Предстоящи защити на дисертации

Предстоящи защити на дисертации

На 16 декември 2019 г. от 11 часа в зала № 412 на Първи корпус на ЮЗУ „Неофит Рилски” ще се проведе публична защита на тема Екзистенциалната аналитика на Хайдегер в съвременната визия за човека придобиване на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 2.3. Философия (История на философията) от редовен докторант Анета Атанасова Тумбева. Научен ръководител е доц. Силвия Кръстева. Рецензенти: проф. Иван Камбуров, проф. Валентин Канавров. Становища: доц. Татяна Батулева, доц. Георги Донев, доц. Кристиян Енчев.

На 14 февруари 2020 г. във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ ще се проведе публична защита на тема Либерализмът: възникване, развитие и перспективи за придобиване на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 2.3. Философия (Философия на правото и политиката) от редовен докторант Николай Георгиев Александров. Научен ръководител е проф. Здравко Иванов. Жури: проф. Желязко Стоянов, проф. Богдана Тодорова, проф. Вихрен Бузов, проф. Здравко Иванов, доц. Бойчо Бойчев.