Предстоящи защити на дисертации

Предстоящи защити на дисертации

На 30 май 2022 г. от 15 часа в зала 63 на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски” ще се проведе публична защита на тема „Логика и реалност: въпросът за природата на логическите константи в аналитичната метафизика” за придобиване на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 2.3. Философия (История на философията – Съвременна философия) от редовен докторант Деница Недялкова Желязкова. Научен ръководител: доц. Димитър Елчинов. Рецензенти: доц. Доротея Ангелова, доц. Росен Люцканов; Становища: проф. Лилия Гурова, проф. Мария Стойчева, доц. Димитър Елчинов.