Предстоящи защити на дисертации

Предстоящи защити на дисертации

На 18 май 2021 г. от 16 часа онлайн ще се проведе публична защита на тема Легитимност на правния ред в посттоталитарен контекст. Философска рефлексия за придобиване на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 2.3. Философия (Философия на културата, политиката, правото и икономиката – Философия на правото) от редовен докторант Иван Георгиев Георгиев. Научен ръководител е проф. Пламен Макариев. Рецензенти: проф. Вихрен Бузов, проф. Христо П. Тодоров. Становища: проф. Димитър Вацов, проф. Пламен Макариев, доц. Христо Стоев.