Предстоящи защити на дисертации

Предстоящи защити на дисертации

На 18 януари 2019 г. от 11 часа в зала 63 на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски” ще се проведе публична защита на тема Понятие за личност в една антропология за личността за придобиване на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 2.3. Философия (Философия на културата, политиката, правото и икономиката – Философска антропология) от редовен докторант Вихрен Евгениев Митев. Научен ръководител е доц. Иван Колев. Рецензенти: проф. Нина Димитрова, проф. Райчо Пожарлиев. Становища: проф. Валентин Канавров, проф. Димитър Цацов, доц. Иван Колев.

На 11 март 2019 във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ ще се проведе публична защита на тема Методи за вземане на икономически и политически решения (модели и сравнения) за придобиване на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 2.3. Философия (Философия на правото и политиката) от редовен докторант Пепа Иванова Петкова. Научен ръководител е проф. Витан Митев. Рецензенти: доц. Цвета Маркова, доц. Богдана Тодорова. Становища: проф. Иван Камбуров, проф. Витан Митев, доц. Атанаска Тенева.