Институции

Философско-исторически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”

Философско-историческият факултет е създаден през 2004 г. Предисторията му започва през 1994 г., когато за първи път в България започва обучение по специалност „етнология”, а през следващата година стартира и специалност „социология”. През 1995 г. е сформирана катедра „Етнология и социология” към Филологическия факултет. През същата година е създадена и катедра „История”. Самостоятелното обучение по специалностите „история” и „философия” започва през 2002 г., а по „археология” и „теология” – през 2008 г. „Социална антропология” е най-новата специалност, която се открива през 2010 г. Понастоящем факултетът предлага обучение по над двадесет магистърски програми, сред които и „философия”.
Във факултета се развива активна научна дейност, за подпомагане на която са създадени няколко изследователски центрове: „Институт за критически социални изследвания”, „Център за антропологични и етносоциологически изследвания”, „Център по философия и психично здраве”, „Университетски център за християнско изкуство и култура”.
Във Факултета протича интензивен процес на попълване на състава с преподаватели. За целта в него се прехвърлят отделни лектори по философия от други звена на висшето училище. За да се създаде ядро от собствени преподаватели, обслужващи обучението по специалност „философия”, там се привличат отвън както утвърдени вече хабилитирани лица, така и начеващи професионалния си път асистенти. За лектори са канени редица хабилитирани лица от Философския институт на БАН, както и преподаватели от други университети. Понастоящем преподавателският състав на Факултета включва общо около 50 души, като е разпределен в 6 катедри: „Етнология”, „История на България”, „Критическа и приложна социология”, „Обща история и археология”, „Приложна и институционална социология” и „Философия”.
Ръководители на катедри, в които работят преподаватели по философия:
А) „Философия и етнология”
2004-2008 г. – доц. Иван Христов
Б) „Философия”
2008-2009 г. – доц. Иван Христов
от 2009 г. – проф. Райчо Пожарлиев

Литература:
Тодоров, Д. 2006, Обучението по философия в ПУ „Паисий Хилендарски” //Философски алтернативи, бр. 2.
Пожарлиев, Р. 2018, Петнадесет години специалност „Философия” в ПУ „Паисий Хилендарски” //Български философски преглед, бр. 8.