От настоящето

„Философски алтернативи” (1992-)

През 1992 г. започва да излиза сп. „Философски алтернативи”, което има пряк предходник в лицето на „Философска мисъл”, което е най-дълго съществувалото философско издание в страната (1945-1991). От друга страна то взема не просто ново име, но и претендира да бъде различно списание. Тази особена връзка между „Философска мисъл” и „Философски алтернативи” се съхранява и остава отворен въпрос доколко ново е това издание и в какво се крият принципните му отлики от старото. Още в стартовия брой на „Философски алтернативи” първият му главен редактор – Анани Стойнев, посочва няколко основания за преименуването на списанието. Първото е, че „Философска мисъл” в продължение на десетилетия е символ на „една философия, заела цялото мисловно пространство, тотално и оттук тоталитарно обхванала самата възможност да се философства”, а в периода след демократичните промени е нужно да се осигури „плурализъм в сферата на философските изследвания” (Към… 1992) като условие за действително свободни мисловни дирения. От друга страна със смяната на името на изданието се цели да се демонстрира, че то вече „няма идеологическа и политическа обвързаност” (Интервю… 2005), каквато е притежавало в предходния период. На трето място, новото списание вече не е орган на Българското философско дружество – статут, задължително отредил му „единствена национална роля” (пак там). То вече е издание само на Философския институт, макар на неговите страници да продължават да се изявяват и редица автори, работещи извън това звено. Всички тези обстоятелства налагат частично отграничаване на списанието от своя предходник и търсене на собствена физиономия. Най-важната промяна засяга доминиращият дух във „Философски алтернативи” – значително по-свободен, отколкото във „Философска мисъл”, особено от първите десетилетия на нейното съществуване.
Приемствеността в облика на „Философски алтернативи” спрямо „Философска мисъл” се наблюдава по няколко линии. През първите години от своя живот изданието наследява в най-голяма степен авторския състав на предходника си, тъй като е невъзможно изведнъж да се подмени или съществено разшири кръгът от потенциални сътрудници на списанието, особено сред професионалните философи от страната. Не по-малко важно е, че се съхранява и тематичният профил на изданието, което покрива целия спектър от проблемни кръгове във философията. Що се отнася до структурирането на списанието, приемствеността е по-ограничена, тъй като са създадени редица нови раздели, а по-голямата част от старите са закрити. Все пак са запазени и някои рубрики, допринасящи за съхраняване на връзката с предишния етап от историята на изданието – „Философи на ХХ век”, „Философски извори”, „Философски текст с коментар” и др., освен тези, носещи наименованието на основни философски дисциплини – „Естетика”, „Етика”, „История на философията”, „Логика” и пр. Запазват се и традиционните за всяко теоретично издание раздели, като „Интервю”, „Отзиви”, „Научен живот” и т. н.
Както „Философска мисъл”, така и „Философски алтернативи” се правят от редакционна колегия, която е избирана от научния съвет на Философския институт при БАН, чийто орган е и списанието. В продължение на повече от десет години – между 1992 и 2004 г., начело на списанието като главен редактор стои Анани Стойнев (1992-2004), а впоследствие редакционната колегия се оглавява от Нонка Богомилова (2004-2012) и Мартин Табаков (от 2013 г.). И в трите редакционни екипа почти всички членове са научни сътрудници на Философския институт, като са канени отделни лица, работещи в други академични – най-вече образователни, институции. Всички членове на редакционната колегия участват доброволно и безвъзмездно при подготовката на изданието. „Философски алтернативи” имат и международен редакционен съвет, който орган обаче няма оперативни, а само представителни функции, като от членовете му се очаква да помагат за популяризиране и повишаване авторитета на „Философски алтернативи” зад граница.
Липсва цялостен и последователно следван модел за изграждане на „Философски алтернативи”, което личи от използването на разнородни принципи при структуриране на списанието. Един от сравнително често прилаганите е дисциплинарният, при който отделните текстове се отнасят към рубрики с името на някоя от основните области на философията – традиционни или обособени по-отскоро. Той по-отчетливо се прилага през първите години на изданието, макар че и тогава рядко се използва в чист вид, т.е. паралелно с рубрики от визирания тип съществуват и такива, създадени на друга основа. Най-последователен съперник на този принцип е проблемно-тематичният, при приложението на който разделите се нагаждат към третираните в конкретните текстове въпроси („В какво общество живеем”, „Проблеми на българската духовност”, „Съвременни онтологични оптики”, „Философия на социума” и пр.). Понякога редакторите съчетават посочените дотук принципи за структуриране и създават смесени раздели, като „Етика и социални практики”, „Логика и култура”, „Онтология и наука”, „Религия и философия”, „Философия и политика” и пр.
При композирането на „Философски алтернативи” се прилагат и няколко спомагателни принципи. В изданието периодично се използва традиционният критерий за озаглавяване на рубриките съобразно анализираните в отделните статии понятия („Битие и време”, „Отговорност и вина”, „Толерантността”). Понякога текстовете са групирани с оглед на коментираните в тях събития („1100 години от Преславския събор”, „2005 – година на физиката”, „Отглас от ХIХ световен конгрес по философия”). Сравнително често присъстват раздели, посветени на значими личности, влезли в полезрението на изследователите без конкретен повод („За Ян Паточка”, „Маркс – за и против”), но по-често във връзка с техни юбилеи („Декарт – 400 години по-късно”, „Към 70-годишнината на академик Азаря Поликаров”, „По повод 100 години от смъртта на Луис Карол”, „150 години от рождението на Владимир Соловьов”, „100 години от смъртта на Фридрих Ницше”, „60 години от смъртта на професор Иван Георгов”). Годишнините на ярки мислители от миналото или настоящето не само са важен повод за осмисляне на стореното от тях, но и карат редакторите на списанието да ги използват нерядко като негова структуроформираща основа. Особено през първите десетина години от съществуването на изданието в него сравнително често намират място рубрики, в които се публикуват изнесените пред научни форуми доклади и съобщения. По такъв начин „Философски алтернативи” играят роля на трибуна за огласяване изложенията на участниците във форуми, каквато обичайно изпълняват друг тип издания. В това отношение се откроява отразяването в списанието на работата на Попъровия семинар във Философския институт на БАН („Карл Попър и методологията на науката”, „Карл Попър и проблемите на съвременната философия”, „Четвърти Попъров симпозиум”, „Пети Попъров симпозиум” и т.н.). Композирането на „Философски алтернативи” се осъществява и съобразно още няколко принципа. Според единия от тях текстовете се категоризират с оглед принадлежността на авторите им към дадена група. Характерен пример в това отношение представляват разделите „Дебюти” и „Студентски дебюти”. Друг начин на отнасяне на текстовете към даден раздел е съобразно тяхната функция – архивна („Архив”, „Български философски архив”, „Реминисценции от философско-научния живот”), библиографска („Кант и ние”), образователна („Философия и образование”) и пр.
Важна страна в структурата на „Философски алтернативи” представлява периодът на съществуване на рубриките. Близо 4/5 от всички раздели съществуват в рамките на една година, а 3/4 от тях присъстват само в един брой на списанието, т.е. тяхното появяване по правило е ситуативно, а животът им обикновено – съвсем кратък. Сред разделите, намерили място в списанието през повече от една година се открояват тези, просъществували в продължение на пет и повече години, доколкото могат да се разглеждат като гръбнак на изданието. Те са няколко вида. Първият включва няколко ключови области на философията: „Естетика”, „Етика”, „История на философията”, „Логика”, „Философия на историята”, „Философска антропология”. Към втория могат да бъдат отнесени раздели, в които се публикуват значими мислители от миналото и настоящето: „Български философски архив”, „Съвременни философски идеи”, „Философи на ХХ век”, „Философски текст с коментар”. От третия тип са рубриките, в които се представят авторски текстове с нетеоретичен характер: „Есе” и „Размисли”. Тук се появяват и рубрики с рутинна роля във всяко теоретично списание – „Отзиви” и „Философско-научен живот”. Налице са съвсем ограничен брой раздели с по-продължително съществуване, посветени на конкретен кръг теоретични проблеми: „Идеи и дискурси в познанието”, „Философия и наука”, „Философия, култура, религия”.
Физиономията на „Философски алтернативи” в значителна степен се формира от проблемно-тематичния профил на изданието, а той още при предходника „Философска мисъл” е максимално широк. По самия си статут списанието е „обречено” да покрива всички области на философски изследвания в страната. През различните периоди от развитието на посттоталитарната философска култура у нас се налага частична смяна на тематичните му акценти. „Философски алтернативи” не могат да си позволят лукса да загърбят изцяло определена проблематика и трайно да фаворизират друга. От подобно убеждение изхожда дългогодишният му главен редактор А. Стойнев, според когото списанието „по условие е „тотално” – за всичко онова, което от историческо или съвременно гледище попада в рамката на философията” (Интервю… 2005). Разбирането и на втория главен редактор на изданието Н. Богомилова е сходно – то следва да дава място за „разнородни по философска традиция, по област на професионални интереси, по жанр и патос материали” (Богомилова, 2004).
Все пак при списването на „Философски алтернативи” се наблюдават няколко относително по-трайни тематични предпочитания. Първото е свързано с осмисляне развитието на националната философска култура, като се обръща внимание както на по-близкото, така и на по-далечното й минало. Втори постоянен акцент в редакционната политика на изданието са изследвания върху историята на философията и съвременната философия зад граница. Сравнително трайна тенденция се наблюдава и при отпечатване на преводни работи от „класици” на модерната философия, като А. Бергсон, Н. Бердяев, М. Бубер, Х.-Г. Гадамер, С. дьо Бовоар, Б. Кроче, У. Куайн, К. Леви-Строс, Г. Марсел, М. Мерло-Понти, Ф. Ницше, Х. Ортега-и-Гасет, К. Попър, Б. Ръсел, Ж.-П. Сартр, А. Уайтхед, М. Хайдегер, Е. Хусерл, Л. Шестов, К. Ясперс и др. Тя най-отчетливо се проявява през първите няколко години от съществуването на списанието и изразява потребността на философите от страната да наваксат пропуските си относно идейните търсения в чужбина от предходните десетилетия. През последните години е налице по-масирано публикуване на съвременни автори, които невинаги са сред най-известните и модни в света.
Постоянен акцент в политиката на „Философски алтернативи” са дебатите. И трите състава на редакционната колегия с готовност публикуват дискусионни текстове в нарочно създадени рубрики: „Диалогизирани позиции”, „Дискусии”, „Дискусия”, „Диссенсус спрямо философската опозиция психологизъм – антипсихологизъм”, като особена амбиция в това отношение се проявява от ръководството на втората редколегия. Още в обръщението си към читателите Н. Богомилова изразява намерение активно да работи за налагане на „дискусионност, отвореност към проблеми и автори от близки на философията културни и научни кръгове, иницииране на дебати с национално значение” (Богомилова 2004). В това отношение се предприемат и реални стъпки, доколкото списанието отправя нарочни покани за участие в отворени от редакцията дискусии, по смятани за особено значими въпроси: „Проблеми и перспективи на философското образование в българските университети”, „Проблеми на българската духовност”, „Философия и институции”, „Списание „Философски алтернативи” – поглед „отвисоко”: последните 15 от 62”.
При по-конкретно вглеждане в тематичния облик на „Философски алтернативи” се набиват в очи няколко особености. Тъй като списанието е широкопрофилно, в него по определение не се фаворизира определен кръг или кръгове от философски въпроси, а се печатат текстове от целия спектър философски дисциплини. Все пак във „Философски алтернативи” се формират спонтанно определени проблемно-тематични приоритети, които достатъчно точно следват предпочитанията на философите от страната. Понеже интересите на значителна част от тях са насочени към историята на световната или родната философия, то доста често в изданието се публикуват историко-философски анализи. Те обхващат всички периоди от развитието на световната и най-вече европейската, философия: антична – старогръцка, средновековна, нововремска, немска класическа, философия на ХIХ век. Особено активно се анализират философските възгледи от ХХ век. Тук могат да се откроят няколко основни идейни парадигми, към които се проявява подчертан интерес: аналитична философия, руска философия, постмодернизъм. В полезрението на българските автори на списанието трайно място заемат няколко водещи фигури в световната философия от отминалото столетие: Л. Витгенщайн, М. Хайдегер, К. Попър и др.
Във „Философски алтернативи” националното идейно наследство присъства осезателно, като в списанието са публикувани редица текстове, посветени на средновековните и на възрожденските автори и школи, и най-вече на живелите в следосвобожденска България философи от страната: И. Георгов, К. Кръстев, С. Казанджиев, С. Михайловски, И. Саръилиев, Ц. Торбов, Я. Янев и др. Особено много са анализите върху възгледите на Д. Михалчев. Немалък е броят на отпечатаните във „Философски алтернативи” прегледи върху развитието на философията у нас от края на ХIХ век до наши дни, както и на отделни мемоари, спомени и размисли върху нейната история и особености. Публикуват се и фрагменти от оригинални текстове на автори, работили през епохата на Възраждането и следосвобожденския период или на цели техни съчинения, което позволява запознаване от първа ръка с техните възгледи. Наблюдава се и и друг характерен феномен – публикуването във „Философски алтернативи” на специални библиографски обзори, в които се прави преглед на определени идейни развития в страната.
След началото на демократичните промени съвсем естествено на преден план в изследователската работа на българските философи излизат теми и проблеми от наскоро признатите и търсещи окончателно утвърждаване у нас философски дисциплини. Тук особено се открояват изследванията на човека и в това отношение професионалните философи у нас са в крак с протичащия в световен мащаб ренесанс на философското човекознание. Във „Философски алтернативи” освен текстове, активно популяризиращи чужди идеи, се публикуват и наши авторски изследвания върху предмета и целите на философската антропология. Не са подминати и редица екзистенциални проблеми: животът и смъртта; свободата; страхът, любовта, мълчанието и др. Обсъждат се и такива традиционни философско-антропологически теми като антропогенезата; същността на човека, съдбата, индивидуалността и вярата. Правят се и редица опити за осмисляне на човешкото съществуване в съвременния свят.
Сред активно развиващите се напоследък философски дисциплини у нас се откроява философията на религията. Подобно на философската антропология и тя в продължение на десетилетия не е официално признавана; не са публикувани анализи в тази сфера, ако не се вземат предвид многобройните критики в рамките на марксистко-ленинския й опонент – „научния атеизъм” или работите на професионалните богослови. Понастоящем под наименованието „философия на религията” у нас могат да се откроят две относително обособени направления – философски анализи върху религията и изследвания на философски проблеми от религиозна гледна точка. На страниците на „Философски алтернативи” са представени дирения главно от първия вид. Обсъждат се въпросите за същността и безсмъртието на религията, нейният житейски смисъл и социално битие, съвременното състояние на религията, особености на религиозната знаковост. Публикуват се и редица текстове на чужди автори върху тези проблеми, които следва да допринесат за по-бързото запълване на празнините в развитието на философията на религията в България.
Етиката се откроява сред традиционните области на философията, в които активно работят философите от страната, като техни анализи редовно се публикуват във „Философски алтернативи”. На страниците на списанието присъстват всички основни насоки в работата на българските етици: проучване особеностите на морала и аморалното, изясняване съдържанието на отделни етически категории, различни въпроси от сферата на психологията на морала, съвременни нравствени проблеми и пр. Особено активно във „Философски алтернативи” се печатат работи от различните сфери на приложната и професионалната етика: бизнесетика, биоетика и медицинска етика, екологична етика, политическа и юридическа етика и др. Същевременно в списанието се появяват и критични анализи върху морални явления и процеси, проявили се през преходния период от тоталитаризъм към посттоталитарно общество.
Макар и в по-малка степен, през последният четвърт век в страната се развиват и останалите клонове на философията с отчетлива хуманитарна и социална насоченост, което проличава и на страниците на „Философски алтернативи”. В областта на такава класическа философска дисциплина като естетиката се работи в различни посоки: изясняване особеностите на естетическото, изследвания върху по-далечната и по-близката история на естетиката, съвременното състояние на естетиката, анализи върху различни проблеми на изкуството. В списанието са публикувани и няколко анализа, целящи осмисляне от философска гледна точка на същността и живота на културата. Сравнително ограничен е делът на текстовете, които се съсредоточават върху философията на историята и социалната философия.
В периода след старта на списание „Философски алтернативи” у нас стабилно продължават да се развиват областите на философията, които са по-отдалечени от хуманитарно-социалната проблематика. В полезрението на редица български философи влизат както традиционни, така и съвременни проблеми на метафизиката. В различни посоки се развива и онтологията у нас, като в списанието се появяват текстове както за историята, така и за актуалните търсения в тази философска дисциплина. Немалко и разнообразни са и публикуваните изследвания в сферата на епистемологията. В списанието се анализира широк кръг проблеми на логиката: основания, взаимоотношения с философията и преподаване; история на развитието й; особености на логическите дисциплини; специфични логически системи и методи. Доста активно работят философите на науката и техниката, което личи от солидния обем тяхна продукция във „Философски алтернативи” върху различни проблеми от историята, методологията и настоящото развитие на научното познание, както и на философските аспекти на техниката. Широкото присъствие на тези автори в списанието най-вероятно се дължи на факта, че преобладаващата част от тях работят във Философския институт на БАН и е съвсем естествено да публикуват именно във ведомственото издание.
Наред с обичайните специализирани анализи българските автори на „Философски алтернативи” са особено активни при осмисляне на съвременни проблеми извън тесните рамки на „тяхната” дисциплина. В това отношение най-силно впечатляват усилията за проумяване на случилото се и случващото се в страната посредством критична равносметка на извървения път в през наскоро отминалата тоталитарна епоха, анализ на прехода от тоталитарно към посттоталитарно общество, проясняване чертите на българската менталност, проблемите на настоящото и бъдещото състояние на българското общество от посттоталитарната епоха и др.
Авторският състав на „Философски алтернативи” е особено пъстър. Близо 900-те имена на публикували там досега принадлежат към твърде различни категории. Малко над 70% от авторите на списанието са българи, като преобладават съвременните изследователи. Едва 30 души или 5% от всички автори са наши сънародници, живели в миналото. Ядрото на авторския му състав се състои от сравнително постоянен и неширок кръг лица, формиран от няколко категории изследователи. Това са най-вече научни сътрудници от Философския институт при БАН, в по-малка степен университетски преподаватели и значителен брой докторанти, обучавани в различни академични центрове. В широката периферия на авторския състав попадат множество спорадично публикували в изданието лица. Това са хора с по една – две публикации, идващи главно от средите на дебютантите във философските изследвания или външни за философската общност – както изследователи от различни сфери на науката, така и лица с разнородни професии (журналисти, поети, писатели, проучватели, учители и пр.). Физиономията на списанието в най-голяма степен се определя от академичната философска колегия у нас, като от близо 170-те професионални философи от страната, изявили се в списанието за първите 15 години от съществуването му, едва около половината са научни сътрудници във Философския институт, т.е. списанието е отворено както за други академични звена, така и за университетски преподаватели.
Делът на чужденците сред публикувалите във „Философски алтернативи” не е особено висок, но мястото и ролята на тази категория автори при оформяне облика на списанието са значими. Сред тях също така се наблюдават съществени различия, оказващи влияние върху цялостната физиономия на изданието. Относително по-широк е кръгът мислители от миналото, отколкото този на съвременните автори спрямо това съотношение при българските автори. Очевидно интересът на професионалната колегия към философите от близкото минало не намалява и списанието се опитва да го задоволи чрез текстове от редица фигури, определяли интелектуалните дебати през отминалия ХХ век. Някои от тях са представени в изданието с по три и повече текста – Н. Бердяев, Х. Маркузе, Ж.-П. Сартр и М. Хайдегер, което говори за особено внимание към техните идеи не само от редколегията на „Философски алтернативи”. В списанието почти липсват текстове от мислители, работили през по-отдалечени от настоящето времена, с изключение на И. Кант, Псевдо-Дионисий Ареопагит, Михаил Псел и А. фон Хумболт.
Сред съвременните чуждестранни философи във „Философски алтернативи” се открояват имената на М. Мамардашвили, П. Рикьор и Р. Рорти, приживе публикували по четири и повече текстове в списанието. Появата на други автори от тази категория е повече или по-малко случайна и спорадична. Все пак могат да бъдат отделени няколко автори, от които в Алтернативите са публикувани по два текста: М. Зеел, Р. Зиберт, Д. Йерволино, Р. Мигелез, Д. Моханти, Р. Ото, Н. Решър, Ю. Хабермас и А. Хонет. Освен към тях редакторите на списанието обръщат по-голямо внимание на А. Неклеса – руски член на международния редакционен съвет на списанието, като публикуват четири негови статии. Присъстващите във „Философски алтернативи” съвременни автори са от почти всички континенти: Северна Америка (САЩ, Канада), Южна Америка (Аржентина, Бразилия), Азия (Индия), Австралия, но естествено преобладават тези от Европа. Най-много са представителите на големите европейски държави – Германия, Франция, Русия, Италия, Англия, но се срещат граждани и на Белгия, Гърция, Полша, Сърбия, Холандия, Швеция и др.
Сред българските автори на „Философски алтернативи” извън професионалната философска колегия се срещат представители на широк спектър дисциплини: биология, богословие, изкуствознание, икономика, история, културология, математика, медицина, наукознание, педагогика, политология, психология, реторика, социология, физика, филология и др. Интересен е профилът на тази категория автори съобразно честотата на присъствието им на страниците на списанието. Близо 1/3 от всички тях публикуват по повече от един текст в изданието, което говори, че те го оценяват като солиден и престижен теоретичен орган. Сред тях се откроява името на Н. Кочев, който със своите седем текста изпреварва по продуктивност около 2/3 от сътрудниците на Философския институт в тяхното ведомствено издание.
Значителен дял сред авторите на „Философски алтернативи” заемат обучаващите се. По традиция списанието е отворено към начинаещите във философстването млади хора. През годините се забелязва ясна тенденция към нарастване броя на тази категория автори на изданието. Между тях също се забелязват съществени различия. Единици са учениците, чиито текстове са отпечатвани в академичното списание. По-голям, но все пак ограничен е кръгът на студентите, публикували там. Логично най-широко представени са докторантите – почти всички по философия, като от тях около 1/3 имат отпечатани по два и повече текста. Важен е фактът, че под половината от всички представители на тази категория се обучават във Философския институт, т.е. техните колеги от други образователни центрове активно предлагат текстове в „чуждо” издание. Иначе казано, органът на тази институция дава широко поле за изява на докторанти от различни звена. Без да робува на тясната ведомствена обвързаност, редколегията се ръководи от разбирането, че е особено важно да помогне в началото на професионалната им кариера.
За периода на досегашното съществуване на „Философски алтернативи” (1992-2020) са отпечатани 158 броя, от които 136 единични и 22 двойни. В тях са публикувани над 2510 текста на около 950 автори, разположени в над 600 рубрики.

Литература
Към читателите //Философски алтернативи, бр. 1-2, 1992.
Покана за философски алтернативи //Философски алтернативи, бр. 3, 2004.
Интервю с проф. Анани Стойнев //Философски алтернативи, бр. 5, 2005.
Димитрова, Н. Сп. „Философски алтернативи” //Философски форум, бр. 2-3, 1998.
Тодоров, Д. Годишнината на сп. „Философски алтернативи” – повод за размисъл //Философски алтернативи, бр. 6, 2007.
Тодоров, Д.; Димитрова, Н. Най-старото философско списание в България празнува забележителен юбилей //Философски алтернативи, бр. 3-4, 2005.

БИБЛИОГРАФСКИ УКАЗАТЕЛ
В Библиографския указател текстовете са отнесени към рубриката, в която са включени. Те са подредени азбучно – на имената на авторите, като тези от един и същ автор са разположени хронологично. За всеки текст е посочен както броят, респ. годината през която е отпечатан, така и страниците на които е публикуван. Текстовете са разпределени към три раздела: авторски теоретични текстове (статии, доклади, лекции и пр.), авторски нетеоретични текстове (афоризми, есета, размисли, стихове, шаржове и др.) и информационни текстове (бележки за научни форуми, отзиви, рецензии и пр.).

I. АВТОРСКИ ТЕОРЕТИЧНИ ТЕКСТOВЕ

(АВТО)БИОГРАФИЧНИ СВИДЕТЕЛСТВА
Зиберт, Рудолф Автобиографични размишления, бр. 1, 1996, 84-87.
Сартр, Жан-Пол За „Идиотът на семейството”, бр. 1, 1996, 72-84.
Тьогел, Кристфрид „Нека биографите да се мъчат…”, бр. 1, 1996, 87-96.
АВТОРИ, ТЕКСТОВЕ, ИНТЕРПРЕТАЦИИ
Ангушева, Аделина Гадателните книги в контекста на представите за седемте дни в средновековната българска литература, бр. 4, 1993, 104-108.
Денкова, Лидия Кратък увод към Г. П. Федотов, бр. 4, 1993, 89.
Киров, Димитър Етико-антропологична визия на Блаж. Августин в светлината на плотинизма, бр. 4, 1993, 96-103.
Федотов, Г. П. Социалното значение на християнството, бр. 4, 1993, 90-96.
АЗЪТ: КОНТРАПУНКТИ
Karageorgieva, Aneta The Dialogical Self, бр. 3, 2010, 135-139.
Ганов, Димитър Ентризмът като Subtraction, бр. 3, 2010, 139-145.
АНТИ-МАРКС
Баджаков, Момчил Защо марксистите станаха путинисти?, бр. 3, 2018, 84-95.
Делчев, Красимир „Анти-Маркс“, три тезиса, бр. 3, 2018, 96-101.
фон Мизес, Лудвиг Из „Марксизмът без маска“, бр. 3, 2018, 63-71.
Табаков, Мартин Психологически трудности на левите ни идеолози, бр. 3, 2018, 72-83.
АЛТЕРНАТИВИ ВЪРХУ ХЕГЕЛ
Георгиева, Майя Хегел и постмодернизмът, бр. 5, 2012, 52-56.
Димитров, Ивайло Лутания в превода на по/знание помежду Кант и Хегел, бр. 5, 2012, 37-42.
Донев, Георги Трансцендентна реконструкция на Хегеловата форма на феноменологизация на „съществуването”, бр. 5, 2012, 17-23.
Енчев, Кристиян Критико-метафизичен поглед към концепта „метафора” в Хегеловата „Естетика”, бр. 5, 2012, 43-46.
Зандкаулен, Биргит Постметафизическото мислене на Хегел, бр. 5, 2012, 7-16.
Камбуров, Иван Изтокът на Хегел, бр. 5, 2012, 60-66.
Канавров, Валентин Защо се саморазруши философията на Хегел?, бр. 5, 2012, 32-36.
Кръстева, Силвия Тотално, целокупно и универсално в Хегелова интерпретация, бр. 5, 2012, 24-31.
Николова, Вяра Хегел за предмета на философията, бр. 5, 2012, 57-59.
Чолакова, Атанаска Естетически модели – Шелинг и Хегел, бр. 5, 2012, 47-51.
АНТИЧНА ФИЛОСОФСКА КУЛТУРА
Върбанов, Иван Хезиод – първият „икономист”?, бр. 6, 2010, 134-142.
Колева, Бисера Сократовият метод на етическо познание: между теорията и живия диалог, бр. 6, 2010, 143-156.
АНТРОПОЛОГИЯ И СОЦИАЛНА ФИЛОСОФИЯ
Ангелова, Мая Човекът в логотерапията на Виктор Франкъл, бр. 3, 2012, 5-18.
Георгиева, Стоянка Свобода и неравенство във философията на Николай Бердяев, бр. 3, 2012, 19-30.
АРХИВ
Свинтила, Владимир Естетиката на българския възрожденски двор, бр. 1-2, 2003, 126-133; Типът на социалното съзнание, бр. 1-2, 2003, 133-145.
АНТРОПОЛОГИЧЕСКИ РЕФЛЕКСИИ
Митева, Яна „Новият“ и „старият“ Хюм, бр. 5, 2016, 113-123.
Сивриев, Сава За скитника-чудак в „Стихотворения“ (1901, 1904) на Пейо Яворов, бр. 5, 2016, 101-112.
Стойнев, Анани Увод към „Спиридон Казанджиев за Пенчо Славейков“, бр. 5, 2016, 83-100.
АСПЕКТИ НА НЕ/ТОЛЕРАНТНОСТТА: ПОКАНА ЗА ДИСКУСИЯ
Леви, Леон Антисемит ли беше Солженицин?, бр. 1-2, 2009, 153-159.
Тахир, Мюмюн Интегрираща идентичност и културна интеграция, бр. 1-2, 2009, 159-169.
БИБЛИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Цацов, Димитър Критическата традиция в България – библиография (1859-2004 г.), бр. 1, 2006, 133-150.
БИТИЕ И ВРЕМЕ
Алегра, Антонио Башлар и „неопределеното” наследство на трансцендентализма, бр. 2, 2006, 71-79.
БИТИЕ И ЕКЗИСТЕНЦИЯ
Вейл, Симон Страстта на сътворението, бр. 5-6, 1992, 25-35.
Дьо Бовоар, Симон Вторият пол (откъс), бр. 5-6, 1992, 35-38.
Кох, Гертруд Ангелът на забвението и black box-ът на фактичността, бр. 5-6, 1992, 38-46.
Слаников, Иван Актуализмът като интерпретация на проблема за безсмъртието, бр. 5-6, 1992, 46-54.
БИТИЕ И ПРИРОДА
Берчи, Бернард Артикулация на битието и на ценностите. Размисли върху натуралистическия паралогизъм, бр. 1, 1995, 8-21.
Златев, Константин Три елементарни и фундаментални формули на битието, бр. 1, 1995, 27.
Макбрайт, Уилям Природният закон като етически критерий у Русо, Маркс и в съвременността, бр. 1, 1995, 14-17.
Райнова, Иванка Всеобясняващото слово (Представяне на ХХV конгрес на асоциациите на дружествата на френскоезичните философи), бр. 1, 1995, 3-7; Природа и логос: отговорът на Едит Щайн, бр. 1, 1995, 22-26.
Щюслер, Ингеборг Въпросът за природата при зараждането на западната мисъл: разрушаване или запазване?, бр. 1, 1995, 8-13.
БОЛЕСТТА КАТО ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН ПРОБЛЕМ
Лехциер, Виталий Субективните смисли на болестта. Основни методологически различия и подходи към изследването, бр. 3, 2013, 126-141.
Славова, Веселина Понятията „здраве” и „болест” и отношението им към проблема за идентичността, бр. 3, 2013, 142-145.
БОЛКА И СТРАДАНИЕ – ФИЛОСОФСКИ ПРОЧИТИ
Жабилова, Камелия Морбидният дискурс – български прочити. Случаят П. П. Славейков, бр. 2, 2014, 87-92.
Турлаков, Николай Тайната на събитието в Русалска нощ на Йордан Йовков, бр. 2, 2014, 52-75.
Хайдарова, Гюлнара Семиотизация на болката, бр. 2, 2014, 76-86.
БЪЛГАРСКАТА ФИЛОСОФИЯ: ПОГЛЕД „ОТВЪТРЕ” И „ОТВЪН”
Гурова, Лилия Философската психология на Димитър Михалчев, бр. 3, 2009, 19-24.
Димитрова, Нина Имиджът на философията в българската междувоенна хуманитаристика, бр. 3, 2009, 39-48.
Кулов, Венцеслав Ремкеанската философия – стил и философски метод, бр. 3, 2009, 10-18.
Петерс, Теодор Янко Янев: Хегел. Личност, съдба и философия (София, 1928), бр. 3, 2009, 56-57.
Стефанов, Ангел Димитър Михалчев: преображения на оценките, бр. 3, 2009, 5-9.
Ташев, Андрей Различното познание в „Meditationes” от Иван Саръилиев, бр. 3, 2009, 49-56.
Цацов, Димитър Мизерията на българския философски разум, бр. 3, 2009, 24-38.
БЪЛГАРСКАТА ФИЛОСОФИЯ: ТРАДИЦИЯ И СЪВРЕМЕННОСТ
Енчев, Кристиян Подстъпи към някои теми и проблеми в творчеството на И. С. Стефанов, бр. 6, 2007, 71-76.
Захариев, Ясен Лекциите в архива на проф. Саръилиев, бр. 6, 2007, 56-57.
Кулов, Венцеслав Д-р Кръстев за философията, бр. 6, 2007, 41-55.
Саръилиев, Иван История на английската философия, бр. 6, 2007, 57-70.
БЪЛГАРСКАТА ФИЛОСОФСКА ТРАДИЦИЯ
Димитрова, Нина Философски проблеми на религията – първата половина на XX-ти век в България (Обзорно изследване), бр. 5, 2007, 170-182.
Жабилова, Камелия Опит за периодизация на присъствието на Ницше в България (1897-2006), бр. 5, 2007, 182-189.
БЪЛГАРСКИ ФИЛОСОФСКИ АРХИВ
Бицили, Петър Кризата на демокрацията, бр. 1, 1994, 25-29; Мястото на Ренесанса в историята на културата, бр. 3, 1994, 101-103; бр. 4, 1994, 121-142; бр. 5, 1994, 134-153; бр. 6, 1994, 133-154.
Бръзицов, Христо Един час при проф. Д. Михалчев, бр. 2, 1996, 90-93.
Владикин, Любомир Политико-философската и правна същност на Парламента, бр. 5-6, 1992, 127- 137.
Захариев, Ясен Записките от лекциите по философия на историята при Димитър Михалчев, бр. 6, 2010, 103-105.
Златарева, Вяра Социални, етически и правни отлики на проституцията, бр. 1, 2006, 154-165.
Игнатов, Асен Бесът и свръхчовекът: антиципацията (предусещането) на тоталитаризма при Достоевски и Ницше, бр. 5, 2011, 147-161.
Илиев, Атанас Народностно обособяване на българската култура, бр. 2, 1995, 123-129; Есето, бр. 2, 1995, 130-131; Тоналност на художественото творчество, бр. 1, 2006, 151-154; Историята на философията като философско мислене. Има ли философска мисъл у нас?, бр. 6, 2010, 124-133; Художествено и научно творчество, бр. 6, 2017, 142-147.
Казанджиев, Спиридон Български преводи на „Тъй рече Заратустра”, бр. 6, 2011, 160-172; Поглед върху делото на д-р Кръстев, бр. 6, 2017, 128-139.
Капелков, Спас Измамникът и неговата жертва, бр. 5, 2007, 197-203.
Мавродинов, Никола Личности и характери. Социологични причини за тяхната оскъдица у нас след Освобождението, бр. 9-10, 1992, 91-114.
Михалчев, Димитър Ангел Бънков и зловредните последици от кариеризма във философията, бр. 4, 1993, 7-23; Отговор, бр. 6, 1993, 81-102; Ремкеанството и неговите мними заблуждения досежно учението за естеството на общото, бр. 2, 1994, 73-80; Моето слово при идеологическото погребение на ремкеанството у нас, бр. 3, 1994, 73-94; Гиргин Гиргинов срещу ремкеанската „ликвидация на науката”, бр. 4, 1994, 113-120; В какво се състои познанието?, бр. 5, 1994, 114-133, бр. 6, 1994, 107-132; Философия на историята (записки по лекциите на проф. Димитър Михалчев), бр. 6, 2010, 105-123.
Михалчев, Тодор Теорията за страданието според учението на Буда, бр. 1, 1994, 29-39; Психология на книгата, бр. 5, 2007, 190-197.
Мутафчиев, Петър Към философията на българската история. Византизмът в средновековна България, бр. 9-10, 1992, 83-90.
Петканов, Константин Смъртта в представите на българина, бр. 5, 1994, 161-166.
Попдимитров, Емануил Мистицизмът в индийската философия, бр. 1, 1994, 40-45.
Спасов, Добрин; Панова, Елка Краят на българската буржоазна философия (По повод „Логиката” на акад. Д. Михалчев), бр. 6, 1993, 58-81.
Стойнев, Анани Есетата на Атанас Илиев, бр. 2, 1995, 131-134; Астралното тяло на духовността, бр. 5, 1996, 113-121.
Стоянов, Андрей Есета, бр. 5, 1996, 95-113.
Тодоров, Христо Културното значение на малките нации, бр. 2-3, 2007, 187-193.
Торбов, Цеко Сократ и софистите (Из неиздадения труд „Основи на история на философията”, С., 1949), бр. 3, 1994, 94-100.
Трифонова, Александра Размисли на Леонард Нелсон за етичното и религиозното светоразбиране в превод на Валентина Топузова-Торбова, бр. 4, 2016, 134-153.
Флоров, Л. Залезът на Запада (По случай смъртта на Освалд Шпенглер), бр. 5, 1994, 153-160.
Цацов, Димитър 1953 – по следите на една прекъсната традиция, бр. 4, 1993, 24-30.
Цветаров, Любен Пътищата на българската интелигенция, бр. 4, 1993, 31-42.
Цоневски, Стефан Из психологията на изкушението, бр. 4, 1993, 43-54.
Янев, Янко Пенчо Славейков, бр. 6, 2017, 140-142.
БЪЛГАРСКИ ФИЛОСОФСКИ АРХИВ. ИНТЕРПРЕТАЦИИ НА НИХИЛИЗМА
Полемика върху Щирнер и Ницше, бр. 3, 2010, 128-134.
БЪЛГАРСКИ ФИЛОСОФСКИ АРХИВ. НИЦШЕ В БЪЛГАРИЯ
Градев, Владимир Срещу слънцето на мъртвия бог (откъс от „Прекъсването на пътя”), бр. 5-6, 2003, 173-177.
Димитров, Михаил Нитче като идеолог (откъс от „Нитче като идеолог”), бр. 5-6, 2003, 161-165.
Драмалиев, Любомир Етиката на Нитче (откъс), бр. 5-6, 2003, 165-169.
Иванчев, Димитър Свръхчовекът (откъс от „Философия на отрицанието”), бр. 5-6, 2003, 158-160.
Исаев, Буко Фройд, Ницше, Толстой (откъс), бр. 5-6, 2003, 142-151.
Кьорчев, Димо Идеи върху свръхчовека (откъс), бр. 5-6, 2003, 152-157.
Латев, Латьо Философията на Ницше и българското й възприятие, бр. 5-6, 2003, 125-130.
Паси, Исак Фридрих Ницше (откъс), бр. 5-6, 2003, 169-173.
Славейков, Пенчо Заратустра (откъс), бр. 5-6, 2003, 130-139.
Стойнев, Анани Ницше като амбиваленист, бр. 5-6, 2003, 119-124.
Янев, Янко Фридрих Ницше (25 години от смъртта му), бр. 5-6, 2003, 139-142.
БЪЛГАРСКИ ФИЛОСОФСКИ АРХИВ: СПИСАНИЕ „ФИЛОСОФСКИ ПРЕГЛЕД”
Василев, Орлин Социология на рекламата, бр. 5-6, 2008, 142-155.
Геновски, Михаил Вяра и убеждение, бр. 5-6, 2008, 156-160.
БЪЛГАРСКИ ФИЛОСОФСКИ АРХИВ (125 години от смъртта на д-р Петър Берон)
Берон, Петър Славянска философия (Откъси), бр. 4, 1996, 123-131.
Цацов, Димитър „Безсмислено е да се копират готови чужди образци”, бр. 4, 1996, 114-122.
БЪЛГАРСКИЯТ НИЦШЕ
Димитрова, Нина Антихрист: Ницше и Янко Янев, оригиналът и епигонът, бр. 6, 2017,43-50.
Жабилова, Камелия Българският Заратустра. Между превода и прочита (Пенчо Славейков и Николай Райнов), бр. 6, 2017,61-69.
Стойнев, Анани За едно възможно тълкуване на „На Острова на блажените“, бр. 6, 2017, 25-42.
Цацов, Димитър Емануил Попдимитров – и философия, и изкуство!, бр. 6, 2017, 51-60.
БЪЛГАРСКИЯТ ПРЕХОД. ПОГЛЕД ОТВЪТРЕ
Василев, Николай Синдромът на концептуалният нихилизъм, бр. 2, 2000, 77-79.
Вичев, Васил Виртуалната демокрация, бр. 2, 2000, 95-97.
Ганчев, Петко Българският преход 1989-1999 г. – революция и контрареволюция, трансформация и реставрация, бр. 2, 2000, 86-90.
Гурова, Лилия Идеологемата „преход” в услуга на новата утопична социална инженерия, бр. 2, 2000, 100-104.
Данова, Диана Източна Европа в контекста на дилемата „Север-Юг”, бр. 2, 2000, 104-108.
Желев, Жельо Десет години по-късно, бр. 2, 2000, 69-76.
Кацарски, Иван Социален мир при масова бедност, бр. 2, 2000, 91-94.
Минков, Юлиян Отрицателната личностна селекция в социално-властовото пространство, бр. 2, 2000, 98-100.
Петрова, Емилия За някои процеси в духовността, бр. 2, 2000, 108-113.
Проданов, Васил Философите на историята и провалът на прехода, бр. 2, 2000, 79-86.
Тасева-Самодивкина, Енгелсина „Градините на Едема” и липсващите „маркери”, бр. 2, 2000, 114-118.
БЪЛГАРСКО ДУХОВНО НАСЛЕДСТВО: ВАСИЛ БЕРОН
Грозданов, Атанас Описание и анализ на зоологичната информация в книгата „Естествена история: Част Първа – Зоология“ на Васил Стоянов-Берон, бр. 2, 2020, 66-81.
Димитрова, Деница Васил Хаджистоянов-Берон и неговата „Първа българо-немска граматика“, бр. 2, 2020, 55-65.
Цацов, Димитър Апология на разума, бр. 2, 2020, 35-54.
БЪЛГАРСКО ДУХОВНО НАСЛЕДСТВО: ПЕТЪР БЕРОН
Ганов, Димитър Социалната значимост на завещанията и даренията на д-р Петър Берон, бр. 2, 2020, 15-34.
Латев, Латьо Петър Берон като европейски учен, бр. 2, 2020, 5-14.
БЪЛГАРСКО ДУХОВНО НАСЛЕДСТВО: ИВАН ГЮЗЕЛЕВ
Димитрова, Нина Религия и прогрес: философско-историческите размишления на Иван Гюзелев, бр. 2, 2020, 89-95.
Инджов, Емил Иван Гюзелев – реформатор на българското учебно дело, бр. 2, 2020, 96-108.
Стефанов, Ангел С. Самотният философски остров на Иван Гюзелев, бр. 2, 2020, 82-88.
БЪЛГАРСКО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
Димитрова, Нина Идеите на Възраждането remake и славянската философия на Петър Берон, бр. 2, 2018, 102-111.
Цонев, Беньо „Slawische Philosophie“ от д-р Петър Берон, бр. 2, 2018, 116-118.
Европейската одисея на д-р Петър Берон, бр. 2, 2018, 119-123.
Съчиненията на г-н П. Берон пред учений французкий свят, бр. 2, 2018, 112-116.
БЪЛГАРСКО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО – РОДЪТ БЕРОН
Гагов, Христо „Човекът в сравнение с другите животни“ – удивително творение на възрожденската ни натурфилософска мисъл, бр. 2, 2019, 109-122.
Димитрова, Нина Васил Хаджистоянов-Берон и българският образователен модел, бр. 3, 2018, 126-135; Приносът на академик Богомил Берон за въвеждане на европейски социални ценности в България, бр. 2, 2019, 148-156.
Киркова, Татяна Е. Библиографски и животописни сведения за д-р Петър Берон в Лоренцовия каталог, бр. 3, 2018, 136-146.
Пенчов, Гр. Делото на д-р Петър Берон, бр. 3, 2018, 147-149.
Стефанов, Ангел С. „Логиката“ на д-р Васил Хаджистоянов-Берон – първият български учебник по философия през Възраждането, бр. 2, 2019, 96-108.
Стойнев, Анани За „Славянска философия“ на д-р Петър Берон. Родолюбието като натурфилософия, бр. 3, 2018, 150-168.
Табаков, Мартин Ролята на Васил Хаджистоянов-Берон за духовното развитие на България и интегрирането и в европейската култура, бр. 2, 2019, 123-147.
В ПАМЕТ НА ДОЦЕНТ АНДРЕЙ ЛЕШКОВ
Лешков, Андрей Сънищата на философа (Тезиси по повод на Декарт), бр. 6, 2020, 133-152.
ВИЗИИ
Личева, Амелия Два погледа към смъртта, бр. 3, 1995, 157-161.
ВЛАСТ И ОБЩЕСТВО
Йорданов, Христо Българската политическа действителност – синкретизъм между нихилизъм и политическа реторика, бр. 3, 2008, 54-66.
Ходжа, Улвие Властовите отношения на институциите на публичната власт в България в контекста на европейската перспектива, бр. 3, 2008, 43-54.
ВЛАСТ И ФИЛОСОФИЯ
Дунов, Здравко Философия на тоталитаризма и тоталитаризмът като философия, бр. 1-2, 1992, 121-134.
Стефанов, Ангел Науката между философските наставления и евристики, бр. 1-2, 1992, 101-121.
В КАКВО ОБЩЕСТВО ЖИВЕЕМ
Петрова, Елена Моралът в променящото се общество, бр. 3, 1995, 123-131.
Пиетерс, Вернер Някои бележки върху идеологията на посткомунистическа България, бр. 3, 1995, 131-139.
Хаджийска, Нели За някои проблеми, свързани с новите религиозни движения в България, бр. 3, 1995, 139-153.
В ПАМЕТ НА КАРЛ ПОПЪР
Апостолов, Алекси Теорията за справедливостта на Карл Попър, бр. 2, 1995, 29-35.
Енев, Златко Дуализмът на факти и норми във философията на Карл Попър (Критически поглед), бр. 2, 1995, 17-29.
В ПАМЕТ НА ПРОФЕСОР САВА ПЕТРОВ
Апостолов, Алекси Есенциализъм или номинализъм, бр. 3-4, 2000, 120-123.
Гурова, Лилия Понятия за обективно и субективно – 35 години по-късно, бр. 3-4, 2000, 97-100.
Гърдев, Ивайло Съвременни възгледи за психофизическия проблем, бр. 3-4, 2000, 116-119.
Да Коста, Нютон С. А.; Безио, Жан-Ив; Буено, Отавио А. С. Теми в параконсистентната логика, бр. 6, 1995, 46-57.
Милков, Николай Витгенщайн (и Дж. Л. Остин) срещу закона за непротиворечието, бр. 6, 1995, 64-67.
Минков, Юлиян Възгледът относно понятията за обективно и субективно, бр. 3-4, 2000, 95-96.
Митев, Илия За онтологичния и гносеологичния статус на случайностите в квантовата механика, бр. 3-4, 2000, 108-109.
Пунчев, Иван В защита на класическата диалектика, бр. 3-4, 2000, 113-116.
Раутли, Ричард Менталности (Резултат от истинската феноменология на менталността), бр. 6, 1995, 12-46.
Славова-Соколова, Донка Многообразието на философските концепции – необходимото „проклятие на гледните точки”, бр. 3-4, 2000, 127-130.
Сретенова, Николина Върху интерпретацията на квантовата теория: философски следствия от теоремата на Джон Бел и експериментите на Ален Аспе, бр. 3-4, 2000, 101-104.
Стефанов, Ангел За „логическите парадокси” (Втори въображаем диалог със Сава Петров), бр. 5-6, 1999, 25-32.
Стефанов, Орлин Сава Петров за мисленето с втора производна и представите за движението при Аристотел и Нютон, бр. 3-4, 2000, 110-112.
Стъпов, Росен Апология на нестандартните доминанти във философията – един творец в двора на идеологическата безпомощност, бр. 6, 1995, 3-11.
Табаков, Мартин За логическия плурализъм, парадоксите и романтичната диалектика, бр. 6, 1995, 57-64; За идеалния философ и философската методология на логиката, бр. 3-4, 2000, 91-95.
Тасева, Енгелсина „Аз съм гносеолог”, бр. 3-4, 2000, 104-107.
Цанкова, Велина В търсене на философското във философията, бр. 3-4, 2000, 123-126.
Янакиев, Константин Нашето изгубено призвание, бр. 3-4, 2000, 88-90.
В ПАМЕТ НА ТОМАС КУН
Кун, Томас Повторни мисли за парадигмите, бр. 1, 1997, 3-21.
Янакиев, Константин Благодарност към Томас Кун, бр. 1, 1997, 22-31.
В ПАМЕТ НА ЯКО ХИНТИКА
Люцканов, Росен Яко Хинтика. Логиката и философията на математиката през втората половина на ХХ век, бр. 2, 2016, 75-81.
Хинтика, Яко Спектър на логиките на задаване на въпроси, бр. 2, 2016, 62-74.
В ПОМОЩ НА СТУДЕНТИТЕ
Драмалиев, Любомир Интеркултурността: понятие, проблеми, изяви, бр. 2, 1993, 129-141.
ВРЕМЕ, ПАРАДОКСИ, МЕТАФОРИ
Димитров, Асен Йерархията като методологически инструмент, бр. 5, 2015, 5-10.
Димитров Стефан Време и причина, бр. 5, 2015, 11-20.
Личев, Валери Парадокси, логика, литература, бр. 5, 2015, 28-42.
Стефанов, Ангел Парадокси на знанието, бр. 5, 2015, 21-27.
ВСЕОБЩИЯТ ИНТЕЛЕКТ
Ганов, Димитър Всеобщо приватизираният интелект, бр. 3, 2018, 29-40.
Мизов, Максим Марксовият всеобщ интелект и преходът, бр. 3, 2018, 5-19.
Наумова, Екатерина Дематериализация капитализма: новое понимание общественного интеллекта, бр. 3, 2018, 20-28.
ВЪОБРАЖЕНИЕ И АРХЕТИПИ
Байчинска, Красимира Архетипът на духа в процеса на женското развитие („Момата, омъжена за крилат змей”) , бр. 5, 2009, 151-167.
Търколева, Поля Къщата – антропологично пространство на въображение и игра, бр. 5, 2009, 145-151.
ГЛЕДИЩА
Ганев, Иван Спомени и предположения на прекършената мисъл, бр. 5-6, 1992, 55-60.
Деянов, Петър За философията на рекламното изкуство (Към общата феноменология на синейтичния прочит), бр. 4, 1995, 151-155.
Лешков, Андрей Занаятът на философа, бр. 5-6, 1992, 60-69.
Стригачев, Атанас Неизбежен ли е бил сталинизмът?, бр. 6, 1994, 155-166; Повтаря ли се историята?, бр. 2, 1995, 135-144.
ГОСПОДСТВОТО: ГРАНИЦИ И ТРАНСФОРМАЦИИ
Кацарски, Иван Провалите на лявото и възходът на десния екстремизъм, бр. 5, 2016, 36-42.
Куюмджиева, Ива Идеологията като комплекс от структури и идеологиите като разкази, бр. 5, 2016, 16-24.
Проданов, Христо Четвъртата индустриална революция и дигиталните посткапитализми, бр. 5, 2016, 25-35.
Чолаков, Петър Жан от Париж за собствеността и съпротивата срещу властта, бр. 5, 2016, 5-15.
ГРАНИЦИ НА ТВОРЕЦА И ТВОРБАТА В РАЗЛИЧНИ ХУДОЖЕСТВЕНИ НАПРАВЛЕНИЯ
Galabova, Liana Between Third and Fourth Dimensions: Sculptural Forms in Eastern Orthodox Christian Church Art, бр. 4, 2020, 91-110.
Делева, Николина „Изкуствата на тялото“: автор, творба, публика, бр. 4, 2020, 126-137.
Делчев, Красимир Немиметичното начало в хибридната художествена онтология на френските „нови реалисти“, бр. 4, 2020, 81-90.
Попова, Вяра Предварителни дистинкции за разбор при лендарт, бр. 4, 2020, 111-125.
XXI ВЕК: КОНСТРУИРАНЕ НА СВЕТА
Личев, Валери Толерантност, дискриминация и език, бр. 3, 2018, 102-114.
Павлова, Вихра Хронополитиката като база за конструктивна политическа дейност в изграждане на нови форми на политическа организация, бр. 3, 2018, 115-125.
250 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА Г. В. Ф. ХЕГЕЛ
Михайлов, Николай; Василев, Симеон Хегел и журналистиката, бр. 4, 2020, 151-161.
230 ГОДИНИ ОТ ФРЕНСКАТА БУРЖОАЗНА РЕВОЛЮЦИЯ
Христов, Христо Великата френска буржоазна революция от 1789 г. в рамките на една кратка история на памфлета, бр. 5, 2019, 141-151.
2005 г. – ГОДИНА НА ФИЗИКАТА
Анастасов, Анастас Айнщайн – свръхгениална интуиция и нелогични предубеждения, Ч. І: Относителност или абсолютност, бр. 3-4, 2005, 66-77; Ч. ІІ: Квантова механика, бр. 5, 2005, 131-141.
ДЕБЮТИ
Алтабанова, Ана Болката, бр. 3-4, 2003, 140-141.
Амбарева, Христина Немският романтизъм и образът на свръхчовека у Ницше, бр. 1-2, 2003, 149-156.
Ангелов, Георги Глобализация и пътища на мисленето, бр. 3-4, 2001, 139-152.
Ангелова, Паула Щрихи върху поетичното въображение у Гастон Башлар, бр. 6, 2011, 134-140.
Вацов, Димитър С Хайдегер в проблема за истината, бр. 1, 1994, 117-121.
Велинов, Ангел За някои аспекти на иконоборския спор, бр. 2, 2001, 133-142.
Герджикова, Златомира Арианската доктрина и учението за двете природи на Христа, бр. 5-6, 2003, 189-196.
Димитров, Стефан Някои аспекти на фундаменталната онтология на Мартин Хайдегер, бр. 1-2, 2003, 146-149.
Димитрова, Ина Онтологични основи на избора, бр. 5-6, 2000, 122-127.
Дончев, Томислав Богът на Авраам и философският Бог, бр. 1, 1996, 122-123.
Драгунчев, Георги Мъдростта на Заратустра, бр. 1, 1996, 124-129.
Иванова, Невена WEB изкуство: нови модуси на създаване и възприемане на творбата, бр. 5-6, 2003, 178-189.
Илиева, Венера За социокултурния произход на властта или Анти-Енгелс, бр. 5-6, 1992, 138-146.
Кильова, Алина За триадологията на св. Григорий от Назианс (Разсъждения върху Слово ХХIХ), бр. 1-2, 2004, 190-194.
Колев, Деян Вярвам, защото е абсурдно, бр. 1, 1996, 123-124.
Петков, Николай Краят на философията, бр. 1, 1995, 147-148.
Попов, Горан Метапедагогиката, бр. 4, 1995, 156-163.
Попова, Гергана Постмодернизмът – ужасното дете на модерността, бр. 5, 1995, 116-125.
Цигов, Тодор Културата: халюцинациите и архитектурата, бр. 1-2, 2004, 178-190.
ДЕБЮТИ НА МЛАДИ УЧЕНИ
Кацарска, Катерина Неравенства според вида на трудовия договор при млади хора от български, ромски и турски етнически произход, бр. 1, 2019, 142-162.
Петрова, Христина Концепцията за „битието-дар” в религиозно-философската система на радикалната ортодоксия, бр. 1, 2019, 129-141.
ДЕКАРТ – 400 ГОДИНИ ПО-КЪСНО
Гънгов, Александър Мястото на свободната воля в Декартовата логика, бр. 2, 1997, 29-33.
Давидов, Асен Декарт: модерни корени на некласичността, бр. 2, 1997, 3-29.
ДЕТАЙЛИ И НЮАНСИ НА ЕСТЕТИЧЕСКОТО
Борисова, Силвия Естетизация на емоциите в изкуството, бр. 3, 2019, 138-153.
Пенев, Галин Учението за първообраза от „Диалектика на художествената форма“, бр. 3, 2019, 154-160
ДИАЛЕКТИКА НА ЖИЗНЕДЕЙНОСТТА
Минков, Юлиян Оптимизираща мяра във функционирането на личността и обществото, бр. 3, 1996, 59-64.
ДИАЛОГИЗИРАНИ ПОЗИЦИИ
Андонов, Александър Философеми и ценности, бр. 1, 1993, 76-79; Марксовият метод, бр. 2, 1994, 81-90; Отговор на коментарите, бр. 2, 1994, 106-108.
Бузов, Вихрен За философския метод, логиката и творчеството, бр. 2, 1994, 91-94.
Василев-Васев, Стефан Истина и ценност, бр. 1, 1993, 52-75; Екскурс в дискурса (Вместо послеслов), бр. 1, 1993, 89-92.
Ганев, Иван Методът е инструмент, технология и още нещо (Коментар и размисъл върху статията на проф. Андонов), бр. 2, 1994, 95-97.
Гурова, Лилия Марксовият метод „revisited”, бр. 2, 1994, 97-99.
Донев, Георги За ценността на истината и истинността на ценността, бр. 1, 1993, 79-84.
Макариев, Пламен „Сътвореното ново” – противоречие в определението?, бр. 2, 1994, 99-101.
Пунчев, Иван Отново за диалектиката на Хегел и Маркс, бр. 2, 1994, 101-106.
Сивилов, Любен По-добре нищо, но от сърце!, бр. 1, 1993, 85-88.
Стъпов, Росен Хегеловият трик с мислене от време, бр. 1, 1995, 127-131.
Уводна бележка, бр. 1, 1993, 52.
ДИМИТЪР МИХАЛЧЕВ – ШЕСТДЕСЕТ ГОДИНИ ПО-КЪСНО
Гурова, Лилия Две предизвикателства пред желаещите да възродят ремкеанската философска програма, бр. 2, 2013, 110-117.
Кулов, Венцеслав За един дефект във философската система на Ремке – Михалчев, (Ч. І), бр. 2, 2013, 99-109; (Ч. ІІ), бр. 3, 2013, 5-11.
Латев, Латъо Марксизмът и ремкеанството: щрихи към духа на дискусията в българската философска мисъл, бр. 2, 2013, 82-85.
Михалчев, Димитър Отговор на Добрин Спасов и Елка Панова, бр. 2, 2013, 50-81.
Спасов, Добрин; Панова, Елка Краят на българската буржоазна философия (по повод „Логиката” на акад. Д. Михалчев), бр. 2, 2013, 16-49.
Спасов, Добрин; Панова, Елка Краят на българската буржоазна философия (отпаднала част), бр. 3, 2013, 18-19.
Стефанов, Ангел Още няколко думи за дискусията около Димитър Михалчев, бр. 3, 2013, 12-17.
Табаков, Мартин Рецидив на късния сталинизъм – метод на идеологическата глутница, бр. 2, 2013, 5-15.
Цацов, Димитър Димитър Михалчев – щрихи от неговата дейност, бр. 2, 2013, 86-98.
ДИСКУСИИ
Баджаков, Момчил Феноменът насилие в координатната система на „лявото” мислене (Размишления по повод книгата на проф. д.ф.н. Васил Проданов „Насилието в модерната епоха”), бр. 4-5, 2004, 228-237.
ДИСКУСИЯ
Гурова, Лилия Синдромът на Дон Кихот, бр. 5, 2012, 154-158.
Димитрова, Теодора Относно десетте научни проблема на билогичната и химичната еволюция, бр. 1, 2016, 103-113.
Стефанов, Ангел Предизвикан коментар към „Новата концептуална база” на Светла Е. Теодорова, бр. 5, 2012, 149-153.
Теодорова, Светла Нова концептуална база?, бр. 5, 2012, 139-148.
Цацов, Димитър Критични бележки към статията на Андрей Бласко „Партийна и безпартийна философия”, бр. 3-4, 1998, 59-74.
Дискусия върху книгата на Веселин Петров „Процесуално-философски прочит на дилемата континуалност – дискретност“, бр. 6, 2012, 144-161.
Кръгла маса „Българската философия във виртуалното пространство, бр. 2, 2012, 97-106.
ДИССЕНСУС СПРЯМО ФИЛОСОФСКАТА ОПОЗИЦИЯ ПСИХОЛОГИЗЪМ – АНТИПСИХОЛОГИЗЪМ
Гурова, Лилия Отвъд апологията на антипсихологизма, бр. 5-6, 2003, 39-44.
Минков, Юлиян Встъпителни думи, бр. 5-6, 2003, 35; Коментар върху статиите на Цацов и Гурова, бр. 5-6, 2003, 44-45.
Цацов, Димитър Осемнадесет тезиса от апологията на антипсихологизма, бр. 5-6, 2003, 35-39.
ДОБРО И ЗЛО: МОРАЛНИ ДИЛЕМИ
Лазарова, Ерика Франциск от Азиси – канонизираният еретик, или за алианса между катарската етика и католицизма, бр. 4, 2011, 112-127.
Серафимова, Силвия По обраслите с трева пътеки (Кнут Хамсун), или за реваншизма на баналното зло, бр. 4, 2011, 87-111.
ДОСТОЕВСКИ В БЪЛГАРСКИЯ ФИЛОСОФСКИ АРХИВ
Делчев, Красимир Петър Бицилли за философията на Достоевски, бр. 3, 2011, 79-86.
Кьорчев, Димитър Стогодишнината на Достоевски, бр. 3, 2011, 78-79.
Янев, Янко Непознатият Достоевски, бр. 3, 2011, 77-78.
ДОСТОЕВСКИ: ЧОВЕК И БОГ
Зиолковски, Маргарет Достоевски и кенотичната традиция, бр. 3, 2011, 32-39.
Лазарова, Ерика Достоевски, дуалистичната ерес и религиозната манипулация, бр. 3, 2011, 47-58.
Неклеса, Александър „Руският бог”, бр. 3, 2011, 58-62.
Узунов, Николай Дилемата на човекобога през ХХІ век: принципи на морала в „Братя Карамазови”, бр. 3, 2011, 39-47.
ДУХОВНИ ЦЕННОСТИ И ВРЕМЕ
Ангелова, Мая Въпросът за смисъла на живота на постмодерната сцена, бр. 2, 2011, 72-85.
Куков, Вангел Философия и образование, бр. 2, 2011, 60-71.
Стоева, Мина Философско-феноменологически анализи и интерпретации относно възприемане и измерване на времето, бр. 2, 2011, 85-94.
За поети и мислители: разговор за философия, литература и за възстановяването на света (Костика Брадатан разговаря със Саймън Кричли, Джузепе Мацоти и Александър Нехамас), бр. 2, 2011, 45-59.
ДУХОВНИ ЦЕННОСТИ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ
Богомилова, Нонка Религиозните „нишки” в капиталистическия дух и в Западната цивилизация: Макс Вебер, бр. 2, 2011, 14-27.
Hauser, Nathan Peirce on the Growth of Values, бр. 2, 2011, 5-14.
Серафимова, Силвия Войната срещу тероризма – Bellum Intestinum, или поредната справедлива война, бр. 2, 2011, 27-44.
ЕВОЛЮЦИЯ И ИНТЕЛИГЕНТЕН ДИЗАЙН
Гагов, Христо Еволюция и вяра – кратък исторически и социален преглед, бр. 1, 2018, 78-94.
Маринов, Георги К. Интелигентният дизайн и историческите корени на нашествието на псевдонауката, бр. 1, 2018, 46-77.
Пенов, Стефан Сътворяване – Еволюция – Интелигентен дизайн или: Краят на една дискусия в апология на философията, бр. 1, 2018, 109-120.
Табаков, Мартин Некласическа научна област ли са изследванията, свързани с появата и развитието на живота на Земята?, бр. 1, 2018, 95-108.
ЕВОЛЮЦИЯ, ФИЛОСОФИЯ, НАУКА
Ганчев, Петко Йерархичните системи – фундаментални зависимости и авангардни фактори в универсалната еволюция, бр. 2, 2015, 59-69.
Димитрова, Теодора Системната биология между еволюцията и интелектуалния дизайн, бр. 2, 2015, 70-77.
Пърс, Чарлс С. Еволюционната любов, бр. 2, 2015, 27-45.
Феодоров, Александър Еволюционната космология на Чарлс С. Пърс, бр. 2, 2015, 46-58.
ЕВРОПА: ДУХ И ДОКУМЕНТИ
Лозано, Марио Основополагащата харта на Европейския съюз: конституция или договор?, бр. 3, 2006, 3-25.
Янев, Янко Религиозното и революционното начало в Русия, бр. 3, 2006, 25-36.
ЕВРОПЕЙСКИЯТ НИХИЛИЗЪМ И…
Батулева, Татяна Нихилизъм – сила и слабост. Албер Камю, бр. 3, 2010, 96-104.
Жабилова, Камелия Ницше vs.нихилизма?, бр. 3, 2010, 54-60.
Канавров, Валентин Хайдегер след и отвъд нихилизма на Ницше, бр. 3, 2010, 72-96.
Турлаков, Николай „Мъдростта на Дионис”, или за преодоляването на нихилизма у Ницше, бр. 3, 2010, 61-72.
…РУСКИЯТ НИХИЛИЗЪМ
Бердяев, Николай Нихилизмът на религиозна почва, бр. 3, 2010, 123-127.
Савчук, Владимир Съдбата на нихилизма в Русия, бр. 3, 2010, 105-123.
ЕЗИК И ПРЕВОД (ДИСКУСИЯ)
Пенчев, Бойко Отговор, бр. 2, 2008, 183-187.
Сивилов, Любен „Езиковият инстинкт” и езиковите мутации, бр. 2, 2008, 156-182.
ЕЗИК И СВЯТ
Антов, Пламен Модусът на езика: Хайдегер и „достойнството на човека“, втората версия
Лозев, Александър Категориите на Аристотел: защо 10? , бр. 6, 2019, 92-100.
Лозев, Камен; Копринаров, Лазар; Бояджиев, Цочо Изкуството на философския превод. (Разговор между трима философи-преводачи) , бр. 6, 2019, 112-121.
ЕЗИК И СЪ-БИТИЕ
Батулева, Татяна Фигури на женското в съвременен български контекст, бр. 1, 2012, 19-34.
Димитров, Емил Срещата у Достоевски, бр. 1, 2012, 35-41.
Енчев, Кристиян Ключови метафори в „критическата трилогия” на Валентин Канавров, бр. 1, 2012, 42-46.
Турлаков, Николай Опит за философско приближаване до събитие на език и автентичност, бр. 1, 2012, 5-18.
ЕЗИК, ПРЕВОДИМОСТ, КОМУНИКАЦИЯ
Апостолова, Гергана Моделиране на диалога, бр. 3, 1995, 112-122.
Георгиев, Игнат За единството на света и езика, бр. 3, 1995, 99-103.
Георгиева, Майя Интердисциплинността и проблемите на преводимостта, бр. 3, 1995, 103-107.
Личев, Валери Междудисциплинни изследвания и неформална научна комуникация, бр. 3, 1995, 107-112.
EКЗИСТЕНЦИАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ФИЛОСОФИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА
Асенов, Стоян Лицето и погледът – три разказа на княз Мишкин, бр. 3, 2014, 99-114.
Димитров, Eмил Достоевски и романът-икона, бр. 3, 2014, 115-129.
Димитрова, Нина Софийност и инферналност: героините на Достоевски, бр. 3, 2014, 89-98.
Райнов, Николай Ф. М. Достоевски, бр. 3, 2014, 87-88.
ЕЗИК, ФИЛОСОФИЯ, КОМУНИКАЦИЯ
Михайлов, Николай Философската етика и съвременната виртуалност, бр. 5, 2018, 14-20.
Станкова, Светлана Дигиталният политически диалог и социалните мрежи, бр. 5, 2018, 21-32.
Фъркова, Гергана Езикът на тялото в бизнес комуникацията, бр. 5, 2018, 5-13.
ЕПИСТЕМОЛОГИЯ, ПСИХОЛОГИЯ, ФИЗИКАЛИЗЪМ
Иванова, Невена От синтетична към симпойетична биология: Фармакологичният характер на биотехнологиите, бр. 2, 2019, 5-22.
Минина, Радостина Субективно оправдаване в етиката и епистемологията, бр. 2, 2019, 23-32.
Петрова, Марта Защита на концептуалния елиминативизъм в теоретичната рамка на елиминативния физикализъм, бр. 2, 2019, 33-45.
Харизанов, Роман Философски поглед върху психиатрията, бр. 2, 2019, 46-61.
Dimkov, Petar The Philosophy of Human Cognitive Pharmacological Enhancement: The Genesis of Pharmacometaphysics, бр. 2, 2019, 62-83.
ЕСТЕТИКА
Ангелов, Валентин Естетика и културология, бр. 4, 2010, 133-138.
Дърст, Дейвид Възгледите на Фридрих Шилер за естетическото възпитание на човека, бр. 2, 1999, 40-54; Изкуство на изчезващото: материалистическата естетика на модернизма на Адорно през Ваймарския период и музиката на Албан Берг, бр. 1-2, 2002, 3-28.
Кацарска, Боряна Изкуство и съдене, бр. 3, 1997, 143-157.
Копринаров, Лазар Романното начало в естетиката на Хосе Ортега-И-Гасет, бр. 4, 2010, 138-150.
Лазарова, Ерика За антропологическата натовареност на естетиката на модернизма, бр. 3-4, 1999, 47-57.
Михайлов, Михаил Естетическите възгледи на Дьони Дидро (По случай 280-годишнината от рождението му), бр. 1, 1994, 105-111.
Пенчев, Генчо Прагматичният принцип и теорията на изкуството, бр. 4, 1995, 119-123.
Попски, Стефан Бележки по естетика, бр. 1, 1994, 102-104.
Сапунджиева, Ралица Хесе и Уайлд – едно разсъждение върху „философията на мига”, основано на естетическия стадий на живот на Киркегор, бр. 1-2, 2002, 40-49.
Статева, Елена Еднозначна интерпретация на „Старозаветната Троица” на преп. Андрей Рубльов – ХV в. (Техника на богословското съзерцание), бр. 2, 1999, 67-79.
Стъпова, Иванка Една теория за ценностите, бр. 4, 1995, 111-118; Естетиката като философска наука, бр. 5-6, 1997, 153-155; Към ценностната система на естетизма, бр. 2, 1999, 55-66; Към началото на естетизма, бр. 1-2, 2002, 28-40.
Цинандова-Харалампиева, Веса Към проблема за хронотопа като фактор в синтеза на изкуствата, бр. 6, 1996, 119-127.
ЕСТЕТИКА НА ВИЗУАЛНОТО
Пенев, Галин Иконографското пространство (Естетика и богословие на иконата), бр. 4, 2015, 120-128.
Пламенов, Петър Погледът и ръката. Естетическото преоткриване на тялото (Ч. I), бр. 4, 2015, 105-119.
Попова, Вяра Построяване на номадичното? (Тези за метафориката на пътя), бр. 4, 2015, 134-139.
Цоловска, Анна Визуално художествено произведение – разбиране и интерпретация, бр. 4, 2015, 129-133.
ЕСТЕТИКА НА ИГРАТА: ФИЛОСОФСКИ ПОДХОДИ
Борисова, Силвия Да поиграем на хетеротопии. Коментар към концепцията на Жак Рансиер за естетическата хетеротопия, бр. 3, 2016, 45-52.
Касабов, Огнян Труд и игра: бележки към една политическа икономия на естетическото, бр. 3, 2016, 32-44.
Копринаров, Лазар Хосе Ортега-и-Гасет: Играта като себенадмогване и разтоварване от действителността, бр. 3, 2016, 18-31.
Цонева, Искра Играта като свобода от принуда – условие за естетическа наслада, бр. 3, 2016, 5-17.
ЕСТЕТИКА НА СЛОВЕСНОТО
Батулева, Татяна Албер Камю: за двойния императив на изкуството, бр. 4, 2015, 149-157.
Богомилова, Нонка Човек и Бог: философско-литературни проекции, бр. 4, 2015, 158-165.
Иванова, Мая Комедията на свободата и възхитата от погнусата, бр. 4, 2015, 140-148.
Николова, Антоанета Особености на китайския поетичен изказ, бр. 4, 2015, 171-175.
Спасова, Правда Лев Толстой като прагматистки мислител. Нов прочит на „Що е изкуството?“, бр. 4, 2015, 166-170.
ЕСТЕТИКАТА ВЪВ ФИЛОСОФСКАТА ТРАДИЦИЯ
Борисова, Силвия Систематични възможности на негативната естетика, бр. 4, 2015, 15-36.
Касабов, Огнян Жизнено чувство и предустановена хармония: Кант между Лайбниц и Ницше, бр. 4, 2015, 5-14.
Лешков, Андрей Негативен естетизъм? (Спиноза и Вермеер), бр. 4, 2015, 37-50.
Попов, Иван Естетика и институции в света на изкуството, бр. 4, 2015, 51-62.
ЕСТЕТИЧЕСКАТА РЕАЛНОСТ – АКЦЕНТИ, КОНСТРУКТИ, АЛТЕРНАТИВИ, ПЕРСПЕКТИВИ
Антова, Ахинора Истина и мигове. Или за същността на изкуството според Хайдегер и Бенямин, бр. 3, 2019, 83-100.
Антонов, Лъчезар Концептуализирането на реалността като естетическа конструкция в творчеството на Волфганг Велш, бр. 3, 2019, 58-66.
Маринова, Миглена Дехуманизираният човек срещу дехуманизираното изкуство, бр. 3, 2019, 101-113.
Христоскова, Мирослава Естетика на съществуването у Мишел Фуко, бр. 3, 2019, 67-82.
ЕСТЕТИЧЕСКИ ДИСКУРСИ
Антов, Пламен „Безсъници“, или хтонът на модерната душа. Орфически субстрат в късната Яворова поезия (Ч. III), бр. 4, 2014, 104-121.
Лешков, Андрей Аурата на модността и модността на аурата, бр. 4, 2014, 122-136.
ЕСТЕТИЧЕСКИ ОПОЗИЦИИ
Колев, Иван Architectura ex machina. Футуристичният разлом, бр. 4, 2015, 98-104.
Лазарова, Ерика Постмодернизмът като игра с нищото, бр. 5, 2015, 87-94.
Пламенов, Петър Погледът и ръката. Естетическото преоткриване на тялото (Ч. ІІ), бр. 5, 2015, 78-86.
Стоянова, Снежанка Визуално-пластичните изкуства като образователен метод в училище, бр. 5, 2015, 95-104.
Стъпова, Иванка Превъплъщенията на двойника: дявола, бр. 5, 2015, 70-77.
ЕСТЕТИЧЕСКИТЕ ФУНКЦИИ НА ИЗКУСТВОТО
Колев, Иван Архитектура и обитаване. Към феноменология на началата, бр. 4, 2018, 170-178.
Попов, Иван Какво имаме предвид, когато говорим за „авторски стил“ в изкуството?, бр. 4, 2018, 160-169.
Стоянова, Снежанка Ролята на арттерапевта в художествено-творческия процес, бр. 4, 2018, 179-187.
ЕСТЕТИЧЕСКИЯТ ОПИТ И АКАДЕМИЧНИЯТ ЕТОС: ИДЕИ НА ФИЛОСОФСКАТА КЛАСИКА
Мийд, Джордж Хърбърт Природата на естетическия опит, бр. 4, 2017, 74-82.
Шелинг, Фридрих В. Й. Из „Лекции за метода на академичното изучаване”, бр. 4, 2017, 57-73.
ЕТИКА
Батулева, Татяна Етическите възгледи на Албер Камю, бр. 3, 1994, 137-142; Люс Иригаре: за етика на половото различие (От „Котката” до „Никита”), бр. 5-6, 2003, 107-118.
Богданов, Нено Етическото начало във философията на Лудвиг Витгенщайн, бр. 7-8, 1992, 56-70; Етиката на Мориц Шлик, бр. 1-2, 2004, 152-159.
Делчев, Красимир Моралист ли е Монтен?, бр. 5, 1995, 83-93.
Живкова, Христина Етични проблеми на човешкото клониране, бр. 3-4, 2003, 106-118.
Колева, Бисера Бил ли е Сократ хедонист?, бр. 1-2, 2004, 159-168.
Лазарова, Ерика Живата етика като морална философия, бр. 3, 1994, 128-137.
Маринова, Емилия Демократичното и авторитарното поведение в перспективата на морала и възпитанието, бр. 5, 1993, 122-126; Моралният характер, бр. 5-6, 1997, 139-147; Социално-когнитивното изследване, бр. 3-4, 2001, 119-129; За ценностната ограниченост на формалния подход, бр. 5-6, 2003, 95-107.
Марсел, Габриел Вярност и послушание, бр. 7-8, 1992, 51-56.
Минева, Силвия За ценното и полезното в светлината на житейската ни практика, бр. 3-4, 1998, 125-129.
Мирчева, Ирина Екологическа етика: обособяване на проблематиката, бр. 5-6, 1997, 148-152.
Найденова, Снежана Семейството, християнските ценности и постмодернизмът, бр. 1-2, 2004, 168-177.
Петрова, Елена Етическото начало в културологичната теория на Алберт Швайцер, бр. 2, 1995, 48-54; Моралът в комуникационното пространство, бр. 3-4, 1999, 89-98; Постмодерната етика, бр. 3-4, 2001, 108-118; Аморализмът, бр. 1-2, 2002, 107-120; Насилие и морал, бр. 3-4, 2003, 96-106.
Семов, Моис Моралът в израелското общество (Впечатления и разсъждения), бр. 2, 1995, 55-61.
Станков, Димитър Новият образ на морала, бр. 2, 1993, 108-117; Етнокултурни стереотипи, бр. 3-4, 2001, 129-138; Архетипи: на родовата памет, на колективната народна душа и православно-християнския дух, бр. 1-2, 2002, 94-107.
Станков, Димитър; Личева, Катя Същност на празниците в народния календар, бр. 3-4, 2003, 65-96.
Христова, Станка Към въпроса за стопанския морал на православието, бр. 3-4, 1998, 122-125; Стопанският манталитет на традиционното общество, бр. 5-6, 2003, 81-94.
ЕТИКА И КУЛТУРА
Христова, Зоя Майчина длъжност – опит за изясняване на произхода на българския майчински дълг, бр. 5, 2012, 125-138.
Христова, Станка Благосъстояние и човешки капитал, бр. 5, 2012, 112-124.
ЕТИКА И МЕТАФОРА
Байчинска, Красимира Архетипът на духа в процеса на женското развитие („Момата, омъжена за крилат змей”) (Ч. I), бр. 4, 2009, 60-75.
Серафимова, Силвия Теорията на Марк Джонсън за метафорите и ролята на моралното въображение. Съществува ли моралът без метафори?, бр. 4, 2009, 45-60.
ЕТИКА И СОЦИАЛНИ ПРАКТИКИ
Байчинска, Красимира; Бакрачева, Маргарита Субективно психично благополучие на българите в кроскултурна перспектива, бр. 2-3, 2007, 32-46.
Батулева, Татяна Женско, прекалено женско, бр. 3-4, 2005, 114-125.
Маринова, Емилия „All We Need Is Love” (Размисли за един психоаналитичен проект), бр. 3-4, 2005, 78-89; Отново за психологията на морала, бр. 2-3, 2007, 24-32.
Петрова, Елена Морал и време, бр. 3-4, 2005, 104-114.
Христова, Станка Католицизмът и „духът на капитализма”, бр. 3-4, 2005, 89-104; Морално допустимо ли е използването на стволови клетки?, бр. 2-3, 2007, 5-23.
ЕТИКА И СТОПАНСКИ МАНТАЛИТЕТ
Драмалиева, Валентина Къде се срещат прагматизмът на етиката и филантропията на бизнеса, бр. 4, 2011, 62-75.
Сотирова, Даниела Феноменът етически мираж, бр. 4, 2011, 75-86.
Христова, Станка Конфуцианският стопански манталитет, бр. 4, 2011, 48-62.
ЕТИКА НА ТОЛЕРАНТНОСТТА
Брандсър, Грю Катрин „…и ето, беше твърде добро”. Последната „воля” на Хана Аренд за притегателната сила на любовта, бр. 4, 2009, 5-17.
Варзоновцев, Дмитрий Феноменът „доверие” в контекста на глобалната промяна, бр. 4, 2009, 33-39.
Лазаров, Максим Толерантност и агресия, бр. 4, 2009, 39-44.
Минева, Силвия Толерантността като изкуство, или за баланса между справедливост и респект, бр. 4, 2009, 18-33.
ЕТИКА. МОРАЛНАТА ЕВОЛЮЦИЯ НА ЛИЧНОСТТА
Маринова, Емилия Моралното развитие – обяснителният модел на Жан Пиаже, бр. 2, 1997, 115-124.
Станков, Димитър Генезис на моралното съзнание на личността, бр. 2, 1997, 103-114.
ЕТИКА. ХУМАНИЗЪМ
Мирчева, Ирина Загуба на ценностна ориентация, бр. 3, 1997, 134-142.
Петрова, Елена Етиката на Упанишадите, бр. 3, 1997, 123-134.
Станков, Димитър Морални измерения на човешките права, бр. 6, 1996, 98-106.
Ходжа, Улвие От титанична към хуманистична теория на организациите, бр. 6, 1996, 107-118.
Христова, Станка Моралният статус на човешкия ембрион през погледа на всекидневния морал, бр. 3, 1997, 117-123.
ЕТИКАТА: ПОНЯТИЯ И ЖИВОТ
Апостолова, Диана Проблеми на социалната интеграция на хората с увреждания, бр. 6, 2007, 93-100.
Минева, Силвия Към въпроса за толерантността: етически прочит, бр. 6, 2007, 83-93.
Николова, Десислава Постмодерните етически понятия – логическа технология или етически израз на житейското своеобразие?, бр. 6, 2007, 77-83.
ЕТИЧЕСКА ТЕОРИЯ И БИЗНЕС ПРАКТИКА
Драмалиева, Валентина Бизнес етика, или защо приятелството си е приятелство, а сиренето е с пари?, бр. 5, 2017, 31-34.
Минева, Силвия Технологичен прогрес, икономика на знанието и етика в глобализирания свят на дигиталната цивилизация, бр. 5, 2017, 5-20.
Христов, Христо Относно генеалогията на етическия дискурс на модерността, бр. 5, 2017, 35-50.
ЕТИЧЕСКИ ДИЛЕМИ
Михайлов, Николай Етичното проблематизиране на културата, бр. 4, 2013, 86-94.
Тодорова, Лена Соционализъм – философско-етическа концепция, бр. 4, 2013, 95-101.
Христова-Славова, Веселина Етиката на Левинас между класическата метафизика и Хайдегеровата онтология, бр. 4, 2013, 102-107.
ЕТИЧЕСКИ РАЗМИШЛЕНИЯ
Минева, Силвия Идеите на З. Фройд за смъртта в контекста на съвременната биоетика, бр. 6, 2006, 50-55.
Слаников, Иван Феноменология на човешкото безсърдечие, бр. 6, 2006, 40-55.
ЕТИЧЕСКИ РАКУРСИ
Cerovac, Ivan Epistemic Value of Public deliberation in a Democratic Decision-мaking Process, бр. 4, 2016, 5-16.
Петрова, Елена Етика на грижата: теоретичен подход и проекция, бр. 4, 2016, 17-27.
Михайлов, Николай Етика и екология – проблеми на интердисциплинността, бр. 4, 2016, 28-36.
ЕТОСИ
Георгиева, Майя Философията: дискурсивност и достойнство, бр. 4, 2010, 5-13.
Геров, Иван Залезът на фронезис, бр. 4, 2010, 21-29.
Колева, Бисера Проблемът за изворите и интерпретацията на Сократовата морална философия, бр. 6, 2009, 46-60.
Миков, Иван Системата на консумизма: морал и граници, бр. 4, 2010, 13-20.
Неделчев, Николай Маркиз дьо Сад и другата страна на Просвещението, бр. 6, 2009, 77-78.
Турлаков, Николай Философски бележки за нихилизма (Ч. ІІ), бр. 6, 2009, 61-76.
ETHOS ET MORALIA
Минева, Силвия Човекът като zoon politikon, неговият етос и изгубената телеология на щастието, бр. 2, 2018, 5-20.
Михайлов, Николай PR етиката като професионална етика, бр. 2, 2018, 31-43.
Taboridze, Irakli The Importance of Samuel Pufendorf’s Notion of Entia Moralia in Natural Law Philosophy (Historical Review), бр. 2, 2018, 21-30.
ЕТОСИ И ДУХОВНИ ПРАКТИКИ
Делчев, Красимир Философският метод и духовната практика на различаването при Епиктет и Шанкара, бр. 1, 2011, 58-67.
Рождественский, Андрей Светът на чужденката, бр. 1, 2011, 67-75.
ЕТОСИ И ЕПОСИ
Петрова, Елена Благото: идеал, образец и реалност на съществуването, бр. 1, 2012, 90-98.
Рождественский, Андрей Мултикултурализмът и ние, бр. 1, 2012, 109-120.
Серафимова, Силвия Етически аспекти на религиозната политика в Северна Норвегия през втората половина на ХХ век, бр. 1, 2012, 99-108.
ЖИВАТА ЕСТЕТИКА
Антонов, Лъчезар Изкуството като инструмент на социалната критика: комуникативно-рационалният отговор на тезата за естетическата автономия, бр. 4, 2017, 38-45.
Попов, Иван За романтичното в науката и романтичната наука, бр. 4, 2017, 46-56.
Стефанов, Иван Проблемът за „овехтялата” естетика, бр. 4, 2017, 5-15.
Цанев, Петер Съвременното изкуство и идеята за визуалното безсмъртие, бр. 4, 2017, 16-37.
ЗАБРАНЕНИТЕ ТЕМИ
Сивилов, Любен Епископът и философите: Уилям Джеймс, бр. 1, 2015, 133-162; Епископът и философите: Мур, бр. 1, 2016, 62-102; Епископът и философите: Кьолер, бр. 6, 2019, 122-156.
ЗА КРАСОТАТА И ИЗКУСТВОТО
Антонов, Лъчезар Технологията като обект на естетическия опит. (Въпросът за прехода от природно към технологично възвишено), бр. 4, 2018, 37-44.
Касабов, Огнян Исак Паси и антропологическият прочит на немската метафизическа естетика, бр. 4, 2018, 26-30.
Никитин, Владимир Н. Онтология красоты: от субъективного к трансцендентальному, бр. 4, 2018, 31-36.
Спасова, Правда За комерсиалността на изкуството, бр. 4, 2018, 45-49.
Стефанов, Иван Изкуството като преходно явление, бр. 4, 2018, 7-25.
ЗА МОДЕРНАТА БЪЛГАРСКА КУЛТУРА
Антов, Пламен Фройдизъм и постмодернизъм, бр. 6, 2012, 117-132.
Димитрова, Нина Българската философска есеистика като огледало на междувоенната криза. Новият романтизъм, бр. 6, 2012, 133-143.
ЗА ТОЛЕРАНТНОСТТА
Минков, Юлиян Толерантността – императиви и ограничения, бр. 6, 1995, 78-82.
Попски, Стефан Толерантност и публично пространство, бр. 6, 1995, 82-88.
Проданов, Васил Измерения на толерантността, бр. 6, 1995, 68-77.
ЗА ЯН ПАТОЧКА
Дубски, Иван Няколко увод ни думи към „Еретичните есета” на Ян Паточка, бр. 3, 1994, 7-10.
Кохак, Еразим Бележки за Ян Паточка, бр. 3, 1994, 5-7.
ИДЕИ И ДИСКУРСИ В ПОЗНАНИЕТО
Асенова-Янева, Доминика Древногръцкото чудо: алтернативна реконструкция, бр. 2, 1994, 55-62; Изследванията на науката в криза. Неосоциологическата програма пред съда на учените, бр. 2, 2000, 48-57.
Батулева, Татяна Десубективацията като преход от „когнитивното несъзнавано” към „философското решение”, бр. 2, 2001, 83-89.
Бергсон, Анри Кинематографичният метод на мисленето и науката, бр. 2, 1994, 26-33.
Васев, Стефан Опит за дискурс в играта на методологически перли, бр. 2, 1994, 33-41.
Васева, Юлия Причинността – теоретичен конструкт или емпирично понятие, бр. 5-6, 2002, 142-145.
Василева, Нина Информация и грешка, бр. 3-4, 1998, 105-121.
Георгиева, Ели Фройд: знание и незнание, бр. 5-6, 1998, 15-25.
Герджиков, Сергей Предсмъртният опит, бр. 2, 1994, 62-72.
Дафов, Веселин Проблемността в математиката, бр. 5-6, 2001, 82-92.
Илиев, Станимир; Кичович, Милош За някои характеристики на съотнасянето на понятийните системи в реалността, бр. 5-6, 1998, 52-55.
Латур, Бруно Бележки към антропологията на разума, бр. 2, 1994, 50-54.
Мамардашвили, Мераб; Пятигорски, Александър Метатеоретично въведение за съзнанието, бр. 5-6, 2000, 3-11.
Медарева, Мария Още за антропния принцип, вечния антропоцентризъм и някои универсални физични константи, бр. 3-4, 2003, 55-58.
Минков, Юлиян Към идентификацията на логическо-познавателния статут на темпоралистките аксиоми, бр. 3-4, 2003, 52-55.
Панова, Елена Още веднъж: Възможна ли е метафизиката като наука?, бр. 2, 2000, 24-31.
Пенчев, Васил Действителността като непрекъсваемост? Логическата и физическата картина на света, бр. 2, 1994, 41-49; Светът в езика на физиката, бр. 5-6, 1998, 3-14; Физическият и философски проблем „Какво е сега?”, бр. 1, 1999, 26-34; Съществува ли информацията (от гледна точка на квантовата механика), бр. 2, 2000, 58-68.
Петров, Веселин Апориите на Зенон, отношението на Анаксагор и Лайбниц към тях и съвременната математика, бр. 1, 1999, 34-45; Херман Вайл за континуума, бр. 5-6, 2002, 125-134.
Петров, Веселин; Митев, Илия Времеви аспекти на категориите възможност и действителност, бр. 5-6, 1998, 35-42.
Решър, Никълъс Истината като идеална кохерентност, бр. 2, 2001, 74-82.
Сивилов, Любен Двете онтологии, бр. 2, 2000, 32-44; Математическото творчество, бр. 5-6, 2001, 61-81.
Славов, Слав Гносеологически анализ на структурата на научната теория, бр. 5-6, 1998, 42-51.
Славова-Соколова, Донка За метода на абстрахиране, бр. 5-6, 1998, 25-35.
Стефанов, Ангел Теория и истина, бр. 2, 2000, 45-47.
Тасева, Енгелсина Достоверност и правдоподобие – съвременни щрихи, бр. 5-6, 2002, 135-142.
Фреге, Готлоб Какво е функция?, бр. 5-6, 2001, 55-61.
ИДЕИТЕ НА АДАМ СМИТ
Върбанов, Иван Моралната философия на Адам Смит – адекватна основа на „богатството на народите”, бр. 2, 2013, 163-175.
Кацарски, Иван Икономика, държава, право и морал във философско-историческата концепция на Адам Смит, бр. 2, 2013, 150-162.
ИДЕЙНИ ПРОЕКЦИИ
Иванов, Николай Концепцията на Г. Фехнер за трите мотива на вярването, бр. 6, 2012, 67-76.
Сивилов, Любен Случаен разговор за детерминизма (Ч. ІІ), бр. 6, 2012, 57-66.
ИЗ АКТУАЛНАТА БЪЛГАРСКА КУЛТУРА
Драгоева, Румяна Разговор с Георги Павлов (Павлето), бр. 3, 1994, 143-147.
ИЗ ЕСТЕТИКАТА НА ХХ ВЕК
Данто, Артър Политиката на въображаемото, бр. 1-2, 1992, 145-158.
Дики, Джордж Дефинирайки изкуството, бр. 1-2, 1992, 89-94.
Кроутър, Пол Отвъд изкуството и философията (деконструкцията и постмодерното сюблимно), бр. 1-2, 1992, 138-144.
Кънева, Соня Парадоксите на постмодернизма, бр. 1-2, 1992, 120-137.
Маринова, Мила Естетика и утопия, бр. 1-2, 1992, 3-14.
Мол, Абрахам Комуникационни модели и промени на социалните структури: обществото като система, бр. 1-2, 1992, 64-76.
Пешева, Маргарита Универсумът на копието – автентичност и повторяемост (Абрахам Мол и неговите идеи за тиражиране и съхраняване на художествените произведения), бр. 1-2, 1992, 46-63.
Попски, Стефан Арнолд Хаузер – художествен стил и групови идеологии, бр. 1-2, 1992, 26-38.
Рийд, Хърбърт Функцията на изкуствата в съвременното общество, бр. 1-2, 1992, 15-25.
Сантаяна, Джордж Въображението, бр. 1-2, 1992, 114-119.
Спасова, Правда Институционалната теория на изкуството, бр. 1-2, 1992, 77-88.
Стъпова, Иванка Чувството за красота или субективната аксиология на Джордж Сантаяна, бр. 1-2, 1992, 95-113.
Хаузер, Арнолд Класи и култура, бр. 1-2, 1992, 39-45.
ИЗ ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ФИЛОСОФИЯ
Кацарски, Иван Към биографията на българската интелигенция и българския политически елит, бр. 11-12, 1992, 72-77.
ИЗ ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ФИЛОСОФСКА МИСЪЛ
Марчев, Фотин „Славянска философия” – основа на натурфилософската система на д-р Петър Берон, бр. 5-6, 2000, 38-46.
110 години от рождението на акад. Тодор Павлов (кръгла маса), бр. 5-6, 2000, 12-38.
ИЗ ИСТОРИЯ НА ФИЛОСОФИЯТА В БЪЛГАРИЯ
Бласко, Андрей Партийна и безпартийна философия, бр. 3, 1997, 48-53.
Поликаров, Азаря Из спомените за акад. Тодор Павлов (По повод на 20 години от неговата кончина), бр. 3, 1997, 53-69.
ИЗ ИСТОРИЯТА НА ФИЛОСОФСКАТА МИСЪЛ В БЪЛГАРИЯ
Асенова, Камелия Морбидният дискурс в живота и творчеството на Ницше и П. П. Славейков, бр. 4, 2006, 98-105.
Латев, Латьо Концепцията на Д. Михалчев за свободата на волята, бр. 4, 2006, 105-110.
Пата, Йозеф Българската философия, бр. 4, 2006, 94-97.
ИЗМЕРЕНИЯ НА ЕСТЕТИЧЕСКОТО В ИЗКУСТВОТО И КУЛТУРАТА
Декова, Галина Пластичното и езикът на безусловното в „История на пластичните изкуства“ от Николай Райнов, бр. 4, 2020, 43-55.
Марков, Митко Идеологии за тялото и пола във философската естетика и култура през ХХ век, бр. 4, 2020, 64-80.
Янева, Емануела Естетико-политически дискурс: репрезентация и режими на видимост, бр. 4, 2020, 56-63.
ИЗМЕРЕНИЯТА НА ЕСТЕТИЧЕСКОТО В НОВИ ПРЕВОДИ
Бенямин, Валтер Кичът на сънищата, бр. 3, 2019, 135-137.
Луман, Никлас Обособяване на изкуството. Автономността на изкуството, бр. 3, 2019, 114-134.
ИЗМЕРЕНИЯ НА СУБЕКТНОТО
Димитров, Ивайло Въображението у Кант – способност или сила?, бр. 1, 2011, 15-27.
Стойчев, Владимир Cogito ergo corpus habeo: церебралният субект, бр. 1, 2011, 27-42.
Турлаков, Николай Редуцирането на автентичността в „Рефлективната автентичност” на Ферара, бр. 1, 2011, 43-57.
ИЗРАЗИТЕЛНОСТ И ЗНАЧЕНИЯ
Лешков, Андрей Звукът като смисъл. (Въпросът за битието на музиката), бр. 5, 2017, 92-102.
Стоянова, Снежанка Изграждане на вътрешна красота чрез арттерапевтичната работа с глина, бр. 5, 2017, 119-125.
Табаков, Мартин Семантични манипулации в публичния дискурс, бр. 5, 2017, 144-155.
Цигов, Тодор Архитектурен активизъм/параметризъм – логоптика: теза/антитеза – синтез, бр. 5, 2017, 126-143.
Япова, Кристина Взирането и вслушването в музиката, бр. 5, 2017, 103-118.
ИЗСЛЕДВАНИЯ НА УПРАВЛЯЕМОСТТА
Bröckling, Ulrich Governing Triangulation: Оn Meditation, бр. 5, 2010, 46-54.
Krasmann, Susanne The “Endangerer” – Epistemology of a Political Figure, бр. 5, 2010, 55-64.
Лемке, Томас Фуко, политиката и провал: критически преглед на изследванията на управляемостта, бр. 5, 2010, 32-46.
Милър, Питър; Роуз, Никлас Управление на икономическия и социалния живот, бр. 5, 2010, 12-31.
ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ МЕТОДОЛОГИИ И ПОДХОДИ
Богомилова, Нонка Изследването на религията: философски парадигми и социологически подходи, бр. 6, 2016, 90-101.
IS THERE ANYBODY OUT THERE…
Грозданов, Борис Same Reference and Same Word in Twin Earth Thought Experiment, бр. 1, 2012, 51-62.
Пенчев, Васил Философски поглед към въвеждането на отрицателна и комплексна вероятност в квантовата информация, бр. 1, 2012, 63-78.
Петков, Стефан Метафорите в науката: животът на релефната метафора в еволюционната биология, бр. 1, 2012, 79-89.
Стефанов, Ангел The Image of the Alien Other, бр. 1, 2012, 47-50.
ИЗТОЧНА ФИЛОСОФИЯ И ПОЕЗИЯ
Копринаров, Лазар Ролан Барт: „Кратката форма, която предпочитам най-много”, бр. 6, 2009, 186-190.
Мирева, Нина След думите. Продължение и многопосочност на смисъла, бр. 6, 2009, 195-199.
Николова, Антоанета Хайку и далекоизточното разбиране за Аза, бр. 6, 2009, 191-195.
Харизанова, Зорница Някои философски и естетически подходи в традиционното японско хайку, бр. 6, 2009, 199-206.
Христова, Катя Езикът на Екзюпери – Дзен-философия и поезия, бр. 6, 2009, 206-209.
Чухов, Петър Между водопада и морето от сълзи, бр. 6, 2009, 209-214.
ИЗТОЧНА ФИЛОСОФИЯ И ПОЕЗИЯ: ЕЗИК И СЪЗНАНИЕ В ХАЙКУ
Анакиев, Димитър Непознатото съзнание в хайку (Вникването в природата и създаването на хайку), бр. 5-6, 2008, 116-120.
Балабанова, Людмила Един поглед върху световното хайку като интернационално изкуство, бр. 5-6, 2008, 129-136.
Ланю, Дейвид Първите американски майстори на хайку: Джак Керуак и Ричард Райт, бр. 5-6, 2008, 136-141.
Николова, Антоанета Хайку и предизвикателствата пред съвременното мислене, бр. 5-6, 2008, 120-124.
Пенчева, Елеонора НЕправенето на ума във философията на Дао, бр. 5-6, 2008, 124-129.
ИНТЕЛЕКТУАЛЕЦЪТ В „ПРЕКРАСНИЯ НОВ СВЯТ”
Димитров, Емил „Изповед на страдащата душа на философа”, бр. 5, 2007, 32-34.
Лосев, Алексей Писма от ГУЛАГ, бр. 5, 2007, 5-32.
ИНТЕЛИГЕНТНИЯТ ДИЗАЙН – PRO & CONTRA
Гагов, Христо Има ли Разум във вселената? Интелигентният дизайн – играч без акредитация на терена на теоретичната биология, бр. 4, 2016, 100-114.
Гурова, Лилия Интелигентният дизайн: какво той е и какво не е и как обикновен непрофесионализъм компрометира родната философия (и наука) , бр. 4, 2016, 115-125.
ИНТЕЛИГЕНЦИЯ И ПОЛИТИКА
Цацов, Димитър Сто години от рождението на Цеко Торбов, бр. 1, 1999, 101-107.
ИНТЕРСЕКЦИИ И/ИЛИ МЕТАМОРФОЗИ
Гайер, Паул Етиките на Макиавели: „Владетелят” и „Мандрагора”, бр. 2-3, 2017, 63-84.
Канавров, Валентин Преоткривайки Кант през Фуко с взор към онтологията на актуалността и реалността на философията, бр. 2-3, 2017, 45-62.
Кирилова, Виктория Метафорика на вкуса: Пруст и Кант, бр. 2-3, 2017, 85-119.
Попова, Вяра Еквивалент и метафора, бр. 2-3, 2017, 120-132.
ИСЛЯМСКА КУЛТУРА
Заур Фиридун Оглы Рашидов Сравнительный анализ религиозно-философских доктрин хуруфизма и единства бытия (вахдат ал-вуджуд), бр. 3, 2020, 49-59.
Гусенова, Джамиля Культура путешествия в исламе, бр. 3, 2020, 60-68.
ИСТИНА И ПОЛЗА
Варзоновцев, Дмитрий Проблемът „участие” в социалните изследвания (Участие, изследователска ситуация, класическа и некласическа парадигма в социалните изследвания, биографични и електорални изследвания), бр. 5, 2007, 111-122.
Джеймс, Уилям Прагматистката теория за истината и тези, които я разбират погрешно, бр. 5, 2007, 96-108.
Иванов, Николай Уилям Джеймс – разбиран, неразбиран или непоследовaтелен?, бр. 5, 2007, 108-111.
ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИ РАКУРСИ КЪМ ПОНЯТИЕТО ФИГУРА
Борисова, Силвия Фигурата на гения: варианти на граничност , бр. 5, 2020, 41-53.
Спасова, Камелия Историчност на понятието фигура у Ауербах, бр. 5, 2020, 5-39.
Фадел, Морис Отвъд фигурата, бр. 5, 2020, 54-59.
ИСТОРИЯ И ОБЩЕСТВО
Димов, Диян Социална роля и ефективност на институциите, бр. 4, 2008, 174-184.
Карагеоргиева, Анета; Иванов, Димитър Към философия на всекидневието, бр. 4, 2008, 163-174.
Пенчев, Васил Към фундаментална история, бр. 4, 2008, 156-163.
Тодорова, Мариана Развива ли се футурологията?, бр. 4, 2008, 185-192.
ИСТОРИЯ И ФУТУРОЛОГИЯ
Hitchins, Keith Modernity and Angst between the World Wars: Emil Cioran and Yanko Yanev, бр. 4, 2012, 76-90.
Неклеса, Александър Трансмутация на бъдещето, бр. 4, 2012, 91-107.
ИСТОРИЯ, ИКОНОМИКА, ИДЕОЛОГИЯ
Кацарски, Иван Щирнер – „интелектуалният динамит”, бр. 5, 2015, 105-116.
Манолов, Карамфил Неравенства в предприемачеството, бр. 5, 2015, 117-128.
Ченгелова Емилия Влиянието на минималните осигурителни доходи върху неформалната икономика, бр. 5, 2015, 129-148.
ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ЛОГИКА
Ангелова, Доротея „Логика” на Васил-Хаджистоянов-Берон в контекста на философско-логическата мисъл на ХIХ в. и днес, бр. 1-2, 2002, 121-130.
ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ФИЛОСОФСКА КУЛТУРА
Димитрова, Нина Жените в българската философска култура – първата половина на ХХ век, бр. 6, 2010, 65-79.
Кулов, Венцеслав Едно негативно мнение за диалектическия материализъм, бр. 6, 2010, 86-102.
Цацов, Димитър Конфликт на интерпретации – български контекст, бр. 6, 2010, 79-86.
ИСТОРИЯ НА РЕЛИГИЯТА
Попов, Димитър Доктрината на Залмоксис, бр. 2, 1995, 62-82.
ИСТОРИЯ НА ФЕНОМЕНОЛОГИЧНОТО МИСЛЕНЕ
Георгиева, Майя Генетичната феноменология и проблемът за интенционалността, бр. 6, 2015, 102-109.
Димитров, Стефан Феноменологичното мислене: смисълът на „при“. Хайдегеровата феноменология на битието, бр. 6, 2015, 110-116.
Камбуров, Иван Трансцендентализмът на съзерцанието в ранния будизъм, бр. 6, 2015, 59-74.
Канавров, Валентин Как е възможна една трансцендентална феноменология от Кантов тип?, бр. 6, 2015, 94-101.
Кръстева, Силвия Феноменологичният дискурс на категорията, бр. 6, 2015, 84-93.
Попов, Стефан Възприятие и крайност: феноменологически измерения на доказателството на Декарт за съществуването на „материални неща“, бр. 6, 2015, 75-83.
Раденков, Владимир Неаприорният човек между Аз (Кант) и Себе-си (Хайдегер), бр. 6, 2015, 117-142.
ИСТОРИЯ НА ФИЛОСОФИЯТА
Адеър-Тотеф, Кристофър Куно Фишер и съживяването на интереса към Кант, бр. 4, 1995, 84-89.
Атанасова, Ралица Хюмовият скептицизъм – задънена улица или открит хоризонт?, бр. 3, 1997, 99-111.
Богданов, Нено „Преодоляването” на метафизиката в концепцията на Виенския кръжок, бр. 5-6, 2002, 89-98; Онеправданата етика, бр. 1-2, 2003, 95-102.
Брентано, Франц За Аристотел, бр. 3-4, 2001, 73-84.
Василева, Нина Взаимното (об)основаване на метафизика и логика при Лайбниц, бр. 1, 2000, 102-109.
Делчев, Красимир Бароковата мисъл на Декарт, бр. 2, 1993, 33-37.
Димитрова, Ина Случайното познание – нерешеният проблем в теоретичната философия на Имануел Кант, бр. 1-2, 2004, 60-70.
Димитрова, Нина Идеи върху смисъла на историята – Димитър Михалчев срещу Янко Янев, бр. 3-4, 2000, 83-87; Самобитност и универсалност – тенденции в съвременната руска философия, бр. 3-4, 2001, 97-107.
Дърст, Дейвид Dikê и Bia: опит за реконструиране на проблема за насилието в ранната и класическата гръцка античност, бр. 3-4, 2000, 20-35.
Занев, Светослав Хегел и Дюи (Темата за образованието), бр. 3, 1996, 72-81.
Захариев, Ясен Димитър Михалчев и философската определеност на българина, (Ч. І), бр. 3-4, 1999, 56-71; Димитър Михалчев и философската определеност на българина (Димитър Михалчев и българската философска традиция), (Ч. ІІ), бр. 5-6, 1999, 55-66.
Казанджиев, Спиридон Пред извора на живота, бр. 1, 1998, 62-69; История и народ, бр. 1, 1998, 69-77.
Канавров, Валентин Върху Волф, бр. 3-4, 2000, 59-67.
Каприев, Георги Спецификата на времето при Анселм от Кентърбери, бр. 4, 1995, 73-83.
Кочев, Николай За философските възгледи на Григорий Акиндин, бр. 5-6, 1992, 99-105; Аниций Манилий Боеций – кападокиецът на VI в., бр. 3, 1993, 95-104; Към въпроса за благо, полза и наслада у Платоновия „Горгий”, бр. 5, 1993, 76-84; Поглед върху проблема за началото при богомилите, бр. 3-4, 2000, 45-54; Тайната книга, бр. 3-4, 2000, 55-58.
Кънев, Александър Ранната философия на Витгенщайн: логика на ставането й и логика на обосноваването й, бр. 3-4, 1999, 72-81; Кант и проблемът за нещата сами по себе си, бр. 5-6, 2002, 98-102; Солипсизмът и етиката на ранния Витгенщайн, бр. 1-2, 2003, 102-105; Върху една антиномия на трансценденталното познание, бр. 1-2, 2004, 71-75.
Латев, Латьо Българските философски докторантури под ръководството на Рудолф Ойкен, бр. 1, 2000, 119-126.
Линков, Евгени Философията на Хегел, бр. 5, 1995, 73-82.
Лозев, Камен В навечерието и малко след това: Джордж Едуард Мур и опровергаването на идеализма (Историко-философски картини), бр. 1-2, 2004, 33-47.
Люцканов, Росен Конституцията на частните сфери на опита посредством висшите познавателни способности в контекста на философията на Кант, бр. 3-4, 2002, 132-141.
Маркузе, Херберт Разум и революция, бр. 2, 1993, 15-32.
Милков, Николай Опит за реконструкция на „Първата философия” на Витгенщайн, бр. 2, 2001, 104-116; Формите на Ръселовия логически атомизъм, бр. 3-4, 2001, 84-97; „Истинският” Витгенщайн за предмета на философията – и предметът на философията, бр. 3-4, 2002, 117-131.
Митев, Илия Категориите възможност и действителност във философията на Кант, бр. 3-4, 1999, 85-88. Схващането на Кант за категорията случайност, бр. 3-4, 2002, 142-145.
Мур, Джордж Е. Лекциите на Витгенщайн от 1930-1933 г., бр. 5-6, 2002, 87-88.
Николова, Вяра Тримата дисиденти на Средновековието, бр. 3, 1996, 65-72.
Петров, Веселин Тезисите на Хюм за непрекъснатостта и независимостта на обектите на възприятието, бр. 3, 1997, 88-99; Проблемът за започването и завършването на движението и трактовката му от Аристотел, бр. 3-4, 1998, 94-104; Концепцията на стоиците за континуума в съпоставка с Аристотеловото схващане и с атомистичната теория, бр. 3-4, 2000, 35-45; Онтологичната концепция на стоиците за времето, бр. 5-6, 2001, 100-103.
Петрова, Фанка Безсмъртните идеи на Спиноза – мост към нашето време, бр. 3, 1997, 112-116.
Пунчев, Иван Хегеловото учение за структурата на разума като фундамент на „Науката логика”, бр. 1, 1998, 81-84.
Радев, Пламен Идеята за пансофия в произведенията на Ян Амос Коменски, бр. 4, 1995, 104-110.
Слаников, Иван Ядрови и перифериен опит, бр. 3-4, 2000, 68-83.
Стойнев, Анани Отново и отново пред извора, или есетата на Спиридон Казанджиев, бр. 1, 1998, 77-80.
Сумин, Олег За едно малко известно явление във философския живот на съветска и постсъветска Русия, чието значение изглежда небезинтересно (Предговор към интервю с Евгени С. Линков и откъс от неговата лекция „Философията на Хегел”), бр. 5, 1995, 70-73.
Сярова, Ели Към онтологичното доказателство в даоизма, бр. 2, 2001, 90-100.
Терзиев, Георги Понятието за сънуване в Декартовото „Първо размишление”, бр. 1, 2000, 110-118.
Тодоров, Добрин Характерни проблеми и възможни насоки в изследванията върху философския живот в съветското общество, бр. 1, 1997, 121-129.
Тошева, Невена Имануел Кант. Трансцендентален начин на мислене, бр. 4, 1995, 89-103.
Турлаков, Николай Хайдегеровата разработка на феноменологията като подход към онтологическата проблематика, бр. 1-2, 2003, 106-118; Платоновият въпрос за реалността на небитието, бр. 1-2, 2004, 47-60.
Хубанчев, Антоний Религиозно-философски и богословски проблеми в „Похвално слово на Св. Йоан Поливотски” от Св. Патриарх Евтимий Търновски, бр. 3, 1993, 104-113.
Цацов, Димитър Фризианството в България (Якоб Фриз и Цеко Торбов), бр. 2, 1993, 38-44; Димитър Михалчев – кантианец?! (Фактологията към една теза), бр. 3, 1996, 81-89; Ремкеанската философия като презентационистка евристика, бр. 5-6, 1997, 100-110.
Цекова, Наталия „Делящият” АЗ (Кратко представяне на Азовия феномен и неговото разбиране и интерпретация в Източната и Западната мисъл). Феноменът на Егото, бр. 1-2, 2004, 75-87.
Янева, Жана Единичните и общи съждения в силогистиката на Аристотел, бр. 3-4, 1999, 82-85.
ИСТОРИЯ НА ФИЛОСОФИЯТА: КЛАСИЧЕСКИ ТЕМИ И ИДЕИ
Франк, Семьон Към историята на онтологичното доказателство, бр. 1-2, 2009, 53-91.
ИСТОРИЯ НА ФИЛОСОФИЯТА И НАУКАТА
Бергман, Самюел Хуго Болцано и Брентано, бр. 5-6, 2001, 101-104.
Ганев, Иван Аристотеловата концепция за въображението, бр. 5-6, 2001, 116-122.
Гранже, Гастон-Жил Понятието за континуум при Аристотел и Болцано, бр. 5-6, 2001, 93-100.
Маринов, Владимир Скептическото зло и античното понятие за етика, бр. 5-6, 2001, 122-139.
Петров, Веселин Концепцията на Бернард Болцано за континуума, бр. 5-6, 2001, 104-115.
Стефанова, Малина Спиноза в подкрепа на семиотиката, бр. 6, 1996, 128-137.
Шопов, Кирил Освалд Шпенглер и Арнълд Тойнби, бр. 6, 1996, 138-141.
ИСТОРИЯ НА ФИЛОСОФИЯТА И РЕЛИГИОЗНАНИЕ
Богомилова, Нонка Двете религии: историко-философски интерпретации, бр. 1, 2019, 88-115.
КАК СЕ ПРАВИ ФИЛОСОФСКО СПИСАНИЕ У НАС
Кръгла маса: „80 години специализиран философски печат в България”, бр. 6, 2009, 5-25.
КАНТ И НИЕ
Девкова, Светла Интересът на българските автори и книгоиздатели към творчеството на Имануел Кант (Библиография на литературата на български език), бр. 5, 1994, 167-185.
КАПИТАЛИЗМЪТ: ЧОВЕШКА/ОВЕЩНЕНА СТРАТЕГИЯ
Минев, Духомир Класовата борба: илюзии и реалности, бр. 4, 2014, 84-103.
Паницидис, Хараламби Критическата теория и понятието за Просвещение, бр. 4, 2014, 73-83.
КАРЛ МАРКС И ДИМИТЪР ЗАШЕВ
Адорно, Теодор Тези против окултизма в превод на Димитър Зашев, бр. 3, 2018, 48-52.
Гинев, Никола Към неоприличимото. В памет на Димитър Зашев, бр. 3, 2018, 62.
Зашев, Димитър За превеждането на Маркс, бр. 3, 2018, 41-47.
Зашев, Димитър Ранният Маркс: естетик, бр. 3, 2018, 53-61.
КАРЛ МАРКС – НОВИ ПРОЧИТИ
Амбарева, Христина Как хакерската етика подготви преврат в сърцето на неолибералния капитализъм, бр. 2, 2015, 116-121.
Ганов, Димитър TTIP и принадената стойност, бр. 2, 2015, 105-115.
Кацарски, Иван Философия и социална теория в Кройцнахския ръкопис на Карл Маркс (Ч. I) , бр. 2, 2015, 78-89.
Табаков, Мартин Марксизмът след рухването на системата (Логически поглед отстрани) (Ч. II), бр. 2, 2015, 90-104.
КАРЛ ПОПЪР И МЕТОДОЛОГИЯТА НА НАУКАТА
Апостолов, Алекси Попъровата критика на Хегеловата философия, бр. 2, 1996, 41-45.
Герджиков, Сергей Артефактът число, бр. 2, 1996, 61-68.
Гурова, Лилия Мястото на проблемите в два типа модели на човешкото рационално поведение: Попър срещу Кун, бр. 2, 1996, 26-31.
Димитров, Асен „Антиесенциализмът” на Попър, или за поредното опровержение на реалността, бр. 2, 1996, 57-61.
Игов, Михаил След Попър: методологията на научноизследователските програми, бр. 2, 1996, 36-40.
Николов, Стоян Философско-методологически предположения в областта на молекулярната биология, бр. 2, 1996, 50-56.
Пенчев, Васил Файерабенд: наука без опит не е нито абсурдна, нито самопротиворечива идея, бр. 2, 1996, 31-35.
Сретенова, Николина Отношенията между философия на науката, история на науката, философия на историята и обща история, бр. 2, 1996, 45-50.
КАРЛ ПОПЪР И ПРОБЛЕМИТЕ НА СЪВРЕМЕННАТА ФИЛОСОФИЯ
Бузов, Вихрен Попъровият антииндуктивизъм – амбиции и резултати, бр. 3, 1995, 13-17.
Гурова, Лилия За Айнщайн, амебата и трите свята на Попър, бр. 3, 1995, 32-35.
Игов, Михаил Относно методологическия фалшификационизъм на Карл Попър, бр. 3, 1995, 17-20.
Пенов, Стефан Диалектическата логика и триалисткият интеракционизъм, бр. 3, 1995, 25-32.
Проданов, Васил Съгласия и несъгласия с Попъровата политическа философия, бр. 3, 1995, 36-41.
Тасева, Енгелсина Обосноваването: факти, доказателства и авторитети, бр. 3, 1995, 21-24.
КИНО И ЕЗИК
Pelovska, Iona The Question of Cinema: Myth, Prophecy and Technology, бр. 2, 2016, 88-99.
КЛАСИЦИ НА ФЕНОМЕНОЛОГИЯТА
Райнова, Иванка Мартин Хайдегер: поврат и просвета, бр. 7-8, 1992, 13-22.
Хайдегер, Мартин Писмо до Н. П. Уилям Дж. Ричардсън, бр. 7-8, 1992, 8-13.
Хусерл, Едмунд Идеи за една чиста феноменология и феноменологична философия, бр. 7-8, 1992, 5-8.
КЛАСИЧЕСКИ И НЕКЛАСИЧЕСКИ ЛОГИКИ
Дянков, Богдан Типове научна рационалност и проблемът за обосноваването на прехода от класически към некласически логически и семантически теории и системи, бр. 5-6, 1997, 71-78.
Илиев, Станимир Някои съвременни аспекти на будистката логика на възприятието, бр. 5-6, 1997, 94-99.
Табаков, Мартин Методологически и семантически аспекти на прехода от класическа към некласическа логика, бр. 5-6, 1997, 57-70.
Янева, Жана Силогизмът – потреба и употреба, бр. 5-6, 1997, 78-94.
КЛАСИЧЕСКИ КАТЕГОРИИ НА ЕСТЕТИКАТА
Ангелов, Валентин Естетическият опит, бр. 4, 2015, 75-84.
Стъпова, Иванка Конфликтът естетическо-етическо, бр. 4, 2015, 85-97.
Цонева, Искра За един български режисьор, за един английски готвач и за смисъла на трагедията, бр. 4, 2015, 63-74.
КЛАСИЧЕСКИ ОПОРИ И СЪВРЕМЕННИ РЕШЕНИЯ
Димитров, Емил „Красотата ще спаси света“: формула и смисъл, бр. 3, 2019, 21-34.
Стефанов, Иван От конкретизация към социализация на художествената творба, бр. 3, 2019, 5-20.
Цонева, Искра Обвиняващата мощ на една парадоксална едногласовост, бр. 3, 2019, 35-48.
Янева, Емануела Естетическа държава и еманципация. Бележки върху завършека на Шилеровия проект, бр. 3, 2019, 49-57.
КЛАСИЧЕСКИ СТРАНИЦИ
Канавров, Валентин Екскурс към „Религията в границите на самия разум”, бр. 3, 1995, 10-12.
Кант, Имануел Религията в границите на самия разум. Предговор към първото издание от 1793 г., бр. 3, 1995, 5-10.
Леви-Строс, Клод Мит и значение, бр. 2, 1996, 5-25.
Фреге, Готлоб За смисъла и значението, бр. 3, 1996, 3-17.
КЛАСИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО
Аристотел Никомахова етика. Книга Епсилон V, бр. 6, 2011, 5-22.
Белогашев, Георги Решението на Лайбниц за връзката душа – тяло през философския ракурс на Димитър Михалчев, бр. 5, 2018, 98-110.
Гичева, Димка Нов превод на „Никомахова етика” в контекста на актуалните интерпретаторски тенденции в Аристотелознанието, бр. 6, 2011, 23-30.
Делчев, Красимир Две сведения на Климент Александрийски за музиката на траките, бр. 5, 2018, 111-116.
Илиева, Аделина Класическите основи в етиката на науката. Преосмисляне на Eтоса на Р. Мъртън, бр. 5, 2018, 117-134.
Кацарски, Иван Философската система на Габриел Тард, бр. 5, 2018, 76-97.
КОГНИТИВНА ИДЕНТИЧНОСТ И НАЦИОНАЛИЗЪМ
Богомилова, Нонка Религия и идентичност (Определения и предопределения), бр. 4, 1994, 22-32.
Кацарски, Иван За природата и възникването на нацията, бр. 4, 1994, 11-22.
Кръстева, Анна Идентичност и различие, бр. 4, 1994, 39-51.
Макариев, Пламен Културна идентичност и диалог, бр. 4, 1994, 32-39.
Фотев, Георги Предпоставки и перспективи на етническата толерантност, бр. 4, 1994, 3-10.
КОНЦЕПТЪТ ФЕНОМЕНОЛОГИЯ
Димитров, Ивайло Феноменология и мислене без способности, бр. 6, 2015, 34-43.
Енчев, Кристиян Двойната (не)възможност на метафизическата форма като виртуалистки концепт, бр. 6, 2015, 44-49.
Колев, Иван Българският фронтон. Етюд от феноменология на архитектурата, бр. 6, 2015, 28-33.
Крумова, Невена Еротичната валидност на истината като междуиндивиден феномен, бр. 6, 2015, 50-58.
Стефанов, Ангел За парадоксите на динамичното време, бр. 6, 2015, 22-27.
Фон Вахтер, Даниел Как да се върнем от езика към нещата сами по себе си, бр. 6, 2015, 5-21.
КРАСИВОТО: ЛИК И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
Борисова, Силвия Митологията на красивото като митология на идентичното, бр. 4, 2017, 83-97.
Колев, Иван Динамическият трансцендентализъм в живописта на италианските футуристи, бр. 4, 2017, 136-141.
Лешков, Андрей Историйността на естетическото?, бр. 4, 2017, 98-115.
Пламенов, Петър Екстаз и трепет, или за вътрешната подвижност на естетическото, бр. 4, 2017, 116-129.
Попова, Вяра Розалинд Краус: интерпретацията на красивото като вертигонална проекция, бр. 4, 2017, 130-135.
КРЕАТИВНА И КОМЕРСИАЛНА КОМУНИКАЦИЯ
Вангелов, Никола Етиката в рекламната комуникация, бр. 4, 2019, 29-36.
Михайлов, Николай Дигиталните медии и промяната в публичната сфера, бр. 4, 2019, 37-43.
Momoh, Joe A. ‘What characterizes a dialogue?’: a disscution of Gadamer’s Concept of Dialogue and the place of the ‘Other’, бр. 4, 2019, 44-49.
Фъркова, Гергана Ролята на културния фактор при преноса на рекламни стратегии, бр. 4, 2019, 5-28.
КРИЗА ИЛИ ДУХОВНО ВЪЗРАЖДАНЕ
Руски и български автори за духовното възраждане в Русия от началото на ХХ век – покана за диалог, бр. 3, 1995, 42.
Димитрова, Нина Богоподобието – творческото призвание на човека, изявено от руския духовен ренесанс, бр. 3, 1995, 58-60.
Ермичов, Александър Руският духовен ренесанс, бр. 3, 1995, 46-49.
Кузнецов, Павел Руският духовен ренесанс и началото на ХХ век като цяло, бр. 3, 1995, 42-46.
Малчевски, Николай От „пост-ренесанса” към национална философия, бр. 3, 1995, 49-52.
Пенчев, Васил Един пасаж от Шестов, бр. 3, 1995, 60-63.
Пигров, Константин Ренесанс на руския ренесанс, или вторият опит, бр. 3, 1995, 52-54.
Сумина, Видка Семьон Франк и руският духовен ренесанс, бр. 3, 1995, 54-57.
КРИТИКА НА ЗАПАДНАТА КУЛТУРА
Михел, Дмитрий Мишел Фуко и западната медицина, бр. 3, 2020, 99-111.
Ценков, Николай За човека като техническо животно (ортегианско размишление), бр. 3, 2020, 92-98.
КУЛТУРА И ИСТОРИЯ
Ганчев, Петко Ставането на славянската православна цивилизация е нейно собствено дело, бр. 1, 2014, 92-106.
Лазарова, Ерика Богомилската вяра, бр. 1, 2014, 113-137.
Рандов, Норберт За Магнаурската школа, бр. 1, 2014, 107-112.
КУЛТУРА И МОРАЛ
Личева, Катя Делова култура и морал в съвременна България, бр. 1, 2000, 71-80.
Петрова, Елена Триумфът на хедонистично-потребителския морал, бр. 1, 2000, 80-88.
Стефанова, Малина Семиотика на културата: саморазбирането като чувство за структурна пълнота, бр. 1, 2000, 54-71.
КУЛТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ
Гърбузанова, Нина Човекът на средината – между хаоса и космоса на културата, бр. 2, 1995, 103-109.
Статева, Елена Средновековната представа за информация, бр. 2, 1995, 110-116.
Христозов, Христо Размисли върху цивилизацията (В контекста на старобългарската култура – IХ в.), бр. 2, 1995, 117-122.
КУЛТУРАТА НА БЪДЕЩЕТО
Неклеса, Александър Непознатата култура. На какъв език говори бъдещето?, бр. 6, 2010, 16-34.
Тодорова, Мария Балканите между клишето и европейското бъдеще, бр. 6, 2010, 5-16.
КУЛТУРЕН ТЕРЕН
Байчинска, Красимира; Ванчева, Весела Нестинарството в България – традиция и съвременност, бр. 4, 2011, 165-182.
КУЛТУРИ И ДУХОВНИ МАТРИЦИ
Булгаков, Сергей Руската трагедия (За „Бесове” на Достоевски, във връзка с постановката на романа в Московския художествен театър), бр. 2-3, 2007, 47-66.
Кожухаров, Иван Съдбовната безличност в Хайдегеровото мислене, бр. 2-3, 2007, 66-80.
Николова, Антоанета Към въпроса за толерантността в източната мисъл, бр. 2-3, 2007, 80-93.
КУЛТУРИ, ИДЕНТИЧНОСТИ, ЕТИЧЕСКИ СТАНДАРТИ
Байчинска, Красимира Изменят ли се ценностните доминанти на съвременната българска култура?, бр. 4, 2010, 65-80.
Варзоновцев, Дмитрий Бельото в съветския стил на живот: практики за производство на социалните идентичности и различия, бр. 4, 2010, 110-118.
Драмалиева, Валентина Различната японска бизнес етика и нейните корени, бр. 4, 2010, 81-94.
Сазонова, Лилия Европейската идентичност като проект и властови ресурс, бр. 4, 2010, 94-110.
Серафимова, Силвия От електрическата крушка до глобалното село – между имагологиите и медиалогията. Практическата философия на Еса Сааринен, бр. 4, 2010, 118-132.
КУЛТУРОЛОГИЧНИ ВИЗИИ
Ангелов, Валентин Символът в изкуството и фолклора, бр. 5-6, 1992, 113-120.
Драмалиев, Любомир Интеркултурност и културни универсалии, бр. 5, 1995, 102-115.
Козлуджов, Запрян Рефлексията и разбирането на художествения текст в системата на литературоведския анализ и интерпретация, бр. 5-6, 1992, 121-126.
Петров, Кирил Маската – човешка природа, бр. 5-6, 1992, 106-113.
КУЛТУРФИЛОСОФСКИ РЕТРОСПЕКЦИИ
Бицили, Петър Место Ренесанса в истории культуры, бр. 2, 1994, 109-118.
Делчев, Красимир Мястото на Бицили в културфилософията на Ренесанса, бр. 2, 1994, 118-121.
Свинтила, Владимир Спомени за Бицили, бр. 2, 1994, 122-125.
КЪМ ПОНЯТИЕ ЗА ПОНЯТИЯТА
Борисов, Борис Сравнителен анализ на понятията за феномен на духа у Хегел и феномен на съзнанието у Хусерл, бр. 4, 2007, 65-74.
Карагеоргиева, Анета; Иванов, Димитър Природа и структура на понятията според „Философски речник на всекидневния език”, бр. 4, 2007, 50-65.
КЪМ 70-ГОДИШНИНАТА НА АКАДЕМИК АЗАРЯ ПОЛИКАРОВ
Балатон Мышления философически (Премудрост), бр. 7-8, 1992, 98-100.
Hooker, C. A. Remarks on the development of scientific method, бр. 7-8, 1992, 71-78.
Новик, И. Б.; Чернобуз С. П. Методологический статус физики, бр. 7-8, 1992, 89-98.
Уемов, А. И. Системный подход к проблеме класификации наук и научных исследований, бр. 7-8, 1992, 79-89.
ЛИТЕРАТУРНАТА АНТРОПОЛОГИЯ: ЕСТЕТИЧЕСКИ РАКУРСИ
Копринаров, Лазар Романът и четенето във философията на Хосе Ортега-и-Гасет – Ad Intra и Ad Extra, бр. 4, 2017, 142-158.
Стъпова, Иванка Трагедията на портрета и драмата на човека (по Оскар Уайлд), бр. 4, 2017, 170-181.
Цонева, Искра Изтокът и Западът: между митологията за отцеубийството и синеубийството. Новата „Червена” книга на Орхан Памук, бр. 4, 2017, 159-169.
ЛИТЕРАТУРНАТА ИГРА: СЪЛЗИ И СМЯХ
Антов, Пламен Литературната игра, или как играе юношеско-приключенската литература, бр. 3, 2016, 108-139.
Богомилова, Нонка Игра за двама (по „Шахматна новела“ от Стефан Цвайг) , бр. 3, 2016, 165-173.
Димитрова, Нина Едипова трагика и аутизъм в българската литература (из историята на един дебат) , бр. 3, 2016, 152-164.
Турлаков, Николай Песента на чановете – „най-красноречивият език на миналото“, бр. 3, 2016, 140-151.
ЛИЧНОСТИ – НОВИ ПРОЧИТИ
Делчев, Красимир Философия на нацията на Петър Бицили, бр. 4, 2013, 5-22.
Ницше, Фридрих Моралистът Ницше (из „Човешко, твърде човешко. Фрагменти“), бр. 4, 2013, 45-55.
Пенев, Галин Трагическият мит – към един символно-космологически прочит (Лосев, Шелинг, Флоренски) , бр. 4, 2013, 23-31.
Пенчев, Деян Владимир Соловьов и Свами Вивекананда – религиозно-философските възгледи на двама братя по дух, бр. 4, 2013, 32-44.
ЛОГИКА
Ангелова, Доротея К. Луис и теорията на строгата импликация, бр. 5-6, 2002, 113-124.
Вакарелов, Кръстьо В търсене на нови основания на логиката, бр. 5, 2006, 133-141; В търсене на нови основания на логиката, бр. 6, 2006, 74-83.
Гурова, Лилия Има ли място една теория на извода в логиката на въпросите, бр. 1, 1994, 80-82.
Гънгов, Александър Логически грешки в клиничния дискурс, бр. 4, 2011, 128-142.
Дянков, Богдан Когнитивната семиотика – актуална перспектива в съвременните семиотически изследвания, бр. 1, 1994, 68-76.
Енчев, Кристиян Когнитивни контексти, интензионален релативизъм и интенционалност, бр. 5-6, 2002, 103-113; Модусите на предикация и интензионалната логика на абстрактните обекти като херменевтичен проблем, бр. 3-4, 2003, 119-126.
Личев, Валери Предпоставки на „Ли”-въпросите и процесът на познание в проблемни ситуации, бр. 1, 1994, 83-85; Еротетична логика и логика на действието: някои праксеологични аспекти, бр. 1, 2001, 60-65.
Моханти, Джитендранат Хусерл и Фреге: нов поглед към техните отношения, бр. 4, 1996, 17-24.
Пенчев, Васил Теоремата на Мартин Льоб във философска интерпретация, бр. 4, 2011, 142-152.
Попски, Стефан Пропозиции (Ч. ІІ), бр. 2, 2012, 74-87.
Ръсел, Бертран Логиката като същност на философията, бр. 4, 1996, 3-16.
Табаков, Мартин Една концепция за логичното, бр. 1, 1994, 77-79; Една идея за класификация на логическите системи, бр. 1, 1999, 46-62; Анализ и осмисляне на типологизацията в логиката, бр. 1, 2001, 49-60.
Тасева-Самодивкина, Енгелсина Логика, емпирия и доказателност, бр. 1, 1999, 62-71; Аргументацията – щрихи към портрета, бр. 2, 2012, 88-96.
Янева, Жана За логиката и пропедевтиката й, бр. 4, 1996, 25-33; Силогистиката на Луис Карол, бр. 5, 2006, 118-133; Методът на субскрипциите, бр. 6, 2006, 83-91.
ЛОГИКА И ЕЗИК
Кулов, Венцеслав За погрешното обобщение във философията, бр. 6, 2014, 69-83.
Люцканов, Росен Парадоксът на Мур и логиката на обосноваването, бр. 6, 2014, 60-68.
Паликарска, Яна Разрушаване на значението: абсурдът, бр. 4, 2008, 117-133.
Punčochář, Vít A new semantic framework for modal logic, бр. 6, 2014, 47-59.
Янева, Жана Противоречива ли е традиционната силогистика? , бр. 4, 2008, 110-116.
ЛОГИКА И КЛАСИКА
Фишер, Куно История на логиката, бр. 1, 2011, 3-14.
ЛОГИКА И КУЛТУРА
Обрешков, Николай Логически идеи във философията на древен Китай, бр. 6, 2005, 50-58.
Пенчев, Васил Квантовият компютър: квантовите ординали и типовете алгоритмична неразрешимост, бр. 6, 2005, 59-71.
Табаков, Мартин Перспективни проблеми пред логиката на ХХI в., бр. 6, 2005, 37-50.
ЛОГИКА И МЕТОДОЛОГИЯ
Кулов, Венцислав Карл Попър и теорията за обективната истина, бр. 4, 2009, 99-114.
Люцканов, Росен Философията на Л. Витгенщайн: наръчник за употреба, бр. 4, 2009, 87-99.
Тасева, Енгелсина Контекстът в математиката, бр. 4, 2009, 114-123.
Янева, Жана Учебникът по логика на Константин Бранкович, бр. 4, 2009, 124-138.
ЛОГИКА И ОНТОЛОГИЯ
Кокчиарела, Нино Формални онтологии, бр. 5-6, 2003, 61-70.
ЛОГИКА И РЕТОРИКА: МИНАЛО И БЪДЕЩЕ
Люцканов, Росен От некласически логики към универсална логика: „категорическият императив” на логиката през XXI век, бр. 1, 2008, 157-161.
Мавродиева, Иванка Виртуалната реторика – реалност, мит или нонсенс, бр. 1, 2008, 175-188.
Петков, Георги Разделението на философията и развитието на реториката като част от логиката на средновековна Западна Европа, бр. 1, 2008, 162-174.
ЛОГИКА И ФИЛОСОФИЯ
Обрешков, Николай Подходи към формалната феноменология през формалната онтология: историко-философски и историко-логически анализ, (Ч. II), бр. 3, 2015, 146-154.
ЛОГИКА, ИНТЕЛЕКТ, НАУКА
Бул, Джордж За същината на науката и устройството на интелекта, бр. 5, 2005, 49-63.
Енчев, Кристиян Интензионалност и логическа прозрачност: Хинтика vs. Куайн, бр. 5, 2005, 64-74.
Латинов, Евгени Система на пропозиционалната логика с добавен Т-оператор, бр. 5, 2005, 74-87.
Тасева, Енгелсина Фундаментално и релативно – хипотезата между реда и хаоса, бр. 5, 2005, 87-96.
ЛОГИКА НА НЕВЪЗМОЖНОТО
Ангелова, Доротея Семантики на невъзможните светове, бр. 6, 2007, 101-106.
ЛОГИКАТА НА ХХ ВЕК
Табаков, Мартин Революциите в логиката на ХХ в., бр. 1, 2000, 89-101.
ЛОГИКАТА – ПРОБЛЕМИ И РАЗВИТИЯ
Ангелова, Доротея Релационна семантика и релевантната логика, бр. 4-5, 2004, 196-206.
Табаков, Мартин Размисли и откровения на логùка, бр. 4-5, 2004, 215-227.
Тасева, Енгелсина Еталони, шаблони, монизъм, бр. 4-5, 2004, 207-214.
ЛОГИКИ
Ангелова, Доротея Граници на логическия плурализъм, бр. 2, 2006, 90-101; Някои логически подходи към сорит парадоксите, бр. 4, 2010, 168-175.
Касабова, Анита Химери и realia: Болцано и/или Майнонг за представите без предмет, бр. 4, 2010, 151-168.
Люцканов, Росен Теория на преразглеждането, бр. 1, 2006, 86-99.
Милков, Николай „Витгенщайн” и „Илиенков”: два проекта за неформална логика, бр. 1, 2006, 75-86.
Пунчев, Иван От класическа към некласическа теория на диалектическата логика, Ч. I: От класическа формална логика към класическа диалектическа логика, бр. 1, 2006, 64-75; Ч. II: От математическа „формална логика” към математическа „диалектическа логика”, бр. 2, 2006, 80-90.
Тодорова, Пролетина Отношението образ – пропозиция в „Логико-философски трактат”, бр. 5, 2007, 139-145.
Янева, Жана Традиция и съвременност в силогистиката (Екзистенциалният импорт в силогистиката), бр. 5, 2007, 123-138; Учебниците по Логика на Василий Николаевич Карпов (1798-1867) и на Васил Хаджистоянов Берон (1824-1909), бр. 4, 2010, 176-203.
ЛОГИЧЕСКИ НАХОДКИ
Табаков, Мартин За един незабелязан досега парадокс в системата на Хеър-Ниимайер, бр. 6, 2016, 135-141.
ЛОГИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ
Бенчев, Коста Утилитаризъм и логика. За едно възможно приложение на второто към първото, бр. 6, 2018, 90-109.
Лозев, Камен Лингвистичният обрат и раждането на логическия анализ на езика: Готлоб Фреге (1891–1895), бр. 6, 2018, 63-77.
Минева, Мартина Б. Ръсел и проблемът за индексичността, бр. 6, 2018, 78-89.
МАРКС – ЗА И ПРОТИВ
Мигелез, Роберто Кризата на социализма, или непредвиденото от Маркс противоречие, бр. 1-2, 1992, 52-61.
Д’Онд, Жак Маркс и правата на човека, бр. 1-2, 1992, 39-52.
МАРКС И РЕЛИГИЯТА
Богомилова, Нонка Марксовата интерпретация на религията: концептуални влияния през XX век, бр. 1, 2015, 83-92.
Лазарова, Ерика Евангелските ценности в светлината на богомилството и на марксизма, бр. 1, 2015, 93-101.
МАРКС И СОЦИОКУЛТУРНОТО ГОСПОДСТВО
Кулов, Венцеслав Три аспекта от възгледите на Карл Маркс, бр. 1, 2015, 50-54.
Куюмджиева, Ива Policy cycle, историята на културните стратегии в България и марксизмът, бр. 1, 2015, 68-82.
Мизов, Максим Карл Маркс и проблемът за цензурата, бр. 1, 2015, 55-67.
МАРКС ПРЕД СЪДА НА МЛАДИЯ БЪЛГАРСКИ ФИЛОСОФ
Ангелов, Росен Структурата на политическата философия на Маркс, бр. 4, 1993, 109-118.
Баджаков, Момчил Комунизмът като идеология и утопия, бр. 4, 1993, 119-128.
МАРКСИЗМЪТ – ЗА И ПРОТИВ
Апостолов, Алекси Критически рационализъм или марксизъм, бр. 5, 2015, 149-155.
Кацарски, Иван Философия и социална теория в Кройцнахския ръкопис на Карл Маркс (Ч. II), бр. 3, 2015, 99-109.
Найденов, Георги Марксизъм и ленинизъм, бр. 3, 2015, 127-145.
Райзман, Джордж Класическата икономика срещу теорията за експлоатацията, бр. 3, 2015, 110-126.
Табаков, Мартин Марксизмът след рухването на системата (Логически поглед отстрани) (Ч. ІІІ), бр. 5, 2015, 156-177.
МАРКСИЗМЪТ И РЕАЛНОСТИТЕ НА ХХ В.
Ганчев, Петко Марксизмът и някои възможни методологически подходи за намиране на изход от кризата, бр. 3, 1996, 49-58.
Гурова, Лилия Въпросите, с чиято помощ осмисляме една традиция (Съществува ли автентичен марксизъм?), бр. 3, 1996, 46-49.
Кацарски, Иван Класическият марксизъм – теоретичен и идеологически потенциал, бр. 3, 1996, 28-46.
Колаковски, Лешек Трите мотива в марксизма, бр. 3, 1996, 18-26.
Спасова, Правда Защо да четем Колаковски, бр. 3, 1996, 27.
МАРКСИСТКИ КОЛИЗИИ
Манова, Ива Георгий Плеханов versus Фридрих Алберт Ланге: два подхода към историята на материализма, бр. 5, 2016, 43-60.
Мизов, Максим Цимервалд 1915–2015 г.: повтаря ли се историята или става нещо друго?, бр. 5, 2016, 61-82.
МАТЕМАТИКА И ЕКЗИСТЕНЦИЯ
Андреев, Ясен Оскар Бекер: математическата екзистенция във феноменологичен контекст, бр. 1, 2010, 94-105.
Бушев, Михаил Непознатият Волфганг Паули (евристичност на архетипите, разпознаване на образи, математиката на Гьодел), бр. 1, 2010, 80-94.
МЕДИТАЦИИ ВЪРХУ ХЕГЕЛ
Герхард, Мириам Хегел и логическият въпрос, бр. 1, 2013, 5-18.
Петров, Момчил Един поглед върху Хегеловите категории Битие и Нищо, бр. 1, 2013, 19-29.
МЕТАФИЗИКА НА СПОСОБНОСТТА
Дамянова, Десислава Метафизика на способността (умението) vs. аналитика на живеенето, бр. 1, 2010, 25-31.
Дельоз, Жил Критическата философия на Кант: учението за способностите, бр. 1, 2010, 3-15.
Димитров, Стефан Хетерономията на съвест и разум в човека, бр. 1, 2010, 15-24.
Стъпов, Росен Идеализационно-фалибилистката стратегия в познанието и трансцендентализмът, бр. 1, 2010, 31-43.
… ИЛИ СПОСОБНОСТ ЗА МЕТАФИЗИКА
Енчев, Кристиян Способ(ност) за метафизика?, бр. 1, 2010, 73-79.
Любенова, Вера Трансценденталната дедукция в първото издание на „Критика на чистия разум” на Кант, бр. 1, 2010, 64-72.
Стоев, Христо Метапонятията в „Критика на чистия разум”, бр. 1, 2010, 44-63.
МЕТАФИЗИКАТА: ВЪЗМОЖНА И НЕВЪЗМОЖНА
Борисов, Борис Отношението метафизика – време във философията на Кант, бр. 3, 2008, 67-77.
Енчев, Кристиян Интензионално-логически размишления в границите на една възможна трансцендентална метафизика, бр. 3, 2008, 77-82.
МЕТАФОРИКИ В ЛОГИКАТА И В МЕТАФИЗИКАТА
Аспарухов, Валентин За онова, което го няма, бр. 2-3, 2017, 176-190.
Бенчев, Коста Модалност и индивидуалност – за свободата като субстанция на индивида у Лайбниц, бр. 2-3, 2017, 156-175.
Кръстева, Силвия Структура на възможното и тяхната метафорика, бр. 2-3, 2017, 140-155.
Stefanov, Anguel Theorizing about the Origin of the Universe, бр. 2-3, 2017, 133-139.
МЕТАФОРИТЕ
Борисова, Силвия Възможни ли са тишината и мълчанието като естетически феномени?, бр. 4, 2018, 88-98.
Лешков, Андрей Парфюмът като метафора? (Бележки за романа на Зюскинд), бр. 4, 2018, 99-113.
Пламенов, Петър Спасение на спокойствието, или за особения естетически смисъл на тази категория (дефиниции, граници, модификации), бр. 4, 2018, 114-132.
МЕТОД И ЕЗИК
Пенчев, Васил Думата, нейното значение и нейната близост, бр. 6, 1995, 105-113.
МЕТОДОЛОГИЯ В ИЗСЛЕДВАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ФИЛОСОФСКА КУЛТУРА
Батулева, Татяна Философската рецепция. Теоретични аспекти, бр. 6, 2010, 60-64.
Жабилова, Камелия Картография на българското философско наследство, или как българската философска общност „чете” историята си (1989-2009), бр. 6, 2010, 49-56.
Захариев, Ясен Перспективи и недоразумения в дискусията за периодизацията на българската философска мисъл от 60-те години на ХХ век, бр. 6, 2010, 40-49.
Латев, Латьо Около двата юбилея и отвъд тях, бр. 6, 2010, 35-40.
Тодоров, Добрин Понятието философска култура – ценно методологическо наследство, бр. 6, 2010, 57-60.
МЕТОДОЛОГИЯ И ЕМПИРИЯ
Ченгелова, Емилия Холистичен подход за конструиране на методология за емпирично изследване на „икономиката в сянка“, бр. 4, 2013, 108-128.
МЕТОДОЛОГИЯ НА НАУКАТА
Бузов, Вихрен Проблеми на логическия анализ на научния експеримент, бр. 1, 1994, 46-52.
Головински, Евгени; Дамянов, Пламен Аналогия и истинност на научните знания (Някои примери от химиотерапията), бр. 1, 1994, 61-67.
Николов, Стоян Взаимоотношението между биологично и физично в светлината на принципа на допълнителността, бр. 4, 1993, 80-88; За логиката на биологичното познание, бр. 1, 1994, 56-61.
Тасева-Самодивкина, Енгелсина Метафората „монокултура” и парадоксалният монизъм на програмите за обосноваване на математиката, бр. 1, 1994, 52-56.
МИТ И ЛОГОС ВЪВ ФИЛОСОФСКАТА ТРАДИЦИЯ
Делчев, Красимир Историософията на Херодот, бр. 6, 2005, 144-154.
Портокалска, Моника Мит и Логос в поемата „За природата” на Парменид, бр. 6, 2005, 154-169.
МИТ И МЕТАФОРА: ОНТОЛОГЕМИ, ЕКСПЛИКАЦИИ, ПРОЕКЦИИ
Антов, Пламен Хенри Дейвид Торо между, бр. 2-3, 2017, 223-238.
Борисова, Силвия „Абсолютната метаморфология” ли е „абсолютната митология”? Мостът между Лосев и Блуменберг, бр. 2-3, 2017, 191-213.
Димитров, Калоян Метафора и инореалност, бр. 2-3, 2017, 239-244.
Крумова, Невена Метафорите на Ерос, бр. 2-3, 2017, 214-222.
МЛАДИ АВТОРИ
Ангелова, Ема Ръцете на мадоните в творчеството на Вл. Димитров-Майстора, бр. 4, 2018, 188-193.
Бобоков, Пламен Корпоративната социална отговорност като действен етичен механизъм за ограничаване на корупционните практики, бр. 6, 2019, 157-166.
Вълчев, Христо Сравнение между концепцията за свободата на човека в стоицизма и в християнската философия, бр. 4, 2013, 129-135.
Петкова, Нели И рече Бог…, бр. 4, 2013, 136-138.
МНОГОЛИКОСТ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ НА ЕСТЕТИЧЕСКОТО
Борисова, Силвия Онтология на художествената творба при Гадамер, бр. 1, 2020, 24-33.
Кръстева, Силвия Конструиране на фантастичния образ. Кант и Шелинг, бр. 1, 2020, 15-23.
Стефанов, Иван Изкуство и медии, бр. 1, 2020, 5-14.
МОДЕРНА ФИЛОСОФСКА КУЛТУРА
Турлаков, Николай Абсурд и автентичност, бр. 6, 2010, 157-170.
МОДУСИ НА ЧОВЕШКОТО
Блаха, Мирослава Домът като пространство на принадлежност и признание, бр. 3, 2012, 55-58.
Буюклиев, Николай Философска интерпретация на остроумието, бр. 2, 2005, 38-53.
Дамянов, Дамян Техне и модерният мит, бр. 2, 2005, 53-59.
Димитров, Петър Различие и толерантност, бр. 6, 2004, 35-39.
Димитров, Стефан Жак Дерида – деконструкция на фоноцентричната епоха, бр. 5, 2005, 44-48.
Димитрова, Нина Разломът на битието и своеволието на индивидуалното (Към проблема за теодицеята у Семьон Франк), бр. 5, 2005, 3-14.
Динева, Гергана Коментар (към текста на Р. Ото), бр. 6, 2004, 19-25; В търсене истината на един социален феномен (Мястото на лудостта в менталната нагласа на съвременността), бр. 5, 2005, 30-44.
Драмалиев, Любомир По някои категориални проблеми в теорията на духовността, бр. 3, 2012, 71-78.
Мизов, Максим Незримите граници на носталгията, бр. 3, 2012, 59-70.
Ото, Рудолф Свещеното (Върху ирационалното в идеята за божественото и отношението му спрямо рационалното), бр. 6, 2004, 5-19.
Раденков, Владимир Езикът като саморазкриване на Бога пред Бога: една мисловна фигура в ранния Бенямин, бр. 5, 2010, 134-148.
Слаников, Иван Мисленето като синтетична психична дейност, бр. 6, 2004, 25-34.
Спикард, Джеймс Религия, човешки права и глобална култура: 12 години по-късно, бр. 5, 2010, 120-134.
Спасова, Правда Аналитичната естетика на Монроу Биърдсли, бр. 2, 2005, 59-73.
Стъпова, Иванка Странният случай доктор Джекил и мистър Хайд, бр. 2, 2005, 27-38; Двойникът срещу оригинала (Мотиви за трансформациите на двойника), бр. 5, 2005, 15-30.
МОДУСИ НА ЧОВЕШКОТО: ДУШАТА, ТЯЛОТО, АЗЪТ
Пламенов, Петър Между – corpus и ψυχή в античния модел за човека, бр. 2, 2010, 63-81.
Търколева, Поля Щрихи към идеите на психоанализата за литературното творчество (Фройд, Юнг, Лакан), бр. 2, 2010, 82-96.
МОДУСИ НА ЧОВЕШКОТО: ДУХОВНОСТТА
Драмалиев, Любомир Към въпроса за теорията на духовността, бр. 1-2, 2009, 16-37.
Дюби, Жорж Проблеми и методи в културната история; Размисли за физическата болка през Средновековието, бр. 1-2, 2009, 38-45.
Лонги, Джузепе Ресурсната ограниченост, безкрайният човешки дух, бр. 1-2, 2009, 5-16.
Пенчев, Васил Хайдегер за Ницше в контекста на „Феноменология на духа”, бр. 1-2, 2009, 5-16.
МОДУСИ НА ЧОВЕШКОТО: ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИ ПОГЛЕД
Асенова, Камелия „Гласът Ницше” в творчеството на П. П. Славейков, бр. 1, 2005, 20-28.
Милков, Николай Витгенщайн за съзерцанието sub specie aeternitatis, бр. 1, 2005, 5-13.
Мирчев, Димитър Антропологични проблеми в „Лекции за Богочовечеството” и „Идеята за свръхчовека” на Владимир Соловьов, бр. 1, 2005, 13-20.
МОРАЛНИЯТ ИЗБОР
Маринова, Емилия Етичен избор и морални чувства, бр. 5, 2011, 63-73.
Миков, Иван За ролята на правилата и ценностите в процеса на вземане на решения, бр. 5, 2011, 74-80.
НАРОДОПСИХОЛОГИЯ
Йоцов, Борис Българинът през погледа на българския писател, бр. 5, 1993, 62-69.
Страшимирова, Светла Дискомфортното настояще: житейските алтернативи на българина, бр. 5, 1993, 69-75.
НАУКА И ФИЛОСОФИЯ
Стефанов, Ангел С. Совите не са това, което са: едно нетърсено откровение на съвременната наука, бр. 6, 2019, 5-13.
Andrade, Gabriel The Postmodern Attack on Science: Irrationality in the Name of Relativism, бр. 6, 2019, 14-27.
НАУКА И ЦЕННОСТИ
Драмалиева, Валентина Бизнес-етика: морален риск и морален хазарт, бр. 4, 2008, 134-145.
Михалева, Николета Относно идеята за ценностната неутралност на науката, бр. 4, 2008, 145-155.
НАУКА, ЦЕННОСТИ, ПОЗНАНИЕ
Димитров, Асен Попър и йерархичната каузалност като матрица на интелигентността, бр. 2, 2016, 11-15.
Дончев, Антон Положителната роля на субективния фактор в науката: защита срещу Попъровата критика на субективистката вероятност, бр. 2, 2016, 16-22.
Кулов, Венцеслав За една логическа грешка, свързана с термините „познание“, „свобода“, „справедливост“ и „демокрация“, бр. 2, 2016, 48-61.
Маринова, Мила Невробиологични основи на човешките ценности, бр. 2, 2016, 23-37.
Стефанов, Ангел С. Науката като ценност и ценности за науката, бр. 2, 2016, 5-10.
Тасева, Енгелсина Някои специфични аспекти на ценностната рационалност в науката, бр. 2, 2016, 38-47.
„НА ГРАНИЦАТА МЕЖДУ ФИЛОСОФИЯТА И ПОЛИТИКАТА”
Белогашев, Георги Димитър Михалчев и „идеята за интегрална Югославия”, бр. 2, 2010, 116-123.
НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ НА СОЦИОЛОГИЯТА
Иванчева, Людмила „Социално-робустата наука” като нов изследователски концепт, бр. 1, 2017, 117-127.
Спасова, Люба Връзки и взаимозависимости между процесите на външна миграция и престъпност, бр. 1, 2017, 128-139.
НЕКЛАСИЧЕСКА НАУКА И НЕКЛАСИЧЕСКИ ЛОГИКИ
Ангелова, Доротея Некласическите логики и сорит парадоксите, бр. 6, 2020, 15-33.
Енчев, Кристиян Фигури на пречупването: некласически модели и модализации, бр. 6, 2020, 67-76.
Стефанов, Ангел С. Квантово-логически и конструктивен подход към микросвета, бр. 6, 2020, 5-14.
Табаков, Мартин Философски интерпретации на некласическите логики, бр. 6, 2020, 34-66.
НЕПОДЧИНЕНИЕТО
Чолаков, Петър Джордж Бюкенън за съпротивата срещу шотландската корона, бр. 5, 2011, 105-113.
Pachkova, Petia Women Solidarity, бр. 5, 2011, 114-119.
(НЕ)ПРЕХОДНИ ПОНЯТИЯ НА ВРЕМЕТО
Варджийска, Евелина Иновативност и продуктивност на трансформацията на понятията, бр. 1, 2010, 128-139.
Коларов, Радосвет Трансмодалната идея, бр. 1, 2010, 122-128.
Михова, Недялка Разговор за диалектиката, бр. 1, 2010, 145-156.
Петров, Сава Опасността да хванеш природата в противоречие, бр. 1, 2010, 106-121.
Филипов, Филип Метафорите на съзнанието, бр. 1, 2010, 139-145.
НОБЕЛОВИ ЛАУРЕАТИ
Иванова, Ивелина Интелектуалецът in-between, бр. 3-4, 2002, 39-44.
Найпол, Видиадхар Синтез и мимикрия, бр. 3-4, 2002, 34-39.
НОВИ ПРЕВОДИ
Асман, Ян Теорията на Карл Ясперс за осевото време като евристика при анализа на култури, бр. 4, 2020, 138-150.
НРАВСТВЕНОСТ И ОБЩЕСТВО
Геров, Иван Моралното конституиране чрез другостта в етическите концепции на Еманюел Левинас и Мартин Бубер, бр. 5, 2007, 74-82.
Лазаров, Максим Иновационно движение и ценностна система, бр. 5, 2007, 83-89.
Маринова, Емилия Моралните чувства и тяхната амбивалентност, бр. 5, 2007, 49-62.
Миков, Иван Етиката пред предизвикателствата на съвременността: секция „Етика” (ИФИ, БАН) през последното десетилетие, бр. 5, 2007, 89-95.
Петрова, Елена Риск и морална чувствителност, бр. 5, 2007, 62-74.
Христова, Станка Как да „одумваме” стволовите клетки етично, бр. 5, 2007, 35-49.
ОБЩЕСТВО И ДУХОВНОСТ
Апостолов, Алекси Ленин и болшевишкият генезис, бр. 2, 2013, 118-126.
Босаков, Веселин Обективността на културните явления в контекста на „хуманистичния коефициент” на Флориан Знанйецки, бр. 2, 2013, 141-149.
Пенов, Стефан Религия, култура, ортодоксалност, бр. 2, 2013, 134-140.
Петрова, Елена Културата на самоотричането: невъзможността на бъдеш морален, бр. 2, 2013, 127-133.
ОБЩЕСТВО И ЗНАНИЕ
Николова, Благовеста Съвременните общества, основани на знанието, бр. 5, 2013, 66-79.
Пенчев, Васил Цивилизационният подход и „разумът в историята”, бр. 5, 2013, 56-65.
ОБЩЕСТВО И ИНТЕГРАЦИЯ
Босаков, Веселин Ромите между Сцила на различността и Харибда на етностереотипите, бр. 1, 2015, 117-132.
Златанова, Валентина Етническите отношения: теория и практика, бр. 1, 2015, 102-116.
ОКОЛО КАНТ
Канавров, Валентин Дилеми на Кантовия трансцендентален схематизъм, бр. 4, 2012, 56-67.
Флоровски, Георгий Към метафизиката на съждението, бр. 4, 2012, 68-75.
ОКОЛО ХАЙДЕГЕР
Делчев, Красимир Възнамеряваното от Хайдегер „преодоляване на естетиката“ и някои възражения срещу него, бр. 4, 2016, 43-48.
Узунов, Николай Взаимоотношението между поезия и философия (Мартин Хайдегер. Случаят „Хьолдерлин“), бр. 4, 2016, 49-60.
Хайдегер, Мартин Два текста за „преодоляването на естетиката“, бр. 4, 2016, 37-42.
ОНТОЛОГИЯ И ПОЕТИКА
Дамянова, Десислава Креативната потенция в даоизма като онто-поетическа корелация, бр. 5, 2020, 60-74.
Димитров, Чавдар Емоционално-наративното съществуване, бр. 5, 2020, 75-97.
ОНТОЛОГИИ НА ВРЕМЕТО
Димитров, Стефан Конститутивните възможности на мисленето – смисловата конституция на естествената или непосредствено дадена вещ, бр. 3, 2009, 110-120.
Енчев, Кристиян Метафорите като критико-исторически онтологеми на духовността, бр. 3, 2009, 121-129.
Петров, Веселин Какво представлява Уайтхедовата „Епохална теория за времето”, бр. 3, 2009, 98-110.
ОНТОЛОГИЧНИ ОПТИКИ
Пенчев, Васил Символът в познанието на съдбата, бр. 1, 2008, 100-108.
Петров, Веселин Милич Чапек: бергсонианецът-процесуалист, бр. 1, 2008, 75-89.
Турлаков, Николай Онтологични аспекти на философското съзряване на темата за автентичността при Щирнер и Киркегор, бр. 1, 2008, 58-74.
Хаузър, Нейтън Пърс в XXI век: шанс за разкайващия се фалибилизъм, бр. 1, 2008, 46-57.
Цацов, Димитър Всичко е център (виртуалистки размисли) , бр. 1, 2008, 90-99.
ОНТОЛОГИЯ И НАУКА
Димитров, Стефан Задача на онтологията, бр. 2, 2008, 151-155.
Игов, Михаил История на науката и философия на науката: трудни взаимоотношения, бр. 2, 2005, 116-124.
Клифорд, Уйлям Върху природата на нещата сами по себе си, бр. 2, 2008, 130-138.
Пенчев, Васил Онтология на квантовата информация, бр. 2, 2005, 110-116; Прозренията на Уйлям Клифорд, бр. 2, 2008, 139-150.
Петров, Веселин Бергсоновата философия в контекста на концепцията му за непрекъснатостта на траенето (По случай 145 г. от рождението на мислителя), бр. 2, 2005, 98-110.
О/ПОЗИЦИИ
Лазарова, Ерика За една „ария на клеветата“, бр. 4, 2016, 90-99.
Пенев, Галин Възможно ли е дуалистично християнство? , бр. 4, 2016, 61-66.
Стойнев, Анани По повод един „принос“, бр. 4, 2016, 67-89.
ОПОРИТЕ, БЕЗ КОИТО НЕ МОЖЕ: ЕСТЕТИЧЕСКИ ПРЕВОДИ
Бахтин, Михаил Aвтор и герой в естетическата дейност, бр. 1, 2020, 72-84.
Сантаяна, Джордж Чувството за красота. Част І. Природата на красотата (откъс), бр. 1, 2020, 64-71.
ОТГЛАС ОТ ХIХ СВЕТОВЕН КОНГРЕС ПО ФИЛОСОФИЯ
Димитров, Асен Да очакваме ли поредния прелом в човешката история?, бр. 1, 1994, 99-101.
Райнова, Иванка Човечеството в повратен момент (Рефлексии от ХIХ Световен конгрес по философия), бр. 5, 1993, 25-30.
Рикьор, Пол Рефигурацията – равносметка след четиридесет години (Интервю), бр. 5, 1993, 14-21.
Рорти, Ричард Отвъд тайнството, или философията в служба на демокрацията (Интервю), бр. 5, 1993, 21-24.
Тиминиецка, Ана-Тереза Креативният опит в светлината на феноменологията на живота (Интервю), бр. 6, 1993, 137-147.
ОТГОВОРНОСТ И ВИНА
Беднарж, Милослав Тоталитарният режим и колективната вина, бр. 1-2, 1992, 91-94.
Бласко, Ендрю Вина и творчество, бр. 1-2, 1992, 85-88.
Лунеев, Виктор Субекти на отговорността на социалистическия тоталитаризъм, бр. 1-2, 1992, 88-91.
Мате, Рейес Размишления върху една философия на историята, бр. 1-2, 1992, 62-76.
Рокмор, Том Философия, интелектуална отговорност и интелектуална вина, бр. 1-2, 1992, 77-85.
Томович, Слободан Антихуманизмът на комунистическата идея, бр. 1-2, 1992, 94-100.
ОТЗВУК ОТ „КРЪГЛА МАСА” ЗА СЪВРЕМЕННИТЕ ПРОБЛЕМИ НА СОЦИАЛНИТЕ НАУКИ
Градинаров, Борислав Социалните науки на кръстопът, бр. 3, 2009, 90-93.
Данова, Диана „Методологическата война между социалните науки?”, бр. 3, 2009, 93-95.
Димитров, Ивайло Сатурновата дупка на европейската рационалност (Или по-скоро за ‘Китаеца от Кьонигсберг’ и аватарското въображение), бр. 3, 2009, 95-97.
Димитрова, Ина Когато хуманитарните науки оказват „хуманитарна” помощ: антрополози на война, бр. 3, 2009, 84-87.
Кацарски, Иван Науката – начини на употреба, бр. 3, 2009, 87-89.
ОТ ДОСТОЕВСКИ КЪМ НИЦШЕ
Иванчев, Димитър Проблемата за личността у Достоевски, бр. 3, 2011, 87-92.
Канавров, Валентин Нихилизмът на Ницше, бр. 3, 2011, 92-112.
ОТ ТОТАЛИТАРНО КЪМ ПОСТОТАЛИТАРНО ОБЩЕСТВО
Баджаков, Момчил „Естествен” или „изкуствен” е произходът на нашето общество?, бр. 6, 1993, 54-57.
Зиновиев, Александр О Сталине и сталинизме, бр. 6, 1993, 25-29.
Найденов, Георги Естествен или доктринален е произходът на „социалистическите” общества?, бр. 6, 1993, 29-39.
Панчев, Гавраил Комунизмът като комунизъм, бр. 6, 1993, 39-50.
Ценов, Иван Посткомунизмът – рожба на революции „от горе”, бр. 6, 1993, 51-53.
ОЧЕВИДНОТО И НЕОЧЕВИДНОТО В ТВОРЧЕСТВОТО НА ДОСТОЕВСКИ
Ганов, Димитър „Хуманистичният антисемитизъм” на Достоевски, бр. 3, 2011, 69-76.
Захаров, Владимир Колко прави две по две, или неочевидността на очевидното в поетиката на Достоевски, бр. 3, 2011, 63-69.
ПАРАДОКСИ И ДИЛЕМИ НА СИГУРНОСТТА
Ланцило, Мария Лаура Управление на страха: от епохата на модерността до глобалната епоха, бр. 5, 2009, 95-105.
Пап, Андраш Комедията от грешки в динамиката на сигурността – конституционните права и изплъзващото се възприятие за сигурност, бр. 5, 2009, 106-120.
Рийд, Джулиан Значението на лекциите на Фуко „Сигурност, територия, население” за теорията на международните отношения, бр. 5, 2009, 136-144.
Сотирова, Даниела Криза и етика: глобална криза и промените в бизнес-етичния дискурс, бр. 5, 2009, 85-95.
Ходжа, Улвие Олигархично отклонение в управленските модели на демократичните режими, бр. 5, 2009, 120-135.
ПАРАДОКСИ НА МИСЛЕНЕТО
Димитров, Стефан Конституцията на предмета на съзнанието и въпросът за пасивността, бр. 5, 2012, 67-79.
Люцканов, Росен Епистемичните парадокси и слепите петна на мисленето, бр. 5, 2012, 80-92.
Сивилов, Любен Случаен разговор за детерминизма (Ч. ІІ), бр. 5, 2012, 93-111.
ПЕРСОНАЛИИ ОТ СЛАВЯНСКАТА ФИЛОСОФСКА ТРАДИЦИЯ
Вишеславцев, Борис Богооставеността, бр. 3, 2009, 58-62.
Кожухаров, Иван Ян Паточка: „Войните на ХХ в. и ХХ в. като война” – принос към онтологическия дискурс на съвременното осмисляне на войната, бр. 3, 2009, 75-83.
Крохина, Надежда Софиологията на Владимир Соловьов и нейното отражение: софийната традиция на руската мисъл и литература, бр. 3, 2009, 63-74.
ПЕРСПЕКТИВИ КЪМ ОНТОЛОГИЧЕСКАТА „МИНИМАЛНА РАЗЛИКА“ В ИЗКУСТВОТО
Аврамов, Никифор Частичност, цялост и изкуство, бр. 4, 2020, 34-42.
Енчев, Кристиян „Сляпото петно“ в индексикалните аналогии на опита (Тезиси към поетиката на разколебания образ), бр. 4, 2020, 17-25.
Пенев, Галин Визуално пространство и илюзия, бр. 4, 2020, 26-33.
Стефанов, Иван Художествената кариера на кича, бр. 4, 2020, 5-16.
ПЕТИ ПОПЪРОВ СИМПОЗИУМ
Апостолов, Алекси Ситуационна логика и изследователска програма, бр. 5-6, 1999, 72-74.
Бузов, Вихрен Бейсианизъм или попърианство, бр. 5-6, 1999, 70-72.
Гурова, Лилия Видове правдоподобие, бр. 5-6, 1999, 67-69.
Гърдев, Ивайло Истина и правдоподобие при Платон и в Интернет, бр. 5-6, 1999, 97-100.
Димиев, Станчо Сходство и различие между философията и науката, бр. 5-6, 1999, 75-79.
Желязкова, Таня Разбиране и правдоподобност, бр. 5-6, 1999, 103-106.
Игов, Михаил Бойл, Далтон и понятието химически елемент, бр. 5-6, 1999, 79-86.
Николов, Стоян Физично и биологично, бр. 5-6, 1999, 86-94.
Петров, Веселин Безкрайното минало на вселената – истина или правдоподобие? (Историко-философски корени на проблема), бр. 5-6, 1999, 94-96.
Стойчев, Владимир Истината за предмета: в плен на акциденциите, бр. 5-6, 1999, 100-103.
Янакиев, Константин Какво да правим като философи на науката?, бр. 5-6, 1999, 106-108.
ПОЗИЦИИ
Делчев, Красимир Философия на понятието „артефакт“. Значимостта на артефактите в личната – биографична, в племенната, държавна, национална и световна история, бр. 6, 2017, 111-117.
Manolache, Viorella The Posthuman Сondition of Europe, бр. 6, 2017, 118-127.
ПОЗНАНИЕ И РЕАЛНОСТ
Делчев, Красимир Ренесансовият скептицизъм на Санчес в “Quod nihil scitur”, бр. 4, 2019, 130-138.
Русенов, Илия Експерименталната философия между наука и хуманитаристика, бр. 4, 2019, 139-147.
Сивилов, Любен Магическата база на съзнанието, бр. 4, 2019, 98-129.
ПЛУРАЛИСТИЧНИ ПОДХОДИ КЪМ ТЕОРИЯТА НА МОРАЛА
Batuleva, Tatiana The Ethics of Difference and the Two-Subject Culture in the Works of Luce Irigaray, бр. 3, 2015, 11-21.
Босаков, Веселин Традиционно и модерно: ислямът в секуларен контекст, бр. 3, 2015, 31-47.
Минева, Силвия Дихотомията морал/право в контекста на свободата като етическа категория, бр. 3, 2015, 22-30.
Михайлов, Николай Св. Августин и проблемът за висшето благо, бр. 3, 2015, 5-10.
ПОЗИЦИИ: КОНТИНУИТЕТ/ДИСКОНТИНУИТЕТ В БЪЛГАРСКАТА ФИЛОСОФИЯ
Стойнев, Анани Силата на слабата мисъл, бр. 5, 2011, 120-132.
Цацов, Димитър Необходим коментар към едно негативно мнение, бр. 5, 2011, 133-140.
ПОЗНАНИЕТО: СВОБОДА И ГРАНИЦИ
Васева, Юлия Цветовото възприятие като проблем (Философски, научни и философско-научни теории за цветовете), бр. 2, 2005, 137-144.
Иванов, Николай Съмнение, вярване и истина – теорията на научното изследване на Ч. Пърс, бр. 2, 2005, 133-136.
Кънев, Александър Кантовото деление на съжденията и проблемът за крайността на познанието, бр. 2, 2005, 125-133.
ПОКАНА ЗА ДИСКУСИЯ
Табаков, Мартин Марксизмът след рухването на системата (Логически поглед отстрани), бр. 1, 2015, 5-22.
ПОЛ И СУБЕКТ
Батулева, Татяна Жорж Дюби за женското, или между структурата и събитието, бр. 3, 2009, 143-148.
Дюби, Жорж Откъси от „Рицарят, дамата и духовникът”, бр. 3, 2009, 130-143.
Rafi, Elika Phenomenology of Experience and Illusions of Subject-Objectivization, бр. 3, 2009, 148-157.
ПОЛИТИКА И НАУКА
Стефанов, Ангел; Лешков, Андрей Политиката към науката и образованието: бележки за необходимостта от промяна, бр. 1, 2018, 5-13.
ПОЛИТИЧЕСКА АНТРОПОЛОГИЯ
Дунов, Здравко Диктаторът и демократът: Стефан Стамболов и Тодор Икономов, бр. 1-2, 2004, 111-131.
ПОЛИТИЧЕСКИ СИСТЕМИ И ДОКТРИНИ
Апостолов, Алекси Теориите за тоталитаризма, бр. 5, 1993, 55-61.
Делчев, Веселин Поглед към политическата демокрация във Франция, бр. 5, 1993, 50-55.
ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ЕЗИК
Гънгов, Александър Паралогизми и софизми в публичното пространство, бр. 1, 2005, 29-42.
Мизов, Максим Етическа дисекция на политическите графити, бр. 1, 2005, 42-52.
ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ (Докторантски блок)
Асенов, Мариян Сърл за понятията при Фреге, бр. 6, 2011, 68-70.
Жекунов, Михаил Метафората – значение и интерпретация, бр. 6, 2011, 83-85.
Иванов, Димитър Г. Понятието за истина, бр. 6, 2011, 75-77.
Карагеоргиева, Анета Семинар-симпозиум на тема „Понятие и значение”, бр. 6, 2011, 67-68.
Мартинова, Павлина Референция и предикация (в лингвистична перспектива), бр. 6, 2011, 71-72.
Милушева, Иглика Латински понятия за „добродетелност” в метрична епитафия от Никопол, бр. 6, 2011, 81-83.
Николова, Албена Истината като философски и правен термин, бр. 6, 2011, 77-80.
Панков, Борис Прокситипове, умозаключения и контекст, бр. 6, 2011, 72-75.
ПО ПОВОД СЕДЕМДЕСЕТГОДИШНИНАТА НА ПРОФ. ИСАК ПАСИ
Лазарова, Ерика Ницше, или изкуството на иманентната диалогичност, бр. 1, 1998, 8-16.
Ницше, Фридрих Фрагменти, бр. 1, 1998, 3-7.
ПО ПОВОД 100 ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА ЛУИС КАРОЛ
Янева, Жана Сорити (Обобщена теория за решаване на силогизми), бр. 3-4, 1998, 75-93.
ПОСТМОДЕРНИЗМЪТ: ИДЕИ И ДИСКУРСИ
Батулева, Татяна Философски аспекти на постмодерната рационалност, бр. 11-12, 1992, 18-20.
Мелос, Кула Новата критика и проектът на самостта, бр. 11-12, 1992, 12-17.
Мигелез, Роберто Демокрация и рационалност: модели и извращения, бр. 11-12, 1992, 21-27.
Райнова, Иванка Постмодерният дискурс и постмодернизмът, бр. 11-12, 1992, 5-11.
ПОТЕНЦИАЛНОСТ И ФИГУРА
Енчев, Кристиян Потенциалност на освободеното време (щрихи към идеята за една възможна виртуалистка метаморфизика), бр. 2-3, 2017, 36-44.
Манчев, Боян Възможността, която желае (за една динамична онтология), бр. 2-3, 2017, 5-16.
Тенев, Дарин Потенциите на фигурата: между наративните характери и реторическите похвати, бр. 2-3, 2017, 17-35.
ПРАВИЛАТА НА ИГРАТА В ИЗКУСТВОТО
Попов, Иван Легитимността на правилата в изкуството, бр. 3, 2016, 88-101.
Спасова, Правда Изкуството като игра за възрастни – от дадаизма до Ан Уейуей, бр. 3, 2016, 102-107.
ПРАВОТО ДА СЕ ФИЛОСОФСТВА
Зашев, Димитър Уводна бележка, бр. 1, 1993, 119.
Сотирова, Даниела Философията като професия и философия на професията, бр. 1, 1993, 120-128.
Тодоров, Добрин Ориентири в манталитета и мисленето на съветския философ от епохата на „реалния социализъм”, бр. 1, 1993, 129-137.
ПРАКТИЧЕСКА ФИЛОСОФИЯ
Босаков, Веселин Флориан Знанйецки и неговата хуманистична концепция на действието, бр. 4, 2014, 165-170.
Маринова, Емилия Етическият практикум. Делови игри между колеги, бр. 4, 2014, 137-149.
Наков, Петър Етически въпроси в края на живота. Принципът на автономията и проблемът с евтаназията, бр. 4, 2014, 150-164.
ПРЕОЦЕНКИ
Гьошев, Христо Историко-философската рефлексия на Карл Райнхолд и проблемът за систематичното единство на разума, бр. 6, 2012, 95-106.
Кацарски, Иван Адам Смит – забравеният, бр. 6, 2012, 77-94.
Рождественский, Андрей Съживеното наследство, бр. 6, 2012, 107-116.
ПРЕСТЪПНОСТ И ПУБЛИЧНА ВЛАСТ
Кацарски, Иван Съвременната престъпност сред елитните кръгове и легитимността на публичната власт, бр. 5, 2010, 75-89.
Съдърланд, Едуин Престъпност на „белите яки”, бр. 5, 2010, 65-74.
ПРЕХОДЪТ – РЕАЛНОСТИ И ИДЕОЛОГЕМИ
Баджаков, Момчил Класовият подход – утопия и реалност, бр. 4, 1996, 99-103.
Найденов, Георги Основната стратегическа идеологема и нейните функции, бр. 4, 1996, 92-98.
Табаков, Мартин Анатомия на прехода. Движещи сили, идеологеми и интереси (Как стана възможен преходът, защо толкова лесно и какъв е всъщност?), бр. 4, 1996, 71-86.
Христов, Минчо Номенклатурната трансформация и илюзиите на прехода, бр. 4, 1996, 86-92.
Христова, Станка Стопанският етос на прехода – протестантски, конфуциански или…?, бр. 4, 1996, 103-113.
ПРИ ИЗВОРИТЕ НА МОДЕРНАТА ЕСТЕТИКА
Копринаров, Лазар Жанровете на страха в рисковото общество, бр. 4, 2018, 60-67.
Попова, Вяра „Параейдолия“ на Богдан Александров през оптиката на Дельоз, бр. 4, 2018, 79-87.
Цанев, Петер Изкуство в епохата на обектите или защо въпросът „Кой вижда изкуството?“ е подобен на въпросът „Кой вижда съзнанието?“, бр. 4, 2018, 68-78.
Muñoz, Rubén Sánchez; Robles, Cintia C. Luján Aesthetics and estimative in Ortega y Gasset: from neokantism to phenomenology, бр. 4, 2018, 50-59.
ПРИЛОЖНА ЕТИКА
Асенова, Ася Устната история като метод в биоетиката, бр. 4, 2010, 52-64.
Драмалиева, Валентина „Мир и щастие чрез просперитет” – един от най-грандиозните проекти на Коносуке Мацушита (1894-1989), бр. 3, 2008, 96-105.
Колев, Васил Кутията на Пандора в медицинската етика, бр. 1, 2001, 105-116.
Личева, Катя Фирмена етика, бр. 1, 1998, 114-121; Икономика и култура – проблеми на формирането на деловия морал, бр. 2, 1999, 90-98; Еволюцията на българския стопански етос, бр. 1, 2001, 116-122.
Миков, Иван Етическите кодекси между морала и правото, бр. 3, 2008, 83-95.
Мирчева, Ирина Принципи на екологическата етика, бр. 2, 1999, 98-103.
Станков, Димитър Евтаназията – самоубийство, убийство или милосърдие?, бр. 1, 1998, 103-114; Моралните предизвикателства на генетиката и генното инженерство, бр. 2, 1999, 80-90.
Сотирова, Даниела Прагматизиране на етическите понятия, бр. 4, 2010, 30-38.
Христова, Станка Дешифрирането на човешкия геном пред съда на морала, бр. 1, 2001, 93-104; Процесуални модели при взимане на (био)етични решения, бр. 4, 2010, 39-51.
ПРИЛОЖНА ЛОГИКА
Табаков, Мартин Още за парадоксите при избори, бр. 5, 2018, 135-146.
ПРИЛОЖНИ ОНТОЛОГИИ
Пенчев, Васил Неразрешимост на т.нар. първа теорема на Гьодел за непълнота. Гьоделова и Хилбертова математика, бр. 5, 2010, 104-119.
Петров, Веселин Философски изследвания и обобщения на приложните онтологии, бр. 5, 2010, 90-103.
ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ НА ФИЛОСОФСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ (ПОКАНА ЗА ДИСКУСИЯ)
Бузов, Вихрен Приносът на Философския факултет на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий” за развитието на философските изследвания и философското образование в България, бр. 1, 2005, 103-111.
Драмалиева, Валентина Преподаването на приложна етика, бр. 1, 2005, 77-89.
Дюи, Джон Моето педагогическо кредо, бр. 1, 2005, 111-119.
Петрович, Ружица Размишления върху философия на образованието като философия на живота, бр. 1, 2005, 119-122.
Писарова, Господинка; Каприева, Марияна За преподаването по философия в процеса на глобализация, бр. 1, 2005, 89-95.
Тодоров, Христо П. Проектът за философско образование в НБУ, бр. 1, 2005, 95-102.
ПРОБЛЕМИ НА АНТРОПОЛОГИЯТА И ЕТИКАТА
Богомилова, Нонка „Фантастични игри” на Недялка Михова: проблеми на етиката и антропологията, бр. 2, 2008, 112-129.
Янев, Янко Еротика. Фрагменти върху любовта, бр. 2, 2008, 106-111.
ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ДУХОВНОСТ (ПОКАНА ЗА ДИСКУСИЯ)
Игнатов, Асен Философска традиция и постмарксистко мислене в България, бр. 3, 2004, 5-11.
Кацарски, Иван Какво сме искали да чуем за генезиса на българската интелигенция? (Коментар), бр. 3, 2004, 15-21.
Майнингер, Томас Формирането на националистическа българска интелигенция (1835-1878). Заключение, бр. 3, 2004, 11-14.
ПРОБЛЕМИ НА КУЛТУРАТА
Атанасов, Николай За стратегическото мислене и влиянието на културата, бр. 4, 2013, 73-85.
Lichev, Valeri Relativity of time from historical and cultural perspective, бр. 4, 2013, 56-72.
ПРОБЛЕМИ НА ЛОГИКАТА
Angelova, Doroteya Identity Paradoxes and Their Relationship to Sorites Paradoxes, бр. 6, 2013, 70-77.
Йорданова, Светла Еротетични нормални форми, бр. 6, 2013, 78-87.
Мос, Лорънс Приложна логика: манифест, бр. 6, 2013, 52-69.
ПРОБЛЕМИ НА ЛОГИКАТА И ЕЗИКА
Angelova, Doroteya One Interpretation of Fuzzy relevant Logic, бр. 2, 2015, 5-10.
Yordanova, Svetla The Logical use of Variables and the Semantic relationism, бр. 2, 2015, 11-20.
Обрешков, Николай Подходи към формалната феноменология през формалната онтология: историко-философски и историко-логически анализ (Ч. I), бр. 2, 2015, 21-26.
ПРОБЛЕМИ НА МЕТАФИЗИКАТА И ПОЗНАНИЕТО
Динева, Гергана За възможността на историята като наука при Мартин Хайдегер (Или за трансцендентализма у Хайдегер), бр. 4, 2006, 63-74.
Куков, Вангел Съвременни дискусии за научната рационалност, бр. 4, 2006, 84-93.
Майнонг, Алексиус Относно теорията на предмета (Ч. ІІ), бр. 4, 2006, 48-63.
Слаников, Иван Извънлогически алтернативи на познанието, бр. 4, 2006, 74-83.
ПРОБЛЕМИ НА НАУЧНОТО ПОЗНАНИЕ
Батулева, Татяна Структурализмът или рационализмът на безсъзнателното, бр. 5-6, 1992, 95-98.
Донев, Георги Критерий за системност на научното знание, бр. 5-6, 1992, 84-95.
Николов, Стоян Физическата интерпретация на живото състояние, бр. 5-6, 1992, 70-84.
ПРОБЛЕМИ НА ОБЩЕСТВОТО
Баджаков, Момчил Ултралиберализмът и съвременната идеологическа криза, бр. 5, 2014, 139-150.
Гайер, Паул Ляв културен консерватизъм, бр. 5, 2014, 99-116.
Кацарски, Иван Път към Маркс през ХХI век, бр. 5, 2014, 129-138.
Личев, Валери Интерпретация и интердисциплинарност, бр. 5, 2014, 117-128.
ПРОБЛЕМИ НА ПОЗНАНИЕТО
Арсенова, Искра Проблеми на информатизацията на българското общество, бр. 2, 1995, 94-102.
Бургин, М.; Кузнецов, В. Научная теория и ее модельно-репрезентативная подсистема, бр. 6, 1993, 120-131.
Ганев, Иван Аспекти на научното познание от гледна точка на разсъдъчния и разумния тип рационалност, бр. 3, 1994, 39-47.
Герджиков, Сергей Онирология, бр. 2, 1995, 83-93.
Горанова, Анна Разиграване на думата „сигурен” в различни езикови игри на английски и български език, бр. 1-2, 2009, 138-144.
Деянов, Деян Външни отношения или релационни свойства (Опит за философско-логически анализ), бр. 1, 1993, 93-106.
Димитров, Асен Човешкото съзнание в микроеволюционна перспектива, бр. 11-12, 1992, 78-88.
Желязкова, Таня Онтологични проекции на разбирането, бр. 1-2, 2009, 118-128.
Зенковски, Василий Познание и реалност, бр. 3, 1994, 25-39.
Калайджиева, Магдалена Към въпроса за йерархичността (По повод становището на Эдуард Муратович Хакимов), бр. 4, 1995, 57-72.
Кулов, Венцеслав Диалектическият материализъм и образната теория на познанието, бр. 3, 1994, 47-57.
Кючуков, Ламбо Система и теория: идеали на конструктивния стил в познанието (Постановка на темата и програма на изследването), бр. 1, 1993, 107-118.
Лозев, Александър Трябва ли една наивна история?, бр. 6, 1993, 131-136.
Мерло-Понти, Морис Айнщайн и кризата на разума, бр. 5, 1995, 43-47.
Палюшев, Божидар Развитие на възгледите за физическия вакуум, бр. 11-12, 1992, 104-116.
Пенчев, Васил Разумът като емпирия, бр. 4, 1995, 45-52.
Стъпов, Росен Психофизиологическият проблем в хипотетико-идеализационна перспектива, бр. 11-12, 1992, 89-104.
Уайтхед, Албърт Норт Пространство, време и относителност, бр. 5, 1995, 36-43.
Фенема, Ян Пениел, т.е. човек, „трансцендиращ” хоризонталната и вертикалната трансцендентност, бр. 4, 1995, 52-56.
Цацов, Димитър Релационната онтология като евристика, бр. 4, 1995, 35-44.
Шопов, Кирил Към въпроса за онтологическото статукво на субектността в историята, бр. 5, 1995, 56-61.
Шурулинкова, Велислава Експерименти в квантовата механика, бр. 1-2, 2009, 128-137.
Янева, Жана Коперниканският преврат на Кант (или Кантовият поврат) в логиката, бр. 5, 1995, 48-56.
ПРОБЛЕМИ НА ПОЗНАНИЕТО И ЧОВЕКА
Динев, Валери Човешкото поведение през призмата на биокултурната парадигма, бр. 3, 1993, 41-47.
Мамардашвили, Мераб За призванието и точката на присъствието (Из курса „Лекции за Марсел Пруст”), бр. 2, 1998, 18-40.
Стъпов, Росен Идеализационният фалибилизъм в епистемологията, бр. 3, 1993, 23-41; Проблемът с феноменалните свойства. Болката, бр. 2, 1998, 3-17.
ПРОБЛЕМИ НА СЪВРЕМЕННАТА ЛОГИКА
Ангелова, Доротея Размитата логика и проблемът за неопределеността, бр. 4, 2009, 81-86.
Шуман, Андрей Фрактална логика на илокуциите, бр. 4, 2009, 76-81.
ПРОБЛЕМИ НА ТЕОРИЯТА НА ПОЗНАНИЕТО
Енчев, Кристиян Виртуалност и сингуларност, бр. 1, 2013, 49-53.
Люцканов, Росен Математическият структурализъм и проблемът за тъждеството, бр. 1, 2013, 54-66.
Penchev, Vasil The Kochen-Specker theorem in quantum mechanics: a philosophical comment, (Ч. І), бр. 1, 2013, 67-77; (Ч. ІІ), бр. 3, 2013, 74-83.
Сивилов, Любен Случаен разговор за детерминизма, бр. 1, 2013, 30-48.
ПРОПЕДЕВТИКА
Бешкова, Анна Предикат ли е съществуването?, бр. 6, 2011, 99-106.
Кожухаров, Иван Херменевтическа парабола, бр. 6, 2011, 106-112.
Кулов, Венцеслав Б. Ръсел за философията, бр. 6, 2011, 86-98.
ПРОПОЗИЦИИ
Попски, Стефан Пропозиции (Ч. І), бр. 1, 2012, 121-130; .
ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ И СЪСТРАДАНИЕ
Слаников, Иван Понятието за състрадание в древността, бр. 1, 2008, 213-224.
Тодоров, Димитър Лекари и болни (Психология на лекарския кабинет), бр. 1, 2008, 189-212.
ПСИХОЛОГИЗЪМ В ТОЧНИТЕ НАУКИ
Ериксон, Ерик Психоаналитични размишления по повод стогодишнината на Айнщайн, бр. 5-6, 1997, 3-20.
Обрешков, Николай Към проблема за психологизма във философията на логиката, бр. 5-6, 1997, 20-32.
ПУБЛИЧНОСТ, ИСТОРИЯ И ПОЛИТИКА
Босаков, Веселин История по време на глобализация, бр. 4, 2019, 76-92.
Давила, Николас Гомес Автентичният реакционер, бр. 4, 2019, 93-97.
Димитрова, Ани Президентът – гарант за необратимост на процеса на демократизация на българското общество, бр. 4, 2019, 50-75.
ПЪТУВАНЕТО ВЪВ ВЪОБРАЖЕНИЕТО И КОПНЕЖЪТ ПО ЗАВРЪЩАНЕТО
Петрова, Силвия Вълшебни огледала с добавена реалност: eстетическата игра със собственото тяло, бр. 3, 2019, 161-168.
Попова, Вяра Митът за Одисей като форма на мита за вечното завръщане, бр. 3, 2019, 169-187.
РАЗУМЪТ И ГЛУПОСТТА В ИСТОРИЯТА НА ФИЛОСОФИЯТА
Портокалска, Моника Определеност и неопределеност в диалога „Хармид” на Платон, бр. 3-4, 2005, 126-139.
Слаников, Иван Хелвеций за глупостта, бр. 3-4, 2005, 140-149.
РАКУРСИ КЪМ ЧОВЕКА
Видински, Васил Срещу вътрешната телеология на автопойезиса (Остаряването и футуристичните програми), бр. 6, 2011, 49-59.
Гьошев, Христо Идеята за „човечество” и човешките права, бр. 6, 2011, 40-48.
Паницидис, Хараламби В. В. Розанов – от метафизика на пола към философия на историята, бр. 6, 2011, 60-66.
РАЦИОНАЛИЗЪМ, СМИСЪЛ, ЦЕННОСТИ
Батулева, Татяна Рози Брайдоти: номадният субект и играта на различията, бр. 5, 2019, 128-140.
Желязкова, Деница Витгенщайновият антиплатонизъм. Бил ли е Витгенщайн реалист?, бр. 5, 2019, 114-127.
Hosseini, Malek Wittgenstein on Contentment, бр. 5, 2019, 111-113.
РАЦИОНАЛНО И СВЕЩЕНО
Динева, Гергана За срещата на разума със своето друго, бр. 2, 2006, 55-59.
Ото, Рудолф Свещеното. Върху ирационалното в идеята за божественото и отношението му спрямо рационалното, бр. 2, 2006, 40-55.
Стефанов, Ангел Интелигентният проект между вярата и науката, бр. 2, 2006, 60-70.
РЕВЕРАНСИ КЪМ КЛАСИКАТА В ЕСТЕТИКАТА
Антова, Ахинора Барок или постмодерност. Между Лайбниц и Дельоз, бр. 1, 2020, 34-49.
Велев, Николай Алоиз Ригъл и Макс Дворжак. Нормативност на зрението и духовност на възприятието, бр. 1, 2020, 50-56.
Пенев, Галин Понятие за символ у Алексей Лосев, бр. 1, 2020, 57-63.
РЕЖИМИ НА СИГУРНОСТ
Билгин, Пинар Различните светове на сигурност: Турция и Европейският съюз, бр. 5, 2009, 62-73.
Миниотайте, Грацина Нормативното въздействие на ЕС върху конструирането на литовската интернационална идентичност, бр. 5, 2009, 74-84.
РЕЛИГИЯ И НАЦИОНАЛНИ ЦЕННОСТИ
Димитров, Емил Националният проект, църквата и литературата, бр. 4, 2008, 33-57.
РЕЛИГИЯ И НРАВСТВЕНОСТ
Слаников, Иван Религиозни и нравствени чувства, бр.1, 1994, 86-93.
Станков, Димитър Нравствени понятия, бр.1, 1994, 93-98.
РЕЛИГИЯ И ОБЩЕСТВО: ФИЛОСОФСКИ ПОДХОДИ
Канев, Петър Парадигмалният подход за анализ на християнските ценностно-светогледни образци и нагласи в контекста на идеите на Т. Кун, бр. 1, 2008, 29-45.
Янц, Денис Световното християнство и марксизмът, бр. 1, 2008, 5-28.
РЕЛИГИЯ И РАЦИОНАЛНОСТ
Boboc, Alexandru Scientific Rationality and other Types of Rationality, бр. 3, 2020, 69-73.
Ujomu, Philip; Bature, Аnthony Respect for Human Dignity and the Mitigating of Religious Violence: an African Experience, бр. 3, 2020, 74-79.
Cernica, Viorel On Two Kinds of Temporal Reduction: A Temporal Analysis of the Evil, бр. 3, 2020, 80-91.
РЕЛИГИЯ И РЕГИОНАЛНА КУЛТУРА
Николова, Антоанета Влияние на далекоизточните религии в България, бр.1, 2005, 65-71.
Русев, Димитър Представите за време в древнославянската езическа култура, бр.1, 2005, 53-64.
Тодорова, Богдана Мюсюлманите в Европа – интеграция и баланс на интереси, бр.1, 2005, 71-76.
РЕЛИГИЯ И СОЦИУМ
Кюнцлен, Готфрид Функционалисткият подход към религията: граници и опасности, бр. 6, 2009, 90-96.
Раденков, Владимир Репрезентация v/s есхатология: един поглед към теолога Карл Шмит, бр. 6, 2009, 96-110.
РЕЛИГИЯ И ТОЛЕРАНТНОСТ
Антес, Петер Ислямът в Европа, бр. 5-6, 1997, 111-123.
Мерджанова, Ина Национализмът и религията в Източна и Централна Европа, бр. 5-6, 1997, 123-128.
Пушкаров, Лазар Безсмъртието на религията, бр. 5-6, 1997, 128-138.
РЕЛИГИЯ И ФИЛОСОФИЯ
Булгаков, Сергей Православната мистика, бр. 4, 1994, 52-58.
Мерджанова, Ина Модерната православна визия за личността, бр.4, 1994, 58-65.
Стойнев, Анани Българското езическо наследство в евразийски контекст, бр.4, 1994, 66-83.
РЕЛИГИЯ, ПОЗНАНИЕ И БИТИЕ
Вуайе, Лилиан За религиозния обект, бр. 3, 1995, 69-77.
Николова, Антоанета Дао и Бог. Идеята за първоизточника на съществуване, бр. 3, 1995, 89-95.
Пранди, Карло Научното изследване на религията от „агностична” гледна точка, бр. 3, 1995, 64-68.
Слаников, Иван Типове аргументи на идеята за безсмъртието, бр. 3, 1995, 77-88.
Тинева, Диляна Изкушение, първороден грях, изкупление. Опит за модел на познанието, бр. 3, 1995, 95-98.
РЕЛИГИЯ, ФИЛОСОФИЯ И ПОЕЗИЯ: ДИАЛОЗИ
Георгиева, Цветана „Песен на песните” на Теодор Траянов в екзистенциално-религиозен диалог с философията на Сьорен Киркегор, бр. 5, 2006, 110-117.
Личева, Милена Универсалното в учението на П. Дънов – сравнителен анализ, бр. 5, 2006, 102-109.
РЕЛИГИЯ, ЧОВЕК, ВРЕМЕ
Косиченко, Анатолий Диалогът на конфесиите в условията на глобализация, бр. 6, 2005, 22-30.
Стаматова, Клара Кораничният образ на жената в контекста на отношението Аллах-човек, бр. 6, 2005, 30-36.
Степун, Фьодор Религиозната трагедия на Лев Толстой, бр. 6, 2005, 4-22.
РЕЛИГИЯ, ЧОВЕК, УНИВЕРСУМ
Блаватска, Елена Тайната доктрина, бр. 5, 1993, 110-118.
Гийу, Андре Щастието във Византия, бр. 5, 1993, 94-102.
Златев, Константин Страшният съд на християнството през призмата на източните учения, бр. 5, 1993, 102-108.
Кокосалакис, Никос Историческата приемственост и културната специфика на източното православно християнство (Ч. I), бр. 5, 1993, 85-93; (Ч. II), бр. 6, 1993, 116-119.
Латев, Латьо Още за Ню Ейдж, бр. 5, 1993, 120-121.
Пацева, Мирена Биографична бележка за Елена Блаватска, бр. 5, 1993, 108-110.
Пемент, Ерик Движението Ню Ейдж – опит за дефиниция, бр. 5, 1993, 119-120.
РЕЛИГИЯТА – КАНОН И МОРАЛ
Стоянов, Андрей Съвременна религия, бр. 2, 2005, 145-150.
Таков, Иван Кръстът – кръстопът на канона, бр. 2, 2005, 151-155.
РЕЛИГИЯТА – ТРАДИЦИЯ И МОДЕРНОСТ
Кабурич, Зорица Социалният статус на религията. Локални проблеми на протестантството, бр. 4-5, 2004, 147-157.
Николова, Антоанета Митологично-философски прочити на идеята за творението, бр. 4-5, 2004, 187-195.
Петров, Людмил Специфики на паламитското богословие (Увод в исихастката антропология), бр. 4-5, 2004, 172-187.
Христова, Станка Ислямът встрани от модернизацията, бр. 4-5, 2004, 158-171.
РЕМИНИСЦЕНЦИИ ОТ ФИЛОСОФСКО-НАУЧНИЯ ЖИВОТ
Минков, Юлиян Още за Димитър Михалчев – един факт и теоретическо характеризиране, бр. 3, 1995, 154-156.
РЕПЛИКА
Найденов, Георги Да, какво става с марксизма и марксистите след рухването на системата?, бр. 1, 2018, 121-135.
РЕТОРИКА, КЛАСИКА, СЪВРЕМЕННОСТ
Александрова, Донка Хаим Перелман и неговата „Нова реторика”, или трактат по аргументация, бр. 3-4, 1999, 28-40.
Перелман, Хаим Разговор, бр. 3-4, 1999, 40-46.
РЕФЛЕКСИИ ВЪРХУ БЪЛГАРСКАТА КЛАСИКА
Антов, Пламен „Безсъници”, или хтонът на модерната душа. Орфически субстрат в късната Яворова поезия (Ч. I), бр. 2, 2014, 93-112.
Стойнев, Анани Мигове, бр. 2, 2014, 113-123.
РЕФЛЕКСИИ ВЪРХУ МЕТАФОРАТА
Антов, Пламен 1914 и краят на Българското възраждане: Яворов като колективна метафора, бр. 1, 2016, 5-12.
Лешков, Андрей Метафорика на познанието? , бр. 1, 2016, 13-19.
РОСЕН СТЪПОВ – IN MEMORIAM
Владова, Алла За Росен, или нелеката истина, бр. 1, 1996, 21-25.
Марков, Сашо Онтологизмът – многослойна методологическа програма (In perpetuam memoriam), бр. 1, 1996, 14.
Райнова, Иванка Bonjour Tristesse (Още веднъж „лично мнение за нелични неща”), бр. 1, 1996, 16-21.
Стъпов, Росен Философската генеративност в методологически контекст, бр. 1, 1996, 3-14.
Цацов, Димитър Усещане за традиция, бр. 1, 1996, 15-16.
РОСЕН СТЪПОВ: ДВАЙСЕТ ГОДИНИ ПО-КЪСНО
Богомилова, Нонка За Росен и „фундаменталният възел” , бр. 1, 2016, 155-158.
Гурова, Лилия Лични спомени за нелични неща, бр. 1, 2016, 153-155.
Марков, Сашо Онтологизмът – многослойна методологическа програма, бр. 1, 2016, 160.
Панова, Елена Един от вечните проблеми на философията, бр. 1, 2016, 158-159.
Райнова, Иванка Онтологията на идеалното като философски праксис, бр. 1, 2016, 133-139.
Стъпов, Росен Човешкото съзнание като когнитивно-афективна цялост, бр. 1, 2016, 114-133.
Табаков, Мартин Росен: сблъсък между идеално и реално, бр. 1, 2016, 139-152.
РУСКАТА ФИЛОСОФСКА ТРАДИЦИЯ
Димитрова, Нина Православието и философията на Сребърния век – оценки и самооценки, бр. 1, 2008, 109-121.
Дончева, Цвета Василий Розанов: онтология на любовта, бр. 1, 2008, 122-138.
САКРАЛНОТО КАТО ФИЛОСОФСКИ ПРОБЛЕМ
Бачев, Мирослав Кантовата философия и опитите върху сакралното на Рудолф Ото, бр. 3, 2015, 48-55.
Делчев, Красимир Хегел и Рудолф Ото за святото, бр. 3, 2015, 56-62.
САМОРЕФЛЕКСИИ И ИДЕНТИЧНОСТИ
Георгиева, Майя Проблемът за идентичността в национални измерения, бр. 4, 1993, 60-67.
Кацарски, Иван Хамелеонството като символно-митологемно поведение, бр. 4, 1993, 67-74.
Шопов, Кирил Градообразуването в Западна Европа и в Източна и Югоизточна Европа (Разсъждения върху тема от проф. д-р Иван Кинкел), бр. 4, 1993, 55-60.
СВИДЕТЕЛСТВА
Гурова, Лилия Размишления по повод новата книга на Аристотел Гаврилов, бр. 1-2, 2004, 19-32.
Гурова, Лилия; Цацов, Димитър Българската дискусия за природата на съзнанието, бр. 1-2, 2004, 3-5.
Интервю с доцент Аристотел Гаврилов, бр. 1-2, 2004, 5-19.
СВОБОДА И ВСЕКИДНЕВИЕ
Иванова, Миглена Създаването на графити – свобода „на дребно”, бр. 2, 1998, 80-84.
Личев, Валери Психоанализа на сексуалността в нецензурирания български фолклор, бр. 2, 1998, 71-80.
СВОБОДАТА: ИЗМЕРЕНИЯ И АСПЕКТИ
Делчев, Красимир Провидение и карма, бр. 2, 1998, 52-62.
Игнатов, Асен Диалектиката на свободата у Николай Бердяев, бр. 2, 1998, 41-51.
Спикард, Джеймс Човешките права като световна религия: размишления върху идеологиите на глобализирания мултикултурен свят, бр. 2, 1998, 62-70.
СВОБОДЕН ПАЗАР И МОРАЛ
Ганов, Димитър Моралът на пазарната икономика и натрупването на капитала, бр. 4, 2014, 58-72.
Драмалиева, Валентина Справедливата цена – някои етически аспекти, бр. 4, 2014, 14-26.
Илиев, Кузман Неравенството, бедността и икономическият растеж, бр. 4, 2014, 27-35.
Кацарски, Иван Пазар, морал: може ли камила да мине през иглени уши?, бр. 4, 2014, 5-9.
Манолов, Калин Мислете, говорете, съдете!, бр. 4, 2014, 10-13.
Манолов, Карамфил Легитимност на предприемачеството, бр. 4, 2014, 47-57.
Минева, Силвия Езикът на ценностите vs езика на ерзаците (Етически прочит), бр. 4, 2014, 40-46.
Сотирова, Даниела Икономическият начин на мислене и етическият начин на действие, бр. 4, 2014, 36-39.
СЕГМЕНТИ НА СОЦИАЛНОТО ПРОСТРАНСТВО
Гарванова, Магдалена Що е проституция и има ли тя почва в социалистическа България?, бр. 1, 2016, 20-37.
СИСТЕМАТИЧНИЯТ/СИСТЕМАТИЗИРАНИЯТ МАРКС
Ганов, Димитър Маркс против държавния социализъм, бр. 1, 2015, 37-45.
Дамянов, Пламен Технологично развитие, класова, междунационална борба и интернационализъм, бр. 1, 2015, 46-49.
Каракачанов, Александър Критика на формационната концепция на Маркс от позициите на Монополния модел на социума, бр. 1, 2015, 31-36.
Кацарски, Иван Два подхода към научното дело на Карл Маркс, бр. 1, 2015, 23-30.
СЛОВО И ИГРИ
Делчев, Красимир Апокрифната кореспонденция между Сенека и Апостол Павел (текст, превод и коментар), бр. 2-3, 2007, 128-140.
Паликарска, Яна Играта на думи като аргументация, бр. 2-3, 2007, 140-154.
СОЦИАЛНА АНТРОПОЛОГИЯ
Димитрова, Нина Българската сексуалност и националният подем – щрихи от един дебат, бр. 5, 2006, 96-101.
Кацарски, Иван Неравенство, конкуренция и кооперация – биоеволюционен аспект, бр. 5, 2006, 87-96.
СОЦИАЛНА РЕАЛНОСТ И СОЦИАЛНО ДЕЙСТВИЕ
Апостолов, Валери Системи за гарантиране на безопасност и здраве при работа в българската икономика, бр. 5, 2019, 46-67.
Василев, Симеон Ритъмът на Радев и на Хемингуей е светът, бр. 5, 2019, 102-110.
Димитрова, Ани Флуктуации на доверието в президентската институция в мандатите до 2017 г., бр. 5, 2019, 68-101.
Ченгелова, Емилия Модели на поведение в общество с аномия: нормалност или девиантност, бр. 5, 2019, 5-45.
СОЦИАЛНА ФИЛОСОФИЯ
Димитрова, Ина Рефлексивността – епистемична добродетел или конститутивна кръговост на описания и реалност?, бр. 1, 2008, 139-146.
Тодоров, Тодор Структурните предпоставки на социалната свобода, бр. 1, 2008, 147-156.
СОЦИАЛНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Бенвенист, Емил Два лингвистични модела на града, бр. 4-5, 2004, 51-57.
Варзоновцев, Дмитрий Четенето в епохата на гледането, бр. 4-5, 2004, 88-97.
Владимиров, Любомир Философската лингвистика на Емил Бенвенист, бр. 4-5, 2004, 57-64.
Димитрова, Ина Разширена онтология или да вземем на сериозно „явленията”, бр. 4-5, 2004, 64-73.
Драмалиев, Любомир Дълг, отговорност, съвест, бр. 4-5, 2004, 111-129.
Николова, Ралица Големият наратив на икономиката и изказванията на стойността в паралелните светове, бр. 4-5, 2004, 73-88.
Сазонова, Лилия Самоубийството като факт на политическата реалност, бр. 4-5, 2004, 97-111.
СОЦИАЛНИ РАЗМИШЛЕНИЯ
Кондев, Ангел Православната традиция и европейската идентичност на модерното българско общество – от безкритичната апологетика към реалистичната оценка на предимствата и недостатъците, бр. 6, 2011, 113-133.
Манолов, Карамфил Избирателната активност в социалната реалност, бр. 1, 2007, 64-76.
Неклеса, Александър Несъстоялата се революция (Хегемонията на номенклатурната класа е предопределила провала на втората модернизация на Русия – постиндустриалната), бр. 1, 2007, 58-64.
Томова, Илона Етнически проблеми и вълнения в България?, бр. 3, 2006, 110-117.
СОЦИАЛНИ СИСТЕМИ И АКТЬОРИ
Игнатов, Асен Идеокрация или „Realpolitik”? (Бележки върху амбивалентността на комунистическото съзнание и комунистическата социална система), бр. 2, 2008, 66-75.
Лазаревич, Анатолий От индустриално към постиндустриално общество, бр. 2, 2008, 99-105.
Минков, Юлиян Относно неутопичната футурологична визия за усъвършенстваната отвъд капиталистическата макросоциална формация, бр. 2, 2008, 76-84.
Паницидис, Хараламби Фетишизмът и превърнатият свят на неговите форми, бр. 2, 2008, 85-98.
СОЦИАЛНИЯТ ЛИБЕРАЛИЗЪМ
Александров, Николай Интервенционализмът като идеологическа основа на социалния либерализъм във Великобритания, бр. 2, 2019, 84-95.
СОЦИАЛНО-АНТРОПОЛОГИЧНИ И ЕТИЧЕСКИ РАЗМИШЛЕНИЯ
Богомилова, Нонка Социални норми и индивидуална автономия: една антропологична визия, бр. 4, 2007, 150-163.
Костурова-Парашкевова, Мария За ерозията на човешките права (Етико-политологичен анализ), бр. 4, 2007, 164-173.
Сотирова, Даниела Морален риск и културни традиции: социално конструиране на представата за риск, бр. 4, 2007, 140-150.
СОЦИАЛНО-ФИЛОСОФСКИ РАЗМИШЛЕНИЯ
Бейсенова, Гулджан Идентичност и онтология на жестокостта: М. Фуко и Х. Мураками, бр. 5, 2010, 159-166.
Дойчев, Момчил „Политическата коректност” против нашата толерантност, бр. 5, 2010, 166-178.
Петрова, Емилия Европейските ценности и нашите ценности, бр. 5, 2010, 149-159.
СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ПРАКТИКИ
Мантарова, Анна Бежанската криза: Национални проекции на глобален проблем, бр. 2, 2018, 44-59.
Пикард, Дона; Колева, Галина; Драганова, Мариана; Накова, Албена; Ченгелова, Емилия Градското земеделие като научно-изследователско поле: теоретико-методологическа рамка, бр. 2, 2018, 60-72.
СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ПРИЛОЖЕНИЯ
Иванчева, Людмила Функционален модел на социалните въздействия на науката, бр. 6, 2016, 120-134.
СПИСАНИЕ „ФИЛОСОФСКИ АЛТЕРНАТИВИ” НА 20
Богомилова, Нонка За последните 2 х 4, бр. 6, 2012, 162-168.
СПИСАНИЕ „ФИЛОСОФСКИ АЛТЕРНАТИВИ” – ПОГЛЕД „ОТВИСОКО”: ПОСЛЕДНИТЕ 15 ОТ 62 (ПОКАНА ЗА ДИСКУСИЯ)
Кацарски, Иван Трудният език на числата, бр. 6, 2007, 138-140.
Тодоров, Добрин Годишнината на „Философски алтернативи” – повод за размисъл, бр. 6, 2007, 124-137.
СТАТУС И СЪДБА НА ДИАЛЕКТИЧЕСКОТО ПОЗНАНИЕ
Ганев, Иван Първата философска концепция за разсъдъка и разума. Платон, бр. 3, 1993, 48-62.
Гурова, Лилия Диалектическият дух, бр. 3, 1993, 92-94.
Димитров, Асен Теорията на самоорганизацията и диалектическата логика, бр. 3, 1993, 88.
Минков, Юлиян Може ли диалектиката да бъде логика?, бр. 3, 1993, 89-91.
Пенов, Стефан Неотомистка интерпретация на логиката на Хегел и Уайтхед, бр. 3, 1993, 82-87.
Пунчев, Иван Диалектически логос и космическо съзнание, бр. 3, 1993, 63-71.
Чендов, Борис Принципи на диалектическата логика – предпоставки, формулировка, основания, бр. 3, 1993, 72-82.
100 ГОДИНИ ОТ ОБЩАТА ТЕОРИЯ НА ОТНОСИТЕЛНОСТТА НА АЛБЕРТ АЙНЩАЙН
Stefanov, Anguel S. What Was Einstein’s „Biggest Mistake in Life“?, бр. 4, 2016, 126-133.
100 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО И 30 ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА ЯН ПАТОЧКА
Славова-Соколова, Донка Проф. Ян Паточка, или за достойнството и отговорността на интелектуалеца, бр. 4, 2007, 188-195.
100 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА АЛБЕР КАМЮ
Камю, Албер Из „Бележници“ II, януари 1942 – март 1951, бр. 6, 2013, 133-139.
Кунчев, Божидар „Бунтувам се, следователно ние съществуваме“, бр. 6, 2013, 122-132.
100 ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА УЙЛЯМ ДЖЕЙМС
Петров, Веселин Философските схващания на Уйлям Джеймс, бр. 1, 2010, 157-167.
100 ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА ФРИДРИХ НИЦШЕ
Вутев, Невелин Воля и свръхчовек, бр. 1, 2001, 43-48.
Градев, Владимир Фридрих Ницше: срещу слънцето на мъртвия Бог, бр. 1, 2001, 24-32.
Делчев, Красимир Характерни мисли, лица, места, мелодии и образи, вдъхновили Ницше за Заратустра, бр. 1, 2001, 20-23.
Дунов, Здравко Християнството и Фридрих Ницше, бр. 1, 2001, 12-15.
Котев, Дани Естетически светоглед. Ницше – Дионис, бр. 4, 2020, 162-169.
Латев, Латьо Ранна българска рецепция на Ницше, бр. 1, 2001, 16-20.
Лешков, Андрей Артистът във философа, бр. 1, 2001, 33-35.
Мицева, Галина Свръхчовекът на Ницше в „Тъй рече Заратустра” – интелектуалец на съвременността, бр. 1, 2001, 35-38.
Стефанов, Орлин Естетиката на Ницше и ценностите на изкуството, бр. 1, 2001, 38-43.
150 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ВЛАДИМИР СОЛОВЬОВ (1853-1900)
Данкова, Росина Екзистенциални първооснови на нравствеността (Към онтологията на съществуването), бр. 5-6, 2003, 71-80.
170 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ФРИДРИХ НИЦШЕ (1844-1900)
Делчев, Красимир Ницше за налагането на нихилизма през ХХ и ХХI век, бр. 2, 2014, 5-13.
Иванова, Галина Четенето на Ницще като предизвикателство пред литературната интерпретация, бр. 2, 2014, 14-25.
Кръстанов, Стефан Истинското лице на истината в един извънморален смисъл, бр. 2, 2014, 26-42.
Серафимова, Силвия Драмата на модерния свръхчовек. Символи и метафори в първата част от трилогията „Към Дамаск”, бр. 2, 2014, 43-51.
170 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ГОТЛОБ ФРЕГЕ
Лозев, Камен Лингвистичният обрат и раждането на логическия анализ на езика: Готлоб Фреге (1879-1890), бр. 1, 2018, 136-152.
135 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА БЪРТРАНД РЪСЕЛ
Лозев, Камен Философът Бъртранд Ръсел и идеята за превантивна атомна война, бр. 6, 2007, 114-123.
Ръсел, Бъртранд Атомната бомба и превенцията на войната, бр. 6, 2007, 107-113.
СТУДЕНТСКИ ДЕБЮТИ
Борисов, Борис Върху понятието за Аза в наукоучението на Фихте, бр. 5, 2005, 148-158.
Караджова, Лиляна Онтологическият статус на физичното и метафизичното действие при Аристотел, бр. 5, 2005, 142-147.
СЪВРЕМЕННА ФИЛОСОФИЯ
Александров, Николай Реформацията и протестантската етика като предвестници на либерализма, бр. 5, 2018, 58-66.
Иванчева, Людмила Феноменът технонаука: съвременни философско-науковедски аспекти, бр. 5, 2018, 39-57.
Мирева-Илиева, Нина Случаят Шейлок: Справедливостта над правото или правото на справедливостта, бр. 5, 2018, 67-75.
Držajić, Katarina; Kolev, Dragan Humanistic Communicative Approach in Modern Education, бр. 5, 2018, 33-38.
СЪВРЕМЕННИ ОНТОЛОГИЧНИ ОПТИКИ
Денчев, Стоян; Куманова, Александра Знание-еpisteme – знание-techne: трансформатизъм на инфосферата (Онтология на информационната среда), бр. 2-3, 2007, 168-186.
Димитров, Стефан Ценността като пределен момент на идеологическата конституция, бр. 2-3, 2007, 163-168.
Петров, Веселин Съвременни дискусии между субстанциалисти, процесуалисти и прагматисти върху прекъснатостта и непрекъснатостта на времето, бр. 5, 2005, 106-116.
Стойчев, Владимир Виртуалната реалност: съвременните перипетии на метафизиката, бр. 5, 2005, 97-106.
Турлаков, Николай Относно феноменологическите измерения на съ-битието и появата на автентичността сред тях, бр. 5, 2005, 97-106.
Цацов, Димитър Виртуалното и отслабената реалност, бр. 2-3, 2007, 155-162.
СЪВРЕМЕННИ ПОДХОДИ КЪМ КЛАСИЧЕСКИ ТЕМИ
Пато, Фабрис Психологизъм, солипсизъм и реализъм, бр. 2-3, 2007, 94-107.
Пенчев, Васил Природност на историята и историчност на природата, бр. 2-3, 2007, 112-127.
Христов, Любомир Рефлексии за универсалиите, бр. 2-3, 2007, 107-112.
СЪВРЕМЕННИ ФИЛОСОФСКИ ИДЕИ
Андре, Ларс Размисли за Сартр: перипетии на понятието „преживяно”, бр. 4, 1995, 14-21.
Богданов, Нено Витгенщайновата концепция за философията, бр.4, 1994, 99-112.
Бодрияр, Жан Екстазът на комуникацията, бр. 3, 1993, 18-22.
Браш, Стивън Постмодернизмът срещу науката и срещу фундаментализма: обзорно есе, бр. 2, 2000, 14-23.
Брогард, Берит Може ли аретическата епистемология да обясни ценността на знанието?, бр. 3, 2008, 15-31.
Гюнтер, Пит Диалектика на интуицията и интелекта: плодотворността като критерий, бр. 9-10, 1992, 47-57.
Делчева, Румяна Рос Чеймбърс – толерантност и противопоставяне, бр. 1, 1996, 65-71.
Де Ман, Пол Критика и криза, бр. 2, 1993, 45-54.
Дърст, Дейвид Хегел и Фуко за индивидуализацията и тотализацията в модерността, бр. 1, 1996, 52-65.
Иванова, Анна Телеология и Живот. Концепцията на Нагел за смисъла на телеологичните термини в биологията, бр. 6, 2007, 35-40.
Куайн, Уилърд Ван Орман Естествените видове, бр. 1, 1993, 21-34.
Кулов, Стефан Философски проблеми на американската антропология през ХХ век, бр. 3, 1994, 11-24.
Лиотар, Жан-Франсоа Хусерл, бр. 1, 1998, 17-36.
Мамардашвили, Мераб Психологическа топология на пътя (Лекция I, 6.03.1984), бр. 2, 2000, 3-13.
Маркузе, Херберт Разум и еволюция, бр. 3, 1993, 5-18; бр. 6, 1993, 6-24.
Мерло-Понти, Морис За феноменологията на езика, бр. 4, 1997, 3-16.
Милчев, Любомир Времевата проблематика в късните Хайдегерови текстове, като вътретекстова дименсия, бр. 2, 1993, 72-87; Една интерпретативна препоръка (Предговор на преводача), бр. 4, 1995, 30-34.
Моханти, Джитендранат Хусерловият тезис за идеалността на значенията, бр. 1, 1998, 36-41.
Неклеса, Александър Ценности, мислене, знание: генезис и динамика на формите, бр. 6, 2007, 5-13.
Петров, Веселин Процесуалната философия и аналитичната традиция, бр. 3, 2008, 31-42.
Попър, Карл Как аз разбирам философията, бр. 4, 1995, 3-13.
Радионов, Сергей Пространството на „алодоксията”: доминиращите интерпретации на понятието „насилие” , бр. 6, 2007, 27-34.
Райнова, Иванка Пролегомени към една феноменология на чудовищността, бр. 5, 1995, 62-69; Психоанализата и френският постмодернизъм, бр. 3, 1997, 12-18; Разграничението между философски и религиозен дискурс в творчеството на Пол Рикьор, бр. 4, 1997, 16-29.
Рикьор, Пол Хайдегер и въпросът за субекта, бр. 1, 1996, 45-52.
Рорти, Ричард Да се съхрани философията чиста: есе за Витгенщайн, бр. 1, 1996, 31-45; Философията като вид писане: есе за Дерида, бр. 5, 1996, 3-18.
Сантаяна, Джордж Сантименталното време, бр. 1, 1996, 26-30.
Фей, Томас Логика срещу автентично мислене, бр. 3-4, 2000, 3-19.
Флю, Антъни Трябва ли натурализмът да дискредитира натурализма?, бр. 2, 1994, 10-25.
Хабермас, Юрген Засягат ли възраженията на Хегел срещу Кант също и дискурсната етика, бр. 4, 1994, 84-98.
Хайдегер, Мартин Кант и проблемът за метафизиката, бр. 4, 1995, 21-30.
Харниш, Йорг Хенер Теорията за знака и теорията за граматиката в произведенията на Чарлс С. Пиърс (Знакът и неговият обект. Размисли върху етимологията на някои понятия), бр. 2, 1993, 65-71.
Хартман, Николай Философската мисъл и нейната история, бр. 3, 2008, 3-15.
Хаузър, Нейтън Пърс в XXI век: шанс за разкайващия се фалибилизъм (Ч. I), бр. 6, 2007, 13-27.
Хелер, Агнеш Елементарната етика на ежедневието, бр. 2, 1993, 54-65.
Хусерл, Едмунд Съдържание на лекциите на професор Е. Хусерл. Въведение в трансценденталната феноменология, бр. 2, 1994, 6-10.
Якобсон, Роман Айнщайн и науката за езика, бр. 3, 1997, 3-11.
Ясперс, Карл За произхода и целта на историята (Философското понятие за свобода), бр. 1, 1993, 3-20.
СЪЗНАНИЕ И ЕЗИК: ФИЛОСОФСКИ РЕФЛЕКСИИ
Каракачанов, Александър Дилемата презентационизъм – репрезентационизъм, архаична или актуална?, бр. 6, 2004, 77-84.
Коев, Тодор Смисъл и значение ├-, !1, !2, ?1 – И ?2 -изречения, бр. 6, 2004, 97-107.
Сотиров, Христо Феноменологичен идеализъм – проект и базисни структури на полагане, бр. 6, 2004, 85-97.
ТАНЦЪТ – ИЗКУСТВО И ФИЛОСОФИЯ
Андреева, Аврора Комуникативната функция на танца като предмет на философската естетика, бр. 1, 2020, 85-97.
Попова, Вяра От танцa Сема до съдбовната среща между Руми и дервиша Шамс по пътя на Любовта, бр. 1, 2020, 98-112.
ТЕОРИЯ НА ПОЗНАНИЕТО
Бакалова, Марина Възраждане на интелектуалните добродетели в съвременната аналитична епистемология, бр. 6, 2013, 35-47.
Enchev, Christian The Tension Theory of Metaphor and Its Applicability to Metaphysics, бр. 6, 2013, 48-51.
Kasabova, Anita Bolzano On Kant’s Definition Of Analyticity – Does It Fall Short Of Logical Precision (Siebel 2011)?, бр. 6, 2013, 13-34.
Стефанов, Ангел С. За (не)ефективността на философията, бр. 6, 2013, 5-12.
ТОЛЕРАНТНОСТТА
Димитрова, Мария Етиката на другостта срещу онтологията на уеднаквяването, бр. 6, 1994, 32-36.
Жирар, Рене Преследванията и техните стереотипи, бр. 6, 1994, 45-53.
Илин, И. А. За добротата, бр. 6, 1994, 20-23.
Канавров, Валентин Бележка към Кантовото „Определение на понятието за човешка раса” във връзка с темата за толерантността, бр. 6, 1994, 16-17.
Кант, Имануел Определяне на понятието за човешка раса, бр. 6, 1994, 5-16.
Левинас, Емануел Времето и другият, бр. 6, 1994, 29-31.
Лозев, Александър Бележка към статията на Ерих Фром, бр. 6, 1994, 43-45; Бележка към статията на Рене Жирар, бр. 6, 1994, 53-54.
Марсел, Габриел Феноменология и диалектика на толерантността, бр. 6, 1994, 59-65.
Псевдо-Дионисий Ареопагит За мира и какво означава самото понятие самобитие. Какво се казва, че е живот-в-себе си, възможност-в-себе си и други такива, бр. 6, 1994, 17-19.
Сартр, Жан-Пол Из „Размишления по еврейския въпрос”, бр. 6, 1994, 54-59.
Трубецкой, Евгений Максимализмът, бр. 6, 1994, 24-28.
Фром, Ерих Агресивността в примитивните култури, бр. 6, 1994, 36-43.
ТОЧНИ МЕТОДИ В ОБЩЕСТВОЗНАНИЕТО
Анчев, Марко Определяне на фундаменталната структура на математическото моделиране, бр. 1, 2014, 83-91.
Чорбаджиев, Асен Приложение на модел на Нолан за анализ на идентичност на малките партии център-дясно в България през лятото на 2013 г., бр. 1, 2014, 72-82.
ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЕН ИДЕАЛИЗЪМ
Илиева, Илиана Генезис на идеята за вътрешен усет в ранната философия на Шелинг, бр. 5, 2020, 209-215.
Кръстева, Силвия Модалността на съжденията при Кант и преходът към чистата трансцендентална схема, бр. 5, 2020, 193-208.
ТРАНСЦЕНДЕНТАЛНО МИСЛЕНЕ
Димитров, Ивайло Как да мислим трансцендентално Кантовата сила за/на въображение?, бр. 5, 2014, 43-54.
Димитров, Стефан Разум и идеал, бр. 5, 2014, 25-29.
Донев, Георги Метафизическо мислене и феноменологизация на съзнанието, бр. 5, 2014, 18-24.
Енчев, Кристиян Сингуларност, образ-схема и въображение: илюстрикции, бр. 5, 2014, 55-59.
Канавров, Валентин Схематизъм без въображение?, бр. 5, 2014, 60-76.
Кръстева, Силвия Последните елементи на мисленето, бр. 5, 2014, 30-42.
Любенова, Вера Митът за даденото: Кант и Селарс, бр. 5, 2014, 84-90.
Пенчева-Апостолова, Гергана Антиномиите на Аза в мрежата, бр. 5, 2014, 91-98.
Пшилебски, Анджей Херменевтика с оглед на трансцендентализма, бр. 5, 2014, 5-17.
Чолакова, Атанаска Das Ding an sich в контекста на Шопенхауеровата философия, бр. 5, 2014, 77-83.
300 ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА ЛАЙБНИЦ
Кондова, Лидия Контекстуални и теоретически аспекти на учението за естествената машина на Г. В. Лайбниц, бр. 1, 2017, 59-73.
Лозев, Камен Characteristica universalis: Лайбниц и Декарт, бр. 1, 2017, 45-58.
ФАНТАСТИЧНОТО
Пенев, Галин Ейдетическите корени на phantasmata (φαντάσματα) и фантастичното име (по Лосев), бр. 4, 2018, 144-151.
Петрова, Силвия Фантастичното в новите медии, бр. 4, 2018, 152-159.
Стъпова, Иванка Шепотът на огледалото във фантастичния свят на българския диаболизъм, бр. 4, 2018, 133-143.
ФЕНОМЕНОЛОГИЧНИ ПЕРСПЕКТИВИ
Лешков, Андрей Паметта като проблем пред мисълта /ноематика на забравата/, бр. 2-3, 2017, 245-266.
Раденков, Владимир Екстатичната времевост като общ корен, бр. 2-3, 2017, 267-286.
ФИКЦИОНАЛИЗМЪТ: ФИЛОСОФСКИ ПРОЧИТИ
Лешков, Андрей Границите на естетизма?, бр. 3, 2013, 84-92.
Пламенов, Петър Нищета на пародията, или за палиативната мисъл на настоящето, бр. 3, 2013, 93-111.
Серафимова, Силвия По следите на утописта пътешественик, или как с думите се правят неща, бр. 3, 2013, 112-125.
ФИЛОСОФИ НА ХХ ВЕК
Бердяев, Николай Ставрогин, бр. 1-2, 2003, 3-9.
Димитрова, Нина Флоренски между „стилизираното православие” и „новото религиозно съзнание”, бр. 5-6, 2002, 23-36; Критични прочити на социалната философия на Лев Карсавин, бр. 3-4, 2003, 19-29.
Карсавин, Лев Държавата и кризата на демокрацията, бр. 3-4, 2003, 3-19.
Лосев, Алексей Терминът „магия” в разбирането на Павел Флоренски, бр. 5-6, 2002, 21-23.
Сярова, Ели Философията на името и жизненият смисъл на религията, бр. 5-6, 2002, 37-46.
Файерабенд, Пол Витгенщайновите „Философски изследвания”, бр. 1, 1997, 32-44; бр. 2, 1997, 34-49.
Флоренски, Павел Общочовешките корени на идеализма (Философията на народите), бр. 5-6, 2002, 3-20.
Хабермас, Юрген Философски дискурс на модерното, бр. 5, 1993, 7-13.
Хайдегер, Мартин Логос (Хераклит, фрагмент 50), бр. 2, 2001, 3-14; Думите на Ницше „Бог е мъртъв”, бр. 3-4, 2002, 3-33.
Цацов, Димитър Презентационизмът на Павел Флоренски – традиция и обновление, бр. 5-6, 2002, 46-57; Евразийството на Лев Карсавин, бр. 3-4, 2003, 29-37.
Шестов, Лев Ясна поляна и Астапово, бр. 1, 2001, 3-11.
ФИЛОСОФИТЕ: ВЗАИМНИ РЕФЛЕКСИИ
Димитров, Ивайло Въображение и разум във философията на И. Кант, бр. 3, 2004, 37-49.
Димитрова, Нина Божественият каприз vs. божествената искра – Л. Шестов и Н. Бердяев във взаимна рефлексия, бр. 3, 2004, 56-66.
Кънев, Александър Кантовото схващане за крайността на познанието в интерпретациите на Х. Хаймзьот и М. Хайдегер, бр. 3, 2004, 49-56.
Сивилов, Любен Епистемологията на Поанкаре, бр. 3, 2004, 22-37.
ФИЛОСОФИЯ, ВЛАСТ, ПОЛИТИКА
Вичев, Васил Власт и подчинение (Философско-антропологически и психологически аспекти), бр. 3, 1996, 90-102; Парадосите на „глобалното село”, бр. 2, 2001, 123-132.
Дунов, Здравко Ставането в макросоциалните системи – деструктивни и конструктивни тенденции (Тезиси и размишления), бр. 3, 1996, 102-108.
Кръстева, Анна Идентичности, дискурс, власт, бр. 3, 1996, 114-123.
Марков, Марко Защо рухна реалният социализъм, бр. 3, 1996, 108-114.
Петрова, Елена Моралната конверсия в политиката, бр. 3, 1996, 123-128.
Хумболд, Александър Идеи за основния закон на държавата по повод новата френска конституция (Из писмо до един приятел, август 1791 г.), бр. 2, 2001, 117-122.
ФИЛОСОФИЯ. ЕСТЕТИКА. ИЗКУСТВО
Ангелова, Боряна Франкфуртска школа, Жан Бодрияр: щрихи към естетическите идеи, бр. 3, 2011, 128-135.
Пенев, Галин Мит и символ у Лосев и Касирер, бр. 3, 2011, 124-128.
Стойнев, Анани По повод „Етюди върху модернизма” на Димитър Аврамов, бр. 3, 2011, 113-124.
ФИЛОСОФИЯ, ЕСТЕТИКА, КУЛТУРА
Давидов, Асен Културфилософската рефлексия в методо-поетични измерения, бр. 5, 1996, 42-52.
Мерджанова, Ина Теология на красотата. Човекът-творец, бр. 5, 1996, 52-61.
ФИЛОСОФИЯ И ВЛАСТ
Арабаджиев, Георги Българската държавност, политиката и моралът, бр. 2, 1999, 12-25.
Дунов, Здравко Властта (Бележки и размисли върху Мишел Фуко), бр. 5-6, 1998, 83-94.
Дърст, Дейвид Критика на насилието и граници на толерантността в ранно-либералните идеи на Лок, бр. 1, 1999, 84-100.
Минков, Юлиян Социално-властовите отношения – концептуализации и типологизации, бр. 2, 1999, 3-11.
ФИЛОСОФИЯ И ВРЕМЕ
Герджиков, Сергей Перцептивно време, бр. 4, 1996, 63-70.
Пенчев, Васил Логическа и физическа едновременност, бр. 4, 1996, 54-63.
ФИЛОСОФИЯ И ВСЕКИДНЕВИЕ
Горанова, Анна Връзката език – култура през гледната точка речник – дисертация, бр. 1, 2007, 126-129.
Иванов, Димитър Кратък философски речник на всекидневния език – употреби и перспективи, бр. 1, 2007, 129-131.
Иванова, Анна Телос и смисъл в естествения език и езикът на философията, бр. 1, 2007, 123-125.
Карагеоргиева, Анета Всекидневният български език като среда и средство за философстване, бр. 1, 2007, 121-123.
Николова, Ива Отношението между forma formans и forma formata в метафизиката на символните форми, бр. 1, 2007, 131-135.
Русенов, Русен Из „Рецензия за извършената изследователска дейност и постигнатите резултати по проект на тема: философските понятия във всекидневния език”, бр. 1, 2007, 120.
Тодорова, Пролетина Значимостта на изречението, бр. 1, 2007, 125-126.
ФИЛОСОФИЯ И ЕКОЛОГИЯ
Ван, Зие Конструктивният постмодернизъм, китайският марксизъм и екологичната цивилизация, бр. 5, 2013, 108-123.
Ганчева, Вяра Екологични неравенства и бедност: рискове и възможности пред устойчивото развитие, бр. 5, 2013, 99-107.
Канев, Петър Екологизмът между нова мизантропия и нов хуманизъм, бр. 5, 2013, 80-98.
ФИЛОСОФИЯ И ИЗКУСТВО
Владова, Миглена Арт концепции – „Морфология на приказката“, бр. 1, 2018, 28-45.
Pop, Mihaela The conflict of aesthetic values in contemporary art, бр. 1, 2018, 18-27.
ФИЛОСОФИЯ И ИКОНОМИКА
Костурков, Петьо Теоретична алтернатива или неявна конвенция, бр. 5, 1993, 42-45; Преодоляването на класическата икономическа доктрина – кейнсианският „позитивистко-прагматичен” вариант, бр. 5-6, 1999, 47-54.
Леонидов, Атанас Социалното пазарно стопанство: идейно-теоретични аспекти, бр. 1, 1997, 70-83; Към икономическата теория на прехода, бр. 1, 1999, 108-124.
Проданов, Васил Философията на икономиката: проблеми и перспективи, бр. 5, 1993, 31-41; Джордж Сорос за кризата и последния шанс на капитализма, бр. 5-6, 1999, 33-46.
Проданова, Аделина Върху философията на идеята за собствеността, бр. 5, 1993, 46-49.
ФИЛОСОФИЯ И ИНСТИТУЦИИ (ПОКАНА ЗА ДИСКУСИЯ)
Латев, Латьо Достопаметни бележки за Института по философия в по-широк контекст, бр. 1, 2005, 132-140.
Славова-Соколова, Донка Pro domo sua (Ч. I), бр. 1, 2005, 123-132; (Ч. II), бр. 2, 2005, 156-165.
ФИЛОСОФИЯ И ИСТОРИЯ
Граматиков, Светомир Метафизика на историята, бр. 2, 1996, 69-82.
Делчев, Красимир Константите на манталитета във философията на историята на Тукидид, бр. 2, 2012, 42-57.
Димитрова, Нина „Залезът на Запада” в българското културно пространство, бр. 2, 1996, 82-89.
Манов, Борис Доктрината на Августин Блажени за двата града и политическото устройство на обществото, бр. 2, 2012, 58-73.
Шпет, Густав Философия и история, бр. 5, 2010, 5-11.
ФИЛОСОФИЯ И ИСТОРИЯ НА НАУКАТА
Илиева, Любов; Илиев, Станимир Елементи на една психоанализа на науката, бр. 1, 1996, 114-121.
Коен, Пол Коментари върху основите на теорията на множествата, бр. 1, 1996, 97-104.
Сретенова, Николина Виг или анти-Виг подход към историята и историята на науката (Бътърфилд срещу Хегел), бр. 1, 1996, 104-114.
ФИЛОСОФИЯ И ИСТОРИЯ НА РЕЛИГИОЗНИЯ ОПИТ
Везнева, Мариана Свидетел отпреди 200 години, бр. 1, 1995, 54-62.
Георгиева, Велина Апокрифът на Енох – версии и тълкувания, бр. 1, 1995, 38-46.
Льо Форестие, Рьоне Freemasonry, или в зората на масонството , бр. 1, 1995, 46-51.
Марев, Стоян Една окултна реконструкция на миналото, бр. 1, 1995, 51-53.
Хубанчев, Антоний Св. Климент Охридски – проблеми на богопознанието (Размисли по повод „Поема” на Парменид), бр. 1, 1995, 28-38.
ФИЛОСОФИЯ И КУЛТУРА
Ангелов, Валентин Естетиката на кръстопът, бр. 3-4, 2001, 23-29.
Антов, Пламен Фройдизъм и постмодернизъм: отвъд фигурата на бащата, бр. 1, 2013, 78-90.
Желязков, Динчо За дявола в християнството, бр. 5-6, 2000, 80-87.
Лазарова, Ерика Критиката като интердисциплинарно изследване, или за културологичната насоченост на българската хуманитаристика, бр. 5-6, 1998, 95-105; Езотерическият мит за богомилството, бр. 1, 2013, 91-100.
Мамардашвили, Мераб; Пятигорски, Александър Съотношението на символичните и естествено-езиковите системи като фактор, определящ културата, бр. 3-4, 2001, 3-17.
Матеев, Гено Етология и етика, бр. 5-6, 2000, 88-95.
Петрова, Емилия Към механизма на духовността, бр. 5-6, 2000, 61-68.
Статева, Елена Към въпроса за генезиса на глаголическата азбука, бр. 5-6, 2000, 96-106.
Стойчев, Владимир Новото време и дебатът за техниката, бр. 5-6, 2000, 55-61.
Сярова, Ели Проблемът за chôra във философията на религията, бр. 5-6, 2000, 47-55.
Христов, Любен Митологично пространство, бр. 5-6, 2000, 68-73.
Цветкова, Милена Религиозна манипулация: алтернативи на комуникативно поведение, бр. 5-6, 2000, 73-79; Фетишизация на културните умения, бр. 3-4, 2001, 18-22.
ФИЛОСОФИЯ И ЛИТЕРАТУРА
Богомилова, Нонка Антропология на любовта (по романа на Д. Димов „Осъдени души“), бр. 3, 2012, 38-54.
Димитров, Емил Онтопоетиката на Достоевски, бр. 3, 2012, 31-37.
ФИЛОСОФИЯ И ЛИТЕРАТУРА: ОБЩУВАНЕ И РАЗДВОЕНИЕ
Димитров, Емил Достоевски и Лосев: към въпроса за общуването в „голямото време” , бр. 4, 2007, 75-87.
Стъпова, Иванка Сянката (Към феноменология на двойника), бр. 4, 2007, 87-94.
ФИЛОСОФИЯ И НАУКА
Анастасов, Анастас Дискурс върху философията (По повод на есето на Стивън Уайнбърг „Против философията”), бр. 4, 2006, 17-22.
Апостолов, Алекси Критическият рационализъм като алтернатива на психологизма и социологизма, бр. 2, 1997, 96-102; Попъровата теория за демаркацията наука – метафизика, бр. 5-6, 2003, 54-60.
Блатер, Джани Шрьодингеровата котка е вече тлъста, бр. 1, 2001, 71-73.
Владова, Алла За предизвикателството на времето, за новите отговорности на науката, за нов тип рационалност и „още нещо”, бр. 5, 1996, 32-41.
Гурова, Лилия Философията и съвременното научно познание, бр. 2, 1997, 62-69.
Дафов, Веселин Проблемността, бр. 1, 2001, 83-92.
Димитров, Асен За времевите вълни и тяхната суперпозиция, бр. 6, 2020, 91-101.
Майнонг, Алексиус Относно теорията на предмета, (Ч. I), бр. 3, 2006, 68-83.
Митев, Илия Причинността във философията на Кант в светлината на квантовата механика, бр. 1, 2001, 79-83.
Нечев, Калоян Феноменът интуиция в невробиологична перспектива, бр. 6, 2020, 102-118.
Пенчев, Васил Екзистенциална физика, бр. 6, 1996, 35-48; Философско тълкуване на квантовото телепортиране, клониране и изчистване, бр. 1, 2001, 74-79.
Пунчев, Иван Хегеловата „Философия на природата” като приложна диалектическа логика, бр. 2, 1997, 74-81.
Serafimova, Silviya The Future of Phronetic Social Sciences. How Can We Revive Value-Rationality in a Time of Crisis?, бр. 6, 2020, 119-132.
Сивилов, Любен Мечтата за окончателна теория, бр. 4, 2006, 22-41.
Спасов, Спас Философията между науката и теологията, бр. 2, 1997, 69-73.
Сретенова, Николина Върху парадокса на Айнщайн-Подолски-Розен и природата на физическата реалност, бр. 2, 1997, 81-90.
Стефанов, Ангел Бор и Кант: паралели и разходимости, (Ч. I), бр. 5, 1996, 19-32; (Ч. II), бр. 6, 1996, 22-34; Времева теория на причинността или причинна теория на времето?, бр. 5-6, 2003, 46-53.
Стойчев, Владимир Τεχνη – генеалогия на смисъла, бр. 2, 1997, 90-96; Относно онтологичния статус на науката, бр. 3, 2006, 84-90; Принципът на техниката, бр. 4, 2006, 41-47.
Сярова, Ели Началото у Декарт, София и проблемът за актуалната безкрайност, бр. 6, 1996, 49-53.
Уайнбърг, Стивън Против философията, бр. 4, 2006, 3-16.
Фолк, Рафъл Какво е ген?, (Ч. I), бр. 3-4, 1999, 3-20; (Ч. II), бр. 5-6/99, 3-18.
Цурек, Войчех Шрьодингеровата овца, бр. 1, 2001, 66-68.
Чапек, Милич Логиката на твърдите тела от Платон до Куайн, бр. 5-6, 1999, 3-18.
Шлайх, Волфганг Техника на декохерентизацията, бр. 1, 2001, 68-71.
ФИЛОСОФИЯ И НАУКА – ДИСКУСИЯ
Герджиков, Сергей Форма на света и форма на науката, бр. 1, 1998, 52-61.
Янакиев, Константин Безжизнената наука, бр. 1, 1998, 42-52.
ФИЛОСОФИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ
Великова, Вилия Теоретична рефлексия на всеобщата структура на дейността – метабазис за структуриране на образователната дейност, бр. 2, 2000, 142-153.
Герджиков, Сергей Порочни кръгове (За сегашното равнище на философското образование), бр. 2, 2015, 156-165.
Кулов, Венцеслав За ползата от философията, бр. 5-6, 2000, 107-118.
Сретенова, Николина Легализиране на висшето женско образование в България, бр. 2, 2000, 153-168.
Табаков, Мартин Анализ на логическата култура в България, бр. 3-4, 1999, 109-116.
ФИЛОСОФИЯ И ОБЩЕСТВО
Александров, Николай Новата теория на справедливостта на Джон Ролс като опит за ревизия на либералната доктрина, бр. 6, 2019, 81-91.
Батулева, Татяна Отговорността: съвременни прочити, бр. 6, 2019, 28-43.
Данова, Диана Демокрация и икономика на растеж, бр. 1-2, 2003, 119-125.
Рашева-Мерджанова, Яна; Панайотова, Петя Личният наратив в обучението по философия – от синергетическата парадигма до експерименталните резултати, бр. 6, 2019, 44-65.
Спасова, Люба Престъпленията от омраза като гранично действие. Нормализация на девиантността, бр. 6, 2019, 66-80.
ФИЛОСОФИЯ И ПОЗНАНИЕ
Арсенова, Искра Насоки в история на техниката или методология на историческите изследвания на техниката, бр. 1, 1997, 62-69.
Ганев, Иван Проблемът за рационалността и нейните форми, (Ч. I), бр. 1, 1997, 45-55; (Ч. II), бр. 2, 1997, 50-61.
Димитров, Асен По-добрият път към робството, бр. 6, 2014, 148-153.
Енчев, Кристиян Невъзможното като транслогическа модалност в светлината на метафоричната потенциалност, бр. 6, 2014, 128-133.
Лозев, Александър Митологическа математика: Платоновият Тимей, бр. 6, 2014, 141-147.
Рачева, Цвета Предплатонистки питагорейски доктрини за познанието, бр. 6, 2014, 134-140.
Стойчев, Владимир Вещният свят на техниката и проективната сила на потребностите (Щрихи към анализа на техническата същност), бр. 1, 1997, 55-62.
ФИЛОСОФИЯ И ПОЛИТИКА
Апостолов, Алекси Критични теории за комунизма, бр. 3, 1994, 67-72.
Проданов, Васил Тенденции в развитието на съвременната философия на политиката, бр. 9-10, 1992, 58-67.
Чомски, Ноъм Студената война: факти и измислица, бр. 3, 1994, 63-67.
ФИЛОСОФИЯ И ПРОСВЕЩЕНИЕ
Кацарски, Иван Наследството на Просвещението, бр. 2, 2012, 5-15.
Сазонова, Лилия Философско-историческа деконструкция на европейската идея и идентичност, бр. 2, 2012, 16-41.
ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ НА МЕДИЦИНАТА
Васева-Дикова, Юлия „Медицински нихилизъм“ от Джейкъб Стегенга, бр. 6, 2020, 86-90.
Власова, Олга Болестта като нов антропологически хоризонт: критичната антропология на Айвън Илич, бр. 1, 2016, 38-48.
Ивков, Божидар Върху философското понятие за болест в медицината: за и против, бр. 6, 2020, 77-85.
Ставру, Стоян Болестта алцхаймер – (анти)изкуството на забравата. Солидарност след идентичността, бр. 1, 2016, 49-61.
ФИЛОСОФИЯ И РЕЛИГИОЗЕН ОПИТ
Богомилова, Нонка „Трябва да бъдеш уверен в себе си, за да си толерантен” (Интервю с пастор Т. Гандоф), бр. 4, 1996, 147-148.
Димитрова, Стефания Духовната еволюция на човека – кодирана във въглеродния атом, бр. 4, 1996, 132-140.
Златев, Константин Един възглед за произхода и същността на злото, бр. 4, 1996, 144-147.
Николова, Антоанета Даоизмът и конфуцианството от гледна точка на Метафизика на качеството на Р. М. Пърсиг, бр. 4, 1996, 141-144.
Слаников, Иван Някои механизми на социалното битие на религията, бр. 2, 1999, 104-119.
ФИЛОСОФИЯ И РЕЛИГИЯ
Арбова, Кръстина Още веднъж за вярата и неверието на Михаил Булгаков, бр. 4, 1995, 134-142.
Богомилова, Нонка Религията между осъждащия и разбиращия разум, бр. 3, 1993, 114-120.
Димитрова, Нина Размисли върху прочити на Книга Йов: развръзката, бр. 5, 2015, 43-52.
Дионисий-Ареопагит За мистическото богословие, бр. 4, 1995, 130-133.
Кочев, Николай Дионисий Ареопагит и трактатът му „За мистическото богословие”, бр. 4, 1995, 124-129.
Пенов, Стефан Структура, безсмъртие и задгробна съдба на личността (Християнската версия), бр. 6, 1994, 98-106.
Стойнев, Анани За възможните подходи на изследване на богомилството, бр. 5, 2015, 53-69.
Стоянова, Богдана Човекът в ислямската антропология, бр. 3-4, 1999, 99-108.
ФИЛОСОФИЯ И РЕЛИГИЯ: ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ГРАНИЦИТЕ
Миланов, Росен Благодат и свобода на волята в „Събеседване XIII” на Св. Йоан Касиан, бр. 5, 2011, 92-104.
Обрешков, Кирил Философският мистицизъм на Емануел Сведенборг, бр. 5, 2011, 81-91.
ФИЛОСОФИЯ И РЕЛИГИЯ (60 ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА НИКОЛАЙ БЕРДЯЕВ)
Бердяев, Николай Основи на религиозната философия, бр. 4, 2008, 5-20.
Христов, Любомир Моят Бердяев – езотеричният …, бр. 4, 2008, 25-32.
Цанков, Стефан Николай Бердяев. Характеристика на личността и възгледите му главно по лични впечатления и спомени, бр. 4, 2008, 21-25.
ФИЛОСОФИЯ И СОЦИАЛНО ПОЗНАНИЕ
Гърдев, Диньо Кризата в социалното познание в условията на прехода, бр. 6, 1996, 66-75.
Манолов, Карамфил Обективно и субективно в социалната реалност, бр. 1-2, 2004, 88-99.
Николова, Ралица Информационното общество: quot capita, tot sensus, или за разума и свободата на волята, бр. 1-2, 2004, 100-110.
Стригачев, Атанас Анти Попър: наистина ли е мизерен историцизмът?, бр. 6, 1996, 54-66.
ФИЛОСОФИЯ И ФИЛОСОФСТВАНЕ
Илиев, Атанас Есеизмът в България, бр. 1, 2005, 141-147.
Христов, Бойко Достойността да бъдем щастливи – към едно царство на милостта (Куан Цюй излага непринудено нравствените афекти), бр. 1, 2005, 148-151.
ФИЛОСОФИЯ, ИКОНОМИКА, ПОЛИТИКА
Костурков, Петьо Преодоляването на класическата икономическа доктрина – Хайековият „епистемологично-академичен” вариант, бр. 2, 2000, 119-127.
Ходжа, Улвие Организация и демокрация, бр. 2, 2000, 127-136.
ФИЛОСОФИЯ, КУЛТУРА, ИЗКУСТВО
Данков, Евлоги От мита за Хестия към Логоса (Към Платоновата метафизика на методологичният модел на древнокитайските религиозни ритуали), бр. 1, 1998, 92-102.
Стъпова, Иванка Естетиката пред съда на религията у късния Л. Н. Толстой, бр. 1, 1998, 85-92.
ФИЛОСОФИЯ, КУЛТУРА, РЕЛИГИЯ
Байчинска, Красимира Психологическата мъдрост на приказката „Златното момиче”, бр. 5-6, 2001, 155-167.
Богомилова, Нонка Утопичното съзнание и властовият копнеж, бр. 1, 1997, 94-105; Нашата философия: жизненост и безжизненост, бр. 1-2, 2002, 70-84.
Василев-Васев, Стефан Знание, вяра и култура, бр. 5-6, 2001, 140-148; За произхода на универсалния текст на съвременната култура, бр. 1-2, 2003, 64-79.
Герганова, Капка Философът – една скица, бр. 5-6, 2001, 149-154.
Илиева, Боряна Митът в съпоставка с близки до него мисловни конструкции, бр. 1-2, 2002, 84-93; Митът днес – необходим и възможен, бр. 1-2, 2004, 142-151.
Кочев, Николай Какво е религията – нещо или нищо?, бр. 1-2, 2003, 87-94.
Осиковски, Мартин Мястото на добрите дела в Лутеровото учение за servum arbitrium, бр. 5-6, 2001, 168-178.
Райнова, Иванка Диалогизирането на Хусерл и Тома Аквински. Опитът на Едит Щайн, бр. 1-2, 2002, 50-59.
Слаников, Иван Безсмъртие и паметова приемственост, бр. 1, 1997, 84-94; Първородният грях и свободата в библейската традиция, бр. 1-2, 2002, 60-70; За някои познавателни парадокси, бр. 1-2, 2003, 80-86; Материализмът и идеята за безсмъртието, бр. 1-2, 2004, 132-142.
Статева, Елена Принципи на ортодоксалното ритуалнообразно мислене (Върху съчинения на византийски и старобългарски църковни писатели), бр, 1, 1997, 105-120.
ФИЛОСОФИЯ, КУЛТУРОЛОГИЯ, ИЗКУСТВО
Брадистилова, Маргарита В търсене на кръстопътища, бр. 4, 1997, 156-164.
Кюнцлен, Готфрид Към търсенето на новия човек в културната ситуация на съвременността, бр. 4, 1997, 135-142.
Меиар, Нина Вечността на Хорхе, бр. 4, 1997, 165-172.
Стефанова, Малина Семиотика на културата: съвпадащи структури, бр. 4, 1997, 142-156.
ФИЛОСОФИЯ – ЛИТЕРАТУРА – ПСИХОАНАЛИЗА
Батулева, Татяна Фантастичната вселена на Шарл Нодие. Из „Смара, или демоните на нощта“, бр. 6, 2017, 87-102.
Маринов, Иван Шопенхауер в предисторията на психоанализата? Няколко бележки, бр. 6, 2017, 103-110.
Стъпова, Иванка Българска следа в проблема за раздвоението, бр. 6, 2017, 70-86.
ФИЛОСОФИЯ, НАУКА, КУЛТУРА
Дунов, Здравко Илия Бешков: модерният български Сократ, бр. 5-6, 2002, 58-74.
Минков, Юлиан Още веднъж: що е философия? (Недоразумения покрай „двореца на мъдростта”), бр. 3-4, 2002, 80-83.
Петрова, Емилия Закони на духовността и проявлението им днес, бр. 5-6, 2002, 74-81.
Райнова, Иванка Равенство и различие. „Постмодерните” перспективи на „вторият пол”, бр. 3-4, 2002, 107-116.
Славчева, Иваничка Ще отключим ли „кутията на Пандора?” (Етически аспекти в развитието на съвременната наука), бр. 5-6, 2002, 81-86.
Стефанов, Ангел Език и допълнителност, бр. 3-4, 2002, 83-91.
Турлаков, Николай Класическите метафизики и съвременните онтологии, бр. 3-4, 2002, 91-107.
ФИЛОСОФИЯ НА ДУХА
Димитрова, Нина Третият завет на „новото религиозно съзнание” в Русия, бр. 1-2, 1992, 21-28; Достоевски между умозренията и откровенията на Лев Шестов, бр. 1, 1993, 35-36.
Мамардашвили, Мераб За философията, бр. 1-2, 1992, 14-20.
Неделчев, Михаил Персоналистките митове в историята на българската биографска традиция, бр. 1-2, 1992, 29-38.
Шестов, Лев За „прераждането на убежденията” у Достоевски, бр. 1, 1993, 37-51.
ФИЛОСОФИЯ НА ИКОНОМИКАТА
Драмалиева, Валентина Философски прочит на „доброто” в икономическата среда, бр. 1, 2014, 58-71.
Ченгелова, Емилия Модели на поведение при „икономиката в сянка”, бр. 1, 2014, 40-57.
ФИЛОСОФИЯ НА ИСТОРИЯТА
Граматиков, Светомир Класическият етап в развитието на философията на историята, бр. 7-8, 1992, 107-115.
Дунов, Здравко Антични идеи за властта и държавата, бр. 3, 1997, 70-80.
Иванов, Здравко От глобална към парцеларна история и нейното преодоляване, бр. 3, 1997, 81-87.
Кулев, Стефан Отново за совата на Минерва (Хегеловата философия на историята и една нейна интерпретация в съвременната американска политология), бр. 7-8, 1992, 101-107.
Минков, Юлиян Необходимост на случайностите в историческата събитийност, бр. 2, 1998, 85-92.
Проданов, Васил Идеята за хаоса и преосмислянето на философията на историята, бр. 3-4, 2001, 30-46.
Шопов, Кирил Четири фрагмента върху философия на историята, бр. 3, 1994, 58-62.
ФИЛОСОФИЯ НА ИСТОРИЯТА В БЪЛГАРИЯ (1878-1948)
Бицили, Петър Основни проблеми от теорията на историята, бр. 2, 2001, 44-53.
Михалчев, Димитър Две думи за предмета на историята като наука, бр. 2, 2001, 31-34.
Мутафчиев, Петър Към философията на българската история, бр. 2, 2001, 38-44.
Николов, Александър За целите в историята, бр. 2, 2001, 67-73.
Павлов, Тодор Полемиката проф. Д. Михалчев – проф. Ив. Кинкел по въпроса за отношението между биология и социология, бр. 2, 2001, 54-67.
Стаматов, Атанас Българската историологична мисъл в опит за „оксидентализиране” на родното (1878-1948), бр. 2, 2001, 21-31.
Стойнев, Анани Между Сцила и Харибда, бр. 2, 2001, 15-20.
Янев, Янко Изток или Запад, бр. 2, 2001, 34-38.
ФИЛОСОФИЯ НА МЕДИЦИНАТА
Васева-Дикова, Юлия Философия на медицината: върху някои аспекти на понятието „болест“, бр. 6, 2018, 143-149.
ФИЛОСОФИЯ НА МУЗИКАТА
Александров, Кристиан Енергетични взаимодействия между нотно-линейни и понятийно-семантични графични структури (Към философия на музиката), бр. 2, 1996, 117-123.
ФИЛОСОФИЯ НА НАУКАТА
Апостолов, Алекси Критически рационализъм или ирационализъм, бр. 4, 1997, 67-72.
Бийтс, Франсоа От произволността на знака към изкуствените знаци: Кондияк, или лингвистичната вкорененост на науката, бр. 2, 2011, 95-102.
Бузов, Вихрен Проблеми, теории, модели, бр. 3, 1997, 31-35.
Вебер, Мишел Континуизъм и контигуизъм, бр. 4, 2007, 125-139.
Владова, Алла Идеология на една философска идея (Апология на някои методологични схващания на Файерабенд), бр. 4, 1997, 38-44.
Герджиков, Сергей Научната рационалност като жива форма, бр. 3, 1997, 19-23.
Grande, Ricardo On the Mathematical Discovery of New Physical Phenomena, бр. 6, 2013, 88-100.
Гурова, Лилия Понятието „парадигма” от епистемологична гледна точка, бр. 4, 1997, 30-34; За Поликаров в и извън България, бр. 2, 2012, 111-117.
Димитрова, Теодора Относно необходимостта от концептуална идентичност на теорията за интелигентния дизайн, бр. 6, 2013, 101-109; Стивън Л. Талбът и интелигентният дизайн, бр. 6, 2014, 119-127.
Дянков, Богдан Концепцията на Файерабенд за контекстуалния характер на значението на научните термини, бр. 3, 1997, 27-31.
Иванчева, Людмила Модели на развитие на науката, свързани с новия й социален контекст в „общество на знанието“, бр. 6, 2014, 98-110.
Игов, Михаил Проблемни ситуации и развитието на научните идеи, бр. 3, 1997, 35-41.
Mendes Grande, Ricardo On the notion of force in quantum physics, бр. 6, 2014, 84-97.
Минчев, Динко В памет на Стоян Николов (портрет на научния ръководител), бр. 2, 2012, 118-121.
Митев, Илия Схващането на Попър за вероятностите в квантовата механика, бр. 3, 1997, 42-43.
Николов, Александър За движещите сили в природата и обществото, бр. 2, 2011, 118-131.
Николов, Стоян Попъровата „менталност” и „инвенция” в светлината на съвременната наука, бр. 4, 1997, 57-67.
Николова, Антоанета; Георгиев, Йордан Динамичният характер на реалността: поглед от съвременната наука и китайската натурфилософия, бр. 2, 2011, 102-117.
Пенчев, Васил Файерабенд: лингвистичните аргументи и научният метод. Пример с кинематиката, бр. 4, 1997, 44-52; Принцип на най-малкото действие и неговите обобщения, бр. 4, 2007, 110-125; Парадоксът на Скулем и квантовата информация. Относителност на пълнота по Гьодел, бр. 2, 2011, 131-147.
Планк, Макс Принципът на най-малкото действие (От „културата на настоящето”, 1915), бр. 4, 2007, 95-110.
Попов, Горан Що е педагогика?, бр. 4, 1997, 78-88.
Славова-Соколова, Донка Научното знание: точно и неточно, бр. 3, 1997, 44-47.
Спасов, Спас Проблемът за редукционизма в съвременната биология, бр. 4, 1997, 52-57.
Стефанов, Ангел Несъизмеримост и мислене, бр. 3, 1997, 23-26; За културното и философското присъствие на Азаря Поликаров, бр. 2, 2012, 107-110.
Стойчев, Владимир Метафизика на единствено правилното решение: гносодицеята на Десауер, бр. 4, 1997, 73-77.
Тасева, Енгелсина Съвместимост и съставност, бр. 6, 2014, 111-118.
Янакиев, Константин Парадигма и стил на мислене, бр. 4, 1997, 34-38; Как доказва експериментът?, бр. 2, 2011, 147-159.
ФИЛОСОФИЯ НА НАУКАТА И ПОЗНАНИЕТО
Ангелов, Владислав Епистемичната нормативност на естетическото, бр. 6, 2005, 130-131.
Апостолов, Алекси Еволюционната епистемология: наука и познание, бр. 6, 2005, 133-138.
Горанова, Анна Молитвата като ситуирана културна форма, бр. 6, 2005, 121-125.
Илиев, Петър Формалната изводимост в аритметиката на човешкото мислене, бр. 6, 2005, 132-133.
Карагеоргиева, Анета Епистемични норми в академичния дискурс, бр. 6, 2005, 116-118.
Младенов, Иван Мисленето в семиотична перспектива, бр. 6, 2005, 101-116.
Николова, Ива Символ и духовно формиране, бр. 6, 2005, 125-129.
Сретенова, Николина Квантова механика и социален конструктивизъм (На примера на книгата на Пол Форман „Ваймарската култура, причинността и квантовата теория”), бр. 6, 2005, 138-143.
Тодорова, Пролетина Две обяснения на един езиков феномен и техните импликации за научното познание, бр. 6, 2005, 118-121.
ФИЛОСОФИЯ НА НИХИЛИЗМА (ПОКАНА ЗА ДИСКУСИЯ)
Турлаков, Николай Философски бележки за нихилизма (Ч. І), бр. 5, 2009, 168-184.
ФИЛОСОФИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
Рашева-Мерджанова, Яна Етюди по „Философия на (само)образованието” – за не/академични цели, бр. 1, 2014, 138-151.
ФИЛОСОФИЯ НА ПОЛИТИКАТА
Баджаков, Момчил Възможен ли е обективен политически анализ?, бр. 2, 2015, 138-155.
Минев, Духомир; Желязкова, Мария Корени на кризата в ЕС: публични политики, гражданственост, демокрация и манипулация, бр. 2, 2015, 122-137.
ФИЛОСОФИЯ НА ПРОСТРАНСТВОТО
Иванова, Ивелина; Христов, Тодор Сигурността, извънредните пространства и новите конфликти, бр. 5-6, 2008, 94-99.
Търколева, Поля За някои аспекти на антропологичното пространство. Средиземноморието, бр. 5-6, 2008, 84-94.
ФИЛОСОФИЯ НА ПСИХИЧНОТО
Стъпов, Росен Отвъд натурализма в проблема за природата на психичното, бр. 1, 1994, 12-24.
Уилкис, Кейт Физикализмът в науките за мозъка и поведението, бр. 1, 1994, 6-12.
ФИЛОСОФИЯ НА РЕЛИГИЯТА
Димитрова, Мария Философско-религиозната концепция на Бердяев за Достоевски, бр. 2, 1996, 112-116.
Пенов, Стефан Сътворението на света: науката и Свещеното писание за първите седем дни, бр. 2, 1993, 118-128.
Радева, Вирджиния Идеята за Бога в концепцията на римски философи и апологети, бр. 2, 1996, 94-102.
Слаников, Иван Учението на Х. Спенсър за религията, бр. 2, 1996, 102-111.
ФИЛОСОФИЯ НА СЕТИВНОСТТА/ФИЛОСОФИЯ НА ВКУСА
Герджиков, Сергей Виждането – синтез на зрим свят, бр. 4, 2012, 37-51.
Дончева, Цвета Маса и легло. Опит за феноменологична онтология на вкуса, бр. 4, 2012, 15-27.
Захариев, Ясен Опиянената естетика, или за виното от философска перспектива, бр. 4, 2012, 5-14.
Илиев, Атанас В глъбините на сетивното, бр. 4, 2012, 52-55.
Seel, Martin Beauty – а Brief Conceptual Journey, бр. 4, 2012, 28-36.
ФИЛОСОФИЯ НА СОЦИАЛНОТО ПОЗНАНИЕ
Проданов, Васил Дилемата методологически индивидуализъм – методологически холизъм, бр. 3-4, 2003, 38-51.
ФИЛОСОФИЯ НА СОЦИУМА
Вукичевич, Слободан Собственост и притежание не е едно и също, бр. 3-4, 2005, 37-48.
Върбанов, Иван Дейвид Хюм за философската теория и икономическата методология, бр. 2, 2005, 85-97.
Градинаров, Борислав Индивидуалност, социална общност и социално-властови отношения, бр. 6, 2005, 83-94.
Енчева, Светла; Енчев, Кристиян Щрихи върху един (не)възможен проект за нова оптимистична теория, бр. 6, 2005, 94-100.
Иванова, Ивелина Стоян Михайловски и проектът за философия на българската история, бр. 3-4, 2005, 49-61.
Касабов, Огнян; Попиванов, Борис Модерното гражданско общество в Хегелова перспектива, бр. 6, 2005, 72-83.
Манолов, Карамфил Социалното взаимодействие, бр. 2, 2005, 74-85.
Николова, Ирина За природата на знанието като динамичен организационен конструкт, бр. 3-4, 2005, 61-65.
ФИЛОСОФИЯ НА СПОРТА
Ангелова-Игова, Боряна; Миланова-Дикова, Петя Тялото машина, бр. 2, 2016, 82-87.
ФИЛОСОФИЯ НА СЪВРЕМИЕТО
Кулов, Венцеслав Към въпроса за европейските ценности (по повод размишленията на Цветан Тодоров за новия световен безпорядък), бр. 3-4, 2005, 25-30.
Лазаров, Максим Феноменът „перестройка” и българското общество, бр. 6, 2004, 65-76.
Неклеса, Александър Трансмутация на историята. 11 септември 2001 г. в историческа перспектива и ретроспектива, бр. 6, 2004, 40-59; Култура на смъртта, бр. 3-4, 2005, 5-16.
Петрова, Емилия От „Долината на скръбта” към благополучието, или животът като ценност, бр. 6, 2004, 59-65.
Попски, Стефан Върху някои принципи на културологичния дискурс, бр. 3-4, 2005, 30-36.
Симова, Олга Постмодерният подход към глобализацията. Зигмунд Бауман, бр. 3-4, 2005, 17-24.
ФИЛОСОФИЯ НА ФИЗИКАТА
Борн, Макс Индетерминистичната физика, бр. 4, 1996, 34-39.
Стригачев, Атанас Какъв е смисълът на Планковата хипотеза? (Към философската интерпретация на квантовата теория), бр. 4, 1996, 39-53.
ФИЛОСОФИЯ, ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ НА РЕЛИГИЯТА
Ангелов, Цветелин Философски интерпретации на християнството, бр. 1, 2019, 70-87.
Босаков, Веселин Контекстуализиране на отношението към исляма в България – поглед назад, бр. 1, 2019, 38-54.
Методиев, Сергей Въпросът за свободата на волята и съвестта, бр. 1, 2019, 65-69.
Николова, Севделина Карл Г. Юнг и гностицизмът – от червената нишка до „Червената книга”, бр. 1, 2019, 55-64.
Пенов, Стефан Философията като логика и метафизика – системно и методологично превъзходство над науката, теологията и религията (Философия, религия, наука и светоглед), бр. 1, 2019, 5-21.
Петров, Людмил Понятието „Логос“ във философията на Мартин Хайдегер и Григорий Палама, бр. 1, 2019, 22-37.
ФИЛОСОФИЯ, РЕЛИГИЯ. УТОПИЯ
Димитрова, Нина „Всичко ще бъде по новому, защото животът е прекрасен” (Гностицизмът и версиите за „новия човек” в руския „сребърен век”), бр. 2, 1997, 125-135.
ФИЛОСОФИЯ, СОЦИАЛНО ПОЗНАНИЕ, ПОЛИТИКА
Проданов, Васил Континуумът индивидуализъм – холизъм, бр. 5-6, 2003, 5-19.
Ходжа, Улвие Някои проблеми на теорията на политическата организация, бр. 5-6, 2003, 19-34.
ФИЛОСОФИЯТА: ИСТОРИЯ И БЪДЕЩЕ
Брентано, Франц Относно бъдещето на философията, бр. 6, 2006, 92-105.
Пенчев, Васил ZUKUNFT AN SICH. Васил Проданов и Франц Брентано за бъдещето на философията, бр. 6, 2006, 105-117.
ФИЛОСОФИЯТА КАТО ПАМЕТ
Лазарова, Ерика Приносът на Исак Паси към българската хуманитаристика, бр. 3, 2014, 161-166.
ФИЛОСОФИЯТА НА КАРЛ ПОПЪР
Апостолов, Алекси Попър или Хегел: социално-философски измерения, бр. 6, 2014, 20-27.
Васева-Дикова, Юлия Попър vs. Платон: философът управник, бр. 6, 2014, 11-19.
Дончев, Антон Основни проблеми пред хипотетико-дедуктивизма и техните вероятностни решения, бр. 6, 2014, 33-41.
Иванов, Димитър Г. Социобиологията и социалните дисциплини в хуманитаристиката, бр. 6, 2014, 28-32.
Маринова, Мила Критика на Попъровия емерджентизъм, бр. 6, 2014, 42-46.
Стефанов, Ангел За интелектуалното влияние на сър Карл Попър, бр. 6, 2014, 5-10.
ФИЛОСОФИЯТА – ПОГЛЕД КЪМ СЕБЕ СИ
Буюклиев, Николай Определения за остроумието в търсене на мястото му сред естетическите категории, бр. 4-5, 2004, 33-43.
Григоров, Атанас Информацията и нейният адресат, бр. 6, 2009, 125-148.
Гьошев, Христо Рорти за философската революция, бр. 6, 2009, 115-125.
Димитров, Стефан Трансценденталната формализация и въпросът за общото, бр. 4-5, 2004, 43-50; Философия и практика, бр. 6, 2009, 111-115.
Дончева, Цвета Какво се носи през тази философска зима в Германия, бр. 2, 2005, 24-26.
Зеел, Мартин Събитие. Една малка феноменология, бр. 2, 2005, 18-24.
Кулов, Венцеслав Проблемът за същността на философията, бр. 4-5, 2004, 5-19.
Латев, Латьо Европейската аура в българската (философска) култура, бр. 4-5, 2004, 27-32.
Решър, Никълъс Какъв идеализъм е жизнеспособен днес?, бр. 2, 2005, 5-17.
Турлаков, Николай Философският дълг към „тайната” на автентичността, бр. 4-5, 2004, 19-27.
ФИЛОСОФИЯТА – ТРАДИЦИЯ И БЪДЕЩЕ
Брентано, Франц Относно бъдещето на философията, бр. 1, 2007, 5-15.
Димитров, Ивайло Парижкият художник на номадските интензивности и неговият враг (Драматизации на едно различно повторение), бр. 1, 2007, 39-47.
Кулов, Венцеслав Възгледът на Карл Попър за ролята и значението на дефинициите – опит за оценка, бр. 1, 2007, 26-39.
Люцканов, Росен Щрихи към Витгенщайновата теория на употребата, бр. 1, 2007, 48-57.
Пенко, Карло Обективен и когнитивен контекст, бр. 1, 2007, 16-26.
„ФИЛОСОФИЯТА” НА ДВЕ РЕЛИГИОЗНИ ТРАДИЦИИ
Кожухаров, Иван Догматът за нетварната светлина в православната църква, бр. 5, 2007, 163-169.
Прело, Марсел Реформатори и реформирани, бр. 5, 2007, 146-163.
ФИЛОСОФСКА АНТРОПОЛОГИЯ
Ангелов, Георги „Краят на онтологията” и феноменологическите начала, бр. 1-2, 2003, 46-63.
Вичев, Васил Светогледът като предмет на философската антропология, бр. 6, 1996, 76-87; Азът като идентичност и индивидуалност, бр. 1-2, 2003, 10-22.
Георгиева, Майя Индивидуация и власт, бр. 5, 1996, 75-80.
Герганова, Капка Мисленето, бр. 1-2, 2003, 31-46.
Делчев, Красимир Раждането на европейската философска антропология от духа на аристократичните салони, бр. 3-4, 2001, 65-72.
Дунов, Здравко Фройд, философията и страхът, бр. 5, 1996, 62-71; Смъртта не е само смърт – животът не е само живот, бр. 6, 1996, 87-97; Човекът – това божествено животно!, бр. 3-4, 1998, 3-12; От динамичната към хомокосмическата система, или опит за логическата „история” на световния разум, бр. 1, 1999, 72-83; Човекът: една класическа философско-антропологическа рефлексия, бр. 5-6, 2001, 3-17; Човекът: живот между мига и вечността, бр. 3-4, 2002, 45-58.
Дунов, Здравко; Миронова, Румяна „От” динамическата „към” хомокосмическата система, или опит за логическа „история на световния разум, бр. 2, 1999, 26-39
Кацарски, Иван Изследванията върху антропогенезата – някои епистемологични проблеми, бр. 3-4, 1999, 21-28; Трудовата теория за антропогенезата – трудът като фактор, бр. 3-4, 2001, 47-53; Има ли пропаст между животното и човека? (Основни идеи в българската философска традиция през последния половин век), бр. 3-4, 2002, 58-79.
Неделчева, Таня Протоидентичност, бр. 1-2, 2003, 22-31.
Стойчев, Владимир Културна технология, бр. 3-4, 2001, 54-65; Wesen срещу Lebe-Wesen, или онтология срещу антропология (Един прочит на Хайдегер), бр. 3-4, 2003, 59-64.
Сярова, Ели Кръстопътният човек: към символна метафизика на прехода, бр. 5, 1996, 71-75.
ФИЛОСОФСКА АНТРОПОЛОГИЯ, МОРАЛ, КУЛТУРА
Дунов, Здравко Опит за философска рефлексия върху българската етнонационална съдба, бр. 3-4, 2000, 131-144.
Личева, Катя Морал и делово общуване, бр. 3-4, 2000, 151-158.
Станков, Димитър Опоетизиран морален език на народното „плетение словес”, бр. 3-4, 2000, 144-151.
Цветкова, Милена Морален дисконфорт в аудио-визуалното пространство, бр. 3-4, 2000, 159-164.
ФИЛОСОФСКА И НАУЧНА АНТРОПОЛОГИЯ
Вичев, Васил Антропологични проблеми на глобализацията, бр. 1, 2000, 47-53.
Дунов, Здравко Генетична информация и разум, бр. 1, 2000, 29-46.
Кацарски, Иван Мозаичност на човешката еволюция и проблемът за началото, бр. 1, 2000, 19-28.
ФИЛОСОФСКА КЛАСИКА И КОМЕНТАРИ
Деянов, Деян Две несъизмерими логически законодателства: Хегел и Аристотел, бр. 2, 2010, 21-34, бр. 3, 2010, 29-42.
Иванов, Николай Обсадата на Йерихон: една философска дискусия между Фердинад Шилър и Франсис Брадли, бр. 5, 2011, 35-43.
Копринаров, Лазар Феноменолог ли е Ортега? (Коментар и бележка на преводача), бр. 5, 2011, 32-34.
Нотюрни, Лоран Онтология и трансцендентална критика. Историческо разглеждане на въпроса, бр. 5, 2011, 5-18.
Пенчев, Васил „Време и битие” и битието на времето, бр. 2, 2010, 57-62.
Сан Мартин Сала, Хавиер Ортега като феноменолог, бр. 5, 2011, 19-31.
Хайдегер, Мартин Време и битие, бр. 2, 2010, 34-49.
Хегел, Георг Вилхелм Фридрих Лекции по философия на религията. Увод, (Ч. І), бр. 2, 2010, 3-20; (Ч. ІІ), бр. 3, 2010, 3-28.
Хюм, Дейвид За безсмъртието на душата, бр. 4, 2011, 5-16.
Янков, Георги Бележка на преводача, бр. 4, 2011, 16-17.
Протокол към един семинар върху доклада „Време и битие”, бр. 2, 2010, 49-56, бр. 3, 2010, 42-53.
ФИЛОСОФСКА МИСЪЛ: СТРУКТУРА И ИСТОРИЧЕСКА ПАМЕТ
Йерволино, Доменико Памет и писменост в историята според последните творби на Рикьор, бр. 2, 2008, 16-25.
Хартман, Николай Философската мисъл и нейната история, бр. 2, 2008, 5-15.
ФИЛОСОФСКА ТОПОГРАФИЯ
Димитров, Емил Философите на Кордоба, бр. 1, 2019, 163-176.
ФИЛОСОФСКАТА ТРАДИЦИЯ
Митев, Илия Схващането на К. Попър за детерминизма, бр. 6, 2004, 122-126.
Петров, Веселин Онтологико-космологичните възгледи на Чарлз Пърс и схващането му за непрекъснатостта, бр. 6, 2004, 108-122.
ФИЛОСОФСКАТА ТРАДИЦИЯ И БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА
Стойнев, Анани За Пенчо Славейков като модернизатор на българската култура, бр. 6, 2006, 137-151.
Цацов, Димитър Основнонаучната българска философска школа – библиография 1905-1995 г., бр. 6, 2006, 152-167.
ФИЛОСОФСКАТА ТРАДИЦИЯ: ПРОБЛЕМЪТ ЗА ИСТИНАТА
Пенчев, Васил Истина и съдба при Хайдегер, бр. 5, 2006, 65-76.
Портокалска, Моника Епистемологическият дебат върху критерия за истина в епохата на елинизма, бр. 5, 2006, 76-86.
ФИЛОСОФСКАТА ТРАДИЦИЯ – РАЗНОЛИКОСТ И ЕДИНСТВО
Ивалдо, Марко От метафизичния до „религиозния” хоризонт. Сравнение между Алберто Карачоло и Бенедето Кроче, бр. 1, 2006, 14-19.
Йерволино, Доменико Аналитичната философия и херменевтичната феноменология: въпроси относно метода, бр. 1, 2006, 3-14.
Михалева, Николета За човешкото начало в некласическата и постнекласическата наука, бр. 1, 2006, 53-63.
Петров, Веселин Що е конструктивен постмодернизъм?, бр. 1, 2006, 20-33.
Турлаков, Николай Относно спецификата на философското разбиране за време – към схващането на времевостта на битието и темпоралното в онтологичната проблематика, бр. 1, 2006, 33-53.
ФИЛОСОФСКИ АРХИВ
Георгов, Иван Средновековната философия (Лекции, четени през зимното полугодие на уч. 1902/1903 г.), бр. 6, 2009, 150-169.
Стаматов, Атанас Към историята на философската медиевистика в България, бр. 6, 2009, 149.
Янева, Жана Учебникът по логика на Константин Бранкович (Ч. ІІ), бр. 6, 2009, 170-185.
ФИЛОСОФСКИ ГОДИШНИНИ: АЛФРЕД УАЙТХЕД (1861–1947)
Данова, Диана Защо гласът на Уайтхед ще звучи съвременно дори когато ми побелее главата?, бр. 1, 2007, 111-119.
Петров, Веселин Философията на Уайтхед в контекста на прехода от модернизма към постмодернизма, бр. 1, 2007, 99-111.
ФИЛОСОФСКИ ДЕБЮТИ
Петров, Виниций Личностната идентичност и любовта, бр. 5, 2016, 139-144.
Тодоров, Илия Действителната свобода като възможна чрез Другия, бр. 5, 2016, 124-138.
ФИЛОСОФСКИ ДИСКУРСИ
Киоре, Валерия Ангелите на Езичеството, херменевти на скритата Божественост: теорията на Прокъл за óchema според Корбен, бр. 6, 2006, 29-39.
Хонет, Аксел Идиосинкразията като средство за познание. Обществена критика в епохата на нормализирания интелектуалец, бр. 6, 2006, 3-12.
Хукуей, Кристофър Прагматистката максима и доказателството на прагматизма, бр. 6, 2006, 12-29.
ФИЛОСОФСКИ ИДЕИ И ТРАДИЦИИ
Батулева, Татяна Деконструкция и отговорност, бр. 4, 2008, 75-83.
Ганчева, Вяра Емануел Сведенборг – емпирик и мистик, бр. 4, 2008, 58-74.
Димитров, Ивайло Феноменологията на въобразяването и пътят на репродукцията, бр. 4, 2008, 97-109.
Енчев, Кристиян Херменевтично осмисляне на метафората в границите на предпредикатния опит, бр. 4, 2008, 91-96.
Жабилова, Камелия Ницше. Геобиография на духа, бр. 4, 2008, 84-90.
ФИЛОСОФСКИ ИЗВОРИ
Кочев, Николай За някои страни от философските възгледи на византийския философ Михаил Псел, бр. 11-12, 1992, 28-49.
Псел, Михаил Похвално слово за монаха Николай, игумен на манастира „Хубавият извор” на Олимп, бр. 11-12, 1992, 49-71.
ФИЛОСОФСКИ И ПСИХОАНАЛИТИЧНИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ НА ЧОВЕКА
Батулева, Татяна Различие и идентичност в постмодерната философия, бр. 1, 1995, 122-126.
Дали, Салвадор Нови обобщения върху механизма на параноидния феномен от сюрреалистична гледна точка, бр. 1, 1995, 95-99.
Д’Оливе, Фабр Метафизическата конституция на човека, бр. 1, 1995, 63-68.
Климов, Алексис Солженицин, науката и достойнството на човека, бр. 1, 1995, 110-122.
Лакроа, Жан Персонализмът, бр. 1, 1995, 69-77.
Муние, Емануел Непосредствено въведение в личностната вселена (Из „Персонализмът”, 1950), бр. 1, 1995, 78-86.
Рикьор, Пол Една философска интерпретация на Фройд, бр. 1, 1995, 99-110.
Сартр, Жан-Пол Рифът на солипсизма, бр. 1, 1995, 86-95.
ФИЛОСОФСКИ И СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ПОДХОДИ КЪМ НАУКАТА
Дамянова, Десислава Бъдещето на социалните науки в България (релевантността на проблема за знанието като „символен капитал”), бр. 5, 2011, 44-55.
Михалева, Николета За същността и някои форми на неявното знание, бр. 5, 2011, 56-62.
ФИЛОСОФСКИ И СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ПОДХОДИ КЪМ СОЦИУМА
Кацарски, Иван Академичният капитализъм, бр. 4, 2011, 18-25.
Келиян, Мая Стилът на живот като методологически инструмент за изследване стратификацията на постмодерното общество, бр. 4, 2011, 36-47.
Минева, Силвия Професионализмът е хуманизъм, бр. 4, 2011, 25-35.
ФИЛОСОФСКИ ПОДХОДИ КЪМ РЕЛИГИЯТА
Богомилова, Нонка Познанието на религията: културно-теоретични профили, бр. 5-6, 2008, 13-28.
Елиаде, Мирча Сакралното в секуларния свят, бр. 5-6, 2008, 3-12.
ФИЛОСОФСКИ ПОДХОДИ КЪМ СУБЕКТНОСТТА
Георгиева, Майя Проблемът със „субективността”, бр. 6, 2011, 31-39.
ФИЛОСОФСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В СФЕРАТА НА КУЛТУРНИЯ ДЕТЕРМИНИЗЪМ
Запфе, Петер Весел Последният месия (1933), бр. 3, 2014, 130-141.
Серафимова, Силвия „Гол в лоното на космоса“ (Naken under kosmos). Рефлексии върху философската биография на Петер Весел Запфе, бр. 3, 2014, 142-160.
ФИЛОСОФСКИ РЕФЛЕКСИИ
Гелен, Арнолд Философска антропология, бр. 6, 2018, 133-142.
Павлов, Николай Към една онтологическа критика на философията на езика у късния Хайдегер, бр. 6, 2018, 123-132.
Сивилов, Любен Причудливите модификации на съзнанието, бр. 6, 2018, 110-122.
Тодоров, Илия Самосъзнанието като влюбено съзнание. Влюбеност и обожание, бр. 2, 2018, 73-89.
Manee, Samal H. R. Exploring Searle’s Social Ontology, бр. 2, 2018, 90-101.
ФИЛОСОФСКИ РЕФЛЕКСИИ ВЪРХУ БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА
Антов, Пламен „Безсъници“, или хтонът на модерната душа. Орфически субстрат в късната Яворова поезия (Ч. ІІ), бр. 3, 2014, 32-52.
Богомилова, Нонка Философската „тъга и порив“ (За сборника с есета на Асен Игнатов „Тъга и порив на епохата“), бр. 3, 2014, 77-86.
Данова, Сирма Хипертрофия на забравата: Островът на Блаженните и културата на настоящето, бр. 3, 2014, 19-31.
Жабилова, Камелия Ницше на „Острова“ Славейков, бр. 2, 2020, 125-133.
Колева, Бисера Просветителският идеал на един възрожденец: Марко Балабанов и идеята му за българско висше училище преди Освобождението, бр. 2, 2020, 109-124.
Личев, Валери Формирането на демонстративността и престижа в българската култура през погледа на Иван Хаджийски, бр. 3, 2014, 5-18.
Турлаков, Николай Философската разлика във възгледите за смисъла на Русалските лекувания в Спасова могила (Елин Пелин) и Русалска нощ (Йордан Йовков), бр. 3, 2014, 53-76; Бележки за неравноделния ритъм на битието, или що е това – философия с душа?, бр. 2, 2020, 134-148.
ФИЛОСОФСКИ РЕФЛЕКСИИ ВЪРХУ БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА
Антов, Пламен Вазов: литература и философия на историята, бр. 6, 2017, 19-24.
Турлаков, Николай Екзистенциалната феноменология на гората в „Шумки от габър“ на Николай Хайтов, бр. 6, 2017, 5-18.
ФИЛОСОФСКИ РЕЦЕПЦИИ НА БЪЛГАРСКАТА И ЕВРОПЕЙСКАТА КУЛТУРА ВЪВ ВРЕМЕТО
Антов, Пламен Българско възраждане и немска диалектика: естетическият сюжет (Към философията на българската история), бр. 3, 2013, 37-52.
Дончева, Цвета Благото тайнство. Онтология и ортология на любовта, бр. 3, 2013, 65-73.
Лазарова, Ерика Богомило-катарската философия като паневропейско антикризисно самосъзнание, бр. 3, 2013, 20-36.
Стойнев, Анани Мигове, бр. 3, 2013, 53-64.
ФИЛОСОФСКИ ТРАДИЦИИ И РЕФЛЕКСИИ
Гомес Давила, Николас Из „Нови схолии към един подразбиращ се текст”, бр. 6, 2016, 34-46.
Делчев, Красимир Появата на философско общество от кориците на книга (Волф и алетофилите), бр. 6, 2016,
Лозев, Александър „Тимей” и „За Небето”, бр. 6, 2016, 47-60.
Кожухаров, Иван Карл Шмит и Ян Паточка – един задочен спор върху понятията „враг”, „солидарност” и „политика”, бр. 6, 2016, 61-78.
Фишан, Мишел Лайбниц и машините на природата, бр. 6, 2016, 5-33.
ФИЛОСОФСКИ УНИВЕРСАЛИЗЪМ И ИСЛЯМСКА ФИЛОСОФИЯ
Евстатиев, Симеон Идеите на Садр Ад-Дин Аш-Ширази като център на синтез в ислямската култура, бр. 2, 2010, 103-111.
Макариев, Пламен Религиозна толерантност и философски универсализъм, бр. 2, 2010, 97-102.
Тодоров, Тодор Молла Садра и метафизиките на исляма, бр. 2, 2010, 111-115.
ФИЛОСОФСКИ-ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ. МЕТОДОЛОГИЯ НА НАУКАТА
Кацарски, Иван Модерната демокрация на българска земя – поглед върху нашата политическа история след Освобождението, бр. 6, 1995, 114-134.
Купфенберг, Файвел Из: „Разсадник на омраза: етическите конфликти в Източна Европа”, бр. 2, 1995, 42-47.
Минков, Юлиян Оценяване на социални феномени – специфичност и детерминанти, бр. 2, 1995, 36-42.
ФИЛОСОФСКИ ПРОБЛЕМИ НА ЧОВЕКА
Борисова, Силвия Понятието за естетическо съзнание, бр. 6, 2009, 41-45.
Тодоров, Христо П. Хари Франкфърт за свободата на волята (Бележка на преводача), бр. 6, 2009, 39-40.
Франкфърт, Хари Г. Свободата на волята и понятието за личност, бр. 6, 2009, 26-38.
ФИЛОСОФСКИ ТЕКСТ С КОМЕНТАР
Атанасова, Ралица „Убиецът” на логическия позитивизъм, бр. 5, 1995, 26-35.
Батулева, Татяна Аз и Другият, или отвъд „провиденциалните” двойки, бр. 5-6, 2001, 50-54.
Бердяев, Николай Моята окончателна философия. Вероизповедание. Светът на есхатологията. Време и вечност, бр. 9-10, 1992, 31-43.
Борисов, Валери Екзистенциалният генезис на философствуването, бр. 9-10, 1992, 20-31.
Бузов, Вихрен В търсене на индуктивната машина, бр. 2, 1993, 7-14.
Бунге, Марио Индукцията – разнороден сбор от проблеми, бр. 2, 1993, 5-7.
Гадамер, Ханс-Георг Каузалност в историята?, бр. 1-2, 1992, 4-10.
Гурова, Лилия „Трите задачи” на Райхенбах и съвременната епистемология, бр. 7-8, 1992, 46-49.
Димитрова, Ина Автопойезисът (Щрихи към радикалния конструктивизъм), бр. 5-6, 2001, 37-40.
Иларионов, Симеон Бунтът на Хосе Ортега-и-Гасет срещу обезличаването на съвременния човек, бр. 2, 1995, 14-16.
Кроче, Бенедето Спорът около „чистото изкуство” и историята на естетиката, бр. 5, 1994, 95-99.
Матурана, Умберто; Варела, Франциско Автопойезис: организацията на живото, бр. 5-6, 2001, 18-36.
Оландер, Морис Рискът от двусмислените думи, бр. 5-6, 2001, 40-50.
Ортега-и-Гасет, Хосе Исторически смисъл на теорията на Айнщайн, бр. 2, 1995, 5-13.
Пенчев, Васил Мислене и стихотворение, бр. 1, 2000, 11-18.
Пенчев, Генчо Кроче за интуицията като основа и специфика на естетическото познание, бр. 5, 1994, 99-113.
Попър, Карл Що е диалектика?, бр. 5, 1995, 3-25.
Райхенбах, Ханс Трите задачи на епистемологията, бр. 7-8, 1992, 40-46.
Рорти, Ричард Солидарност или обективност?, бр. 7-8, 1992, 23-32.
Стойнев, Анани Николай Бердяев, или мечта и действителност, бр. 9-10, 1992, 43-46.
Тодоров, Христо П. Херменевтически поглед към историята, бр. 1-2, 1992, 10-13.
Флек, Лудвиг Възникване и развитие на един научен факт (Увод в учението за стила на мислене и мисловния колектив), бр. 1, 1999, 3-14.
Хаджийски, Валентин Прагматисткото въплъщение на постмодернистката философска критика, бр. 7-8, 1992, 32-40.
Хайдегер, Мартин Стихотворението, бр. 1, 2000, 3-11.
Янакиев, Константин Как така възникват фактите?, бр. 1, 1999, 14-25.
Ясперс, Карл Произходът на философията, бр. 9-10, 1992, 5-10.
ФИЛОСОФСКИ ХОРИЗОНТИ НА ПРОБЛЕМА ЗА СИГУРНОСТТА
Колектив C.A.S.E. Критически подходи към сигурността в Европа: колективен манифест, бр. 5, 2009, 3-42.
Уисманс, Джеф Ситуиране на социалния конструктивизъм в изследванията на сигурността: нормативната дилема, бр. 5, 2009, 43-61.
ФИЛОСОФСКИТЕ ИДЕИ В ИСТОРИЯТА
Батулева, Татяна Пол Лафарг и Жан Жорес в българската философска култура в края на ХIХ и началото на ХХ век, бр. 4, 2007, 30-37.
Кутов, Ивайло Ренесансът и Реформацията в светлината на философията на историята и новите политически форми (Есе), бр. 4, 2007, 43-49.
Малдонадо, Карлос Едуардо История и сложност, бр. 4, 2007, 5-17.
Прело, Марсел; Лескюйе, Жорж Невероятната деполитизация, бр. 4, 2007, 17-29.
Христов, Бойко Макс Вебер: бележки върху едно „чисто историческо изследване”, засягащо професионалната аскеза, бр. 4, 2007, 38-43.
ФИЛОСОФСКИТЕ ИДЕИ НА ХИЛЪРИ ПЪТНАМ (IN MEMORIAM)
Бакалова, Марина Хилъри Пътнам за литературата, морала и социалните науки, бр. 1, 2017, 113-116.
Гурова, Лилия Пътнам за пътя на философията в един век на науката, бр. 1, 2017, 74-77.
Дончев, Антон Множествената реализируемост и нейните критици, бр. 1, 2017, 92-98.
Елчинов, Димитър Аргументът на Пътнам срещу философския бихевиоризъм, бр. 1, 2017, 99-107.
Иванова, Анна Дихотомията факт/ценност – Хилъри Пътнам „по ръба на острието”, бр. 1, 2017, 84-91.
Карагеоргиева, Анета Аргументът „мозъци в стъкленица”, бр. 1, 2017, 108-112.
Люцканов, Росен Реализмите на Пътнам, бр. 1, 2017, 78-83.
ФИЛОСОФСКИТЕ ИДЕИ НА У. КУАЙН
Вълчев, Христо Рефлексии върху критиката на Куайн срещу логическия позитивизъм, бр. 6, 2018, 41-53.
Герджиков, Сергей Неопределеността на превода и лингвистичната антропология (Ч. 1), бр. 6, 2018, 5-19.
Гурова, Лилия Куайн за диспозиционните обяснения като белег за незряла наука и една алтернативна гледна точка, бр. 6, 2018, 20-29.
Желязкова, Деница Онтологическите мотивации на теорията за обозначаването: преди и след Куайн, бр. 6, 2018, 54-62.
Янакиев, Константин Шест вариации върху холизма на Куайн, бр. 6, 2018, 30-40.
„ФИЛОСОФСКИТЕ” ОБРАЗИ У ДОСТОЕВСКИ
Димитрова, Нина Християнски кенозис и шутовско самоунижение – към културната антропология у Достоевски, бр. 3, 2011, 24-31.
Евлампиев, Игор „Мечтателят”, „играчът”, „мистикът” – метафизическите типове на героите на Достоевски, бр. 3, 2011, 5-15.
Хесен, Сергей Трагедията на злото (Философският смисъл на образа на Ставрогин), бр. 3, 2011, 15-23.
ФИЛОСОФСКИТЕ ШКОЛИ: АНТИЧНИ И МОДЕРНИ
Бузов, Вихрен Полската аналитична школа, бр. 5-6, 1997, 38-47.
Чежовски, Тадеуш Философията на кръстопът (Сто годишни Лвовоско-Варшавска философска школа), бр. 5-6, 1997, 33-38.
Чендов, Борис Древногръцката логика: перипатететическа и мегаростоическа школа, бр. 5-6, 1997, 48-56.
„ФИЛОСОФСКИЯТ XX ВЕК В БЪЛГАРИЯ”: ДИСКУСИЯ
Влайков, Тодор Нашата интелигенция, бр. 1-2, 2009, 92-106.
Кацарски, Иван Една история на философската публичност в България: постижения, съмнителни интерпретации и бели петна, бр. 5-6, 2008, 100-112.
Латев, Латьо Фрагменти от по-ранната история на ИФИ, бр. 1-2, 2009, 106-114.
Славова-Соколова, Донка Кому е нужна такава „критика”?, бр. 1-2, 2009, 114-117.
Тодоров, Добрин Една рецензия: съгласия, различия, потенциал за дебат, бр. 5-6, 2008, 112-115.
ФИЛОСОФСКИЯТ XX ВЕК В БЪЛГАРИЯ. ДИСКУСИЯ С ПРОДЪЛЖЕНИЕ
Тодоров, Добрин Съвет и разяснение към едно „предупреждение”, бр. 3, 2010, 155-157.
Цацов, Димитър Предупреждение към младия читател на книгата на Добрин Тодоров „Философската публичност в тоталитарна и посттоталитарна България”, бр. 3, 2010, 146-154.
ФИЛОСОФСКО-ЛОГИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ И РЕФЛЕКСИИ
Angelova, Doroteya A Comparative Analysisof the Concept of Implication in Some Contemporary Logical Systems and Their Origins in Antiquity, бр. 1, 2017, 5-12.
Желязкова, Деница Анализ на „неопределимите” и логическите константи в Ръселовата философска логика, бр. 1, 2017, 23-30.
Йотов, Стилиян Значение и валидност при Хобс, бр. 1, 2017, 31-44.
Николов, Борис Идеята за параконсистентната формализация на противоречието в трансценденталната и диалектическата логика, бр. 1, 2017, 13-22.
ФИЛОСОФСКО-ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
Малинов, Светослав Едмънд Бърк: Апология на неравенството, предразсъдъка и религията, бр. 5, 1995, 94-101.
Хаджийска, Нели Етническият въпрос – от социалистическа пасторалност към преодоляване на ненавистта, бр. 4, 1995, 143-150.
ФИЛОСОФСКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИ АНАЛИЗИ
Хаджийска, Нели За някои проблеми на българската жена в периода на преход, бр. 5, 1996, 81-94.
ФИЛОСОФСКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ФИГУРИ И ТРАДИЦИИ
Батулева, Татяна Френският позитивизъм и българската философска култура. Рецепции и акценти, бр. 2, 2008, 38-54.
Манолов, Карамфил Противоречия и единство в социологическата теория, бр. 2, 2008, 55-65.
Стефанов, Иван Иван Хаджийски като български интелектуалец, бр. 2, 2008, 26-37.
ФИЛОСОФСКО ЧЕТИВО С ПРОДЪЛЖЕНИЕ
Герджиков, Сергей Неопределеността на превода и лингвистичната антропология (Ч. 2), бр. 1, 2019, 116-128.
ФИЛОСОФСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ: ДВЕ ЛЕКЦИИ
Георгов, Иван Йеремия Бентам (1748-1832), бр. 6, 2006, 118-130.
Стефанов, Иван С. Въведение в „Класическата немска философия”, бр. 6, 2006, 131-136.
ФИЛОСОФСТВАНЕТО ВЪРХУ ЧОВЕКА И БОГА
Димитрова, Нина Философската антропология в България от втората половина на ХХ век – Библиографско изследване, бр. 3, 2006, 37-45.
Петров, Людмил Исихастката антропология и кризата на съвременния човек, бр. 3, 2006, 45-56.
Портокалска, Моника Казано и премълчано в „За природата на боговете” на Цицерон, бр. 3, 2006, 56-67.
ФИЛОСОФСТВАНЕТО – РЕТРОСПЕКТИВНА САМОРЕФЛЕКСИЯ
Латев, Латьо Културно-философската платформа на списание „Философски преглед”, бр. 6, 2005, 170-173.
ФЛУКТУАЦИИ НА ДЕМОКРАЦИЯТА
Баджаков, Момчил Непублична политика, конспиративизъм, „политическо задкулисие”, бр. 5, 2013, 20-35; Аксиологически основания на протестите, бр. 2, 2014, 124-140.
Ганов, Димитър Ален Бадиу: демокрацията като авторитарно мнение, бр. 5, 2013, 36-39.
Димитрова, Нина Идеи за вождизма в междувоенната хуманитаристика у нас, бр. 2, 2014, 147-154.
Кръстев, Тошко Ориентири за изследване на граждански действия и възможности за преценка на тяхната автентичност, бр. 1, 2014, 5-26.
Минев, Духомир; Кръстев, Тошко Обществата на социалната манипулация, бр. 5, 2013, 5-19.
Табаков, Мартин Мними и реални разделителни линии в българското пост(ляво) тоталитарно общество (Ч. I), бр. 2, 2014, 141-146.
Тахир, Мюмюн Фундаментализмът в аспектите на сигурността и развитието, бр. 1, 2014, 27-39.
Чолаков, Петър Английският конституционализъм и пуританството, бр. 5, 2013, 40-55.
ФОРМИ И ДЕФОРМАЦИИ
Донев, Александър Пърформативната естетика на Христо и Жан-Клод, бр. 4, 2017, 195-209.
Петрова, Силвия Образи на екзотичното в популярната култура, бр. 4, 2017, 186-194.
Спасова, Правда Нашето красиво бъдеще, бр. 4, 2017, 182-185.
ХАЙДЕГЕРИАНСКИ МЕДИТАЦИИ
Андреев, Ясен Die Seinsfrage съгласно неговото материално и формално значение. Предисловие към превода на студията на Доротеа Фреде „Въпросът за битието: Хайдегеровият проект”, бр. 5, 2020, 98-119.
Раденков, Владимир Може ли светът да бъде споделен? Хайдегеровото разбиране за света и различните начини на неговото „обитаване“ и споделяне в автентичната и неавтентичната екзистенция, бр. 5, 2020, 145-192.
Фреде, Доротеa Въпросът за битието: Хайдегеровият проект, бр. 5, 2020, 120-144.
ХЕРМЕНЕВТИКА И ЧОВЕКОЗНАНИЕ
Райнова, Иванка В търсене на човека, или епопеята на Пол Рикьор, бр. 5-6, 1992, 15-24.
Рикьор, Пол Образът на Бога и човешката епопея, бр. 5-6, 1992, 3-15.
1100 ГОДИНИ ОТ ПРЕСЛАВСКИЯ СЪБОР (893-1993)
Стойнев, Анани Апология на духа, бр. 4, 1993, 75-79.
HOMO LUDENS: ЛИЦА И МАСКИ
Енчев, Кристиян Игрови аспекти на трансценденталните схематизации, бр. 3, 2016, 66-72.
Колев, Иван Homo ludens като homo futuristicus, бр. 3, 2016, 73-79.
Пенев, Галин Карнавалната игра (Лосев versus Бахтин) , бр. 3, 2016, 53-58.
Попова, Вяра Употреби на игровото и метаморфози на Homo ludens, бр. 3, 2016, 80-87.
Стъпова, Иванка Играта (или драмата) на екстремния самотник, бр. 3, 2016, 59-65.
ЦЕННОСТИ И СОЦИАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ
Игнатов, Асен Ценностна промяна и ценностни конфликти в процеса на трансформация, бр. 5, 2006, 24-32.
Минков, Юлиян Самооптимизиране на съзнателното функциониране, бр. 5, 2006, 48-56.
Ожиен, Албер Доверието при демократичния режим и при тоталитарния режим, бр. 5, 2006, 32-48.
Петрова, Емилия Европейския духовен принцип, бр. 5, 2006, 57-64.
ЦЕННОСТИ И СОЦИАЛНИ СТРУКТУРИ
Ивков, Божидар „Прости“ и „сложни“ езикови знаци и конструиране на значения (специфични versus специални образователни потребности на децата с увреждания), бр. 5, 2017, 51-60.
Станкова, Светлана Фалшивите новини – манипулации и мистификации в контекста на президентските избори в САЩ (ноември 2016 г.), бр. 5, 2017, 61-68.
Ченгелова, Емилия; Спасова, Люба „Икономиката в сянка“ като девиантна практика: теоретични начала и проблематизиране, бр. 5, 2017, 69-91.
ЦЕННОСТИ И ХУМАНИЗЪМ
Кончаловски, Андрей От „Черния квадрат“ към черната дупка, бр. 3, 2015, 87-98.
Лазарова, Ерика Дуалистичното християнство в немскоговорещия регион, бр. 3, 2015, 63-70.
Цигов, Тодор Архитектура, урбанизъм, привидни закони, бр. 3, 2015, 71-86.
ЧЕТВЪРТИ ПОПЪРОВ СИМПОЗИУМ
Апостолов, Алекси Дилемата: методологически есенциализъм или методологически номинализъм, бр. 5-6, 1998, 61-66.
Бузов, Вихрен Логиката на откритието не е изоставена!, бр. 3-4, 1998, 13-18.
Гурова, Лилия Функционален подход срещу въпросите „Какво” и „Защо”, бр. 3-4, 1998, 38-43.
Гърдев, Ивайло Съществуват ли правила на творчеството?, бр. 3-4, 1998, 27-31.
Дянков, Богдан Схващането на Карл Попър по проблема за истината, бр. 5-6, 1998, 67-73.
Николов, Стоян Коментар върху концепцията на Попър за релацията ментално-физично, бр. 5-6, 1998, 73-78.
Пенчев, Васил Какво е научно понятие?, бр. 3-4, 1998, 31-38.
Самуилов, Виктор Организационната култура – същност и значение, бр. 3-4, 1998, 53-58.
Славова-Соколова, Донка За откритието, творчеството и познавателния оптимизъм, бр. 3-4, 1998, 18-22.
Стефанов, Ангел Какво правя като философ?, бр. 3-4, 1998, 51-52.
Стефанов, Орлин Антиномията на Попър „демократично” – „консервативно” като рецидив на есенциализма, бр. 5-6, 1998, 78-82.
Табаков, Мартин Някои философско-методологически аспекти на прехода от класическа към некласическа логика, бр. 3-4, 1998, 44-50.
Тасева, Енгелсина Интуиция и доказателност, бр. 3-4, 1998, 23-27.
Янакиев, Константин Карл Попър като екзистенциалист, бр. 5-6, 1998, 56-61.
ЧОВЕК, ВЛАСТ, ПОЛИТИКА
Вичев, Васил Идентификация на политическото поведение, бр. 4, 1997, 99-109.
Дунов, Здравко За основанията и легитимността на тоталитарната власт, бр. 4, 1997, 109-121.
Момов, Митко Човекът и властта в митовете, в древността и сега, бр. 4, 1997, 122-134.
Шопов, Филип Към проблема за задачата на философската антропология, бр. 4, 1997, 89-99.
ЧОВЕК И БОГ
Бердяев, Николай Спасение и творчество (Две разбирания на християнството), бр. 5, 1994, 41-57.
Делчев, Красимир Автоматизмът на навика при Паскал, бр. 5, 1994, 60-68.
Бубер, Мартин Фрагменти, бр. 5, 1994, 33-40.
Хеле, Хорст Епистемологически парадигми в научното изследване на религията, бр. 5, 1994, 58-60.
ЧОВЕК И ДУХОВНОСТ
Деянов, Петър Азът на религията като неокултурно пространство (Към психосемиологията на религиозната знаковост), бр. 6, 1993, 103-107.
Николов, Елит Синейдетика, бр. 6, 1993, 107-115.
ЧОВЕК И ИСТИНА
Богданов, Нено Витгенщайновата концепция за философията, бр. 5, 1994, 20-32.
Гинев, Димитри Херменевтичната хуманитаристика като „екзистенциален диалог”, бр. 5, 1994, 3-14.
Градев, Владимир Субективност и Игри на Истината, бр. 5, 1994, 14-20.
ЧОВЕК И ИСТОРИЯ: ФИЛОСОФСКИ ПОДХОДИ
Малинова, Мариана Философски параметри на китайското понятие „национална идея”. Генезис на китайската национална идея, бр. 4, 2009, 154-163.
Пенчев, Васил Подходът за фундаментална онтология в „Битие и време” и фундаменталната история, бр. 4, 2009, 148-153.
Стоев, Христо Някои основни за „Критика на чистия разум” понятия в контекста на разбирането на Кант за човека като крайно разумно същество, бр. 4, 2009, 139-147.
Стойчев, Владимир Въплътяването: между структурата и феномена (Пространствени и времеви тела у Фуко и Мерло-Понти), бр. 4, 2009, 163-171.
ЧОВЕК И СОЦИУМ
Геров, Иван Генезис на субектното разполагане на човека в света, бр. 5-6, 2008, 45-56.
Неклеса, Александър Номенклатурната държава: нейният възход и падение, бр. 5-6, 2008, 29-41.
Петрова, Емилия Ескизи върху динамиката на благополучието, бр. 5-6, 2008, 57-66.
Серафимова, Силвия Ролята на емпатията като морална метафора. Перспективи за култивиране на разбирането на другостта, бр. 5-6, 2008, 66-83.
Хойнинген-Хюне, Паул Бележка върху понятието за игра, бр. 5-6, 2008, 41-45.
ЧОВЕК И СОЦИУМ: КОНТАКТИ И КОНФЛИКТИ
Варзоновцев, Дмитрий „Другата класика” – парадигмалната идентичност на качественото социално изследване като проблем, бр. 1, 2011, 76-85.
Ганев, Венелин Култура и дирижирана общественост, бр. 1, 2011, 86-88.
Симова, Олга Демокрация или демократично общество (Концепцията на Дюи за демокрацията в контекста на ляво-радикалното мислене), бр. 1, 2011, 89-97.
Попова, Гергана Фигурата на работника през първите две десетилетия след 9-ти септември в перспективата на комунистическия концепт за тялото-машина, бр. 1, 2011, 97-106.
ЧОВЕК, РЕЛИГИЯ, УНИВЕРСУМ
Димитрова, Нина Между утопичното и есхатологичното – преображението на света според „руския сребърен век”, бр. 3, 1994, 107-116.
Личева, Милена Учението на Петър Дънов и индийската философия и религия, бр. 3, 1994, 118-122.
Рахула, Валпола Буда и неговото учение, бр. 3, 1994, 117-118.
Соколов, Момчил Будизмът – религия или атеизъм, бр. 3, 1994, 116.
Хубанчев, Антоний Християнски антропологични измерения на съвременния диалог, бр. 3, 1994, 104-106.
ЧОВЕКОЗНАНИЕ
Делчев, Красимир Екзистенциална онтология на коруптивното пропадане във всекидневието, бр. 6, 2012, 21-31.
Лазаров, Ивайло Чужденецът – рефлексии откъм парадокса на другостта, бр. 6, 2012, 32-49.
Праматаров, Ясен Проблеми на понятието за авторство в Уикипедия, бр. 6, 2012, 50-56.
Турлаков, Николай За смисъла на надеждата по пътя на Гунчо към „бялата лястовица”, бр. 6, 2012, 7-20.
ЧОВЕКЪТ В ОГЛЕДАЛОТО
Матакова, Елена Какво е човекът? (Философско-антропологични дискурси), бр. 5, 1994, 69-78.
По, Едгар Алан Три монолога от килията на обречените (с бележки на преводача С. Малинов), бр. 5, 1994, 78-93.
ЧОВЕКЪТ: ВЪОБРАЖЕНИЕ И МЕЧТАНИЯ
Анчев, Анатол Психологически аспекти на българските народни приказки, бр. 1, 2007, 86-98.
Търколева, Поля Човекът – „мечтател на думи”, бр. 1, 2007, 77-85.
ЧОВЕКЪТ – СВОБОДА И ГРАНИЦИ
Латев, Латьо Концепцията на Т. Кулев за свободата на волята, бр. 3, 2004, 98-104.
Личев, Валери; Колева, Виолета Лозунгите за чистота в социалистическия паноптикум на властта, бр. 3, 2004, 104-116.
Пенчев, Васил „Опит за летене”: гравитация и възторженост, бр. 3, 2004, 80-96.
Стефанов, Ангел Отклик на „Свирепа философия” от Васил Пенчев, бр. 3, 2004, 96-97.
Страшимирова, Светла Свободният избор: между смъртта и живота, бр. 3, 2004, 75-80.
Янев, Янко Трагедията на човека, бр. 3, 2004, 67-75.
ЧОВЕКЪТ: СЕБЕОСЪЩЕСТВЯВАНЕ И ЩАСТИЕ
Зеел, Мартин Парадокси на осъществяването, бр. 2, 2006, 3-10.
Кацарски, Иван Може ли щастието да се купи?, бр. 2, 2006, 11-16.
Методиев, Иван За образите на световете (Ч. ІІ), бр. 2, 2006, 17-39.
ЧОВЕШКОТО ЛИЦЕ: ВИДИМОСТ И НЕВИДИМОСТ
Стъпова, Иванка Двойникът: маската – резервното лице на Аз-а, бр. 5, 2006, 13-23.
Хонет, Аксел Невидимост. Върху моралната епистемология на признанието, бр. 5, 2006, 3-12.
ЧОВЕШКОТО ЛИЦЕ: СВОЕ И ЧУЖДО
Стъпова, Иванка Маската: чуждото лице като свое, бр. 6, 2006, 64-73
Христов, Любомир Лицето като топос на референции: ou’кóν /укон/, μή óν(меон), знакова явеност (феномен и трансцендентност), бр. 6, 2006, 56-63.
ЧОВЕШКОТО ТЯЛО И А/МОРАЛНОТО
Петрова, Елена Порнографията в полето на морала, бр. 4-5, 2004, 134-146.
Шейтанов, Найден Култ на тялото. Борба за нова култура и нов мироглед, бр. 4-5, 2004, 130-134.
60 ГОДИНИ АКАДЕМИЧНО ФИЛОСОФСКО СПИСАНИЕ
Въпросник за главните редактори на сп. „Философски алтернативи” („Философска мисъл”), бр. 3-4, 2005, 150; бр. 5, 2005, 159.
Интервю с проф. Иван Калайков, бр. 5, 2005, 160-162.
Интервю с проф. Иван Стефанов, бр. 5, 2005, 162-165.
Интервю с проф. Анани Стойнев, бр. 5, 2005, 165-166.
Кацарски, Иван Тоталитарен режим, философия и философи (Коментар към тезата на Добрин Тодоров), бр. 5, 2005, 167-174.
Спасов, Добрин Във и около „Философска мисъл” (1980-1983), бр. 3-4, 2005, 151-155.
Тодоров, Добрин; Димитрова, Нина Най-старото философско списание в България празнува забележителен юбилей, бр. 3-4, 2005, 155-169.
60 ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА Л. С. ВИГОТСКИ (ВИГОТСКИАНСКАТА ПЕРСПЕКТИВА В ПСИХОЛОГИЯТА)
Стъпов, Росен Човешката психика в културно-семиотичен контекст, бр. 6, 1994, 78-97.
Ярошевски, М. Г. Преживяването на драмата на развитие на личността (Последната дума на Л. С. Виготски), бр. 6, 1994, 66-77.
60 ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА ПРОФЕСОР ИВАН ГЕОРГОВ
Кацарски, Иван Иван Георгов и Македония, бр. 6, 1996, 3-16.
Латев, Латьо Историко-философските принципи на Иван Георгов, бр. 6, 1996, 17-21.
60 ГОДИНИ „ФИЛОСОФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ НА ВИТГЕНЩАЙН
Минева, Мартина Проблемът за логическото във „Философски изследвания“, бр. 6, 2013, 110-121.

II. АВТОРСКИ НЕТЕОРЕТИЧНИ ТЕКСТОВЕ

ГЛЕДИЩА
Стъпов, Росен Лично мнение за нелични неща, бр. 1-2, 1992, 140-143.
ГЛЕДИЩЕ
Манев, Иван Истинският материалист не може да бъде атеист, бр. 3, 1994, 123-127.
ДА СИ СПОМНИМ ЗА ЕРИКА ЛАЗАРОВА
Ермолина, Илияна Като по струна върху бездна, бр. 6, 2017, 162-164.
Иванчева, Людмила Ерика Лазарова: забележителен български науковед, методолог и историк на науката, бр. 6, 2017, 160-162.
ЕСЕ
Ангелов, Росен Философия, страх, сигурност, бр. 2, 1998, 93-113; Философия, унижение и казарма, бр. 5, 1996, 122-133; Любов, страх и идентичност, бр. 1, 1997, 130-143.
Богомилова, Нонка Ела и виж, бр. 11-12, 1992, 134-138.
Делчев, Красимир Престъпление и прошка, бр. 3, 2009, 158-163.
Джерекарова, Весела Истинската любов, или най-човешкото, бр. 1-2, 1992, 138-139.
Дунов, Здравко П. К. Яворов: спомени и размисли за българската етнонационална съдба, бр. 3-4, 2003, 127-139.
Зашев, Димитър Рефлексия и спомняне, бр. 2, 1993, 142-144.
Камбуров, Красен История на боксера, бр. 3, 1993, 121-134; Exegi monumentum, бр. 2, 1994, 126-135; Кенотаф или върху носа на космическата лодка (Инвектива за една епиграма), бр. 6, 1994, 167-185.
Костадинова, Мирела Копчето на Кант, бр. 1-2, 2009, 145-152.
Лазарова, Ерика Вярата като ценност, или човешкият път към съвършенство, бр. 5-6, 2000, 128-131.
Личева, Милена Обяснение в любов на живата философия, бр. 9-10, 1992, 81-82.
Мороз, Йосиф Как Арамис си избираше тема за дисертация, бр.4, 1994, 143-147.
Обрешков, Николай Мечето Ръкспин – за доброто и злото, бр. 1, 1994, 112-113.
Пенчев, Васил Радичковата новела „Бомбето” – какво виждат предметите?, бр. 5-6, 1997, 156-162; „Ние, духовата музика”: Ние, философите, бр. 3-4, 1999, 117-131; За любовта и езика – Радичковата новела „Козел”, бр. 5-6, 2000, 131-138; Сказанието при Радичков, бр. 2, 2001, 143-150.
Попски, Стефан Утопия и смисъл, бр. 1, 2006, 166-168.
Рангелова, Жана Фридрих Ницше – за хаоса в душите, бр. 5-6, 1997, 162-170; По стъпките на Камю: в полето на абсурда (За смисъла и безсмислието на човешкото съществуване), бр. 5-6, 1998, 106-113; „Добрият път” – една неостаряваща философия на държавното управление, бр. 2, 2001, 151-157.
Рено, Жан Антимодерни търсения, бр. 1, 1995, 132-135.
Стефанов, Витан Историята и съдът, бр. 1-2, 1992, 135-137.
Тодоров, Добрин „Езикови” тревоги, бр. 1, 2011, 107-116.
ЕСЕИСТИКА
Пройков, Венелин Нормалността. Опит за непредубеден анализ (Ч. І), бр. 3, 2012, 89-101; (Ч. ІІ), бр. 4, 2012, 108-119.
Стойнев, Анани Мигове, бр. 2, 2012, 122-131; бр. 3, 2012, 79-88.
ЕСЕТА ОТ КОНКУРСА „ФИЛОСОФСТВАНЕТО – СЪЗЕРЦАНИЕ И СЪПРИЧАСТИЕ
Бъговска, Михаела Есе, бр. 5, 2006, 151-153.
Митева, Евелина Есе, бр. 5, 2006, 142-145.
Ненчева, Светлина Защо да тръгнеш по пътя на философията, бр. 5, 2006, 145-151.
Николова, Мария „Философстването – съзерцание и съпричастие” , бр. 4, 2007, 174-184.
EСКИЗИ
Стоев, Христо Из „Дневник”, бр. 6, 2011, 141-147.
Тодоров, Добрин Напомняния, бр. 6, 2011, 147-159.
ЕТЮДИ
Личева, Амелия Глас или мълчание, бр. 5, 1993, 127-129.
ЕХО ОТ МЛАДЕЖКИЯ КОНКУРС ЗА ЕСЕ „ФИЛОСОФСТВАНЕТО – СЪЗЕРЦАНИЕ И СЪПРИЧАСТИЕ”
Василев, Петър, бр. 5, 2007, 204-207.
Колев, Боян, бр. 5, 2007, 207.
ЗАБАВ(Е)НА СТРАНИЦА
Богомилова, Нонка Некро-логос за един ликвидиран институт, бр. 5, 1994, 94.
IN MEMORIAM
Андрей Лешков, бр. 5, 2020, 216.
Батулева, Татяна In memoriam Жак Дерида (1930-2004), бр. 6, 2004, 135-139.
Богомилова, Нонка Нели Михова: сбогуване или завръщане, бр. 6, 1995, 89; Памет за Иван Слаников, бр. 5, 2010, 181-182; На светлата памет на Професор Аристотел Гаврилов, бр. 5, 2011, 141.
Васева-Дикова, Юлия Възпоменание за Атанас Данаилов, бр. 4, 2008, 193-195.
Василев, Николай Слово в памет на чл.-кор. Добрин Спасов, бр. 5, 2010, 179.
Василев, Митко За книгата на Мераб Мамардашвили „Как аз разбирам философията”, бр. 2, 1993, 105-107.
Димитров, Стефан В памет на Михаил Игов (Няколко спомена), бр. 2, 2011, 164.
Добрева, Саша В памет на проф. Атанас Марзанов, бр. 1, 2011, 119-120.
Желев, Желю В памет на професор Елка Панова, бр. 5, 2013, 140.
Зашев, Димитър Разкъсано съцветие, бр. 2, 2011, 160.
Лазарова, Ерика Интервю с академик Азаря Поликаров, бр. 2, 2000, 137-141.
Лилов, Александър Отиде си един от духовните лидери на нацията, бр. 5, 2010, 180-181.
Мамардашвили, Мераб Виена в зората на ХХ век. Културата като такава и тоталитарното общество, бр. 2, 1993, 88-104.
Михова, Недялка Инвариантите във философията (Класическата онтология), бр. 6, 1995, 90-104.
Панова, Елка „Индивидите”, бр. 5, 2013, 124.
Пунчев, Иван Няколко думи в памет на Атанас Данаилов, бр. 4, 2008, 195.
Славова-Соколова, Донка В памет на Иван Ганев, бр. 3, 2004, 121-123; В памет на Стефан Васев, бр. 4, 2007, 185-187; За Елка – с обич, бр. 5, 2013, 137-139.
Спасова, Правда Принципът на съмнението, бр. 3, 2004, 119-121; Памет за професор Лешек Колаковски, бр. 2, 2010, 124-128; На Стефчо Попски с обич и тъга, бр. 2, 2011, 161; За философичността на един художник. В памет на Стефан Десподов, бр. 4, 2015, 184.
Стаматов, Атанас Асен Игнатов (1935-2003), бр. 3, 2004, 117-119; Проф. Иван С. Стефанов и Кантовата традиция в България, бр. 5, 2005, 175-177.
Стъпова, Иванка В памет на Исак Паси, бр. 1, 2011, 117-119.
Табаков, Мартин За един философ с главно „Ф”, бр. 2, 2010, 131-136.
Тодоров, Добрин Доц. д-р Диана Георгиева-Велчева, бр. 3-4, 2005, 185.
Тьогел, Кристфрид; Гурова, Лилия В памет на Атанас Данаилов, бр. 5-6, 2000, 119-121.
Христова, Станка Спомен за професор Стефан Ангелов, бр. 2, 2010, 128-131.
Борис Чендов, бр. 4, 2019, 156.
В памет на интелектуалеца Цветан Тодоров и на логика Раймънд Смалян, бр. 1, 2017, 147-150.
Да си спомним за Елка Панова (1929-2003), бр. 5, 2013, 124.
Избрани публикации, участия в научни форуми, преводи и лекционни курсове на Стефан Попски, бр. 2, 2011, 162-163.
Максим Лазаров Зехтинджиев (1949-2014), бр. 2, 2014, 158.
Напусна ни Ерика Лазарова, бр. 2-3, 2017, 310.
Откъси от писма на колеги в електронната поща и Интернет, бр. 2, 2011, 161-162.
Прощални думи за Николай Василев (1946-2014), бр. 1, 2014, 156-158.
Николай Обрешков (1958-2017), бр. 1, 2018, 153-155.
IN MEMORIAM: ДИМИТЪР ЗАШЕВ (1948–2018)
Рангелов, Александър Прекършеност и интелектуално присъствие, бр. 3, 2018, 169-170.
ИНТЕРВЮ
Гурова, Лилия Разговор с Фейвъл Купферберг, бр. 11-12, 1992, 139-141.
Гурова, Лилия; Дончев, Антон Философията на науката и нейното значение за света, в който живеем: разговор с Щефан Хартман, Статис Псилос и Роман Фриг, бр. 1, 2017, 140-146.
ИНТЕРВЮТА
Джерволино, Доменико Италианската среда, бр. 1, 1995, 136-141.
Привалов, Анатолий Интекрацията като нова философия на управлението, бр. 1, 1995, 141-146.
И ФИЛОСОФИТЕ СМЕЯТ ДА СЕ СМЕЯТ
Атанасов-Димат, Димитър Епиграми, бр. 2, 2010, 148-151.
Богомилова, Нонка Смехът (или колко е важно е да бъдеш несериозен), бр. 5, 2012, 164-167.
Елин Пелин Порът, бр. 2, 2005, 172-174.
Леви, Леон Речник, бр. 2, 2008, 235.
Михова, Недялка; Леви, Леон Система и проблеми (Изследване-поема); Речник (Из неиздадения „Полисемантичен речник на българския език”), бр. 4, 2007, 202-204.
Табаков, Мартин Видение, бр. 2-3, 2007, 215-218.
Шекерова, Бонбонка Извън-редни новини от Института за филофобски настроения, наричан съкратено ИФИ, бр. 5, 2006, 161-162; Отзиви (Весело представяне на три сериозни книги и поздравителен адрес към присъскващите), бр. 5, 2007, 235-236; Възможен ли е „нашият” народ?, бр. 1, 2008, 255-256;
Янева, Жана Епиграми, бр. 1, 2011, 128.
Да се обърнем (и) със смях назад (Из институтския философски архив), бр. 3, 2004, 139.
Десет философски заповеди, бр. 1, 2005, 158.
Есета от конкурса „Как си представям Института за философски изследвания през 2016 г.”: Буюклиев, Николай, бр. 2-3, 2007, 215.
Ехо от новогодишния купон на Института за философски изследвания, бр. 2, 2005, 171.
И философите се смеят (Библиографски шарж), бр. 3, 2004, 138.
Из научния живот на Института за философски изследвания (Дружески шарж), бр. 3, 2004, 138-139.
Мисли и афоризми, бр. 1, 2005, 158-161.
Печатни грешки, бр. 4, 2010, 223.
Печатни грешки, бр. 4, 2010, 223.
МИЗАНСЦЕН
Иванов, Стефан Какво е „Персифедрон”?, бр. 2-3, 2017, 287-293.
Христов, Мирослав Всичкоядецът, бр. 2-3, 2017, 294-300.
НЕ/ФИЛОСОФСКИ МЪДРОСТИ
Атанасов, Димитър Епиграми и афоризми, бр. 1, 2007, 153-154.
Стоянов, Стоян Афоризми, бр. 1, 2006, 191-193.
„ОБЩУВАНЕТО – ВИРТУАЛНО И РЕАЛНО”: НАГРАДЕНИТЕ ЕСЕТА
Александрова, Диана (Втора награда), бр. 2, 2008, 188-191.
Александрова, Лилия (Трета награда), бр. 2, 2008, 191-196.
Димитрова, Блажена (Поощрение), бр. 2, 2008, 196-200.
ОТЗИВ ЗА „ФИЛОСОФСКИ ЛАТЕРНАТИВИ”
Шекерова, Бонбонка Критично-хвалебствено писмо до Светото списание, бр. 6, 2007, 231-232.
ОТ ФИЛОСОФИ ЗА ФИЛОСОФИ
Сивилов, Любен Моят учител, бр. 4, 2011, 153-164.
ПОГЛЕДНАЛ СЕ ИЛИЯ – ПАК В ТИЯ!
Бан-Барабан, Иван Епилог, бр. 6, 2004, 160.
Вазов, Иван Многострадална ръкопис, или цветущият период на българската литература (Писател и двама издатели), бр. 6, 2004, 156-159.
ПРАВО НА ОТГОВОР
Стойнев, Анани По повод на един „Разговор”, бр. 6, 2004, 127-134.
Теодорова, Светла Възможни перспективи при дуалистичен възглед, бр. 1, 2013, 101-112.
РАЗМИСЛИ
Дунов, Здравко Иван Вазов и Пенчо Славейков, бр. 5-6, 1999, 109-114.
Канавров, Валентин Сянката, бр. 1, 1996, 148-149.
Кръстева, Анна Нарцис или модерната идентичност, бр. 11-12, 1992, 123-133.
Паницидис, Харалампи Еротичният дискурс на хуманизма, бр. 11-12, 1992, 117-123.
Поликаров, Азаря Упражнения по спекулативна натурфилософия, бр. 2, 1997, 165-167.
Попов, Павел Влиянието на философите, бр. 2, 1997, 155-164.
Рангелова, Жана Великани и пигмеи (Размисли за човека по фрагментите на Новалис), бр. 5-6, 1999, 114-123.
Стойнев, Анани Мигове, бр. 6, 1993, 149-153; бр. 3, 1994, 151-153; бр. 5, 1995, 126-145; бр. 1, 1996, 138-148; бр. 2, 1996, 124-132; бр. 1, 1997, 144-150; бр. 2, 1997, 150-155; бр. 1, 1999, 125-133; бр. 1, 2000, 127-138; бр. 3-4, 2000, 165-176; бр. 4-5, 2004, 253-258.
Тодоров, Георги „Вярвам в силата на беззащитните думи!” (Азбучник от „А” до „Я” на Георги Марковски), бр. 2, 1997, 136-149.
РАЗМИШЛЕНИЯ
Грънчаров, Ангел Едно разбиране на човешкия дух, бр. 9-10, 1992, 71-80.
Мерджанова, Ина Есхатологията като историософия, бр. 9-10, 1992, 68-71.
РЕЗОНАНС
Гурова, Лилия По следите на изгубеното очарование, бр. 1-2, 1992, 144-147.
ФИЛОСОФИ И ПОЕТИ
Белева, Дина Поезия, бр. 5, 2007, 227-234.
Димитров, Емил Изповед (Ретро-цикъл), бр. 4-5, 2004, 250-252.
Латев, Латьо Антология, бр. 6, 2006, 190-195.
Николова, Антоанета Поезия, бр. 5, 2005, 178-183; Поезия, бр. 3, 2008, 122-124.
Попдимитров, Емануил Преображение (Откъси), бр. 4-5, 2004, 238-240.
Славчев, Георги Поезия, бр. 4-5, 2004, 246-249.
Цацов, Димитър „Преображение” и дефицитите на културната ни памет, бр. 4-5, 2004, 240-246.
ФИЛОСОФИЯ И ПОЕЗИЯ
Димитров, Емил Сбогом на ХХ век (Пародии и шаржове на идеи и мислители), бр. 3-4, 2005, 170-176.
Методиев, Иван За образите и световете (Ч. I), бр. 1, 2006, 102-122.
Николова, Антоанета Иван Методиев: за безбройните изкази на поетичното, бр. 1, 2006, 100-102.
Славчев, Георги Поезия, бр. 3-4, 2005, 176-179.
Търколева, Поля Образи и мечтания в творчеството на Гастон Башлар, бр. 1, 2006, 123-132.
ФИЛОСОФИЯ, ИЗТОЧНА МИСЪЛ, ПОЕЗИЯ
Димитров, Емил „Паметник”: разговори и състезание между поетите, бр. 6, 2007, 161-170.
Екел, Малкълм Дейвид Будизмът в света и в Америка, бр. 6, 2007, 151-161.
Рашева-Мерджанова, Яна Пустотата, от която произлиза Животът (13 вида по Лао Дзъ и още няколко), бр. 6, 2007, 141-150.
ФИЛОСОФИЯ НА ТВОРЧЕСТВОТО: ДВЕ ЕСЕТА
Костадинова, Мирела Философията между кръчмата и пиянството, бр. 3, 2008, 106-116.
Райхани, Амин Писателите, бр. 3, 2008, 116-119.
ФИЛОСОФИЯТА КАТО ХОБИ
Чернинков, Здравко Образ и знак. За единството на субект и действителност, бр. 9-10, 1992, 115-118.
ФИЛОСОФСКИ РАЗМИСЛИ ПРЕЗ СМЯХ И СЪЛЗИ
Босаков, Веселин Епиграми с поука на килограми, бр. 3, 2015, 159-164.
Пампов, Костадин Размисли, бр. 3, 2015, 155-159.
ФИЛОСОФСКИ ФОЛКЛОР
Диалектическият материализъм в частушки, бр. 6, 1993, 148.
ФИЛОСОФСКО ЕСЕ
Зиберт, Рудолф Феноменът расизъм, бр. 4, 1993, 129-135.
ФИЛОСОФСКО-КУЛТУРНИ ПОВОДИ
Данков, Евлоги 140 години от рождението на Стоян Михайловски, бр. 5, 1996, 134-138.
ФИЛОСОФСТВАНЕТО – СЪЗЕРЦАНИЕ И СЪПРИЧАСТНОСТ (НАГРАДЕНИТЕ ЕСЕТА)
Борисов, Борис (Трета награда), бр. 2, 2006, 115-120.
Динкова-Христова, Анжелика (Трета награда), бр. 2, 2006, 111-115.
Иванов, Николай (Втора награда), бр. 2, 2006, 105-111.
Петков, Георги „За венеца” (Първа награда), бр. 2, 2006, 102-105.
ФИЛОСОФСТВАНЕТО – СЪЗЕРЦАНИЕ И СЪПРИЧАСТНОСТ (ЕСЕТА С НАГРАДА „ПООЩРЕНИЕ”)
Баларева, Гергина, бр. 3, 2006, 107-109.
Велчева, Ваня, бр. 4, 2006, 117-120.
Желязкова, Цена, бр. 4, 2006, 111-114.
Златева, Светлина, бр. 4, 2006, 114-117.
Христова, Надя, бр. 3, 2006, 91-98.
Янков, Георги, бр. 3, 2006, 99-107.
ФОРУМ
Сивилов, Любен „Печатни грешки” и запечатани заблуди, бр. 4, 2009, 172-192.
ЮБИЛЕЙ
Тодоров, Добрин Живот, отдаден на философската пропедевтика (проф. Асен Карталов на 80 години), бр. 4, 2012, 120-124.

III. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕКСТОВЕ

ГОДИШНИНИ И СЪБИТИЯ
Енчев, Кристиян Онтологични обрати в превратностите на прочита, бр. 6, 2006, 175-179.
Миков, Иван Ескизи от едно събитие, бр. 6, 2006, 183-185.
Ставров, Борис Величко Добриянов и българската философско-социологическа традиция (80 години от рождението му), бр. 6, 2006, 168-170.
Тодоров, Добрин Традиционна среща на преподавателите по философия, бр. 1, 2007, 148-149.
2007 – философски годишнини, бр. 1, 2007, 146-148.
Информация за проведените семинари в ИФИ-БАН през периода януари-декември 2005 г. и януари-май 2006 г., бр. 1, 2007, 149-152.
По повод 60-годишния юбилей на чл.-кор. Васил Проданов, бр. 6, 2006, 170-175.
Програма на 24-та Международна лятна Варненска философска школа, бр. 6, 2006, 185-189.
Професор Николай Василев на 60 години: академичен портрет, бр. 6, 2006, 179-182.
ДНЕВНИК НА ФИЛОСОФСКИЯ ЖИВОТ
Василев, Митко Слънце в очите или буря в душата (За двете лица в драмата на либералното Просвещение), бр. 3, 1993, 138-141.
Владова, Алла Преходът като предмет на философска дискусия, бр. 3, 1996, 129-130.
Деянов, Петър Научноизследователски кръг „Синейдетика”, бр. 3, 1993, 142-144.
Димитров, Асен; Крикорян, Рупен Цивилизация, наука, ценности, бр. 5, 1994, 186-188.
Канавров, Валентин Трансформации и теоретизации (Нови измерения на единството между теоретическа и практическа философия), бр. 9-10, 1992, 123-124; Евтаназия – война – дух на солидарност, бр. 1, 1994, 122-124.
Кръстева, Анна Социалната промяна в сравнителна перспектива, бр. 3, 1993, 135-138.
Минков, Юлиян Философията в ракурса на посттоталитарен преход, бр. 1-2, 1992, 148-153.
ЕСТЕТИКАТА В КНИГИ
Борисова, Силвия Естетика на сатиричното „Противоборство“ от Дилян Бенев, бр. 4, 2020, 170-173.
ЕСТЕТИКАТА ВЪВ ФОРУМИ И КНИГИ
Борисова, Силвия Учредяване на Българско философско общество, бр. 3, 2016, 176-177.
Енчев, Кристиян Котката на Шрьодингер: главно действащо лице в субатомната фикция на Милена Николова, бр. 3, 2016, 181.
Иванова, Мая Страстите на мисленето, бр. 4, 2015, 178-181.
Крумова, Невена Кино и философия – едно фантастично предизвикателство, бр. 3, 2016, 177-180.
Лешков, Андрей Aisthetikos. Конференция по естетика в памет на Исак Паси, бр. 4, 2015, 176-178; Романтиката и романтизмът. Научна конференция „Естетика на романтизма“, бр. 3, 2016, 174-175.
Стъпова, Иванка Фантастичните игри на светлината, бр. 3, 2016, 180-181.
Фъркова, Марияна София Филм Фест и „Досието Петров“, бр. 4, 2015, 182-184.
ЕСТЕТИКАТА ВЪВ ФОРУМИ, КНИГИ И СЪБИТИЯ
Богомилова, Нонка За „Философия на историята“ на Красимир Делчев, бр. 3, 2019, 198-200.
Борисова, Силвия Аisthetikos: V конференция по естетика и философия на изкуството в памет на Исак Паси, бр. 3, 2019, 200-202.
Викьовска, Милица Достоевски и проблемът за човека, бр. 3, 2019, 190-192.
Стъпова, Иванка Тишината и мълчанието в естетически фокус, бр. 3, 2019, 192-198.
Antonov, Lachezar The Shift from One-dimensional to a Multidimensional Comprehension of the (In)Human in Literary-anthropological Perspective, бр. 3, 2019, 188-189.
КНИГИ
Батулева, Татяна Етика и развитие: един български прочит, бр. 4, 2016, 154-156.
Богомилова, Нонка Хегел, Фихте и Шелинг – отново на български език в превод на Генчо Дончев, бр. 6, 2016, 142-144.
Василева, Веселина И съвременните хора имат нужда от съветите на Епиктет, бр. 1, 2016, 165-166.
Дандолова, Искра Българската анкета по полския въпрос, бр. 4, 2014, 171-174.
Димитрова, Нина Опитът за смъртта у Достоевски, бр. 2, 2015, 171-172.
Енчев, Кристиян Пътища на критическата метафизика: една възможна систематична тетралогия, бр. 6, 2015, 143-147.
Жабилова, Камелия Непознатият Йордан Йовков, бр. 1, 2017, 151-152.
Минков, Игнат Философски поглед към българската история, бр. 6, 2015, 155-158.
Николова, Вяра Евристичен поглед върху историята, бр. 4, 2016,156-158.
Пенов, Стефан Срещи на исляма с модерността, бр. 6, 2015, 147-150.
Petrova, Elena Philosophical Receptions: Transmissions, Affinities and Originality, бр. 5, 2015, 178-180.
Попов, Кирил Поезия, съизмерима с чистата екзистенциалност, бр. 2, 2015, 172-174; През очите на душата, бр. 6, 2015, 153-155.
Цацов, Димитър За онтологичната философия на религията, или за изначалния смисъл на философстването, бр. 6, 2015, 150-153; Реплика: предупреждение към читателя да не вярва на декларациите за почтеност, бр. 1, 2016, 161-165; Една монография, заслужаваща превод на български, бр. 3, 2018, 171-174.
КНИГИ И ЕПИГРАМИ
Богомилова, Нонка Богомилството като дискурс върху идентичността, бр. 1, 2018, 156-160.
Босаков, Веселин Несвоевременни хрумки. Епиграми, бр. 1, 2018, 162-166.
Христов, Христо Човешкото тяло като изразител на идеята за лична неприкосновеност, бр. 1, 2018, 160-162.
КНИГИ И СЪБИТИЯ
Батулева, Татяна За словото и неговата онтологична функция, бр. 1, 2012, 131-133.
Бенчев, Коста Една историко-систематична монография от проф. Николай Милков, бр. 2, 2019, 159-164.
Богомилова, Нонка Глобализация и идентичност, бр. 1, 2012, 140-141; За юбилея на професор Ради Радев, бр. 2, 2012, 133; Диалогът „Изток-Запад“: религиозни и културни аспекти, бр. 2, 2019, 157-159.
Грозева-Минкова, Мария Рекламата – един по-различен поглед, бр. 2, 2019, 164-168.
Дамянова, Десислава Ренесансови прочити на аристотелизма – хуманизмът на Лоренцо Вала, бр. 2, 2012, 137-138.
Димитров, Емил В София бе основано българско общество „Достоевски“, бр. 3, 2012, 105-106.
Латев, Латъо 90-годишен юбилей на проф. дфн Панчо Русев, бр. 2, 2013, 179-181.
Миков, Иван Етика и наука – по следите на една традиция, бр. 2, 2012, 134-136.
Мантарова, Анна Традиционни религиозни светогледи и ценностите през ХХI век, бр. 5, 2018, 147-148.
Николов, Стефан Многоликият мегаполис, бр. 5, 2018, 159-162.
Николова, Антоанета Световен конгрес по философия, Пекин – впечатления и размисли, бр. 2, 2019, 168-172.
Николова, Вяра Йешуа, или пътят към страданието, бр. 1, 2014, 152-153.
Патева, Радост Нов труд върху Фреге – за новата книга на Камен Лозев, бр. 2, 2020, 149-150.
Пенев, Галин Деветата национална конференция по етика с международно участие „Европейските етически стандарти и българската медицина”, бр. 1, 2014, 153-155.
Пенчева, Силвия Алтернативна идея за модерност, бр. 5, 2018, 162-?.
Петров, Веселин Начинанието „философия на квантовата информация”, бр. 1, 2012, 134-135.
Попов, Кирил В завръщане на традиционната ценностна система, бр. 5, 2018, 157-159.
Попова, Гергана; Ганов, Димитър Неудържимите граници, бр. 3, 2012, 102-104.
Сазонова, Лилия Религиозно разнообразие: колажи от Европа-балканите-България, бр. 2, 2013, 176-178.
Серафимова, Силвия „Раждането на биоетиката”. Предизвикателства и алтернативи при конституирането на американския етос, бр. 1, 2012, 136-139.
Стаматов, Атанас; Тодоров, Добрин Нов изследователски център на българската философска култура, бр. 1, 2012, 142-144.
Трайкова, Александра Петнадесета национална конференция по етика: „Етика и технологичен риск“, бр. 2, 2020, 150-154.
Христов, Христо Човешкото тяло като изразител на идеята за лична неприкосновеност, бр. 5, 2018, 155-157.
Ganov, Dimitar How the “Deferral of Meaning” Reads Films and Watches Philosophy, бр. 5, 2018, 152-155.
Gungov, Alexander History and meaning – anthropological and cosmological principles in teleological evolution, бр. 5, 2018, 148-152.
Научна конференция „Истината, доброто и красотата: философски прочити“, посветена на паметта на проф. Исак Паси, проф. Добрин Спасов, проф. Кирил Нешев“, бр. 2, 2012, 132.
КНИГИ, СЪБИТИЯ, ПАМЕТ
Богомилова, Нонка „Нека говорят!“… малцинствата, бр. 5, 2017, 156-159.
Дандолова, Искра Щрихи към историята за „голямата екскурзия“ през 1989 г. (В памет на проф. Кръстьо Петков), бр. 5, 2017, 162-164.
Найденова, Гергана Докторантско училище и докторантска научна сесия в ЮЗУ „Неофит Рилски“, бр. 5, 2017, 159-162.
КНИГИ, СЪБИТИЯ, ФАКТИ
Васев, Стефан Епистемологията-като-философия, бр. 4-5, 2004, 284-285.
Геров, Иван Има ли морал в политическия живот?, бр. 5, 2005, 188-191.
Димитров, Стефан Първа среща-разговор от поредицата „Хайдегерианстване” (с доц. Димитър Зашев), бр. 2, 2006, 126-127.
Димитрова, Нина „Онтология на безмълвието”, бр. 4-5, 2004, 271-273.
Иванова, Даниела Демаркации в науката. Х Попъров семинар, бр. 4-5, 2004, 261-263.
Илчевски, Стефан „Религия и политика”, бр. 2, 2006, 131-135.
Куманова, Александра Когнитологична проскопия на информационната среда (information environment), бр. 4-5, 2004, 273-283.
Латев, Латьо Интригуваща теоретична конференция в ИФИ, бр. 4-5, 2004, 260-261.
Мирчев, Димитър 150 години от рождението на Владимир Соловьов, бр. 4-5, 2004, 263-264.
Пенчев, Васил От „Размирният Едем” през „Родът Homo към…? (От антропогенеза към „теогенеза”), бр. 5, 2005, 184-188.
Попски, Стефан Още веднъж върху природата на културата, бр. 4-5, 2004, 266-271.
Стоев, Христо Нова философска библиотека, бр. 4-5, 2004, 264-265.
Стоева, Мина Интердисциплинарна международна конференция за свещените места на траките, бр. 2, 2006, 127-130.
Стоянов, Желязко Научно изследване за историческото познание и обществените закони, бр. 2, 1995, 145-147.
Тодоров, Добрин Изненадващ юбилей, бр. 4-5, 2004, 259-260; Списание „Философска мисъл” – „Философски алтернативи”. Основни библиографски факти, бр. 2, 2006, 122-125; Обучението по философия в ПУ „Паисий Хилендарски”, бр. 2, 2006, 125-126.
Честване на 60-годишния юбилей на сп. „Философска мисъл” – „Философски алтернативи”, бр. 2, 2006, 121-122.
КНИГИ, ФОРУМИ, СЪБИТИЯ
Желязкова, Деница; Енчев, Кристиян Ръселовата философска логика: 25 години залози и печалби, бр. 2-3, 2017, 306-309.
Люцканов, Росен Сказки по логика: тридесет години по-късно, бр. 2-3, 2017, 304-306.
Раденков, Владимир Отзив за „Едемонии” на Христо Стоев, бр. 2-3, 2017, 302-304.
Чолакова, Атанаска Назад към метафизиката!, бр. 2-3, 2017, 301-302.
НАКРАТКО ЗА ФИЛОСОФСКИ КНИГИ
Лозев, Александър Спиноза – от края на века, бр. 3, 1995, 162-164.
Милков, Николай Калейдоскопичният ум: опит за пост-витгенщайнова философия, бр. 3, 1995, 164-166.
НАУЧЕН ЖИВОТ
Богомилова, Нонка Времето и сакралното в постиндустриалните общества, бр. 1, 1996, 130-131.
Дончев, Антон; Ангелова, Мадлен; Бакалова, Марина; Елчинов, Димитър; Гурова, Лилия Девети европейски конгрес по аналитична философия (ECAP 9) , бр. 6, 2017, 151-159.
Драгоева, Румяна Учредено е Международно творческо сдружение, бр. 2, 1995, 148-151.
Канавров, Валентин Фундаментално съчинение за херменевтичния подход към етиката, бр. 6, 2017, 148-150.
Кардашев, Цветан Тенденции в методологията на системата „Човек – Човечество – Природа” (Земна и космична), бр. 2, 1995, 151-154.
Маринова, Емилия В. Разширяване на етическия дебат в българското общество, бр. 2, 2018, 124-149.
Ризалити, Ренато Основни тенденции в развитието на религията (Интервю), бр. 1, 1996, 131-132.
НОВИ КНИГИ
Белогашев, Георги Принос в изследванията на ранния немски романтизъм, бр. 6, 2020, 153-155.
Богомилова, Нонка Действителността на недействителното, бр. 1, 2020, 153-155; Рефлексии върху българската философска култура, бр. 6, 2020, 156-158.
Димитров, Асен Голямото предизвикателство – енциклопедичен речник по логика и семантика, бр. 3, 2013, 146-148.
Пенов, Стефан Alium est ergo sum, versus: Cogito ergo sum, бр. 5, 2019, 152-159.
Пенчев, Васил Еволюцията на йерархичните системи като прогностичен модел, бр. 4, 2013, 139-140.
Попова, Гергана Аргументите на свободата в политическата философия на Ортега-и-Гасет и тяхната валидност в перспективата на Лазар Копринаров, бр. 3, 2013, 149-150.
Серафимова, Силвия Per aspera ad astra, или за фундаменталната мисия на „архитекта на вечността” Емануел Сведенборг, бр. 1, 2013, 113-118.
Стефанов, Иван Има ли граници естетическото съзнание?, бр. 2, 2018, 150-154.
Стъпова, Иванка Европейски влияния в българската философска култура, бр. 4, 2013, 140-142.
Търколева, Поля Телесност, времевост, афективност: философско-антропологични перспективи, бр. 2, 2018, 155-158.
Янакиев, Константин Обяснение, разбиране и извод, бр. 5, 2019, 159-162.
НОВИ КНИГИ И ЕПИГРАМИ
Босаков, Веселин Епиграми, бр. 4, 2019, 152-155.
Жабилова, Камелия Български философски канон?, бр. 4, 2019, 150-152.
Куюмджиева, Ива Ценностите, властта и културата на интернет, бр. 4, 2019, 148-150.
НОВИ КНИГИ И СЪБИТИЯ
Батулева, Татяна Въведение в екзистенциалната културология на Г. Гачев, бр. 6, 2018, 150-151.
Нанчева, Светлана Конференция „Философия, логика, култура“, бр. 6, 2018, 157-158; „Заслугите на Бероновци за българското развитие“, бр. 6, 2018, 163-164
Петрова, Диана Геополитиката в Черноморския регион, бр. 6, 2018, 159-163.
Сирков, Любомир 70 години академична философия в България, бр. 6, 2018, 151-153.
Трайкова, Александра Четиринадесета национална конференция по етика, бр. 6, 2018, 154-157.
ОБЗОРИ
Василев-Васев, Стефан Философският образ на кръстопътния човек в съвременната българска култура – рационалност, духовност, религиозност (Обобщен научен обзор), бр. 2, 1996, 133-145.
ОТЗВУК ОТ УЧАСТИЯ В НАУЧНИ ФОРУМИ
Димитров, Асен Качеството като ценност на философското изследване, бр. 4, 2007, 198-201.
Леви, Леон Понятие и представа (Когнитивни качества и възможности); Кокошката или яйцето? (Семантичен каламбур, логическа антиномия или психологическа интерференция?), бр. 4, 2007, 195-198.
ОТЗИВ
Милчев, Любомир Дерида и Хайдегер, бр. 1, 1995, 149-153.
Цацов, Димитър Разни „мислотвори” за „Мислене и стихотворене” от Васил Пенчев, бр. 3, 2008, 120-121.
ОТЗИВИ
Аврамов, Йордан Аксиологически аспекти на научните теории, бр. 9-10, 1992, 120-122.
Ангелова, Боряна Разомагьосване в „Логика на измамата”, бр. 4, 2010, 217-220.
Апостолов, Алекси Морал и преход, бр. 1, 2001, 134-136; Морал и глобална революция, бр. 2, 2001, 163-164.
Асенова, Ася „Етиката в света на биотехнологиите”, бр. 4, 2010, 212-217.
Асенова, Камелия За теорията като история на философските идеи, бр. 5, 2006, 156-157.
Батулева, Татяна Между вярата и скептицизма, бр. 9-10, 1992, 119-120; Между универсалното и националното, или в търсене на собствената идентичност, бр. 1, 1998, 122-124; Българската философска култура, или между единството и диалогичността, бр. 3, 2009, 164-171.
Богомилова, Нонка „Достоевски и руският религиозно-философски ренесанс от ХХ век”, бр. 6, 1995, 135-137; За едно интересно изследване на религията, бр. 5-6, 1997, 171-172; „Пътеводител по демокрация” на Еразам Кохак, или за думите без вратовръзки, бр. 3-4, 2000, 177-179; „Световното християнство и марксизмът”, бр. 5-6, 2000, 139-141; „Секти и култове. Какво трябва да знаем за Новите религиозни движения”, бр. 5-6, 2000, 141-142; „Вяра и свобода”, бр. 1, 2001, 133-134; Отново човешко, твърде човешко появяване на Ф. Ницше, бр. 5-6, 2002, 146-147; „Модуси на битието”, бр. 5-6, 2003, 197; „Немският идеализъм в България”. Представяне на сборник, посветен на юбилея и културното дело на Генчо Дончев, бр. 3, 2009, 171-172; „Живата религия” – ценно и методологически иновативно изследване, бр. 2, 2010, 146-147; Интересни семинари във Виенския Институт за изследвания на човека, бр. 5, 2010, 186-187; „Религията и църквата в трансформиращото се общество”, бр. 1, 2011, 127.
Ганов, Димитър Първата крупна история на историографията, бр. 5, 2010, 190-192.
Гинев, Димитър Обещаващ флирт, бр. 7-8, 1992, 117-118.
Гурова, Лилия Матрична логика и съзнание, бр. 3, 1994, 148-150.
Гънгов, Александър Любава М. Морева. Лев Шестов, бр. 5, 1993, 137; За „Философията и завръщането към самопознанието”, бр. 5-6, 1998, 120-122.
Дамянова, Десислава Относно една нова „технология”, или проблемът за избора като времева способност, бр. 3, 2011, 138-144.
Данков, Евлоги Философия и език на Търновската книжовна школа, бр. 3, 1996, 131-133.
Данкова, Росина Биоетиката и ноосферните проблеми на човечеството (Биоетиката като ноосферен проблем), бр. 5-6, 2002, 147-151.
Димитров, Асен Рационализъм и либерализъм, бр. 6, 2006, 198-200; Онтологията през ХХ век, бр. 1, 2008, 228-229.
Димитрова, Мария Книга за творчеството, бр. 5-6, 1998, 114-119.
Димитрова, Нина Евангелията – върховната фикция на нашата култура?, бр. 4, 1994, 148-149; Между натурфилософията и онтологията?, бр. 1, 1996, 134-135; „Религията – дух и институция”, бр. 5-6, 2000, 142-143; Из историята на българската философска култура от тоталитарната епоха, бр. 3-4, 2002, 146-147; Универсалният феномен на неравенството, бр. 1, 2008, 239-241; Социалното учение на православието, бр. 5, 2010, 183-186; Философската поредица „Семинар 333”, бр. 1, 2011, 125-126; „Чичовци” – философи, бр. 5, 2011, 142-143.
Димитрова, Нина; Стаматов, Атанас Новаторско изследване на философския процес в България откъм неговото социално битие, бр. 3, 2009, 172-176.
Дончев, Генчо Историко-критическото издание на събраните произведения на Шелинг, бр. 5, 1995, 146-151.
Дронзина, Татяна „Политическата коректност” срещу либералната толерантност, бр. 2, 2011, 165-168.
Енчев, Кристиян Микроанатомия на цивилизования разум, бр. 5, 2009, 186-188.
Желязкова, Цена Аристотел. Два трактата, бр. 1, 2008, 225-227.
Канавров, Валентин Кантовите идеи в България, бр. 6, 1994, 186-187; Спомените на Цеко Торбов за Леонард Нелсон на немски език, бр. 1, 2007, 136-138.
Карлуковски, Васил „Постмодерната наука и нейните критици” (Върху дебата Айнщайн – Бор и историята Сокал), бр. 3-4, 1999, 132-137.
Кацарски, Иван Опитът за самопознание на българската интелигенция от междувоенния период, бр. 4, 2010, 204-208.
Копринаров, Лазар Глобализация и толерантност, бр. 1, 2011, 123-124.
Кръстева, Анна Социалните науки: предизвикателства и отговорност, бр. 1, 1994, 114-116.
Кузманова, Магдалена Раждането на индийската етика, бр. 3-4, 1999, 137-139.
Кулов, Венцеслав Проект, легализиращ дискриминацията в науката, бр. 4, 2010, 221-222.
Лазаров, Максим Класическо четиво за психолози, бр. 5, 2006, 154-156; Една монография, граничеща с фундаменталността, бр. 6, 2010, 172-175.
Лазарова, Ерика Ислямът и човешките права, бр. 1, 1993, 138-141; ХХ век: апокалипсис сега, бр. 4, 1996, 152-154; Оценката и хомоцентричната вселена, бр. 6, 1996, 144-146; Размисли за философската книга’1999, бр. 5-6, 1999, 127-128.
Латев, Латьо Значителен принос към българското историко-философско изворознание, бр. 6, 2010, 171-172.
Личева, Милена Диалог с епистемологията, бр. 1, 2007, 138-140.
Маринчешка, Таня „Рефлексивност и социална онтология”, или за виртуозната перформативност на социалния учен, бр. 3, 2010, 158-163.
Матакова-Панчева, Елена Новият човек. Към секуларната религиозна история на Модерността, бр. 3, 1996, 134-140.
Мизов, Максим Ислямският фундаментализъм – на прицел, бр. 5, 2006, 157-160.
Момов, Васил Монография с оригинален и приносен характер за нормативния живот на личността, бр. 6, 2006, 200-203; Професионализъм и морална позиция на лекаря, бр. 1, 2008, 230-238; „Имунизиращата функция” на морала в медийната манипулация, бр. 2, 2010, 138-145.
Панчев, Иво „Щастието като лингвокултурен концепт”, бр. 3-4, 2005, 180-184.
Пашова, Яна За социологията като инструмент за разбиране на себе си и на другите, бр. 1, 2007, 141-145.
Пешева, Маргарита Българската медиа-теория най-после със свое издание, бр. 5, 1996, 139-144.
Поликаров, Азаря Как от десет разнородни положения се стъкмява „система” на принципите на науката?, бр. 1, 1999, 134-139.
Проданов, Васил Фундаментално изследване по философия на морала и философия на правото, бр. 5-6, 2001, 179-182.
Райнова, Иванка Свръхсетивно познание, бр. 5-6, 1992, 147-149; Етиката като култура на сърцето, бр. 1, 1996, 135-137; Един „следмодерен” прочит на субекта и отговорността, бр. 3, 2011, 136-138.
Рацеева, Вероника „Консумативното общество”, бр. 3, 2010, 164-166.
Серафимова, Силвия Аморализмът, бр. 5, 2011, 143-146.
Славов, Слави Две нови книги, бр. 4, 1996, 149-152; „Човекът – философско-психологически поглед”, бр. 3-4, 2002, 158-159.
Слаников, Иван На границата между биологическата и социалната природа на човека, бр. 5, 1993, 130-136.
Сотирова, Даниела Географският профил на научните традиции, бр. 2, 1993, 145-147.
Станков, Димитър Интересно теоретично изследване върху синтеза на театралното изкуство и фолклорната култура, бр. 1, 1997, 151-153; Към българската философия на морала, бр. 2, 2001, 161-163; Философска култура и философия на културата, бр. 1-2, 2002, 147-151; „Страданието и състраданието като категории на философията на религията”, бр. 3-4, 2003, 142-143.
Стефанов, Ангел Обективен поглед към нетрадиционни явления, бр. 5, 2010, 188-189.
Стефанов, Иван С. Точен превод на „Философия на символните форми” на Ернст Касирер, бр. 1-2, 2002, 151.
Стойнев, Анани Книгата на Петър Нейков, бр. 1, 1996, 133-134.
Стригачев, Атанас За принципна критика на принципите на науката, бр. 5-6, 1999, 124-125.
Тодоров, Добрин Задължаващ юбилей, бр. 5, 2009, 185-186.
Фотева, Светлина Изпитания на постмодерната нравственост, бр. 2, 2001, 158-161.
Христова, Станка „Жан Пиаже. Двата морала”, бр. 2, 1999, 120-122.
Цацов, Димитър Метафизика на историята е възможна!, бр. 2, 1996, 146-148; Три сборника – свеж дъх от съвременната философска атмосфера или малка апология на Философския институт, бр. 6, 1996, 142-144; По повод „Geschichte der Philosophischen traditionen osteuropas”, бр. 1, 1997, 153-160; „…Йозеф Кнехт заряза „Играта на стъклени перли”, бр. 3, 1997, 162-164; Дръзновено изследване, бр. 5-6, 1999, 125-126; Критическо възраждане на духовността, бр. 6, 2006, 196-198; Трудният път на философската антропология у нас (По повод публикуването на десет тома от проф. Панчо Русев „Избрани философски произведения” – С., 2009, ИК Артграф), бр. 4, 2010, 208-212; Похвално слово за двама философи, бр. 1, 2011, 120-123; Енциклопедия за процесуалната философия, бр. 4, 2011, 183-184.
Чолакова, Атанаска Фантастичното и неговите измерения, бр. 4, 2011, 184-187.
Янакиев, Константин Рудиментарна методология (За книгата на Лари Лоудън „Отвъд позитивизма и релативизма”), бр. 3-4, 1998, 130-140.
Янева, Жана Как ще мислим „критически”, като не мислим логически?, бр. 1-2, 2002, 138-143; Пак и пак логика, бр. 1-2, 2002, 143-147; Като боговете!, бр. 3-4, 2002, 148-157.
Навременно и интересно изследване на специализирания философски печат у нас, бр. 2, 2010, 137-138.
„Социалната философия на Хосе Ортега-и-Гасет” , бр. 6, 2010, 175-176.
ОТЗИВИ ЗА КНИГИ
Димитрова, Нина „Историко-философски студии” , бр. 6, 2007, 220-222.
Иванова, Анна „De-Cogito: Отмисляне на измисления свят” , бр. 6, 2007, 222-226.
Петров, Веселин „Свирепа философия” , бр. 6, 2007, 226-227.
ОТЗИВИ И РЕЦЕНЗИИ
Атанасова, Нина Теории на съвременното природознание, бр. 5-6, 2008, 161-162.
Енчев, Кристиян Незначителни щрихи към „Мъртвият Бог?” на Васил Пенчев, бр. 5-6, 2008, 166-170.
Попски, Стефан Двойник или двойници, бр. 5-6, 2008, 163-166.
ПОСЛЕДНО СБОГОМ
Проданов, Васил Прощално слово за Любомир Драмалиев, бр. 1, 2013, 119-121.
СЪБИТИЯ
Антов, Пламен Достоевски със свой български алманах, бр. 6, 2014, 155-157.
Богомилова, Нонка Интелектуалци пред сфинкса на Времето, бр. 2, 2016, 149-153.
Гурова, Лилия Завръщането на европейската философия на науката (Европейската асоциация по философия на науката и нейната мисия), бр. 6, 2013, 140-143.
Дончев, Антон; Маринова, Мила; Гурова, Лилия ХV международен конгрес по логика, методология и философия на науката, бр. 2, 2016, 127-135.
Жабилова, Камелия Философските проекти на П. П. Славейков, бр. 1, 2015, 163-164.
Канавров, Валентин XХХ международен Хегелов конгрес, бр. 3, 2014, 167-168.
Кръстева, Силвия „Жив си, ако сътворяваш“, бр. 3, 2014, 169-173.
Лешков, Андрей Модернизмът като самобитност? Конференция „Д-р Кръстев и духът на модернизма”, бр. 5, 2015, 181-182.
Люцканов, Росен Репортаж от обратната страна на Луната, бр. 6, 2013, 144-148.
Миков, Иван Втори том „Златен фонд на българската наука“ стана част от тържествата по честване на юбилея на БАН, бр. 6, 2014, 154-155.
Михайлов, Николай Среща на два културно-философски свята, бр. 1, 2015, 164-166.
Николов, Стефан Е. Нобеловият комитет отдаде признание на наратива като литература, бр. 2, 2016, 142-149.
Обрешков, Николай Професор Борис Чендов на 80 години, бр. 6, 2013, 149-150.
Попов, Кирил Пантеизмът на Фернандо Песоа, бр. 2, 2016, 153-158.
Сирков, Любомир Кръгла маса на тема „Може ли егоизмът да бъде добродетел?“, бр. 2, 2016, 136-142.
Сто години от смъртта на Чарлс Пърс, бр. 6, 2014, 157-158.
СЪБИТИЯ И ГОДИШНИНИ
Гурова, Лилия По повод на ХIII международен конгрес по логика, методология и философия на науката, бр. 1, 2008, 242-252.
Философски годишнини, бр. 1, 2008, 252-254.
СЪБИТИЯ И КНИГИ
Андреев, Лъчезар Управленска „толерантност” или творческа „всепозволеност” , бр. 4, 2009, 203-207.
Богомилова, Нонка Етносимволизъм и идентичност, бр. 5, 2016, 147-150; Философско, но… твърде човешко, бр. 4, 2017, 212-216.
Борисова, Силвия Aesthetikos. Трета годишна конференция по естетика в памет на проф. Исак Паси, бр. 4, 2017, 210-212; Аaisthetikos 2018: 90 години от рождението на Исак Паси, бр. 4, 2018, 194-197.
Кръстева, Силвия 31 международен Хегелов конгрес, бр. 5, 2016, 145-147.
Кънева, Валентина Биоетиката и културните различия, бр. 4, 2009, 193-200.
Пачкова, Петя „Политиката като обоняние и парфюмерия“ (Максим Мизов), бр. 5, 2016, 150-155.
Серафимова, Силвия Ревизията на Хумболт: Институционалната драма на академичната идентичност, бр. 4, 2009, 200-203.
Стъпова, Иванка Езикът на цветовете, бр. 5, 2016, 155-156.
Antonov, Lachezar Secularization, the Balkans and the Idea of the “Two Europes”, бр. 4, 2018, 197-198.
СЪБИТИЯ, ФОРУМИ, КНИГИ
Атанасова, Нина Популяризирането на науката, бр. 4, 2006, 123-125.
Атанасова, Нина; Димитрова, Ина; Люцканов, Росен; Сазонова, Лилия IV Национална среща на докторантите по философия, бр. 6, 2005, 183-186.
Батулева, Татяна Едно обещание за светлина (Размисли по повод на една изложба в навечерието на Осми март), бр. 4, 2006, 126-128.
Васева-Дикова, Юлия „Образите на науката”, бр. 6, 2005, 177-181.
Геров, Иван Текстовете от един сборник, бр. 6, 2005, 188-191.
Горанова, Анна ХХIII Международна Варненска философска школа, бр. 6, 2004, 146-148.
Григоров, Емил За мита и неговата диалектика, бр. 6, 2004, 140-143.
Грозданов, Борис „Философия на времето”, бр. 6, 2005, 181-183.
Джорджевич, Драголюб Представяме балканското списание „Теми”, бр. 6, 2005, 191-193.
Димитров, Ивайло „Приносът на логиката, онтологията и епистемологията към Единното европейско пространство” (4-та секция на Международната Варненска философска школа), бр. 6, 2004, 150-152; Бъдещето на философията: всеки последен четвъртък, бр. 6, 2005, 175-177.
Димитров, Стефан Учредяване на „Българско онтологично общество”, бр. 6, 2005, 174-175.
Димитрова, Ина Възможна ли е днес нова оптимистична теория за българския народ?, бр. 6, 2005, 186-187.
Димитрова, Нина „Онтологико-епистемологични оптики в събитието на съвременността”, бр. 4, 2006, 121-123.
Николова, Ралица Глобализация, евроинтеграция, догонващо развитие, бр. 6, 2004, 152-154.
Пенчев, Васил „Предизвикателствата пред философията в Обединена Европа” (23 издание на Международната Варненска философска школа), бр. 6, 2004, 148-150.
Тодоров, Добрин Отбелязване на Международния ден на философията, бр. 1, 2005, 154.
Цацов, Димитър Списание „ΣΟΦΙΑ” и българските комплекси, бр. 6, 2004, 143-145.
Книги по философия, издадени от Академичното издателство „Марин Дринов” за периода 2002-2004 г., бр. 6, 2004, 155.
Програма на Дните на отворените врати на БАН в Института за философски изследвания, бр. 1, 2005, 152-154.
Публикувани книги от научни сътрудници на Института за философски изследвания в периода 1998-2002 г., бр. 1, 2005, 155-157.
Публикувани книги от научни сътрудници на ИФИ при БАН за периода 2002-2004 г., бр. 6, 2004, 154-155.
ФИЛОСОФСКИ ЖИВОТ
Димитров, Асен Кръгла маса „Еволюция на йерархични системи”, бр. 2, 2014,155-157.
ФИЛОСОФСКИ И КУЛТУРНИ ФОРУМИ
Амбарева, Христина Ценността и цената на красотата, бр. 6, 2007, 178-184.
Богомилова, Нонка Философия и национална идентичност от гледна точка на философската антропология, бр. 6, 2007, 195-198.
Димитрова, Ина; Иванов, Димитър; Енчев, Кристиян „Битие и знание в постметафизичен контекст” , бр. 6, 2007, 202-207.
Латев, Латьо Секция „История на философията”, бр. 6, 2007, 192-195.
Маринова, Емилия Рискът да си етик днес в България, бр. 6, 2007, 199-202.
Слаников, Иван Религията като минало и като бъдеще, бр. 6, 2007, 198-199.
Стефанов, Ангел Дошъл ли е краят на философията? , бр. 6, 2007, 177-178.
Табаков, Мартин Логика, семантика, манипулации, бр. 6, 2007, 184-192.
Христова, Цветелина Кирило-Методиевски четения (14 май 2007 г.), бр. 6, 2007, 217-219.
Встъпителни изказвания на завеждащите секциите на ИФИ при БАН на дните на Открити врати на ИФИ, бр. 6, 2007, 177.
Програма на дните на Открити врати на ИФИ при БАН (21-22 май 2007 г.), бр. 6, 2007, 171-176.
Програма на националната конференция „Българската култура между държавата и пазара” (13-14 юни 2007 г.), бр. 6, 2007, 208-216.
ФИЛОСОФСКИ КОМУНИКАЦИИ
Драгоева, Румяна Комуникация между етносите в България (Ние – отвъд факта на преброяването), бр. 4, 1993, 151-156.
Лозев, Александър Лакан при философите, бр. 4, 1993, 149-150.
Гурова, Лилия; Владова-Уляхина, Алла; Димитрова, Нина; Канавров, Валентин; Михайлов, Николай Метафизика, наука, морал – 2-6.VI.1993, Варна, бр. 4, 1993, 136-148.
Устав на Българското Кантово общество, бр. 4, 1993, 157-160.
ФИЛОСОФСКИ ФОРУМИ
Богомилова, Нонка Първи брой на англоезичното философско списание “Balkan Journal of Philosophy”, бр. 6, 2009, 220.
Димитров, Асен За Стефан Васев като личност, бр. 3, 2010, 167-168.
Димитров, Ивайло Юбилейно тържество по случай 60-годишнината на Института за философски изследвания-БАН (8 декември 2008 г.), бр. 1-2, 2009, 176-180.
Димитрова, Ина Флотата на бляновете, или за новите граници и идентичността на академичната хуманитаристика (Кръгла маса „Ролята на социалните науки в обществото, основано на знанието”), бр. 1-2, 2009, 174-176.
Димитрова, Нина Въздаянието като универсален принцип, бр. 1-2, 2009, 197-198.
Желязкова, Цена Sofia International Conference on Ontology’2009: The Stakes of Contemporary Ontological Thinking, бр. 6, 2009, 215-219.
Желязкова, Цена; Рацеева, Вероника; Търколева, Поля XXV Варненска международна философска школа „The Philosophy of Security in an Insecure World”, бр. 1-2, 2009, 180-191.
Колева, Бисера Шеста национална конференция по етика, бр. 6, 2009, 219-220.
Люцканов, Росен За международната конференция „Inference, Consequance and Meaning”, бр. 1-2, 2009, 173-174.
Макариев, Пламен Двадесет и вторият световен философски конгрес „Да преосмислим философията днес”, бр. 1-2, 2009, 170-172; Битие и познание в постметафизичен контекст, бр. 1-2, 2009, 195-196.
Николов, Ангел За Маркс след марксизма, бр. 1-2, 2009, 191-193.
Обрешков, Николай Ontological Philosophical and Technological Problems, бр. 6, 2009, 221-224.
За религията в Япония, бр. 6, 2009, 224.
Кръгла маса „Кариери за философи”, бр. 1-2, 2009, 194.
Отглас от честването на 60 годишния юбилей на Института за философски изследвания при БАН – програма на честването: 3-8.ХII.2008 г., бр. 1-2, 2009, 172.
Представяне на кн. 1-6/2009 на списание „Философски алтернативи”: основни акценти, бр. 1, 2010, 168-171.
Философска конференция в памет на Стефан Василев (Васев), бр. 3, 2010, 167; Програма на конференцията, бр. 3, 2010, 169-171.
ФИЛОСОФСКИ ФОРУМИ И КНИГИ
Апостолов, Алекси Лицата на българската нравствена култура, бр. 3, 2006, 121-122.
Атанасова, Нина Стилове на мислене, бр. 2, 2008, 225-228; Четиринадесети Попъров семинар на тема „Приложимост на знанието” , бр. 4, 2008, 205-207.
Атанасова, Нина; Васева-Дикова, Юлия; Николов, Георги Национална научна конференция „Посоки на диференциация и интеграция на научното познание, шифри на научните специалности и дисциплинарна организация на изследванията в България”, бр. 4, 2008, 196-200.
Димитрова, Нина Пет години „Известия” на Хуманитарния департамент при Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, бр. 3, 2006, 122-123; Соловьовският семинар в Иваново, бр. 2, 2008, 219.
Димитрова, Нина; Димитров, Стефан „Свирепа философия” – Васил Пенчев, бр. 4, 2008, 208-210.
Канев, Петър Моралът в българските медии – парадокс или императив (Отглас от Петата национална конференция поетика), бр. 4, 2008, 201-205.
Отова, Илдико Политическо представителство и участие на малцинствата в процеса на демокрацията на Балканите, бр. 2, 2008, 229-230.
Паницидис, Хараламби По повод на Анри Льофевр и неговият марксизъм, бр. 2, 2008, 230-234.
Пенчев, Васил Какво по-хубаво: Идентичност и толерантност, бр. 4, 2008, 214-216.
Петров, Веселин „Концептуализиране на метафорите. Върху маргиналиите на Чарлс Пърс”, бр. 3, 2006, 124-126.
Сазонова, Лилия Философска антропология: по света и у нас, бр. 3, 2006, 118-121.
Славова, Донка Мисли по повод на една изложба, бр. 2, 2008, 219-224.
Тодоров, Добрин Забележителен юбилей, бр. 2, 2008, 217.
Янакиев, Константин Въведение във философия на науката на български език, бр. 4, 2008, 210-217.
Балканско списание по философия, бр. 4, 2008, 217.
Възпоменателна вечер за Асен Игнатов, бр. 2, 2008, 217-218.
ФИЛОСОФСКИ ФОРУМИ, СЪБИТИЯ, КНИГИ
Апостолов, Алекси Нов речник по морал и етика, бр. 2-3, 2007, 212-214.
Васева-Дикова, Юлия; Николов, Георги Оценката в науката (Национална научна конференция), бр. 2-3, 2007, 196-211.
Димитрова, Нина „Гласът НИЦШЕ в творчеството на П. П. Славейков”, бр. 2-3, 2007, 211-212.
Лазаров, Максим Каиновият синдром, или вечната тема за насилието, бр. 3, 2004, 128-132.
Петров, Веселин „Разходка из дебрите на секса и любовта”, бр. 3, 2004, 132-135.
Стоева, Мина Честване на Международния ден на философията, бр. 2-3, 2007, 194-195.
Тодоров, Добрин Презентация на философски списания, бр. 2-3, 2007, 195-196.
Христова, Станка За етиката – етично, бр. 3, 2004, 124-127.
Защитени дисертации пред СНС по философия през 2003 и 2004 г., бр. 3, 2004, 136-137.
Информация за проведените семинари в ИФИ-БАН през периода януари-април 2004 г., бр. 3, 2004, 135-136.
ФИЛОСОФСКО-НАУЧЕН ЖИВОТ
Богомилова, Нонка Религия и политика: контакти и конфликти (Една тема в два контекста), бр, 3, 1997, 158-161; Информационни проблеми на социалния диалог (Философски аспекти), бр. 4, 1997, 173-175; Религията в разлома между две хилядолетия: впечатления от две международни конференции, бр. 3-4, 2001, 153-156.
Герджиков, Сергей ХХ Световен конгрес по философия – Бостън’98, бр. 5-6, 1998, 123-125.
Колев, Васил Глобална биоетика срещу глобалната анархия, бр. 1-2, 2002, 131-137.
Латев, Латьо Сто и десет години от рождението на Радослав Цанов, бр. 2, 1998, 114-115.
Личев, Валери Власт и човек, бр. 2, 1998, 115-120.
Райнова, Иванка Лекциите на Гинецеума и PAIDEIA, бр. 2, 1999, 123-128.
Стоянова, Аглика; Терзийска, Гергана Психологически методи за ограничаване достъпа до информация, бр. 4, 1997, 176-178.
Стъпова, Иванка; Кънева, Соня „Културното преживяване – удоволствие, напрежение и мениджмънт на прага на хилядолетието”, бр. 3-4, 1999, 140-144.
Тодорова, Богдана България – мост между традицията и „евроисляма”, бр. 3-4, 2003, 144-147.
Турлаков, Николай „Философия. Език. Наука”, бр. 5-6, 2002, 152-155.
Христов, Иван Информационните права – шанс за закъснялата ни демокрация?, бр. 4, 1997, 178-180.
Янева, Жана Един юбилей като повод за благодарности, бр. 1, 2001, 130-132.
Институт за философски изследвания при БАН през 2000 г., бр. 1, 2001, 123-130.
Национална среща на докторантите, бр. 5-6, 2002, 155-158.
ФОРУМИ И КНИГИ
Атанасова, Нина Наука и псевдонаука (Шеста сесия на научната конференция „Философията като призвание”), бр. 2, 2005, 166-169.
Димитрова, Нина Философия и биография: Иван Саръилиев и българската философска култура, бр. 5, 2012, 162-163.
Колева, Бисера Философия и европейски ценности, бр. 2, 2005, 169-170.
Кръстева, Силвия „От бездната до звездите”, бр. 5, 2012, 159-162.
ФОРУМИ, СЪБИТИЯ, КНИГИ
Богомилова, Нонка Ново списание за философия и хуманитаристика, бр. 5, 2007, 211-213.
Енчев, Кристиян Картини от една конференция по онтология и епистемология, бр. 1, 2006, 169-175.
Миков, Иван Здравето като проблем на етиката, бр. 5, 2007, 208-211.
Пенчев, Васил Един прочит на „Кант и проблемът за вътрешното сетиво” на Христо Стоев, бр. 5, 2007, 221-226.
Петров, Веселин Уайтхедовата онтология като панкреативизъм, бр. 5, 2007, 213-221.
2006 – Философски годишнини, бр. 1, 2006, 189-190.
Устав на Българското онтологично общество, бр. 1, 2006, 175-188.

V. ОБСЛУЖВАЩИ СПИСАНИЕТО

ПРИЛОЖЕНИЕ
Библиографски указател на сп. „Философски алтернативи” (1992-2006), бр. 2-3, 2007, 219-265.
Библиографски указател на сп. „Философски алтернативи” (1992-2011), бр. 6, 2012, 169-239.
РЕДАКЦИОННИ
Богомилова, Нонка Покана за философски алтернативи, бр. 3, 2004, 3-4.
Стойнев, Анани Към читателите, бр. 1-2, 1992, 3.
СП. „ФИЛОСОФСКИ АЛТЕРНАТИВИ” В ИНТЕРНЕТ
Информация за начина на функциониране, контактите и перспективите на Он-лайн библиотеката за Централна и Източна Европа, на чийто сайт (www.ceeol.com) редовно се публикува сп. „Философски алтернативи”, бр. 2-3, 2007, 266-267.
Поръчани от чужди институции статии от „Философски алтернативи” през 2006 г. чрез он-лайн библиотеката www.ceeol.com., бр. 6, 2007, 228-230.
CALL FOR ARTICLE
Journal „Southeastern Europe”, бр. 4, 2007, 205-207.

Подготвил: Добрин Тодоров