недялка Видева; проф. Кирил Нешев, доц. Емилия Минева
Христо Петков СТОЕВ Проблемът за вътрешното сетиво в Кантовата теоретична философия („Критика на чистия разум”)
05.01.01 История на философията редовна СУ, к-ра „История на философията” доц. Димитър Денков; проф. Иван С. Стефанов, доц. Валентин Канавров
Илияна Любенова СТОЯНОВА Свободата на волята и моралният избор на човека (Някои съвременни етически аспекти)
05.01.07 Етика редовна СУ, к-ра „Логика, етика и естетика” проф. Кирил Нешев; проф. Димитър Киров, доц. Недялка Видева

2002
Васил Филипов КОЛЕВ Етически проблеми на органната трансплантация и присаждането на тъкани
05.01.07 Етика редовна ИФИ, с-я „Етика” доц. Станка Христова; проф. Димитър Станков, проф. Цекомир Воденичаров
Валентина Георгиева КЪНЕВА Проблемът за злото у Кант
05.01.07 Етика редовна СУ, к-ра „Логика, етика и естетика” доц. Недялка Видева; проф. Елена Панова, доц. Димитър Денков
Цветина Иванова РАЧЕВА Анализ на логическото отношение между спекулативния метод на Г. Хегел и феноменологическия метод на Е. Хусерл
05.01.12 Философия на историята редовна СУ, к-ра „Философия” проф. Иван Калчев; проф. Александър Андонов, доц. Валентин Канавров
Мая Йорданова РУСЕВА Хуманистичната тенденция на социално-педагогическото (Критика и праксиологичен модел)
05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката редовна ВТУ, к-ра „Политология, социология и културология” доц. Христо Карапенчев; проф. Валери Динев, доц. Сашо Марков
Мария Димитрова СТОЙЧЕВА Проблемът на референцията на аналитичната философия
05.01.15 Съвременни философски учения свободна СУ, к-ра „История на философията” проф. Елена Панова, доц. Златко Стоянов
Богдана Йорданова СТОЯНОВА Проблемът за човека в класическия ислям и в съвременния ислямски фундаментализъм
05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката редовна ИФИ, с-я „Философия на религията” проф. Иван Пеев; проф. Ибрахим Татарлъ, доц. Ибрахим Ялъмов
Динко Костадинов ХАДЖИДИНЕВ Хегел и проблемът за личността
05.01.07 Етика редовна СУ, к-ра Логика, етика и естетика” проф. Кирил Нешев; проф. Димитър Станков, доц. Валентин Канавров

2001
Нора Иванова БОЖИЛОВА Етиката на Тома Аквински
05.01.07 Етика редовна СУ, к-ра „История на философията” проф. Цочо Бояджиев; проф. Димитър Киров, проф. Любомир Драмалиев
Любен Димитров ХРИСТОВ Пространството като проблем на философия на културата
05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката редовна СУ, к-ра „Теория и история на културата” проф. Иван С. Стефанов, доц. Калин Янакиев

2000
Красимира Тошева БЕНКОВА Парадигми на етическото познание
05.01.07 Етика свободна СУ, к-ра „Логика, етика и естетика” проф. Кирил Нешев; проф. Димитър Станков, доц. Недялка Видева
Бойчо Йорданов БОЙЧЕВ Цитатът във философската комуникация
05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката свободна СУ, к-ра „Философия” дфн Сергей Герджиков, доц. Калин Янакиев
Огнян Станчев ДИМОВ Проблемът за свободата в руската религиозна философия – втората половина на ХIХ – първата половина на ХХ век
05.01.07 Етика редовна СУ, к-ра „Логика, етика и естетика” проф. Кирил Нешев; проф. Димитър Станков, доц. Любомир Христов
Стилиян Йотов ЙОТОВ Теория на комуникативното действие – към прагматистка теория и критика на идеологията
05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката свободна СУ, к-ра „Философия” проф. Петър-Емил Митев; проф. Александър Андонов, доц. Димитър Денков
Боряна Иванова КАЦАРСКА Кандински и смисълът на изкуството
05.01.06 Естетика редовна СУ, к-ра „Теория и история на културата” проф. Димитър Аврамов; проф. Иван С. Иванов доц. Ангел Ангелов
Александър Методиев КЪНЕВ Смисъл и необходимост. Критика на метафизиката в работите на Л. Витгенщайн
05.01.15 Съвременни философски учения редовна СУ, к-ра „История на философията” доц. Златко Стоянов; проф. Добрин Спасов, доц. Димитър Денков
Катя Георгиева ЛИЧЕВА Ценности и морал в дейността на фирмата
05.01.07 Етика свободна ИФИ, с-я „Етика” проф. Димитър Станков; проф. Кирил Нешев, доц. Станка Христова
Надежда Димитрова НЕДЯЛКОВА Есхатологията като ценностна перспектива в модерното европейско философско-историческо съзнание (Хилиастичните интерпретации на християнския апокалиптичен символизъм през Новото време)
05.01.12 Философия на историята редовна СУ, к-ра „Философия” проф. Николай Василев, доц. Олег Георгиев
Светла Асенова НИКОЛОВА-АВРАМОВА Персоналистката етика на Емануел Муние
05.01.07 Етика свободна СУ, к-ра „Логика, етика и естетика” проф. Димитър Станков, доц. Недялка Видева

1999
Джонатан Марк БРУС Диалектиката на Личността и Аза
05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката свободна СУ, к-ра „Философия” доц. Мария Димитрова; проф. Валери Динев, доц. Недялка Видева
Ирина Тодорова МИРЧЕВА Екологическата етика – проблеми и дилеми
05.01.07 Етика редовна ИФИ, с-я „Етика” проф. Димитър Станков; проф. Иван Слаников, доц. Гено Матеев
Жана Борилова ШАРАНКОВА Юридическото мислене. Правнохерменевтичен подход
05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката свободна БАН, И-т по право проф. Александър Андонов, доц. Витан Митев
Филип Атанасов ШОПОВ Върху спецификата на изследване във философската антропология
05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката редовна СУ, к-ра „Философия” проф. Валери Динев; проф. Любен Сивилов, доц. Русен Русенов

1998
Андрей Майкъл БЛАСКО Отражение и диалектика на историята
05.01.12 Философия на историята редовна СУ, к-ра „Философия” доц. Асен Давидов; проф. Александър Андонов, доц. Христо П. Тодоров
Димка Иванова ГИЧЕВА Телеологизмът във философията на Аристотел
05.01.01 История на философията редовна СУ, к-ра „История на философията” проф. Ради Радев; проф. Цочо Бояджиев, доц. Калин Янакиев
Жулиу ЕРНЕЩУ Приносът на Аристотел за създаването на логиката като наука
05.01.05 Логика редовна СУ, к-ра „Логика, етика и естетика” доц. Недялко Мерджанов; проф. Любен Сивилов, доц. Витан Митев
Ренета Иванова КАРАГАЕВА Към човека…: възможност и невъзможност за промяна на биологичното
05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката редовна СУ, к-ра „Философия” проф. Николай Василев; проф. Валери Динев, доц. Сергей Герджиков
Димитър Владимиров МИРЧЕВ Читателските интереси на студентите
05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката свободна СУ, к-ра „Библиотекознание” проф. Иван С. Стефанов, доц. Иван Евтимов
Костадина Георгиос СТЕРГИОПУЛУ Естетически измерения на проблема за постмодернизма
05.01.06 Естетика редовна СУ, к-ра „Логика, етика и естетика” доц. Мая Иванова; проф. Иван С. Иванов, доц. Димитър Зашев
Добрин Петков ТОДОРОВ Съветската философска култура – опит за типологичен анализ
05.01.01 История на философията свободна СУ, к-ра „История на философията” проф. Елена Панова, доц. Димитър Денков
Орлин Стефанов ТОДОРОВ Проблемът за далечността в мисленето на Запада
05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката редовна СУ, к-ра „Теория и история на културата” проф. Ивайло Знеполски; проф. Богдан Богданов, доц. Димитър Денков

1997
Владимир Николаев ГРАДЕВ Генезис и преображения на субектността в творчеството на Мишел Фуко
05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката свободна СУ, к-ра „Теория и история на културата” проф. Димитър Гинев, доц. Лиляна Деянова
Светослав Младенов ЗАНЕВ Диалектика на образованието: експериментите на образоващата философия
05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката редовна СУ, к-ра „Философия” проф. Александър Андонов; проф. Иванка Апостолова, проф. Любен Сивилов
Розалия Мирославова ЙОРДАНОВА Интуицията като философски метод – Анри Бергсон
05.01.15 Съвременни философски учения свободна СУ, к-ра „История на философията” проф. Цочо Бояджиев; проф. Елена Михайловска, доц. Христо П. Тодоров
Росен Цанев РУСЕВ Луи Алрюсер и интелектуално-интуитивните форми във философията
05.01.14 Теория на познанието редовна СУ, к-ра „История на философията” проф. Петър-Емил Митев; проф. Ивайло Знеполски, доц. Лиляна Деянова

1996
Рашид Ясин АББАС Философията пред загадката на красотата: историко-критическо въведение във философията на красивото от Платон до Кант
05.01.06 Естетика редовна СУ, к-ра „Философия” проф. Иван Калчев; проф. Иван С. Иванов, доц. Иванка Стъпова
Александър Любенов ГЪНГОВ Основанията на Декартовата логика
05.01.05 Логика редовна СУ, к-ра „Логика, етика и естетика” доц. Недялко Мерджанов; проф. Добрин Спасов, доц. Витан Митев
Лазар Георгиев КОПРИНАРОВ Културата срещу крушението. Възгледът за културата на Хосе Ортега-и-Гасет
05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката свободна СУ, к-ра „История и теория на културата” проф. Елена Михайловска, проф. Иван С. Иванов
Петьо Сашов КОСТУРКОВ Философско-методологическа реконструкция на икономическото учение за централизирано планово стопанство
05.01.12 Философия на историята редовна ИФИ, с-я „Философия на историята” проф. Васил Проданов; проф. Нансен Бехар, проф. Любен Сивилов