Колегия

Доцент

РЕГИСТЪР
на придобилите научното звание „доцент” по философия в България

Година Имена Звено Шифър/Специалност Оценители

2020
Андрей Костадинов ЛЕШКОВ; ИФС-БАН, с-я „Култура, естетика, ценности”; шифър: 2.3. Философия (Естетика); жури: рецензенти – проф. Владимир Градев, проф. Иванка Стъпова; становища – проф. Нина Димитрова, проф. Георги Каприев, проф. Наташа Япова, доц. Божидар Ивков, доц. Николай Турлаков.

Мариана Георгиева ТОДОРОВА; ИФС-БАН, с-я „Социални теории, стратегии и прогнози”; шифър: 2.3. Философия (Футурология); жури: рецензенти – проф. Борислав Борисов, проф. Васил Проданов; становища – проф. Маргарита Атанасова, проф. Вихрен Бузов, проф. Светла Тошкова, доц. Марина Бакалова, доц. Росен Люцканов.

2019
Христина Георгиева АМБАРЕВА; ИФС-БАН, с-я „Социални теории, стратегии и прогнози”; шифър: 2.3. Философия (Философия на културата, политиката, правото и икономиката); жури: рецензенти – проф. Кристиян Банков, доц. Борислав Градинаров; становища – проф. Искра Баева, проф. Теменуга Ракаджийска, доц. Ина Димитрова, доц. Албена Накова, доц. Енгелсина Тасева.
Валентин Стефанов АСПАРУХОВ; ПУ „Паисий Хилендарски”, к-ра „Философия”; шифър: 2.3. Философия (Логика – некласическа философска логика); жури: рецензенти – проф. Димитър Вацов, доц. Анна Бешкова; становища – проф. Александър Кънев, проф. Райчо Пожарлиев, доц. Ина Димитрова, доц. Росен Люцканов, доц. Дарин Тенев.
Силвия Владимирова КРЪСТЕВА; ЮЗУ „Неофит Рилски”, к-ра „Философия”; шифър: 2.3. Философия (Логика); жури: рецензенти – проф. Валентин Канавров, проф. Ангел Стефанов; становища – проф. Александър Гънгов, проф. Веселин Дафов, проф. Александър Кънев, доц. Кристиян Енчев, доц. Ивайло Димитров.
Гергана Миролюбова ПОПОВА; ЮЗУ „Неофит Рилски”, к-ра „Философски и политически науки”; шифър: 2.3. Философия (Социална философия); жури: рецензенти – проф. Нонка Богомилова, доц. Антоанета Николова-Георгиева; становища – проф. Иван Кацарски, проф. Иванка Стъпова, доц. Ана Бешкова, доц. Ина Димитрова, доц. Валери Личев.

2018
Боряна Чавдарова АНГЕЛОВА-ИГОВА; НСА „Васил Левски”, к-ра „Психология, педагогика и социология”; 7.6. Спорт (Философия на спорта); рецензенти – проф. Александър Гънгов, доц. Иванка Тошева; становища – проф. Михаил Георгиев, проф. Боян Знеполски, проф. Силвия Минева, проф. Лозан Митев, доц. Живка Желязкова-Койнова.
Петър Христов ГОРАНОВ; СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Логика, етика и естетика”; 2.3. Философия (Етика); рецензенти – проф. Валентина Драмалиева, проф. Силвия Минева; становища – проф. Недялка Видева, проф. Хараламби Паницидис, доц. Емилия Маринова, доц. Николай Михайлов, доц. Стоян Ставру.
Гергана Владимирова ДИНЕВА; СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „История на философията”; 2.3. Философия (Антична и Средновековна философия); рецензенти – проф. Георги Каприев, проф. Атанас Стаматов; становища – проф. Цочо Бояджиев, проф. Нина Димитрова, проф. Иван Христов, проф. Мария Шнитер, доц. Тодор Тодоров.
Стоян Андреас СТАВРУ; ИИОЗ-БАН, с-я „Етически изследвания”; 2.3. Философия (Етика); рецензенти – проф. Стилиян Йотов, проф. Христо П. Тодоров; становища – проф. Валентина Драмалиева, проф. Силвия Минева, доц. Божидар Ивков, доц. Емилия Маринова, доц. Станка Христова.
Петър Пламенов СТАНОЕВ; СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Логика, етика и естетика”; 2.3. Философия (Естетика); рецензенти – проф. Правда Спасова, проф. Иванка Стъпова; становища – проф. Нонка Богомилова, проф. Александър Гънгов, проф. Георги Каприев, доц. Иван Колев, доц. Мая Николова.
Петя Николова ТОДОРОВА; ИИОЗ-БАН, с-я „Знание и реалност: модели, методологии и евристики”; 2.3. Философия; рецензенти – проф. Иван Касабов, проф. Лазар Копринаров; становища – проф. Анета Карагеоргиева, проф. Веселин Петров, доц. Марина Бакалова, доц. Росен Люцканов, доц. Катя Станева.

2017
Васил Бранимиров ВИДИНСКИ; СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „История на философията”; 2.3. Философия (Философия на Новото време и Съвременна философия); рецензенти – проф. Стилиян Йотов, проф. Христо П. Тодоров; становища – проф. Димитър Денков, проф. Александър Кънев, доц. Димитър Вацов, доц. Росен Люцканов, доц. Христо Стоев.
Цветина Иванова РАЧЕВА; СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Философия”; 2.3. Философия (Онтология, Феноменология); рецензенти – проф. Александър Андонов, проф. Валентин Канавров; становища – проф. Александър Гънгов, проф. Хараламби Паницидис, проф. Иванка Райнова, проф. Димитър Цацов, доц. Веселин Дафов.
Силвия Валентинова СЕРАФИМОВА; ИИОЗ-БАН, с-я „Етически изследвания“; 2.3. Философия (Етика); рецензенти – проф. Витан Стефанов, доц. Людмила Иванчева; становища – проф. Вихрен Бузов, проф. Анна Мантарова, доц. Анна Бешкова, доц. Борис Грозданов, доц. Асен Димитров.
Николай Иванов ТУРЛАКОВ; ИИОЗ-БАН, с-я „Онтология, епистемология, философия на науката”; 2.3. Философия (Онтология); рецензенти – проф. Нина Димитрова, проф. Валентин Канавров; становища – проф. Анани Стойнев, проф. Димитър Цацов, доц. Веселин Дафов, доц. Асен Димитров, доц. Ивайло Димитров.

2016
Стоян Иванов АСЕНОВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Философия”; 2.3. Философия (Въведение във философията); проф. А. Андонов, проф. К. Янакиев; проф. Ц. Бояджиев, проф. Н. Димитрова, проф. А. Стаматов, доц. Я. Захариев, доц. Х. Стоев.
Кирил Пламенов КАРТАЛОВ ИИОЗ-БАН, с-я „Знание и реалност: модели, методологии, евристики“; 2.3. Философия; проф. И. Еленков, проф. Х. П. Тодоров; проф. А. Костов, проф. П. Макариев, проф. В. Петров, проф. И. Райнова, доц. Т. Батулева.
Христо Петков СТОЕВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Философия”; 2.3. Философия (Философска антропология), проф. И. Райнова, доц. И. Колев; проф. М. Димитрова, проф. Н. Димитрова, проф. П. Макариев, проф. Р. Пожарлиев, доц. К. Енчев.

2015
Иво Дочков АНГЕЛОВ ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, к-ра „История на философията”; 2.3. Философия (История на философията – философия на късната античност); проф. М. Ботева, доц. И. Христов; проф. И. Камбуров, проф. В. Канавров, проф. Л. Христов, доц. Д. Димитров, доц. Е. Сярова
Георги Стоянов БЕЛОГАШЕВ ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, к-ра „История на философията”; 2.3. Философия (История на философията – история на българската философия); проф. Ж. Стоянов, проф. Д. Цацов; проф. Л. Андреев, проф. Н. Димитрова, проф. М. Минчев, проф. В. Петров, доц. З. Стоянов
Димитър Георгиев ИВАНОВ; СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Философия”; 2.3. Философия (Теория на познанието); рецензенти – проф. Сергей Герджиков, проф. Веселин Петров; становища – проф. Анета Карагеоргиева, проф. Русен Русенов, доц. Димитър Вацов, доц. Лилия Гурова, доц. Константин Янанкиев.
Диана Тодорова ЙОРДАНОВА; УАСГ, к-ра „Обществени науки”; 2.3. Философия (Философия на културата, политиката, правото и икономиката); рецензенти – проф. Иван Еленков, доц. Искра Цонева; становища – проф. Благовест Вълков, проф. Тодор Тодоров, доц. Виолета Герджикова, доц. Милена Маркова, доц. Тончо Тончев.
Огнян Огнянов КАСАБОВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Логика, етика и естетика”; 2.3. Философия (Естетика); проф. И. Стъпова, доц. И. Цонева; проф. Н. Богомилова, проф. С. Йотов, проф. В. Канавров, доц. М. Иванова, доц. И. Колев
Милосава Русинова ЯНКОВА ШУ „Еп. Константин Преславски”, к-ра „Социална работа”; 3.4. Социални дейности (Философска и социална етика); проф. С. Илиева, проф. Р. Никова; проф. К. Бенкова, проф. М. Бонева, проф. Г. Колев, проф. Л. Попов, доц. П. Петров

2014
Юлия Александрова ВАСЕВА-ДИКОВА ИИОЗ-БАН, с-я „Онтологически и епистемологически изследвания”; 2.3. Философия (Онтология); проф. А. Стефанов, доц. Б. Грозданов; проф. С. Герджиков, проф. В. Канавров, проф. М. Табаков, доц. А. Димитров, доц. М. Бушев
Кристиян Русев ЕНЧЕВ ИИОЗ-БАН, с-я „Логически системи и модели” 2.3 Философия (Логика); проф. В. Канавров, доц. Р. Люцканов; проф. А. Стефанов, проф. М. Табаков, проф. Д. Цацов, проф. Д. Зашев, доц. И. Димитров
Александър Панайотов КАРАКАЧАНОВ УниБИТ, д-т „Общообразователни дисциплини”; 3.6. Обществени комуникации и информационни науки (Философска антропология, Философия на съзнанието); проф. Ж. Стоянов, проф. И. Янкова, доц. С. Пърнарева-Хавезова; проф. К. Петков, доц. М. Нанкова, доц. М. Николова, доц. З. Стоянов
Росен Димитров РАЧЕВ ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”; к-ра „История на философията”; 2.3. Философия (История на руската философия); проф. Н. Димитрова, проф. Л. Христов; проф. Л. Андреев, проф. З. Иванов, проф. М. Минчев, проф. Ж. Стоянов, доц. З. Стоянов
Веселина Христова СЛАВОВА Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов”, Медицински колеж; 2.3. Философия (Етика); проф. Ж. Стоянов, доц. Б. Бойчев; проф. В. Бузов, проф. Д. Тодоров, доц. Н. Михалева, доц. Ж. Рангелова, доц. И. Стамболийски
Тодор Петков ТОДОРОВ СУ „Св. Климент Охридски”; к-ра „История на философията”;
2.3. Философия (Средновековна философия); проф. Й. Пеев, проф. Г. Каприев; проф. Н. Димитрова, проф. Х. Паницидис, проф. К. Янакиев, проф. Г. Янков, доц. С. Евстатиев
Христо Василев ХРИСТОВ ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”; к-ра „Философски науки”;
2.3. Философия (Философска антропология); проф. Л. Андреев, проф. Н. Димитрова; проф. В. Бузов, проф. З. Иванов, доц. М. Георгиева, доц. И. Стамболийски, доц. Е. Сярова

2013
Николай Павлов АТАНАСОВ У-т „Проф. д-р Асен Златаров”, к-ра „История и философия”; 05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката; проф. В. Динев, проф. П. Макариев; проф. Н. Богомилова, проф. И. Стъпова, проф. М. Табаков, проф. Д. Тодоров, доц. М. Парашкевова
Марина Иванова БАКАЛОВА ИИОЗ-БАН, с-я „Знание и реалност: модели, методологии и евристики”; 2.3. Философия; проф. А. Карагеоргиева, проф. Д. Цацов; проф. В. Петров, проф. Х. П. Тодоров, доц. Д. Ангелова, доц. Л. Гурова, доц. Е. Тасева
Валентин Николов ВАЦЕВ Европейски колеж по икономика и управление; 2.3. Философия (Модерност и етика); проф. К. Петков, проф. О. Сапарев; проф. Г. Горанов, проф. Н. Стефанов, проф. Т. Тодоров, доц. П. Симеонов, доц. З. Стоянов
Ивайло Георгиев ДИМИТРОВ ИИОЗ, с-я „Онтологически и епистемологически изследвания”; 2.3. Философия (Епистемология); проф. В. Канавров, проф. А. Стефанов; проф. Д. Денков, проф. Х. П. Тодоров, доц. А. Димитров, доц. Г. Донев, доц. Х. Стоев
Ина Димитрова ДИМИТРОВА ПУ „Паисий Хилендарски”, к-ра „Философия”; 2.3. Философия (Социална философия и биоетика); проф. С. Йотов, проф. Р. Пожарлиев; проф. К. Коев, проф. Х. П. Тодоров, доц. Д. Вацов, доц. Д. Мирчев, доц. С. Събева
Иван Георгиев КОЛЕВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Философия”; 2.3. Философия (Философска антропология и философия на изкуството); проф. Н. Василев, проф. Н. Димитрова; проф. К. Делчев, проф. В. Канавров, проф. Х. Паницидис, проф. Д. Цацов, доц. М. Иванова
Валентина Георгиева КЪНЕВА СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Логика, етика и естетика”; 2.3. Философия (Етика); проф. Н. Видева, проф. Х. П. Тодоров; проф. А. Гънгов, проф. С. Йотов, доц. С. Минева, доц. Н. Михайлов, доц. С. Христова
Росен Любомиров ЛЮЦКАНОВ ИИОЗ, с-я „Логически системи и модели”; 2.3. Философия (Логика); проф. Д. Вакарелов, проф. В. Петров; проф. М. Табаков, проф. Х. П. Тодоров, доц. Л. Гурова, доц. Н. Обрешков, доц. Т. Полименов
Тодор Румянов ПОЛИМЕНОВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Логика, етика и естетика”; 2.3. Философия (Логика); проф. В. Митев, доц. А. Бешкова; проф. В. Бузов, проф. А. Kънeв, доц. Б. Бойчев, доц. К. Лозев, доц. Е. Латинов
Иво Николов СТАМБОЛИЙСКИ ВСУ „Черноризец Храбър”, к-ра „Психология”; 2.3. Философия (Философска антропология); проф. В. Канавров, проф. Д. Цацов; проф. В. Бузов, проф. Л. Георгиев, проф. Ж. Стоянов, проф. Д. Тодоров, доц. Б. Бойчев

2012
Доротея Веселинова АНГЕЛОВА ИИОЗ, с-я „Логически системи и модели”; 2.3 Философия(Логика); проф. А. Стефанов, проф. М. Табаков; проф. Д. Вакарелов, доц. Л. Гурова, доц. В. Кулов, доц. Н. Обрешков, доц. В. Петров
Анна Николова БЕШКОВА СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Логика, етика и естетика”;
2.3. Философия (Логика); проф. В. Митев, доц. Е. Латинов; проф. В. Бузов, проф. Д. Денков, проф. А. Кънев, проф. Х. Тодоров, доц. Н. Делчева
Борис Димитров ГРОЗДАНОВ ИИОЗ, с-я „Онтологически и епистемологически изследвания”; 2.3. Философия (Философия на науката); проф. А. Стефанов, доц. Л. Гурова; проф. С. Герджиков, проф. М. Табаков, проф. Х. Тодоров, доц. А. Димитров, доц. З. Попов
Веселин Христов ДАФОВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Философия”; 2.3. Философия (Онтология); проф. А. Андонов, проф. П. Макариев; проф. А. Гънгов, проф. А. Стефанов, проф. Т. Тодоров, доц. А. Димитров, доц. Р. Русенов
Ясен Захариев ЗАХАРИЕВ НБУ, д-т „Философия и социология”; 2.3. Философия (История на философията); проф. Н. Димитрова, проф. Х. П. Тодоров; проф. А. Стаматов, проф. Д. Тодоров, доц. Д. Вацов, доц. Л. Денкова, доц. В. Кулов
Ивелина Димитрова ИВАНОВА ИИОЗ, с-я „Култура, ценности и морал“; 2.3. Философия (Философия на културата); проф. И. Кацарски, проф. Х. П. Тодоров; проф. А. Стаматов, проф. Ж. Стоянов, доц. Л. Деянова, доц. Е. Лазарова, доц. В. Петров
Любов Павловна ИЛИЕВА Колеж по телекомуникации и пощи, к-ра „Мениджмънт в съобщенията”; 3.7. Администрация и управление (Философия); проф. Е. Вачкова, проф. Х. П. Тодоров; проф. М. Велев, проф. Д. Тодоров, доц. О. Андреев, доц. Н. Кънева, доц. Д. Ченешев
Росен Йорданов РУСЕВ ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, к-ра „История на философията”;
2.3. Философия (Съвременна философия); проф. М. Минчев, доц. З. Стоянов; проф. Л. Андреев, проф. Д. Димитров, проф. В. Канавров, проф. Д. Цацов, доц. Й. Йорданов
Енгелсина Илиева ТАСЕВА ИИОЗ, с-я „Знание и реалност: модели, методологии и евристики”; 2.3. Философия (Епистемология); проф. С. Герджиков, проф. М. Табаков; проф. Д. Цацов, доц. Г. Ангелов, доц. Л. Гурова, доц. А. Карагеоргиева, доц. В. Петров

2011
Ивайло Илиев ЛАЗАРОВ ВСУ „Черноризец Храбър”, к-ра „Психология”; Философия на културата, политиката, правото и икономиката; проф. Л. Георгиев, доц. Г. Донев; проф. Г. Герчева, проф. В. Канавров проф. Ж. Стоянов, доц. Б. Бойчев, доц. В. Бузов
Евгени Латинов ЛАТИНОВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Логика, етика и естетика”;
Логика; проф. В. Митев, доц. В. Бузов; проф. П. Макариев, проф. С. Йотов, доц. А. Карагеоргиевa, доц. Б. Бойчев, доц. К. Лозев
Николета Вангелова МИХАЛЕВА Икономически университет – Варна, к-ра „Философски науки”; Философия на културата, политиката, правото и икономиката; проф. Н. Василев, проф. Ф. Марчев; проф. А. Стефанов, проф. Ж. Стоянов, проф. И. Стъпова, доц. А. Апостолов, доц. Р. Стойнешка
Красен Стефанов СТАНЧЕВ СУ „Св. Климент Охридски”; Философия на културата, политиката, правото и икономиката; проф. Ц. Давидков, доц. П. Орешарски; проф. П. Макариев, проф. С. Ставрев, проф. Т. Танев, доц. И. Балканска, доц. М. Стефанова

2010
Емил Ангелов ГРИГОРОВ ПУ „Паисий Хилендарски”, к-ра „Философия”;
Съвременни философски учения; проф. Валентин Канавров, доц. Хараламби Паницидис
Христо Петков СТОЕВ МГУ „Св. Иван Рилски”, к-ра „Философски и социални науки”; История на философията; проф. Атанас Стаматов, проф. Христо П. Тодоров
Богдана Йорданова ТОДОРОВА ИФИ, с-я „Социална философия”; Философия на историята; проф. Бончо Асенов, проф. Нина Димитрова

2008
Анита Маргарета КАСАБОВА НБУ, д-т „Философия и социология”; Теория на познанието; проф. Димитри Гинев, доц. Анета Карагеоргиева
Ангел Николов КОНДЕВ ТУ – София, к-ра „Хуманитарни науки и дизайн”; Философия на културата, политиката, правото и икономиката; проф. Желязко Стоянов, доц. Асен Давидов
Мария Николова ПАРАШКЕВОВА У-т „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, к-ра „История и философия”; Етика; проф. Кирил Нешев, доц. Станка Христова

2007
Нора Иванова БОЖИЛОВА ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, к-ра „Философски науки”; Етика; проф. Димитър Киров, доц. Недялка Видева
Димитър Владимиров МИРЧЕВ ПУ „Паисий Хилендарски”, к-ра „Философия”; История на философията; проф. Димитър Цацов, проф. Христо П. Тодоров
Антоанета Николова НИКОЛОВА ЮЗУ „Неофит Рилски”, к-ра „Философски и политически науки”; История на философията; дфн Калин Янакиев, доц. Иван Камбуров
Мария Димитрова СТОЙЧЕВА-ПАНТАЛЕЕВА СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Европеистика”; Философия на културата, политиката, правото и икономиката; проф. Витан Митев, доц. Димитър Денков

2006
Кристиан Кръстинов БАНКОВ НБУ – ЮИЕЦСИ; Съвременни философски учения; дфн Русен Русенов, доц. Николай Обрешков
Димитър Бонев БОНЕВ ТУ – Варна, к-ра „Социални правни науки”; Философия на историята; проф. Васил Проданов, проф. Желязко Стоянов
Димитър Милчев ВАЦОВ НБУ, д-т „Философия и социология”; Съвременни философски учения; дфн Стилиян Йотов, проф. Христо П. Тодоров
Димитър Любенов ВЕЛКОВ СУ „Св. Климент Охридски”, Биологически факултет; Философия на науката; проф. Валери Динев, проф. Николай Василев
Борислав Николов ГРАДИНАРОВ ИФИ, с-я „Социална философия”; Философия на културата, политиката, правото и икономиката; проф. Николай Василев, проф. Васил Проданов
Александър Методиев КЪНЕВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „История на философията”; История на философията; дфн Стилиян Йотов, доц. Димитър Денков
Красимира Василева МУТАФЧИЕВА ТрУ – Стара Загора, к-ра „Педагогически и социални науки”; Етика; проф. Кирил Нешев, доц. Недялка Видева
Живко Янев ПРОДАНОВ НСА, к-ра „Психология, педагогика и социология”; Философия на културата, политиката, правото и икономиката; проф. Цочо Бояджиев, проф. Валери Динев
Владимир Димитров ТЕОХАРОВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Философия”; Онтология; проф. Георги Каприев, доц. Димитър Денков

2005
Александър Любенов ГЪНГОВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Логика, етика и естетика”; Логика; проф. Витан Митев, доц. Пламен Макариев
Асен Иванов ДИМИТРОВ ИФИ-БАН, с-я „Онтология”; Онтология; проф. Любен Сивилов, дфн Валентин Канавров
Иванка Тодорова МАВРОДИЕВА-ГЕОРГИЕВА СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Реторика”; Философия на културата, политиката, правото и икономиката; проф. Витан Митев, дфн Величко Руменчев

2004
Бойчо Йорданов БОЙЧЕВ ВСУ „Черноризец Храбър”, к-ра „Обществени науки”;
Философия на културата, политиката, правото и икономиката; проф. Валери Динев, дфн Валентин Канавров
Димка Иванова ГИЧЕВА-ГОЧЕВА СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „История на философията”; История на философията; проф. Александър Андонов, проф. Александър Фол
Добромир Жечев ДОБРЕВ ШУ „Еп. Константин Преславски”; Етика; проф. Кирил Нешев, доц. Недялко Видева
Лилия Методиева ИВАНОВА-РОЖДЕСТВЕНСКА СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Реторика”; Философия на културата, политиката, правото и икономиката; проф. Петър-Емил Митев, доц. Вихрен Бузов
Силвия Стефанова МИНЕВА СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Логика, етика и естетика”; Етика; проф. Кирил Нешев, доц. Недялка Видева
Виржиния Боянова РАДЕВА СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Реторика”; Философия на културата, политиката, правото и икономиката; проф. Йордан Ведър, проф. Любен Сивилов

2003
Николай Кирилов МИХАЙЛОВ ИФИ-БАН, с-я „Етика”; Етика; проф. Димитър Станков, доц. Станка Христова
Николай Николаев ОБРЕШКОВ ИФИ-БАН, с-я „Логика”; Логика; дфн Мартин Табаков, доц. Жана Янева
Иван Димитров ПАВЛОВ ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, к-ра „Политология, социология и културология”; Философия на културата, политиката, правото и икономиката; проф. Валери Динев, доц. Валентин Канавров
Васил Динев ПЕНЧЕВ ИФИ-БАН, с-я „Философия на историята”; Философия на историята; проф. Николай Василев, проф. Петко Ганчев
Правда Добринова СПАСОВА ИФИ-БАН, с-я „Естетика”; Естетика; проф. Иван С. Иванов, доц. Соня Кънева
Константин Георгиев ЯНАКИЕВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Философия”; Философия на науката; проф. Валери Динев, проф. Ангел Стефанов

2002
Алекси Генов АПОСТОЛОВ ИФИ-БАН, с-я „Философска антропология”; Философия на културата, политиката, правото и икономиката; проф. Васил Вичев, проф. Петко Ганчев
Красимира Тошева БЕНКОВА ШУ „Еп. Константин Преславски”, к-ра „Социална педагогика”; Етика; проф. Кирил Нешев, доц. Недялка Видева
Росица Иванова БРАЙКОВА МУ – Пловдив, к-ра „Социална медицина”; Философия на културата, политиката, правото и икономиката; проф. Николай Василев, проф. Валери Динев
Иван Александров ВЪРБАНОВ СА „Димитър Ценов”, „История, философия и социология”; Философия на науката; проф. Валери Динев, дфн Атанас Стаматов
Надя Симеонова ДЕЛЧЕВА ЛТУ, к-ра „Икономика”; История на философията; дфн Валентин Канавров, доц. Нина Димитрова
Валентина Ангелова ДРАМАЛИЕВА УНСС, к-ра „Философия”; Етика; проф. Кирил Нешев, доц. Станка Христова
Стилиян Йотов ЙОТОВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Философия”; Философия на културата, политиката, правото и икономиката; проф. Иван С. Стефанов, доц. Пламен Макариев
Иван Илиев КАМБУРОВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „История на философията”; История на философията; дфн Георги Каприев, доц. Райчо Пожарлиев
Даниела Любенова КОЛЕВА СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Теория и история на културата”; Философия на културата, политиката, правото и икономиката; проф. Иван С. Иванов, доц. Недялка Видева
Валери Златанов ЛИЧЕВ ИФИ-БАН, с-я „Философска антропология”; Философия на културата, политиката, правото и икономиката; проф. Васил Вичев, доц. Дмитрий Варзоновцев
Хараламби Георгиев ПАНИЦИДИС СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „История на философията”; История на философията; проф. Любен Сивилов, доц. Емилия Минева
Жана Тодорова РАНГЕЛОВА ТУ – Варна, к-ра „Социални и правни науки”; Философия на културата, политиката, правото и икономиката; проф. Кирил Нешев, доц. Цветан Давидков
Добрин Петков ТОДОРОВ МГУ „Св. Иван Рилски”, к-ра „Философски и социални науки”;
История на философията; проф. Атанас Стаматов, доц. Димитър Денков

2001
Лилия Александрова ГУРОВА ИФИ-БАН, с-я „Философия на науката”; Философия на науката; проф. Кристфрид Тьогел, доц. Атанас Данаилов
Катя Георгиева ЛИЧЕВА СА „Димитър Ценов”, к-ра „История, философия и социология” Етика проф. Кирил Нешев, проф. Димитър Станков
Камен Димитров ЛОЗЕВ ЮЗУ „Неофит Рилски”, к-ра „Философия и политология”; Съвременни философски учения; проф. Николай Василев, доц. Здравко Попов
Вероника Благоева НИКОЛОВА ЮЗУ „Неофит Рилски”, к-ра „Философия и политология”; Етика; проф. Кирил Нешев, доц. Недялка Видева
Веселин Петров ПЕТРОВ ИФИ-БАН, с-я „Онтология”; Онтология; проф. Любен Сивилов, дфн Иван Ганев
Райчо Вангелов ПОЖАРЛИЕВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Философия”; Философия на културата, политиката, правото и икономиката; проф. Цочо Бояджиев, проф. Валери Динев

2000
Мариета Георгиева БОТЕВА-ПОПОВА ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, к-ра „Политология, социология и културология”; Философия на културата, политиката, правото и икономиката; проф. Йордан Ведър, доц. Сашо Марков
Вихрен Янакиев БУЗОВ ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, к-ра „Философски науки”; Логика; проф. Богдан Дянков, доц. Витан Митев
Анета Георгиева КАРАГЕОРГИЕВА СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Философия”; Теория на познанието; проф. Любен Сивилов, д.ф.н. Сергей Герджиков
Анна Славчева КРЪСТЕВА ИФИ-БАН, с-я „Философска антропология”; Философия на културата, политиката, правото и икономиката; проф. Васил Вичев, доц. Иван Кацарски
Емилия Василева МАРИНОВА ИФИ-БАН, с-я „Етика”; Етика; проф. Васил Проданов, доц. Иван Димитров
Митко Василев МОМОВ ЮЗУ „Неофит Рилски”, к-ра „Политология”; Философия на културата, политиката, правото и икономиката; проф. Ради Радев, доц. Александър Рангелов
Елена Цветкова ПЕТРОВА ИФИ-БАН, с-я „Етика”; Етика; проф. Димитър Станков, проф. Иван Слаников
Владимир Тодоров СТОЙЧЕВ ИФИ-БАН, с-я „Философия на науката и техниката”; Философия на науката; дфн Ангел Стефанов, доц. Димитър Зашев

1999
Соня Кумбиева БАБЕВА ШУ „Еп. Константин Преславски”, к-ра „Педагогика, психология и философия”; История на философията; проф. Александър Андонов, проф. Кирил Нешев
Татяна Петрова БАТУЛЕВА ИФИ-БАН, с-я „История на философията”; Съвременни философски учения; проф. Иван С. Стефанов, доц. Златко Стоянов
Олег Георгиев ГЕОРГИЕВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Философия”; Философия на културата, политиката, правото и икономиката; проф. Цочо Бояджиев, проф. Валери Динев
Майя Георгиева ГЕОРГИЕВА ЮЗУ „Неофит Рилски”, к-ра „Философия и политология”;
Философия на културата, политиката, правото и икономиката; проф. Васил Вичев, доц. Валентин Канавров
Атанас Кръстев ГРИГОРОВ СА „Димитър Ценов”, к-ра „История, философия и социология”; Философия на науката; проф. Валери Динев, дфн Сергей Герджиков
Георги Петров ДОНЕВ ЮЗУ „Неофит Рилски”, к-ра „Философия и политология”; Теория на познанието; проф. Иван С. Стефанов, доц. Димитър Денков
Николина Младенова СРЕТЕНОВА ИФИ-БАН, с-я „Философия на науката и техниката”; Философия на науката; проф. Станчо Димиев, дфн Сергей Герджиков
Иван Лозанов ФИЛИПОВ ВВМУ „Никола Вапцаров”, к-ра „Обществени науки”; Философия на културата, политиката, правото и икономиката; проф. Николай Василев, доц. Фотин Марчев
Иван Василев ХРИСТОВ ЮЗУ „Неофит Рилски”, к-ра „Философия и политология”; История на философията; проф. Иван С. Стефанов, доц. Калин Янакиев

1998
Живко Богомилов ГЕШЕВ ВСИ – Пловдив, к-ра „Философски и социални науки”; История на философията; проф. Елена Панова, проф. Валери Динев
Здравко Русев ИВАНОВ ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, к-ра „Философия”; Философия на историята; проф. Кирил Нешев, доц. Валентин Канавров
Йордан Тодоров ЙОРДАНОВ ВНВОУ „Васил Левски”, к-ра „Обществени науки”; Съвременни философски; учения проф. Валери Динев, проф. Иван Калчев
Стефан Недев ПЕНОВ ИФИ-БАН, с-я „Философия на религията”; Философия на културата, политиката, правото и икономиката; проф. Иван Слаников, проф. Иван С. Стефанов
Ели Милчева СЯРОВА ЮЗУ „Неофит Рилски”, к-ра „Философия и политология”; Онтология; проф. Иван С. Стефанов, доц. Здравко Попов
Нонка Богомилова ТОДОРОВА ИФИ-БАН, с-я „Философска антропология”; Философия на културата, политиката, правото и икономиката; проф. Иван Слаников, доц. Димитър Зашев

1997
Диана Данаилова ДАНОВА ИФИ-БАН, с-я „Социална философия”; Философия на историята
Лидия Димитрова ДЕНКОВА „Кирило-методиевски център” (БАН); История на философията; проф. Анани Стойнев, доц. Елена Коцева
Димитър Георгиев ЗАШЕВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Теория и история на културата”; Естетика; проф. Иван С. Иванов, доц. Мая Иванова
Лазар Георгиев КОПРИНАРОВ ЮЗУ „Неофит Рилски”, к-ра „Философия и политология”; Естетика; проф. Иван Джаджев, проф. Иван С. Иванов
Вяра Гешкова НИКОЛОВА ЮЗУ „Неофит Рилски”, к-ра „Философия и политология”; История на философията; проф. Желязко Стоянов, доц. Златко Стоянов
Здравко Василев ПОПОВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Философия”; Онтология

1996
Димитър Цацов ДИМИТРОВ ИФИ-БАН, с-я „История на философията”; История на философията; проф. Петко Ганчев, доц. Любомир Христов
Нина Иванова ДИМИТРОВА ИФИ-БАН, с-я „История на философията”; История на философията; проф. Петко Ганчев, доц. Любомир Христов
Венцеслав Георгиев КУЛОВ УНСС, к-ра „Философия”; Теория на познанието; проф. Недялка Михова, доц. Валентин Канавров
Латьо Йорданов ЛАТЕВ ИФИ-БАН, с-я „История на философията”; История на философията; доц. Атанас Стаматов
Пламен Матеев МАКАРИЕВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Философия”; Философия на науката; проф. Валери Динев, доц. Сергей Герджиков
Марин Стефанов МАРИНОВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Логика, етика и естетика”; Логика
Иванка Богомилова РАЙНОВА ИФИ, с-я „История на философията”; Съвременни философски учения; проф. Добрин Спасов
Величко Димитров РУМЕНЧЕВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Реторика”; Философия на културата, политиката, правото и икономиката; проф. Йордан Ведър, проф. Богдан Дянков
Владислав Георгиев СИМОНЛИЙСКИ ВВВУ „Георги Бенковски”, к-ра „Обществени науки”; Естетика проф. Иван С. Иванов, доц. Мая Иванова
Жана Димитрова ЯНЕВА ИФИ-БАН, с-я „Логика”; Логика

1995
Нено Ненов БОГДАНОВ ТУ – София, к-ра „Хуманитарни науки и дизайн”; Съвременни философски учения
Красимир Желев ДЕЛЧЕВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Философия”; Философия на културата, политиката, правото и икономиката
Георги Теологов КАПРИЕВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „История на философията”; История на философията; проф. Цочо Бояджиев, проф. Иван С. Стефанов
Сашо Иванов МАРКОВ ВНВОУ „Васил Левски”, к-ра „Обществени науки”; Онтология
Александър Богомилов РАНГЕЛОВ ЮЗУ „Неофит Рилски”, к-ра „Философия и политология”; История на философията; проф. Елена Панова
Христо Петков ТОДОРОВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „История на философията”;
Съвременни философски учения; проф. Атанас Натев, доц. Златко Стоянов

1994
Симеон Иларионов ГЕОРГИЕВ ВИАС, к-ра „Обществени науки”; Философия на историята

1993
Росен Петров СТЪПОВ ИФН-БАН, с-я „Онтология”; Онтология; проф. Недялка Михова

1992
Димитър Ангелов ДЕНКОВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „История на философията”;
История на философията; проф. Иван С. Стефанов, доц. Асен Давидов
Валентин Апостолов КАНАВРОВ ИФН, с-я „Епистемология”; Теория на познанието; проф. Иван С. Стефанов, доц. Стефан Васев
Ламбо Георгиев КЮЧУКОВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Философия”; Онтология
Тодор Петров ТОДОРОВ ВИАС, к-ра „Обществени науки”; Онтология; проф. Любен Сивилов,
Калин Тодоров ЯНАКИЕВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „История и теория на културата”; Философия на културата, политиката, правото и икономиката; проф. Исак Паси, доц. Цочо Бояджиев

1991
Лъчезар Стоянов АНДРЕЕВ ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, к-ра „Философия”; История на философията; проф. Диньо Гърдев, проф. Неделчо Латев
Сергей Стоилов ГЕРДЖИКОВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Философия”; Философия на науката
Росина Панайотова ДАНКОВА ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, к-ра „Философия”; Философия на културата, политиката, правото и икономиката
Борис Филипов МАНОВ ВВСУ „Любен Каравелов”, к-ра „Обществени науки”
Мая Иванова НИКОЛОВА СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Логика, етика и естетика”;
Естетика; проф. Исак Паси, доц. Искра Цонева
Маргарита Йорданова ПЕШЕВА ИФН-БАН, с-я „Естетика”; Естетика; проф. Иван С. Иванов, проф. Елит Николов
Русен Димитров РУСЕНОВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Философия”; Философия на културата, политиката, правото и икономиката; проф. Николай Василев
Ангел Стефанов СТЕФАНОВ ИФН-БАН, с-я „Философия на науката и техниката”; Философия на науката; проф. Стоян Николов, проф. Саркис Саркисян
Иванка Георгиева СТЪПОВА ИФН-БАН, с-я „Естетика”; Естетика; проф. Иван С. Иванов, проф. Васил Проданов

1990
Лилян Борисов ГАНЧЕВ ИФН, с-я „Епистемология”; Епистемология
Марин Цветков ГОРАНОВ ВМЕИ – Габрово, к-ра „Социални науки”
Мирослав Йорданов ДЕНЧЕВ ВМЕИ „В. И. Ленин”, к-ра „Философия”
Мария Иванова ДИМИТРОВА СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Философия”; Социална философия; проф. Илия Тасев, доц. Иван С. Стефанов
Спаска Спасова ЗАФИРОВА ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов”, к-ра „Обществени науки”
Михаил Ангелов ИГОВ ИФН-БАН, с-я „Онтология”; Онтология
Иван Борисов КАЦАРСКИ ИФН-БАН, с-я „Социална философия”; Социална философия; проф. Петър-Емил Митев, проф. Васил Проданов
Радослав Йорданов КОЧЕВ ВИИ „Карл Маркс”, к-ра „Философия”
Соня Апостолова КЪНЕВА ИФН, с-я „Естетика”; Естетика
Емилия Тодорова МИНЕВА СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „История на философията”; История на философията; проф. Петър-Емил Митев, доц. Иван С. Стефанов
Атанас Костов СТАМАТОВ ВМГИ, к-ра „Обществени науки”; История на философията; проф. Михаил Бъчваров, доц. Диана Велчева
Кристфрид ТЬОГЕЛ ИФН-БАН, с-я „Философия на науката и техниката”; Философия на науката

1989
Недялка Игнатова ВИДЕВА СУ „Климент Охридски”, к-ра „Логика, етика и естетика”; Етика
Пламен Иванов ГРАДИНАРОВ АОНСУ, к-ра „Диамат и истмат”; Диамат
Милчо Стоянов НИКОЛОВ ВВМИ-Стара Загора, к-ра „Марксизъм-ленинизъм”; Истмат
Даниела Василева СОТИРОВА ВМЕИ „В. И. Ленин”, к-ра „Диамат и исмат”; Диамат и истмат
Димитър Иванов ТАФКОВ СУ „Климент Охридски”, к-ра „Диамат и истмат”; Истмат

1988
Димитър Йорданов ГИНЕВ СУ „Климент Охридски”, к-ра „Културознание”
Валери Костов ДИНЕВ ВМИ – София, к-ра „Диамат и истмат” Диамат и истмат
Максим Лазаров ЗЕХИНДЖИЕВ ИССТ
Димитър Трендафилов ЙОНЧЕВ ВА „Георги Раковски”, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат
Фотин Георгиев МАРЧЕВ ВИНС „Димитър Благоев”, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат
Бойко Николаев МИЗОВ АОНСУ
Максим Николаев МИЗОВ АОНСУ
Минчо Петров МИНЧЕВ АОНСУ
Витан Стефанов МИТЕВ СУ „Климент Охридски”, к-ра „Логика, етика и естетика” Логика
Тодор Ячов НАЙДЕНОВ ВМЕИ „В. И. Ленин”, к-ра „Диамат и истмат” Диамат и истмат
Емилия Илиева ПЕТРОВА ИФ-БАН, с-я „Истмат” Истмат
Николай Георгиев ПОПОВ ВНВАУ „Георги Димитров”, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат
Цанка Савова САВЧЕВА ВМИ – Плевен, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат
Мартин Матеев ТАБАКОВ ИФ-БАН, с-я „Логика” Логика
Искър Русев ЦВЕТКОВ ВА „Георги Раковски”, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат
Филип Николов ЧУРЕНЕВ ПВПИ-Кърджали, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат

1987
Цочо Христов БОЯДЖИЕВ СУ „Климент Охридски”, к-ра „История на философията” История на философията
Атанас Данаилов ДАНАИЛОВ ИФ-БАН, с-я „Философски въпроси на естествознанието” ФВЕ
Евлоги Блажев ДАНКОВ ВТУ „Кирил и Методий”, к-ра „Диамат и истмат” Диамат и истмат
Желю Митев ЖЕЛЕВ НИИК
Чавдар Кирилов ПАЛАВЕЕВ ИССТ
Станка Христова ПРОДАНОВА ИФ-БАН, с-я „Етика” Етика
Анани Борисов СТОЙНЕВ ИФ-БАН, с-я „История на философията” История на философията
Любомир Илиев ХРИСТОВ АОНСУ

1986
Спас Боянов АЛЕКСАНДРОВ ВНВАУ „Георги Димитров”, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат
Валентин Кънев ВЪРБАНОВ ВИИ „Карл Маркс”, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат
Евтима Иванова ГАВРИЛОВА ВИАС, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат
Генчо Иванов ДОНЧЕВ ИФ-БАН, с-я „История на философията” История на философията
Петър Вълев ПЕТРОВ ВФСИ „Димитър Ценов”, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат
Нарцис Иванов ПОПОВ Профсъюзна школа, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат
Халил Етемов РЕДЖЕБОВ ИФ-БАН, с-я „История на философията” История на философията

1985
Иван Желязков АРНАУДОВ ВА „Георги Раковски”, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат
Николай Кирилов ВАСИЛЕВ СУ „Климент Охридски”, к-ра „Диамат и истмат” Истмат
Иван Стефанов ГАНЕВ ИФ-БАН, с-я „Диамат” Диамат
Здравко Тошев ДУНОВ ИФ-БАН, к-ра „Диамат и истмат” Диамат
Орлин Тихомиров ЗАГОРОВ ВМЕИ „В. И. Ленин”, к-ра „Диамат и истмат” Диамат и истмат
Стойчо Дойчинов ЙОТОВ ИФ-БАН, с-я „Научен атеизъм” Научен атеизъм
Гено Илиев МАТЕЕВ АОНСУ, к-ра „Диамат и истмат” Диамат и истмат
Александър Георгиев НЕЙКОВ ВТУ „Кирил и Методий”, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат
Зинети Мустафова НУРИЕВА ИФ-БАН, с-я „Научен атеизъм” Научен атеизъм
Генчо Иванов ПЕНЧЕВ ИФ-БАН, с-я „Естетика” Естетика

1984
Алла Степанова КАРДАШЕВА ИФ-БАН, с-я „Философски въпроси на естествознанието” ФВЕ
Иван Петров КАЛЧЕВ СУ „Климент Охридски”, к-ра „Диамат и истмат” Истмат
Веселин Желязков КОВАЧЕВ ИФ-БАН, с-я „Философски въпроси на естествознанието” ФВЕ
Вангел Николов КУКОВ ПВПИ – Силистра, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат
Василка Вълкова ПЪРВАНОВА ИФ-БАН, с-я „Етика” Етика
Златко Николов СТОЯНОВ СУ „Климент Охридски”, к-ра „История на философията” История на философията

1983
Иван Иванов БИЦАДЗЕ ИФ-БАН, с-я „Естетика” Естетика
Асен Илич ДАВИДОВ СУ „Климент Охридски”, к-ра „Диамат и истмат” Истмат
Калоян Иванов ЙОВЧЕВ ВХТИ „Асен Златаров”, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат
Борис Димитров МИХАЛКОВ ИФ-БАН, с-я „Естетика” Естетика
Чавдар Вълков РАДИНСКИ ВИИ „Карл Маркс”, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат
Иван Софрониев СТЕФАНОВ СУ „Климент Охридски”, к-ра „История на философията” История на философията
Тотка Георгиева СТОЯНОВА ВМЕИ „В. И. Ленин”, к-ра „Диамат и истмат” Диамат и истмат
Красимира Петкова ШОПОВА ИССТ
Янко Йорданов ЯНЧЕВ Център по наукознание-БАН

1982
Александър Тодоров АНДОНОВ СУ „Климент Охридски”, к-ра „Диамат и истмат” Диамат
Динко Радев ГОСПОДИНОВ ИФ-БАН, с-я „Истмат” Истмат
Димитър Иванов ИВАНОВ СУ „Климент Охридски”, к-ра „Диамат и истмат” Истмат
Мария Райчева КИРКОВА АОНСУ, к-ра „Диамат и истмат”
Димитър Костадинов ПАСКАЛЕВ АОНСУ, к-ра „Диамат и истмат”
Любен Кирилов СИВИЛОВ СУ „Климент Охридски”, к-ра „Диамат и истмат” Диамат
Желязко Димитров СТОЯНОВ ВСШ „Георги Димитров”, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат
Искра Кирилова ЦОНЕВА СУ „Климент Охридски”, к-ра „Логика, етика и естетика” Естетика

1981
Мария Георгиева ДИМИТРОВА ИФ-БАН, с-я „Естетика” Естетика
Христо Асенов КАРАГЬОЗОВ АОНСУ, к-ра „Диамат и истмат”
Христо Тодоров НАСКИНОВ АОНСУ, к-ра „Диамат и истмат”
Божидар Борисов ПЕЙЧЕВ ИФ-БАН, с-я „История на философията” История на философията
Стефан Ангелов СТОИЛКОВ ВЛТИ, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат

1980
Стефан Василев ВАСЕВ ИФ-БАН, с-я „Диамат” Диамат
Златко Банушев ДЕМИРЕВ ВМЕИ – Варна, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат
Любомир Колев ИВАНОВ ПВПИ – Добрич, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат
Кънчо Динев КЪНЕВ ИФ-БАН, с-я „История на философията” История на философията
Неделчо Митев ЛАТЕВ АОНСУ, к-ра „Диамат и истмат” ФВЕ
Славчо Динков МУТАФЧИЕВ АОНСУ - Варна, к-ра „Диамат и истмат” Истмат
Мария Петрова НИКОЛОВА АОНСУ
Станка Димова СИМЕОНОВА ИФ-БАН, с-я „Естетика” Естетика
Гроздан Марков ТАНЕВ ВВМИ – Стара Загора, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат

1979
Трифонка Андреева ГЛАВАНАКОВА ВИХВП – Пловдив, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат
Александър Якимов ДЕЙКОВ ИССТ
Васил Костадинов ПРОДАНОВ АОНСУ

1978
Диана Георгиева ВЕЛЧЕВА ВМГИ, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат
Христо Дичев ГЕОРГИЕВ СУ „Климент Охридски”, к-ра „Диамат и истмат” Диамат и истмат
Димитър Христов ДИЛОВ ВМИ – София, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат
Атанасиос Кирияку ЗАХОС ИФ-БАН, с-я „История на философията” История на философията
Николай Георгиев ЙОРДАНОВ ВМЕИ „В. И. Ленин”, к-ра „Диамат и истмат” Диамат и истмат
Атанас Желязков МАРЗАНОВ ВИАС, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат
Георги Николов МИТЕВ ВМИ – Варна, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат
Христо Илиев МИТРОВСКИ ПУ „Паисий Хилендарски”, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат
Стоян Стоев НЕДИН ВА „Георги Раковски”, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат
Тодор Георгиев ПОИБРЕНСКИ ВМИ – Пловдив, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат
Димитър Петров СТАНКОВ ИФ-БАН, с-я „Етика” Етика

1977
Константин Георгиев ГОСПОДИНОВ СУ „Климент Охридски”, к-ра „Диамат и истмат” Истмат
Паньо Иванов ДАНЕВ ИФ-БАН, с-я „Етика” Етика
Анри Ели ЕШКЕНАЗИ ИФ-БАН, с-я „Логика” Логика
Стойчо Георгиев СТОЙЧЕВ ВХТИ – София, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат
Тодор Димитров ТОДОРОВ ВИМЕСС – Русе, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат
Роман Георгиев ХАРИЗАНОВ ИФ-БАН, с-я „Философски въпроси на естествознанието” ФВЕ
Велин Боев ХРИСТОВ АОНСУ

1976
Радослав Благоев ЗАРЕВ ВЛТИ, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат
Кръстьо Ненов КРЪСТЕВ ИФ-БАН, с-я „Научен атеизъм” Научен атеизъм
Мика Елия МАРИНЧЕВСКА АОНСУ, к-ра „Диамат и истмат” Диамат и истмат
Кирил Нешев МИХАЙЛОВ СУ „Климент Охридски”, к-ра „Логика, етика и естетика” Етика
Слави Димитров СЛАВОВ ИФ, с-я „История на философията” Диамат
Снежана Аврамова СТОЯНОВА ИФ-БАН, с-я „Диамат” Диамат
Цанко Василев ЦАНКОВ АОНСУ, к-ра „Диамат и истмат” Истмат

1975
Димитър Петров БАНТУТОВ ВА „Георги Раковски”, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат
Петко Димитров ГАНЧЕВ АОНСУ, к-ра „Диамат и истмат” Диамат и истмат
Илия Трифонов ГЕОРГИЕВ ВМИ – София, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат
Цано Тодоров ИГНЕВ ИФ-БАН, с-я „Естетика” Естетика
Асен Асенов КАРТАЛОВ ВМИ – Пловдив, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат
Недялко Иванов МЕРДЖАНОВ СУ „Климент Охридски”, к-ра „Логика, етика и естетика” Логика
Георги Лазаров НАУМОВ ИФ-БАН, с-я „Истмат” Истмат
Николай Ангелов НИКОЛОВ ВТУ „Кирил и Методий”, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат
Сава Димитров ПЕТРОВ ИФ-БАН, с-я „Диамат” Диамат
Парашкева Христова ПЕТРОВА ИФ-БАН, с-я „Философски въпроси на естествознанието” ФВЕ
Костадинка Иванова СИМЕОНОВА Център по наукознание-БАН
Стоян Христов ЦАНКОВ ВМЕИ „В. И. Ленин”, к-ра „Диамат и истмат” Диамат и истмат
Димитър Георгиев ЦЕКОВ ИССТ

1974
Александър Методиев АТАНАСОВ ИФ-БАН, с-я „Естетика” Естетика
Ганчо Монев БОНИН ВА „Георги Раковски”, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат
Стефан Атанасов ВАСИЛЕВ ВТУ „Кирил и Методий”, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат
Диньо Стоянов ГЪРДЕВ ИФ-БАН, с-я „Истмат” Истмат
Иван Борисов ДЖАДЖЕВ НИИК Естетика
Ивайло Боянов ЗНЕПОЛСКИ ИССТ
Петър Цветанов ИВАНОВ ВА „Георги Раковски”, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат
Константин Христов КОСТОВ Център по наукознание-БАН
Димитър Георгиев МИТЕВ ИФ-БАН, с-я „Етика” Етика
Петър-Емил Иванов МИТЕВ СУ „Климент Охридски”, к-ра „История на философията” История на философията
Любен Янев НИКОЛОВ СУ „Климент Охридски”, к-ра „Диамат и истмат” Истмат
Борис Ценков ПЕТКОВ ИФ-БАН, с-я „Естетика” Естетика
Ангел Николов СТАВРЕВ ВА „Георги Раковски”, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат
Митрю Недев ЯНКОВ ИФ-БАН, с-я „Диамат” Диамат

1973
Васил Станчев ВИЧЕВ ИФ-БАН, с-я „Етика” Етика
Македония Коцева КОЛАРОВА ВИНС „Димитър Благоев”, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат
Недялка Николова МИХОВА ИФ-БАН, с-я „Диамат” Диамат
Елиа Песах ПЕСАХ АОНСУ, к-ра „Диамат и истмат” Диамат и истмат
Драгомир Лазаров ПОБОРНИКОВ ПУ „Паисий Хилендарски”, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат
Стою Гочев СТОЕВ ИФ-БАН, с-я „История на философията” История на философията
Елена Александрова ХРИСТОВА ВИСИ, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат
Владимир Архангелов ЦОНЕВ ИФ-БАН, с-я „Философски въпроси на естествознанието” ФВЕ

1972
Димитър Григоров АВРАМОВ ИФ-БАН, с-я „Естетика” Естетика
Слави Иванов БОЯНОВ ИФ-БАН, с-я „История на философията” История на философията
Аристотел Атанасов ГАВРИЛОВ СУ „Климент Охридски”, к-ра „Диамат и истмат” Диамат
Богомил Николаев ГЕШЕВ ВФСИ „Димитър Ценов”, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат
Любомир Кирилов ДРАМАЛИЕВ СУ „Климент Охридски”, к-ра „Логика, етика и естетика” Етика
Тодорка Кънчева ДЪЧЕВА ВСИ – Пловдив, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат
Цветан Димитров КАРДАШЕВ ВМИ – София, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат
Васил Митев МОМОВ ИФ-БАН, с-я „Етика” Етика
Бернард Якоб МУНТЯН СУ „Климент Охридски”, к-ра „Диамат и истмат” Диамат
Панчо Русев ПАНЕВ ИФ-БАН, с-я „История на философията” История на философията
Иван Йорданов СЛАВОВ СУ „Климент Охридски”, к-ра „Логика, етика и естетика” Естетика

1971
Мита Цветкова ДУНЧОВСКА АОНСУ, к-ра „Диамат и истмат” Диамат и истмат
Богдан Димитров ДЯНКОВ ИФ-БАН, с-я „Диамат и логика” Логика
Соломон Йосиф ЛЕВИ АОНСУ
Надежда Иванова ПРАСКОВА ВССИ „Георги Димитров”, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат
Саркис Доник САРКИСЯН ВМЕИ „В. И. Ленин”, к-ра „Диамат и истмат” Диамат и истмат
Борис Станчев ЧЕНДОВ ИФ-БАН, с-я „Диамат и логика” Логика

1970
Коста Атанасов АНДРЕЕВ ИФ-БАН, с-я „История на философията” История на философията
Георги Недялков БРАТОЕВ ИФ-БАН, с-я „Диамат и логика” Диамат
Васил Иванов ВАСИЛЕВ СУ „Климент Охридски”, к-ра „Диамат и истмат” Истмат
Михо Пенев ВЕЛИКОВ ВСШ „Георги Димитров”, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат
Елит Николов ИВАНОВ СУ „Климент Охридски”, к-ра „Логика, етика и естетика” Естетика
Кирил Стоев КАРАДЖОВ СУ „Климент Охридски”, к-ра „Диамат и истмат” Истмат
Моис Исак СЕМОВ СУ „Климент Охридски”, к-ра „Диамат и истмат” Истмат
Михаил Петков СТОИЛОВ ВССИ „Георги Димитров”, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат

1969
Васил Андреев КОЕВ ИФ-БАН, с-я „Естетика” Естетика
Деян Павлов КРЕЦУЛ ИФ-БАН, с-я „История на философията” История на философията
Иван Димитров ПОПОВ ВСШ „Георги Димитров”, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат
Ради Димитров РАДЕВ СУ „Климент Охридски”, к-ра „История на философията” История на философията
Илия Николов ТАСЕВ СУ „Климент Охридски”, к-ра „Диамат и истмат” Диамат
Стойко Минчев ХРИСТОВ ВМЕИ „В. И. Ленин”, к-ра „Диамат и истмат” Диамат и истмат
Мария Цветкова ЦОНЕВА ВИНС „Димитър Благоев”, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат
Иван Владимиров ЩИПСКИ ВИИ „Карл Маркс”, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат

1968
Иванка Василева АПОСТОЛОВА СУ „Климент Охридски”, к-ра „Диамат и истмат” Диамат
Атанас Маринов АТАНАСОВ ВХТИ-София, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат
Марко Марков ВАНКОВ ИФ-БАН, секция „Истмат” Истмат
Стоил Костадинов КАРАТАНЧЕВ ВПШ „Станке Димитров”, к-ра „Диамат и истмат” Диамат и истмат
Цвета Василева МЕТОДИЕВА ВПШ „Станке Димитров” Диамат и истмат
Елена Александрова ПАНОВА СУ „Климент Охридски”, к-ра „История на философията” История на философията

1967
Велико Димитров КАРАЧИВИЕВ ВПШ „Станке Димитров”, к-ра „Диамат и истмат” Диамат и истмат
Стойко Колев ПОПОВ ИФ-БАН, секция „Истмат” Истмат
Кирил Димитров ТОМОВ СУ „Климент Охридски”, к-ра „Диамат и истмат” Диамат и истмат

1966
Михаил Димитров БЪЧВАРОВ ИФ-БАН, с-я „История на философията” История на философията
Петър Иванов ВЕЛЧЕВ ИФ-БАН, с-я „Диамат и логика” Диамат
Кръстьо Анков ГОРАНОВ ИФ-БАН, секция „Истмат” Естетика
Николай Михайлов МИЗОВ ИФ-БАН, секция „Истмат” Научен атеизъм
Исак Соломон ПАСИ СУ „Климент Охридски”, к-ра „Логика, етика и естетика” Естетика
Наталия Александрова ЯСТРЕБОВА ИФ-БАН, секция „Истмат” Естетика

1965
Иван Димитров КАЛАЙКОВ ВМИ – София, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат
Стоян Мирчев МИХАЙЛОВ ИФ-БАН, секция „Истмат” Истмат
Никола Костадинов СТЕФАНОВ ИФ-БАН, секция „Истмат” Истмат
Нисим Мойсей ЯХИЕЛ ИФ-БАН, секция „Истмат” Истмат

1964
Стефан Василев ВАСИЛЕВ ИФ-БАН, секция „Истмат” Естетика
Пейко Иванов СЛАВОВ СУ „Климент Охридски”, к-ра „Диамат и истмат” Диамат и истмат
Стефан Ангелов СТЕФАНОВ ИФ-БАН, секция „Истмат” Етика
Тодор Георгиев СТОЙЧЕВ ИФ-БАН, секция „Истмат” Истмат
Никола Симеонов ТРЕНДАФИЛОВ ВПШ „Станке Димитров”, к-ра „Диамат и истмат” Диамат и истмат

1963
Асен Тодоров КОЖАРОВ ИФ-БАН, секция „Истмат” Истмат
Атанас Василев НАТЕВ Институт по български език и литература-БАН Естетика

1962
Асен Игнатов КЪТОВ ВПШ „Станке Димитров”, к-ра „Диамат и истмат” Диамат и истмат
Никола Ангелов ФИЛЧЕВ ВПШ „Станке Димитров”, к-ра „Диамат и истмат” Диамат и истмат

1961
Добрин Спасов ИЛИЕВ СУ „Климент Охридски”, к-ра „Психология, логика и етика” Логика
Светослав Славков ХРИСТОВ ИФ-БАН, с-я „Диамат и логика” Диамат

1958
Тодор Димитров ВЪЛОВ ВМГИ, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат
Гено Цонков ИЛЕВ ВПШ „Станке Димитров”, к-ра „Диамат и истмат” Диамат и истмат

1957
Гроздан Димитров ВЕКИЛОВ ВМИ – София, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат

1956
Борис Стоянов ДИМИТРОВ ВИХВП – Пловдив, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат
Васил Петров ЧОЧОВ ВИИ „Карл Маркс”, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат

1955
Азаря Призенти ПОЛИКАРОВ ИФ-БАН, с-я „Диамат и логика” Диамат

1954
Константин Тончев ВАТРАЛОВ ВВМИ, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат

1953
Александър Тодоров ПОПОВ ВИИ „Карл Маркс”, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат
Стефан Дочев ЦОНЕВСКИ СУ „Климент Охридски”, к-ра „Диамат и истмат” Диамат и истмат

1952
Кирил Николов ВАСИЛЕВ ВМИ – Пловдив, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат
Грозю Петков ГРОЗЕВ СУ „Климент Охридски”, к-ра „История на философията” История на философията

1951
Панайот Атанасов ГИНДЕВ СУ „Климент Охридски”, к-ра „Диамат и истмат” Диамат и истмат
Гиргин Ганев ГИРГИНОВ СУ „Климент Охридски”, к-ра „Диамат и истмат” Диамат и истмат
Богомил Николаев РАЙНОВ ВИИИ „Николай Павлович”, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Естетика

1949
Борис Атанасов ДЖУРДЖЕВ ВПИ – Пловдив, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Научна философия
Константин Димитров ТОДОРОВ ВИНС „Димитър Благоев”, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Научна философия

1948
Пенчо Иванов ДАНЧЕВ ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов”, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Естетика
Асен Христов КИСЕЛИНЧЕВ СУ „Климент Охридски”, к-ра „Научна философия” Научна философия
Живко Тръпков ОШАВКОВ СУ „Климент Охридски”, к-ра „Научна философия” Научна философия
Иван Николов ПАНЧЕВ СУ „Климент Охридски”, к-ра „Научна философия” Научна философия

1947
Александър Обретенов ОБРЕТЕНОВ Държавна политехника, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Научна философия

1944
Атанас Атанасов ИЛИЕВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Систематична философия” Етика и естетика

1942
Цеко Николчов ТОРБОВ СУ „Св. Климент Охридски”, Юридически факултет Обща теория и философия на правото

1920
Спиридон Спасов КАЗАНДЖИЕВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „История на философията” История на философията
Иван Вельов САРЪИЛИЕВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „История на философията” История на философията

1910
Никола Христов АЛЕКСИЕВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „История на философията” История на философията
Димитър Георгиев МИХАЛЧЕВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Систематична философия” Систематична философия