Предстоящи защити на дисертации

Предстоящи защити на дисертации

На 1 юли 2019 г. от 11 часа в зала 412 в Първи корпус на ЮЗУ „Неофит Рилски” ще се проведе публична защита на тема „Естествен подбор и цивилизация” за придобиване на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 2.3. Философия (Социална философия) от докторант на самостоятелна подготовка Константинос Димитриос Марицас. Научен ръководител е проф. Лазар Копринаров. Рецензенти: проф. Борис Манов, доц. Ангел Кондев; становища – проф. Нонка Богомилова, проф. Лазар Копринаров, доц. Митко Момов.