Защитени дисертации

Кандидат (в страната)

РЕГИСТЪР

на защитените дисертации за придобиване на научната степен „кандидат на философските науки”

Година И м е н а Т е м а Специалност О б у ч е н и е Р е ц е н з е н т и
форма звено н. р/л
1995 Николай Павлов АТАНАСОВ Единство и многообразие на битието в хуманистичната парадигма Онтология редовна СУ, к-ра „Философия” проф. Александър Андонов проф. Кирил Нешев, проф. Богдан Дянков
Вихрен Янакиев БУЗОВ Индуктивното приемане на хипотези и научната рационалност Логика редовна СУ, к-ра „Логика, етика и естетика” проф. Добрин Спасов проф. Богдан Дянков, доц. Недялко Мерджанов
Димитрина Несторова МЕРДЖАНОВА Есхатологична антроподицея: модерната православна идея за човека и историята Философия на историята редовна доц. Любомир Христов проф. Димитър Киров, доц. Калин Янакиев
Антоанета Николова НИКОЛОВА Екология и религия: проблемът за единството на човека и природата Философия на културата, политиката, правото и икономиката редовна ИФИ, с-я „Философия на религията” проф. Иван Слаников проф. Иван С. Стефанов проф. Любен Сивилов
Васил Динев ПЕНЧЕВ Действителността като непрекъснатост: подход към философското и културно тълкуване на специалния принцип на относителността въз основа на квантовия възглед за света Философия на историята свободна ИФИ, с-я „Философия на историята” проф. Иванка Апостолова, доц. Ангел Стефанов
Димитрина Георгиева ПЕТРОВА Утопия и ценностна рационалност Теория на познанието свободна СУ, к-ра „Философия” проф. Добрин Спасов, проф. Александър Андонов
Здравко Василев ПОПОВ Митът като философски проблем Философия на културата, политиката, правото и икономиката свободна СУ, к-ра „Философия” проф. Иванка Апостолова, проф. Цочо Бояджиев
Стефан Данаилов ПОПСКИ Категориално конструиране на естетическото: рефлексии върху трансценденталните мотиви в „късната” естетика на Дьорд Лукач Естетика редовна ИФИ, с-я „Естетика” проф. Иван С. Иванов проф. Иван С. Стефанов, доц. Генчо Пенчев
Нели Йорданова ХАДЖИЙСКА Източноевропейският човек в преход. За някои проблеми на ценностната преориентация на личността Философия на културата, политиката, правото и икономиката редовна ИФИ, с-я „Естетика” доц. Максим Лазаров проф. Минчо Семов, проф. Дончо Градев
Салех Мактан ХАЙМЕД Функция на познаващия субект в познавателното развитие на арабо-мюсюлманската култура Теория на познанието редовна СУ, к-ра „Философия” проф. Александър Андонов проф. Иван Калчев, проф. Любен Сивилов
Кирил Николов ШОПОВ Философско-исторически анализ на следосвобожденска България Философия на историята свободна СУ , к-ра „Философия” проф. Кирил Нешев, проф. Желязко Стоянов
1994 Айдрус Насър НАСИР Философската концепция на Авицена История на философията редовна СУ, к-ра „Философия” проф. Иван Калчев проф. Валери Динев, доц. Ю. Пеев
Сотиракис Коста ТЕОХАРИДИС Старогръцката етика и съвременната българска и гръцка етическа мисъл Етика редовна СУ, к-ра „Логика, етика и естетика” проф. Кирил Нешев проф. Ради Радев, доц. Недялка Видева
1993 Алекси Генов АПОСТОЛОВ Човек и гражданско общество Философия на културата, политиката, правото и икономиката редовна ИФН, к-ра „Етика” проф. Георги Фотев проф. Величко Добриянов, доц. Станка Христова
Валери Златанов ЛИЧЕВ АЗ-ът като образ на културата Философия на културата, политиката, правото и икономиката редовна ИФН, к-ра „Етика” проф. Иван С. Иванов проф. Александър Андонов, доц. Дмитрий Варзоновцев
Силвия Стефанова МИНЕВА Антропоцентризмът като принцип в етиката на древно-гръцките стоици Етика редовна СУ, к-ра „Логика, етика и естетика” доц. Недялка Видева проф. Кирил Нешев, доц. Димитър Станков
Юми НИНОМИЯ Исихасткото учение и лотосовата структура – успореден прочит Философия на културата, политиката, правото и икономиката редовна проф. Аксиния Джурова проф. Михаил Бъчваров, доц. Александър Федотов
1992 Ахмед Мохамед АЛ-КАЗМИ Взаимните преходи на количествените и качествените изменения в социалната структура на Йемен Философия на историята редовна ИССТ проф. Илия Тасев проф. Цанко Цанков, доц. Александър Андонов
Александрос Георгиос БАЛДЗИС Социално-историческата природа на музикалното съзнание Естетика редовна СУ, к-ра „Логика, етика и естетика” проф. Иван С. Иванов, доц. Любомир Кавалджиев
Димитър Любенов ВЕЛКОВ Самоорганизиращи се системи: философско изследване Онтология редовна СУ, к-ра „Философия” проф. Иван Калайков, доц. Цветан Кардашев
Людмила Янкова ДИМИТРОВА Детерминанти в развитието на организацията на научната дейност: организация и методология Философия на науката редовна ЦН проф. Костадинка Симеонова проф. Богдан Дянков, доц. Михаил Игов
Мохамед Хайдара МАСДУС Диалектика на познание и практика Теория на познанието редовна АОНСУ, к-ра „Философия” проф. Илия Тасев проф. Гиргин Гиргинов, доц. Мария Киркова
Николай Кирилов МИХАЙЛОВ Ценностни подходи в етическото познание Етика редовна ИФН, с-я „Етика” доц. Димитър Георгиев проф. Васил Проданов, доц. Недялка Видева
Христо Петков ТОДОРОВ Съвременната философска херменевтика в Германия Съвременни философски учения свободна СУ, к-ра „История на философията” проф. Иван С. Стефанов, доц. Златко Стоянов
Валентин Деянов ХАДЖИЙСКИ Отвъд „века на анализа”: основни проблеми и решения във философията на Ричард Рорти Съвременни философски учения редовна СУ, к-ра „История на философията” проф. Добрин Спасов проф. Иван Кирилов, доц. Дмитрий Варзоновцев
1991 Мариам Махмуд АБУ ДАКА Еманципацията на жената и арабската културна традиция Философия на културата, политиката, правото и икономиката редовна АОНСУ, к-ра „Философия” доц. Мария Николова проф. Костадин Попов, доц. Николина Илиева
Мохамед Ахмед АУАД Човекът в съвременния Йемен – формиране и развитие Философия на културата, политиката, правото и икономиката редовна АОНСУ, к-ра „Философия” доц. Мария Киркова проф. Йордан Велиновски, доц. Паньо Данев
Рашид Хасан БАНДЕР Муатазилизмът от келама към философията при разглеждането на въпроса за битието Онтология редовна СУ, к-ра „Философия” доц. Иван Калчев проф. Йордан Пеев, доц. Александър Андонов
Николай Георгиев БРАЙКОВ Субективният фактор в условията на съвременната революция във военното дело Философия на историята редовна ВА, к-ра „Философия” доц. Димитър Мъжлеков проф. Петко Ганчев, доц. Иван Арнаудов
Костадин Иванов ГЕОРГИЕВ Познание, структура и метод в Хегеловата философия на религията История на философията свободна СУ проф. Иван С. Стефанов, доц. Илия Георгиев
Атанас Кръстев ГРИГОРОВ Към въпроса за понятийното отражение на информационните процеси на обществото Философия на историята свободна АОНСУ, к-ра „Философия” проф. Илия Тасев проф. Митрю Янков, проф. Величко Добриянов
Емилия Валтер ДВОРЯНОВА Естетическата същност на християнството: апофатическа естетика Естетика редовна СУ, к-ра „Логика, етика и естетика” проф. Иван Славов, доц. Цочо Бояджиев
Аднан Хафез ДЖАБЕР Противоречията в етапа на националното освобождение на Палестина Философия на културата, политиката, правото и икономиката редовна АОНСУ, к-ра „Философия” проф. Асен Кътов проф. Стойко Попов, проф. Петко Ганчев
Милена Личева ИВАНОВА Учението на Петър Дънов Философия на културата, политиката, правото и икономиката редовна ИФН, с-я „Етика” проф. Николай Мизов д.ф.н. Иван Слаников, доц. Любомир Христов
Уилям Джестър Пол ИТУЛЕ Първичната трудова среда и развитието на личността Философия на културата, политиката, правото и икономиката редовна АОНСУ, к-ра „Философия” проф. Стоил Каратанчев проф. Гено Цонков, доц. Максим Мизов
Мохамед Салех КАВАРИТ Човешките измерения на националния арабски интегритет Философия на културата, политиката, правото и икономиката редовна АОНСУ, к-ра „Философия” доц. Любомир Христов проф. Цанко Цанков, доц. Минчо Минчев
Георги Теологов КАПРИЕВ Формиране на философско-историческите възгледи на западноевропейското средновековие – Аврелий Августин История на философията редовна СУ, к-ра „История на философията” доц. Цочо Бояджиев проф. Ради Радев, проф. Иван С. Стефанов
Цветанка Софрониева КОЛЕВА Пренос на наука: върху примера на физиката в България Философия на науката редовна ЦН проф. Костадинка Симеонова проф. Иванка Апостолова, доц. Доминика Асенова
Пенка Георгиева КОНСТАНТИНОВА Философско-методологически аспекти на здравето и здравното поведение на личността Философия на културата, политиката, правото и икономиката редовна АОНСУ, к-ра „Философия” проф. Неделчо Латев проф. Иван Калайков, доц. Мария Киркова
Стойчо Димов КЬОСЕВ Диалогическото философстване Теория на познанието редовна СУ, к-ра „Философия” доц. Бернард Мунтен д.ф.н. Александър Андонов, доц. Цочо Бояджиев
Костанди Диб МАРКОС Диалектиката на обективните условия и субективния фактор в развитието и решаването на палестинския проблем Философия на културата, политиката, правото и икономиката редовна АОНСУ, к-ра „Философия” проф. Петко Ганчев проф. Диньо Гърдев, проф. Стоил Каратанчев
Тахер Касим НАСЪР-МУТАНЯ Диалектика на вътрешните и външните противоречия в развитието на Република Йемен на съвременния етап Философия на културата, политиката, правото и икономиката редовна АОНСУ, к-ра „Философия” проф. Асен Кътов проф. Петко Ганчев, доц. Минчо Минчев
Пламен Цветанов НИКОЛОВ Някои философско-методологически аспекти в политологията на американския политически реализъм Философия на културата, политиката, правото и икономиката редовна ИССТ проф. Деян Павлов проф. Ангел Тодоров, доц. Николай Генов
Харалампи Георгиев ПАНИЦИДИС Методология на социалнополитическия анализ, pro et contra Marx История на философията свободна СУ, к-ра „История на философията” проф. Иван С. Стефанов, проф. Любен Сивилов
Илко Росенов ПЕТРОВ Към въпроса за специфичните философско-гносеологически закони на познанието Теория на познанието редовна ИФН, с-я „Епистемология” проф. Снежана Аврамова, проф. Любен Сивилов
Татяна Никифорова СТОИЧКОВА Влияние на научно-техническата революция върху изкуството Естетика редовна НИИК проф. Азаря Поликаров проф. Елит Николов, проф. Кръстьо Горанов
Росен Петров СТЪПОВ Понятието „идеално” в онтологична перспектива Онтология свободна ИФН, с-я „Онтология” проф. Николай Василев, проф. Любен Сивилов
Радосвета Ярославова ТЕОХАРОВА Диалектиката на Киркегор История на философията редовна СУ, к-ра „История на философията” проф. Иван С. Стефанов проф. Иван Кирилов, доц. Златко Стоянов
Фунго Али ФУНГО Ролята на човешкия фактор в историческата промяна: върху опита на Танзания Философия на историята редовна АОНСУ, к-ра „Философия” доц. Любомир Христов проф. Неделчо Латев, доц. Максим Мизов
Павел Павлов ЯНЕВ Реализация на човека в съвременния свят Философия на културата, политиката, правото и икономиката редовна СУ, к-ра „Философия” проф. Николай Василев проф. Иван С. Стефанов, доц. Александър Андонов
1990 Гергана Петкова АПОСТОЛОВА Логико-методологически основания на убеждаващата комуникация Реторика редовна СУ, к-ра „Реторика” проф. Васил Иванов проф. Богдан Дянков, доц. Иван Цеков
Иван Рангелов АТАНАСОВ Съвременното звучене и методическото значение на теорията на познанието на Бенедикт де Спиноза История на философията редовна СУ, к-ра „История на философията” проф. Елена Панова проф. Иван С. Стефанов, доц. Златко Стоянов
Махмуд Ахмед АХМЕД Диалектика на общото, особеното и единичното в борбата на палестинския народ за освобождение Научен комунизъм редовна АОНСУ, к-ра „Философия” доц. Любен Иванов проф. Илия Тасев, проф. Цанко Цанков
Сами Али БАДЪР Същност на шиизма като религиозна идеология и неговата роля в съвременен Ирак Научен атеизъм редовна АОНСУ, к-ра „Философия” доц. Любен Иванов проф. Николай Мизов, проф. Велико Карачивиев
Светлана Петрова ДРАГОМИРОВА Ценностно и научно познание: аксиологически проблеми на научното познание ФВЕ редовна ИФН, с-я „Етика” доц. Димитър Георгиев проф. Кирил Нешев, доц. Васил Тасев
Валентина Ангелова ДРАМАЛИЕВА Удоволствието като етически проблем Етика свободна СУ, к-ра „Логика, етика и естетика” проф. Васил Проданов, доц. Недялка Видева
Златко Димитров ЕНЕВ Социалната философия на Карл Попър Съвременна философия редовна СУ, к-ра „Философия” проф. Елена Панова, доц. Любен Сивилов
Ламбо Георгиев КЮЧУКОВ Понятието „система”: история и съвременност Диамат свободна СУ, к-ра „Философия” проф. Илия Тасев, доц. Бернард Мунтян
Мусид Али Ахмед МУТЛАК Отрицанието в обществено-икономическото развитие: анализ на социално-икономическата структура на Южен Йемен Научен комунизъм редовна АОНСУ, к-ра „Философия” доц. Мария Киркова проф. Илия Тасев, проф. Неделчо Латев
Фузи Насредин РАМДАНИ Проблемът за противоречието според формалната и диалектическата логика Логика редовна СУ, к-ра „Логика, етика и естетика” проф. Добрин Спасов проф. Иван С. Стефанов, доц. Витан Митев
Сайд ФАНК Популизмът в съвременен Египет: идеология и практика Научен комунизъм редовна АОНСУ, к-ра „Философия” проф. Асен Кътов проф. Стоил Каратанчев, доц. Стефан Горанов
Христо Василев ХРИСТОВ Някои методологически проблеми на марксистко-ленинското учение за човека Истмат редовна АОНСУ, к-ра „Философия” проф. Мита Дунчовска проф. Кирил Нешев, доц. Любомир Христов
Константин Георгиев ЯНАКИЕВ Несъизмеримост и обективност на науката ФВЕ редовна СУ, к-ра „Логика, етика и естетика” проф. Добрин Спасов проф. Недялка Михова, доц. Недялко Мерджанов
1989 Р. Л. Саведра Б. АНДРЕС Някои етически аспекти на отношението между работното и свободното време Етика
Момчил Дойчев БАДЖАКОВ Политическото управление и демокрацията при социализма Научен комунизъм редовна ИФ, с-я „Истмат” проф. Марко Марков проф. Стоил Каратанчев,доц. Николай Йорданов
Татяна Петрова БАТУЛЕВА Френската философия и българската философска култура – края на ХIХ – началото на ХХ век История на философията редовна ИФ, с-я „История на философията” проф. Михаил Бъчваров проф. Коста Андреев,доц. Любомир Стаматов
Олег Георгиев ГЕОРГИЕВ Философия и образованост Истмат свободна СУ, к-ра „Диамат и истмат” д,ф.н. Николай Василев,доц. Цочо Бояджиев
Борислав Николов ГРАДИНАРОВ Диалектическият закон: същност, специфика, функции Диамат редовна ИФ, с-я „Диамат” доц. Иван Ганев проф. Сава Петров,доц. Александър Андонов
Красимир Желев ДЕЛЧЕВ Сравнителен анализ на някои диалектически моменти в глава първа на „Капиталът” и „Науката логика” на Хегел Диамат свободна СУ, к-ра „Диамат и истмат” проф. Иван Кирилов,доц. Иван С. Стефанов
Бистра Иванова ДОЧЕВА Дилемата: рационализъм – ирационализъм в съвременната буржоазна философия (Философско-гносеологически проблеми на херменевтичното разбиране) КСБФ редовна ИССТ проф. Митрю Янков проф. Кръстьо Горанов,проф. Деян Павлов
Бонифас ИСИНГА Социалната среда и формирането на личността в НР Конго Научен комунизъм редовна АОНСУ, к-ра „Диамат и истмат” проф. Мита Дунчовска проф. Гено Цонков,доц. Мария Николова
Илия Атанасов ЙОНЧЕВ Определеност и неопределеност на познанието Диамат редовна ИФ, с-я „Диамат” доц. Стефан Васев проф. Сава Петров,доц. Любен Сивилов
Стойчо Христов КОЛАРОВ Научно-техническото мислене – същност, формиране и стил ФВЕ проф. Саркис Саркисян,проф. Илия Тасев
Ангел Николов КОНДЕВ Диалектическата противоречивост в съвременното научно съзнание: от гносеологически измерения към социокултурни проекции Диамат свободна проф. Саркис Саркисян,проф. Илия Тасев
Венцеслав Георгиев КУЛОВ Проблемът за отражението като всеобщо свойство на материята в творчеството на българските философи марксисти История на философията свободна ИФ, с-я „История на философията” проф. Михаил Бъчваров проф. Сава Петров,проф. Слави Славов
Александър Петров ЛИЧЕВ Човекът като проблем на класическата немска философия История на философията ИФ, с-я „История на философията” проф. Иван Кирилов,доц. Иван С. Стефанов
Елена Димитрова МАТАКОВА Научно-техническата революция и актуалните противоречия на реалния социализъм Истмат свободна АОНСУ, к-ра „Диамат и истмат” проф. Асен Кътов проф. Стоил Каратанчев,доц. Николай Йорданов
Валя Георгиева МИТЕВА Критика на философията в „Критика на чистия разум” История на философията редовна СУ, к-ра „История на философията” проф. Ангел Бънков проф. Елена Панова,доц. Иван С. Стефанов
Стефан Иванов МИЧЕВ Диалектика на същност и явление във военно-научното познание Диамат редовна ВА, к-ра „Диамат и истмат” доц. Иван Арнаудов проф. Васил Василев,доц. Искър Цветков
Красимира Василева МУТАФЧИЕВА Нравствени аспекти на светогледа Етика редовна СУ, к-ра „Логика, етика и естетика” проф. Кирил Нешев проф. Гено Цонков,проф. Любомир Драмалиев
Насър Али НАСЪР Структуралистката философия и нейното влияние в съвременната арабска култура КСБФ редовна АОНСУ, к-ра „Диамат и истмат” доц. Мария Николова проф. Петко Ганчев,доц. Костадин Попов
Емилия Владимирова ОБРЕТЕНОВА Алианството в България: идеология, култура, организация Научен атеизъм редовна АОНСУ, к-ра „Диамат и истмат” проф. Николай Мизов проф. Георги Георгиев,доц. Минчо Минчев
Стефан Недев ПЕНОВ Хегеловата диалектика и психофизическият проблем История на философията редовна СУ, к-ра „Диамат и истмат” доц. Любен Сивилов проф. Сава Петров,доц. Атанас Данаилов
Веселин Петров ПЕТРОВ Категориите форма и съдържание в онтологичен аспект Диамат редовна ИФН, с-я „Диамат” проф. Светослав Славков проф. Сава Петров,доц. Любен Сивилов
Живко Янев ПРОДАНОВ Историософските виждания на младия Фридрих Енгелс (1839-1843) История на философията свободна
Иванка Богомилова РАЙНОВА Насоки на антропологизма във Франция: екзистенциализъм – персонализъм КСБФ редовна ИФ, с-я „История на философията” проф. Добрин Спасов проф. Ради Радев,проф. Елит Николов
Жана Тодорова РАНГЕЛОВА Нравствените отношения в първичния производствен колектив: философско-методологически проблеми Етика АОНСУ, к-ра „Диамат и истмат” проф. Гено Цонков проф. Любомир Драмалиев, проф. Кирил Нешев
Русен Димитров РУСЕНОВ Към историята на въпроса за природата на мисленето Диамат свободна СУ, к-ра „Диамат и истмат” проф. Илия Тасев,доц. Любен Сивилов
Владислав Георгиев СИМОНЛИЙСКИ Диалектика на познание и оценка при формиране на естетическия вкус на военните Естетика ВА, к-ра „Диамат и истмат” доц. Иван Арнаудов проф. Жечо Атанасов,доц. Искър Русев
Спас Методиев СПАСОВ Проблемът за живота във френската биофилософия ФВЕ редовна ИФ, с-я „ФВЕ” доц. Стоян Николов проф. Гроздан Векилов,доц. Атанас Данаилов
Енгелсина Илиева ТАСЕВА Гносеологичен анализ на концепциите за съществуването на математическите обекти Диамат редовна ИФ, с-я „Диамат” доц. Сава Петров проф. Митрю Янков,доц. Станчо Димиев
Онгото ХИЯСИНТ Ролята на духовната култура за формиране на националното съзнание на конгоанците Научен комунизъм редовна АОНСУ, к-ра „Диамат и истмат” доц. Костадин Попов проф. Гено Цонков,проф. Стоил Каратанчев
Лиляна Спасова ХРИСТОВА Философско-естетически аспекти на художествения метод: изследване върху естетическото наследство на Тодор Павлов Естетика редовна ИФ, с-я „Естетика” проф. М. Ф. Овсянников проф. Васил Колевски,доц. Пенчо Генчев
1988 Лъчезар Стоянов АНДРЕЕВ Съмнение и познание Диамат свободна АОНСУ, к-ра „Диамат и истмат” проф. Илия Тасев проф. Ради Радев,доц. Иван С. Стефанов
Соня Кумбиева БАБЕВА Проблемът за свободата на личността в развитото социалистическо общество Истмат свободна СУ, к-ра „Диамат и истмат” доц. Александър Андонов проф. Васил Иванов,доц. Николай Василев
Юрий Митков БОРИСОВ Методологически анализ на психологията на установката:Д. Н. Узнадзе и неговата школа ФВЕ свободна проф. Гроздан Векилов,доц. Иван Паспаланов
Живко Богомилов ГЕШЕВ Социалното време – философска категория и реалност Истмат свободна
Иван Димитров ГРАНИТСКИ Полемиката на Маркс Естетика свободна НИИК проф. Кръстьо Горанов,проф. Исак Паси
Сашка Страхилова ГРИГОРОВА Светогледен анализ на техническата наука ФВЕ редовна ИФ, с-я „ФВЕ” проф. Саркис Саркисян проф. Георги Ненов,доц. Евтима Гаврилова
Лилия Александрова ГУРОВА Философско-методологически анализ на програмирането ФВЕ редовна ИФ, с-я „ФВЕ” проф. Саркис Саркисян проф. Сава Петров,доц. Николай Николов
Димитър Ангелов ДЕНКОВ Мартин Хайдегер. Онтология на трагичното КСБФ свободна СУ, к-ра „История на философията” проф. Атанас Натев,доц. Златко Стоянов
Лидия Димитрова ДЕНКОВА Псевдо-Дионисий Ареопагит и средновековната българска философска култура История на философията редовна ИФ, с-я „История на философията” доц. Божидар Пейчев проф. Михаил Бъчваров,доц. Красимир Станчев
Ирис Христова ИКОНОМОВА Детерминизмът във философията и медицината ФВЕ редовна проф. Гроздан Векилов проф. Недялка Михова,доц. Алла Кардашева
Владимир Иванов ИЛИЕВ Героичното и неговата роля за нравствено-естетическото възпитание на войните от БНА Естетика редовна ВА, к-ра „Диамат и истмат” доц. Иван Арнаудов проф. Жечо Атанасов,доц. Димитър Мъжлеков
Таню Жеков КОЛЕВ Философско-методологически анализ на концепциите за обща теория на системите Диамат редовна ИФ, с-я „Диамат” доц. Сава Петров проф. Константин Костов,доц. Любен Сивилов
Мария Димитрова КОЛЕВА Социалният детерминизъм – принципи и механизми на проявление Истмат свободна проф. Стоил Каратанчев,доц. Желязко Стоянов
Анна Славчева КРЪСТЕВА Социално-философски проблеми на информатизацията Истмат редовна ИФ, с-я „Истмат” проф. Азаря Поликаров проф. Ангел Тодоров,доц. Павел Павлов
Румяна Стефанова ЛАЛЕВА Език и общуване в морала Етика редовна ИФ, с-я „Етика” доц. Васил Проданов проф. Добрин Спасов,доц. Димитър Георгиев
Камен Димитров ЛОЗЕВ Нравствени аспекти на отношението „човек-техника” Етика редовна ИФ, с-я „Етика” проф. Стефан Ангелов проф. Саркис Саркисян,доц. Димитър Георгиев
Пламен Матеев МАКАРИЕВ Необходимостта на отделното Диамат свободна СУ, к-ра „Диамат и истмат” проф. Илия Тасев,доц. Александър Андонов
Борис Филипов МАНОВ Диалектическият метод и партийната политика за изграждане на развито социалистическо общество Истмат свободна АОНСУ, к-ра „Диамат и истмат” проф. Илия Тасев проф. Недялка Михова,проф. Петко Ганчев
Сашо Иванов МАРКОВ Милитаризмът и социалното отчуждение (Философско-социологически анализ) Истмат свободна ВА, к-ра „Диамат и истмат” доц. Димитър Мъжлеков проф. Стойко Попов,доц. Иван Воденичарски
Емилия Тодорова МИНЕВА Формиране на Марксовия подход към проблема за човека История на философията свободна СУ, к-ра „История на философията” проф. Петър-Емил Митев,доц. Иван С. Стефанов
Николай Николаев ОБРЕШКОВ Ценностно-нормативни системи и деонтична логика Логика редовна ИФ, с-я „Логика” проф. Богдан Дянков проф. Юлиян Минков,доц. Борис Чендов
Веселин Петков ПЕТКОВ За онтологичния статус на пространството на Минковски ФВЕ ИФ, с-я „ФВЕ”
Кирил Парашкевов ПЕТРОВ Предистория на човека Истмат СУ, к-ра „Диамат и истмат” проф. Неделчо Латев,доц. Николай Василев
Ягода Минева РУСЕВА Социалистическа съзнателност: същност, структура и детерминираност Истмат редовна АОНСУ, к-ра „Диамат и истмат” проф. Илия Тасев проф. Петко Ганчев,проф. Цанко Цанков
Ангелина Пенчева САВЧЕВА Научно-техническия прогрес и трудовият колектив Истмат редовна ИФ, с-я „Истмат” проф. Диньо Гърдев проф. Гено Цонков,доц. Гено Матеев
Валентин Рангелов СТАНОЕВ Предметното самоопределение на философията Диамат свободна ЕЦФС проф. Саркис Саркисян,доц. Любен Сивилов
Красен Стефанов СТАНЧЕВ Логическо и историческо в изследването на философските категории Диамат свободна ЕЦФС проф. Недялка Михова,доц. Стефан Васев
Лиляна Атанасова СТОЙКОВА Биологизмът в интерпретирането на човека – исторически тенденции и съвременни аспекти: гносеологическо-методологически анализ ФВЕ редовна ИФ, с-я „ФВЕ” проф. Иван Калайков проф. Николай Ирибаджаков доц. Стоян Николов
Мария Иларионова СТОЯНОВА Философски анализ на техническата теория ФВЕ редовна ИФ, с-я „ФВЕ” проф. Саркис Саркисян проф. Иван Калайков,доц. Николай Йорданов
Ели Милчева СЯРОВА Категорията дейност в теорията на познанието Диамат редовна ИФ, с-я „Диамат” доц. Снежана Аврамова проф. Богдан Дянков,доц. Асен Давидов
Тодор Петров ТОДОРОВ Онтологическо съдържание на общото и единичното Диамат свободна АОНСУ, к-ра „Диамат и истмат” проф. Илия Тасев,доц. Любен Сивилов
Райнерио Лоренцо ТОЛЕДО Формиране на общественото съзнание в Куба Истмат редовна АОНСУ, к-ра „Диамат и истмат” проф. Гено Цонков проф. Стойко Попов,доц. Христо Карагьозов
Димитър Събев ЧЕНЕШЕВ Социални аспекти на естетизацията Естетика проф. Иван Иванов,доц. Илия Трифонов
1987 Сергей Стоилов ГЕРДЖИКОВ Живот и научна рационалност Диамат свободна СУ, к-ра „Диамат и истмат” проф. Неделчо Латев,доц. Николай Василев
Атанас Данаилов ДАНАИЛОВ Предизвикателството на съвременната биология към диалектическия материализъм ФВЕ свободна ИФ, с-я „ФВЕ” проф. Иван Фролов проф. Николай Ирибаджаков, доц. Стоян Николов
Румен Петков ИВАНОВ Системно-структурният подход в социалното познание и управление на материалното производство: философско-методологически анализ Истмат редовна АОНСУ, к-ра „Диамат и истмат” проф. Петко Ганчев проф. Диньо Гърдев,доц. Стоил Каратанчев
Валентин Апостолов КАНАВРОВ Проблемът за опосредстването в материалистическата диалектика Диамат редовна ИФ, с-я „Диамат” проф. Недялка Михова проф. Елит Николов,доц. Стефан Васев
Анета Георгиева КАРАГЕОРГИЕВА Идеологическият характер на социалната прогноза Истмат редовна СУ, к-ра „Диамат и истмат” проф. Васил Иванов проф. Илия Тасев,доц. Димитър Иванов
Мати Моис КОЕН Инженерната етика и НТР Етика редовна ИФ, с-я „Етика”
Ивайло Тодоров КУТОВ Идеологически измерения на изкуството Естетика редовна ИФ, с-я „Естетика” проф. Станка Симеонова проф. Александър Лилов,доц. Генчо Пенчев
Красимир Иванов КЪНЕВ Изкуството и естетиката в „критическата теория” на Херберт Маркузе Естетика редовна СУ, к-ра „Логика, етика и естетика” доц. Искра Цонева проф. Иван Славов,доц. Асен Давидов
Марин Стефанов МАРИНОВ „Логиката на науката” и методологията на Карл Попър (Критически анализ) КСБФ редовна СУ, к-ра „Логика, етика и естетика”
Мирослав Пенков МАРИНОВ Критика на съвременната православно-християнска антропология в България Научен атеизъм редовна ИФ, с-я „Научен атеизъм”
Виолета Костадинова РАДЕВА Естетическите и критическите възгледи на д-р Кръстю Кръстев Естетика
Владимир Тодоров СТОЙЧЕВ Техника и социален прогрес: към критиката на техницизма във френската буржоазна философия КСБФ редовна ИФ, с-я „ФВЕ” проф. Деян Павлов проф. Саркис Саркисян,проф. Петко Ганчев
Иван Лозанов ФИЛИПОВ Проблемът за хуманизма и войната: философско-методологически аспекти Истмат свободна ВА, к-ра „Диамат и истмат” проф. Димо Йорданов,доц. Иван Арнаудов
Ребека Мария Улрика ХАЗААЛ Шведски модел на социализма: философско-методологически анализ Научен комунизъм редовна АОНСУ, к-ра „Диамат и истмат” доц. Мария Николова проф. Петко Ганчев,доц. Стоил Каратанчев
1986 Рени Иванова АВРАМОВА Философски анализ на социалната системност Истмат редовна ИФ, с-я „Истмат” проф. Тодор Стойчев проф. Илия Тасев,доц. Снежана Аврамова
Иван Вълков АРАПКЮЛИЕВ Насочеността на развитието и глобалния еволюционизъм на Пиер Тейар дьо Шарден ФВЕ редовна доц. Владимир Цонев проф. Гроздан Векилов,доц. Роман Харизанов
Симеон Иларионов ГЕОРГИЕВ Свободата – историческа реализация на социалната същност на човека Истмат свободна проф. Иван Кирилов,доц. Желязко Стоянов
Диана Данаилова ДАНОВА Понятието идеология: история и съвременност Истмат свободна ИФ, с-я „Истмат” проф. Тодор Стойчев проф. Стойко Попов,проф. Деян Павлов
Гергана Делова ЖУЛЕВА Значението на понятието „личност” в историческия материализъм Истмат редовна ЕЦФС проф. Гено Цонков,доц. Николай Йорданов
Костадина Георгиева ЙОРДАНОВА Йенският романтизъм – философия и естетика История на философията редовна СУ, к-ра „История на философията” проф. Иван Славов,доц. Искра Цонева
Стефан Радомиров КОЛЧЕВ Нравствената активност на личността Етика ЕЦФС проф. Васил Момов,доц. Стоил Каратанчев
Марион Саркис МИРЧЕВА Някои методологически и семантически проблеми на многозначната логика Логика редовна ЕЦФС проф. Богдан Дянков д.ф.н. Сава Петров,доц. Димитър Вакарелов
Грудка Милкова НАНЕВА Диалектика на рационалното и емоционалното в жизнената позиция на личността Истмат редовна ЕЦФС проф. Илия Тасев проф. Кирил Нешев,доц. Димитър Георгиев
Иван Петков ПУНЧЕВ Категориите всеобщо, особено и единично в диалектическата логика Логика свободна ЕЦФС проф. Ангел Бънков проф. Богдан Дянков,доц. Любен Сивилов
Татяна Николова РОГАЧЕВА Художественият вкус Естетика редовна ЕЦФС проф. Кръстьо Горанов проф. Атанас Стойков,проф. Елит Николов
Андрей Юриевич РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Естетическият идеал на изкуството на социалистическия реализъм Естетика ЕЦФС проф. Васил Колевски,доц. Борис Ценков
Галина Ташева СТАНЕВА Начинът на живот като възпроизводство на социални позиции Истмат редовна ЕЦФС проф. Величко Добриянов проф. Стефан Ангелов,проф. Минчо Драганов
Фани Станиславова ХАДЖИМИНЕВА Философското дело на Иван Гюзелев История на философията редовна ИФ, с-я „История на философията” проф. Михаил Бъчваров проф. Коста Андреев,доц. Божидар Пейчев
Йорданка Георгиева ЦАЧЕВА Колективно мнение: същност, структура и социални функции Истмат редовна ЕЦФС проф. Диньо Гърдев проф. Петко Ганчев,доц. Тоньо Кисьов
1985 Росица Методиева АРКОВА Човешката активност и някои проблеми на естетическото възпитание в светлината на европейската теоретична мисъл между Просвещението и марксизма Естетика редовна ЕЦФС проф. Кръстьо Горанов проф. Атанас Натев,проф. Исак Паси
Асен Колев АСЕНОВ Формиране и развитие на идейно-политическото съзнание на българските цигани Истмат редовна ИФ, с-я „Научен атеизъм” проф. Николай Мизов проф. Цвета Василева,доц. Желязко Петров
Искра Иванова ВЕЛИНОВА Ценностна характеристика на изкуството в произведенията на Карл Маркс Естетика редовна ЕЦФС проф. Иван Иванов проф. Кръстьо Горанов,проф. Исак Паси
Майя Георгиева ГЕОРГИЕВА Меодологически проблеми на изследването на категорията „дейност” Диамат редовна ИФ, с-я „Диамат” проф. Марко Марков проф. Диньо Гърдев,доц. Асен Давидов
Росина Панайотова ДАНКОВА Философско-методологически проблеми на концепцията за ноосферата ФВЕ свободна ЕЦФС проф. Иван Калайков проф. Асен Кътов,доц. Цветан Кардашев
Стоян Кирилов ДЖАВЕЗОВ Социалната доктрина и дейността на православието в България в периода между двете световни войни Научен атеизъм редовна ИФ, с-я „Научен атеизъм” доц. Кръстьо Кръстев проф. Коста Андреев,доц. Иван Слаников
Меди Доганов ДОГАНОВ Философски анализ на принципа на симетрия Диамат редовна ИФ, с-я „Диамат” проф. Светослав Славков проф. Иванка Апостолова,доц. Сава Петров
Здравко Русев ИВАНОВ Интелектуализацията на труда и личността в етапа на развитото социалистическо общество Истмат свободна ЕЦФС доц. Горан Горанов проф. Васил Ванков,проф. Петков Ганчев
Димитър Цацов ДИМИТРОВ Гносеологическата концепция на Тодор Павлов в ранните му произведения История на философията редовна ИФ, с-я „История на философията” проф. Михаил Бъчваров проф. Слави Славов,доц. Сава Петров
Сира Фернандес ЕСПИНОЗА Същност и роля на сетивното познание Диамат редовна СУ, к-ра „Диамат и истмат” доц. Бернард Мунтян д.ф.н. Сава Петров,доц. Любен Сивилов
Костадин Атанасов КОСТАДИНОВ Социалистическият оптимизъм и неговата роля в изграждането на развитото социалистическо общество Истмат редовна АОНСУ, к-ра „Диамат и истмат” доц. Вера Михайлова проф. Петко Ганчев,доц. Паньо Данев
Деян Чавдаров КЮРАНОВ Методът „преобразуваща критика” при Хегел, Фойербах и Маркс Диамат редовна СУ, к-ра „Диамат  истмат” доц. Бернард Мунтян проф. Петър-Емил Митев,доц. Асен Давидов
Петър Нейков НЕЙКОВ Проблемът за социалния прогрес в българската възрожденска мисъл – 50-те-70-те години История на философията редовна ИФ, с-я „История на философията”” проф. Михаил Бъчваров проф. Крумка Шарова,доц. Слави Славов
Евелина Първанова ПЪРВАНОВА Художествената дейност – проблеми и перспективи Естетика редовна ЕЦФС проф. Елит Николов проф. Тодор Чакъров,доц. Иван Джаджев
Христо Александров САНТУЛОВ Философско-методологически основи на формирането на комунистически светоглед у учащите се в ЕСПУ Научен комунизъм проф. Диньо Гърдев проф. Гено Цонков,доц. Петър Николов
Генадий Василиевич СЛИШКИН Идеологическото съзнание и социалната практика Истмат редовна АОНСУ, к-ра „Диамат и истмат” проф. Панайот Гиндев проф. Петко Ганчев,доц. Мария Николова
Атанас Костов СТАМАТОВ Неохегелианството в България История на философията свободна ИФ, с-я „История на философията” проф. Михаил Бъчваров проф. Коста Андреев,доц. Божидар Пейчев
Светлана Стефанова СЪЙКОВА Проблеми при изследване на пропагандното въздействие Научен комунизъм редовна ЕЦФС доц. Иван Боянов проф. Васил Момов,доц. Атанас Атанасов
Илона Иванова ТОМОВА Нравственото развитие на личността в психологическото направление на съвременната буржоазна етика: критически анализ на концепциите на Жан Пиаже и Лоурънс Колберг Етика редовна ЕЦФС проф. Кирил Нешев проф. Марин Андреев,доц. Васил Проданов
Христо Йорданов ХРИСТОВ Спецификата на естетичното като идеологическо отношение: по някои проблеми на подхода към природата на естетичното Естетика ЕЦФС проф. Кръстьо Горанов,доц. Станка Симеонова
Калин Тодоров ЯНАКИЕВ Нравственото съзнание на ранното християнство (Критичес-ки анализ на схващанията за вината и греховността) Етика редовна ЕЦФС проф. Исак Паси,проф. Любомир Драмалиев
Миролюба Цанова ЯЧКОВА Диалектика на социалистическия начин на живот и индивидуалното съзнание на личността Истмат редовна ЕЦФС доц. Стоил Каратанчев проф. Стойко Попов,проф. Мита Дунчовска
1984 Георги Йонков АРАБАДЖИЕВ Социална среда и нравствено възпитание: философски и методологически проблеми Етика редовна ИФ, с-я „Етика” проф. Стефан Ангелов проф. Моис Семов,проф. Кирил Нешев
Катина Милтиади ВОДА Формиране на учението за целта в античната философия: категорията „целесъобразност” в древногръцката философия до Аристотел История на философията редовна СУ, к-ра „История на философията” проф. Ради Радев проф. Елена Панова,проф. Илия Тасев
Димитър Йорданов ГИНЕВ Модели на научното развитие: критически анализ ФВЕ редовна ЦН проф. Азаря Поликаров
Николай Енев ЕНЕВ Философията на Дейвид Хюм и Нютоновата механика: механистическата физика и възгледите на субективността във философията на Новото време ФВЕ редовна ИФ, с-я „ФВЕ” проф. Азаря Поликаров проф. Добрин Спасов,проф. Иванка Апостолова
Пецас ЗИСИС Социалното учение на католицизма Научен атеизъм редовна ЕЦФС проф. Ради Радев,доц. Иван Слаников
Александър Маринов МИРЧЕВ Конформизмът – етико-психологически аспекти Етика редовна ЕЦФС проф. Кирил Нешев проф. Георги Йолов,доц. Васил Проданов
Цаньо Стойнов МИТЕВ Социалистическата съзнателност – същност и реализация: опит за философско-методологически анализ Истмат ЕЦФС проф. Илия Тасев,доц. Цанко Цанков
Милчо Стоянов НИКОЛОВ Социалното общуване: философско-социологически анализ Истмат свободна проф. Минчо Драганов,проф. Петко Ганчев
Стефан Кирилов НИКОЛОВ Идеологически функции на философията Истмат ЕЦФС проф. Саркис Саркисян,доц. Илия Трифонов
Миглена Илиева НИКОЛЧИНА Митът за Прометей и поетиката на английския романтизъм Естетика СУ, к-ра „Логика, етика и естетика” проф. Исак Паси,доц. Искра Цонева
Иван Савов ОСОЙСКИ Естетическото развитие на съвременната личност Естетика ЕЦФС проф. Стефан Василев,доц. Диньо Гърдев
Райчо Вангелов ПОЖАРЛИЕВ Проблемът за дейността в Марксовото теоретично наследство: историко-философски аспекти История на философията редовна СУ, к-ра „История на философията” проф. Петър Митев проф. Любен Николов,доц. Иван С. Стефанов
Валери Петров РИБАРОВ Философско-методологически основи на критериите на социалната активност на офицера Истмат редовна ЕЦФС доц. Стоян Недин проф. Гено Цонков,доц. Димитър Бантутов
Даниела Василева СОТИРОВА Диалектика на всекидневното и научното съзнание Диамат свободна проф. Саркис Саркисян,доц. Костадинка Симеонова
Лиляна Христова СТОЯНОВА Проблеми на активната жизнена позиция на студентската младеж Научен комунизъм проф. Гено Цонков,проф. Стоян Петров
Нонка Богомилова ТОДОРОВА Диалектика на религиозното и естетическото съзнание: социално-философски проблеми Научен атеизъм свободна ИФ, с-я „Научен атеизъм” проф. Стойко Колев,доц. Кръстю Кръстев
Гаврил Радомиров ЧЕПИШЕВ Нравствената потребност и проблема за нейното формиране у младежта Етика редовна АОНСУ, к-ра „Диамат и истмат” доц. Васил Тасев проф. Гено Цонков,доц. Димитър Станков
Татяна Кузманова ШОПОВА Многостранност и цялостност на изкуството Естетика редовна ЕЦФС доц. Иван Джаджев проф. Атанас Стойков,проф. Елит Николов
Марийка Димитрова ЯНЕВА Политическият компонент на марксистко-ленинската идеология Научен комунизъм редовна ИФ доц. Георги Наумов проф. Стойко Попов,доц. Паньо Данев
1983 Зоя Евлогиева АНДОНОВА Мирогледът на българския народ в слеосвобожденския период: по етнографски извори История на философията редовна ИФ, с-я „История на философията” проф. Коста Андреев проф. Николай Мизов,проф. Тодор Ив. Живков
Пенка Маринова ВАРЧЕВА Рационални и емоционални компоненти на социалната психика Истмат редовна ЕЦФС проф. Тодор Стойчев проф. Васил Иванов,доц. Диньо Гърдев
Николай Кирилов ВАСИЛЕВ Върху спецификата на човека Истмат свободна СУ, к-ра „Диамат и истмат” проф. Георги Йолов,доц. Бернард Мунтян
Мария Иванова ДИМИТРОВА Релативност и релативизъм Диамат редовна СУ, к-ра „Диамат и истмат” доц. Бернард Мунтян проф. Иванка Апостолова,доц. Иван С. Стефанов
Кръстьо Ангелов ИВАНОВ Към въпроса за диалектиката на научно-техническия прогрес ФВЕ редовна ЕЦФС проф. Асен Кътов проф. Саркис Саркисян,доц. Науми Маринчевска
Маргарита Йорданова ПЕШЕВА Художествената култура и младежта: същност и динамика на художественото въздействие Естетика свободна СУ, к-ра „Логика, етика и естетика” проф. Иван Славов,проф. Иван Иванов
Стойка Костадинова ПЪРНАРЕВА Влияние на НТР върху социалното развитие на работническата младеж у нас: основни аспекти Научен комунизъм редовна ЕЦФС проф. Васил Иванов проф. Кольо Йотов,доц. Николай Ангелов
Мария Петкова РАЙНОВА Въпроси на диалектиката на емпиричното и теоретичното знание Диамат редовна ЕЦФС проф. Петър Велчев проф. Саркис Саркисян,доц. Снежана Аврамова
Христо Панчев СМОЛЕНОВ Диалектически евристики на античното философско мислене История на философията редовна ЕЦФС проф. Азаря Поликаров,проф. Ради Радев
Димитър Иванов ТАФКОВ Преодоляване на съществените разлики в културното развитие между града и селото в България Истмат свободна СУ, к-ра „Диамат и истмат” проф. Васил Иванов,проф. Стоян Петров
Салим Юсеф ФАРЕС Съдържание и форма на националноосвободителното движение в арабските страни и в Близкия Изток Научен комунизъм редовна СУ, к-ра „Диамат и истмат” проф. Пейко Славов проф. Васил Иванов,доц. Димитър Иванов
Искър Русев ЦВЕТКОВ Детерминизмът и проблемът за възникване на войните в съвременната епоха Истмат ВА, к-ра „Диамат и истмат” д.ф.н. Диньо Гърдев,доц. Димитър Бантутов
1982 Васил Ангелов ВАСИЛЕВ Философско-методологически проблеми на трудовото въз-питание и професионалното ориентиране – актуален проб-лем на комунистическото възпитание в училище на съвре-менния етап Научен комунизъм редовна ЕЦФС доц. Тотю Георгиев проф. Гено Цонков,доц. Павел Драганов
Тодор Кирилов ГЕОРГИЕВ Художественото въздействие и формирането на личността (Методологически аспекти, фактори и механизми) Естетика редовна ЕЦФС доц. Любомир Павлов проф. Васил Момов,доц. Иван Иванов
Динчо Гочев ЖЕЛЯЗКОВ Религиозното отчуждение Научен атеизъм редовна ИФ, с-я „Научен атеизъм” проф. Николай Мизов проф. Стойко Попов,доц. Кръстьо Кръстев
Пеню Костадинов КОСТОВ Развитие от биологично към социално и формиране на социално-биологичното единство при човека Истмат проф. Иван Калайков,доц. Димитър Бантутов
Ерика Георгиева ЛАЗАРОВА Немският романтизъм като духовна революция и мироглед Естетика редовна ЕЦФС проф. Иван Славов,проф. Тодор Чакъров
Алекси Иванов МЛАДЕНОВ Морални и етически аспекти на физическата култура и спорта Етика редовна ЕЦФС доц. Кирил Нешев проф. Гено Цонков,проф. Васил Момов
Вяра Гешкова НИКОЛОВА Първата българска държава във философско-историческата концепция на Арнолд Тойнби (IХ – Х век) История на философията редовна ИФ, с-я „История на философията” проф. Михаил Бъчваров проф. Ангел Тодоров,доц. Борислав Примов
Биляна Тенчева ПАПАЗОВА Научно-техническата революция и новият характер на взаимоотношения на обществото и природата Истмат редовна ЕЦФС проф. Иван Калайков проф. Асен Кътов,доц. Стоян Николов
Елена Цветкова ПЕТРОВА Нравствените отношения в трудовия колектив Етика редовна ИФ, с-я „Етика” проф. Стефан Ангелов проф. Васил Вичев,доц. Димитър Георгиев
Мария Проданова ПАРАШКЕВОВА Нравствени аспекти на социалистическия начин на живот Етика проф. Гено Цонков,доц. Димитър Станков
Александър Любомиров РАНГЕЛОВ Външна политика и външнополитическо прогнозиране (Някои проблеми на прогнозирането на външната политика) Истмат редовна ИВП „Иван Башев” при МВнР доц. Недко Недев проф. Добрин Спасов,доц. Петко Ганчев
Мария Илиева СЕРАФИМОВА Социално-етически проблеми на буржоазната футурология КСБФ редовна СУ, к-ра „Логика, етика и естетика” проф. Любомир Драмалиев проф. Ангел Тодоров,проф. Васил Вичев
Николина Младенова СРЕТЕНОВА Понятието енергия и законът за запазване на енергията в общата теория на относителността (Философско-методологически анализ) ФВЕ редовна ИФ, с-я „ФВЕ” проф. Азаря Поликаров проф. Иван Недялков,доц. Бернард Мунтян
Петър Славков СТАЙКОВ Критически философски анализ на икономическия материализъм Истмат редовна ИФ, с-я „Истмат” доц. Бернард Мунтян проф. Чавдар Кюранов,доц. Петър Митев
Станислав Атанасов ЯНЕВ Философските категории „съдържание и форма” в биохимията ФВЕ редовна ИФ, с-я „ФВЕ” доц. Стоян Николов проф. Илия Тасев,доц. Емануил Гачев
1981 Недялка Игнатова ВИДЕВА Своеобразие на нравствената ценност Етика редовна СУ, к-ра „Логика, етика и естетика” доц. Кирил Нешев проф. Любомир Драмалиев, доц. Васил Проданов
Иван Михайлов ВОДЕНИЧАРСКИ Свобода и военна дисциплина Истмат ВА, к-ра „Диамат и истмат” проф. Стойко Попов,проф. Ганчо Бонин
Валентин Кънев ВЪРБАНОВ Проблемата за човека в българската революционно-демократична мисъл История на философията свободна ИФ, с-я „История на философията” проф. Михаил Бъчваров проф. Тодор Вълов,доц. Диана Георгиева
Мирослав Йорданов ДЕНЧЕВ Нови евристики в инженерното проектиране (Философско-методологически анализ) ФВЕ редовна ИФ, с-я „ФВЕ” проф. Саркис Саркисян проф. Илия Тасев,доц. Георги Ненов
Нина Иванова ДИМИТРОВА Философско-психологическите възгледи на Спиридон Казанджиев История на философията редовна ИФ, с-я „История на философията” проф. Михаил Бъчваров проф. Минчо Драганов,доц. Слави Славов
Валери Костов ДИНЕВ Някои аспекти в определянето, същността и спецификата на категориите „структура” и „функция” и тяхното значение за биологията и медицината ФВЕ редовна проф. Гроздан Векилов проф. Иван Калайков,доц. Стоян Николов
Йордан Тодоров ЙОРДАНОВ Философски проблеми на формиране на воинската личност Истмат ВА, к-ра „Диамат и истмат”
Соня Апостолова КЪНЕВА Изкуство и политика (Критика на антимарксистките схващания за социалистическото изкуство) Естетика ЕЦФС проф. Исак Паси,доц. Ивайло Знеполски
Димитър Недялков НИКОЛОВ Социалната активност на личността при социализма Истмат ЕЦФС проф. Георги Йолов,доц. Кирил Нешев
Чавдар Кирилов ПАЛАВЕЕВ Информационен модел за евристично изследване на международни конфликти ФВЕ редовна ЦН проф. Азаря Поликаров проф. Ангел Тодоров,доц. Георги Стефанов
Любен Генчев ПОПОВ Структурно-функционален модел на науката ФВЕ ЦН проф. Иванка Апостолова,доц. Константин Господинов
Цанка Савова САВЧЕВА Проблеми на философията и естетиката в трудовете на Тодор Петров История на философията свободна ИФ, с-я „История на философията” проф. Михаил Бъчваров проф. Коста Андреев,доц. Борис Ценков
Мария Петкова СИМЕОНОВА Същност и система на идеологическите ценности Истмат редовна АОНСУ, к-ра „Диамат и истмат” доц. Димитър Георгиев проф. Стефан Ангелов,доц. Петко Ганчев
Ангел Стефанов СТЕФАНОВ Съответствие и несъизмеримост в процеса на физическото познание ФВЕ редовна ИФ, с-я „ФВЕ” доц. Георги Братоев проф. Азаря Поликаров,доц. Иванка Апостолова
Иванка Георгиева СТЪПОВА Художествената оценка Естетика редовна ИФ, с-я „Естетика” доц. Станка Симеонова проф. Тодор Чакъров,проф. Иван Славов
Мартин Матеев ТАБАКОВ Логическото обосноваване на категорията ефективна процедура Логика редовна ИФ, с-я „Логика” проф. Богдан Дянков проф. Светослав Славков,доц. Сава Петров
Стоян Крумов ТАСЕВ Същност, структура и типологизация на социалистическата личност Научен комунизъм редовна ЕЦФС проф. Гено Цонков проф. Стойко Попов,доц. Кирил Нешев
Ели Кирова ХАРИТЕВА Диалектика между химическата и социалната форма на движение на материята Истмат редовна АОНСУ, к-ра „Диамат и истмат” проф. Илия Тасев проф. Саркис Саркисян,доц. Неделчо Латев
Касим Мехмедов ЮНУЗОВ Формиране на социалистически бит на българските турци Истмат редовна АОНСУ, к-ра „Диамат и истмат” доц. Песах Песах проф. Цвета Василева,доц. Асен Карталов
Жана Димитрова ЯНЕВА Върху интерпретацията на семантическите понятия „смисъл” и „значение” Логика редовна ИФ, с-я „Логика” доц. Богдан Дянков проф. Ангел Бънков,доц. Анри Ешкенази
1980 Цочо Христов БОЯДЖИЕВ Основни тенденции в интерпретацията на Платоновото учение за идеите в съвременната немска историко-философска литература История на философията редовна СУ, к-ра „История на философията” проф. Ради Радев проф. Николай Ирибаджаков,доц. Кирил Делев
Кръстьо Лулчев ВАКАРЕЛОВ Равенството в езика на науката (Логико-методологически анализ) Логика редовна ИФ, с-я „Логика” доц. Борис Чендов проф. Светослав Славков,доц. Анри Ешкенази
Калоян Иванов ЙОВЧЕВ Проблеми на историческия материализъм в българската философска мисъл след 9 септември 1944 г. История на философията свободна ИФ, с-я „История на философията” проф. Тодор Вълов,доц. Слави Славов
Иван Борисов КАЦАРСКИ За природата на общото като категория на диалектиката (Опит за историческа конкретизация) Диамат редовна ИФ, с-я „Истмат” доц. Недялка Михова проф. Пейко Славов,доц. Бернард Мунтян
Момчил Марков МАРИНОВ Ролята на НТР за преодоляването на съществените различия между умствения и физическия труд Истмат редовна ЕЦФС проф. Ванко Ванков,доц. Илия Трифонов
Гено Илиев МАТЕЕВ Нравствени и политически аспекти на трудовата активност на производствения колектив Етика редовна АОНСУ, к-ра „Диамат и истмат” проф. Гено Цонков проф. Любомир Драмалиев, доц. Кирил Нешев
Румен Димитров МУДРОВ Критика на съвременния френски католически екзистенциализъм КСБФ редовна ИФ, с-я „Научен атеизъм” проф. Николай Мизов проф. Елит Николов,проф. Кръстьо Горанов
Тодор Ячов НАЙДЕНОВ Научно-техническата революция и личността при социализма Истмат свободна ЕЦФС проф. Тодор Вълов проф. Стойко Попов,доц. Стефан Венков
Вероника Благоева НИКОЛОВА Проблемът за човека в етиката на неотомизма Етика редовна СУ, к-ра „Логика, етика и естетика” проф. Любомир Драмалиев проф. Ради Радев,доц. Кирил Нешев
Любен Кирилов СИВИЛОВ Системното познание Диамат СУ, к-ра „Диамат и истмат” проф. Илия Тасев,доц. Аристотел Гаврилов
Розмари Константинова СТАТЕЛОВА Естрадата като социо-културно явление Естетика редовна ЕЦФС проф. Кръстьо Горанов д.ф.н. Иван Иванов,доц. Стоян Стоянов
Анани Борисов СТОЙНЕВ Елементи на религиозно-митологическите комплекси на прабългари и славяни История на философията редовна ИФ, с-я „История на философията” проф. Михаил Бъчваров д.ф.н. Коста Андреев,доц. Димитър Овчаров
Желязко Димитров СТОЯНОВ Обект и субект на познанието Диамат свободна
1979 Спас Боянов АЛЕКСАНДРОВ Философско-естетически проблеми на военно-естетическото възпитание Естетика свободна ВА, к-ра „Диамат и истмат”
Йорданка Колева БАРТОЛОВА Диалектика на идейността и естетичността при културно-масовата работа в етапа на изграждане на развито социалистическо общество Научен комунизъм редовна ЕЦФС доц. Велико Карачивиев проф. Кръстьо Горанов,доц. Станка Симеонова
Димитър Марков БОШНЯКОВ Философско-метдологически проблеми на социално-хигиенните аспекти на научната организация на труда Истмат СУ, к-ра „Диамат и истмат” проф. Е. Апостолов,проф. Георги Шингаров
Стефан Веселинов ГАЙТАНДЖИЕВ Проблемата за идеализациите Диамат редовна ИФ, с-я „Диамат” проф. Светослав Славков доц. Иванка Апостолова,доц. Богдан Дянков
Богданка Николаева ГЕОРГИЕВА Индивидуалното съзнание и неговото развитие при социализма Истмат редовна ИФ, с-я „Истмат” проф. Тодор Стойчев проф. Никола Трендафилов, проф. Николай Мизов
Асен Илич ДАВИДОВ Проблеми на типологичния подход към буржоазната философия КСБФ редовна СУ, к-ра „Диамат и истмат” проф. Гиргин Гиргинов проф. Добрин Спасов,доц. Митрю Янков
Белчо Бойчев ИВАНОВ Култура на управленската дейност Истмат редовна АОНСУ, к-ра „Диамат и истмат” проф. Гено Цонков проф. Марко Марков,доц. Иван Попов
Андрей Великов КАРАКИЧЕВ Проблемите на атеизма в творчеството на Димитър Благоев Научен атеизъм ЕЦФС проф. Минчо Драганов,доц. Коста Андреев
Радослав Йорданов КОЧЕВ Някои логико-методологически аспекти на теорията на „изкуствения интелект” ФВЕ свободна ИФ, с-я „ФВЕ” проф. Саркис Саркисян,доц. Богдан Дянков
Пенка Георгиева КРЪСТЕВА Генетичната програма и поведението на личността Истмат редовна СУ, к-ра „Логика, етика и естетика” проф. Васил Момов проф. Иван Калайков,доц. Неделчо Латев
Латьо Йорданов ЛАТЕВ Идеи и концепции в българската философска мисъл за теорията на историята на философията (Периодът между двете световни войни) История на философията редовна ИФ, с-я „История на философията” проф. Михаил Бъчваров проф. Стойко Попов,доц. Слави Славов
Мая Иванова НИКОЛОВА Някои проблеми на художественото възприемане – предмет на естетически анализ Естетика редовна СУ, к-ра „Логика, етика и естетика” проф. Атанас Стойков проф. Исак Паси,доц. Иван И. Стефанов
1978 Иван Желязков АРНАУДОВ Философско-методологически проблеми на войната и армията в теоретическото наследство на Карл Маркс Истмат редовна ВА, к-ра „Диамат и истмат”
Тодор Колев БЕРОВ Семиотически аспекти на художествения образ Естетика редовна ИФ, с-я „Естетика” проф. Елит Николов,доц. Богдан Дянков
Фанка Георгиева БОЙКОВА Хипотезата като форма на научното познание Диамат редовна ИФ, с-я „Диамат” проф. Петър Велчев проф. Панайот Гиндев,доц. Борис Чендов
Евтима Иванова ГАВРИЛОВА Взаимодействие между идеологията и социалната психика Истмат свободна проф. Стефан Цоневски,доц. Моис Семов
Веселин Желязков КОВАЧЕВ Към проблематиката на типология на физическите теории ФВЕ редовна ИФ, с-я „ФВЕ” проф. Азаря Поликаров проф. Саркис Саркисян,доц. Сава Петров
Фотин Георгиев МАРЧЕВ Проблеми на диалектическия материализъм в българската философска мисъл след 9 септември 1944 г. (Гносеологичес-ки аспекти) История на философията свободна ИФ, с-я „История на философията” проф. Михаил Бъчваров,проф. Петър Велчев
Илия Иванов МИТЕВ Критика на физическия идеализъм в САЩ КСБФ редовна ИФ, с-я „ФВЕ” проф. Азаря Поликаров проф. Добрин Спасов,доц. Иванка Апостолова
Александър Георгиев НЕЙКОВ Нравствена свобода и отговорност в социалното управление при социализма Истмат редовна АОНСУ, к-ра „Диамат и истмат” доц. Стоил Каратанчев проф. Стойко Попов,доц. Петко Ганчев
Халил Етемов РЕДЖЕБОВ Идеологията на Мустафа Кемал Ататюрк История на философията редовна ИФ, с-я „История на философията” проф. Петър Попов,доц. Стефан Векилов
Малина Йорданова СТЕФАНОВА Философско-естетическите възгледи на Чарлз Морис Естетика редовна ИФ, с-я „Естетика” проф. Стефан Василев проф. Добрин Спасов,доц. Атанас Атанасов
1977 Никола Асенов БОЖКОВ Научно-техническата и социалистическата революция Истмат редовна ИФ, с-я „Истмат” доц. Диньо Гърдев проф. Иван Калайков,доц. Цанко Цанков
Димитър Бонев БОНЕВ Диалектика на личността и обществото при социализма Истмат редовна АОНСУ, к-ра „Диамат и истмат” проф. Тодор Вълов проф. Панайот Гиндев,доц. Мита Дунчовска
Евлоги Блажев ДАНКОВ Ленинската теория за отражението и науките за Земята ФВЕ
Максим Лазаров ЗЕХИНДЖИЕВ Проблемът за човека в етиката на ирационализма Етика редовна ИССТ проф. Любомир Драмалиев д.ф.н. Иван Кирилов,доц. Кирил Нешев
Богомил Петров КАМБУРОВ Диалектика на идеология и обществена психика във въоръжената борба Истмат редовна ВА, к-ра „Диамат и истмат” проф. Георги Йолов проф. Тодор Вълов,доц. Димитър Бантутов
Милка Димитрова КОЛЕВА Философско-социологически аспекти в мирогледа на Александър Стамболийски История на философията свободна ИФ, с-я „История на философията” доц. Коста Андреев,доц. Слави Славов
Вангел Николов КУКОВ Относно преобразуването на историческото в логическо и някои теоретични проблеми на обучението Истмат свободна ИФ, с-я „Истмат” проф. Петър Велчев,доц. Атанас Маринов
Донка Иванова СЛАВОВА Гносеологическа същност на научното абстрахиране Диамат редовна ИФ, с-я „Диамат” проф. Гиргин Гиргинов проф. Панайот Гиндев,доц. Митрю Янков
Златко Николов СТОЯНОВ Проблемите на предмета, характера и задачите на философията във феноменологията на Едмунд Хусерл КСБФ свободна СУ, к-ра „История на философията” проф. Николай Ирибаджаков д.ф.н. Иван Кирилов,доц. Деян Павлов
Волга Тодорова СТОЯНОВА Исторически и теоретически аспекти на категорията добродетел Етика редовна СУ, к-ра „Логика, етика и естетика” доц. Любомир Драмалиев проф. Стефан Ангелов,доц. Кирил Нешев
1976 Александър Тодоров АНДОНОВ Необходимост и свобода Диамат свободна СУ, к-ра „Диамат и истмат” проф. Асен Кътов ,доц. Илия Тасев
Златко Банушев ДЕМИРЕВ Социалните различия в структурата на работническата класа в етапа на изграждане на развито социалистическо общество и тяхното преодоляване Истмат свободна
Александър Маринов ИВАНОВ Мотивационна структура и мотивация на научната дейност Диамат редовна ИФ, с-я „ФВЕ” проф. Никола Стефанов проф. Тодор Вълов,доц. Костадинка Симеонова
Михаил Ангелов ИГОВ Философско-методологически основи на схващането на Томас Кун за развитието на науката ФВЕ редовна ИФ, с-я „ФВЕ” проф. Азаря Поликаров проф. Михаил Бъчваров,доц. Георги Братоев
Атанас Илиев ИНДЖОВ Гносеологичен анализ на диагностичния процес ФВЕ редовна ИФ, с-я „ФВЕ” проф. Иван Калайков проф. Гиргин Гиргинов,доц. Цветан Кардашев
Магдалена Георгиева КУЗМАНОВА Философски и психологически проблеми на преодоляването на религията Научен атеизъм редовна ИФ, с-я „Научен атеизъм” проф. Николай Мизов проф. Тодор Вълов,доц. Кръстьо Димитров
Елизабет КШЪЖАНОВСКА Философско-методологически аспекти на творческото мислене Диамат редовна СУ, к-ра „Диамат и истмат” проф. Гиргин Гиргинов проф. Стефан Цоневски,доц. Илия Тасев
Витан Стефанов МИТЕВ Науковедски аспекти на прехода към интензивна наука ФВЕ редовна ЦН
Христо Илиев МИТРОВСКИ Логико-гносеологическа характеристика на стила на мисленето в теоретичното природознание ФВЕ свободна СУ, к-ра „Диамат и истмат” проф. Светослав Славков,доц. Иванка Апостолова
Владимир Николов НЕСТОРОВ Култура и мода Естетика ИССТ проф. Атанас Стойков,проф. Атанас Натев
Емилия Илиева ПЕТРОВА Потребности и интереси в обществото Истмат редовна ИФ, с-я „Истмат”
Слав Тодоров СЛАВОВ Социалната микросреда и нейната роля за формирането на личността при социализма Истмат редовна АОНСУ, к-ра „Диамат и истмат” доц. Вера Михайлова проф. Стефан Ангелов,доц. Стойко Попов
Ангелина Стефанова СОТИРОВА Философско-методологически въпроси на международното публично право Истмат АОНСУ, к-ра „Диамат и истмат” проф. Панайот Гиндев,доц. Янко Векилов
Иван Софрониев СТЕФАНОВ Трансценденталната диалектика в теоретическата философия на Кант История на философията свободна СУ, к-ра „История на философията” проф. Ангел Бънков,доц. Елена Панова
Любомир Илиев ХРИСТОВ Личност и социална структура (Към критиката на есхатологическата философска антропология) КСБФ АОНСУ, к-ра „Диамат и истмат” проф. Тодор Вълов,доц. Деян Павлов
Искра Кирилова ЦОНЕВА Лудвиг Витгенщайн и неопозитивизмът КСБФ свободна СУ, к-ра „История на философията” проф. Николай Ирибаджаков проф. Ангел Бънков,доц. Елена Панова
Филип Николов ЧУРЕНЕВ Същност и особености на исляма сред българите в Родопите Научен атеизъм редовна ИФ, с-я „Научен атеизъм” проф. Николай Мизов проф. Тодор Стойчев,доц. Коста Андреев
1975 Христо Дичев ГЕОРГИЕВ Надстройка и субект на социалното управление Истмат свободна проф. Тодор Вълов,доц. Кирил Нешев
Иван Петров КАЛЧЕВ Философските и социално-историческите възгледи на Жан-Пол Сартр КСБФ редовна СУ, к-ра „Истрия на философията” проф. Николай Ирибаджаков проф. Кирил Василев,доц. Елит Николов
Леон Витали ЛЕВИ Лъжата – някои етически, естетически и съдебно-психологически аспекти Етика СУ, к-ра „Логика, етика и естетика” проф. Ангел Бънков,доц. Минчо Драганов
Любен Асенов МАРИНОВ Наукознание и терминология ФВЕ ИФ, с-я „ФВЕ” проф. Никола Стефанов,доц. Богдан Дянков
Васил Костадинов ПРОДАНОВ Антиномията познание – ценност в съвременната буржоазна етика Етика АОНСУ доц. Любомир Драмалиев проф. Добрин Спасов,доц. Деян Павлов
Станка Христова ПРОДАНОВА Оценъчни критерии и нравствено поведение Етика редовна ИФ, с-я „Етика” проф. Стефан Ангелов проф. Стоян Михайлов,доц. Васил Момов
Чавдар Вълков РАДИНСКИ Обективното и субективното във военната дисциплина Истмат свободна ВА, к-ра „Диамат и истмат” проф. Стефан Ангелов проф. Кирил Василев,доц. Ганчо Бонин
Андрей Василиевич ФЕДОТОВ Идеологически диверсии на империализма против НРБ КСБФ редовна АОНСУ, к-ра „Диамат и истмат” проф. Панайот Гиндев проф. Стефан Ангелов,доц. Деян Павлов
1974 Желю Митев ЖЕЛЕВ Възможност, действителност, необходимост Диамат СУ, к-ра „Диамат и истмат” проф. Добрин Спасов,доц. Иванка Апостолова
Николай Георгиев ЙОРДАНОВ Буржоазната пропаганда – теория и практика КСБФ свободна
Тоньо Динчев КИСЬОВ Специфика на всекидневното съзнание Истмат редовна ИФ, с-я „Истмат”
Стойчо Георгиев СТОЙЧЕВ НТР и нейното отражение върху базата и надстройката на социалистическото общество Истмат свободна проф. Гено Цонков,доц. Бернард Мунтян
Гроздан Марков ТАНЕВ Някои философско-методологически проблеми на управлението на идеологическия процес Истмат редовна ИФ, с-я „Истмат” проф. Марко Марков проф. Панайот Гиндев,доц. Диньо Гърдев
Красимира Петкова ШОПОВА Политика и философия. Критика на ревизионистическите концепции за отношението между политика и философия Научен комунизъм ИССТ доц. Деян Павлов проф. Владимир Захариев,доц. Стойко Попов
1973 Диана Георгиева ВЕЛЧЕВА Проблемата за истината в марксистко-ленинската философска мисъл в България История на философията свободна ИФ, с-я „История на философията”
Иван Стефанов ГАНЕВ Проблеми на системата на диалектико-логическите категории Логика редовна СУ, к-ра „Диамат и истмат” проф. Ангел Бънков проф. Добрин Спасов,доц. Илия Тасев
Александър Якимов ДЕЙКОВ Метод за построяване система на логическите формализирани езици Логика редовна СУ, к-та „Логика, етика и естетика” проф. Ангел Бънков проф. Добрин Спасов,доц. Борис Чендов
Генчо Иванов ДОНЧЕВ Философията на Хегел през периода 1801-1807 г. История на философията свободна ИФ, с-я „История на философията” проф. Петър Попов,доц. Слави Боянов
Георги Мичев ИВАНОВ Естетическият вкус Естетика редовна СУ, к-та „Логика, етика и естетика” проф. Исак Паси проф. Кръстьо Горанов,доц. Димитър Аврамов
Димитър Иванов ИВАНОВ Нормативни системи в управлението на научната дейност Диамат редовна ЦН проф. Никола Стефанов проф. Тодор Вълов,доц. Стефан Качаунов
Любомир Колев ИВАНОВ За някои предимно гносеологически аспекти на взаимоотношението между философията и семиотиката Диамат свободна СУ, к-ра „Диамат и истмат” проф. Гиргин Гиргинов проф. Стефан Цоневски,проф. Добрин Спасов
Стойчо Дойчинов ЙОТОВ Проблемата за човека в протестантската теология у нас Научен атеизъм редовна ИФ, с-я „Научен атеизъм” проф. Тодор Стойчев проф. Николай Мизов,доц. Панчо Русев
Асен Тодоров КОЖАРОВ Монизъм и плурализъм в идеологията и политиката Истмат ИССТ
Атанас Желязков МАРЗАНОВ Същност, причини и проявления на субективизма Истмат свободна проф. Никола Стефанов,проф. Петър Велчев
Марин Георгиев МИНКОВСКИ Критика на антикомунизма на Раймон Арон КСБФ редовна ИФ, с-я „История на философията” доц. Деян Павлов проф. Петър Попов,доц. Кирил Делев
Кирил Нешев МИХАЙЛОВ Основни проблеми на моралната цел (Исторически и теоретически аспекти) Етика редовна СУ, к-ра „Логика, етика и естетика”
Елиа Песах ПЕСАХ Взаимоотношение между категориите унищожение, преобразуване и усъвършенстване в светлината на една класификация (на формите на скока) Диамат свободна АОНСУ, к-ра „Диамат и истмат” проф. Гиргин Гиргинов,проф. Асен Кътов
Тотка Георгиева СТОЯНОВА За същността и ролята на субективния фактор в общественото развитие Истмат свободна СУ, к-ра „Диамат и истмат”
Тодор Димитров ТОДОРОВ Обществено и индивидуално съзнание (същност, структура, формиране и взаимодействие) Истмат редовна СУ, к-ра „Диамат и истмат” проф. Кирил Василев проф. Гиргин Гиргинов,доц. Васил Иванов
Роман Георгиев ХАРИЗАНОВ Диалектиката и единното изследване на живия свят ФВЕ ИФ, с-я „ФВЕ” проф. Асен Кътов,доц. Петър Велчев
1972 Димитър Петров БАНТУТОВ Някои методологически проблеми на творчеството във въоръжената борба Истмат свободна ВА, к-ра „Диамат и истмат”
Лука Димитров ВАЙСИЛОВ Исихасткото движение в България през втората половина на ХIV век История на философията свободна ИФ, с-я „История на философията” проф. Михаил Бъчваров,доц. Николай Мизов
Богомил Николаев ГЕШЕВ Проблемата за субективните предпоставки на религията във философията на Лудвиг Фойербах История на философията свободна проф. Михаил Бъчваров,проф. Тодор Стойчев
Константин Георгиев ГОСПОДИНОВ Научните колективи Истмат свободна ЦН
Паньо Иванов ДАНЕВ Морал и политика в социалистическото общество Етика редовна ИФ, с-я „Етика” проф. Стефан Ангелов проф. Гено Цонков,доц. Николай Мизов
Здравко Тошев ДУНОВ Истина и научно творчество. Към въпроса за творческата природа на познавателния процес Диамат редовна ИФ, с-я „Диамат” проф. Гиргин Гиргинов проф. Михаил Бъчваров,проф. Петър Велчев
Петър Цветанов ИВАНОВ Диалектика на обективи условия и субективен фактор във въоръжената борба Истмат свободна проф. Никола Стефанов проф. Панайот Гиндев,доц. Атанас Маринов
Христо Тонев МАТЕВ Диалектика на обществено и индивидуално съзнание и тяхното проявление в мирновременната подготовка на армията Истмат редовна АОНСУ проф. Гено Цонков проф. Стефан Ангелов,доц. Тодор Лилков
Джуро Николе МИЛОНИЧ Идеологията на Васо Пелагич История на философията ИФ, с-я „История на философията” проф. Панайот Гиндевдоц. Деян Павлов
Петър-Емил Иванов МИТЕВ Аспекти на марксическата теория за прогреса История на философията свободна СУ, к-ра „История на философията” проф. Николай Ирибаджаков, проф. Кирил Василев
Никола Найденов НИКОЛОВ Относно общественото битие и характера на надстроечната практика Истмат свободна проф. Асен Кътов,проф. Тодор Вълов
Андрей Николов ПАТЕРИНСКИ Комуникации в науката Диамат ЦН проф. Никола Стефанов,проф. Михаил Бъчваров
Божидар Борисов ПЕЙЧЕВ Католическият схоластицизъм в историята на българската философска мисъл – ХVIII век История на философията редовна ИФ, с-я „История на философията” проф. Емил Георгиев проф. Ангел Бънков,проф. Михаил Бъчваров
Димитър Петров СТАНКОВ Нравствени норми и поведение при социализма Етика редовна ИФ, с-я „Етика” проф. Стефан Ангелов проф. Никола Стефанов,доц. Николай Мизов
Васил Андреев СУБАШКИ Ремкеанската гносеология в България и борбата против нея История на философията редовна ИФ, с-я „История на философията” проф. Райчо Караколов проф. Михаил Бъчваров,доц. Коста Андреев
Елена Александрова ХРИСТОВА За категориите явление и същност Диамат свободна
1971 Ганчо Монев БОНИН Личност и воински дълг Етика редовна ВА, к-ра „Диамат и истмат” проф. Стефан Ангелов проф. Гено Цонков,доц. Янко Янчев
Стефан Атанасов ВАСИЛЕВ Анализ на философските категории съдържание и форма Диамат свободна ИФ, с-я „Диамат” проф. Панайот Гиндев,доц. Илия Тасев
Петко Димитров ГАНЧЕВ Философско-методологически проблеми на социалното прогнозиране Истмат редовна ИФ, с-я „Истмат” проф. Тодор Вълов проф. Панайот Гиндев,проф. Никола Стефанов
Мариета Маноах ИСАКОВА Етически проблеми на медицинската наука и практика Етика СУ, к-ра „Логика, етика и естетика” проф. Стоян Михайлов,доц. Емил Шурулинков
Асен Стойков МЛАДЕНОВ Грешките при индуктивното умозаключение и доказателство Логика свободна ИФ, с-я „Диамат и логика” проф. Добрин Спасов,проф. Никола Бербатов
Кунка Димитрова НЕНКОВА Структура и функции на социалистическия морал и техните взаимоотношения Етика редовна АОНСУ, к-ра „Диамат и истмат” проф. Гено Цонков проф. Стефан Ангелов,проф. Никола Стефанов
Зинети Мустафова НУРИЕВА Преодоляването на ислямския мироглед от туркинята в социалистическа България Научен атеизъм редовна ИФ, с-я „Научен атеизъм”
Петър Цветков ПЕТРОВ Специфика на религиозното отражение Научен атеизъм ИФ, с-я „Научен атеизъм” проф. Тодор Стойчев,проф. Иван Калайков
Иван Йорданов СЛАВОВ Аспекти на Марксовото естетическо наследство Естетика свободна СУ, к-ра „Логика, етика и естетика” проф. Кирил Василев,проф. Атанас Стойков
Ангел Николов СТАВРЕВ Категориите „съдържание” и „форма” и тяхното методологическо значение за въоръжената борба Диамат редовна проф. Асен Кътов проф. Гиргин Гиргинов,доц. Атанас Маринов
Борис Димов СТАВРОВ Ремкеанското обществознание в България между двете световни войни История на философията редовна доц. Велико Карачивиев проф. Ангел Бънков,проф. Михаил Бъчваров
1970 Васил Станчев ВИЧЕВ Нравствени социалнопсихологически аспекти на критиката при социализма Етика свободна проф. Стефан Стефанов,доц. Костадин Байчински
Йото Влахов ДАКОВ Комунистическият морал и боеспособността на БНА Етика проф. Гено Цонков,доц. Стефан Ангелов
Атанасиос Кирияку ЗАХОС Философско-социологическите възгледи на Панайотис Канелопулос История на философията редовна ИФ, с-я „История на философията” доц. Михаил Бъчваров проф. Райчо Караколов,проф. Панайот Гиндев
Любомир Димитров КАВАЛДЖИЕВ Философската проблема за целостността и някои нейни аспекти в музикалното изкуство Естетика редовна ИФ, с-я „Естетика” доц. Стоян Стоянов проф. Стефан Василев,доц. Арсени Лечев
Мария Райчева КИРКОВА Диалектика на биологичните и небиологичните микро- и макроструктури в организма ФВЕ
Кънчо Динев КЪНЕВ Най-старото учение за битието и неговото познание (За философските възгледи на древноиндийския мъдрец Удалака Аруни) История на философията свободна ИФ, с-я „История на философията” проф. Панайот Гиндев,доц. Михаил Бъчваров
Недялко Иванов МЕРДЖАНОВ Елементарните индуктивни методи в съвременната логика Логика редовна СУ, к-ра „Логика, етика и естетика” проф. Ангел Бънков проф. Никола Стефанов,доц. Добрин Спасов
Юлиян Ангелов МИНКОВ Философско-гносеологическата проблема за обосноваването на индукцията Логика задочна ИФ, с-я „Диамат и логика” проф. Ангел Бънков проф. Гиргин Гиргинов,доц. Добрин Спасов
Слави Димитров СЛАВОВ Към въпроса за ленинския етап в развитието на марксичес-ката философска мисъл в България (От края на 20-те години до 09.09.1944 г.) История на философията редовна ИФ, с-я „История на философията” проф. Райчо Караколов проф. Ангел Бънков,доц. Грозю Грозев
Иван Петров СЛАНИКОВ Същност и структура на религиозната психика Научен атеизъм редовна ИФ, с-я „Научен атеизъм” доц. Николай Мизов проф. Кирил Василев,проф. Иван Калайков
Тодор Христов ЧАКЪРОВ Някои социалнопсихологически аспекти на художественото възприятие Естетика свободна СУ, к-ра „Логика, етика и естетика” проф. Кръстьо Горанов,доц. Исак Паси
1969 Лилян Борисов ГАНЧЕВ Физиологическата основа на съзнанието Диамат свободна
Динко Радев ГОСПОДИНОВ Гносеологически и логически въпроси на социалното познание Истмат редовна ИФ, с-я „Истмат” проф. Панайот Гиндев проф. Гиргин Гиргинов,доц. Никола Стефанов
Мария Георгиева ДИМИТРОВА Ролята на въображението за художественото творчество Естетика редовна ИФ, с-я „Естетика”
Алла Степанова КАРДАШЕВА Философски анализ на понятията „вътрешно-външно” в биологията и медицината ФВЕ ИФ, с-я „ФВЕ”
Деян Павлов КРЕЦУЛ Идейната нищета на антикомунизма КСБФ ИФ, с-я „История на философията”
Недялка Николова МИХОВА Необходимост и случайност (Категориите необходимост и случайност в системата на диалектическите категории) Диамат свободна ИФ, с-я „Диамат и логика” проф. Ангел Бънков,доц. Стойко Попов
Георги Лазаров НАУМОВ Методологически въпроси на изследване на престъпността при социализма Истмат редовна ИФ, с-я „Истмат” проф. Гено Цонков проф. Никола Манчев,доц. Стойко Попов
Любен Янев НИКОЛОВ Обективната природа на логическото отрицание Логика редовна СУ, к-ра „Диамат и истмат” проф. Ангел Бънков проф. Гроздан Векилов,доц. Добрин Спасов
Саркис Доник САРКИСЯН Относно определението и обяснението на категорията „свойство” Диамат свободна ИФ, с-я „Диамат и логика” проф. Гиргин Гиргинов,доц. Кирил Томов
Стоян Христов ЦАНКОВ Проблемът за усъвършенстването като форма на развитието Диамат редовна АОНСУ, к-ра „Диамат и истмат” проф. Гено Цонков проф. Гиргин Гиргинов,доц. Никола Стефанов
Цанко Василев ЦАНКОВ Относно качествените изменения в обществото в светлината на структурния подход Истмат свободна ИФ, с-я „Истмат” проф. Панайот Гиндев,доц. Стойко Попов
1968 Васил Иванов ВАСИЛЕВ Социална структура на работническата класа в България Истмат свободна СУ, к-ра „Диамат и истмат”
Диньо Стоянов ГЪРДЕВ Опит за структурен анализ на общественото съзнание Истмат редовна ИФ, с-я „Истмат”
Димитър Христов ДИЛОВ Относно формите на движение в неорганичната материя Диамат редовна ИФ, с-я „Диамат и логика”
Македония Коцева КОЛАРОВА За свободата и щастието Етика свободна проф. Кирил Василев,доц. Стефан Ангелов
Борис Димитров МИХАЛКОВ Идейно-естетически принципи на героичното Естетика свободна
Тодор Георгиев ПОИБРЕНСКИ Съвременната епоха и разпадането на колониализма Научен комунизъм свободна проф. Никола Кондарев,доц. Стоян Михайлов
Костадинка Иванова СИМЕОНОВА Проблемът за умозаключението в диалектическата логика Логика редовна ИФ, с-я „Диамат и логика” проф. Ангел Бънков проф. Гиргин Гиргинов,проф. Стефан Цоневски
Стефан Ангелов СТОИЛКОВ Въздействието на световната социалистическа система върху развитието на основното противоречие на социализма в България Научен комунизъм свободна
Костадин Костадинов ТОДОРОВ Общочовешкото и класовото в морала Етика
Митрю Недев ЯНКОВ Информация и отражение Диамат свободна ИФ, с-я „Диамат и логика” проф. Стефан Цоневски,доц. Кирил Томов
1967 Коста Атанасов АНДРЕЕВ Неокантианството в България в края на ХIХ век и началото на ХХ век и критиката на Димитър Благоев против него История на философията свободна ИФ, с-я „История на философията”
Илия Трифонов ГЕОРГИЕВ Наука и терминология Диамат свободна
Любомир Кирилов ДРАМАЛИЕВ Комунистическата нравственост и нейната роля в теорията и практиката на „тесния социализъм” Етика свободна СУ, к-ра „Логика, етика и естетика”
Орлин Тихомиров ЗАГОРОВ Социална и етнокултурна интеграция (приобщаване) в България Истмат свободна
Цано Тодоров ИГНЕВ Увод в проблемите на художествения прогрес Естетика свободна
Асен Асенов КАРТАЛОВ Диалектика на материалните и моралните стимули за труд Истмат свободна ПУ, к-ра „Диамат и истмат”
Константин Христов КОСТОВ Проблемът за импликацията в системата на съвременната формална логика Логика свободна ИФ, с-я „Диамат и логика”
Васил Митев МОМОВ Нравствената норма и нейната реализация Етика редовна ИФ, с-я „Истмат”
Драгомир Лазаров ПОБОРНИКОВ Към въпроса за причините на капиталистическите отживелици в отношението към труда в периода на изграждане на развито социалистическо общество в нашата страна Научен комунизъм свободна ПУ, к-ра „Диамат и истмат”
Стою Гочев СТОЕВ Борбата с фройдизма в България История на философията свободна ИФ, с-я „История на философията”
1966 Александър Методиев АТАНАСОВ Развитие на ленинските естетически принципи в българската литература след 1956 г. Естетика редовна ВПШ, к-ра „Диамат и истмат”
Иван Стефанов ИВАНОВ Естетически проблеми на киното Естетика
Неделчо Митев ЛАТЕВ Наследственост и нейната изменчивост в светлината на философията ФВЕ ВПШ, к-ра „Диамат и истмат”
Соломон Йосиф ЛЕВИ Социалната философия на Хосе Ортега-и-Гасет КСБФ свободна ВПШ, к-ра „Диамат и истмат”
1965 Васил Андреев КОЕВ Особености на естетичното като обективно качество и като образ Естетика свободна ИФ, с-я „Истмат”
Нарцис Иванов ПОПОВ Изменение и развитие на понятието Диамат свободна ИФ, с-я „Диамат и логика”
Надежда Иванова ПРАСКОВА По въпроса за необходимостта и случайността в биологията и в живата природа ФВЕ свободна проф. Гиргин Гиргинов проф. Петър Димитров,доц. Гроздан Векилов
Илия Николов ТАСЕВ Същност, диалектика и познание на единичното и общото Диамат свободна СУ, к-ра „Диамат и истмат”
Нисим Мойсей ЯХИЕЛ Градът и селото като социологически структури и тяхното взаимоотношение при социализма Истмат свободна ИФ, с-я „Истмат”
1964 Радослав Благоев ЗАРЕВ Ролята на науката за изграждането на социалистическото общество в България Истмат свободна
Николай Михайлов МИЗОВ Приспособяване, модернизация и преодоляване на исляма в България Научен атеизъм свободна ИФ, с-я „Научен атеизъм”
Панчо Русев ПАНЕВ Възникване и развитие на теорията на отражението в домарксовата философия История на философията свободна ИФ, с-я „История на философията” проф. Азаря Поликаров,доц. Грозю Грозев
Моис Исак СЕМОВ Причини за съществуването на остатъците от буржоазния морал в нашата страна Етика свободна СУ, к-ра „Логика, етика и естетика”
1963 Мита Цветкова ДУНЧОВСКА Характер и особености на разрешаването на противоречието между производителните сили и производствените отношения в периода на разгърнато строителство на социализма в НР България Научен комунизъм свободна ВПШ, к-ра „Диамат и истмат”
Тодорка Кънчева ДЪЧЕВА Физическата култура като обществено явление Истмат свободна
Богдан Димитров ДЯНКОВ Към въпроса за предмета на математическата логика. Философско-методологическо изследване Логика редовна ИФ, с-я „Диамат и логика” проф. Азаря Поликаров проф. Борис Петканчин,проф. Ангел Бънков
Анри Ели ЕШКЕНАЗИ Проблемата за парадоксите във формалната логика Логика свободна ИФ, с-я „Диамат и логика”
Владимир Архангелов ЦОНЕВ За философско-методологическата основа на проучванията върху растежа и устойчивостта на чистите горски видове ФВЕ свободна ИФ, с-я „Диамат и логика”
Янко Йорданов ЯНЧЕВ Доверието като етическа категория Етика свободна
1962 Георги Недялков БРАТОЕВ Върху интерпретацията на квантовата механика ФВЕ редовна ИФ, с-я „Диамат и логика” проф. Азаря Поликаров проф. Стоян Христов,доц. Добрин Спасов
Сава Димитров ПЕТРОВ Върху категориите обективно и субективно Диамат редовна ИФ, с-я „Диамат илогика”
Джемшид Сайар ХЮСЕИОНОГЛУ Философските и обществено-политическите възгледи на Ахмед Кесрави Тебризи История на философията редовна ИФ, с-я „История на философията”
1961 Михаил Димитров БЪЧВАРОВ Мирогледът на д-р Петър Берон История на философията свободна ИФ, с-я „История на философията”
Стоян Владимиров НИКОЛОВ Съдържание и форма на биологичните процеси ФВЕ редовна ИФ, с-я „Диамат и логика”
Елена Александрова ПАНОВА Гносеологическият смисъл на основния принцип в Хегеловата философия (Тъждество на битие и мислене) История на философията свободна СУ, к-ра „История на философията”
Михаил Петков СТОИЛОВ За спецификата на биологическото отражение ФВЕ редовна ВПШ, к-ра „Диамат и истмат”
1960 Стоян Мирчев МИХАЙЛОВ Ликвидиране на противоположността и перспективите за преодоляване на съществената разлика между умствения и физическия труд Истмат редовна ИФ, с-я „Истмат” доц. Живко Ошавков проф. Райчо Караколов,доц. Тодор Вълов
Елит Иванов НИКОЛОВ Изкуството и естетическите възгледи Естетика свободна СУ, к-ра „Психология, логика и етика” проф. Александър Обретенов,проф. Атанас Илиев
Борис Ценков ПЕТКОВ Философските и естетическите възгледи на Станиславски Естетика редовна доц. Коста Ватралов проф. Атанас Илиев,доц. Стефан Каракостов
Стойко Колев ПОПОВ Проблемата за причинността Истмат свободна ИФ, с-я „Истмат”
Тодор Георгиев СТОЙЧЕВ Социализъм и религия Научен атеизъм свободна СУ, к-ра „Диамат и истмат”
Иван Владимиров ЩИПСКИ Материална заинтересованост на селячеството у нас и нашето социално развитие Истмат свободна
1959 Петър Иванов ВЕЛЧЕВ Преодоляване на противоречията между града и селото Истмат свободна ИФ, с-я „Истмат”
Иван Кирилов ИВАНОВСКИ Творческото приложение на марксисткия диалектически метод от Георги Димитров История на философията редовна СУ, к-ра „История на философията” проф. Сава Гановски проф. Радослав Янчев,доц. Грозю Грозев
Иван Димитров КАЛАЙКОВ Марксистката концепция за развитието и Павловското учение за условните рефлекси ФВЕ свободна проф. Иван Панчев проф. Тошо Гоцев,доц. Светослав Славков
Исак Соломон ПАСИ Трагичното Естетика свободна СУ, к-ра „Логика, етика и естетика”
Ради Димитров РАДЕВ Материалистически положения в гносеологията на Аристотел История на философията редовна СУ, к-ра „История на философията”
Станка Димова СИМЕОНОВА Изкуството – могъщо оръжие в борбата на БКП за социализъм Естетика редовна ВПШ, к-ра „Диамат и истмат” проф. Райчо Караколов проф. Атанас Илиев,доц. Гиргин Гиргинов
Никола Костадинов СТЕФАНОВ Относно спецификата на историческото познание Истмат свободна ИФ, с-я „Истмат” доц. Живко Ошавков проф. Веселин Хаджиниколов,проф. Панайот Гиндев
1958 Атанас Маринов АТАНАСОВ Някои особености при изграждане на икономическата база на социализма в НР България Истмат свободна
Вера Георгиева МИХАЙЛОВА Въпросите на марксическата теория на познанието в трудовете на Димитър Благоев Диамат свободна ВПШ, к-ра „Диамат и истмат”
Пейко Иванов СЛАВОВ Ролята на държавата за създаването и укрепването на социалистическата собственост в НРБ Истмат редовна ВПШ, к-ра „Диамат и истмат”
Никола Ангелов ФИЛЧЕВ Основни въпроси на борбата на БКП на идеологическия фронт през преходния период от капитализма към социализма Научен комунизъм редовна ВПШ, к-ра „Диамат и истмат”
Мария Цветкова ЦОНЕВА Противоречията между работническата класа и селяните и пътищата за тяхното преодоляване в преходния период от капитализма към социализма в нашата страна Научен комунизъм свободна
1957 Марко Марков ВАНКОВ Социално-класовите изменения в НР България Истмат свободна СУ, к-ра „Диамат и истмат”
Стефан Василев ВАСИЛЕВ Към въпроса за отношението между съдържание и форма в изкуството във връзка с естетическите възгледи на Тодор Павлов Естетика свободна СУ, к-ра „Диамат и истмат” проф. Пантелей Зарев,проф. Панайот Гиндев
Цвета Василева МЕТОДИЕВА Диалектика на производителните сили и производствените отношения у нас Истмат свободна ВПШ, к-ра „Диамат и истмат”
1956 Никола Димитров БЕРБАТОВ Философските възгледи на проф. Асен Златаров История на философията свободна СУ, к-ра „История на философията”
Михо Пенев ВЕЛИКОВ Критика възгледите на буржоазната философия у нас по въпросите на логиката Логика свободна СУ, к-ра „Психология, логика, етика” проф. Ангел Бънков проф. Асен Киселинчев,проф. Атанас Илиев
Панайот Атанасов ГИНДЕВ Основни закономерности на нашата народнодемократична революция Истмат свободна СУ, к-ра „Диамат и истмат”
Добрин Спасов ИЛИЕВ Основни проблеми на материалистическата логика Логика свободна СУ, к-ра „Психология, логика, етика” проф. Ангел Бънков проф. Атанас Илиев,доц. Азаря Поликаров
Асен Игнатов КЪТОВ Развитието на живата природа като единство и борба на противоположностите Диамат редовна ВПШ, к-ра „Диамат и истмат” доц. Гиргин Гиргинов проф. Райна Георгиева,доц. Коста Ватралов
1955 Иванка Василева АПОСТОЛОВА Стахановското движение и новото отношение към труда Истмат редовна СУ, к-ра „Диамат и истмат”
Кирил Антонов ДЕЛЕВ Неореализмът във Великобритания – идеологическо оръжие на империалистическата реакция КСБФ редовна СУ, к-ра „История на философията”
Кирил Стоев КАРАДЖОВ Съюзът на работническата класа и селяните – основа на народнодемократическия строй в България Истмат редовна СУ, к-ра „Диамат и истмат”
Бернард Якоб МУНТЯН Към въпроса за материята и движението Диамат свободна СУ, к-ра „Диамат и истмат”
Атанас Василев НАТЕВ За марксистко-ленинска преоценка на художественото наследство (По някои методологически въпроси на литературната критика и изкуствознание) Естетика редовна СУ, к-ра „Диамат и истмат”
Парашкева Христова ПЕТРОВА Против биологизма в българското буржоазно естествознание КСБФ редовна ИФ, с-я „Диамат и логика”
Азаря Призенти ПОЛИКАРОВ За безкрайното съществуване на вселената ФВЕ свободна ИФ, с-я „Диамат и логика”
1953 Люба КУМБИЛИЕВА Литературно-естетическите възгледи на Димитър Благоев Естетика редовна СУ, к-ра „Диамат и истмат” проф. П. Зарев, доц. Ж. Ошавков