Предстоящи защити на дисертации

Предстоящи защити на дисертации

На 24 септември 2019 г. от 11 ч. в зала 412 на 1 корпус на ЮЗУ „Неофит Рилски“ ще се проведе публична защита на тема Изкуство и общество във философията на Хосе Ортега-и-Гасет за придобиване на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 2.3. Философия (Социална философия) от редовен докторант Миглена Иванова Маринова. Научен ръководител е проф. Лазар Копринаров. Рецензенти: проф. Иван Стефанов, доц. Камен Лозев. Становища: проф. Лазар Копринаров, проф. Пламен Макариев, доц. Петя Тодорова.

На 24 септември 2019 г. от 14 ч. в зала 63 на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“ ще се проведе публична защита на тема Философски измерения на психофармакологията (Philosophical Dimensions of Psychopharmacology) за придобиване на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 2.3. Философия (Философия с преподаване на английски език) от редовен докторант Абиола Бамийоко-Окунгбае. Научен ръководител: проф. Александър Гънгов. Рецензенти: проф. Анета Карагеоргиеова, проф. Толя Стоицова. Становища: проф. Александър Гънгов, доц. Юлия Васева-Дикова, доц. Павлина Петкова.

На 30 септември 2019 г. от 16 ч. в зала 63 на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“ ще се проведе публична защита на тема Експерименталният дух и хоризонтите на интерсубективната екзистенция. Увод в идеята на експерименталната онтология за придобиване на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) от редовен докторант Ивайло Ганелинов Добрев. Научен ръководител е проф. Александър Андонов. Рецензенти: доц. Цветина Рачева, доц. Николай Турлаков. Становища: проф. Александър Андонов, проф. Веселин Дафов, проф. Нина Димитрова.

На 3 октомври 2019 г. от 14 ч. в зала 63 на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“ ще се проведе публична защита на тема Философският концептуализъм в източноазиатския будизъм (през даоистката рецепция на класическия будизъм) за придобиване на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 2.3. Философия (История на философията. Източна философия) от редовен докторант Яна Кирилова Стефанова. Научен ръководител: проф. Иван Камбуров. Рецензенти: доц. Георги Донев, доц. Антония Цанкова. Становища: проф. Иван Камбуров, доц. Татяна Батулева, доц. Полина Цончева.

На 7 октомври 2019 г. от 11 часа в зала № 412 на Първи корпус на ЮЗУ „Неофит Рилски” ще се проведе публична защита на тема Етико-естетическият език като форма на философска синтеза за придобиване на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 2.3. Философия (История на философията) от редовен докторант Райна Николова Йосифова. Научен ръководител е доц. Георги Донев. Рецензенти: проф. Иван Камбуров, проф. Валентин Канавров. Становища: проф. Нина Димитрова, доц. Татяна Батулева, доц. Георги Донев.

На 11 октомври 2019 г. от 14 часа в зала № 2 на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски” ще се проведе публична защита на тема Дельозовият Лайбниц в контекста на музиката за придобиване на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 2.3. Философия (История на философията. Философия на Новото време – XVII-XVIII век) от редовен докторант Никофор Стефанов Аврамов. Научен ръководител е проф. Стилиян Йотов. Рецензенти: проф. Валентин Канавров, доц. Васил Видински. Становища: проф. Стилиян Йотов, проф. Правда Спасова, доц. Явор Конов.

На 14 октомври 2019 г. от 15 ч. в заседателната зала на ИИОЗ – ул. „Сердика” № 4, ще се проведе публична защита на дисертация на тема Обективното изследване на морала и съвременната етика за придобиване на научната степен „доктор на философските науки” по професионално направление 2.3. Философия (Етика) от доц. Емилия Васил Маринова. Рецензенти: проф. Валентина Драмалиева, проф. Силвия Минева, проф. Таня Неделчева. Становища: проф. Николай Михайлов, доц. Татяна Батулева, доц. Валентина Кънева, доц. Стоян Ставру.