Предстоящи защити на дисертации

Предстоящи защити на дисертации

На 13 октомври 2021 г. от 14 часа онлайн ще се проведе публична защита на тема Метафизиката на безкрайността и проблемът за противоречието във философията на математиката за придобиване на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) от редовен докторант Борис Володиев Николов. Научен ръководител: доц. Росен Люцканов. Рецензенти: проф. Вихрен Бузов, проф. Веселин Петров. Становища: проф. Димитър Цацов, доц. Валентин Аспарухов, доц. Росен Люцканов.