Защитени дисертации

Доктор и доктор на науките (в чужбина)

РЕГИСТЪР

на защитените дисертации по философия от българи в чужбина

Година Вид И м е н а Т е м а Страна/Институция
2012 д-р Ива БорисоваМАНОВА Културният проект на Кръстьо Пейкич (1666-1730): духовно средство за разпространение на католицизма в Източна Европа през ХVIII век Италия, Университет на Падуа
2010 д-р Смилен ИвановМАРКОВ Метафизичният синтез на свети Йоан Дамаскин – исторически взаимозвръзки и структурни трансформации Германия, Кьолнски университет
2007 д-р Десислав ВЪЛКАНОВ Познание и свобода (Студии върху философията на немския идеализъм) Белгия, Лувенски университет
2006 д-р Емил Ангелов ГРИГОРОВ Драмата на cogito: една съвременна версия. Изследване върху философията на Мераб Мамардашвили Канада, Университет Лавал – гр. Квебек
д-р Жулиета Ангелова ВЕЛИЧКОВА-БОРИН Франция,
2005 д-р Росен ЙордановРУСЕВ Познаващият субект: безтелесен, безсъзнателен и деконструиран – генеалогия на неговата сигнификация САЩ, New School for Social Research
2000 д-р Кристиан Кръстинов БАНКОВ Интелектуално усилие и лингвистична работа. Семиотични и херменевтични аспекти на философията на Бергсон Финландия, Хелзинкски университет
д-р Боян Ивайлов ЗНЕПОЛСКИ Модерната херменевтика – философия на съзнанието и философия на комуникацията Франция, Висше училище за социални науки
1998 д-р Рупен Оханес КРИКОРЯН Павликянството – историко-философски анализ Армения, Еревански университет
1996 д-р Стефан Георгиев ПОПОВ Витгенщайн и аналитика на мистичното САЩ, New School for Social Research
1993 к.ф.н. Янко ХристовБИЦИН Русия,
д-р Миглена НИКОЛЧИНА Смисъл и майцеубийство: прочит на Улф през Кръстева Канада, Университет на Западно Онтарио
д-р Спас МетодиевСПАСОВ Телеологичното обяснение на живота у Жак Моно и Франсоа Жакоб Канада, Монреалски университет
1992 к.ф.н. Иван ИлиевКАМБУРОВ Философия адвайта-веданта в доксографските паметници СССР, Институт по философия при АН СССР
д-р Марин Стефанов МАРИНОВ Критически прочит на свързващата познавателна архитектура Канада, Университет на Западно Онтарио
к.ф.н. Иван ВасилевХРИСТОВ Традицията на гръцкия шестоднев и нейното историко-философско значение СССР, ЛГУ „Андрей Жданов”
1991 к.ф.н. Радко СтоиловШОПОВ Полисемантическа природа на художествения текст СССР, АОН при ЦК на КПСС
1990 д.ф.н. Пламен Иванов ГРАДИНАРОВ Философията на индийския атомизъм СССР, Институт по философия при АН СССР
к.ф.н. Васил ДончевКОЛЕВ Ролята на материалистическата диалектика за преодолява-нето на метафизическите форми на мислене в марксистката философия СССР, АОН при ЦК на КПСС
1989 к.ф.н. Юлияна Златкова ЕНЕВА Особености на развитието на духовния облик на съвремен-ната младеж: философски анализ върху материали от НРБ СССР, ЛГУ „Андрей Жданов”
к.ф.н. Митко ВасилевМОМОВ Морал и политика: анализ на социално-регулативния комплекс на съвременното социалистическо общество СССР, МГУ „Михаил Ломоносов”
к.ф.н. Галя РайковаРАЙКОВА Диалектика на убеждение и принуда в процеса на формиране на социалистическата личност СССР, АОН при ЦК на КПСС
к.ф.н. Стефан Драганов САВОВ Иронията като обект на философско-естетически анализ СССР, КГУ „Тарас Шевченко”
1988 к.ф.н. Надя Симеонова ДЕЛЧЕВА Философско-гносеологически анализ на творчеството СССР, Институт по философия при АН СССР
к.ф.н. Асен ИвановДИМИТРОВ Нагледно-образните картини на света в системата на културата: гносеологически аспекти СССР, Институт по философия при АН СССР
к.ф.н. Георги ПетровДОНЕВ Формиране на дейностния подход в анализа на логическите форми на мисленето СССР, БДУ „В. И. Ленин ” – Минск
1987 к.ф.н. Петрана Василева ДЕМИРЕВСКА В. И. Ленин за формирането на комунистическото нравствено съзнание на партийния ръководител СССР, АОН при ЦК на КПСС
к.ф.н. Владимир Никифоров ДУНЧЕВ Изследване на когнитивните стилове във връзка с проблема за креативността СССР, ЛГУ „Андрей Жданов”
1986 к.ф.н. Желю Димитров ВЛАДИМИРОВ Обществото като система: философско-методологически аспекти СССР, МГУ „Михаил Ломоносов”
к.ф.н. Величка Ангелова КАРАДЖОВА Философски проблеми на социалистическата култура: в трудовете на съветските и българските марксисти през 60-те-80-те години на ХХ век СССР, АОН при ЦК на КПСС
к.ф.н. Румен ИвановКЪНЧЕВ Критически анализ на концепцията за властта в „новата философия” СССР, Институт по философия при АН СССР
д.ф.н. Славчо Динков МУТАФЧИЕВ Система, структура, организация: философско-методологически проблеми СССР, АОН при ЦК на КПСС
1985 к.ф.н. Марияна Атанасова АНГЕЛОВА Управление на духовния живот на развития социализъм като способ за неговото целенасочено развитие: върху материали от СССР и НРБ СССР, Институт по философия при АН
д.ф.н. Иван ИвановБИЦАДЗЕ Закономерности на художественото познание: върху примера на литературата СССР, Тбилиси
к.ф.н. Мария Николова КОСТУРОВА Роля на нравственото самосъзнание при формиране на активна жизнена позиция на социалистическата личност СССР, АОН при ЦК на КПСС
к.ф.н. Дамян ЙордановЯКОВ Причинност и модалност в категориалната структура на принципа на детерминизма СССР, МИНХ „Георгий Плеханов”
1984 к.ф.н. Китан СтоевКИТАНОВ Диалектика на взаимовръзката на социалния опит и съзнателността при формирането на социалистическата личност СССР, АОН при ЦК на КПСС
к.ф.н. Свилен Стефанов СЪБЕВ Обективни основания за превръщане на диалектиката в способ за съзнателно преобразуване на света СССР, КГУ „Тарас Шевченко”
к.ф.н. Велина Цанкова ЦАНКОВА Стил на работа на учения: философско-методологически аспекти СССР, Институт за социологически изследвания
1983 к.ф.н. Пламен Иванов ГРАДИНАРОВ Същностната онтология на Макс Шелер СССР, МГУ „Михаил Ломоносов”
к.ф.н. Николай Милков МИЛКОВ Философия на логическия атомизъм СССР, МГУ „Михаил Ломоносов”
к.ф.н. Петър ГеоргиевПЕТРОВ Художествената мяра и националната специфика на изкуството СССР, Азърб. ДУ
к.ф.н. Правда Добринова СПАСОВА Трагичният етос на героите на Станислав Пшибишевски ПНР, Варшавски университет
1982 д.ф.н. Борис Димитров МИХАЛКОВ Идейно-естетически принципи на съветско-българските културни взаимовръзки СССР, МГУ „Михаил Ломоносов”
1981 к.ф.н. Димитър Георгиев ЗАШЕВ Към естетическите и културфилософски идеи на Кант, Шилер, ранния Ницше, Зимел и младия Лукач ГДР, Лайпцигски университет
д.ф.н. Александър Василев ЛИЛОВ Към природата на художественото творчество СССР, МГУ „Михаил Ломоносов”
1980 к.ф.н. Янка Георгиева АНГЕЛОВА Активност на субекта и формиране на познавателния образ СССР, МГУ „Михаил Ломоносов”
к.ф.н. Румен ИлиевВЪЛЧЕВ Съвременните социални схващания на американските социалисти ПНР, Варшавски университет
к.ф.н. Лидия Александрова ДИМИТРОВА Ролята на устната пропаганда за формиране на нравствените черти на социалистическия начин на живот СССР, АОН при ЦК на КПСС
1978 к.ф.н. Галин ПетровГОРНЕВ Критика на философско-методологическите основи на неопсихоаналитичната концепция на Е. Ериксон СССР, Институт по философия при АН СССР
д.ф.н. Диньо СтояновГЪРДЕВ Научно управление на духовния живот на социалистическото общество СССР, Институт по философия при АН СССР
к.ф.н. Владимир Иванов ДАСКАЛОВ Логиката: към проблематиката на нейния предмет ГДР, Хумболтов университет – Берлин
к.ф.н. ДимитърТрендафилов ЙОНЧЕВ Идеологически аспекти на съвременната военнотехническа революция СССР
к.ф.н. Лидия Димитрова МИТЕВА Пространствени и времеви аспекти на единството и многообразието на историческия процес СССР, МГУ „Михаил Ломоносов”
1977 к.ф.н. Мирчо ЗапревВЪЛЧЕВ Роля на естественонаучните знания за формиране на атеистическият светоглед СССР, АОН при ЦК на КПСС
1976 к.ф.н. Иван ИвановАНГЕЛОВ Ролята на науката в управлението на обществото СССР, ЛГУ „Андрей Жданов”
к.ф.н. Христо Асенов КАРАГЬОЗОВ Съотношение на обекта и субекта в познанието и реализацията на обективните закони на социализма СССР, АОН при ЦК на КПСС
к.ф.н. Никола НеновНИКОЛОВ Критика на социалната философия на Жан-Пол Сартр СССР, АОН при ЦК на КПСС
1975 к.ф.н. Мария Николова ЙОСИФОВА Критика на философията на културата на Освалд Шпенглер СССР, МГУ „Михаил Ломоносов”
к.ф.н. Маргарита Георгиева МИХАЙЛОВА Някои проблеми на лингвистическия анализ на Г. Райл и Д. Остин СССР, МГУ „Михаил Ломоносов”
1974 д.ф.н. Иван Димитров КАЛАЙКОВ Отражение и приспособяване (Теорията на отражението и проблема за приспособяването) СССР, Институт по философия при АН СССР
д.ф.н. Стефан Ангелов СТЕФАНОВ Социализъм и личност. Нравствени аспекти СССР, АОН при ЦК на КПСС
к.ф.н. Маринка Минкова ЮРУКОВА Проблеми на хуманизма и съвременния десен ревизионизъм СССР, АОН при ЦК на КПСС
к.ф.н. Мария СтоеваЯНЕВА Логика на конкретния анализ на социалните процеси СССР, АОН при ЦК на КПСС
1973 к.ф.н. Минчо ПетровМИНЧЕВ Основни методологически принципи в научните изследвания за обективните закони в развитието на философията в исторически план ЧССР, Университет на Братислава
1972 к.ф.н. Димитър Петров АНГЕЛОВ Ставане на философията като наука и нейната роля за развитие на научното познание при социализма СССР, ЛГУ „Андрей Жданов”
к.ф.н. Стефан ВасилевВАСЕВ Активността на отражението и неговото естественонаучно обосноваване СССР, МГУ „Михаил Ломоносов”
д.ф.н. Тодор ДимитровВЪЛОВ Социалният субект и неговите функции СССР, Институт по философия при АН СССР
к.ф.н. Христо Тодоров НАСКИНОВ Марксистката етика за смисъла на живота СССР, Институт по философия при АН СССР
к.ф.н. Мария Петрова НИКОЛОВА Проблемът за взаимодействието на човека и социалната система в съвременната структуралистка философия СССР, АОН при ЦК на КПСС
к.ф.н. Генчо ИвановПЕНЧЕВ Проблемът за прекрасното във философското и художественото творчество на Жан-Пол Сартр СССР, Институт по философия при АН СССР
к.ф.н. Петър МинчевТЕНЕВ Философско-психологически аспекти на формирането на личността в условията на съвременната идеологическа борба СССР, АОН при ЦК на КПСС
1971 д.ф.н. Гено ЦонковИЛЕВ Философско-методологически проблеми на формирането и развитието на социалисти-ческия бит СССР, АОН при ЦК на КПСС
д.ф.н. Стойко КолевПОПОВ Специфика на социалния детерминизъм СССР, Институт по философия при АН СССР
д.ф.н. Тодор Георгиев СТОЙЧЕВ Религия и общество (Философско-социологически анализ) СССР, АОН при ЦК на КПСС
1970 к.ф.н. Снежана Кирилова МАРЗАНОВА Антинаучната същност на петдесятничеството в България СССР, МГУ „Михаил Ломоносов”
к.ф.н. Димитър Костадинов ПАСКАЛЕВ Проблеми на марксистката естетика в България от края на ХIХ – началото на ХХ век СССР
к.ф.н. Петър Димитров ПЕЙКОВ Проблемът за критерия на обществения прогрес СССР, АОН при ЦК на КПСС
1969 к.ф.н. Иван ИвановБИЦАДЗЕ Влиянието на идеите на ВОСР върху развитието на българската и грузинската поезия от 20-те години СССР
к.ф.н. Александър Василев ЛИЛОВ Интелектуалното и емоционалното в изкуството СССР, АОН при ЦК на КПСС
1968 д.ф.н. Стефан Василев ВАСИЛЕВ Теория на отражението и художествената специфика СССР, Институт по философия при АН СССР
к.ф.н. Кръстьо Ненов КРЪСТЕВ Характер на религиозното съзнание на православните вярващи в България (Върху материали от конкретно социологическо изследване) СССР, АОН при ЦК на КПСС
д.ф.н. Атанас ВасилевНАТЕВ Изкуство и общество СССР, МГУ „Михаил Ломоносов”
1967 к.ф.н. Атанас АнтоновЛАШЕВ Влияние на руските революционни демократи върху формирането на естетическите възгледи на Димитър Благоев СССР, МГУ „Михаил Ломоносов”
к.ф.н. Николай Ангелов НИКОЛОВ Интелектуалното и емоционалното в съзнанието на съвременните вярващи СССР, АОН при ЦК на КПСС
1966 к.ф.н. Стоил Костадинов КАРАТАНЧЕВ Идеологията на буржоазния индивидуализъм и борбата срещу нейните проявления в България СССР, АОН при ЦК на КПСС
к.ф.н. Рачко КолевРАЧКОВ Общественото мнение и неговата роля за формиране на нравствени отношения между хората при социализма: върху материали от НРБ СССР, АОН при ЦК на КПСС
к.ф.н. Стоил Костадинов СЪРБИНОВ Критика на идеологията на буржоазния индивидуализъм и борбата срещу отживелиците в България СССР, АОН при ЦК на КПСС
к.ф.н. Стойко Минчев ХРИСТОВ Взаимопроникване на естествознанието и производството СССР, МГУ „Михаил Ломоносов”
1965 к.ф.н. Димитър Иванов ГЕОРГИЕВ Въздействие на светогледа върху формирането на комунистическото нравствено съзнание СССР, АОН при ЦК на КПСС
к.ф.н. Иван СтаневМАРЕВ Гносеологически и методологически източници на съвременния догматизъм СССР, МГУ „Михаил Ломоносов”
к.ф.н. Мика Елия МАРИНЧЕВСКА Социалистическият закон за народонаселението и неговото проявление в България СССР, МГУ „Михаил Ломоносов”
к.ф.н. Борис СтанчевЧЕНДОВ Към въпроса за обективното съдържание на понятието вероятност СССР, АОН при ЦК на КПСС
1964 к.ф.н. Василка Вълкова ПЪРВАНОВА Формиране и развитие на отношенията на колективизъм в труда СССР, АОН при ЦК на КПСС
д.ф.н. Николай Николов ИРИБАДЖАКОВ „Съвременни” критици на марксизма СССР, Институт по философия при АН СССР
д.ф.н. Азаря Призенти ПОЛИКАРОВ Относителност и кванти. Философски проблеми на съвременната физика СССР, Институт по философия при АН СССР
к.ф.н. Димитър Георгиев ЦЕКОВ Критика на концепцията за свободата на Жан-Пол Сартр СССР, АОН при ЦК на КПСС
1963 к.ф.н. Величко Симеонов ДОБРИЯНОВ Теоретически и исторически методи на научното познание СССР, АОН при ЦК на КПСС
1962 к.ф.н. Иван ДимитровПОПОВ Нравствени основи на семейството и семейния бит СССР, АОН при ЦК на КПСС
1960 д.ф.н Панайот Атанасов ГИНДЕВ Основни проблеми на теория на познанието в углавния процес СССР, Институт по философия при АН СССР
1959 к.ф.н. Кръстьо АнковГОРАНОВ Съдържание и форма в изкуството СССР, Институт по философия при АН СССР
1958 к.ф.н. Стефан Стефанов АНГЕЛОВ Народнодемократичната държава – главно оръдие за построяване на социализма в България СССР, АОН при ЦК на КПСС
к.ф.н. Снежана Аврамова СТОЯНОВА Диалектика на категориите същност и явление СССР, МГУ „Михаил Ломоносов”
к.ф.н. Никола Симеонов ТРЕНДАФИЛОВ Характер на класовите противоречия и форми на тяхното разрешаване в преходния период от капитализма към социализма в страните с народна демокрация СССР, АОН при ЦК на КПСС
1957 к.ф.н. Велико Димитров КАРАЧИВИЕВ Борбата на Димитър Благоев за марксическа философия в България СССР, АОН при ЦК на КПСС
1956 к.ф.н. Аристотел Атанасов ГАВРИЛОВ За природата на психичното СССР, МГУ „Михаил Ломоносов”
1954 к.ф.н. Гроздан Димитров ВЕКИЛОВ Проблемата за усещането във връзка с учението на И. П. Павлов за анализаторите СССР
1952 к.ф.н. Гено ЦонковИЛЕВ БКП като основен субективен фактор в развитието на социалистическото общество в България СССР, АОН при ЦК на КПСС
1950 к.ф.н. Гиргин ГаневГИРГИНОВ Диалектика на живата природа (Проблеми на развитието на живата природа) СССР, Институт по философия при АН СССР
1948 д-р Александър МИНИНСКИ Обществена психология. Нейните исторически аспекти и юридически последици /Есе по експериментална социология/ Швейцария, Лозански университет
1946 д-р Николай МОСОЛОВ Саркофагът на Ендимион Германия, Берлински университет
1945 д-р Атанас БОНЧЕВ Аскетизмът и мистиката на Йохан Климакос Германия, Марбургски университет
д-р Васил Иванов ПАНДУРСКИ Григорий Синаит и неговата мистика Германия, Марбургски университет
д-р Данаил ХРИСТОВ Времето и ценностите. Есе върху идеята и крайната цел, и тяхното определение в моралната философия Швейцария, Женевски университет
1943 д-р Димитър Христов ГЮЗЕЛЕВ Шопенхауеровата прагматична критика на ума Югославия, Загребски университет
д-р Недка КАЛИНОВА Хьолдерлин и Ницше Германия, Виенски университет
1942 д-р Димитър Петров ИВАНЧЕВ Етическите възгледи на Вилхелм Дилтай Германия, Тюбингенски университет
к.и.н. Райчо Кирчев КАРАКОЛОВ Философско-социологическите възгледи на Димитър Благоев СССР, Институт за червена професура
1940 д-р Димитър Пенов ДИМИТРОВ Философията на Рудолф Ойкен в религиозно-педагогически аспект Германия, Йенски университет
1936 д-р Марко С. МАРКОВ Етичната система на Хелвеций Германия, Мюнхенски университет
1935 д-р Тодор Георгиев МИХАЛЧЕВ Основни черти, положение и развитие на философията на Годуин Германия, Хамбургски университет
1933 д-р Димо БУЮКЛИЕВ Схващанията за истина, добро и хубаво и взаимоотношение-то между тях според Карол Бьолди. Запознаване, написано на основата на трансценденталната философия Унгария, Дебреценски университет
1931 д-р Емануил ГУРКОВ Катастеризмите на Ератостен Германия, Вюрцбургски университет
д-р Маньо СТОЯНОВ Григорий Петров и неговото жизнено дело Германия, Фрайбургски университет
д-р Васил ХАНДЖИЕВ Към социологията на българското село Германия, Лайпцигски университет
1930 д-р Здравка ГАНЧЕВА Детска пластика на три- до шестгодишни деца. Експериментално-психологическо изследване Германия, Мюнхенски университет
д-р Антон ЗАГОРСКИ Солидарността. Критика на учението за единството в обществото Германия, Мюнхенски университет
д-р Цеко НиколчовТОРБОВ Относно учението на Фриз за истината Германия, Гьотингенски университет
д-р Антон ЧИПЕВ Понятието за отношението като принцип на метод на мисле-нето /Опит за една феноменология на отношението/ Германия, Лайпцигски университет
1928 д-р Асен БОЖИНОВ Възможна ли е една метафизика от типа „в себе си”? Германия, Лайпцигски университет
д-р Петър КАРАГЮЛЕВ Бедността и нейните порочни кръгове Италия, Падуански университет
1927 д-р Петко БОЕВ Знание и познаване в тяхното отношение към действително съществуващото и по отношение възможността за едно непосредствено негово познание Германия, Лайпцигски университет
1925 д-р Георги ГАНЧЕВ Заблудата при правните последствия. Едно психологическо-правно изследване Германия, Берлински университет
д-р Ефтим РОБЕВ Паралели между двама големи философи и мислители /Лайбниц и Мен дьо Биран/ Франция, Парижки университет
1924 д-р Димитър ВЪЛЧЕВ Воля, причинност и отговорност Германия, Хайделбергски университет
д-р Евдокия ПЕТЕВА Ла Брюер Германия, Вюрцбургски университет
1921 д-р Борис МИТКОВ Традиционалистичният онтологизъм на Г. К. Убаг и борбата на неосхоластиката срещу него Германия, Мюнхенски университет
д-р Йероним СТАМОВ Моралната увереност и личните предпоставки за същата според Оле-Лапрюн Германия, Мюнхенски университет
1917 д-р Иванка БАРДАРОВА Естетическото поведение на основата на експериментално-психологическо проучване Швейцария, Цюрихски университет
1916 д-р Катерина АВАКОВА-САКИЕВА Теория за познанието на Ернст Лаас Швейцария, Цюрихски университет
д-р Младен НИКОЛОВ Принос към учението за изгодата Швейцария, Бернски университет
1915 д-р Димитра КАЦАРОВА Шопенхауеровата естетика в нейното отношение към песимизма му Швейцария, Бернски университет
д-р Лука САПУНДЖИЕВ (архим. Евтимий) Учението за симпатиите на Дейвид Хюм и учението за чувствата на Теодор Липс Швейцария, Бернски университет
д-р Зоя СТАВРЕВА Състраданието като основа на морала при Шопенхауер Швейцария, Бернски университет
1914 д-р Мария КАБАКЧИЕВА Относно опита на Гюйо да обоснове етиката като наука Швейцария, Цюрихски университет
1912 д-р Мария БЕЛОКОПИТОВА Понятието за субстанция при английските емпиристи Швейцария, Цюрихски университет
д-р Н. КИРЯКОВА-РАЗУМОВА Психоза и затворничество Швейцария, Женевски университет
д-р Коста ТОДОРОВ Приноси към учението за връзката между текст и композиция Германия, Вюрцбургски университет
д-р Кръстьо ЦЕНОВ Религиозното учение на Кант Швейцария, Бернски университет
1911 д-р Александър БОЛГАР История на развитие на модерния социализъм в Северно-американските съединени щати Швейцария, Бернски университет
д-р Петър ГЕНОВ Теорията на познанието и метафизиката на Фойербах Швейцария, Бернски университет
д-р Спиридон Спасов КАЗАНДЖИЕВ Вътрешният опит и чисто психологичното гледище на Вунд. Обективно изложение и критична оценка на емпиричната психология на Вунд Швейцария, Цюрихски университет
д-р М. НЕЙЧЕВ Относно методологията в социологията Швейцария, Бернски университет
д-р Нешо САЛЧЕВ Еманил Алоиз Форстер Германия, Мюнхенски университет
д-р Радослав Андреа  ЦАНОВ Критиката на Шопенхауер относно Кантовата теория за опита САЩ, Корнуелски университет
1910 д-р Райна ГАНЕВА Теория на познанието на Карл Гьоринг Швейцария, Цюрихски университет
д-р Димитър Тодоров КАЦАРОВ Принос към изучаването на познанието Швейцария, Женевски университет
д-р Христо Йорданов ТОДОРОВ Юлиус Бансен и главният проблем на неговата характерология Германия, Ерлангенски университет
д-р Димитър ЧАВДАРОВ /митр. Михаил/ Възгледите на Ницше за християнската нравственост във връзка с учението му за морала въобще Русия, Киевски университет
1908 д-р Мария СОКОЛОВА Относно проблема за паметта в модерната психология Германия, Университет в Бернау
1906 д-р Слави ЧАУШЕВ Проблемът за каузалността при Кант и Шопенхауер Швейцария, Бернски университет
1905 д-р Александър Михайлов БАЛАБАНОВ Проучвания върху деловата способност на гръцката жена Германия, Ерлангенски университет
1904 д-р Филип МАНОЛОВ Липсата на свобода на волята и възможност за възпитание /Спиноза, Лайбниц, Шопенхауер/ Швейцария, Бернски университет
1903 д-р Елена ГАНЕВА Моралното задължение при Дарвин и Спенсър Швейцария, Цюрихски университет
д-р Николай МАГНЕВ Условията за трайното запаметяване Швейцария, Бернски университет
1902 д-р Добри АВРАМОВ Работа и ритъм. Влиянието на ритъма върху количеството и качеството на умствения и физическия труд и специално за ритмичното писане Германия, Лайпцигски университет
д-р Стоян ЧАКЪРОВ Развитието на психологичното към трансценденталното априори в по-новата философия Германия, Рощокски университет
1900 д-р Никола Христов АЛЕКСИЕВ Време за реагиране при преходни наблюдения Германия, Лайпцигски университет
1899 д-р Цветан РАДОСЛАВОВ-ХАДЖИДЕНКОВ Изследвания върху паметта на зрителното сетиво за пространствени разстояния Германия, Лайпцигски университет
1898 д-р Никола СавовБОБЧЕВ Учението за чувствата в неговите главни изяви от Кант до наше време /Историко-критически осветено/ Германия, Лайпцигски университет
д-р Атанас ДИМИТРОВ Психологическите основи на етиката на Фихте Германия, Йенски университет
д-р Васил НИКОЛЧОВ Проблемът за злото при Фихте Германия, Йенски университет
1895 д-р Никола ПЕТКОВ Целта на възпитанието и еволюционизмът в етиката Германия, Йенски университет
1893 д-р Теодор ИВАНОВ Отклоненията на Щайнтал от Хербарт в областта на елементарната етическа наука Германия, Йенски университет
1891 д-р Захари ДИМИТРОВ Ниската оценка на човешкия живот и нейните причини при изостаналите народи Германия, Лайпцигски университет
1890 д-р Кръстьо КотовКРЪСТЕВ Метафизичното понятие за душата у Лотце Германия, Лайпцигски университет
1889 д-р Иван АндреевГЕОРГОВ Монтен като представител на релативизма в морала Германия, Йенски университет