Образователни

Философски факултет на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”

През 1995 г. във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий” е открит Философски факултет с ядро катедра „Философия”, намирала се дотогава в състава на Историческия факултет. Това звено е първи конкурентен образователен център у нас по специалността „философия” на Философския факултет в СУ „Св. Климент Охридски”. Понастоящем във факултета се води обучение на повече от 800 студенти по бакалавърските специалности „политология”, „психология”, „социология” и „философия”, както и в десетина магистърски програми, сред които „социална философия”, „съвременна философия” и „философия”.
Първоначално във Факултета работят като гост-преподаватели редица лектори от Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, Философския институт на БАН и други образователни и изследователски институции. Постепенно в него се формира корпус от местни преподаватели, като за целта са привлечени лектори и от други висши училища. С течение на времето Факултетът започва да „произвежда” собствени преподаватели, като редица от новопривлечените асистенти са негови възпитаници. Понастоящем в него работят над 40 щатни преподаватели, както и редица гост-лектори.
С кадровото укрепване на Факултета се създават предпоставки за изграждане на собствената му физиономия както при обучението по философия, така и на неговия изследователски профил. Така например във Факултета за първи път в страната започват да се изучават като задължителни дисциплини „Аксиология”, „История на руската философия”, „Философия на религията”, „Философия на природата”. Значителна част от теоретичната продукция на преподавателите от Факултета се помества в няколко собствени печатни органи – Трудове на ФФ, поредиците „Диоген” и „Любомъдрие”, както и в националните специализирани издания. С тяхна помощ се публикува и ежегодния алманах за студентско творчество „Пир”.
Вътрешното структуриране на факултета става сравнително бързо, като се обособяват две философски катедри според относително ясен критерий – „История на философията” и „Философски науки”, които осигуряват обучението по историческите и систематическите курсове. Впоследствие тези две катедри се обединяват в к-ра „Философски науки“. Отделни философи от това звено са зачислени и към катедра „Политология и социология”, впоследствие „Политология, социология и културология”, тъй като водят обучение по гранични за философията предмети: „Философия на политиката”, „Философия на културата” и др. Освен посочените звена в структурата на Факултета влизат още катедри „Психология” и „Чуждоезиково обучение”.
Първоначално управлението на Факултета се осъществява от външен за този университет преподавател – проф. Ради Радев, но сравнително скоро е поето от местни кадри. От самото начало ръководството на философските катедри в него се реализира от щатни преподаватели на ВТУ.

Декани (преподаватели по философия)
1995 – 1999 г. – проф. Ради Радев
1999 – 2003 г. – доц. Здравко Иванов
2003 – 2011 г. – доц. Вихрен Бузов

Ръководители на катедри, в които работят преподаватели по философия:
А/ „История на философията”
1995 – 1999 г. – доц. Евлоги Данков
1999 – 2014 г. – проф. Лъчезар Андреев
2015 – 2016 г. – доц. Митко Момов
Б/ „Философски науки”
1995 – 1999 г. – проф. Николай Николов
1999 – 2003 г. – доц. Сашо Марков
2003 – 2015 г. – проф. Здравко Иванов
от 2015 г. – проф. Вихрен Бузов

Литература
20 години Философски факултет, ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ (Сборник), Велико Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий”, 2017 /380 с./.
Перспективи и наследство на философията в България, Т. 1 – По случай 45-годишнината от създаването на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ и 15-годишнината от създаването на Философския факултет“, Велико Търново: „ИВИС“, 2008 /500 с./.
Бузов, В. 2006, 10 години Философски факултет на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий” //Философски форум, бр. 1 (13).
Бузов, В. 2005, Приносът на Философския факултет на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий” за развитието на философските изследвания и философското образование в България //Философски алтернативи, бр. 1.
Данков, Е. (съст.) 2001, Библиографски справочник. Пет години Философски факултет, ВТ, УИ „Св.св. Кирил и Методий”.
Данков, Е. (съст.) 2005, Библиографски справочник. Десет години Философски факултет, ВТ, УИ „Св.св. Кирил и Методий”.
Данкова, Р. 1999, Философски традиции и философска култура. По повод на 5-годишнината от основаването на Философския факултет (1995-2000) на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий” //Трудове на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, Философски факултет, Т. 6, кн. 3.