Защитени дисертации

Доктор на науките (в страната)

РЕГИСТЪР
на защитените дисертации за придобиване на научната степен „доктор на философските науки” (1954-2018)

Година Имена Тема Шифър/Специалност Оценители

2020
Владимир Димитров ТЕОХАРОВ; тема: Метафизика и психология на духовните възрасти;
шифър 2.3. Философия (История на философията); водещо звено: к-ра „История на философията” (СУ „Св. Климент Охридски”); жури: рецензенти – проф. Валентин Канавров, проф. Георги Каприев, проф. Александър Кънев; становища – проф. Нина Димитрова, проф. Стилиян Йотов, проф. Христо П. Тодоров, доц. Ивайло Димитров.

2019
Димка Иванова ГИЧЕВА-ГОЧЕВА; тема: Към понятията справедливо и справедливост в практическата философия на Аристотел;
шифър 2.3. Философия (Етика – История на етиката); водещо звено: к-ра „Логика, етика и естетика” (СУ „Св. Климент Охридски”); жури: рецензенти – проф. Лидия Денкова, проф. Силвия Минева, доц. Невена Панова; становища – проф. Нонка Богомилова, проф. Диляна Ботева-Боянова, доц. Антоанета Николова-Георгиева, доц. Стоян Ставру.
Борислав Николов ГРАДИНАРОВ; тема: Социалният системен фактор (Системният генезис на неопределеността в обществото);
шифър 2.3. Философия (Социална философия); водещо звено: с-я „Социални теории, стратегии и прогнози” (ИФС-БАН); жури: рецензенти – проф. Валентина Драмалиева, проф. Васил Проданов, проф. Теменуга Ракаджийска; становища – проф. Цветан Давидков, проф. Желязко Стоянов, проф. Васил Тодоров, доц. Ивелина Иванова.
Емилия Васил МАРИНОВА; тема: Обективното изследване на морала и съвременната етика;
шифър 2.3. Философия (Етика); водещо звено: с-я „Етически изследвания” (ИФС-БАН); жури: рецензенти – проф. Валентина Драмалиева, проф. Силвия Минева, проф. Таня Неделчева; становища – проф. Николай Михайлов, доц. Татяна Батулева, доц. Валентина Кънева, доц. Стоян Ставру.

2018
Татяна Петрова БАТУЛЕВА Особености на съвременните феминистки теории на различието
2.3. Философия; рецензенти – проф. И. Райнова, проф. Ж. Стоянов, проф. И. Стъпова; становища – проф. И. Камбуров, проф. М. Мизов, проф. Д. Сотирова, проф. И. И. Стефанов.

2016
Алекси Генов АПОСТОЛОВ Власт и тоталитаризъм (Сталин и съветският опит
2.3. Философия (Философия на историята); рецензенти – проф. Ж. Стоянов, проф. Х. П. Тодоров, доц. З. Стоянов; становища – проф. В. Канавров, проф. Р. Пожарлиев, проф. А. Стефанов, проф. Д. Тафков.

2015
Стефан Георгиев ПОПОВ Obiectum purum: Увод в обектната феноменология на Рене Декарт
2.3. Философия ” (Съвременна философия); рецензенти – проф. С. Йотов, проф. А. Кънев, проф. Х. П. Тодоров; становища – проф. Д. Денков, проф. В. Канавров, доц. Д. Вацов, доц. З. Стоянов
Богдана Йорданова ТОДОРОВА Ислямският фактор в България и Европа – тенденции и предизвикателства
2.3. Философия (Философия на правото и политиката); рецензенти – проф. В. Бузов, проф. З. Иванов, доц. М. Мизов; становища – проф. И. Желев, доц. И. Минков, доц. И. Панов, доц. Е. Сярова

2014
Евгени Латинов ЛАТИНОВ Философски проблеми в модалната логика
2.3. Философия (Логика); рецензенти – проф. В. Бузов, проф. В. Митев, доц. Т. Полименов; становища – проф. М. Попова, доц. А. Бешкова, доц. Б. Бойчев, доц. К. Лозев
Благовест Сотиров МОЛЛОВ Формални подходи към алетичната модалност: Въведение и история
2.3. Философия (Логика); рецензенти – проф. В. Бузов, проф. В. Митев, доц. Е. Латинов; становища – проф. А. Кънев, доц. Б. Бойчев, доц. К. Лозев, доц. Р. Люцканов

2013
Александър Методиев КЪНЕВ Смисъл и реалност. Късният Витгенщайн и традиционната философия
2.3. Философия (История на философията); рецензенти – проф. В. Бузов, проф. Х. Паницидис, проф. Х. П. Тодоров; становища – проф. Д. Денков, доц. Д. Вацов, доц. А. Карагеоргиева, доц. В. Кулов
Ерика Георгиева ЛАЗАРОВА Богомило-катарската философия като живяна етика
2.3. Философия (История на философията); рецензенти – проф. Г. Василев, проф. Н. Драгова, проф. Д. Цацов; становища – доц. А. Балчева, доц. Л. Иванчева, доц. Б. Ивков
Иванка Богомилова РАЙНОВА Между свещеното и светското: към проблема за континуитета и дисконтинуитета във философията на Пол Рикьор
2.3. Философия (История на философията); рецензенти – проф. П. Ганчев, проф. Ж. Стоянов, доц. С. Пенов; становища – проф. И. Стъпова, проф. Х. П. Тодоров, доц. Т. Батулева, доц. З. Стоянов

2012
Лазар Георгиев КОРИНАРОВ Dii Consentes, или за социалната и политическата философия на Ортега-и-Гасет
05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката; рецензенти – проф. В. Канавров, проф. И. Стефанов, проф. Г. Фотев; становища – проф. Ц. Бояджиев, проф. В. Градев, проф. Ж. Стоянов, доц. З. Стоянов
Венцеслав Георгиев КУЛОВ Към въпроса „Що е философия?” (Понятия за философия)
2.3. Философия (История на философията); рецензенти – проф. Н. Димитрова, проф. Х. П. Тодоров, доц. Л. Гурова; становища – проф. А. Стаматов, проф. Д. Тодоров, доц. Д. Вацов, доц. Л. Латев
Стефан Недев ПЕНОВ Логико-епистемологически анализ на юдаизма и християнството
2.3. Философия (Философия на религията); рецензенти – проф. П. Ганчев, проф. А. Гънгов, проф. А. Хубанчев; становища – проф. А. Стефанов, доц. Е. Петрова, доц. З. Попов и доц. Р. Русенов

2011
Вяра Гешкова НИКОЛОВА Метафизика на историята
05.01.12 Философия на историята; рецензенти – проф. А. Стефанов, проф. Ж. Стоянов, дфн В. Пенчев; становища – проф. Н. Димитрова, проф. Х. П. Тодоров, доц. З. Иванов, доц. А. Николова
Веселин Петров ПЕТРОВ Процесуалната философия: история и съвременност
05.01.16 Онтология; рецензенти – проф. А. Андонов, проф. И. Кацарски, проф. Л. Сивилов; становища – проф. Д. Гинев, проф. Н. Димитрова, проф. С. Йотов, проф. Х. П. Тодоров

2010
Мария Иванова ДИМИТРОВА Социалността и справедливостта (екзистенциално-феноменологически подход)
05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката; проф. Николай Василев, проф. Сергей Герджиков, проф. Христо П. Тодоров
Анета Георгиева КАРАГЕОРГИЕВА Епистемология на съзнанието: методи за концептуализация и изследване
05.01.14 Теория на познанието; проф. Любен Сивилов, проф. Витан Митев, дфн Русен Русенов
Васил Динев ПЕНЧЕВ Философско обосноваване на цивилизационния подход в историята
05.01.12 Философия на историята; проф. Николай Василев, проф. Иван Кацарски, доц. Мария Димитрова
Нако Райнов СТЕФАНОВ Философски и културологични аспекти на „Японското управление”
05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката

2009
Димитър Иванов ТАФКОВ Лудост и политика
05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката; проф. Александър Андонов, проф. Николай Василев, проф. Желязко Стоянов
Добрин Петков ТОДОРОВ Философската публичност в тоталитарна и посттоталитарна България
05.01.01 История на философията; проф. Атанас Стаматов, проф. Нина Димитрова, доц. Димитър Денков
Нонка Богомилова ТОДОРОВА Религията и човешката същност (Епистемологически възли в понятието „религия”)
05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката; проф. Владимир Градев, проф. Иван Слаников, доц. Златко Стоянов
Любомир Илиев ХРИСТОВ Философия на човека (Опит за хомоонтология)
05.01.01 История на философията; проф. Николай Василев, проф. Нина Димитрова, доц. Златко Стоянов

2008
Олег Георгиев ГЕОРГИЕВ Знаковата изразност на свободните изкуства в ранното латинско средновековие
05.01.01 История на философията; проф. Цочо Бояджиев, проф. Георги Каприев, дфн Русен Русенов
Пламен Матеев МАКАРИЕВ Мултикултурализмът между толерантността и признанието. Към един диалогичен подход
05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката; проф. Стилиян Йотов, проф. Сергей Герджиков, доц. Анна Кръстева

2007
Лъчезар Стоянов АНДРЕЕВ Софистиката в контекста на философската антропология
05.01.01 История на философията; проф. Валери Динев, проф. Димитър Цацов, проф. Ангел Стефанов
Цветана Георгиева ПЕТРОВА Мистиката в творби на български символисти
05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката; проф. Калин Янакиев, проф. Димитър Киров, проф. Добрин Добрев
Иванка Георгиева СТЪПОВА Идеята за двойника
05.01.06 Естетика; проф. Иван С. Иванов, проф. Иван Славов, доц. Соня Кънева

2006
Донка Иванова АЛЕКСАНДРОВА-БУБНЯК Метаморфози на реториката през ХХ век
05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката; проф. Петър-Емил Митев, проф. Николай Василев, проф. Йордан Ведър
Владимир Николаев ГРАДЕВ Политика и спасение: въведение в теологическо-политическия дебат на ХХ век
05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката; проф. Цочо Бояджиев, проф. Георги Каприев, доц. Калин Янакиев
Правда Добринова СПАСОВА Американската аналитична естетика – въпроси и пак въпроси
05.01.06 Естетика; проф. Иван С. Иванов, проф. Андрей Даниел, доц. Соня Кънева

2005
Димитър Владимиров МИРЧЕВ Философската антропология на Владимир Соловьов
05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката; проф. Любомир Христов, проф. Георги Каприев, доц. Хараламби Паницидис

2004
Стилиян Йотов ЙОТОВ Равенство и егалитаризъм. Опит за осмисляне на социалната държава
05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката; проф. Георги Фотев, проф. Александър Андонов, доц. Райчо Пожарлиев
Величко Димитров РУМЕНЧЕВ Ораторското изкуство. Същност и обща характеристика. Най-древни сведения за ораторско изкуство и реторика
05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката; проф. Йордан Ведър, проф. Цочо Бояджиев, проф. Димитър Бояджиев

2003
Красимир Желев ДЕЛЧЕВ Съобщаване и споделяне на философското
05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката; проф. Иван С. Стефанов, проф. Любен Сивилов, доц. Здравко Попов
Валентин Апостолов КАНАВРОВ Критическата метафизика на Кант. Опит за виртуалистки трансцендентализъм
05.01.01 История на философията; проф. Иван С. Стефанов, проф. Ангел Стефанов, доц. Георги Донев
Иван Борисов КАЦАРСКИ Природа, социум и култура в процеса на антропогенезата
05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката; проф. Николай Василев, проф. Валери Динев, проф. Юлиян Минков

2001
Димитър Цацов ДИМИТРОВ Димитър Михалчев и формирането на българските философски традиции през ХХ век
05.01.01 История на философията; проф. Иван С. Стефанов, проф. Любен Сивилов, проф. Атанас Стаматов
Нина Иванова ДИМИТРОВА Социално-религиозни утопии в руския духовен ренесанс
05.01.01 История на философията; проф. Цочо Бояджиев, проф. Желязко Стоянов, доц. Ели Сярова
Георги Теологов КАПРИЕВ Анселм от Кентърбъри. Светът на неговите идеи
05.01.01 История на философията; проф. Цочо Бояджиев, проф. Иван С. Стефанов, доц. Калин Янакиев
Мартин Матеев ТАБАКОВ Философско-методологично осмисляне на прехода от класическа към некласическа логика
05.01.05 Логика; проф. Станчо Димиев, проф. Богдан Дянков, проф. Борис Чендов

2000
Русен Димитров РУСЕНОВ Семиотичната идея. Философско въведение в общата история на знакознанието и знакообозначението
05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката; проф. Валери Динев, проф. Любен Сивилов, проф. Богдан Дянков
Атанас Костов СТАМАТОВ Идеи за историята в българската културфилософска книжнина (1878-1948)
05.01.01 История на философията; проф. Желязко Стоянов, проф. Иван С. Стефанов, доц. Нина Димитрова

1999
Иван Стефанов ГАНЕВ Рационалността във философска интерпретация
05.01.14 Теория на познанието; проф. Александър Андонов проф. Стефан Васев, доц. Валентин Канавров
Здравко Тошев ДУНОВ Разум, власт и вяра
05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката; проф. Васил Вичев, проф. Стефан Васев, доц. Златко Стоянов
Йордан Станиславов РАДЕНКОВ Екологическата култура като социален феномен
05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката; проф. Иван С. Иванов, проф. Станчо Димиев, доц. Валентин Канавров
Ангел Стефанов СТЕФАНОВ Кантовата философия и съвременното физическо познание
05.01.11 Философия на науката; проф. Иван С. Стефанов, проф. Станчо Димиев, доц. Валентин Канавров

1998
Сергей Стоилов ГЕРДЖИКОВ Феноменът комунизъм
05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката; проф. Кирил Нешев, проф. Георги Фотев, доц. Димитър Тафков

1996
Димитър Петров СТАНКОВ Морал и култура: култура на човешкото сърце и душа
05.01.07 Етика; проф. Кирил Нешев, проф. Иван Калчев, доц. Недялка Видева

1995
Симеон Господинов КОЖУХАРОВ Нравственост и хирургия
05.01.07 Етика; проф. Васил Проданов, дфн Димитър Дилов, дфн Илия Трифонов
Любен Кирилов СИВИЛОВ Теории за истината
05.01.14 Теория на познанието

1993
Нено Ненов БОГДАНОВ Философията на Витгенщайн
05.01.15 Съвременни философски учения

1992
Валери Костов ДИНЕВ Модели на човешко поведение: философско-методологически анализ
05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката; проф. Васил Вичев, проф. Стоян Николов, доц. Атанас Данаилов
Анани Борисов СТОЙНЕВ Св. Иван Рилски, официалното християнство и богомилството
05.01.01 История на философията; проф. Михаил Бъчваров, проф. Ради Радев, проф. Слави Славов

1991
Цочо Христов БОЯДЖИЕВ Ренесансът на ХII век: природата и човекът
05.01.01 История на философията; проф. Ради Радев, проф. Георги Фотев, доц. Анани Стойнев
Константин Георгиев ГОСПОДИНОВ Студентски портрет на преподавателя: опит за представяне на една социално-научна технология с мултипликационни възможности
05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката; проф. Кирил Нешев, проф. Петър-Емил Митев, доц. Бернард Мунтян
Крум Димитров КРУМОВ Системата човешка дейност: същност, структура, функции и генезис
05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката; проф. Кирил Василев, проф. Кръстьо Димитров, проф. Димо Йорданов
Христо Георгиев МУТАФОВ Новото научно знание и възможности за неговата оценка
05.01.11 Философия на науката; проф. Богдан Дянков, проф. Христо Христозов, доц. Найден Мончев
Илия НАУМОВ Социалната динамика
05.01.12 Философия на историята

1990
Георги Дяков БОЯДЖИЕВ История и обществени закони: теоретико-методологически анализ
Философия на историята; проф. Веселин Хаджиниколов, проф. Стойко Попов, проф. Желязко Стоянов
Гено Илиев МАТЕЕВ Природа и морал: нравственото отношение на човека към природата
Етика
Минчо Петров МИНЧЕВ Вторият позитивизъм: историко-философски анализ
Съвременни философски учения

1989
Никола Цонев ИВАНОВ Проблемът за социалното равенство и справедливостта при социализма
Социална философия; проф. Цанко Цанков, проф. Цвета Василева, доц. Ташо Пачев
Стоян Владимиров НИКОЛОВ Квантова биология: философско-методологична обосновка
Философия на науката; проф. Неделчо Латев, проф. Гроздан Векилов, доц. Васил Попов

1988
Николай Кирилов ВАСИЛЕВ Философски проблеми на антропогенезата
Философска антропология; проф. Добрин Спасов, проф. Неделчо Латев, доц. Георги Фотев
Димитър Йорданов ГИНЕВ Методология на научните позиции и културологичното познание
Философия на науката; проф. Азаря Поликаров
Желю Митев ЖЕЛЕВ Релационна теория за личността
Философска антропология
Иван Петров СЛАНИКОВ Философско-психологически проблеми на религиознанието
Научен атеизъм; проф. Георги Йолов, проф. Иван Кирилов, доц. Стойчо Йотов
Иван Софрониев СТЕФАНОВ Трансценденталната философия и метафизиката: от Кант до неокантианството
История на философията; проф. Елена Панова

1987
Александър Тодоров АНДОНОВ Субектният подход
Онтология
Димитър Христов ДИЛОВ Категорията организираност и аспекти на биологичното
Философия на науката
Васил Костадинов ПРОДАНОВ Въведение в биоетиката
Етика; проф. Васил Момов, проф. Кирил Нешев, доц. Иван Кехайов

1986
Динко Радев ГОСПОДИНОВ Методологически анализ на функциите на историко-материалистическите категории
Философия на историята; проф. Митрю Янков, проф. Диньо Гърдев, доц. Цанко Цанков
Николай Михайлов МИЗОВ Празниците и обредите в теоретико-методологическо осветление
Научен атеизъм; проф. Димитър Филипов, проф. Георги Георгиев, доц. Орлин Загоров
Никола Найденов НИКОЛОВ Собственост, интереси, поведение
Социална философия; проф. Николай Ирибаджаков, проф. Добрин Спасов, проф. Петко Ганчев
Желязко Димитров СТОЯНОВ Социални функции на историческото познание
Философия на историята; проф. Кирил Василев, проф. Петко Ганчев, доц. Кънчо Георгиев

1985
Димитър Григоров АВРАМОВ Естетиката и художествената критика на Бодлер
Естетика; проф. Исак Паси, проф. Ивайло Знеполски, доц. Искра Цонева
Илия Трифонов ГЕОРГИЕВ Език – съзнание – действие
Теория на познанието
Иван Борисов ДЖАДЖЕВ Изкуството като феномен на културата: общометодологически и теоретико-социологически аспекти
Естетика; проф. Исак Паси, проф. Елит Николов, доц. Елена Михайловска
Орлин Тихомиров ЗАГОРОВ Единството на българския народ: етносоциални аспекти
Социална философия; проф. Вера Мутафчиева, проф. Кирил Василев, проф. Стоян Петров
Стоил Костадинов КАРАТАНЧЕВ Марксистката диалектика като методология на управлението при социализма
Социална философия; проф. Гиргин Гиргинов, проф. Гено Цонков, проф. Саркис Саркисян
Неделчо Митев ЛАТЕВ Философия, дарвинизъм и генетика: гносеологическо-методологически проблеми
Философия на науката; проф. Азаря Поликаров, проф. Иван Калайков, проф. Асен Кътов
Мика Елия МАРИНЧЕВСКА Проблеми на диалектиката на производителните сили и социалното управление при социализма в условията на НТР
Социална философия; проф. Асен Кътов, проф. Диньо Гърдев, проф. Петко Ганчев
Георги Николов МИТЕВ За природата на медицинската наука: философско-методологически аспекти
Философия на науката; проф. Иван Калайков, проф. Гроздан Векилов, доц. Владимир Иванов
Стоян Стоев НЕДИН Диалектика на теория, метод и методология във военно-научното познание и практика
Теория на познанието; проф. Тодор Вълов, проф. Ганчо Бонин, проф. Петко Ганчев
Николай Ангелов НИКОЛОВ Проблемът за оценката
Естетика
Слави Димитров СЛАВОВ Проблеми на социалистическата революция и строителството на социализма в теоретическото наследство на Георги Димитров
История на философията; проф. Михаил Бъчваров, проф. Ангел Веков, доц. Борислав Богданов
Ангел Николов СТАВРЕВ Социалната активност на личността
Социална философия
Алексей Василиевич ФЕДОТОВ Политико-идеологически диверсии на империализма против европейските страни от социалистическата общност
Съвременни философски учения; проф. Хачик Момджян, проф. Цвета Василева, проф. Деян Павлов

1984
Любомир Павлов КРЪСТЕВ Марксистко-ленинската теория и практика на БКП в областта на художествената култура
Философия на културата; проф. Пантелей Зарев, проф. Атанас Стойков, доц. Димитър Георгиев
Кирил Нешев МИХАЙЛОВ Морал и общуване. Някои теоретични аспекти
Етика; проф. Георги Йолов, проф. Любен Николов, доц. Стефан Стефанов
Тодор Георгиев ПОИБРЕНСКИ Гносеологически въпроси на медицинската диагностика
Философия на науката; проф. Илия Тасев, проф. Георги Шингаров, доц. Иван Толов
Саркис Доник САРКИСЯН Социална диалектика и технически прогрес
Социална философия; проф. Иван Калайков, проф. Диньо Гърдев, доц. Георги Ненов
Костадинка Иванова СИМЕОНОВА Интердисциплинарната тенденция в науката
Философия на науката; проф. Азаря Поликаров, проф. Иван Калайков, проф. Иванка Апостолова
Атанас Тошев СТРИГАЧЕВ Допълнителност и запазване: към интерпретацията на допълнителността
Философия на науката; проф. Олег Разумовский, проф. Азаря Поликаров, проф. Цветан Бончев
Цанко Василев ЦАНКОВ Диалектика на социалистическите обществени отношения
Социална философия

1982
Петър Гавраилов АНЕВ Увод в учението за историческото време
Философия на историята; проф. Кирил Василев, проф. Васил Иванов, доц. Петко Ганчев
Иван Стефанов ИВАНОВ Опредеметената сила на изкуството: социокултурен анализ на взаимодействието между изкуството и масовите комуникации
Естетика
Соломон Йосиф ЛЕВИ Хуманизмът и кризата на либералното съзнание (Мигел де Унамуно и философията)
Съвременни философски учения
Недялка Николова МИХОВА Проблемът за идеализацията и материалистическата диалектика
Онтология
Сава Димитров ПЕТРОВ Методология на субстратния подход
Теория на познанието

1981
Йордан Йорданов ВЕНКОВ Социално-военният аспект на съвременната контрареволюция
Социална философия; проф. Васил Ванков, проф. Грую Манафов, проф. Ганчо Бонин
Елена Александрова ПАНОВА Имануел Кант и „аналитичната метафизика” или още веднъж: „Възможна ли е метафизиката като наука?”
Съвременни философски учения; проф. Ангел Бънков, проф. Николай Ирибаджаков, доц. Сава Петров

1980
Петко Димитров ГАНЧЕВ Историческият материализъм, предвиждането и формирането на бъдещето (Гносеологически и методологически анализ)
Философия на историята; проф. Марко Марков, проф. Илия Тасев, доц. Деян Павлов
Панчо Русев ПАНЕВ Човекът във философската антропология (Критически анализ на немската философска антропология)
Съвременни философски учения; проф. Тодор Стойчев, проф. Асен Кътов, доц. Стою Стоев

1979
Петър Иванов ВЕЛЧЕВ Диалектика и научно познание. Методологически функции на диалектиката и обогатяването на категориалният ú апарат
Теория на познанието; проф. Асен Кътов, проф. Илия Тасев, доц. Атанас Маринов
Иван Владимиров ЩИПСКИ Система на категориите на историческия материализъм
Философия на историята; проф. Васил Иванов, проф. Стойко Попов, проф. Илия Тасев
Митрю Недев ЯНКОВ Материя, информация, отражение. Към критиката на немарксистките философско-методологически интерпретации
Съвременни философски учения; проф. А. Д. Урсул, проф. Гиргин Гиргинов, доц. Деян Павлов

1978
Иванка Василева АПОСТОЛОВА Стил на мислене (Осмисляне на гносеологическите и аксиологическите последици от развитието на съвременната физика)
Философия на науката; проф. Христо Христов, проф. Гроздан Векилов, доц. Бернард Мунтян
Васил Иванов ВАСИЛЕВ Комунистическата идеология – характер, същност и закономерности на нейното ставане и развитие
Политическа философия
Чавдар Йорданов КЮРАНОВ Социални класи и социална стратификация
Социална философия; проф. Минко Минков, проф. Стоян Михайлов, доц. Петър-Емил Митев

1977
Гиргин Ганчев ГИРГИНОВ Наука и творчество
Философия на науката; проф. Ангел Бънков, проф. Марко Марков, доц. Богдан Дянков
Илия Николов ТАСЕВ Категории на материалистическата диалектика
Онтология; проф. Асен Кътов, проф. Гиргин Гиргинов, доц. Недялка Михова

1976
Васил Станчев ВИЧЕВ Морал и социална психика (теоретико-методологически проблеми)
Етика; проф. Стефан Ангелов, проф. Марко Марков, доц. Минчо Драганов
Иван Кирилов ИВАНОВСКИ Историко-теоретически анализ на основния въпрос на философията
История на философията; проф. Кирил Василев, проф. Николай Ирибаджаков, доц. Деян Павлов
Васил Митев МОМОВ Етика и възпитателен процес
Етика; проф. А. Г. Харчев, проф. Стефан Ангелов, проф. Стоян Михайлов
Ради Димитров РАДЕВ Основни насоки на влияние на Аристотел върху философската мисъл (Принос към историята на перипатетизма)
История на философията; проф. Сава Гановски, проф. Николай Ирибаджаков, проф. Михаил Бъчваров
Иван Йорданов СЛАВОВ Иронията в структурата на модернизма
Естетика; проф. Атанас Стойков, проф. Атанас Натев, проф. Исак Паси
Пейко Иванов СЛАВОВ Българската социалистическа държава (Същност, закономерности, етапи и перспективи)
Социална философия; проф. Марко Марков, проф. Васил Иванов, проф. Янко Янев

1975
Атанас Маринов АТАНАСОВ Категории и закони на диалектиката (Същност и взаимоотношения)
Онтология; проф. Асен Кътов, проф. Стефан Цоневски, доц. Илия Тасев
Димитър Георгиев МИТЕВ Принципите на социализма и десноревизионистични критици
Съвременни философски учения

1974
Коста Атанасов АНДРЕЕВ Философските връзки между руските и българските марксисти (1883-1917)
История на философията; проф. Райко Караколов, проф. Костадин Байчински, проф. Светослав Славков
Цано Тодоров ИГНЕВ Социалната ефективност на естетическото възпитание
Естетика
Ангел Стоянов ТОДОРОВ Футурология и идеология. Критически анализ на буржоазната футурология
Философия на историята; проф. Рубен Аврамов, проф. Стоян Михайлов, доц. Тончо Трендафилов
Никола Симеонов ТРЕНДАФИЛОВ Система и структура на диалектическите противоречия
Онтология; проф. Сава Гановски, проф. Тодор Вълов, проф. Гиргин Гиргинов

1973
Елит Николов ИВАНОВ Тайната (Философско-социологически анализ)
Естетика
Асен Игнатов КЪТОВ Актуални проблеми на закона за единството и борбата на противоположностите
Онтология; проф. В. Е. Коеловский, проф. Гиргин Гиргинов, доц. Марко Марков

1972
Марко Марков ВАНКОВ Социализъм и управление
Социална философия
Исак Соломон ПАСИ Смешното
Естетика; проф. Любомир Тенев, проф. Атанас Натев, проф. Добрин Спасов

1971
Величко Симеонов ДОБРИЯНОВ Методологически проблеми на теоретическото и историческото познание
Философия на историята; проф. Ангел Бънков, проф. Гиргин Гиргинов, проф. Никола Стефанов

1968
Ангел Илиев БЪНКОВ Развитие на философската мисъл в България
История на философията; проф. Димитър Ангелов, проф. Кирил Василев, доц. Михаил Бъчваров

1954
Асен Христов КИСЕЛИНЧЕВ Марксическата теория на отражението и учението на И. П. Павлов за висшата нервна дейност
Теория на познанието; проф. Драгомир Матеев, проф. Ангел Бънков, доц. Стефан Цоневски