Колегия

Доцент

РЕГИСТЪР
на придобилите научното звание „доцент” по философия в България

Година Имена Звено Шифър/Специалност Оценители

2018

Боряна Чавдарова АНГЕЛОВА-ИГОВА; НСА „Васил Левски”, к-ра „Психология, педагогика и социология”; шифър: 7.6. „Спорт” (Философия на спорта); жури: рецензенти – проф. Александър Гънгов, доц. Иванка Тошева; становища – проф. Михаил Георгиев, проф. Боян Знеполски, проф. Силвия Минева, проф. Лозан Митев, доц. Живка Желязкова-Койнова.

Петър Христов ГОРАНОВ; СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Логика, етика и естетика”; шифър: 2.3. „Философия” (Етика); жури: рецензенти – проф. Валентина Драмалиева, проф. Силвия Минева; становища – проф. Недялка Видева, проф. Хараламби Паницидис, доц. Емилия Маринова, доц. Николай Михайлов, доц. Стоян Ставру.

Гергана Владимирова ДИНЕВА; СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „История на философията”; шифър: 2.3. „Философия” (Антична и Средновековна философия); жури: рецензенти – проф. Георги Каприев, проф. Атанас Стаматов; становища – проф. Цочо Бояджиев, проф. Нина Димитрова, проф. Иван Христов, проф. Мария Шнитер, доц. Тодор Тодоров.

Стоян Андреас СТАВРУ; ИИОЗ-БАН, с-я „Етически изследвания” шифър: 2.3. „Философия” (Етика); жури: рецензенти – проф. Стилиян Йотов, проф. Христо П. Тодоров; становища – проф. Валентина Драмалиева, проф. Силвия Минева, доц. Божидар Ивков, доц. Емилия Маринова, доц. Станка Христова.

Петър Пламенов СТАНОЕВ; СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Логика, етика и естетика”; шифър: 2.3. „Философия” (Естетика); жури: рецензенти – проф. Правда Спасова, проф. Иванка Стъпова; становища – проф. Нонка Богомилова, проф. Александър Гънгов, проф. Георги Каприев, доц. Иван Колев, доц. Мая Николова.

Петя Николова ТОДОРОВА; ИИОЗ-БАН, с-я „Знание и реалност: модели, методологии и евристики”; шифър: 2.3. „Философия”; жури: рецензенти – проф. Иван Касабов, проф. Лазар Копринаров; становища – проф. Анета Карагеоргиева, проф. Веселин Петров, доц. Марина Бакалова, доц. Росен Люцканов, доц. Катя Станева.

2017

Васил Бранимиров ВИДИНСКИ; СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „История на философията”; шифър: 2.3. Философия (Философия на Новото време и Съвременна философия); жури: рецензенти – проф. Стилиян Йотов, проф. Христо П. Тодоров; становища – проф. Димитър Денков, проф. Александър Кънев, доц. Димитър Вацов, доц. Росен Люцканов, доц. Христо Стоев.

Цветина Иванова РАЧЕВА; СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Философия”; шифър: 2.3. Философия (Онтология, Феноменология); жури: рецензенти – проф. Александър Андонов, проф. Валентин Канавров; становища – проф. Александър Гънгов, проф. Хараламби Паницидис, проф. Иванка Райнова, проф. Димитър Цацов, доц. Веселин Дафов.

Силвия Валентинова СЕРАФИМОВА; ИИОЗ-БАН шифър: 2.3. Философия (Етика); жури: рецензенти – проф. Витан Стефанов, доц. Людмила Иванчева; становища – проф. Вихрен Бузов, проф. Анна Мантарова, доц. Анна Бешкова, доц. Борис Грозданов, доц. Асен Димитров.

Николай Иванов ТУРЛАКОВ; ИИОЗ-БАН, с-я „Онтология, епистемология, философия на науката”; шифър: 2.3. Философия (Онтология); жури: рецензенти – проф. Нина Димитрова, проф. Валентин Канавров; становища – проф. Анани Стойнев, проф. Димитър Цацов, доц. Веселин Дафов, доц. Асен Димитров, доц. Ивайло Димитров.

2016

Стоян Иванов АСЕНОВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Философия” 2.3. Философия (Въведение във философията); проф. А. Андонов, проф. К. Янакиев; проф. Ц. Бояджиев, проф. Н. Димитрова, проф. А. Стаматов, доц. Я. Захариев, доц. Х. Стоев.

Кирил Пламенов КАРТАЛОВ ИИОЗ-БАН, с-я „Знание и реалност: модели, методологии, евристики“ 2.3. „Философия”, проф. И. Еленков, проф. Х. П. Тодоров; проф. А. Костов, проф. П. Макариев, проф. В. Петров, проф. И. Райнова, доц. Т. Батулева.

Христо Петков СТОЕВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Философия” 2.3. Философия (Философска антропология), проф. И. Райнова, доц. И. Колев; проф. М. Димитрова, проф. Н. Димитрова, проф. П. Макариев, проф. Р. Пожарлиев, доц. К. Енчев.

2015

Иво Дочков АНГЕЛОВ ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, к-ра „История на философията” 2.3. проф. М. Ботева, доц. И. Христов; проф. И. Камбуров, проф. В. Канавров, проф. Л. Христов, доц. Д. Димитров, доц. Е. Сярова

Георги Стоянов БЕЛОГАШЕВ ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, к-ра „История на философията” 2.3. проф. Ж. Стоянов, проф. Д. Цацов; проф. Л. Андреев, проф. Н. Димитрова, проф. М. Минчев, проф. В. Петров, доц. З. Стоянов

Огнян Огнянов КАСАБОВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Логика, етика и естетика” 2.3. проф. И. Стъпова, доц. И. Цонева; проф. Н. Богомилова, проф. С. Йотов, проф. В. Канавров, доц. М. Иванова, доц. И. Колев

Милосава Русинова ЯНКОВА ШУ „Еп. Константин Преславски”, к-ра „Социална работа” 3.4. проф. С. Илиева, проф. Р. Никова; проф. К. Бенкова, проф. М. Бонева, проф. Г. Колев, проф. Л. Попов, доц. П. Петров

2014

Юлия Александрова ВАСЕВА-ДИКОВА ИИОЗ-БАН, с-я „Онтологически и епистемологически изследвания” 2.3. проф. А. Стефанов, доц. Б. Грозданов; проф. С. Герджиков, проф. В. Канавров, проф. М. Табаков, доц. А. Димитров, доц. М. Бушев

Кристиян Русев ЕНЧЕВ ИИОЗ-БАН, с-я „Логически системи и модели” 2.3. проф. В. Канавров, доц. Р. Люцканов; проф. А. Стефанов, проф. М. Табаков, проф. Д. Цацов, проф. Д. Зашев, доц. И. Димитров

Александър Панайотов КАРАКАЧАНОВ УниБИТ, д-т „Общообразователни дисциплини” 3.6. проф. Ж. Стоянов, проф. И. Янкова, доц. С. Пърнарева-Хавезова; проф. К. Петков, доц. М. Нанкова, доц. М. Николова, доц. З. Стоянов

Росен Димитров РАЧЕВ ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”; к-ра „История на философията” 2.3. проф. Н. Димитрова, проф. Л. Христов; проф. Л. Андреев, проф. З. Иванов, проф. М. Минчев, проф. Ж. Стоянов, доц. З. Стоянов

Веселина Христова СЛАВОВА Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов”, Медицински колеж 2.3. проф. Ж. Стоянов, доц. Б. Бойчев; проф. В. Бузов, проф. Д. Тодоров, доц. Н. Михалева, доц. Ж. Рангелова, доц. И. Стамболийски

Тодор Петков ТОДОРОВ СУ „Св. Климент Охридски”; к-ра „История на философията”
2.3. проф. Й. Пеев, проф. Г. Каприев; проф. Н. Димитрова, проф. Х. Паницидис, проф. К. Янакиев, проф. Г. Янков, доц. С. Евстатиев

Христо Василев ХРИСТОВ ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”; к-ра „Философски науки”
2.3. проф. Л. Андреев, проф. Н. Димитрова; проф. В. Бузов, проф. З. Иванов, доц. М. Георгиева, доц. И. Стамболийски, доц. Е. Сярова

2013

Николай Павлов АТАНАСОВ У-т „Проф. д-р Асен Златаров”, к-ра „История и философия” 05.01.13 проф. В. Динев, проф. П. Макариев; проф. Н. Богомилова, проф. И. Стъпова, проф. М. Табаков, проф. Д. Тодоров, доц. М. Парашкевова

Марина Иванова БАКАЛОВА ИИОЗ-БАН, с-я „Знание и реалност: модели, методологии и евристики” 2.3. проф. А. Карагеоргиева, проф. Д. Цацов; проф. В. Петров, проф. Х. П. Тодоров, доц. Д. Ангелова, доц. Л. Гурова, доц. Е. Тасева

Валентин Николов ВАЦЕВ Европейски колеж по икономика и управление 2.3. проф. К. Петков, проф. О. Сапарев; проф. Г. Горанов, проф. Н. Стефанов, проф. Т. Тодоров, доц. П. Симеонов, доц. З. Стоянов

Ивайло Георгиев ДИМИТРОВ ИИОЗ, с-я „Онтологически и епистемологически изследвания” 2.3. проф. В. Канавров, проф. А. Стефанов; проф. Д. Денков, проф. Х. П. Тодоров, доц. А. Димитров, доц. Г. Донев, доц. Х. Стоев

Ина Димитрова ДИМИТРОВА ПУ „Паисий Хилендарски”, к-ра „Философия” 2.3. проф. С. Йотов, проф. Р. Пожарлиев; проф. К. Коев, проф. Х. П. Тодоров, доц. Д. Вацов, доц. Д. Мирчев, доц. С. Събева

Иван Георгиев КОЛЕВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Философия” 2.3. проф. Н. Василев, проф. Н. Димитрова; проф. К. Делчев, проф. В. Канавров, проф. Х. Паницидис, проф. Д. Цацов, доц. М. Иванова

Валентина Георгиева КЪНЕВА СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Логика, етика и естетика” 2.3. проф. Н. Видева, проф. Х. П. Тодоров; проф. А. Гънгов, проф. С. Йотов, доц. С. Минева, доц. Н. Михайлов, доц. С. Христова

Росен Любомиров ЛЮЦКАНОВ ИИОЗ, с-я „Логически системи и модели” 2.3. проф. Д. Вакарелов, проф. В. Петров; проф. М. Табаков, проф. Х. П. Тодоров, доц. Л. Гурова, доц. Н. Обрешков, доц. Т. Полименов

Тодор Румянов ПОЛИМЕНОВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Логика, етика и естетика” 2.3. проф. В. Митев, доц. А. Бешкова; проф. В. Бузов, проф. А. Kънeв, доц. Б. Бойчев, доц. К. Лозев, доц. Е. Латинов

Иво Николов СТАМБОЛИЙСКИ ВСУ „Черноризец Храбър”, к-ра „Психология” 2.3. проф. В. Канавров, проф. Д. Цацов; проф. В. Бузов, проф. Л. Георгиев, проф. Ж. Стоянов, проф. Д. Тодоров, доц. Б. Бойчев

2012

Доротея Веселинова АНГЕЛОВА ИИОЗ, с-я „Логически системи и модели”
2.3 проф. А. Стефанов, проф. М. Табаков; проф. Д. Вакарелов, доц. Л. Гурова, доц. В. Кулов, доц. Н. Обрешков, доц. В. Петров

Анна Николова БЕШКОВА СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Логика, етика и естетика”
2.3. проф. В. Митев, доц. Е. Латинов; проф. В. Бузов, проф. Д. Денков, проф. А. Кънев, проф. Х. Тодоров, доц. Н. Делчева

Борис Димитров ГРОЗДАНОВ ИИОЗ, с-я „Онтологически и епистемологически изследвания”
2.3. проф. А. Стефанов, доц. Л. Гурова; проф. С. Герджиков, проф. М. Табаков, проф. Х. Тодоров, доц. А. Димитров, доц. З. Попов

Веселин Христов ДАФОВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Философия”
2.3. проф. А. Андонов, проф. П. Макариев; проф. А. Гънгов, проф. А. Стефанов, проф. Т. Тодоров, доц. А. Димитров, доц. Р. Русенов

Ясен Захариев ЗАХАРИЕВ НБУ, д-т „Философия и социология”
2.3. проф. Н. Димитрова, проф. Х. П. Тодоров; проф. А. Стаматов, проф. Д. Тодоров, доц. Д. Вацов, доц. Л. Денкова, доц. В. Кулов

Ивелина Димитрова ИВАНОВА ИИОЗ, с-я „Култура, ценности и морал
2.3. проф. И. Кацарски, проф. Х. П. Тодоров; проф. А. Стаматов, проф. Ж. Стоянов, доц. Л. Деянова, доц. Е. Лазарова, доц. В. Петров

Любов Павловна ИЛИЕВА Колеж по телекомуникации и пощи, к-ра „Мениджмънт в съобщенията”
3.7. проф. Е. Вачкова, проф. Х. П. Тодоров; проф. М. Велев, проф. Д. Тодоров, доц. О. Андреев, доц. Н. Кънева, доц. Д. Ченешев

Росен Йорданов РУСЕВ ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, к-ра „История на философията”
2.3. проф. М. Минчев, доц. З. Стоянов; проф. Л. Андреев, проф. Д. Димитров, проф. В. Канавров, проф. Д. Цацов, доц. Й. Йорданов

Енгелсина Илиева ТАСЕВА ИИОЗ, с-я „Знание и реалност: модели, методологии и евристики”
2.3. проф. С. Герджиков, проф. М. Табаков; проф. Д. Цацов, доц. Г. Ангелов, доц. Л. Гурова, доц. А. Карагеоргиева, доц. В. Петров

2011

Ивайло Илиев ЛАЗАРОВ ВСУ „Черноризец Храбър”, к-ра „Психология”
05.01.13 проф. Л. Георгиев, доц. Г. Донев; проф. Г. Герчева, проф. В. Канавров проф. Ж. Стоянов, доц. Б. Бойчев, доц. В. Бузов

Евгени Латинов ЛАТИНОВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Логика, етика и естетика”
05.01.05 проф. В. Митев, доц. В. Бузов; проф. П. Макариев, проф. С. Йотов, доц. А. Карагеоргиевa, доц. Б. Бойчев, доц. К. Лозев

Николета Вангелова МИХАЛЕВА Икономически университет – Варна, к-ра „Философски науки”
05.01.13 проф. Н. Василев, проф. Ф. Марчев; проф. А. Стефанов, проф. Ж. Стоянов, проф. И. Стъпова, доц. А. Апостолов, доц. Р. Стойнешка

Красен Стефанов СТАНЧЕВ СУ „Св. Климент Охридски”

05.01.13 проф. Ц. Давидков, доц. П. Орешарски; проф. П. Макариев, проф. С. Ставрев, проф. Т. Танев, доц. И. Балканска, доц. М. Стефанова

2010

Емил Ангелов ГРИГОРОВ ПУ „Паисий Хилендарски”, к-ра „Философия”

05.01.15 проф. Валентин Канавров,
доц. Хараламби Паницидис

Христо Петков СТОЕВ МГУ „Св. Иван Рилски”, к-ра „Философски и социални науки”

05.01.01 проф. Атанас Стаматов, проф. Христо П. Тодоров

Богдана Йорданова ТОДОРОВА ИФИ, с-я „Социална философия”

05.01.12 проф. Бончо Асенов, проф. Нина Димитрова

2008

Анита Маргарета КАСАБОВА НБУ, д-т „Философия и социология”
05.01.14 проф. Димитри Гинев, доц. Анета Карагеоргиева

Ангел Николов КОНДЕВ ТУ – София, к-ра „Хуманитарни науки и дизайн”

05.01.13 проф. Желязко Стоянов, доц. Асен Давидов

Мария Николова ПАРАШКЕВОВА У-т „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, к-ра „История и философия”

05.01.07 проф. Кирил Нешев, доц. Станка Христова

2007

Нора Иванова БОЖИЛОВА ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, к-ра „Философски науки”

05.01.07 проф. Димитър Киров, доц. Недялка Видева

Димитър Владимиров МИРЧЕВ ПУ „Паисий Хилендарски”, к-ра „Философия”

05.01.01 проф. Димитър Цацов, проф. Христо П. Тодоров

Антоанета Николова НИКОЛОВА ЮЗУ „Неофит Рилски”, к-ра „Философски и политически науки”

05.01.01 дфн Калин Янакиев, доц. Иван Камбуров

Мария Димитрова СТОЙЧЕВА-ПАНТАЛЕЕВА СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Европеистика”

05.01.13 проф. Витан Митев, доц. Димитър Денков

2006

Кристиан Кръстинов БАНКОВ НБУ – ЮИЕЦСИ
05.01.15 д.ф.н. Русен Русенов, доц. Николай Обрешков

Димитър Бонев БОНЕВ ТУ – Варна, к-ра „Социални правни науки”

05.01.12 проф. Васил Проданов, проф. Желязко Стоянов

Димитър Милчев ВАЦОВ НБУ, д-т „Философия и социология”
05.01.15 дфн Стилиян Йотов, проф. Христо П. Тодоров

Димитър Любенов ВЕЛКОВ СУ „Св. Климент Охридски”, Биологически факултет

05.01.11 проф. Валери Динев, проф. Николай Василев

Борислав Николов ГРАДИНАРОВ ИФИ, с-я „Социална философия”
05.01.13 проф. Николай Василев, проф. Васил Проданов

Александър Методиев КЪНЕВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „История на философията”

05.01.01 д.ф.н. Стилиян Йотов, доц. Димитър Денков

Красимира Василева МУТАФЧИЕВА ТрУ – Стара Загора, к-ра „Педагогически и социални науки”

05.01.07 проф. Кирил Нешев, доц. Недялка Видева

Живко Янев ПРОДАНОВ НСА, к-ра „Психология, педагогика и социология”

05.01.13 проф. Цочо Бояджиев, проф. Валери Динев

Владимир Димитров ТЕОХАРОВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Философия”

05.01.16 проф. Георги Каприев, доц. Димитър Денков

2005

Александър Любенов ГЪНГОВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Логика, етика и естетика”

05.01.05 проф. Витан Митев, доц. Пламен Макариев

Асен Иванов ДИМИТРОВ ИФИ-БАН, с-я „Онтология”
05.01.16 проф. Любен Сивилов, дфн Валентин Канавров

Иванка Тодорова МАВРОДИЕВА-ГЕОРГИЕВА СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Реторика”

05.01.13 проф. Витан Митев, дфн Величко Руменчев

2004

Бойчо Йорданов БОЙЧЕВ ВСУ „Черноризец Храбър”, к-ра „Обществени науки”

05.01.13 проф. Валери Динев, дфн Валентин Канавров

Димка Иванова ГИЧЕВА-ГОЧЕВА СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „История на философията”

05.01.01 проф. Александър Андонов, проф. Александър Фол

Добромир Жечев ДОБРЕВ ШУ „Еп. Константин Преславски”

05.01.07 проф. Кирил Нешев, доц. Недялко Видева

Лилия Методиева ИВАНОВА-РОЖДЕСТВЕНСКА СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Реторика”

05.01.13 проф. Петър-Емил Митев, доц. Вихрен Бузов

Силвия Стефанова МИНЕВА СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Логика, етика и естетика”

05.01.07 проф. Кирил Нешев, доц. Недялка Видева

Виржиния Боянова РАДЕВА СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Реторика”

05.01.13 проф. Йордан Ведър, проф. Любен Сивилов

2003

Николай Кирилов МИХАЙЛОВ ИФИ-БАН, с-я „Етика”
05.01.07 проф. Димитър Станков, доц. Станка Христова

Николай Николаев ОБРЕШКОВ ИФИ-БАН, с-я „Логика”

05.01.05 дфн Мартин Табаков, доц. Жана Янева

Иван Димитров ПАВЛОВ ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, к-ра „Политология, социология и културология”

05.01.13 проф. Валери Динев, доц. Валентин Канавров

Васил Динев ПЕНЧЕВ ИФИ-БАН, с-я „Философия на историята”
05.01.12 проф. Николай Василев, проф. Петко Ганчев

Правда Добринова СПАСОВА ИФИ-БАН, с-я „Естетика”
05.01.06 проф. Иван С. Иванов, доц. Соня Кънева

Константин Георгиев ЯНАКИЕВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Философия”

05.01.11 проф. Валери Динев, проф. Ангел Стефанов

2002

Алекси Генов АПОСТОЛОВ ИФИ-БАН, с-я „Философска антропология”
05.01.13 проф. Васил Вичев, проф. Петко Ганчев

Красимира Тошева БЕНКОВА ШУ „Еп. Константин Преславски”, к-ра „Социална педагогика”

05.01.07 проф. Кирил Нешев, доц. Недялка Видева

Росица Иванова БРАЙКОВА МУ – Пловдив, к-ра „Социална медицина”

05.01.13 проф. Николай Василев, проф. Валери Динев

Иван Александров ВЪРБАНОВ СА „Димитър Ценов”, „История, философия и социология”

05.01.11 проф. Валери Динев, дфн Атанас Стаматов

Надя Симеонова ДЕЛЧЕВА ЛТУ, к-ра „Икономика”
05.01.01 д.ф.н. Валентин Канавров, доц. Нина Димитрова

Валентина Ангелова ДРАМАЛИЕВА УНСС, к-ра „Философия”
05.01.07 проф. Кирил Нешев, доц. Станка Христова

Стилиян Йотов ЙОТОВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Философия”

05.01.13 проф. Иван С. Стефанов, доц. Пламен Макариев

Иван Илиев КАМБУРОВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „История на философията”

05.01.01 дфн Георги Каприев, доц. Райчо Пожарлиев

Даниела Любенова КОЛЕВА СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Теория и история на културата”

05.01.13 проф. Иван С. Иванов, доц. Недялка Видева

Валери Златанов ЛИЧЕВ ИФИ-БАН, с-я „Философска антропология”
05.01.13 проф. Васил Вичев, доц. Дмитрий Варзоновцев

Хараламби Георгиев ПАНИЦИДИС СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „История на философията”

05.01.01 проф. Любен Сивилов, доц. Емилия Минева

Жана Тодорова РАНГЕЛОВА ТУ – Варна, к-ра „Социални и правни науки”

05.01.13 проф. Кирил Нешев, доц. Цветан Давидков

Добрин Петков ТОДОРОВ МГУ „Св. Иван Рилски”, к-ра „Философски и социални науки”

05.01.01 проф. Атанас Стаматов, доц. Димитър Денков

2001

Лилия Александрова ГУРОВА ИФИ-БАН, с-я „Философия на науката”
05.01.11 проф. Кристфрид Тьогел, доц. Атанас Данаилов

Катя Георгиева ЛИЧЕВА СА „Димитър Ценов”, „История, философия и социология”

05.01.07 проф. Кирил Нешев, проф. Димитър Станков

Камен Димитров ЛОЗЕВ ЮЗУ „Неофит Рилски”, к-ра „Философия и политология”

05.01.15 проф. Николай Василев, доц. Здравко Попов

Вероника Благоева НИКОЛОВА ЮЗУ „Неофит Рилски”, к-ра „Философия и политология”

05.01.07 проф. Кирил Нешев, доц. Недялка Видева

Веселин Петров ПЕТРОВ ИФИ-БАН, с-я „Онтология”
05.01.16 проф. Любен Сивилов, дфн Иван Ганев

Райчо Вангелов ПОЖАРЛИЕВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Философия”

05.01.13 проф. Цочо Бояджиев, проф. Валери Динев

2000

Мариета Георгиева БОТЕВА-ПОПОВА ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, к-ра „Политология, социология и културология”

05.01.13 проф. Йордан Ведър, доц. Сашо Марков

Вихрен Янакиев БУЗОВ ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, к-ра „Философски науки”

05.01.05 проф. Богдан Дянков, доц. Витан Митев

Анета Георгиева КАРАГЕОРГИЕВА СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Философия”

05.01.14 проф. Любен Сивилов, д.ф.н. Сергей Герджиков

Анна Славчева КРЪСТЕВА ИФИ-БАН, с-я „Философска антропология”
05.01.13 проф. Васил Вичев, доц. Иван Кацарски

Емилия Василева МАРИНОВА ИФИ-БАН, с-я „Етика”
05.01.07 проф. Васил Проданов, доц. Иван Димитров

Митко Василев МОМОВ ЮЗУ „Неофит Рилски”, к-ра „Политология”

05.01.13 проф. Ради Радев, доц. Александър Рангелов

Елена Цветкова ПЕТРОВА ИФИ-БАН, с-я „Етика”
05.01.07 проф. Димитър Станков, проф. Иван Слаников

Владимир Тодоров СТОЙЧЕВ ИФИ-БАН, с-я „Философия на науката и техниката”

05.01.11 дфн Ангел Стефанов, доц. Димитър Зашев

1999

Соня Кумбиева БАБЕВА ШУ „Еп. Константин Преславски”, к-ра „Педагогика, психология и философия”

05.01.01 проф. Александър Андонов, проф. Кирил Нешев

Татяна Петрова БАТУЛЕВА ИФИ-БАН, с-я „История на философията”
05.01.15 проф. Иван С. Стефанов, доц. Златко Стоянов

Олег Георгиев ГЕОРГИЕВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Философия”

05.01.13 проф. Цочо Бояджиев, проф. Валери Динев

Майя Георгиева ГЕОРГИЕВА ЮЗУ „Неофит Рилски”, к-ра „Философия и политология”

05.01.13 проф. Васил Вичев, доц. Валентин Канавров

Атанас Кръстев ГРИГОРОВ СА „Димитър Ценов”, „История, философия и социология”

05.01.11 проф. Валери Динев, дфн Сергей Герджиков

Георги Петров ДОНЕВ ЮЗУ „Неофит Рилски”, к-ра „Философия и политология”

05.01.14 проф. Иван С. Стефанов, доц. Димитър Денков

Николина Младенова СРЕТЕНОВА ИФИ-БАН, с-я „Философия на науката и техниката”

05.01.11 проф. Станчо Димиев, дфн Сергей Герджиков

Иван Лозанов ФИЛИПОВ ВВМУ „Никола Вапцаров”, к-ра „Обществени науки”

05.01.13 проф. Николай Василев, доц. Фотин Марчев

Иван Василев ХРИСТОВ ЮЗУ „Неофит Рилски”, к-ра „Философия и политология”

05.01.01 проф. Иван С. Стефанов, доц. Калин Янакиев

1998

Живко Богомилов ГЕШЕВ ВСИ – Пловдив, к-ра „Философски и социални науки”

05.01.01 проф. Елена Панова, проф. Валери Динев

Здравко Русев ИВАНОВ ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, к-ра „Философия”

05.01.12 проф. Кирил Нешев, доц. Валентин Канавров

Йордан Тодоров ЙОРДАНОВ ВНВОУ „Васил Левски”, к-ра „Обществени науки”

05.01.15 проф. Валери Динев, проф. Иван Калчев

Стефан Недев ПЕНОВ ИФИ-БАН, с-я „Философия на религията”

05.01.13 проф. Иван Слаников, проф. Иван С. Стефанов

Ели Милчева СЯРОВА ЮЗУ „Неофит Рилски”, к-ра „Философия и политология”

05.01.16 проф. Иван С. Стефанов, доц. Здравко Попов

1997

Нонка Богомилова ТОДОРОВА ИФИ-БАН, с-я „Философска антропология”

05.01.13 проф. Иван Слаников, доц. Димитър Зашев

Диана Данаилова ДАНОВА ИФИ-БАН, с-я „Социална философия” 05.01.12

Лидия Димитрова ДЕНКОВА „Кирило-методиевски център” (БАН)

05.01.01 проф. Анани Стойнев, доц. Елена Коцева

Димитър Георгиев ЗАШЕВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Теория и история на културата”

05.01.06 проф. Иван С. Иванов, доц. Мая Иванова

Лазар Георгиев КОПРИНАРОВ ЮЗУ „Неофит Рилски”, к-ра „Философия и политология”

05.01.06 проф. Иван Джаджев, проф. Иван С. Иванов

Вяра Гешкова НИКОЛОВА ЮЗУ „Неофит Рилски”, к-ра „Философия и политология”

05.01.01 проф. Желязко Стоянов, доц. Златко Стоянов

Здравко Василев ПОПОВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Философия” 05.01.16

1996

Димитър Цацов ДИМИТРОВ ИФИ-БАН, с-я „История на философията”

05.01.01 проф. Петко Ганчев, доц. Любомир Христов

Нина Иванова ДИМИТРОВА ИФИ-БАН, с-я „История на философията”

05.01.01 проф. Петко Ганчев, доц. Любомир Христов

Венцеслав Георгиев КУЛОВ УНСС, к-ра „Философия”
05.01.14 проф. Недялка Михова, доц. Валентин Канавров

Латьо Йорданов ЛАТЕВ ИФИ-БАН, с-я „История на философията”
05.01.01 доц. Атанас Стаматов

Пламен Матеев МАКАРИЕВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Философия”

05.01.11 проф. Валери Динев, доц. Сергей Герджиков

Марин Стефанов МАРИНОВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Логика, етика и естетика” 05.01.05

Иванка Богомилова РАЙНОВА ИФИ, с-я „История на философията”

05.01.15 проф. Добрин Спасов,

Величко Димитров РУМЕНЧЕВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Рет-рика”

05.01.13 проф. Йордан Ведър, проф. Богдан Дянков

Владислав Георгиев СИМОНЛИЙСКИ ВВВУ „Георги Бенковски”, к-ра „Обществени науки”

05.01.06 проф. Иван С. Иванов, доц. Мая Иванова

Жана Димитрова ЯНЕВА ИФИ-БАН, с-я „Логика” 05.01.05

1995

Нено Ненов БОГДАНОВ ТУ – София, к-ра „Хуманитарни науки и дизайн” 05.01.15

Красимир Желев ДЕЛЧЕВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Фило-софия” 05.01.13

Георги Теологов КАПРИЕВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „История на философията”

05.01.01 проф. Цочо Бояджиев, проф. Иван С. Стефанов

Сашо Иванов МАРКОВ ВНВОУ „Васил Левски”, к-ра „Обществе-ни науки” 05.01.16

Александър Богомилов РАНГЕЛОВ ЮЗУ „Неофит Рилски”, к-ра „Философия и политология”

05.01.01 проф. Елена Панова,

Христо Петков ТОДОРОВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Ист-рия на философията”

05.01.01 проф. Атанас Натев, доц. Златко Стоянов

1994

Симеон Иларионов ГЕОРГИЕВ ВИАС, к-ра „Обществени науки” 05.01.12

1993

Росен Петров СТЪПОВ ИФН-БАН, с-я „Онтология” 05.01.16 проф. Недялка Михова,

1992

Димитър Ангелов ДЕНКОВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „История на философията”

05.01.01 проф. Иван С. Стефанов, доц. Асен Давидов

Валентин Апостолов КАНАВРОВ ИФН, с-я „Епистемология”

05.01.14 проф. Иван С. Стефанов, доц. Стефан Васев

Ламбо Георгиев КЮЧУКОВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Фило-софия” 05.01.16

Тодор Петров ТОДОРОВ ВИАС, к-ра „Обществени науки”

05.01.16 проф. Любен Сивилов,

Калин Тодоров ЯНАКИЕВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „История и теория на културата”

05.01.13 проф. Исак Паси, доц. Цочо Бояджиев

1991

Лъчезар Стоянов АНДРЕЕВ ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, к-ра „Философия”

05.01.01 проф. Диньо Гърдев, проф. Неделчо Латев

Сергей Стоилов ГЕРДЖИКОВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Философия” 05.01.11

Росина Панайотова ДАНКОВА ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, к-ра „Философия” 05.01.13

Борис Филипов МАНОВ ВВСУ „Любен Каравелов”, к-ра „Обществени науки”

Мая Иванова НИКОЛОВА СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Логика, етика и естетика”

05.01.06 проф. Исак Паси, доц. Искра Цонева

Маргарита Йорданова ПЕШЕВА ИФН-БАН, с-я „Естетика”

05.01.06 проф. Иван С. Иванов, проф. Елит Николов

Русен Димитров РУСЕНОВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Философия” проф. Николай Василев,

Ангел Стефанов СТЕФАНОВ ИФН-БАН, с-я „Философия на науката и техниката”

05.01.11 проф. Стоян Николов, проф. Саркис Саркисян

Иванка Георгиева СТЪПОВА ИФН-БАН, с-я „Естетика”

05.01.06 проф. Иван С. Иванов, проф. Васил Проданов

1990

Лилян Борисов ГАНЧЕВ ИФН, с-я „Епистемология” Епистемология

Марин Цветков ГОРАНОВ ВМЕИ – Габрово, к-ра „Социални науки”

Мирослав Йорданов ДЕНЧЕВ ВМЕИ „В. И. Ленин”, к-ра „Философия”

Мария Иванова ДИМИТРОВА СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Философия”

Социална философия проф. Илия Тасев, доц. Иван С. Стефанов

Спаска Спасова ЗАФИРОВА ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов”, к-ра „Обществени науки”

Михаил Ангелов ИГОВ ИФН-БАН, с-я „Онтология” Онтология

Иван Борисов КАЦАРСКИ ИФН-БАН, с-я „Социална философия”

Социална философия проф. Петър-Емил Митев, проф. Васил Проданов

Радослав Йорданов КОЧЕВ ВИИ „Карл Маркс”, к-ра „Философия”

Соня Апостолова КЪНЕВА ИФН, с-я „Естетика” Естетика

Емилия Тодорова МИНЕВА СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „История на философията”

История на философията проф. Петър-Емил Митев, доц. Иван С. Стефанов

Атанас Костов СТАМАТОВ ВМГИ, к-ра „Обществени науки”

История на философията проф. Михаил Бъчваров, доц. Диана Велчева

Кристфрид ТЬОГЕЛ ИФН-БАН, с-я „Философия на науката и техниката” Философия на науката

1989

Недялка Игнатова ВИДЕВА СУ „Климент Охридски”, к-ра „Логика, етика и естетика” Етика

Пламен Иванов ГРАДИНАРОВ АОНСУ, к-ра „Диамат и истмат” Диамат

Милчо Стоянов НИКОЛОВ ВВМИ-Стара Загора, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Истмат

Даниела Василева СОТИРОВА ВМЕИ „В. И. Ленин”, к-ра „Диамат и ис-мат” Диамат и истмат

Димитър Иванов ТАФКОВ СУ „Климент Охридски”, к-ра „Диамат и истмат” Истмат

1988

Димитър Йорданов ГИНЕВ СУ „Климент Охридски”, к-ра „Културознание”

Валери Костов ДИНЕВ ВМИ – София, к-ра „Диамат и истмат” Диамат и истмат

Максим Лазаров ЗЕХИНДЖИЕВ ИССТ

Димитър Трендафилов ЙОНЧЕВ ВА „Георги Раковски”, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат

Фотин Георгиев МАРЧЕВ ВИНС „Димитър Благоев”, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат

Бойко Николаев МИЗОВ АОНСУ

Максим Николаев МИЗОВ АОНСУ

Минчо Петров МИНЧЕВ АОНСУ

Витан Стефанов МИТЕВ СУ „Климент Охридски”, к-ра „Логика, етика и естетика” Логика

Тодор Ячов НАЙДЕНОВ ВМЕИ „В. И. Ленин”, к-ра „Диамат и истмат” Диамат и истмат

Емилия Илиева ПЕТРОВА ИФ-БАН, с-я „Истмат” Истмат

Николай Георгиев ПОПОВ ВНВАУ „Георги Димитров”, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат

Цанка Савова САВЧЕВА ВМИ – Плевен, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат

Мартин Матеев ТАБАКОВ ИФ-БАН, с-я „Логика” Логика

Искър Русев ЦВЕТКОВ ВА „Георги Раковски”, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат

Филип Николов ЧУРЕНЕВ ПВПИ-Кърджали, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат

1987

Цочо Христов БОЯДЖИЕВ СУ „Климент Охридски”, к-ра „История на философията” История на философията

Атанас Данаилов ДАНАИЛОВ ИФ-БАН, с-я „Философски въпроси на естествознанието” ФВЕ

Евлоги Блажев ДАНКОВ ВТУ „Кирил и Методий”, к-ра „Диамат и истмат” Диамат и истмат

Желю Митев ЖЕЛЕВ НИИК

Чавдар Кирилов ПАЛАВЕЕВ ИССТ

Станка Христова ПРОДАНОВА ИФ-БАН, с-я „Етика” Етика

Анани Борисов СТОЙНЕВ ИФ-БАН, с-я „История на философията” История на философията

Любомир Илиев ХРИСТОВ АОНСУ

1986

Спас Боянов АЛЕКСАНДРОВ ВНВАУ „Георги Димитров”, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат

Валентин Кънев ВЪРБАНОВ ВИИ „Карл Маркс”, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат

Евтима Иванова ГАВРИЛОВА ВИАС, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат

Генчо Иванов ДОНЧЕВ ИФ-БАН, с-я „История на философията” История на философията

Петър Вълев ПЕТРОВ ВФСИ „Димитър Ценов”, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат

Нарцис Иванов ПОПОВ Профсъюзна школа, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат

Халил Етемов РЕДЖЕБОВ ИФ-БАН, с-я „История на философията” История на философията

1985

Иван Желязков АРНАУДОВ ВА „Георги Раковски”, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат

Николай Кирилов ВАСИЛЕВ СУ „Климент Охридски”, к-ра „Диамат и истмат” Истмат

Иван Стефанов ГАНЕВ ИФ-БАН, с-я „Диамат” Диамат

Здравко Тошев ДУНОВ ИФ-БАН, к-ра „Диамат и истмат” Диамат

Орлин Тихомиров ЗАГОРОВ ВМЕИ „В. И. Ленин”, к-ра „Диамат и истмат” Диамат и истмат

Стойчо Дойчинов ЙОТОВ ИФ-БАН, с-я „Научен атеизъм” Научен атеизъм

Гено Илиев МАТЕЕВ АОНСУ, к-ра „Диамат и истмат” Диамат и истмат

Александър Георгиев НЕЙКОВ ВТУ „Кирил и Методий”, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат

Зинети Мустафова НУРИЕВА ИФ-БАН, с-я „Научен атеизъм” Научен атеизъм

Генчо Иванов ПЕНЧЕВ ИФ-БАН, с-я „Естетика” Естетика

1984

Алла Степанова КАРДАШЕВА ИФ-БАН, с-я „Философски въпроси на естествознанието” ФВЕ

Иван Петров КАЛЧЕВ СУ „Климент Охридски”, к-ра „Диамат и истмат” Истмат

Веселин Желязков КОВАЧЕВ ИФ-БАН, с-я „Философски въпроси на естествознанието” ФВЕ

Вангел Николов КУКОВ ПВПИ – Силистра, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат

Василка Вълкова ПЪРВАНОВА ИФ-БАН, с-я „Етика” Етика

Златко Николов СТОЯНОВ СУ „Климент Охридски”, к-ра „История на философията” История на философията

1983

Иван Иванов БИЦАДЗЕ ИФ-БАН, с-я „Естетика” Естетика

Асен Илич ДАВИДОВ СУ „Климент Охридски”, к-ра „Диамат и истмат” Истмат

Калоян Иванов ЙОВЧЕВ ВХТИ „Асен Златаров”, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат

Борис Димитров МИХАЛКОВ ИФ-БАН, с-я „Естетика” Естетика

Чавдар Вълков РАДИНСКИ ВИИ „Карл Маркс”, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат

Иван Софрониев СТЕФАНОВ СУ „Климент Охридски”, к-ра „История на философията” История на философията

Тотка Георгиева СТОЯНОВА ВМЕИ „В. И. Ленин”, к-ра „Диамат и истмат” Диамат и истмат

Красимира Петкова ШОПОВА ИССТ

Янко Йорданов ЯНЧЕВ Център по наукознание-БАН

1982

Александър Тодоров АНДОНОВ СУ „Климент Охридски”, к-ра „Диамат и истмат” Диамат

Динко Радев ГОСПОДИНОВ ИФ-БАН, с-я „Истмат” Истмат

Димитър Иванов ИВАНОВ СУ „Климент Охридски”, к-ра „Диамат и истмат” Истмат

Мария Райчева КИРКОВА АОНСУ, к-ра „Диамат и истмат”

Димитър Костадинов ПАСКАЛЕВ АОНСУ, к-ра „Диамат и истмат”

Любен Кирилов СИВИЛОВ СУ „Климент Охридски”, к-ра „Диамат и истмат” Диамат

Желязко Димитров СТОЯНОВ ВСШ „Георги Димитров”, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат

Искра Кирилова ЦОНЕВА СУ „Климент Охридски”, к-ра „Логика, етика и естетика” Естетика

1981

Мария Георгиева ДИМИТРОВА ИФ-БАН, с-я „Естетика” Естетика

Христо Асенов КАРАГЬОЗОВ АОНСУ, к-ра „Диамат и истмат”

Христо Тодоров НАСКИНОВ АОНСУ, к-ра „Диамат и истмат”

Божидар Борисов ПЕЙЧЕВ ИФ-БАН, с-я „История на философията” История на философията

Стефан Ангелов СТОИЛКОВ ВЛТИ, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат

1980

Стефан Василев ВАСЕВ ИФ-БАН, с-я „Диамат” Диамат

Златко Банушев ДЕМИРЕВ ВМЕИ – Варна, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат

Любомир Колев ИВАНОВ ПВПИ – Добрич, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат

Кънчо Динев КЪНЕВ ИФ-БАН, с-я „История на философията” История на философията

Неделчо Митев ЛАТЕВ АОНСУ, к-ра „Диамат и истмат” ФВЕ

Славчо Динков МУТАФЧИЕВ АОНСУ - Варна, к-ра „Диамат и истмат” Истмат

Мария Петрова НИКОЛОВА АОНСУ

Станка Димова СИМЕОНОВА ИФ-БАН, с-я „Естетика” Естетика

Гроздан Марков ТАНЕВ ВВМИ – Стара Загора, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат

1979

Трифонка Андреева ГЛАВАНАКОВА ВИХВП – Пловдив, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат

Александър Якимов ДЕЙКОВ ИССТ

Васил Костадинов ПРОДАНОВ АОНСУ

1978

Диана Георгиева ВЕЛЧЕВА ВМГИ, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат

Христо Дичев ГЕОРГИЕВ СУ „Климент Охридски”, к-ра „Диамат и истмат” Диамат и истмат

Димитър Христов ДИЛОВ ВМИ – София, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат

Атанасиос Кирияку ЗАХОС ИФ-БАН, с-я „История на философията” История на философията

Николай Георгиев ЙОРДАНОВ ВМЕИ „В. И. Ленин”, к-ра „Диамат и истмат” Диамат и истмат

Атанас Желязков МАРЗАНОВ ВИАС, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат

Георги Николов МИТЕВ ВМИ – Варна, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат

Христо Илиев МИТРОВСКИ ПУ „Паисий Хилендарски”, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат

Стоян Стоев НЕДИН ВА „Георги Раковски”, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат

Тодор Георгиев ПОИБРЕНСКИ ВМИ – Пловдив, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат

Димитър Петров СТАНКОВ ИФ-БАН, с-я „Етика” Етика

1977

Константин Георгиев ГОСПОДИНОВ СУ „Климент Охридски”, к-ра „Диамат и истмат” Истмат

Паньо Иванов ДАНЕВ ИФ-БАН, с-я „Етика” Етика

Анри Ели ЕШКЕНАЗИ ИФ-БАН, с-я „Логика” Логика

Стойчо Георгиев СТОЙЧЕВ ВХТИ – София, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат

Тодор Димитров ТОДОРОВ ВИМЕСС – Русе, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат

Роман Георгиев ХАРИЗАНОВ ИФ-БАН, с-я „Философски въпроси на естествознанието” ФВЕ

Велин Боев ХРИСТОВ АОНСУ

1976

Радослав Благоев ЗАРЕВ ВЛТИ, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат

Кръстьо Ненов КРЪСТЕВ ИФ-БАН, с-я „Научен атеизъм” Научен атеизъм

Мика Елия МАРИНЧЕВСКА АОНСУ, к-ра „Диамат и истмат” Диамат и истмат

Кирил Нешев МИХАЙЛОВ СУ „Климент Охридски”, к-ра „Логика, етика и естетика” Етика

Слави Димитров СЛАВОВ ИФ, с-я „История на философията” Диамат

Снежана Аврамова СТОЯНОВА ИФ-БАН, с-я „Диамат” Диамат

Цанко Василев ЦАНКОВ АОНСУ, к-ра „Диамат и истмат” Истмат

1975

Димитър Петров БАНТУТОВ ВА „Георги Раковски”, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат

Петко Димитров ГАНЧЕВ АОНСУ, к-ра „Диамат и истмат” Диамат и истмат

Илия Трифонов ГЕОРГИЕВ ВМИ – София, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат

Цано Тодоров ИГНЕВ ИФ-БАН, с-я „Естетика” Естетика

Асен Асенов КАРТАЛОВ ВМИ – Пловдив, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат

Недялко Иванов МЕРДЖАНОВ СУ „Климент Охридски”, к-ра „Логика, етика и естетика” Логика

Георги Лазаров НАУМОВ ИФ-БАН, с-я „Истмат” Истмат

Николай Ангелов НИКОЛОВ ВТУ „Кирил и Методий”, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат

Сава Димитров ПЕТРОВ ИФ-БАН, с-я „Диамат” Диамат

Парашкева Христова ПЕТРОВА ИФ-БАН, с-я „Философски въпроси на естествознанието” ФВЕ

Костадинка Иванова СИМЕОНОВА Център по наукознание-БАН

Стоян Христов ЦАНКОВ ВМЕИ „В. И. Ленин”, к-ра „Диамат и истмат” Диамат и истмат

Димитър Георгиев ЦЕКОВ ИССТ

1974

Александър Методиев АТАНАСОВ ИФ-БАН, с-я „Естетика” Естетика

Ганчо Монев БОНИН ВА „Георги Раковски”, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат

Стефан Атанасов ВАСИЛЕВ ВТУ „Кирил и Методий”, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат

Диньо Стоянов ГЪРДЕВ ИФ-БАН, с-я „Истмат” Истмат

Иван Борисов ДЖАДЖЕВ НИИК Естетика

Ивайло Боянов ЗНЕПОЛСКИ ИССТ

Петър Цветанов ИВАНОВ ВА „Георги Раковски”, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат

Константин Христов КОСТОВ Център по наукознание-БАН

Димитър Георгиев МИТЕВ ИФ-БАН, с-я „Етика” Етика

Петър-Емил Иванов МИТЕВ СУ „Климент Охридски”, к-ра „История на философията” История на философията

Любен Янев НИКОЛОВ СУ „Климент Охридски”, к-ра „Диамат и истмат” Истмат

Борис Ценков ПЕТКОВ ИФ-БАН, с-я „Естетика” Естетика

Ангел Николов СТАВРЕВ ВА „Георги Раковски”, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат

Митрю Недев ЯНКОВ ИФ-БАН, с-я „Диамат” Диамат

1973

Васил Станчев ВИЧЕВ ИФ-БАН, с-я „Етика” Етика

Македония Коцева КОЛАРОВА ВИНС „Димитър Благоев”, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат

Недялка Николова МИХОВА ИФ-БАН, с-я „Диамат” Диамат

Елиа Песах ПЕСАХ АОНСУ, к-ра „Диамат и истмат” Диамат и истмат

Драгомир Лазаров ПОБОРНИКОВ ПУ „Паисий Хилендарски”, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат

Стою Гочев СТОЕВ ИФ-БАН, с-я „История на философията” История на философията

Елена Александрова ХРИСТОВА ВИСИ, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат

Владимир Архангелов ЦОНЕВ ИФ-БАН, с-я „Философски въпроси на естествознанието” ФВЕ

1972

Димитър Григоров АВРАМОВ ИФ-БАН, с-я „Естетика” Естетика

Слави Иванов БОЯНОВ ИФ-БАН, с-я „История на философията” История на философията

Аристотел Атанасов ГАВРИЛОВ СУ „Климент Охридски”, к-ра „Диамат и истмат” Диамат

Богомил Николаев ГЕШЕВ ВФСИ „Димитър Ценов”, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат

Любомир Кирилов ДРАМАЛИЕВ СУ „Климент Охридски”, к-ра „Логика, етика и естетика” Етика

Тодорка Кънчева ДЪЧЕВА ВСИ – Пловдив, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат

Цветан Димитров КАРДАШЕВ ВМИ – София, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат

Васил Митев МОМОВ ИФ-БАН, с-я „Етика” Етика

Бернард Якоб МУНТЯН СУ „Климент Охридски”, к-ра „Диамат и истмат” Диамат

Панчо Русев ПАНЕВ ИФ-БАН, с-я „История на философията” История на философията

Иван Йорданов СЛАВОВ СУ „Климент Охридски”, к-ра „Логика, етика и естетика” Естетика

1971

Мита Цветкова ДУНЧОВСКА АОНСУ, к-ра „Диамат и истмат” Диамат и истмат

Богдан Димитров ДЯНКОВ ИФ-БАН, с-я „Диамат и логика” Логика

Соломон Йосиф ЛЕВИ АОНСУ

Надежда Иванова ПРАСКОВА ВССИ „Георги Димитров”, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат

Саркис Доник САРКИСЯН ВМЕИ „В. И. Ленин”, к-ра „Диамат и истмат” Диамат и истмат

Борис Станчев ЧЕНДОВ ИФ-БАН, с-я „Диамат и логика” Логика

1970

Коста Атанасов АНДРЕЕВ ИФ-БАН, с-я „История на философията” История на философията

Георги Недялков БРАТОЕВ ИФ-БАН, с-я „Диамат и логика” Диамат

Васил Иванов ВАСИЛЕВ СУ „Климент Охридски”, к-ра „Диамат и истмат” Истмат

Михо Пенев ВЕЛИКОВ ВСШ „Георги Димитров”, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат

Елит Николов ИВАНОВ СУ „Климент Охридски”, к-ра „Логика, етика и естетика” Естетика

Кирил Стоев КАРАДЖОВ СУ „Климент Охридски”, к-ра „Диамат и истмат” Истмат

Моис Исак СЕМОВ СУ „Климент Охридски”, к-ра „Диамат и истмат” Истмат

Михаил Петков СТОИЛОВ ВССИ „Георги Димитров”, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат

1969

Васил Андреев КОЕВ ИФ-БАН, с-я „Естетика” Естетика

Деян Павлов КРЕЦУЛ ИФ-БАН, с-я „История на философията” История на философията

Иван Димитров ПОПОВ ВСШ „Георги Димитров”, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат

Ради Димитров РАДЕВ СУ „Климент Охридски”, к-ра „История на философията” История на философията

Илия Николов ТАСЕВ СУ „Климент Охридски”, к-ра „Диамат и истмат” Диамат

Стойко Минчев ХРИСТОВ ВМЕИ „В. И. Ленин”, к-ра „Диамат и истмат” Диамат и истмат

Мария Цветкова ЦОНЕВА ВИНС „Димитър Благоев”, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат

Иван Владимиров ЩИПСКИ ВИИ „Карл Маркс”, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат

1968

Иванка Василева АПОСТОЛОВА СУ „Климент Охридски”, к-ра „Диамат и истмат” Диамат

Атанас Маринов АТАНАСОВ ВХТИ – София, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат

Марко Марков ВАНКОВ ИФ-БАН, секция „Истмат” Истмат

Стоил Костадинов КАРАТАНЧЕВ ВПШ „Станке Димитров”, к-ра „Диамат и истмат” Диамат и истмат

Цвета Василева МЕТОДИЕВА ВПШ „Станке Димитров” Диамат и истмат

Елена Александрова ПАНОВА СУ „Климент Охридски”, к-ра „История на философията” История на философията

1967

Велико Димитров КАРАЧИВИЕВ ВПШ „Станке Димитров”, к-ра „Диамат и истмат” Диамат и истмат

Стойко Колев ПОПОВ ИФ-БАН, секция „Истмат” Истмат

Кирил Димитров ТОМОВ СУ „Климент Охридски”, к-ра „Диамат и истмат” Диамат и истмат

1966

Михаил Димитров БЪЧВАРОВ ИФ-БАН, с-я „История на философията” История на философията

Петър Иванов ВЕЛЧЕВ ИФ-БАН, с-я „Диамат и логика” Диамат

Кръстьо Анков ГОРАНОВ ИФ-БАН, секция „Истмат” Естетика

Николай Михайлов МИЗОВ ИФ-БАН, секция „Истмат” Научен атеизъм

Исак Соломон ПАСИ СУ „Климент Охридски”, к-ра „Логика, етика и естетика” Естетика

Наталия Александрова ЯСТРЕБОВА ИФ-БАН, секция „Истмат” Естетика

1965

Иван Димитров КАЛАЙКОВ ВМИ – София, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат

Стоян Мирчев МИХАЙЛОВ ИФ-БАН, секция „Истмат” Истмат

Никола Костадинов СТЕФАНОВ ИФ-БАН, секция „Истмат” Истмат

Нисим Мойсей ЯХИЕЛ ИФ-БАН, секция „Истмат” Истмат

1964

Стефан Василев ВАСИЛЕВ ИФ-БАН, секция „Истмат” Естетика

Пейко Иванов СЛАВОВ СУ „Климент Охридски”, к-ра „Диамат и истмат” Диамат и истмат

Стефан Ангелов СТЕФАНОВ ИФ-БАН, секция „Истмат” Етика

Тодор Георгиев СТОЙЧЕВ ИФ-БАН, секция „Истмат” Истмат

Никола Симеонов ТРЕНДАФИЛОВ ВПШ „Станке Димитров”, к-ра „Диамат и истмат” Диамат и истмат

1963

Асен Тодоров КОЖАРОВ ИФ-БАН, секция „Истмат” Истмат

Атанас Василев НАТЕВ Институт по български език и литература-БАН Естетика

1962

Асен Игнатов КЪТОВ ВПШ „Станке Димитров”, к-ра „Диамат и истмат” Диамат и истмат

Никола Ангелов ФИЛЧЕВ ВПШ „Станке Димитров”, к-ра „Диамат и истмат” Диамат и истмат

1961

Добрин Спасов ИЛИЕВ СУ „Климент Охридски”, к-ра „Психология, логика и етика” Логика

Светослав Славков ХРИСТОВ ИФ-БАН, с-я „Диамат и логика” Диамат

1958

Тодор Димитров ВЪЛОВ ВМГИ, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат

Гено Цонков ИЛЕВ ВПШ „Станке Димитров”, к-ра „Диамат и истмат” Диамат и истмат

1957

Гроздан Димитров ВЕКИЛОВ ВМИ – София, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат

1956

Борис Стоянов ДИМИТРОВ ВИХВП – Пловдив, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат

Васил Петров ЧОЧОВ ВИИ „Карл Маркс”, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат

1955

Азаря Призенти ПОЛИКАРОВ ИФ-БАН, с-я „Диамат и логика” Диамат

1954

Константин Тончев ВАТРАЛОВ ВВМИ, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат

1953

Александър Тодоров ПОПОВ ВИИ „Карл Маркс”, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат

Стефан Дочев ЦОНЕВСКИ СУ „Климент Охридски”, к-ра „Диамат и истмат” Диамат и истмат

1952

Кирил Николов ВАСИЛЕВ ВМИ – Пловдив, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Диамат и истмат

Грозю Петков ГРОЗЕВ СУ „Климент Охридски”, к-ра „История на философията” История на философията

1951

Панайот Атанасов ГИНДЕВ СУ „Климент Охридски”, к-ра „Диамат и истмат” Диамат и истмат

Гиргин Ганев ГИРГИНОВ СУ „Климент Охридски”, к-ра „Диамат и истмат” Диамат и истмат

Богомил Николаев РАЙНОВ ВИИИ „Николай Павлович”, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Естетика

1949

Борис Атанасов ДЖУРДЖЕВ ВПИ – Пловдив, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Научна философия

Константин Димитров ТОДОРОВ ВИНС „Димитър Благоев”, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Научна философия

1948

Пенчо Иванов ДАНЧЕВ ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов”, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Естетика

Асен Христов КИСЕЛИНЧЕВ СУ „Климент Охридски”, к-ра „Научна философия” Научна философия

Живко Тръпков ОШАВКОВ СУ „Климент Охридски”, к-ра „Научна философия” Научна философия

Иван Николов ПАНЧЕВ СУ „Климент Охридски”, к-ра „Научна философия” Научна философия

1947

Александър Обретенов ОБРЕТЕНОВ Държавна политехника, к-ра „Марксизъм-ленинизъм” Научна философия

1944

Атанас Атанасов ИЛИЕВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Систематична философия” Етика и естетика

1942

Цеко Николчов ТОРБОВ СУ „Св. Климент Охридски”, Юридически факултет Обща теория и философия на правото

1920

Спиридон Спасов КАЗАНДЖИЕВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „История на философията” История на философията

Иван Вельов САРЪИЛИЕВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „История на философията” История на философията

1910

Никола Христов АЛЕКСИЕВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „История на философията” История на философията

Димитър Георгиев МИХАЛЧЕВ СУ „Св. Климент Охридски”, к-ра „Систематична философия” Систематична философия