Библиография

Оригинални текстове

1. Антологии
Антология на българската философска мисъл, Т. 1-2, София, 1973.
Антология на българската социологическа мисъл, Т. 1-2, София, 1978-1979.
Българска философия и култура. Философията на историята в България /1878-1948/ (Антология), София: АИ „Проф. Марин Дринов”, 2002.
Ницше в България (Антология), София: АИ „Проф. Марин Дринов”, 2012.
Симеонов сборник (по Светославовия препис от 1073 г.) в три тома. Том 3. Гръцки извори, София: АИ „Проф. Марин Дринов”, 2015.
Те бяха философи революционери, София: „Наука и изкуство“, 1982.
Френската философия в българската философска култура (Антология), София: ИК „Св. Иван Рилски”, 2014 (съст. Т. Батулева, А. Стойнев).

2. Авторски
Балабанов, М. 1986, Философски и социологически съчинения, София: „Наука и изкуство“.
Берон, П. 2000, Славянска философия, София: АИ „Проф. Марин Дринов”.
Берон, П. 1978, Произход на физическите и естествените науки и на метафизическите и нравствените науки, София: Наука и изкуство.
Благоев, Д. 1982, Философски съчинения, София: „Наука и изкуство“.
Георгов, И. 2012, Етически съчинения, София: ИК „Св. Иван Рилски“.
Георгов, И. 2008, Лекции по история на философията, София: УИ „Св. Климент Охридски”.
Георгов, И. 1987, Избрани философски и етически съчинения, София: „Наука и изкуство“.
Гюзелев, И. 2016, Философски съчинения, София: ИК „Св. Иван Рилски”.
Друмев, В. 1981, Етико-социологически съчинения, София: „Наука и изкуство“.
Икономов, Т. 1983, Философски и социологически съчинения, София: „Наука и изкуство“.
Йоан Екзарх 1981, Шестоднев, София: „Наука и изкуство“.
Илиев, А. 1996, Есета (Из архива), София: АИ „Проф. Марин Дринов”.
Илиев, А. 1989, Критически студии, София: „Наука и изкуство“.
Казанджиев, С. 2004, Пред изворите на живота, София: „Захарий Стоянов”.
Казанджиев, С. 1999, Есета (Из архива), София: АИ „Проф. Марин Дринов”.
Казанджиев, С. 1982, Философско-психологически съчинения, София: „Наука и изкуство“.
Михалчев, Д. 2017, Записки по логика, София: ИК „Св. Иван Рилски“.
Михалчев, Д. 2003, Етика (Лекции за студентите по философия), София: „АНДИ”.
Михалчев, Д. 1999, Традиционната логика и нейното материалистическо обоснование, София: „Захари Стоянов”.
Михалчев, Д. 1997, Между философията и живота (Документи, 1904-1946), София: УИ „Св. Климент Охридски”.
Михалчев, Д. 1996, Из кореспонденцията, София: АИ „Проф. Марин Дринов”.
Михалчев, Д. 1995, Чуйте и другата страна, София: УИ „Св. Климент Охридски”.
Михалчев, Д. 1994, Диалектика и софистика (Етюди на разни философски теми), София: УИ „Св. Климент Охридски”.
Михалчев, Д. 1981, Избрани съчинения, София: „Наука и изкуство“.
Павлов, Т. 1985-1989, Избрани философски съчинения, Т. 1-3, София: „Наука и изкуство“.
Саръилиев, И; Михалчев, Д. 2012, Наука и религия, София: „Проектория”.
Саръилиев, И. 2013, Аристотел, София: ИЦ „Боян Пенев”.
Саръилиев, И.2005, Meditationes (01.04.1952-29.05.1955) София: НБУ.
Саръилиев, И. 2004, Усилието да узнаваш, София: НБУ.
Саръилиев, И. 2002, Прагматизъм (Принос към историята на съвременната философия), София: НБУ.
Селимински, И. 1979, Избрани съчинения, София: „Наука и изкуство“.
Стоянов, А. 1999, Есета (Из архива), София: АИ „Проф. Марин Дринов”.
х.Стоянов-Берон, В. 1980, Логика, София: „Наука и изкуство“.
Торбов, Ц. 1996, Основи на история на философията, София: УИ „Св. Климент Охридски“.
Торбов, Ц. 1996, Спомени /1924-1929/, София.
Торбов, Ц. 1993, Изследвания върху критическата философия, София: УИ „Св. Климент Охридски“.