Библиография

Методологични анализи

Батулева, Т. 1998, Някои аспекти на понятието „философска култура” //Философска култура и национални ценности (Сборник в памет на проф. Михаил Бъчваров), София.

Бъчваров, М. 1970, Предмет и задачи на историята на философската мисъл в България //История на философската мисъл в България, Т. 1, София: БАН.

Бъчваров, М. 1983, Българската философска култура (Методологически предпоставки) //Проблеми на културата, бр. 6.

Бъчваров, М.; Б. Богданов 1970, Методологически проблеми на историята на философията, София.

Вайсилов, Л. 1969, За традициите и приемствеността в развитието на философската мисъл в България // Философска мисъл, бр. 11.

Димитрова, Н. 2005, Българската философия в европейски контекст: самобитност и повлиявания //Философски изследвания, Т. 1 – Теория и история, С.

Захариев, Я. 1999, Димитър Михалчев и философската определеност на българина, Ч. 1 – 2 //Философски алтернативи, бр. 5-6.

Захариев, Я. 2001, „Случаят Михалчев” между две столетия и в рамките на една неясна философска традиция //Световност, демокрация, малки народи, София: „СУБ“.

Кулов, В. 1999, За българската философия и Димитър Михалчев с повече уважение към фактите //Философски форум, бр. 1.

Латев, Л. 2000, Преобладаващи нагласи и акценти в оценката на българската философска мисъл //Философия, бр. 1.

Латев, Л. 2004, Европейската аура в българската (философска) култура //Философски алтернативи, бр. 4-5.

Николова, В. 1998, Философия и философска култура //Философска култура и национални ценности (Сборник в памет на проф. Михаил Бъчваров), София.

Николова, В.; Цацов, Д. 1996, Историко-философският процес – драматизъм и идейни колизии, София: „Богианна“.

Стаматов, А. 1991, За ролята на традицията и приемствеността в историята на философията //Философска мисъл, бр. 9.

Стаматов, А. 2008, Още веднъж за саморефлексивността на философското в новата ни културна история //Философския ХХ век в България, Т. 1 – Философската публичност, София: „Изток-Запад“.

Тодоров, Д. 2008, Генезис на модерната философска култура в България //Философският ХХ век в България, Т. 1 – Философската публичност, София: „Изток-Запад“.

Тодоров, Д. 2010, Понятието философска култура – ценно методологическо наследство //Философски алтернативи, бр. 6.

Цацов, Д. 1996, В търсене на самобитното (Историко-философски фрагменти), София: „Богианна“.