Библиография

Авторски книги

РЕГИСТЪР
на издадените книги (монографии, брошури, авторски сборници със студии и статии) от български философи за периода след 1989 г.

Аврамов, Димитър 2009, Естетика на модерното изкуство, София: „Кибеа” /552 с./.
Аврамов, Димитър 2010, Етюди върху модернизма, София: ИК „Фън тези” /671 с./.
Аврамов, Димитър 2011, Литература и изкуство: мирогледно-естетически контексти, София: ИЦ „Боян Пенев” /644 с./.
Амбарева, Христина 2019, Културата на интернет и как тя променя света (края на 1960-те – първото десетилетие на 21 век), София: „Авангард Прима” /204 с./.
Ангелов, Боян 1996, Античната философия през българското Възраждане, София: „Богианна” /122 с./.
Ангелов, Валентин 1999, Естетика и демокрация (Алтернативи пред съвременната естетическа мисъл), София: УИ „Св. Климент Охридски” /267 с./.
Ангелов, Валентин 2004, Смъртта на естетиката ?, София: „Агато” /263 с./.
Ангелов, Валентин 2005, Изкуство и естетика: кризата в естетиката и предизвикателствата на авангардното изкуство, София: „Агато” /376 с./.
Ангелов, Валентин 2007, Естетика на авангарда, София: „Абагар” /160 с./.
Ангелов, Валентин 2010, Есета за изкуството (Есета за изобразителното изкуство и естетиката: лицеприятни и нелицеприятни, приемливи и провокиращи, обясняващи и търсещи истината), Велико Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий” /360 с./.
Ангелов, Валентин 2011, Естетика, родена от духа на авангарда, Велико Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий” /360 с./.
Ангелов, Валентин 2019, Културологичната естетика, Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий” /200 с./.
Ангелов, Валентин 2020, Епилози. За старото, новото и съвременното изкуство, за традиционната и авангардистката естетика, за древната, фолклорната и модерната култура, Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий” /208 с./.
Ангелов, Иво 2014, Късната античност и формирането на Ранната Александрийска философия, Велико Търново: „ИВИС” /252 с./.
Ангелова-Игова, Боряна 2018, Изобретяването на човека-машина. Тялото на спортиста, София: „Критика и хуманизъм” /172 с./.
Ангелова, Доротея 2010, Логическото следстване в релевантната логика, София: „Звезди” /134 с./.
Ангелова, Доротея 2011, Възможните и невъзможните светове в съвременната логика, София: „Звезди” /172 с./.
Андонов, Александър 2009, Философията и проблемите на духа, София: УИ „Св. Климент Охридски” /160 с./.
Андреев, Коста 2001, Критика и печатно слово, София: „Жарава” / 199 с./.
Андреев, Коста 2002, Философия и критика (Научни и критически анализи), София: „Прим-трейд” /324 с./.
Андреев, Коста 2003, Антикритиката на Владимир Спасов и Любен Гелев на книгата „Философия и критика”, София: „РП-ДА” /36 с./.
Андреев, Коста 2003, Философски отношения Русия – България: 1917-1944 (Научни и критични анализи), София: „РП-КА” /368 с./.
Андреев, Коста 2004, Истината за академик Димитър Михалчев, София: „Звензад” /80 с./.
Андреев, Коста 2006, Философската школа на Димитър Благоев (Научни и публицистични анализи), София: „РП-СТ” /284 с./.
Андреев, Коста 2006, 150 години Димитър Благоев и неговата философска школа, София: Фондация „Акад. Сава Гановски” /278 с./.
Андреев, Коста 2009, Философия, политология, критика и печатно слово (Научни и критични анализи), София: „Жарава” /416 с./.
Андреев, Лъчезар 2005, Софистиката в контекста на философската антропология, София: „Парадигма” /412 с./.
Андреев, Лъчезар 2006, Софистиката в структурата на комуникативната култура, Велико Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий” /280 с./.
Андреев, Лъчезар 2006, Философия на съмнението, Велико Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий” /216 с./.
Андреев, Лъчезар 2007, Еристиката като философски проблем, Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий” /340 с./.
Андреев, Лъчезар 2007, Скептицизъм и култура, Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2007 /188 с./.
Андреев, Лъчезар 2009, Комуникативната култура и възможността за конкурентно предимство, Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“ /324 с./.
Андреев, Лъчезар 2011, Ценности и социална активност: познавателно-оценъчни и нравствено-психологически проблеми на социалното управление, Велико Търново: „Фабер” /151 с./.
Антонов, Лъчезар 2011, Критика на монологичния разум, Благоевград: УИ „Неофит Рилски” /135 с./.
Анчев, Панко 2001, Въведение във философията на българската литературна история (Етюди и фрагменти), София: „Захарий Стоянов” /320 с./.
Анчев, Панко 2004, Философия на литературната история, София: „Захарий Стоянов” /687 с./.
Анчев, Панко 2008, Друг начин на мислене, София: „Гео Милев” /438 с./.
Апостолов, Алекси 1999, Власт и макиавелизъм, София: „Български писател” /280 с./.
Апостолов, Алекси 2001, Историцизъм и социално инженерство, София: СУБ /312 с./.
Апостолов, Алекси 2002, Критически рационализъм или позитивизъм, София: СУБ /280 с./.
Апостолов, Алекси 2005, Рационализъм и либерализъм, София: СУБ /323 с./.
Апостолов, Алекси 2013, Тоталитаризъм и ортодоксалност: от Ленин към Сталин, София: ИК „Св. Иван Рилски“ /490 с./.
Апостолова, Гергана 2011, Английският философски текст: интерпретация и превод (Реконцептуализация на английския философски текст в контекстите на българската преводаческа перцепция), Благоевград: „БОН” /236 с./.
Апостолова, Иванка 1990, Научна общност и философски предпоставки: отвъд скептицизма и консерватизма, София: „Наука и изкуство” /116 с./.
Апостолова, Иванка 2008, Полето на метафорите, София: НБУ /104 с./.
Апостолова, Иванка 2011, Хора, срещи, характери (Есета), София: „Херон прес” /196 с./.
Арнаудов, Иван 1998, Ценности на съвременния човек, София: „ЛИК” /120 с./.
Арнаудов, Иван; Христов, Николай 2010, Опит върху ценностите на бъдещето, София: „Световит” /263 с./.
Арсениев, Арсени 2006, Религия, философия и медицина в древния свят: Индия и Китай, София: „Стандартизация принт” /231 с./.
Асенов, Стоян 2014, Битие и отсъствие. Достоевски и опитът на смъртта, София: УИ „Св. Климент Охридски” /309 с./.
Асенов, Стоян 2016, Хронотоп и тяло (Опити за конкретна метафизика), София: УИ „Св. Климент Охридски” /168 с./.
Асенова, Камелия 2006, „Гласът Ницше” в творчеството на П. П. Славейков, Велико Търново: „Фабер” /156 с./.
Аспарухов, Валентин 2018, Ръсел, философската логика и проблемът за логическата форма, София /154 с./.
Аспарухов, Валентин 2019, Синтези, аперцепции, единства (Бележки в полето на философската логика), София: Фондация „Хетеродоксия” /217 с./.
Атанасов, Атанас 1990, Акад. Тодор Павлов: научно-творческо и педагогическо дело, София: УИ „Св. Климент Охридски” /216 с./.
Атанасов, Николай 2004, Логолица, Ямбол: „Сердолик” /162 с./.
Атанасов, Николай 2008, Лицето и думите, София: „НСА прес” /143 с./.
Атанасов, Стоян 2011, Цветан Тодоров: аксиология на разума, София: „Изток-Запад” /292 с./.
Бакалова, Марина 2012, Знаем ли нещо за външния свят ? (Въпроси от съвременната аналитична философия и епистемология на възприятието), София: „Звезди” /140 с./.
Бакрачева, Албена 2007, Видимост отвъд видимото – художественият дискурс на американския трансцендентализъм, София: НБУ /351 с./.
Батулева, Татяна 1994, Френската философия между модерната и постмодерната рационалност, София: „Петров консулт М” (110 с.).
Батулева, Татяна 2010, Субект и отговорност, София: ИК „Св. Иван Рилски” /140 с./.
Белогашев, Г. 2015, Философията като основна наука, София: „Пропелер”.
Белогашев, Г. 2016, Социологически изследвания на Димитър Михалчев, София: „Пропелер”.
Бенкова, Красимира 2001, Ценностно и нормативно в етическото познание, Шумен: „Аксиос” /152 с./.
Берон, Петър 2000, Славянска философия: съдържаща основите на всички естествени и нравствени науки (С приложение „Върху свободата на волята” и „Безсмъртието на душата”), София: АИ „Проф. Марин Дринов” /216 с./.
Бицилли, Петър 1994, Очерци върху теорията на историческата наука, София: БАН /274 с./.
Бицилли, Петър 2004, Нация и култура (Избрани статии), София: „Изток-Запад” /152 с./.
Бицили, Петър 2019, Философия и теория на историята, София: ИК „Св. Иван Рилски” /128 с./.
Бицин, Янко 2010, Принципът на симетрията в античните натурфилософски модели на света, София: „Стефан Любомиров&Зомбори” /288 с./.
Богданов, Нено 1995, Философията на Витгенщайн, София: УИ „Св. Климент Охридски” /268 с./.
Богданов, Нено 2003, Философията на ХХ век (Историко-философски очерк), София: БПС /422 с./.
Богданов, Нено 2004, Краят на метафизиката или философията на Виенския кръжок, София: УИ „Св. Климент Охридски” /234 с./.
Богомилова, Нонка 1994, Копнеж по абсолютното, София: СУБ /208с./.
Богомилова, Нонка 1999, Религията – дух и институция, София: АИ „Проф. Марин Дринов” /125 с./.
Богомилова, Нонка 2005, Религия, право и политика на Балканите в края на ХХ и началото на ХХI век, София: „Изток-Запад” /209 с./.
Богомилова, Нонка 2006, Жизнеността (Философско-антропологичен анализ), София: АИ „Проф. Марин Дринов” /211 с./.
Богомилова, Нонка 2010, Религиозното разнообразие в културата на съвременна Европа (Дебати, феноменология, социално-антропологичен профил), София: ИК „Реклама Пони” /208 с./.
Богомилова, Нонка 2010, Религията и човешката същност (Класически идеи), София: АИ „Проф. Марин Дринов” /365 с./.
Богомилова, Нонка 2015, „Национализирането” на религиите (Съвременни дебати и практики), София: „Парадигма” /138 с./.
Богомилова, Нонка 2018, Религията днес: между Theos и Anthropos, София: „Парадигма” /197 с./.
Богомилова, Нонка 2018, Нечовешкото: литературно-философски ракурси, София: „Парадигма”.
Божилова, Нора 2003, Етиката на Тома от Аквино, Велико Търново: „Фабер” /180 с./.
Божилова, Нора 2006, Учението за обстоятелствата през Средновековието, Велико Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий” /104 с./.
Бойчев, Бойчо 2003, По границите на комуникативността, Варна: УИ „Черноризец Храбър” /270 с./.
Бонин, Ганчо 2002, Най-високата мяра (Философско-етически есета), София: „Христо Ботев” /332 с./.
Борисова, Силвия 2017, Граници на естетическото съзнание, София: „Парадигма” /255 с./.
Борисова, Силвия 2019, Естетика на тишината и мълчанието, София: ИК „Гутенберг” /232 с./.
Бочев, Димитър 2019, Самоубийството: Начин на (зло)употреба, Пловдив: „Жанет 45” /240 с./.
Бошнакова, Анна 2003, Авлос и лира – философия на музиката в древна Елада, София: „ЛИК” /232 с./.
Бояджиев, Георги 1994, Историческо познание и обществени закони, София: УИ „Св. Климент Охридски” /216 с./.
Бояджиев, Цочо 1990, Античната философия като феномен на културата, Ч. 1, София: „Критика и хуманизъм” /198 с./; 2-ро – 1994, София: „Любомъдрие” /144 с./.
Бояджиев, Цочо 1991, Ренесансът на ХII век: човекът и природата, София: УИ „Св. Климент Охридски” /208 с./.
Бояджиев, Цочо 1992, Августин и Декарт (Размишление върху основанията на модерната култура), София: УИ „Св. Климент Охридски” /119 с./.
Бояджиев, Цочо 1997, Августин и проблемът за времето (Разсъждение върху 11 книга на „Изповеди” на Аврелий Августин), Пловдив: Фондация „Философско общество” /15 с./.
Бояджиев, Цочо 1998, Кръговрат на дух (Философски есета и студии от Платон до Фичино), София: „ЛИК” /206 с./.
Бояджиев, Цочо 2000, Нощта през Средновековието, София: „Софи Р” /640 с./; 2-ро – 2011, София: „Изток-Запад” /564 с./.
Бояджиев, Цочо 2007, Loca Remotissima (Студии по културна антропология на европейското средновековие), София: УИ „Св. Климент Охридски”&„Софи-Р” /448 с./.
Бояджиев, Цочо 2014, Философия на фотографията, София: „Изток-Запад” /241 с./.
Бояджиев, Цочо 2016, От Плитон до Висарион (Философски дискусии от последните десетилетия на Византия), София: „Изток-Запад” /184 с./.
Бояджиев, Цочо 2017, Историко-философски изследвания, Т. 1 – Античност, София: „Изток-Запад” /472 с./.
Бояджиев, Цочо 2019, Историко-философски изследвания, Т. II – Средновековие, Ч. 1, София: „Изток-Запад” /460 с./.
Бояджиев, Цочо 2020, Историко-философски изследвания, Т. II – Средновековие, Ч. 2, София: „Изток-Запад”.
Бояджиев, Цочо; Георгиев, Олег; Янакиев, Калин; Каприев, Георги 2019, Каква ни е Хекуба? За историята на философията, София: УИ „Св. Климент Охридски” /104 с./.
Бояджиев, Цочо; Стаматов, Атанас 2020, Отгласи. Разговори с Цочо Бояджиев, София: Фондация „Комунитас“ /192 с./.
Боянов, Слави 1997, Защита на човешката личност, София: „Фама” /238 с./.
Брайкова, Росица 2001, За природата на човека, Пловдив: „Компас П” /259 с./.
Бузов, Вихрен 1999, Аспекти на правната логика, София: „Дамян Яков” /144 с./.
Бузов, Вихрен 2002, Философия на езика, Враца: „Одри“ /128 с./.
Бузов, Вихрен 2006, Светът на нормите (Философско-логическо изследване), Враца: „Одри” /176 с./.
Бузов, Вихрен 2007, Логика на решенията или как да бъдем ефективни при вземането на решения, Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий” /117 с./.
Бузов, Вихрен 2009, Вземане на решения при кризи на сигурността. Модели и стратегии, Велико Търново: „Абагар“ /196 с./.
Бузов, Вихрен 2010, Философия на правото и правна логика в глобалната епоха, Велико Търново: „Абагар” /240 с./.
Вихрен Бузов 2020, Култура на мисленето. Логически и методологически аспекти, София: „Абагар” /214 с./.
Бузов, Вихрен; Тасевска, Даниела; Данков, Евлоги; Грудкова, Силвия; Куйтов, Ахмед; Великов, Младен 2013, История на Философския факултет, Велико Търново: „Фабер” /344 с./.
Бъчваров, Михаил; Бъчварова, Нели 1993, Д-р Петър Берон: живот и дело, София: „Феникс” /232 с./.
Васев, Стефан 1996, Гносеологията: класика и съвременност (Когнитивни, социокултурни и аксиологични аспекти), София: „Рива” /216 с./.
Васева-Дикова, Юлия 2014, Философия, наука, демаркация, София: „Проектория” /200 с./.
Василев, Кирил 2006, Любовта, София: УИ „Св. Климент Охридски” /684 с./.
Василев, Кирил 2008, Борбата на идеи в науката, София: „Захарий Стоянов” /244 с./.
Василев, Николай 1990, Идеи за произхода на човека, София: УИ „Св. Климент Охридски” /179 с./.
Василев, Николай 1991, Човекът: възникване и еволюция, София: УИ „Св. Климент Охридски” /232 с./.
Василев, Николай 2000, Светът на човека – реалност и илюзия, София: УИ „Св. Климент Охридски” /239 с./.
Василев, Николай 2003, Човекът, София: УИ „Св. Климент Охридски” /738 с./.
Василев, Николай 2004, Sum ergo sum, София: УИ „Св. Климент Охридски” /172 с./.
Василев, Николай 2007, Съчинения, Т. 1 – Човешкото начало, София: „Захарий Стоянов” /664 с./.
Василев, Николай 2007, Съчинения, Т. 2 – Човешката специфика, София: „Захарий Стоянов” /439 с./.
Василев, Николай 2007, Съчинения, Т. 3 – Човешката памет, София: „Захарий Стоянов” /382 с./.
Василев, Николай 2008, Съчинения, Т. 4 – Човешкият свят, София: „Захарий Стоянов” /470 с./.
Василев, Николай 2014, Съчинения, Т. 5 – Човешките пороци, София: „Захарий Стоянов” /636 с./.
Вацов, Димитър 2003, Онтология на утвърждаването: Ницше като задача, София: „Изток-Запад” /369 с./.
Вацов, Димитър 2006, Свобода и признаване: интерактивните извори на идентичността, София: НБУ /236 с./.
Вацов, Димитър 2009, Опити върху властта и истината, София: НБУ /229 с./.
Вацов, Димитър 2016, Това е истина!, София: Нов български университет /348 с./.
Великов, Иван 2009, Самотата като цел: философия на човешките проблеми, Велико Търново: „Фабер” /208 с./.
Видева, Недялка 2013, Феминистки проекции, София: УИ „Св. Климент Охридски” /117 с./.
Видински Васил 2011, Ведрото на Нютон срещу дървото на Декарт: въвеждане, София: УИ „Св. Климент Охридски” /376 с./.
Видински, Васил 2017, Случайности (Историческа типология), София: УИ „Св. Климент Охридски“ /404 с./.
Вичев, Васил 2004, Човекът в преходния свят, София: „ЕОН 2000” /184 с./.
Вълканов, Десислав 2009, Познание и свобода (Студии върху философията на немския идеализъм), София: „Изток-Запад” /180 с./.
Вълчев, Даниел 1999, Студии по история на европейската философия на правото, София: „Сиби” /124 с./.
Върбанов, Валентин 1991, В сянката на диалектиката (Историко-философски очерк), София: УИ „Стопанство” /74 с./.
Върбанов, Иван 2001, Философски проблеми на социалните науки: XVII – началото на XX век, Свищов: АИ „Димитър Ценов” /177 с./.
Върбанов, Иван 2006, Метаморфозите на априорното икономическо познание, Велико Търново: „Абагар” /304 с./.
Върбанов, Иван 2011, Логически и методологически аспекти на управлението, Свищов: АИ „Димитър Ценов” /210 с./.
Върбанов, Иван; Григоров, Атанас 2014, Изследователски методи, Свищов: АИ „Д. Ценов” /236 с./.
Гаврилов, Аристотел 2002, Материалистическата диалектика и субективният идеализъм (Поглед върху философията на Джордж Беркли), София: „Херон прес” /208 с./.
Ганев, Иван 1998, Разсъдък и разум (Рационалността във философска интерпретация), София: ССБ /338 с./.
Ганев, Иван 2002, Въображение и рационалност, София: „Парадигма” /273 с./.
Ганов, Димитър 2014, Наративът на левия радикализъм, София: АИ „Проф. Марин Дринов”.
Ганчев, Лилян 1998, Културантропологически и културологически подход към епистемологията, София: „Пентаин принт” /135 с./.
Ганчев, Петко 1999, Към философията на българската история, Варна: УИ „Черноризец Храбър” /336 с./.
Ганчев, Петко 2005, Между миналото и бъдещето (Епос), Ч. I – В света на живота и на философията, София: „Арго пъблишинг” /547 с./.
Ганчев, Петко 2007, Между миналото и бъдещето (Епос), Ч. II – Философията, политиката и бъдещето, София: РИК „Славяни” /264 с./.
Ганчев, Петко 2007, Между миналото и бъдещето (Епос), Ч. III – Преходът. Парламентът „отвътре”, София: РИК „Славяни” /720 с./.
Ганчев, Петко 2010, Философията на универсалната история като фундаментална философия, Т. 1, София: РИК „Славяни” /452 с./.
Ганчев, Петко 2012, Философията на универсалната история като фундаментална философия, Т. 2, Велико Търново: „Фабер” /766 с./.
Ганчев, Петко 2014, Философия на българската история, София: „Фабер” /512 с./.
Ганчев, Петко 2015, Популярна философия за деца и възрастни (Разговори с моята внучка Анна), Велико Търново: „Фабер” /240 с./.
Ганчев, Петко 2016, Философията на универсалната история като фундаментална философия, Т. 3, Велико Търново: „Фабер” /416 с./.
Георгиев, Константин 1998, Философия и теогнозия: познание, структура и метод в Хегеловата философия на религията, София: „Антис” /152 с./.
Георгиев, Олег 1998, Изследвания върху индивидуалността в Европейското средновековие, София: „ЛИК” /176 с./.
Георгиев, Олег 2002, Средновековната образованост (Три студии), София: „Ателие Аб” /96 с./.
Георгиев, Олег 2003, Философският дебат за ангелската индивидуалност през ХІІІ век в Западна Европа. Роберт Гросетест, София: „ЛИК”.
Георгиев, Олег 2009, Свободните изкуства и Средновековието (Знаковата природа на изкуствата), София: УИ „Св. Климент Охридски” /304 с./.
Георгиев, Олег 2014, За „плоската“ земя, за дяволите на върха на иглата и други неща, София: УИ „Св. Климент Охридски” /159 с./.
Георгиев, Олег; Георгиева, Патриция 1990, Философия и образованост, София: УИ „Св. Климент Охридски” /187 с./.
Георгиева, Майя 1999, Феноменология на индивидуалното, София: „Офсетграфик” /176 с./.
Георгиева, Стоянка 2012, Митове и политика, Варна: ИК „Стено” /144 с./.
Георгов, Иван 2012, Етически съчинения, София: ИК „Св. Иван Рилски” /356 с./.
Герганова, Капка 1997, Пътища на знанието, София: „ЛИК” /206 с./.
Герджиков, Георги 2019, Форми. Поглед върху съвременната философия през културните нагласи към историческото време, София: УИ „Св. Климент Охридски” /350 с./.
Герджиков, Петър 2002, Размисли върху процеса живот, Стара Загора: „КОТА” /20 с./.
Герджиков, Сергей 1991, Рационалност и биология, София: УИ „Св. Климент Охридски” /152 с./.
Герджиков, Сергей 1994, Смъртен опит: сънуване-рискуване-умиране, София: „Екстрем” /226 с./.
Герджиков, Сергей 1995, Лицата на смъртта (Нагласи и представи за пределното), София: „Просвета” /212 с./.
Герджиков, Сергей 2000, Научното обяснение на света, София: „Екстрем” /554 с./.
Герджиков, Сергей 2007, De-Cogito: отмисляне на измисления свят, София: „Екстрем” /524 с./.
Герджиков, Сергей 2010, Формата на човешкия свят: свят-тяло-мозък-ум, София: „Изток-Запад” /460 с./.
Герджиков, Сергей 2010, Светуване: човешкият жизнен процес, София: „Изток-Запад” /416 с./.
Герджиков, Сергей 2019, Философия и наука, София: УИ „Св. Климент Охридски” /422 с./.
Гешев, Живко 1997, Пътят на човека от западната цивилизация, Пловдив: Фондация „Философско общество” /23 с./.
Гешев, Живко 1998, Философско-литературното творчество на Жан-Жак Русо, Пловдив: АИ на ВСИ /80 с./.
Гешев, Живко 2003, Размишления за смъртта, Пловдив: АИ на АУ /115 с./.
Гешев, Живко 2009, Философски медитации, Пловдив: АИ на АУ /116 с./.
Гешев, Живко 2010, Философия на екологията (Екология на душата и мисленето), Пловдив: АИ на АУ /238 с./.
Гешев, Живко 2011, Аристотел и Ал-Фараби (Историко-философски етюди), Пловдив: АИ на АУ /66 с./.
Гинев, Димитри 2000, Осмисленост. Смисъл. Опосредстваност, София: „Критика и хуманизъм” /200 с./.
Гинев, Димитри 2005, Вплетеност и откритост, Стара Загора: „Идея” /212 с./.
Гинев, Димитри 2007, Постметафизични сюжети, Т. 1, Стара Загора: „Идея” /220 с./.
Гинев, Димитри 2010, Херменевтични студии, София: УИ „Св. Климент Охридски” /227 с./.
Гичева, Димка 1994, В лабиринта на Платон и Аристотел, София: УИ „Св. Климент Охридски” /172 с./.
Гичева, Димка 1999, Нови опити върху Аристотеловия телеологизъм, София: „ЛИК” /352 с./.
Гичева, Димка 2013, Ποικιλία. Една книга за класическите гръцки мислители, София: УИ „Св. Климент Охридски” /326 с./.
Горанов, Петър 2013, Нищо особено: етически предели и микроидеологии, София, „Критика и хуманизъм” /264 с./.
Горанов, Петър 2018, Назад. Дефанзивни есета за организация на движението: Аз-ът в линии на отстъпление, София: УИ „Св. Климент Охридски“ /325 с./.
Градев, Владимир 1999, Силите на субекта (Опит върху философията на Мишел Фуко), София: „ЛИК” /159 с./.
Градев, Владимир 2000, Прекъсването на пътя (Книга от упражнения), София: „ЛИК” /390 с./.
Градев, Владимир 2007, Между абсолютното тайнство и нищото, София: УИ „Св. Климент Охридски” /220 с./.
Градев, Владимир 2013, Това не е религия, София: Фондация „Комунитас” /328 с./.
Градев, Владимир 2017, Разпознавания. По пътищата на душата, София: Фондация „Комунитас“ /516 с./.
Градев, Владимир 2019, Приближавания, София: Фондация „Комунитас” /660 с./.
Градинаров, Борислав 2019, Силата на системния фактор, София: „Изток-Запад” /264 с./.
Градинаров, Пламен 1995, Класическа индийска философия: логика и атомизъм, София: „Евразия” /400 с./.
Градинаров, Пламен 1996, Феноменологическият метод (Откриването на Аза), София: „Евразия” /320 с./.
Григоров, Емил 2009, Драмата на cogito: една съвременна версия (Опит върху философията на Мераб Мамардашвили), София: УИ „Св. Климент Охридски” /128 с./.
Грозданов, Борис 2010, Мислени експерименти и наука, София: ИФИ /152 с./.
Грънчаров, Ангел 2001, Изкуството на мисълта (Класическа логика), Пловдив: „Анима” /164 с./.
Грънчаров, Ангел 2003, Лаборатория по философия (Книга за опитващите се да разбират), Пловдив: ИК „Марица” /240 с./.
Грънчаров, Ангел 2004, Преследване на времето (Изкуството на свободата), София: „Литернет” /280 с./.
Грънчаров, Ангел 2006, Тайнството на живота (Въведение в практическата философия), София: „Изток-Запад” /320 с./.
Грънчаров, Ангел 2007, Българската душа и съдба (Идеи към нашата философия на живота, историята и съвременността), София: „Изток-Запад” /356 с./.
Грънчаров, Ангел 2009, Изворите на живота (Вечното в класическата и модерната философия), София: „Изток-Запад” /518 с./.
Грънчаров, Ангел 2011, Универсумът на свободата (Източниците на достойнството, успеха и богатството), София: „Изток-Запад” /124 с./.
Гурова, Лилия 1998, Ролята на проблемите, София: „Богианна” /120 с./.
Гурова, Лилия 2019, Обяснение, разбиране и извод, София: Нов български университет /202 с./.
Гурова, Лилия; Цацов, Димитър 1999, Дебатът психологизъм – антипсихологизъм: 90 години по-късно, София: „Богианна” /144 с./.
Гънгов, Александър 2004, Логика на измамата, София: „Авангард прима” /167 с./; 2-ро – 2009, пак там /173 с./.
Гънгов, Александър 2012, Логика в медицината (Подходи към безопасността на пациентите), София: „Авангард-прима” /238 с./.
Гънгов, Александър; Цанов, Иван 2008, Философия на спорта, София: Асоциация на българските плувци /28 с./.
Гьошев, Христо 2013, Идентичност и нормативност, София: НБУ /264 с./.
Далчев, Атанас 1999, Стихотворения, фрагменти, София: „Литературен форум” /319 с./.
Далчев, Атанас 2004, Избрани произведения, Т. 2 – Фрагменти: мисли и впечатления, София: „Захарий Стоянов” /222 с./.
Дамянова, Десислава 2018, Философията на Пътя в Древен Китай. Мъдрецът и Дао в „Джуандзъ”, София: УИ „Св. Климент Охридски” /200 с./.
Данков, Евлоги 1999, Метафизика на исихазма, Т. 1 – Християнската философия и традициите на Търновската книжовна школа, София: „Образование “ /344 с./.
Данков, Евлоги 2000, Метафизика на исихазма, Т. 2 – Логосът на Третия Рим, Велико Търново: „ИВИС “ /327 с./.
Данков, Евлоги 2003, Увод във философията на природата: към онтологията на битийните форми, Велико Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий” /304 с./.
Данкова, Росина 2001, Философия на културата – първооснови на културното битие, Велико Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий” /304 с./.
Данова, Диана 1990, Функции на идеологията, София: БАН /132 с./.
Дафов, Веселин 2012, Категории и битие, София: „Проектория” /170 с./.
Дафов, Веселин 2012, Мислещо и действителност, София: „Проектория” /118 с./.
Дафов, Веселин 2018, Онтологически проектории, София: „Парадигма” /243 с./.
Дафов, Веселин 2018, Ставания и направи, София: „Парадигма” /248 с./.
Дворянова, Емилия 1992, Естетическата същност на християнството, София: УИ „Св. Климент Охридски” /128 с./; 2-ро – 2004, София: ИК „Фенея” /156 с./.
Дейков, Александър 1994, Феноменът проектиране, Кн. 1 – Общотеоретическо, социокултурно и културно-историческо въведение в учението за проектирането, София: УИ „Св. Климент Охридски” /235 с./.
Дейков, Александър 1998, Логико-философски есета, София: УИ „Св. Климент Охридски” /251 с./.
Делчев, Красимир 1991, Магията на относителното, София: УИ „Св. Климент Охридски” /169 с./.
Делчев, Красимир 1999, Философските емблеми ХVI – ХVIII в., София: „ЛИК” /184 с./.
Делчев, Красимир 2000, Съобщаване и споделяне на философското, София: „ЛИК” /336 с./.
Делчев, Красимир 2001, Философия и Барок, София: УИ „Св. Климент Охридски” /248 с./.
Делчев, Красимир 2002, Философските малки жанрове, София: „ЛИК” /242 с./.
Делчев, Красимир 2004, Новоевропейската философия на човека, София: „ЛИК” /203 с./.
Делчев, Красимир 2006, Философия, художественост и скандал в модерното изобразително изкуство, София: „ЛИК” /276 с./.
Делчев, Красимир 2009, Нравствената философия на Сенека в писмата му до Луцилий, София: „ЛИК” /134 с./.
Делчев, Красимир 2010, Въведение в интерогативната философия, София: „Изток-Запад” /140 с./.
Делчев, Красимир 2012, Философски ескизи върху съвременното изобразително изкуство от междувековието (1990-2010), София: „Изток-Запад” /124 с./.
Делчев, Красимир 2014, Философия за малцина, София: „Изток-Запад” /248 с./.
Делчев, Красимир 2015, Символната философия на Просвещението и скандалната художественост на импресионизма, София: „Изток-Запад” /232 с./.
Делчев, Красимир 2016, Философия на историята (XVIII-XX век), Ч. 1, София: „Изток-Запад” /296 с./.
Делчев, Красимир 2017, Философия на историята (XVIII-XX век), Ч. 2, София: „Изток-Запад” /288 с./.
Делчев, Красимир 2018, Философски критически студии, София: „Изток-Запад” /216 с./.
Делчев, Красимир 2019, Духът на Европа (Философски есета), София: „Изток-Запад” /160 с./.
Делчев, Красимир 2020, Тиберий и философията, София: „Изток-Запад”.
Денков, Димитър 1992, Мартин Хайдегер – онтология на трагичното, София: УИ „Св. Климент Охридски” /208 с./.
Денков, Димитър 2011, Що е Просвещение? (Текстове, жанрове, контексти около Кантовия „Отговор на въпроса: Що е Просвещение?“), София: УИ „Св. Климент Охридски” /384 с./.
Денкова, Лидия 1996, Помнещият символ (Философски етюди върху старата българска литература), София: „ДИОС” /176 с./.
Денкова, Лидия 2001, Философските тайни на Хари Потър (Опит върху философията на приказното), София: „ЛИК” /152 с./.
Денкова, Лидия 2010, Нова възхвала на глупостта (Есета), София: „Сиела” /124 с./.
Денкова, Лидия 2013, Елена и философите (Ескизи към една философия на нежността), София: НБУ /312 с./.
Денкова, Лидия 2017, На път към деня, София: „НБУ” /327 с./.
Денкова, Лидия; Тодоров, Христо 2003, Безстрашната наука. За неизбежното многообразие на хуманитарните науки, София: НБУ /24 с./.
Джаджев, Иван 2002, Естетиката на класицизма (Историко-теоретичен очерк), Варна: „Славена” /180 с./.
Джаджев, Иван 2007, Естетика на Просвещението, Варна: „Славена” /468 с./.
Джаджев, Иван 2009, Античната естетическа мисъл, Варна: „Славена” /289 с./.
Джаджев, Иван 2012, Средновековната естетическа мисъл, Варна: „Славена” /244 с./.
Димитров, Асен 2003, Сложност и смисъл, или за интелигентността, Велико Търново: „Фабер” /278 с./.
Димитров, Асен 2010, Неалгоритмичният ред, Велико Търново: „Фабер” /215 с./.
Димитров, Асен 2015, Наука и съзнание: модели и предизвикателства, Велико Търново: „Фабер” /116 с./.
Димитров, Димитър 2005, Философия, култура и политика в късната античност: случаят на Синезий от Кирена, Велико Търново: „Фабер” /272 с./.
Димитров, Емил 2016, Като на изповед. Руски беседи, София: „Изток-Запад” /348 с./.
Димитров, Ивайло 2013, Тайната сила у Кант (Подстъпи към критическата метафизика на способностите), София: „Проектория” /244 с./.
Димитров, Румен 2006, Философия на богатството, София: УИ „Св. Климент Охридски” /296 с./.
Димитрова, Ина 2009, Рефлексивност и социална онтология, София: „Критика и хуманизъм” /238 с./.
Димитрова, Ина 2012, Пренатална диагностика и биополитика в България, София: „Изток-Запад” /248 с./.
Димитрова, Маргарита 2005, Прагматична философия на ученето, Добрич: „Матадор” /24 с./.
Димитрова, Мария Г. 1994, Б. Л. Пастернак: естетически поглед към литературното творчество, София: УИ „Св. Климент Охридски” /213 с./.
Димитрова, Мария Г. 2001, Емоционалност и художествено творчество, София: ИК „Квазар” /184 с./.
Димитрова, Мария Г. 2003, Способности и художествено творчество, София: ИК „Квазар” /208 с./.
Димитрова, Мария И. 1990, Светът на релативизираното съзнание, София: УИ „Св. Климент Охридски” /124 с./.
Димитрова, Мария И. 2009, Социалността и справедливостта (Екзистенциално-феноменологичен подход), София: Център „Академичната общност в гражданското общество” /240 с./.
Димитрова, Мария И. 2011, Етическият обрат в социалната мисъл, София: „Авангард прима” /209 с./.
Димитрова, Нина 1992, Философски въпроси на психологията (Развитие на психологията от Освобождението до 1944 г.), София: БАН /209 с./.
Димитрова, Нина 1994, Достоевски и руският религиозно-философски ренесанс от ХХ век, София: УИ „Св. Климент Охридски” /132 с./.
Димитрова, Нина 1995, Утопия и есхатология в руския „Сребърен век”, София: „Кронос” /128 с./.
Димитрова, Нина 1998, Гностични мотиви в руския Сребърен век, София: „ЛИК” /120 с./.
Димитрова, Нина 2002, Националната руска философия – pro et contra (Спорът между неославянофили и неозападници – ХХ век), Велико Търново: „Фабер” /112 с./.
Димитрова, Нина 2002, Социално-религиозни утопии в руския религиозен Ренесанс, София: АИ „Проф. Марин Дринов” /220 с./.
Димитрова, Нина 2003, Образи на човека (Антропологични идеи в българската философска мисъл между двете световни войни), Велико Търново: „Фабер” /128 с./.
Димитрова, Нина 2006, Религия и национализъм (Идеи за религията в междувоенния период), Велико Търново: „Фабер” /228 с./.
Димитрова, Нина 2008, Дебати около българския гностицизъм – ХХ век, Велико Търново: „Фабер” /100 с./.
Димитрова, Нина 2010, Часът на българската интелигенция (Българската интелигенция в междувоенния периодичен печат), София: „Парадигма” /205 с./.
Димитрова, Нина 2013, Пророците на бесовете (Смисъл и вяра в руската религиозна философия), София: АИ „Проф. Марин Дринов” /208 с./.
Димитрова, Нина 2014, Екзистенциални измерения на „Новото време”, София: „Проектория” /101 с./.
Димитрова, Н. 2019, Пространства на идентичност – рефлексии върху българската философска култура, София: ИК „Св. Иван Рилски” /211 с./.
Динев, Валери 1993, Модели на човешко поведение (Философско-методологически анализ), София: „Софи-Р” /191 с./; 2-ро – 2002, София: БАН /208 с./.
Динев, Валери 1998, Страхът (Философско-антропологически анализ), София: „Св. Георги Победоносец” /120 с./.
Динев, Валери 1999, Животът, София: „Инвестпрес” /80 с./.
Динева, Гергана 2015, Метафизика на границата, София: УИ „Св. Климент Охридски“ /285 с./.
Динева, Гергана 2018, Раждането на личността, София: УИ „Св. Климент Охридски“ /361 с./.
Добрев, Добромир 2016, Философия на западния модел за сигурност през XXI век, Шумен: УИ „Еп. Константин Преславски“.
Донев, Владимир 2004, Неподправена философия, София: „Домино ГД” /80 с./.
Донев, Георги; Величков, Георги 2004, Философия и православие, Благоевград: УИ „Неофит Рилски” /240 с./.
Дончева, Антоанета 2014, Азът и Другият в западноевропейската култура на ХХ в., София: „Изток-Запад” /344 с./.
Драмалиева, Валентина 2001, Справедливостта в етиката и бизнесетиката, София: „Сиела” /335 с./.
Драмалиева, Валентина 2014, Бизнес етика: философски прочит, София: ИК „УНСС” /213 с./.
Дунов, Здравко 2004, Философия на властта, Ч. 1 – Власт: философски проблеми, Велико Търново: „Фабер” /167 с./.
Дунов, Здравко 2005, Философия на властта, Ч. 2 – Кървавото лице на българския държавен комунизъм, Велико Търново: „Фабер” /356 с./.
Екз. Йосиф I 2001, Статии и преводи, Варна: „Бряг принт” /296 с./ (съст. М. Бъчваров, П. Нейков, Ф. Марчев).
Енчев, Кристиян 2009, От интенционалност към интензионалност – логическия път към виртуалисткия трансцендентализъм, София: ИФИ /168 с./.
Енчев, Кристиян 2010, Логика и социални критически онтологии, София: ИК „Св. Иван Рилски” /117 с./.
Желев, Жельо 1991, Човекът и неговите личности: релационна теория за личността, София: „Цанко Церковски” /256 с./.
Желев, Жельо 1996, Реалното физическо пространство, София: „Рекламно-издателска агенция 1” /128 с./.
Желязков, Илиян 2010, Новото и неговата връзка с възвишеното, София: „Изток-Запад” /100 с./.
Загоров, Орлин 1995, Духът (Философски размишления), София: УИ „Св. Климент Охридски” /352 с./.
Загоров, Орлин 1998, Идеалът: величието на духа, София: УИ „Св. Климент Охридски” /323 с./.
Загоров, Орлин 2000, Философия и хуманизъм, София: „Булгарика” /700 с./.
Загоров, Орлин 2002, Към философията на човека, София: „Знание ЕООД” /344 с./.
Загоров, Орлин 2006, Душата и нейните послания, София: „Авангард прима” /148 с./.
Загоров, Орлин 2006, Конфликт и сигурност (Философско-антропологически и геополитически аспекти), София: „Авангард прима” /450 с./.
Загоров, Орлин 2006, Смисълът (Размишления върху човешкия прогрес), София: „Авангард прима” /580 с./.
Загоров, Орлин 2007, Убеждения. Съвест. Разум, София: „Авангард прима” /376 с./.
Загоров, Орлин; Близнаков, Георги 2000, Увод в екософията (Философски проблеми на екологията), София: „Булгарика” /240 с./.
Загоров, Орлин; Йорданов, Николай 2000, Цивилизационен избор (Към философията на устойчивото развитие), София: „Булгарика” /158 с./.
Захариев, Ясен 2011, Магарето на Минерва (Преобразувания в българската философска традиция от Възраждането до края на ХХ век), София: НБУ /235 с./.
Захариев, Ясен 2012, Философия и биография, София: НБУ /175с./.
Зашев, Димитър 1992, Естетически отклонения: Кант, Шилер, Новалис, ранният Маркс, София: „ГАЛ-ИКО” /139 с./.
Зашев, Димитър 2010, Образи и образци: конфигурации на безформеното, София: УИ „Св. Климент Охридски” /318 с./.
Златанов, Златомир 2005, Лаканиански мрежи, София: „Захарий Стоянов” /272 с./.
Златанов, Златомир 2007, Отвъд травма и революция, София: „Захарий Стоянов” /287 с./.
Златанов, Златомир 2009, Ален Бадиу, или упорството на нелогичните светове, София: „Захарий Стоянов” /424 с./.
Златев, Константин 2000, Безсмъртието на човешката душа (Етико-антропологическо изследване), София: „Хрикер” /515 с./.
Иванов, Владимир 2001, Философия и медицина, София: АИ „Проф. Марин Дринов” /184 с./.
Иванов, Димитър 2016, Теории за истината, София: УИ „Св. Климент Охридски” /176 с./.
Иванов, Здравко 2007, Историята като Res Gestas (Философско-исторически етюди), Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий” /140 с./.
Иванов, Иван 1994, От митотворчество към философия, Русе: СУБ /132 с./.
Иванова, Ивелина 2010, История и интерпретация, София: Фондация „Извор” /248 с./.
Иванова, Цанка 2017, Истината от философията до правото, София: „Изток-Запад” /136 с./.
Игов, Атанас 2002, Онтология на отсъствието (Философски есета), Пловдив: „Жанет 45” /238 с./.
Иларионов, Симеон 1992, Битие и понятие за свобода, София: „Критика и хуманизъм” /163 с./.
Иларионов, Симеон 1997, Смъртта (Есе), София: „ЛИК” /104 с./.
Илиев, Атанас 1995, Есета (Из архива), София: АИ „Проф. Марин Дринов” /119 с./.
Ирибаджаков, Николай 1994, Величието на марксизма и мизерията на ренегатството (В надпревара с времето), Велико Търново: „ПИК” /199 с./.
Ирибаджаков, Николай 1998, Малки прелюдии към големи проблеми, София: „ЛИК” /342 с./.
Йоан Екзарх 2000, Шестоднев, София: „Хейзъл” /376 с./ (прев. Н. Кочев).
Йончев, Димитър 1990, Отсъстващият образ, София: „Народна култура” /278 с./.
Йончев, Димитър 2014, В търсене на сигурността, София: „Изток-Запад” /416 с./.
Йончев, Иля 1997, Музикологичният дискурс, София: „Рива” /60 с./.
Йончев, Иля 2007, Музикалният смисъл, София: „Рива” /160 с./.
Йончев, Иля 2009, Музикална онтология, София: „Рива” /104 с./.
Йорданов, Йордан 1995, Съществуването, София: „Св. Георги Победоносец” /144 с./.
Йорданов, Йордан 1997, Човекът във въоръженото насилие, София: „Св. Георги Победоносец” /200 с./.
Йорданов, Николай 1996, Слухове и социално действие, София: УИ „Св. Климент Охридски” /160 с./.
Йорданов, Николай 1997, Религия. Духовност. Хуманизъм, София: УИ „Св. Климент Охридски” /283 с./.
Йорданов, Николай 2011, Мъка и съдба човешка, София: УИ „Св. Климент Охридски” /286 с./.
Йорданов, Николай; Загоров, Орлин 2001, Към философията на религията, София: Програмни продукти и системи /256 с./.
Йорданова, Диана 2016, Пластично-изобразителното начало в културата на гръцката архаика, София: ИК „Гутенберг” /302 с./.
Йотов, Стилиян 2001, Справедливост и респект (Опити да се върви напред с Кант), София: „Критика и хуманизъм” /148 с./.
Йотов, Стилиян 2003, Етика и мултикултурализъм, София: „Агата-А” /335 с./.
Йотов, Стилиян 2004, Равенство и егалитаризъм (Опит за осмисляне на социалната държава), София: „Агата-А” /310 с./.
Йотов, Стилиян 2006, Хабермас и претенциите на автономията, София: „Агата-А” /263 с./.
Йотов, Стилиян 2016, Човешко достойнство и права, София: „Агата-А” /398 с./.
Йотов, Стилиян 2018, Благородство или благотворителност. Размишления за позволената лъжа, София: УИ „Св. Климент Охридски” /152 с./.
Казанджиев, Спиридон 1999, Есета (Из архива), София: АИ „Проф. Марин Дринов” /327 с./.
Казанджиев, Спиридон 2004, Пред извора на живота, София: „Захарий Стоянов” /259 с./.
Калчев, Иван 1993, Метафизика на смъртта, София: „Нов ден” /344 с./.
Калчев, Иван 1993, Сартр – за него и от него, София: „Нов ден” /200 с./.
Калчев, Иван 1998, Смъртта – вечното оскърбление на живота (Увод в танатологията), София: „Филвест” /155 с./.
Калчев, Иван 2000, Воля за свобода, София: „Седолик” /156 с./.
Калчев, Иван 2002, Милост за човека (Новата антроподицея на папа Йоан Павел II), София: „Филвест” /124 с./.
Калчев, Иван 2005, Толерантност, диалог, свобода, София: УИ „Св. Климент Охридски” /326 с./.
Камбуров, Иван Древноиндийската философия в парадигмата на мъдростта (Голямата игра), Стара Загора: БПС /592 с./.
Камбуров, Иван 2011, Класическа будистка философия, Ч. 1 – Пътят, София: „Авангард прима” /597 с./.
Канавров, Валентин 1994, Размирието на разума (Очерци), София: УИ „Св. Климент Охридски” /309 с./.
Канавров, Валентин 2003, Критическата метафизика на Кант (Опит за виртуалистки трансцендентализъм), Велико Търново: „Фабер” /436 с./.
Канавров, Валентин 2006, Критически онтологеми на духовността, Велико Търново: „Фабер” /399 с./.
Канавров, Валентин 2011, Пътища на метафизиката: Кант и Хайдегер, София: „Изток-Запад” /452 с./.
Канавров, Валентин 2015, Пътища на трансценденталния схематизъм, София: „Изток-Запад” /383 с./.
Каприев, Георги 1990, Аврелий Августин – историята като метафизика, София: „Критика и хуманизъм” /158 с./.
Каприев, Георги 1991, История и метафизика (Очерци за историческото мислене на западноевропейското средновековие), София: УИ „Св. Климент Охри¬дски” /182 с./.
Каприев, Георги 1993, Механика срещу символика, София: УИ „Св. Климент Охридски” /136 с./, 2-ро – 2017,София: „Изток-Запад” /186 с./ .
Каприев, Георги 1995, Истината според учението на Анселм от Кентърбъри, София: ИК на ВМГИ /78 с./.
Каприев, Георги 1996, Августин, София: „ЛИК” /128 с./.
Каприев, Георги 1998, Аргументът на Анселм от Кентърбъри и „онтологическото доказателство”, София: „ЛИК” /312 с./.
Каприев, Георги 1999, Анселм от Кентърбъри (Светът на неговите идеи), София: „ЛИК” /304 с./.
Каприев, Георги 2000, Byzantica minora, София: „ЛИК” /208 с./.
Каприев, Георги 2005, Id quo nihil maius cogitari possit. Философският свят на Анселм от Аоста, архиепископ Кентърбърийски, София: УИ „Св. Климент Охридски” /508 с./.
Каприев, Георги 2010, Максим Изповедник: въведение в мисловната му система, София: „Изток-Запад” /270 с./.
Каприев, Георги 2011, Homo spiritualis и около него, София: „Анубис” /96 с./.
Каприев, Георги 2014, Византийски етюди, София: Фондация „Комунитас” /440 с./.
Карагеоргиева, Анета 1999, Платон и философията на знанието, София: „Филвест” /143 с./.
Карагеоргиева, Анета 2013, Увод в съвременната теория на познанието, София: „Проектория” /322 с./.
Каракачанов, Александър 2011, Човек и съзнание, София: „Сиела” /180 с./.
Каракачанов, Александър 2014, Философия на човека, София: „Пропелер” /176 с./.
Карталов, Асен 1993, Завистта, Пловдив: „Макрос 2000” /204 с./.
Карталов, Асен 1996, Самотата (Сборник есета), Пловдив: „Багра” /207 с./.
Карталов, Асен 1997, Мълчанието, София: „Отворено общество” /50 с./.
Карталов, Асен 2003, Страхът, Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски” /260 с./.
Карталов, Асен 2009, Живях незабелязано (Книга за нещата от живота), Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски” /358 с./.
Карталов, Асен 2013, Личност и звание, Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски” /191 с./.
Касабов, Огнян 2014, Техника на природата, органика на изкуството. Раждането на естетиката и отмирането на природно красивото, София: УИ „Св. Климент Охридски“ /200 с./.
Касабова, Анита 2007, За автобиографичната памет, София: НБУ /157 с./.
Кацарски, Иван 1994, Тоталитарният социализъм, София: УИ „Св. Климент Охридски” /373 с./.
Кацарски, Иван 2002, Размирният Едем (Студии върху антропогенезата), София: „Парадигма” /210 с./.
Кацарски, Иван 2004, Родът Homo: тяло, поведение и език в еволюция, Велико Търново: „Фабер” /274 с./.
Кацарски, Иван 2007, Власт, неравенство и стратификация в прединдустриалните общества, Велико Търново: „Фабер” /320 с./.
Кацарски, Иван 2015, Младохегелианците (Радикални интелектуалци пред сфинкса на времето), София: „Парадигма” /198 с./.
Киров, Димитър 1993, Блажени Августин (Щрихи от богословско-философското му учение), София: „Булвест 2000” /64 с./.
Киров, Димитър 1996, Трите аспекта на етиката, Ч. 1 – Антропология, София: УИ „Св. Климент Охридски” /91 с./.
Киров, Димитър 1996, Въведение в християнската антропология (За богообразността на човека), София: УИ „Св. Климент Охридски” /223 с./.
Киров, Димитър 2005, Богословие и философия (Етико-антропологичен профил), София: „София С. А.” /40 с./.
Кисьов, Тоньо 1995, Философия на моралното съзнание, София: УИ „Стопанство” /145 с./.
Ковачки, Христо 2013, Вселенски ред на познанието, София: ИК „Захарий Стоянов‘’ /336 с./.
Коев, Кольо 1996, Видимостта: феноменологични контексти, София: „Критика и хуманизъм” /148 с./.
Колев, Иван 2013, Философска антропология (Идея, генезис, позиции), София, „Изток-Запад”.
Колев, Иван 2013, Битие и обитаване (Към философия на архитектурата), София, „Изток-Запад”.
Колев, Петър 2006, Признаци на добродетелността, София: „АВС Техника” /80 с./.
Кондев, Ангел 1998, 1999 – българският Рубикон (Философско-исторически опит върху съвременното национално развитие), София: „ЛИК” /167 с./.
Кондев, Ангел 2006, Дневник от будоара на Клио. Опит върху времето и пространството в историята, София: „Полис” /303 с./.
Кондова, Лидия 2019, Лайбниц и проблемът за органичното тяло: единство, активност, познаваемост, София: УИ „Св. Климент Охридски” /246 с./.
Копринаров, Лазар 1994, Европеизацията на Европа: идеята на Хосе Ортега-и-Гасет, София: Институт по културознание /120 с./.
Копринаров, Лазар 1995, Либерализмът на Хосе Ортега-и-Гасет, София: „Multitrade& Microprinting” /144 с./.
Копринаров, Лазар 2010, Социалната философия на Хосе Ортега-и-Гасет, Благоевград: УИ „Неофит Рилски” /366 с./.
Копринаров, Лазар 2012, Аргументът на свободата (Политическата философия на Ортега-и-Гасет), София: „Изток-Запад” /263 с./.
Копринаров, Лазар 2013, Меланжиране на културите (Увод в интеркултурните взаимодействия), София: „Изток-Запад” /139 с./.
Копринаров, Лазар 2013, Mobilis in Mobili (Опити върху подвижния човек), София: „Изток-Запад” /143 с./.
Костадинов, Пеньо 2010, Критика на способността за познание на човека: философско-епистемологични основания на хуманитарното и етическо знание (Етическото знание – класика и съвременност: особености на хуманитарно-художествения тип изследователска дейност), Бургас: „Информа принт” /304 с./.
Костадинова, Мирела; Стефанов, Ангел; Цацов, Димитър 2000, Габровската ремкеанска школа и Димитър Михалчев, София: „ЛИК” /221 с./.
Костурова-Парашкевова, Мария 1998, Нравствената отговорност, Бургас: „Офир” /146 с./.
Кръстев, Георги 1997, Пространство и време, Монтана: „Бизнес компас” /98 с./.
Кръстев, Кръстьо К. 2007, Съчинения, Т. 3 – Чужди литератури и българските им преводи; Философски проблеми; Публицистика; Писма, София: АИ „Проф. Марин Дринов” /642 с./.
Кръстева, Анна 1999, Идентичности, дискурс, власт, София: „Петекстон” /229 с./.
Кръстева, Силвия 2018, Генезис и поле на логическата теория (Студии по философска логика), София: „Фабер” /404 с./.
Крумов, Красимир 2000, Поетика на киното (Философски фрагменти), София: „Агата-А” /624 с./.
Куков, Вангел 1993, Научни знания и обучение (Теоретико-методологически аспекти), Шумен: „Хелиос” /357 с./.
Куков, Вангел 1998, Научните знания в контекста на образованието и обучението, София: „Албатрос” /280 с./.
Куков, Вангел 2011, Философия на образованието, Варна: ИК „Стено” /264 с./.
Кулевски, Цветан 2005, Логика на творческото мислене: алетична асерторична логика, София: „Изток-Запад” /142 с./.
Кулов, Венцеслав 1994, Възгледите на Димитър Михалчев за познанието, София: УИ „Стопанство” /116 с./.
Кулов, Венцеслав 1996, Размишления върху кореспондентното разбиране за истината и диалектическия материализъм, София: УИ „Стопанство” /82 с./.
Кулов, Венцеслав 2005, Проблеми на научната методология в светлината на възгледите на Карл Попър, София: „Инвест Прес” /120 с./.
Кулов, Венцеслав 2009, Понятия за философия, София: „Инвест Прес” /160 с./.
Кулов, Венцеслав 2013, Философията като проблем в българската книжнина на ХХ век, София: ИК „Св. Иван Рилски” /255 с./.
Кутов, Ивайло 2007, Естетизъм, политика, жизнен проект: фрагметационен контекст, София: ИК „Световит” /135 с./.
Кутов, Ивайло 2007, За естетическия режим, политиката и културата, София: ИК „Световит” /287 с./.
Кутов, Ивайло 2008, Блян и социокултурен опит: естетически измерения, София: ИК „Световит” /120 с./.
Кутов, Ивайло 2008, Относно естетическия живот, София: ИК „Световит” /147 с./.
Кънев, Александър 2003, Витгенщайн за границите на езика, Свищов: АИ „Димитър Ценов” /214 с./.
Кънев, Александър 2010, Теория на философското развитие, София: УИ „Св. Климент Охридски” /283 с./.
Кънев, Александър 2011, Хайдегер и философската традиция, София: „Изток-Запад” /438 с./.
Кънев, Александър 2013, Смисъл и реалност: късният Витгенщайн и традиционната философия, София: УИ „Св. Климент Охридски” /326 с./.
Кънева, Валентина 2005, Проблемът за злото във философията на Кант, София: ИК „КОТА” /173 с./.
Кънева, Валентина 2013, Граници на биоетиката, София: УИ „Св. Климент Охридски” /174 с./.
Кънева, Соня 1998, Експериментализъм и постмодернизъм (Естетически дилеми), София: „ЕОН 2000” /151 с./.
Кючуков, Ламбо 1990, Системните проблеми (История и съвременност), София: УИ „Св. Климент Охридски” /163 с./.
Лазаров, Ивайло 2010, Парадоксалната феноменология на другостта: другият: социален образ, екзистенциален опит, онтологична структура, Варна: УИ „Черноризец Храбър” /299 с./.
Лазаров, Максим 1998, Махалото на ХХ век: социалнополитически промени и ценностна криза, София: „М 18” /127 с./.
Лазарова, Ерика 1990, Немският романтизъм между идеала и действителността, София: „Наука и изкуство” /160 с./.
Лазарова, Ерика 2000, Етическите уроци на принц Парадокс или непознатият Уайлд, София: „Коралов и сие” /220 с./.
Лазарова, Ерика 2013, Богомило-катарската философия като живяна етика, София: „Авангард принт” /416 с./.
Латев, Латьо 1991, Дискусията във философското познание (Из теорията и практиката на идейната конфронтация в българската философска мисъл 1878-1944), София: БАН /119 с./.
Лешков, Андрей 2015, Светът като творба? Философия и естетизъм, София: „Проектория”.
Лешков, Андрей 2018, Ауратично и театрично (Основни светогледни тематизми на модерното естетическо мислене), София: ЕИ „Омда“ /238 с./.
Лешков, Андрей 2019, Действителността на недействителното. Изследвания за естетическото себеосмисляне на модерността, София: НМА „Проф. Панчо Владигеров”.
Лисаев, Петко 1996, Медицинска деонтология и медицинско право, София: „Сиби” / с./.
Лисаев, Петко 1999, Евтаназия или медицински контрол на умирането и смъртта, Плевен: „Карат” /160 с./.
Личев, Валери 2000, Циничното, или играта на власт и удоволствие, София: „ЕОН-2000” /257 с./.
Личева, Катя 2000, Ценностни измерения на фирмения живот, Свищов: АИ „Димитър Ценов” /189 с./.
Личева, Катя 2001, Българското общество, бизнесът и моралът, Свищов: АИ „Димитър Ценов” /200 с./.
Лозев, Камен 2000, Социалната философия на Карл Попър, София: „Калъс” /272 с./.
Лозев, Камен 2011, Ранният Ръсел: живот и философия, Т. 1 – Животът на младия Ръсел, София: ИК „Кванти” /404 с./.
Лозев, Камен 2019, В навечерието, или другата революция: Готлоб Фреге, Благоевград: „БОН”.
Люцканов, Росен 2008, Теоремата за непълнота: контексти на интерпретация, София: „Изток-Запад” /260 с./.
Люцканов, Росен 2013, Лицата на Протей (Увод в концептуалната математика), София: „Изток-Запад” /304 с./.
Мадарски, Иван 2002, Философия на реализма: философия на живота, София: „Сибия” /112 с./.
Макариев, Пламен 1991, Обективна рационалност и човешко съществуване, София: „Евразия” /136 с./.
Макариев, Пламен 2008, Мултикултурализмът между толерантността и признанието (Към един диалогичен подход), София: „Изток-Запад” /240 с./.
Манова, Ива 2011, Норма и реформа в ренесансовата философия. Лоренцо Вала и неговата хуманистическа критика на аристотелизма, София: „Софи-Р” /176 с./.
Манчев, Боян 2003, Невъобразимото (Опити по философия на образа), София: НБУ /247 с./.
Манчев, Боян 2007, Тялото – метаморфоза, София: „Алтера” /246 с./.
Манчев, Боян 2012, Логика на политическото: метаморфози на политическата общност и политическия субект, София: „Изток-Запад” /304 с./.
Манчев, Боян 2019, Новият Атанор. Начала на Философската фантастика, Т. 1, София: „Метеор” /279 с./.
Маринов, Марин 1992, „Логиката на науката” и методологията на Карл Попър, София: УИ „Св. Климент Охридски” /212 с./.
Маринова, Емилия 1998, Жан Пиаже: двата морала (В света на моралното съждение на детето), София: „М-8-М” /183 с./.
Маринова, Емилия 2003, Поведение и морално развитие, София: „Ситроник” /279 с./.
Маринова, Емилия 2010, Начално развитие на моралните чувства, Велико Търново: „Фабер” /151 с./.
Маринова, Емилия 2019, Обективно изследване на морала и съвременната етика, Велико Търново: „Фабер”.
Марков, Петър, 2003, Мисли с главата си, приятел… или философия на успеха – самопознание и себеизграждане, София: Марков колеж /88 с./.
Марков, Сашо 1999, От Платон до Стросън: философия, онтология, анализ от древността до ХХ век, Велико Търново: „Фабер” /142 с./.
Марков, Сашо 2001, Метафизически етюди, Велико Търново: „Слово” /112 с./.
Марчев, Фотин 2002, Философия на новото време – Декарт, Спиноза, Лайбниц (Философски портрети), Варна: „Бряг принт” /216 с./.
Матеев, Гено 1990, Природа и морал, София: Отечествен фронт /248 с/.
Мерджанов, Недялко 2009, Логически съчинения, София: УИ „Св. Климент Охридски” /352 с./.
Мерджанова, Ина 2000, Есхатологична антроподицея (Човекът и историята в съвременното Православие), Велико Търново: „Праксис” /176 с./.
Милчев, Кирил 1999, Три текста на познанието: ритуали, традиции, индивидуалност, София: „Св. Георги Победоносец” /111 с./.
Милчев, Кирил 2001, Екзистенциалната тема и проблематиката на паламизма, София: „Шарп Стоун” /304 с./.
Милчев, Кирил 2002, Същност и ипостас: философска метафрастика на каподокийското ипостасно познание, София: „Шарп Стоун” /104 с./.
Милчев, Кирил 2004, Човешката природа и човешката съдба (Битие и съдба), София: „Шарп Стоун” /176 с./.
Милчев, Кирил 2005, Философски извлечения и темата на богопознанието, София: „Народна култура” /196 с./.
Милчев, Любомир 2008, Спекулативно-поетически разглеждания на времето у късния Хайдегер, София: „Жанет 45” /200 с./.
Минева, Емилия 2015, Историко-философска мозайка от ХIХ век, София: „Проектория”.
Минева, Силвия 1999, Аморалното, София: „Глория Мунди” /128 с./.
Минева, Силвия 2002, Аморалното 2, Стара Загора: „Кота” /159 с./.
Минева, Силвия 2007, Постмодерни дискурси на етиката, Велико Търново: „Фабер” /151 с./.
Минева, Силвия 2013, Постмодерни дискурси на етиката 2, София: „Проектория” /262 с./.
Минчев, Минчо 1997, Вторият позитивизъм (Философска същност и историческа съдба), София: „Алфа” /180 с./.
Минчев, Минчо 2005, Метафизика на динамичните връзки (Пет беседи между Оптимиста, Реалиста и Скептика), София: АИ „Проф. Марин Дринов” /254 с./.
Минчев, Стойко 2005, Единен език в науката и техниката: философски проблеми, София: „Авангард прима” /238 с./.
Митев, Вихрен 2020, Понятие за личност в една антропология на личността, София: УИ „Св. Климент Охридски” /288 с./.
Михайлов, Николай 1994, Морал и ценности, София: „Филвест” /116 с./.
Михайлов, Николай 2002, Власт и морал, София: „Парадигма 91” /144 с./.
Михайлов, Николай 2006, Залезът на философския постмодерн, Велико Търново: „Фабер” /150 с./.
Михайлов, Николай 2008, Корупцията като проблем на морала, Велико Търново: „Фабер” /180 с./.
Михайлов, Николай 2010, Етическият проблем за висшето благо, Велико Търново: „Фабер” /116 с./.
Михайлов, Николай 2018, Етика и комуникации, София: „Мейкър Артс“.
Михайловски, Стоян 1999, Политически и философско-религиозни размишления, София: „Кама” /320 с./.
Михалчев, Димитър 1994, Диалектика и софистика (Етюди на разни философски теми), София: УИ „Св. Климент Охридски” /461 с./.
Михалчев, Димитър 1995, Чуйте и другата страна, София: УИ „Св. Климент Охридски” /392 с./.
Михалчев, Димитър 1996, Из кореспонденцията на акад. Димитър Михалчев, София: АИ „Проф. Марин Дринов” /135 с./.
Михалчев, Димитър 1997, Между философията и живота (Документи, 1904 – 1946), София: АИ „Проф. Марин Дринов”.
Михалчев, Димитър 1998, Традиционната логика и нейното материалистическо обосноваване, София: „Захарий Стоянов” /584 с./.
Мичев, Стефан 2004, Духовни аспекти на сигурността, София: ИК „Св. Иван Рилски” /120 с./.
Мичев, Стефан 2012, Илюзията за сигурност, София: Фондация „Национална и международна сигурност” /136 с./.
Моллов, Благовест 2007, „Континентална” философия: (островно-) аналитична перспектива, София: УИ „Св. Климент Охридски” /158 с./.
Моллов, Благовест 2012, Епистемология и еристика (Въведение в съвременната британска историография), София: УИ „Св. Климент Охридски” /527 с./.
Моллов, Благовест 2013, Формални подходи към алетичната реалност, Т. 1 – Въведение и история, София: УИ „Св. Климент Охридски” /456 с./.
Момов, Васил 1999, Етични студии, София: „М-8-М” /350 с./.
Мунтян, Бернард 2020, Накъде отиваш, Homo Sapiens, София: „Захарий Стоянов” /590 с./.
Мутафчиева, Красимира 2005, Божественото проявление и човекът (не)познаващ добро и зло, Стара Загора: Тракийски университет /325 с./.
Мънзов, Михаил 2003, Въведение в трансценденталната философия. Същност на трансценденталната проблемност; Мистичните корени на руската религиозна философия. Логос и София, София: Виртуален център за музика, култура и научни изследвания /511 с./.
Неделчев, Иван 2019, Съвременни психологически и философски аспекти на фитнеса и културизма, София: Нов български университет /200 с./.
Нейков, Петър 1995, Българското Възраждане и идеята за социален напредък, Ямбол: „Светлина” /219 с./.
Неновски, Нено 2004, Джорджо Дел Векио и неговата философия на правото, София: „Юриспрес” /52 с./.
Неновски, Николай 1999, Икономическата философия на Фридрих Хайек: 100 г. от рождението му, София: БНБ /29 с./.
Нешев, Кирил 1990, Моралът – светлини и сенки, София: „Партиздат” /208 с./.
Нешев, Кирил 1994, Антична етика (Философски портрети), София: „Филвест” /75 с./.
Нешев, Кирил 1994, Злото, София: „Филвест” /87 с./.
Нешев, Кирил 1995, Философии на морала (Портрети и идеи), София: „Филвест” /80 с./.
Нешев, Кирил 1997, Вяра и етика, София: УИ „Св. Климент Охридски” /80 с./.
Нешев, Кирил 2002, Спомени за университетските философи, София: „Парадигма”.
Нешев, Кирил 2008, Българската етика, Велико Търново: „Фабер” /104 с./.
Нешев, Кирил 2013, Философска етика (Избрано), София: УИ „Св. Климент Охридски” /272 с./.
Николов, Александър 1999, Към смяна на идеите във философията и физиката, София: „Паралакс” /392 с./.
Николов, Борислав 1999, Философия на социалния континуум, София: АИ „Проф. Марин Дринов” /76 с./.
Николов, Борислав 2003, Философия на Вселената; Философия на социалния континуум; Философски основи на универсалния континуум, София: „Петър Берон” /144 с./.
Николов, Стоян 1990, Квантова биология (Философско-методологична обосновка), София: БАН /295 с./.
Николова, Антоанета 2003, Езикът на пустотата, София: „Симолини 94” /319 с./.
Николова, Вяра 1994, Православната цивилизация (Според философско-историческия модел на Арнолд Тойнби), София: „Лаков прес” /144 с./.
Николова, Вяра 2000, Цивилизациите през погледа на философията, София: „Симолини” /192 с./.
Николова, Вяра 2003, Европейски ценности, Благоевград: УИ „Неофит Рилски” /275 с./.
Николова, Вяра 2006, Матрицата на незъзнаваното (Философска реконструкция на психоанализата), София: ИК „Проф. Петко Венедиков” /252 с./.
Николова, Вяра 2010, Метафизика на историята, Благоевград: УИ „Неофит Рилски” /341 с./.
Николова, Вяра 2016, Философия? Кому е нужно?, София: ИК „Проф. Петко Венедиков” /196 с./.
Николова, Вяра; Цацов, Димитър 1996, Историко-философският процес – драматизъм и идейни колизии, София: „Богианна” /108 с./.
Ничев, Цветан 2015, Виртуалната легитимност, София: „Fast Print Books” /250 с./.
Нушев, Костадин 2008, Религиозните измерения на духовността в християнската философия на Николай Бердяев, София: Богословски факултет на СУ „Св. Климент Охридски” /79 с./.
Нушев, Костадин 2008, Християнските добродетели вяра, надежда и любов в учението на св. Йоан Златоус, София: Богословски факултет на СУ „Св. Климент Охридски” /88 с./.
Нушев, Костадин 2008, Християнското учение за справедливостта: богословско-етическо изследване, София: Богословски факултет на СУ „Св. Климент Охридски” /480 с./.
Нушев, Костадин 2009, Етически аскетически възгледи в богословието на св. Максим изповедник, София: Богословски факултет на СУ „Св. Климент Охридски” /108 с./.
Обрешков, Николай 2002, Логика и експертни оценки, София /228 с./.
Осиковски, Мартин 2010, Убежища на вярата, София: УИ „Св. Климент Охридски” /280 с./.
Павлова, Йоана 2018, Щрихи от портрета на съвременната българска жена в един ценностен модел, София: „Софттрейд” /119 с./.
Палешутски, Кирил 1992, Отчуждението и крахът на социализма, София: УИ „Св. Климент Охридски” /144 с./.
Палешутски, Кирил 1992, Самотата, Благоевград: „Форчън” /107 с./.
Палешутски, Кирил 2014, Екзистенциализмът и философията на живота, Т. 1 – Генезис, развитие и основни представители, Благоевград: „БОН” /1028 с./.
Палюшев, Божидар 1993, Философия на либерализма и политическата наука, София: „Родина” /96 с./.
Палюшев, Божидар 1994, Политика, философия и трансцедентност в новата епоха: Ню Ейдж и други школи; Метафизика на равновесието, София: (изд. авт.) /127 с./.
Палюшев, Божидар 2000, Философия на геометрията, София: „Десита 97” /240 с./.
Пампов, Костадин 1995, Философия на българското средновекие (Според философско-историческите опити на Петър Мутафчиев), Пазарджик: „Беллопринт” / 48 с./.
Паницидис, Хараламби 2001, Носталгия по онтология, София: „ЛИК” /262 с./.
Паницидис, Хараламби 2003, Поетика на желанието, София: „Сема РШ” /56 с./.
Паницидис, Хараламби 2011, Социалнополитическият анализ (Методология и история), София: УИ „Св. Климент Охридски” /160 с./.
Паницидис, Хараламби 2012, История и желание (Опит върху философията на ХIХ век), София: „Авангард прима” /302 с./.
Панова, Елена 1996, Кант и аналитичната метафизика, София: УИ „Св. Климент Охридски” /176 с./.
Панова, Елена 2004, Провокациите на философския скептицизъм, София: УИ „Св. Климент Охридски” /100 с./.
Панова, Невена 2005, Платоновият диалог: ситуации и елементи на събеседването, София: „СОНМ” /237 с./.
Панчовски, Илия 2000, Хераклитови фрагменти, София: „ЛИК” /100 с./.
Паси, Исак 1994, Към философията на живота, София: УИ „Св. Климент Охридски” /444 с./.
Паси, Исак 1994, Мислители и мисли, София: „Христо Ботев” /216 с./.
Паси, Исак 1996, Руски мислители, София: УИ „Св. Климент Охридски” /144 с./; 2-ро – 2000, София: „Захарий Стоянов” /216 с./.
Паси, Исак 1996, Фридрих Ницше, София: УИ „Св. Климент Охридски” /183 с./.
Паси, Исак 1998, Фрагменти, миниатюри, пътувания, София: „Захарий Стоянов” /140 с./.
Паси, Исак 1998, Сьорен Киркегор, София: УИ „Св. Климент Охридски” /103 с./.
Паси, Исак 1998, Артур Шопенхауер, София: УИ „Св. Климент Охридски” /110 с./.
Паси, Исак 1999, Съвременна испанска философия (Мигел де Унамуно и трагедията на човека; Хосе Ортега-и-Гасет и социологията на нашия век), София: „Захарий Стоянов” /208 с./.
Паси, Исак 2000, Философски миниатюри и фрагменти, София: „Балкани” /264 с./.
Паси, Исак 2001, Николай Бердяев, София: „Труд” /184 с./.
Паси, Исак 2001, Метафората, София: „Труд” /146 с./.
Паси, Исак 2001, Смешното, София: „Труд” /298 с./.
Паси, Исак 2001, Шопенхауер, Киркегор, Ницше, София: „К&М” /277 с./.
Паси, Исак 2004, Биография на духа (Автобиографични есета и други статии), София: „Захарий Стоянов” /800 с./; 2-ро – 2007, пак там /951 с./.
Паси, Исак 2002, Мотиви на човешкото поведение (14 социалнопсихологически етюда), София: „Захарий Стоянов” /143 с./, 2ро – 2006, София: Фондация „Ком” /264 с./.
Паси, Исак 2003, Избрани произведения, Т. 1 – Френски моралисти; Руски мислители; Съвременна испанска философия, София: „Захарий Стоянов” /496 с./.
Паси, Исак 2003, Избрани произведения, Т. 2 – Мислители и размисли; Ралф Уолдо Емерсън; Николай Бердяев, София: „Захарий Стоянов” /613 с./.
Паси, Исак 2003, Избрани произведения, Т. 3 – Философски портрети, миниатюри и фрагменти, София: „Захарий Стоянов” /550 с./.
Паси, Исак 2003, Избрани произведения, Т. 4 – Немска класическа естетика, София: „Захарий Стоянов” /508 с./.
Паси, Исак 2003, Избрани произведения, Т. 5 – Сьорен Киркегор; Фридрих Ницше; Артур Шопенхауер, София: „Захарий Стоянов” /677 с./.
Паси, Исак 2003, Избрани произведения, Т. 6 – Философски литературни етюди; Смешното; Метафората; Десет нови философски етюда, София: „Захарий Стоянов” /724 с./.
Паси, Исак 2006, Човек не само с разум живее, София: „Труд” /716 с./.
Паси, Исак 2007, Френски мислители, София: „Захарий Стоянов” /320 с./.
Паси, Исак 2007, Философски портрети, София: Фондация „Ком” /432 с./.
Паси, Исак 2008, Философски послания, София: „Захарий Стоянов” /304 с./.
Паси, Исак 2008, Философски портрети, миниатюри и фрагменти, София: Фондация „Ком” /412 с./.
Паси, Исак 2009, Автобиография (44 философски преживявания), София: Фондация „Ком” /226 с./.
Пацев, Алесиан 2009, Будисткото филоаофско мислене, Велико Търново: „Фабер” /240 с./.
Пеев, Тихомир 2003, Ноологична реалност: субектното като особен вид обектно, София: „Колибри” /240 с./.
Пенов, Стефан 1996, Философия на духа: душа-тяло-Бог-свят, София: „Гутуранов и син” /240 с./.
Пенов, Стефан 2005, Мистерии на юдаизма и християнството: религия-личност-общество, София: „Орион прес” /188 с./.
Пенов, Стефан 2015, Диалектическият логос на религията (Религиозната философия на абрахамистичните религии), София: „Пропелер” /577 с./.
Пенчев, Васил 1996, Битие и наука, София: „Дамян Яков” /128 с./.
Пенчев, Васил 1996, Коментар към Мамардашвили, София: „ЛИК” /80 с./.
Пенчев, Васил 2000, Радичков другарува с думите: или за екзистенциалната философия в неговото творчество, София: „Филвест” /92 с./.
Пенчев, Васил 2007, Мислене и стихотворение, София: „М. Михайлов” /126 с./.
Пенчев, Васил 2007, Мъртвият Бог ?, София: „Булгед” /57 с./.
Пенчев, Васил 2007, Свирепа философия (Творчеството на Радичков като философска тема), София: АИ „Проф. Марин Дринов” /129 с./.
Пенчев, Васил 2008, Разумът в цивилизацията: към философско обяснение на цивилизационният подход в историята, София: „Булгед” /194 с./.
Пенчев, Васил 2009, Историческата приемственост в глобализиращото догонване, София: АИ „Проф. Марин Дринов” /216 с./.
Пенчев, Васил 2009, Философия на квантовата информация, Кн. 1 – Айнщайн и Гьодел, София: „Булгед” /483 с./.
Петков, Димо 2008, Античната теология на Сократ, Платон и Аристотел като форма на богопознание, София: УИ „Св. Климент Охридски” /88 с./.
Петков, Петьо 2009, Елементи на математическата логика в българските гимназии през XIX век: учебникът на У. С. Джевънс, София: УИ „Св. Климент Охридски” /95 с./.
Петров, Веселин 1999, Първи стъпки към загадката на континуума (От Античността до Новото време: онтологични аспекти), София: „ЕТО” /271 с./.
Петров, Веселин 2010, Процесуалната философия: история и съвременност, София: „ЕТО” /333 с./, 2-ро – 2013, София: „Проектория” /485 с./.
Петров, Веселин 2012, Процесуално-философски прочит на дилемата „континуалност – дискретност”, София: „ЕТО” /586 с./, 2-ро – 2013, София: „Проектория” /726 с./.
Петров, Веселин 2015, Процесуално философски приключения на приложната онтология, София: Фондация „Човешката библиотека” /267 с./.
Петров, Георги 2012, Човешката природа и обществото, София: „Тракия-М” /250 с./.
Петров, Сава 1993, Доминанти във философията и науката (Сборник студии и статии), София: УИ „Св. Климент Охридски” /309 с./ (съст. Р. Стъпов, Л. Гурова, А. Данаилов).
Петрова, Елена 1998, Индийската етика от Ведическия период, София: „ЛИК” /232 с./.
Петрова, Елена 2004, Комуникация и морал, София: СУБ /247 с./.
Петрова, Елена 2010, Аморализмът: по следите на изчезващия морал, София: ИК „Св. Иван Рилски” /185 с./.
Петрова, Емилия 1995, За социалния закон (чрез критически анализ на схващания в марксизма), София: „Олимп” /115 с./.
Петрова, Емилия 2010, Благополучие и духовност, София: ИК „Св. Иван Рилски” /132 с./.
Петрова, Емилия 2010, Европеизацията като културен процес, София: ИК „Св. Иван Рилски” /156 с./.
Петрова, София 2016, Сократ и изкуството на диалога, София: „Millenium” /128 с./.
Петрова, София 2017, Аристотел и стремежът към познанието, София: „Millenium” /140 с./.
Петрова, София 2017, Диоген и силата на цинизма, София: „Millenium” /154 с./.
Петрова, София 2017, Кант и свободният избор, София: „Millenium” /144 с./.
Петрова, София 2017, Сенека и разумното щастие, София: „Millenium” /144 с./.
Петрова, София 2018, Ницше и волята за власт, София: „Millenium” /160 с./.
Петрова, София 2018, Цицерон и човешките нрави, София: „Millenium” /160 с./.
Петрова, София 2018, Шопенхауер между воля и представа, София: „Millenium” /158 с./.
Петрова, София 2018, Демостен и публичната реч, София: „Millenium” /142 с./.
Петрова, София 2019, Епиктет, София: „Милениум” /141 с./.
Петрова, София 2019, Епикур, София: „Милениум” /142 с./.
Петрова, София 2019, Монтен и опитът на скептицизма, София: „Милениум” /156 с./.
Петрова, София 2019, Хюм и човешката природа, София: „Милениум” /156 с./.
Петрова, София 2020, Макиавели отвъд лицемерието, София: „Милениум” /176 с./.
Петрова, София 2020, Философия за всеки: Питагор и космологията на числата, София: „Milenium” /160 с./.
Петрова, Фанка 1990, Хипотеза и научна теория, София: БАН /151 с./.
Петрова, Фанка 2002, Абсолютното съзнание – гносеологическата концепция на Иван Гюзелев, София: „Богианна” /127 с./.
Пламенов, Петър 2018, Тялото-текст, София: УИ „Св. Климент Охридски” /464 с./.
Пламенов, Петър 2018, Обещанията на интересното (Естетическият обрат във философското наследство на Артур Шопенхауер), София: УИ „Св. Климент Охридски” /352 с./.
Пламенов, Петър 2019, Обещанията на интересното, София: УИ „Св. Климент Охридски” /404 с./.
Пожарлиев, Райчо 2000, Философски образи, София: „ЛИК” /156 с./.
Пожарлиев, Райчо 2012, Философия на храненето (Културно-исторически контексти), София: УИ „Св. Климент Охридски” /367 с./.
Поликаров, Азаря 1993, Научни революции и прогрес, София: УИ „Св. Климент Охридски” /288 с./.
Полименов, Тодор 2013, Субстанции, универсалии, пропозиции (Метафизика и философия на езика), София: „Вулкан 4” /203 с./.
Полименов, Тодор 2018, Истина и смисъл. Категории на логическия анализ на езика, София: УИ „Св. Климент Охридски“ /383 с./.
Попов, Горан 2002, Проблеми на гносеологията, София: „Любомъдрие” /152 с./.
Попов, Стефан 2008, Витгенщайн: аналитика на мистическото, София: „Делта ентъртеймънт” /276 с./.
Попов, Стефан 2015, Obiectum Purum: Увод във феноменологията на Рене Декарт, София: Фондация „Литературен вестник” /296 с./.
Попов, Стефан 2017, Декарт и математизацията на света, София: „Алтера” /123 с./.
Попова, Вяра 2018, Фотографията като път(уване) към…, София: „Изток-Запад” /312 с./.
Проданов, Васил 1999, Глобалните промени и съдбата на България, София: „Христо Ботев” /403 с./.
Проданов, Васил 2003, Гражданското общество и глобалният капитализъм, София: „Захарий Стоянов” /240 с./.
Проданов, Васил 2003, Насилието в модерната епоха, София: „Захарий Стоянов” /568 с./; 2-ро – 2013, пак там /648 с./.
Проданов, Васил 2005, Бъдещето на философията, Велико Търново: „Фабер” /156 с./.
Проданов, Васил 2007, Оценката в науката, София: АИ „Проф. Марин Дринов” /187 с./.
Проданов, Васил 2012, Социология на философията, София: „Авангард прима” /276 с./.
Проданов, Васил 2012, Теория на българския преход, София: „Захарий Стоянов” /760 с./.
Проданов, Васил 2017, Системни цикли и бъдещето на историята: накъде върви светът?, София: „Захарий Стоянов” /432 с./.
Пунчев, Иван 2015, Увод в системата на диалектическата логика, Т. 1 – Исторически генезис на идеята за математическа диалектическа логика, София: Фондация „Земята и хората“.
Пунчев, Иван 2015, Увод в системата на диалектическата логика, Т. 2 – Класическа теория на мистичната диалектическа логика, София: Фондация „Земята и хората“.
Пунчев, Иван 2015, Увод в системата на диалектическата логика, Т. 3 – Класическа теория на рационалната диалектическа логика, София: Фондация „Земята и хората“.
Пунчев, Иван 2015, Увод в системата на диалектическата логика, Т. 4 – Идеята за некласическа математическа диалектическа логика и диалектико-логическа математика, София: Фондация „Земята и хората“.
Радев, Пламен 1995, Философия на образованието, Пловдив: (изд. авт.) /96 с./.
Радева, Вирджиния 1990, Философия на реториката, София: СУБ /89 с./.
Райнова, Иванка 1992, От екзистенциалната философия към постперсонализма, София: „Апис’90” /160 с./.
Райнова, Иванка 1993, От Хусерл до Рикьор (Феноменологическият подход към човека), София: УИ „Св. Климент Охридски” /160 с./.
Райнова, Иванка 1995, Жан-Пол Сартр: философът без бог, Ч. 1 – „Първата” философия и обратът, Плевен: „Евразия Абагар” /187 с./.
Райнова, Иванка 1995, Жан-Пол Сартр: философът без Бог, Ч. 2 – „Втората” философия и последната дума, Плевен: „Евразия Абагар” /188 с./.
Райнова, Иванка 1995, Философията в края на ХХ век (Беседи), Плевен: „Евразия Абагар” (152 с.).
Рачев, Росен 2014, Николай Бердяев и руската историография, Велико Търново: „ИВИС“ /200 с./.
Рачева, Цветина 2005, Хегел и Хусерл, София: „Парадигма” /190 с./.
Рачева, Цветина 2016, Към идеята за една онтология на предметността, София: „Парадигма” /154 с./.
Рашева-Мерджанова, Яна 2017, Синергетическа философия на образованието. Синергетическа естествен педагогика. Синергетично образование, София: УИ „Св. Климент Охридски” /200 с./.
Рашева-Мерджанова, Яна 2018, Философия на образованието: проявена в академичен курс, София: „Парадигма”.
Рогалски, Петър 2011, Теоретичните науки при Жилбер от Поатие: София, „Софи-Р” /176 с./.
Русев, Георги 1998, Произход на Вселената; Философия на еволюцията; Произход на органичната материя; Археология на еволюцията; Произход на човека; Праистория; Най-стара история на човека, Варна: „Колор принт” /300 с./.
Русев, Панчо 1997, Размисли на философски и политически теми, София: „М-8-М” /144 с./.
Русев, Панчо 2002, Човекът (Философско-психологически поглед), София: „ЛИК” /281 с./.
Русев, Панчо 2005, По стръмнините на годините, София: ИК „Артграф” /241 с./.
Русев, Панчо 2008, Избрани философски произведения, Т. 1 – Теорията на отражението в домарксовата философия; Теорията на отражението и някои принципни положения в съвременния ирационализъм; Ирационалната същност на немския екзистенциализъм; Начало на едно голямо научно дело, София: ИК „Артграф” /280 с./.
Русев, Панчо 2008, Избрани философски произведения, Т. 2 – Философски схващания за човека в античността; Философски възгледи за човека през Новото време, София: ИК „Артграф” /336 с./.
Русев, Панчо 2008, Избрани философски произведения, Т. 3 – Размисли на философски и политически теми; Философия на разрухата, София: ИК „Артграф” /338 с./.
Русев, Панчо 2008, Избрани философски произведения, Т. 4 – Човекът във философската антропология; Относно самопознанието и самоизграждането във философската антропология, София: ИК „Артграф” /288 с./.
Русев, Панчо 2008, Избрани философски произведения, Т. 5 – Антропологизмът в съвременната немска буржоазна философия; Ницшеанството в България, София: ИК „Артграф” /367 с./.
Русев, Панчо 2008, Избрани философски произведения, Т. 6 – Човекът – философско-психологически поглед, София: ИК „Артграф” /300 с./.
Русев, Панчо 2008, Избрани философски произведения, Т. 7 – Криза на рационалността. Новаторстване във философията, София: ИК „Артграф” /303 с./.
Русев, Панчо 2008, Избрани философски произведения, Т. 8 – Критика на неразумната дейност; Предателството, София: ИК „Артграф” /304 с./.
Русев, Панчо 2008, Избрани философски произведения, Т. 9 – Мисли и творци, София: ИК „Артграф” /313 с./.
Русев, Панчо 2008, Избрани философски произведения, Т. 10 – Илюзорността; По стръмнините на годините, София: ИК „Артграф” /328 с./.
Русев, Росен 2005, Философията и структурата на модерността (Фрагменти на актуализация), София: „Изток-Запад” /208 с./.
Сабоурин, Владимир 1994, Увод в метаезика на Хумболтовата философия на езика, Пловдив: „Хермес” /148 с./.
Саркисян, Саркис 1998, Философия: философията в европейската култура, София: „ЛИК” /288 с./.
Саркисян, Саркис 2001, Философия на природознанието, София: „ЛИК” /292 с./.
Саръилиев, Иван 2002, Прагматизъм (Принос към историята на съвременната философия), София: НБУ /288 с./.
Саръилиев, Иван 2004, Усилието да узнаваш, София: НБУ /188 с./.
Саръилиев, Иван 2005, Meditationes (01.04.1952 – 29.05.1955), София: НБУ /127 с./.
Саръилиев, Иван 2013, Аристотел, София: ИЦ „Боян Пенев” /116 с./.
Серафимова, Силвия 2010, Същност на моралната метафорика и нейният етически дискурс, Велико Търново: „Фабер” /359 с./.
Серафимова, Силвия 2011, Пет ракурса на съвременната скандинавска етика – от рецепцията на Киркегоровия „страх от спонтанността” до появата на Сократ в глобалното село, София: „Фабер” /256 с./.
Сивилов, Любен 1993, Грешките в познанието, София: „София – С.А.” /160 с./.
Сивилов, Любен 1994, Системното познание, София: УИ „Св. Климент Охридски” /183 с./.
Симонлийски, Владислав 2011, Естетико-етически аспекти на съзнанието и дейността на човека, Плевен: „Нима” /210 с./.
Славов, Иван 1992, Цеко Торбов – несломеният кантианец, София: УИ „Св. Климент Охридски” /130 с./.
Славов, Слави 1994, История на българската етика: проблеми на морала в българската философска мисъл (1878 – 1944), София: „М-8-М” /192 с./.
Славов, Слави 1994, Философия на историята в българската обществена мисъл: XVIII – XX в. до 40-те г., София: „М-8-М” /200 с./.
Славова, Веселина 2014, Етиката като философия на отговорността (Изследване върху идеите на Еманюел Левинас), Варна: ИК „СТЕНО” /178 с./.
Слаников, Иван 2002, Страданието и състраданието като категории на философията на религията, София: АИ „Проф. Марин Дринов” /154 с./.
Слаников, Иван 2004, Бог като понятие и като ценност, София: АИ „Проф. Марин Дринов” /148 с./.
Слаников, Иван 2005, Религията и науката – духовни подстъпи към света и човека, София: „Орион прес” /124 с./.
Слаников, Иван 2006, Отношенията Бог – свят, София: АИ „Проф. Марин Дринов” /150 с./.
Слаников, Иван 2011, Нищото, наречено смърт. Актуализмът – философия на безсмъртието, Т. 1, София: АИ „Проф. Марин Дринов” /372 с./.
Смоленов, Христо; Михайлов, Христо; Божилов, Владимир 2009, Архео – логика: евристичен подход към свещените символи и знания, София: „Вариопринт” /104 с./.
Сотиров, Христо 2003, Аксиоматика на фундаменталната антропология като екзистенциалност, София: „Екопрогрес” /208 с./.
Сотирова, Даниела 2003, Култура и етика в организационното поведение, София: „ЕОН 2000” /188 с./.
Спасов, Добрин 2007, Философия и социология за ХХI век (Избрани студии), София: „Захарий Стоянов” /560 с./.
Спасов, Добрин 2008, От логическа гледна точка, София: „Захарий Стоянов” /196 с./.
Спасов, Добрин 2010, Логика, основана на онтология, София: „Изток-Запад” /640 с./.
Спас Спасов 2019, Философско наследство, София: ИК „Св. Иван Рилски” /692 с./.
Спасова, Камелия 2012, Събитие и пример у Платон и Аристотел, София: Фондация „Литературен вестник” /328 с./
Спасова, Правда 2001, Изчезналата любов (Любовта като естетическо понятие), София: „Парадигма” /203 с./.
Спасова, Правда 2007, Американската аналитична естетика (Въпроси и пак въпроси около неконвенционалните произведения на изкуството), София: УИ „Св. Климент Охридски” /142 с./.
Сретенова, Николина 1998, Постмодерната наука и нейните критици: върху дебата Айнщайн-Бор и историята Сокал (Разговори с Б. Хийли, Б. д’Еспаня, Ж.-П. Вижие, Ж. Лошак, М. Пати), София: „Херон прес” /179 с./.
Ставрев, Светослав 2019, Човешката съдба: поотделно и заедно. Общество и човек, структури и активности, София: „Труд” /560 с./.
Ставру, Стоян 2016, Човешкото тяло между въплътеността и конвенцията. Съвременни перспективи, София: „Сиела” /352 с./.
Стаматов, Атанас 1996, Европейски проекции върху българската философска култура (Философско-исторически бележки), Велико Търново: „Семинар 333” /144 с./.
Стаматов, Атанас 2000, Идеи за историята в българската културфилософска книжнина (1878 – 1948), София: ИК „Св. Иван Рилски” /220 с./.
Стамболийски, Иво 2011, Какво е това човекът ?, Варна: УИ „Черноризец Храбър” /229 с./.
Стамболийски, Иво 2012, Кондиционалната детерминация, Варна: УИ „Черноризец Храбър” /177 с./.
Станков, Димитър 1991, Същност на моралните явления (Феноменология на морала), София: БАН /207 с./.
Станков, Димитър 1994, Морал и култура (Култура на човешкото сърце и душа), София: „Цанко Церковски” /368 с./.
Станков, Димитър 2002, Моралът и „двете” култури, София: СУБ /154 с./
Станков, Димитър 2004, Нравствената култура на българския народ (Мъдростта на народната душа и народното сърце), София: „АРС” /496 с./.
Станков, Димитър 2016, Морален език, София: „Изток-Запад” /152 с./.
Станчев, Красен 1990, От логика към история (Философски категории в социален контекст), София: УИ „Климент Охридски” /160 с./.
Стефанов, Ангел 1998, Философия и допълнителност: за и против, София: „ЛИК” /84 с./.
Стефанов, Ангел 1999, Способност за теории, София: „ЛИК” /175 с./
Стефанов, Ангел 1999, Що е физическа реалност, Габрово: „Алма матер инт.” /122 с./
Стефанов, Ангел 2000, Предизвикателството на несъизмеримостта, София: АИ „Проф. Марин Дринов” /164 с./.
Стефанов, Ангел 2003, Философски драски и шарки, Велико Търново: „Фабер” /256 с./.
Стефанов, Ангел 2004, Философия на времето, София: „Парадигма” /176 с./; 2-ро – 2008, пак там /200 с./.
Стефанов, Ангел 2007, Знание, наука, псевдонаука, София: „Парадигма” /224 с./.
Стефанов, Ангел 2008, Теории на съвременното природознание, София: „Парадигма” /126 с./.
Стефанов, Ангел 2008, Философия на времето, София: „Парадигма” /200 с./.
Стефанов, Ангел 2010, За науката и нейната приложимост, София: „Парадигма” /128 с./.
Стефанов, Ангел 2017, Вселена и човек, София: „Парадигма” /162 с./.
Стефанов, Витан 1993, Познание и време, София: УИ „Св. Климент Охридски” /155 с./.
Стефанов, Иван С. 2005, От Имануел Кант до Николай Хартман (Сборник), София: УИ „Св. Климент Охридски” /178 с./.
Стефанов, Сергей 2013, Сетивност и метафизика (Опит върху философията на Марсилио Фичино), София: НБУ /175 с./.
Стоев, Христо 2005, Кант и проблемът за вътрешното сетиво, София: „Изток-Запад” /203 с./.
Стоев, Христо 2009, Понятията в „Критика на чистия разум” (Систематичен преглед), София: ИК „Св. Иван Рилски” /178 с./, 2-ро – 2009, София: „Изток-Запад” /215 с./.
Стоев, Христо 2015, Евдемонии (Философски миниатюри), София: „Ерго” /186 с./.
Стоев, Христо 2015, Откъм невъзможността на една трансцендентална антропология (Мисли/Идеи и теоретични ориентири), София: „Платея” /133 с./, 2-ро – 2017, София: УИ „Св. Климент Охридски” /147 с./.
Стойнев, Анани 1990, Философско-исторически размишления, София: БАН /134 с./.
Стойнев, Анани 1991, Св. Иван Рилски, официалното християнство и богомилството, София: „Фар” /132 с./.
Стойнев, Анани 2002, Мигове, София: АИ „Проф. Марин Дринов” /250 с./.
Стойнев, Анани 2006, Светогледът на прабългарите, София: АИ „Проф. Марин Дринов” /150 с./.
Стойнев, Анани 2017, Спиридон Казанджиев за Пенчо Славейков, София: ИК „Св. Иван Рилски“ /153 с./.
Стойчев, Владимир 1998, Шест есета по философия на техниката, София: „Анго бой” /160 с./.
Стойчева, Мария 2016, Европейска идентичност: теоретични дилеми и аналитични подходи, София: УИ „Св. Климент Охридски” /368 с./.
Стоянов, Андрей 1999, Есета (Из архива), София: АИ „Проф. Марин Дринов” /280 с./.
Стоянов, Желязко 1991, Идеите за историята: от Хезиод до Маркс, София: УИ „Св. Климент Охридски” /247 с./.
Стоянов, Желязко 1993, Идеите за историята: ХХ век, София: УИ „Св. Климент Охридски” /314 с./.
Стоянов, Желязко 1993, Философия на правото (Историко-философско изследване), София: „Софи-Р” /314 с./.
Стоянов, Желязко 1996, Идеите за историята, Велико Търново: „Абагар” /431 с./.
Стоянов, Желязко 2000, История и изкуство, София: „Парадигма” /200 с./.
Стоянов, Желязко 2001, Историята: идеи и функции, София: УИ „Св. Климент Охридски” /414 с./.
Стъпов, Росен 1995, Пътища към научните метаморфози на философията, София: АИ „Проф. Марин Дринов” /284 с./.
Стъпов, Росен 1998, Идеалното – от загадката до те¬о¬ри¬ята, София: „ГАЛ-ИКО” /320 с./.
Стъпов, Росен 2001, Фундаменталният възел, София: УИ „Св. Климент Охридски” /344 с./.
Стъпова, Иванка 1996, Художествените ценности на кръстопътя на идеите, София: АИ „Проф. Марин Дринов” /142 с./.
Стъпова, Иванка 2007, Идеята за двойника, Велико Търново: „Фабер” /295 с./.
Стъпова, Иванка 2008, Художественото произведение между твореца и публиката, Велико Търново: „Фабер” /176 с./.
Сярова, Ели 1997, Живият смисъл, София: „Рива” /201 с./.
Сярова, Ели 2003, Преобразяващият Логос във философията на религията, София: ИК „Проф. Петко Венедиков” /256 с./.
Сярова, Ели 2015, Принципи на онтологичната философия на религията, София: ИК „Проф. Петко Венедиков” /203 с./.
Тафков, Димитър 1996, Философия на политиката, Ч. 1 – Метаморфозите на властта, София: „ЛИК” /176 с./.
Тафков, Димитър 2013, Престъпната харизма, София: „Изток-Запад” /208 с./.
Тахиров, Мюмюн 2007, Идентичност и толерантност (Философски и практически въпроси на културната интеграция), София: АИ „Проф. Марин Дринов” /180 с./.
Ташев, Андрей 2013, Прагматизмът и Иван Саръилиев (Към корените на семиотичното мислене в България), София: АИ „Проф. Марин Дринов” /252 с./.
Теодорова, Светла 2009, Трансцендентално знание и нетрадиционни явления: обективен поглед, София: „Изток-Запад” /464 с./.
Теохаридис, Сотиракис 1992, Древногръцката етика и българските етици, София: (изд. авт.) /108 с./.
Теохаридис, Сотиракис 1998, Философия и варвари (Диалог с Костас Акселос), София: „Филвест” /136 с./.
Теохаров, Владимир 2005, Експерименталната метафизика на Фридрих Ницше, София: „Библиотека 48” /151 с./.
Теохаров, Владимир 2006, Метафизика и психология (Философски изследвания), София: УИ „Св. Климент Охридски” /128 с./.
Теохаров, Владимир 2017, Ницше, Хайдегер и християнската метафизика, София: УИ „Св. Климент Охридски” /141 с./.
Теохаров, Владимир 2018, Метафизика и психология на духовните възрасти (Опит за съ-звучие с Трета симфония на Густав Малер), София: УИ „Св. Климент Охридски” /264 с./.
Теохаров, Владимир 2019, Идеята за реинкарнацията на Изток и Запад, София: УИ „Св. Климент Охридски” /288 с./.
Тодоров, Добрин 1999, Съветската философска култура (Типологичен анализ), София: „ЛИК” /244 с./.
Тодоров, Добрин 2002, Пролегомени към историята на българската философска култура от тоталитарната епоха (В огледалото на сп. „Философска мисъл”), София: „ЛИК” /340 с./.
Тодоров, Добрин 2009, Философската публичност в тоталитарна и посттоталитарна България, София: „Сиела” /605 с./.
Тодоров, Добрин 2009, Специализираният философски печат в България, София: „Сиела” /447 с./.
Тодоров, Добрин 2012, Студии върху българската философска култура, София: ИК „Св. Иван Рилски” /292 с./.
Тодоров, Добрин 2014, Философската книжнина на български език, издадена в България през „дългия ХХ век” (Библиография 1878-2013), София: ИК „Св. Иван Рилски” /354 с./.
Тодоров, Добрин 2017, Кризата на университетското дело в България и един възможен изход от него, София: ИК „Св. Иван Рилски“ /132 с./.
Тодоров, Добрин 2019, Многоликото битие и новото световъзприятие на съвременния човек, София: „Парадигма” /275 с./.
Тодоров, Орлин 2004, Далечността в мисленето на Запада, София: „ЛИК” /184 с./.
Тодоров, Тодор 1991, Колизиите на Битието, София: СУБ /244 с./.
Тодоров, Тодор 2012, Свободата: нескромната толерантност, София: „Реклама пони” /208 с./.
Тодоров, Тодор П. 2014, Забравената наука, София: „Изток-Запад” /188 с./.
Тодоров, Христо П. 1996, Очерци по философия на историята, София: УИ „Св. Климент Охридски” /118 с./.
Тодоров, Христо П. 2011, Работа върху понятията, София: НБУ /268 с./.
Торбов, Цеко 1992, Философия на правото и юриспруденция, София: „Век 22” /120 с./.
Торбов, Цеко 1993, Изследвания върху критическата философия, София: УИ „Св. Климент Охридски” /262 с./.
Торбов, Цеко 1996, Спомени за Леонард Нелсон (1924 – 1929), София: „ЛИК” /199 с./.
Торбов, Цеко 1996, Основи на история на философията (Антична философия и философия на Средните векове), София: УИ „Св. Климент Охридски” /155 с./.
Торбов, Цеко 2004, Събрани съчинения, Т. 1 – Учение за държавата, София: „Юриспрес” /143 с./.
Торбов, Цеко 2019, За правото, обществото и философията, София: Нов български университет /391 с./ (съст. Е. Михайлова).
Тутеков, Свилен 2000, Литургични измерения на нравствеността, Велико Търново: „Праксис” /80 с./, 2-ро – пак там, 2002 /78 с./.
Тутеков, Свилен 2009, Добродетелта заради истината: богословски и антропологични основи на аретологията, Велико Търново: „Синтагма” /436 с./.
Тутеков, Свилен 2009, Личност, общност, другост (Студии по християнска антропология и етика), Велико Търново: „Синтагма” /351 с./.
Узунова, Боряна 2019, Между предмета и следата (Гадамер и Дейвидсън за разбирането), София: „Изток-Запад” /240 с./.
Узунова, Деница 2018, Злото и страданието в традицията на руския религиозен екзистенциализъм, Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий” /164 с./.
Фиковска, Цветана 2007, Метафизика на факта (Проблеми на социално-историческото познание), София: УИ „Св.св. Кирил и Методий” /175 с./.
Фотев, Георги 2012, Сфери на ценностите, София: НБУ /328 с./.
Фотев, Георги 2014, Смисъл и разбиране, София: „Изток-Запад” /496 с./.
Фотев, Георги 2016, Човешката несигурност, София: „Изток-Запад” /264 с./.
Фотев, Георги 2018, Феноменология на чувствата, София: „Изток-Запад” /576 с./.
Хаджиминева, Фани 1997, Руската идеалистическа философия и влиянието и върху философската мисъл в България от Освобождението до Първата световна война, София: „Антис” /120 с./.
Хаджиминева, Фани 1997, Философското дело на Иван Гюзелев, София: „Антис” /120 с./.
Христов, Иван 2016, Византийското богословие през ХІV век (Дискурсът за Божествените енергии), София: ИК „Изток-Запад“ /331 с./.
Христов, Любомир 2002, Универсалиите срещу човека или парадоксите на общото, София: „Парадигма” /332 с./.
Христов, Любомир 2004, Мит, ценност, логос, смърт, София: „Парадигма” /308 с./.
Христов, Христо 2014, Човекът: рефлексивно-методологически проекции, Велико Търново: „Знак ’94“ /248 с./.
Христова, Станка 1999, От Франкенщайн до Доли (Морал и изкуствена прокреация), София: „Христо Ботев” /296 с./.
Христова, Станка 2009, Етиката в света на биотехнологиите, Велико Търново: „Фабер” /320 с./.
Христова, Станка 2014, Биоетичните решения, София: „Авангард прима” /226 с./.
Цацов, Димитър 1993, Кантовите идеи в България, София: „Ренесанс нео” /147 с./.
Цацов, Димитър 1994, Към теорията на философската история, София: „Ренесанс нео” /111 с./.
Цацов, Димитър 1994, Към историята на презентационизма, София: „Ренесанс нео” /87 с./.
Цацов, Димитър 1995, Между натурфилософията и онтологията (Историко-философско изследване), София: ИК „Дюран електроник” /114 с./.
Цацов, Димитър 1996, В търсене на самобитното (Историко-философски фрагменти), София: „Богианна” /126 с./.
Цацов, Димитър 1999, Критическата школа Фриз-Нелсон-Торбов, София: „Богианна” /128 с./.
Цацов, Димитър 2002, Философският път на Димитър Михалчев, София: „Парадигма” /216 с./.
Цацов, Димитър 2003, Източноевропейска философска школа (Презентационизмът в Русия и България), Велико Търново: „Фабер” /188 с./.
Цацов, Димитър 2003, Онтология на безмълвието, Велико Търново: „Фабер” /182 с./.
Цацов, Димитър 2004, Втората онтологизация в кантианството (Историко-философско изследване), София: „Валентин Траянов” /116 с./.
Цацов, Димитър 2004, Димитър Михалчев и философските традиции в България през ХХ век, София: АИ „Проф. Марин Дринов” /294 с./.
Цацов, Димитър 2006, Основнонаучната философска школа в България (Първата половина на ХХ век), София: АИ „Проф. Марин Дринов” /223 с./.
Цацов, Димитър 2009, Пролегомени към виртуалното, Велико Търново: „Фабер” /195 с./.
Цацов, Димитър 2011, Основнонаучната философска школа в България (Втората половина на ХХ век), София: АИ „Проф. Марин Дринов” /208 с./.
Цацов, Димитър 2011, От постмодерност към самобитност, Велико Търново: „Фабер” /199 с./.
Цацов, Димитър 2013, Догматици и ревизионисти в българския марксизъм, Велико Търново: „Фабер” /286 с./.
Цацов, Димитър 2014, Principium individuationis Атанас Далчев – поетичният вариант на презентационизма, София: „Проектория” /95 с./.
Цацов, Димитър 2016, Българо-германски философски отношения: Йоханес Ремке – Димитър Михалчев, Велико Търново: „Фабер” /292 с./.
Цацов, Димитър 2016, Българо-германски философски отношения: Леонард Нелсон – Цеко Торбов, Велико Търново: „Фабер” /284 с./.
Цацов, Димитър 2017, Българо-германски философски отношения: Баденското неокантианство в българската философска история, Велико Търново: „Фабер” /271 с./.
Цацов, Димитър 2019, Автопойезис, традиция, самобитност, Велико Търново: ИК „Фабер“.
Цацов, Димитър; Неделчева, Таня 2020, Към историята на Института по философия и социология – БАН, Ч. I: 1945 – края на 60-те г. на ХХ век, София: „Авангард прима” /308 с./.
Цонев, Николай 2012, Философия: стремеж към мъдростта (Как хората разбират философията от древността до наши дни), София: „Контекст” /350 с./.
Чендов, Борис 2013, Филсофия на анархизма (Щирнер, Прудон, Бакунин, Толстой, Кропоткин), София: „Световит” /460 с./.
Шанова, Михаела 2017, Проблемът за истината при Аврелий Августин и Анселм от Кентърбъри, София: „Монт” /192 с./.
Шейтанов, Минко 2008, Мистерията на произхода на човека и смисъл на човешкото съществуване, София: „АСИ Принт” /248 с./.
Шейтанов, Найден 2006, Балкано-българският титанизъм, София: „Захарий Стоянов” /606 с./.
Юсуф, Ахмед 2007, Философска етика на исляма (Моралната философия на арабо-езичните мислители), София: „Полипринт” /168 с./.
Юсуф, Юсуф 2013, Духовни ценности в творчеството на д-р Иван Селимински, София: „Пропелер” /161 с./.
Якимов, Андрей 2004, Баланс и хармония между свобода и власт, София: „Ателие Аб” /249 с./.
Янакиев, Калин 1991, Религиозно-философски размишления, София: „Критика и хуманизъм” /216 с./; 2-ро – 1994, София: „Анубис” /176 с./.
Янакиев, Калин 1996, Философски опити върху самотата и надеждата, София: „ГАЛ-ИКО” /186 с./; 2-ро – 2008, София: „Ориенталия” /244 с./.
Янакиев, Калин 1999, Древногръцката култура – проблеми на философията и митологията, Велико Търново: „Емалиол” /149 с./.
Янакиев, Калин 2002, Богът на опита и Богът на философията (Рефлексии върху богопознанието), София: „Анубис” /232 с./.
Янакиев, Калин 2005, Три екзистенциално-философски студии: злото, страданието, възкресението, София: „Анубис” /128 с./.
Янакиев, Калин 2008, Метафизика и християнство, София: „Гутенберг” /302 с./.
Янакиев, Калин 2012, Res vitae. Res publicae (Философски и философско-политически етюди от християнска перспектива), София: „Алтера” /400 с./.
Янакиев, Калин 2018, Историята и нейните Апокалипсиси. Предизвикателството на вечния ад (Философия на последните неща), София: Фондация „Комунитас” /262 с./.
Янакиев, Константин 2002, Философията продължава (Разпиляването на философията на науката), София: „ДИОС” /236 с./.
Янев, Янко 1996, Хегел (Сборник), София: „ЛИК” /240 с./.
Янев, Янко 2011, Сборник философски статии от д-р Янко Янев, София: „Симел прес” /89 с./.
Янев, Янко 2020, Героичният човек, София: „Еделвайс” /112 с./.
Янкова, Милослава 2015, Философски и социални идеи в етиката на ХIХ и ХХ век, Шумен: УИ „Еп. Константин Преславски”.
Янкова, Рени 2018, Семиотични орбити: навик, норма, ритуал във философията на Чарлс Пърс, София: НБУ /280 с./.
Япова, Кристина 2015, Музика и логос. „Мойсей и Арон” на Шьонберг, София: „Рива” /296 с./.