за БФК

Учебници и справочници

Българската философска култура през ХIХ-ХХ век (Био-библиографски справочник), София: „ЛИК“, 2000.
Теория и история (Лекции за докторанти от ИФИ, изнесени през 2002 г.), Т. 1, София: ИК „Св. Иван Рилски”, 2005.
Данков, Е. 2010, Увод в историята на българската философия, Велико Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий”.
Данков, Е. 2009, История на българската философия, Т. 1, Велико Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий”.
Данков, Е. 2000, История на българската философска мисъл („Българска възрожденска философия”), Велико Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий”.
Данков, Е. 2000, История на българската философска мисъл („Българската философия на Новото време”), Велико Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий”.
Тодоров, Д. 2014, Философската книжнина на български език, издадена в България през „дългия ХХ век” (Библиография 1878-2013), София: ИK „Св. Иван Рилски”.