Колегия

Професор

РЕГИСТЪР
на придобилите научното звание „професор” по философия в България

Година И м е н а З в е н о Специалност О ц е н и т е л и

2015
Андрю Майкъл БЛАСКО
ЕПУ-Перник, к-ра „Обществени науки“
2.3. проф. В. Динев, проф. П. Макариев, доц. А. Давидов; проф. И. Величков, проф. И. Мавродинова, доц. В. Банов, доц. А. Христова

Валентина Ангелова ДРАМАЛИЕВА
УНСС, к-ра „Политическа икономия”
2.3. проф. В. Проданов, проф. Д. Сотирова, доц. Е. Маринова; проф. Н. Богомилова, проф. С. Йотов, проф. В. Кулов, проф. Д. Тодоров

Ерика Георгиева ЛАЗАРОВА
ИИОЗ, с-я „Етика”
2.3. проф. Н. Драгова, проф. Ж. Стоянов, проф. Д. Цацов; проф. Й. Найденова, доц. А. Балчева, доц. Б. Ивков, доц. Е. Маринова

Русен Димитров РУСЕНОВ
СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Философия”
2.3. проф. С. Герджиков, проф. В. Канавров, проф. Л. Сивилов; проф. А. Гънгов, проф. А. Карагеоргиева, доц. В. Вацев, доц. Н. Обрешков

Ели Милчева СЯРОВА-ВАСИЛЕВА
ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, к-ра „Философски науки”
2.3. проф. Н. Богомилова, проф. В. Канавров, проф. Д. Цацов; проф. В. Бузов, проф. З. Иванов, проф. В. Митев, доц. А. Димитров

2014
Здравко Русев ИВАНОВ
ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, к-ра „Философски науки”
2.3. проф. В. Канавров, проф. Ж. Стоянов, проф. К. Шопов; проф. В. Бузов, проф. В. Митев, проф. И. Райчев, доц. З. Стоянов

Лазар Георгиев КОПРИНАРОВ
ЮЗУ „Неофит Рилски”, к-ра „Философски и политически науки”
2.3. проф. И. И. Стефанов, проф. Д. Тафков, проф. Г. Фотев; проф. Ц. Бояджиев, проф. В. Градев, проф. Х. П. Тодоров, доц. К. Лозев

Силвия Стефанова МИНЕВА
СУ „Св. Климент Охридски”,
к-ра „Логика, етика и естетика” 2.3. проф. Н. Видева, проф. Х. Паницидис, доц. Н. Михайлов; проф. А. Гънгов, проф. Д. Денков, доц. С. Проданова, доц. С. Теохаридис
Иванка Богомилова РАЙНОВА ИИОЗ-БАН, с-я „История на философските и научните идеи” 2.3. проф. П. Ганчев, проф. Ж. Стоянов, доц. С. Пенов; проф. И. Стъпова, проф. Х. Тодоров, доц. Т. Батулева, доц. З. Стоянов

2013
Лидия Димитрова ДЕНКОВА
НБУ, д-т „Философия и социология” 2.3. проф. В. Градев, проф. Х. Тодоров, проф. П. Янева; проф. Ц. Бояджиев, проф. А. Герджиков, проф. Р. Пожарлиев, доц. Д. Вацов

Анета Георгиева КАРАГЕОРГИЕВА СУ „Св. Климент Охридски”,
к-ра „Философия” 2.3. проф. С. Герджиков, проф. Л. Сивилов, доц. Д. Вацов; проф. А. Гънгов, проф В. Петров, проф. Х. Тодоров, доц. Р. Русенов

Венцеслав Георгиев
КУЛОВ
УНСС, к-ра „Политикономия”
2.3. проф. Н. Димитрова, проф. Д. Тодоров, доц. В. Драмалиева; проф. С. Йотов, проф. В. Проданов, доц. Т. Батулева, доц. Я. Захариев

Веселин Петров
ПЕТРОВ ИИОЗ при БАН, с-я „Знание и реалност: модели, методологии и евристики”
2.3. проф. А. Андонов, проф. С. Герджиков, проф. Д. Цацов; проф. Д. Вакарелов, проф. Н. Димитрова, проф. Х. Тодоров, доц. Г. Ангелов
2012 Нонка Тодорова БОГОМИЛОВА ИИОЗ при БАН, с-я „Антропологически изследвания” 2.3 проф. В. Градев, проф. И. Кацарски, проф. П. Макариев; проф. И. Стъпова, доц. Л. Ко-принаров, доц. В. Личев, доц. А. Николова
Вихрен Янакиев
БУЗОВ ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”,
к-ра „Философски науки” 2.3. проф. С. Йотов, проф. В. Митев, проф. К. Шопов; проф. В. Проданов, проф. Ж. Сто-янов; проф. Н. Дюлгерова, доц. Б. Бойчев
Недялка Игнатова
ВИДЕВА СУ „Св. Климент Охридски”,
к-ра „Логика, етика и естетика” 2.3. проф. С. Йотов, проф. Х. Тодоров, доц. С. Минева; проф. А. Стаматов, проф. К. Яна-киев, доц. М. Николчина, доц. С. Христова
Иван Александров ВЪРБАНОВ СА „Димитър Ценов”, к-ра „История, философия и социология” 05.01.13 проф. Н. Василев, проф. Ж. Стоянов, проф. И. Стъпова; проф. Н. Андреев, проф. Л. Киров, проф. Ц. Коцев, проф. Ф. Марчев

Живко Богомилов
ГЕШЕВ
Аграрен университет – Пловдив,
к-ра „Туризъм”
05.01.01 проф. С. Герджиков, доц. Р. Брайкова, доц. Р. Пожарлиев; проф. Н. Димитрова, проф. А. Карталов, проф. А. Стаматов, проф. Д. Тодоров

Александър Любенов ГЪНГОВ
СУ „Св. Климент Охридски”,
к-ра „Логика, етика и естетика”
2.3. проф. Л. Сивилов, проф. Ж. Стоянов, доц. Н. Обрешков; проф. В. Динев, проф. И. И. Стефанов, доц. А. Карагеоргиева, доц. А. Димитров
Хараламби Георгиев ПАНИЦИДИС СУ „Св. Климент Охридски”,
к-ра „История на философията” 2.3. проф. В. Канавров, проф. А. Кънев, доц. А. Давидов; проф. Н. Видева, проф. В. Динев, проф. А. Стаматов, доц. Е. Григоров

Райчо Вангелов
ПОЖАРЛИЕВ
СУ „Св. Климент Охридски”,
к-ра „Философия”
2.3. проф. Ц. Бояджиев, проф. Е. Михайловска, проф. А. Стаматов; проф. В. Градев, проф. В. Динев, проф. В. Канавров, доц. Д. Вацов.
Тодор Петров
ТОДОРОВ УАСГ, к-ра „Обществени науки” 05.01.13 проф. А. Андонов, проф. Ж. Стоянов, доц. З. Стоянов; проф. А. Гънгов, проф. П. Макариев, проф. Л. Сивилов, доц. Т. Тончев
2011 Димитър Ангелов
ДЕНКОВ СУ „Св. Климент Охридски”,
к-ра „История на философията” 05.01.01 проф. С. Йотов, проф. В. Канавров, проф. В. Митев; проф. Л. Андреев, проф. А. Ста-матов, проф. Х. Тодоров, доц. М. Стойчева

Мария Иванова ДИМИТРОВА СУ „Св. Климент Охридски”,
к-ра „Философия” 05.01.13 проф. И. Стефанов, проф. Ж. Стоянов, проф. В. Канавров; проф. Н. Василев, проф. Д. Цацов, доц. Т. Тодоров, доц. С. Минева
Спаска Стоилова ЗАФИРОВА НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”,
к-ра „Кинознание и драматургия” 05.01.01 проф. И. Джаджев, проф. В. Канавров, проф. А. Стефанов; проф. М. Дачев, проф. И. Николова, доц. М. Мизов, доц. М. Юрукова
Иван Илиев
КАМБУРОВ СУ „Св. Климент Охридски”,
к-ра „История на философията” 05.01.01 проф. В. Канавров, проф. А. Федотов, доц. М. Братоева; проф. Н. Димитрова, проф. В. Динев, доц. Д. Денков, доц. Г Донев
Александър Методиев КЪНЕВ СУ „Св. Климент Охридски”,
к-ра „История на философията” 05.01.01 проф. С. Йотов, проф. Х. Тодоров, доц. Д. Денков; проф. Г. Каприев, проф. А. Стама-тов, доц. Д. Вацов, доц. Х. Паницидис
Димитър Иванов
ТАФКОВ СУ „Св. Климент Охридски”,
к-ра „Философия” 05.01.13 проф. А. Андонов, проф. Н. Василев, проф. Ж. Стоянов; проф. Д. Градев, проф. П. Ма-кариев, доц. Л. Копринаров, доц. Д. Мирчев
2010 Добрин Петков
ТОДОРОВ МГУ „Св. Иван Рилски”, к-ра „Философски и социални науки” 05.01.01 проф. Атанас Стаматов, проф. Нина Димитрова, доц. Димитър Денков
2009 Олег Георгиев
ГЕОРГИЕВ СУ „Св. Климент Охридски”,
к-ра „История на философията” 05.01.01 проф. Цочо Бояджиев, проф. Георги Каприев, дфн Русен Русенов
Пламен Матеев МАКАРИЕВ СУ „Св. Климент Охридски”,
к-ра „Философия” 05.01.13 проф. Александър Андонов, проф. Владимир Градев, проф. Христо Тодоров
Правда Добринова СПАСОВА ИФИ, с-я „Естетика”
05.01.06 проф. Иван С. Иванов, проф. Ивайло Знеполски, доц. Соня Кънева
Иванка Георгиева СТЪПОВА ИФИ, с-я „Естетика”
05.01.06 проф. Иван С. Иванов, проф. Иван Славов,
доц. Соня Кънева
2008 Лъчезар Стоянов
АНДРЕЕВ ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”,
к-ра „История на философията” 05.01.13 проф. Желязко Стоянов, проф. Ангел Стефанов, проф. Любомир Христов
Иван Борисов
КАЦАРСКИ ИФИ, с-я „Социална философия”
05.01.13 проф. Васил Проданов, проф. Юлиян Минков, проф. Николай Тилкиджиев
2007 Владимир Николаев ГРАДЕВ СУ „Св. Климент Охридски”,
к-ра „История и теория на културата” 05.01.13 проф. Цочо Бояджиев, проф. Георги Каприев, проф. Калин Янакиев
Минчо Петров
МИНЧЕВ ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”,
к-ра „История на философията” 05.01.01 проф. Валентин Канавров, проф. Нина Димитрова, проф. Димитър Цацов
2006 Красимир Желев
ДЕЛЧЕВ СУ „Св. Климент Охридски”,
к-ра „Философия” 05.01.13 проф. Валери Динев, проф. Любен Сивилов, дфн Валентин Канавров
Стилиян Йотов
ЙОТОВ СУ „Св. Климент Охридски”,
к-ра „История на философията” 05.01.01 проф. Георги Каприев, проф. Владимир Градев, доц. Димитър Денков
Валентин Апостолов КАНАВРОВ ЮЗУ „Неофит Рилски”, к-ра „Философия” 05.01.01 проф. Димитри Гинев, дфн Димитър Цацов, доц. Георги Донев
Калин Тодоров
ЯНАКИЕВ СУ „Св. Климент Охридски”,
к-ра „История и теория на културата” 05.01.13 проф. Цочо Бояджиев, проф. Георги Каприев, доц. Недялка Видева
2005 Димитър Цацов ДИМИТРОВ ИФИ, с-я „История на философията” 05.01.01 проф. Анани Стойнев, дфн Иван Кацарски, доц. Латьо Латев
Нина Иванова ДИМИТРОВА ИФИ, с-я „История на философията” 05.01.01 проф. Атанас Стаматов, проф. Иван Слаников, доц. Ели Сярова
2004 Нено Ненов
БОГДАНОВ ТУ – София, к-ра „Хуманитарни науки и дизайн” 05.01.15 проф. Александър Андонов, проф. Димитър Станков, доц. Златко Стоянов
2003 Витан Стефанов
МИТЕВ СУ „Св. Климент Охридски”,
к-ра „Логика, етика и естетика” 05.01.05 проф. Добрин Спасов, проф. Иван С. Стефанов, доц. Вихрен Бузов
Мартин Матеев
ТАБАКОВ ИФИ, с-я „Логика”
05.01.05 проф. Богдан Дянков, проф. Димитри Гинев, проф. Иван Ганев
2002 Иван Стефанов
ГАНЕВ ИФИ, с-я „Епистемология” 05.01.14 проф. Любен Сивилов, проф. Стефан Васев, дфн Ангел Стефанов
Георги Теологов
КАПРИЕВ СУ „Св. Климент Охридски”,
к-ра „История на философията” 05.01.01 проф. Георги Фотев, проф. Цочо Бояджиев, доц. Владимир Градев
Фотин Георгиев
МАРЧЕВ ИУ – Варна, к-ра „Философски науки” 05.01.01 проф. Николай Василев, проф. Слави Славов, доц. Здравко Попов
2001 Сергей Стоилов ГЕРДЖИКОВ СУ „Св. Климент Охридски”,
к-ра „Философия” 05.01.11 проф. Стоян Николов, проф. Николай Василев, доц. Пламен Макариев
Атанас Костов
СТАМАТОВ МГУ „Св. Иван Рилски”,
к-ра „Философски и социални науки” 05.01.01 проф. Елена Панова, проф. Анани Стойнев, доц. Фотин Марчев
Ангел Стефанов СТЕФАНОВ ИФИ, с-я „Философия на науката”
05.01.11 проф. Димитри Гинев, дфн Иван Ганев,
доц. Сашо Марков
Любомир Илиев
ХРИСТОВ ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”,
к-ра „История на философията” 05.01.01 проф. Иван С. Стефанов, проф. Анани Стойнев, проф. Антоний Хубанчев
1998 Димитър Петров
СТАНКОВ ИФИ, с-я „Етика”
05.01.07 проф. Кирил Нешев, проф. Слави Славов, проф. Иван Слаников
1997 Георги Дяков
БОЯДЖИЕВ 05.01.12 проф. Желязко Стоянов, проф. Петко Ганчев, проф. Добрин Мичев
1996 Стефан Василев
ВАСИЛЕВ /ВАСЕВ/ ИФИ, с-я „Епистемология”
05.01.14 проф. Александър Андонов, проф. Снежана Аврамова, доц. Валентин Канавров
Иван Петров
СЛАНИКОВ ИФИ, с-я „Философия на религията” 05.01.13
Анани Борисов
СТОЙНЕВ ИФИ, с-я „История на философията” 05.01.01 проф. Михаил Бъчваров, проф. Ради Радев, проф. Слави Славов
Кристфрид
ТЬОГЕЛ ИФИ, с-я „Философия на науката” 05.01.11
1994 Валери Костов
ДИНЕВ СУ „Св. Климент Охридски”,
к-ра „Философия” 05.01.11 проф. Иван Калайков, проф. Стоян Нико-лов, доц. Атанас Данаилов
1993 Иван Петров
КАЛЧЕВ СУ „Св. Климент Охридски”,
к-ра „Философия” 05.01.13 проф. Николай Ирибаджаков, проф. Кирил Василев, проф. Ефрем Каранфилов
1992 Цочо Христов
БОЯДЖИЕВ СУ „Св. Климент Охридски”,
к-ра „История на философията” 05.01.01
1991 Димитър Петров БАНТУТОВ ВВТУ „Тодор Каблешков”,
к-ра „Обществени науки”
Любен Кирилов
СИВИЛОВ СУ „Св. Климент Охридски”,
к-ра „Философия” 05.01.14
1990 Николай Кирилов ВАСИЛЕВ СУ „Св. Климент Охридски”,
к-ра „Философия”
Асен Асенов
КАРТАЛОВ ПУ „Паисий Хилендарски”, к-ра „Икономически и социални науки”
Стоян Владимиров НИКОЛОВ ИФН, с-я „Философия на науката” Философия на науката
Иван Софрониев СТЕФАНОВ СУ „Св. Климент Охридски”,
к-ра „История на философията” История на философията
Стоян Христов
ЦАНКОВ ВМЕИ „В. И. Ленин”,
к-ра „Обществени науки”
Борис Станчев ЧЕНДОВ ИФН, с-я „Логика” Логика
1989 Александър Методиев АТАНАСОВ ИФН, с-я „Естетика” Естетика
Орлин Тихомиров ЗАГОРОВ ВМЕИ „В. И. Ленин”,
к-ра „Диамат и истмат” Диамат и истмат
Атанас Желязков МАРЗАНОВ ВИАС, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат
Снежана Аврамова СТОЯНОВА ИФН, с-я „Диамат” Диамат
1988 Георги Николов
МИТЕВ ВМИ – Варна,
к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат
Славчо Динков МУТАФЧИЕВ АОНСУ – Варна,
к-ра „Диамат и истмат” Диамат и истмат
Николай Ангелов НИКОЛОВ ВТУ „Кирил и Методий”,
к-ра „Диамат и истмат” Диамат и истмат
Васил Костадинов ПРОДАНОВ АОНСУ
Василка Вълкова ПЪРВАНОВА ИФ, с-я „Етика” Етика
Слави Димитров
СЛАВОВ ИФ, с-я „История на философията” История на философията
Желязко Димитров СТОЯНОВ ВСШ „Георги Димитров”,
к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат
Стойко Минчев
ХРИСТОВ ВМЕИ „В. И. Ленин”,
к-ра „Диамат и истмат” Диамат и истмат
1987 Стоил Костадинов КАРАТАНЧЕВ АОНСУ, к-ра „Диамат и истмат” Диамат и истмат
Константин Христов КОСТОВ ВПИ – Благоевград,
к-ра „Марксизъм-ленинизъм”
Неделчо Митев ЛАТЕВ АОНСУ, к-ра „Диамат и истмат” Диамат
Иван Станев МАРЕВ ВХТИ-София, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат
Мика Елия МАРИНЧЕВСКА АОНСУ,
к-ра „Диамат и истмат” Диамат и истмат
Сава Димитров ПЕТРОВ ИФ, с-я „Диамат” Диамат
1986 Иван Иванов БИЦАДЗЕ ИФ, с-я „Естетика” Естетика
Иван Борисов ДЖАДЖЕВ НИИК Естетика
Кирил Нешев
МИХАЙЛОВ СУ „Климент Охридски”,
к-ра „Логика, етика и естетика” Етика
Недялка Николова МИХОВА ИФ, с-я „Диамат” Диамат
Георги Лазаров
НАУМОВ ИФ, с-я „Истмат” Истмат
Иван Димитров ПОПОВ ВСШ „Георги Димитров”,
к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат
Костадинка Иванова СИМЕОНОВА Център по наукознание и научна информация
Станка Димова СИМЕОНОВА ИФ, с-я „Естетика” Естетика
Велин Боев
ХРИСТОВ АОНСУ
Цанко Василев
ЦАНКОВ АОНСУ
1985 Петър-Емил Иванов МИТЕВ СУ „Климент Охридски”,
к-ра „История на философията” История на философията
1984 Стефан Василев
ВАСИЛЕВ ИФ, с-я „Естетика” Естетика
Мита Цветкова ДУНЧОВСКА АОНСУ, к-ра „Диамат и истмат”
Богдан Димитров
ДЯНКОВ ИФ, с-я „Логика” Логика
Ивайло Боянов ЗНЕПОЛСКИ ИССТ
Иван Кирилов
ИВАНОВСКИ ИФ, с-я „История на философията” История на философията
Велико Димитров КАРАЧИВИЕВ АОНСУ, к-ра „Диамат и истмат”
Соломон Йосиф
ЛЕВИ АОНСУ
Александър Василев ЛИЛОВ СУ „Климент Охридски”,
к-ра „Логика, етика и естетика” Естетика
Елена Александрова ХРИСТОВА ВИАС, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат
1983 Коста Атанасов
АНДРЕЕВ ИФ, с-я „История на философията” История на философията
Диньо Стоянов
ГЪРДЕВ ИФ, с-я „Истмат” Истмат
Иван Стефанов
ИВАНОВ ИФ, с-я „Естетика” Естетика
Панчо Русев
ПАНЕВ ИФ, с-я „История на философията” История на философията
Елена Александрова ПАНОВА СУ „Климент Охридски”,
к-ра „История на философията” История на философията
1982 Петър Иванов
ВЕЛЧЕВ АОНСУ
Петко Димитров
ГАНЧЕВ ИССТ
Борис Стоянов
ДИМИТРОВ ВИХВП – Пловдив, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат
Деян Павлов
КРЕЦУЛ ИССТ
Иван Владимиров
ЩИПСКИ ВИФ „Георги Димитров”,
к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат
1981 Иванка Василева АПОСТОЛОВА СУ „Климент Охридски”,
к-ра „Диамат и истмат” Диамат
Моис Исак
СЕМОВ ИФ, с-я „Етика” Етика
Митрю Недев
ЯНКОВ ИССТ
1980 Михо Пенев
ВЕЛИКОВ ВСШ „Георги Димитров”,
к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат
Васил Станчев
ВИЧЕВ АОНСУ
Драгомир Лазаров ПОБОРНИКОВ ПУ „Паисий Хилендарски”, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат
1979 Ганчо Монев
БОНИН ВА „Георги Раковски”, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат
Любомир Кирилов ДРАМАЛИЕВ СУ „Климент Охридски”, к-ра „Логика, етика и естетика” Етика
Васил Митев
МОМОВ АОНСУ
Иван Йорданов
СЛАВОВ СУ „Климент Охридски”,
к-ра „Логика, етика и естетика” Естетика
1978 Димитър Григоров АВРАМОВ НИИИ Естетика
Елит Николов ИВАНОВ НИИК Естетика
Димитър Георгиев
МИТЕВ ИФ, секция „Етика” Етика
Стойко Колев
ПОПОВ ИФ, секция „Истмат” Истмат
Саркис Доник
САРКИСЯН ВМЕИ „В. И. Ленин”, к-ра „Диамат и истмат” Диамат и истмат
Илия Николов
ТАСЕВ АОНСУ, к-ра „Диамат и истмат” Диамат
1977 Асен Тодоров
КОЖАРОВ ИФ, секция „Истмат” Истмат
Ради Димитров
РАДЕВ СУ „Климент Охридски”,
к-ра „История на философията” История на философията
1974 Васил Иванов
ВАСИЛЕВ СУ „Климент Охридски”, к-ра „Диамат и истмат” Истмат
1973 Марко Марков
ВАНКОВ ИФ, с-я „Истмат” Истмат
Тодор Димитров
ВЪЛОВ ИФ, с-я „Истмат” Истмат
Васил Петров
ЧОЧОВ ВИИ „Карл Маркс”, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат
1972 Николай Михайлов
МИЗОВ ИФ, с-я „Научен атеизъм” Научен атеизъм
Добрин Спасов
ИЛИЕВ СУ „Климент Охридски”,
к-ра „Логика, етика и естетика” Логика
1971 Михаил Димитров БЪЧВАРОВ ИФ, с-я „История на философията” История на философията
Светослав Славков ХРИСТОВ ИФ, с-я „Диамат и логика” Диамат
1970 Асен Игнатов
КЪТОВ АОНСУ, к-ра „Диамат и истмат” Диамат и истмат
Исак Соломон
ПАСИ СУ „Климент Охридски”,
к-ра „Логика, етика и естетика” Естетика
Пейко Иванов
СЛАВОВ СУ „Климент Охридски”,
к-ра „Диамат и истмат” Истмат
1969 Иван Димитров
КАЛАЙКОВ ИФ, с-я „Диамат и логика” Диамат
Атанас Василев
НАТЕВ Институт по български език и литература Естетика
Никола Костадинов СТЕФАНОВ Център по наукознание
Стефан Ангелов СТЕФАНОВ ИФ, с-я „Етика” Етика
Никола Симеонов ТРЕНДАФИЛОВ ВПШ „Станке Димитров”,
к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат
1968 Тодор Георгиев
СТОЙЧЕВ ИФ, секция „Истмат” Истмат
1967 Гено Цонков
ИЛЕВ ВПШ „Станке Димитров”,
к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат
1966 Гроздан Димитров ВЕКИЛОВ ВМИ – София, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат
Гиргин Ганев
ГИРГИНОВ СУ „Климент Охридски”, к-ра „Диамат и истмат” Истмат
Стефан Дочев
ЦОНЕВСКИ СУ „Климент Охридски”,
к-ра „Диамат и истмат” Диамат
1964 Николай Николов ИРИБАДЖАКОВ ИФ, с-я „История на философията” История на философията
1963 Кирил Николов
ВАСИЛЕВ СУ „Климент Охридски”,
к-ра „Диамат и истмат” Истмат
1962 Азаря Призенти ПОЛИКАРОВ ИФ, с-я „Диамат и логика” Диамат
1961 Живко Тръпков
ОШАВКОВ ИФ, с-я „Истмат” Истмат
1957 Александър Тодоров ПОПОВ ВИИ „Карл Маркс”, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат
1955 Панайот Атанасов
ГИНДЕВ ИФ, с-я „Истмат” Истмат
1954 Пенчо Иванов
ДАНЧЕВ ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов”,
к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат
Богомил Николаев РАЙНОВ ВИИИ „Николай Павлович”,
к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат
1953 Атанас Атанасов
ИЛИЕВ СУ „Климент Охридски”,
к-ра „Психология, логика и етика” Етика и естетика
Иван Николов
ПАНЧЕВ ВМИ – София, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат
Константин Димитров ТОДОРОВ ВИНС „Димитър Благоев”,
к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат
1952 Александър Обретенов ОБРЕТЕНОВ Държавна политехника,
к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат
1949 Асен Христов КИСЕЛИНЧЕВ СУ „Климент Охридски”,
к-ра „Диамат и истмат” Диамат и психология
1946 Михаил Димитров ДАФИНКИЧЕВ СУ „Св. Климент Охридски”,
к-ра „Научна философия” Научна философия
Цеко Николчов
ТОРБОВ СУ „Св. Климент Охридски”, Юридически факултет Обща теория и философия на правото
1945 Сава Цолов
ГАНОВСКИ СУ „Св. Климент Охридски”,
к-ра „История на философията” История на философията
Райчо Кирчев
КАРАКОЛОВ ВПШ „Станке Димитров”,
к-ра „Научна философия” Научна философия
Тодор Димитров
ПАВЛОВ СУ „Св. Климент Охридски”,
к-ра „Систематична философия” Научна философия
1924 Спиридон Спасов КАЗАНДЖИЕВ СУ „Св. Климент Охридски”,
к-ра „Систематична философия” Систематична философия
Иван Вельов
САРЪИЛИЕВ СУ „Св. Климент Охридски”,
к-ра „История на философията” История на философията
1920 Димитър Георгиев МИХАЛЧЕВ СУ „Св. Климент Охридски”,
к-ра „Систематична философия” Систематична философия
1895 Кръстьо Котов
КРЪСТЕВ ВУ, к-ра „Философия и педагогия” Философия и педагогия
1895 Иван Андреев
ГЕОРГОВ ВУ, к-ра „Философия и педагогия” Философия и педагогия