От настоящето

„Философски форум” (1998-2008)

През 1998 г. започва да се публикува списание Философски форум, което е дело на кръг съмишленици, спонсорирано от физически лица. Изданието се самоопределя като „тримесечно академично списание за хуманитаристика”. По-късно то се предефинира като „алманах за хуманитаристика”. В обръщение към читателите на главния редактор – Кирил Шопов, поместено в първи брой.на „Философски форум”, се определят основните му раздели, от които става ясно, че то ще е предимно философско, тъй като почти всички рубрики носят имената на основни философски дисциплини, и същевременно е широкопрофилно, т.е. ще покрива целия спектър от проблеми на философията. В състава на редколегията влизат главно философи, които работят в основните професионални центрове от страната, като в нея са поканени лица с разнообразен научен статус – от професор до докторант.

От първоначалната заявка става ясно, че във „Философски форум” ще се търси разнообразие на авторския състав, като „редколегията се е ангажирала да даде най-широка изява на утвърдени и млади автори” /Шопов 1998/. В списанието се очаква да се изявяват личности от различни поколения, за които се предполага, че ще имат и нееднакви идейни пристрастия. Заявява се готовност за публикуване на „част от важни текстове на световната философска мисъл”, като изискването е те да са представени в първия им превод на български език.

Важен акцент сред намерението на редакторите на „Философски форум” е да осъществяват активна оценъчна дейност на философските издания от страната. Във встъпителното обръщение се казва, че създателите на „Философски форум” си поставят „амбициозната задача да представим анализи на всичката излизала някога философска периодика в България (списания, вестници, библиотеки) и на двете печатащи се и в настоящия момент списания „Философски алтернативи” и „Философия”, както и на „Философски вестник” /Шопов 1998/. Друга важна заявка за облика на новото списание е неговият неизменен строеж, доколкото разделите в него са замислени като постоянни. За стабилното присъствие на отделните рубрики отговарят конкретни лица от редколегията. При определяне постоянните рубрики във „Философски форум” са следвани различни принципи, като доминиращ е дисциплинарният. Наред с него като критерий за обособяване на самостоятелен раздел се използва и определена философска доктрина (напр. „Трансцендентална философия”).

Отделни раздели са обявени за приоритетни: „Трансцендентална философия”, „История на българската философска мисъл”, „Философия на културата, правото и политиката” и „Философски живот”, т.е. чрез тях се поставят акценти в редакционната политика на изданието. Постепенно към първоначално заявените 12 раздела са добавени още три – „Психология”, „Проблеми на етническите малцинства” и „Дипломация и теория на международните отношения”.
Тъй като „Философски форум” не е орган на някаква институция и се финансира главно чрез спонсорство, спорадичното постъпване на средства предопределя и непостоянното му излизане. За първите десет години от неговото съществуване са отпечатани 16 броя в 14 книжки, като през първата и втората години са публикувани по три книжки – една от тях съдържаща двоен брой, а през останалите години по един или два броя. През 2000 и 2002 г. не излиза нито една книжка, а през 2004 и 2005 г. е отпечатан един общ брой.
Публикуваните във „Философски форум” текстове са от различен вид. Освен традиционните статии в него намират място и някои нетипични за академично издание жанрове. Става дума за части от курсови работи, съкратени варианти на магистърски дисертации, тълковен речник на научни термини, есета, спомени, лична кореспонденция, стихове и др. Публикуват се текстове на чужди езици, без предварително да са посочени основанията и параметрите на тази практика.

Авторският състав на „Философски форум” е разнолик, като за първите десет години от съществуването на списанието в него са публикувани около 230 текста на над 175 автори. От тях около 1/4 са чужденци, като особеното в случая е, че 2/3 от тях са съвременници, а останалите са мислители от ХIХ и ХХ век. Сред задграничните автори от миналото приоритет се дава на работилите през последните две столетия мислители, след като в изданието не е отпечатан нито един текст на по-ранен автор. Българските автори на „Философски форум” са от различни категории, като делът на професионалните философи не е висок – под 1/4, приблизително по равно разпределени между две основни групи: сътрудници в институции на БАН и университетски преподаватели. Сравнително широко присъствие в изданието имат учени от различни области на знанието извън философията. Не е изненада, че сред тях категорично преобладават такива от сферите на хуманитарните, социалните и поведенческите науки: история, педагогика, политология, право, психология, реторика, социология, теология. Природознанието е представено само от двама физици. Във „Философски форум” присъстват няколко текста и на изследователи от областите на националната сигурност и наукознанието.

„Философски форум” охотно дава трибуна на едва начеващи своите занимания в полето на философията млади хора от страната. Обучаващите се формират сравнително висок дял от около 1/5 от българските му автори: докторантите са 14 души, колкото са и студентите. По правило всеки автор от тази категория публикува по един текст в списанието, като изключение прави единствено членът на редколегията К. Бенчев с отпечатани повече от един текст. „Философски форум” е отворен и към някои категории автори, нетипични за българско философско издание от края на ХХ век: публицисти, поети, политици, библиотекари, експерти в различни области и др.

БИБЛИОГРАФСКИ УКАЗАТЕЛ
В Библиографския указател текстовете са отнесени към рубриката, в която са били включени. Те са подредени азбучно – на имената на авторите, като тези от един и същ автор са разположени хронологично. За всеки текст е посочен както броят, респ. годината през която е отпечатан, така и страниците на които е публикуван. Текстовете са отнесени към два раздела: авторски теоретични, авторски нетеоретични (спомени, писма, есета, поезия) и информационни (рецензии, отзиви, съобщения за научни форуми) текстове.

I. АВТОРСКИ ТЕОРЕТИЧНИ ТЕКСТOВЕ

ЕСТЕТИКА И ЛИТЕРАТУРНО-ФИЛОСОФСКО ТВОРЧЕСТВО
Голосовкер, Яков Интересното, бр. 4, 1998, 118-154.
Дилбазова, Рашелия Символната структура на романа „В търсене на Светия Граал”, бр. 2-3, 1998, 229-234.
Колев, Николай За липсата на изображения на черепи в древногръцкото изкуство, бр. 4, 1998, 161-163.
Николова, Вяра Мислене и стихотворене. За книгата на Васил Пенчев „Мислене и стохотворене”, бр. 1(16), 2008, 230-232.
Спасова, Правда Изкуството като чалга, бр. 4, 1999, 225-230.
Стригачев, Атанас Акценти, бр. 10, 2003, 246-256.
Тодоров, Добрин Интересността като жизнена ценност, бр. 4, 1998, 155-160.

ЕТИКА И ФИЛОСОФИЯ НА РЕЛИГИЯТА
Будагаи, Олга; Будагаи, Андрей Духовность и деньги, бр. 11, 2003, 204-210.
Георгиева, Милка Идеята за богочовечността, бр. 2-3, 1998, 158-171.
Григоров, Емил Разсъждения върху „Опитите” на Монтен, бр. 4, 1999, 138-144.
Делчев, Красимир Мирча Елиаде като философ на история на религиите, бр. 1(15), 2007, 114-126.
Дунов, Здравко Раждането на Исус или от единния към триединния Бог, бр. 2-3(5-6), 1999, 165-180.
Дюркем, Емил Из „Елементарни форми на религиозния живот”, бр. 1, 1998, 146-155.
Иванова, Даниела Аспекти в тълкуване на богомилството, бр. 4, 1999, 145-152.
Колев, Васил Деонтологичната морална и естетическа антиномия (природна/свободна каузалност в „Бариерата” на П. Вежинов), бр. 10, 2003, 234-245.
Маринова, Емилия Когнитивната интерпретация на стадиалността в моралното развитие, бр. 2-3, 1998, 182-203; Социално-когнитивният подход към моралното развитие, бр. 9, 2001, 154-169.

Минева, Силвия Аморалният пол или как мисленето за половете се превръща в етически проблем, бр. 9, 2001, 170-179.
Мирчев, Димитър Съвременен прочит на етическата система на Владимир Соловьов, бр. 2-3(5-6), 1999, 181-194; 155 години от рождението на Владимир Соловьов /1853-1900/. Философът на „Сребърния век”, бр. 1(16), 2008, 126-135.
Нешев, Кирил Карл Шмит: етико-политически идеи, бр. 1, 1998, 156-161.
Нешев, Кирил; Теохаридис, Сотиракис Карл Маркс и марксизмите /четиво за бедни, недоволни, родолюбци, миролюбци/, 2(14)/06, 87-154.

Николов, Ивайло Иван Киреевски – за отношението „философия – религия”, бр. 4, 1998, 112-117; Философска и религиозна вяра при Карл Ясперс, бр. 9, 2001, 145-153.
Проданов, Васил Политически етики, бр. 12, 2004/05, 86-112.
Соловьов, Владимир Лекции за Богочовечеството (1877-1881 г.), бр. 1(16), 2008, 136-189.
Станков, Димитър Понятията „сърце” и „душа” – основополагащи етически категории, бр. 2-3(5-6), 1999, 57-69.
Теофилов, Иван Първата енциклика, 2(14), 2006, 155-157.
Теохаридис, Сотиракис За и около Костас Акселос, бр. 1, 1998, 169-192.
Хесе, Райнхард Глобални рискове и универсална етика. Има ли повод за надежди?, бр. 2-3, 1998, 172-181.
Христова, Станка Биоетика, бр. 1, 1998, 162-168.
Чуков, Владимир Религиозният фундаментализъм. Произход, етимология и определения, бр. 11, 2003, 211-229.

Шелер, Макс Нормативно и дескриптивно значение на „ORDO AMORIS”, бр. 2-3, 1998, 131-157.
Юро, Ролан Пръстенът: теология през призма, бр. 4, 1999, 122-137.

ИСТОРИЯ НА ФИЛОСОФИЯТА
Бенчев, Коста Смъртта на постмодернизма /Глобалистичен манифест/, бр. 12, 2004/05, 18-51.
Божилова, Нора Ролята на разума в Томисткия морал, бр. 10, 2003, 25-29.
Да Фонсека, Телма Леса Ницше и Шопенхауер: Критика на сетивното дадено, бр. 1(16), 2008, 88-99.
Канавров, Валентин От Волф и Крузий към Кант, бр. 1, 1998, 11-16; Историко-философската методологема, бр. 4, 1999, 32-50; Философският поврат към диалогичността: Нелсоновата Сократова беседа, 2(14), 2006, 158-164.
Кол, Норберт GENTIS INCUNABULA NOSRTAE: Бърк и Франция, бр. 11, 2003, 17-28.
Крон, Дитер Теория и практика на Сократовата беседа, бр. 2(14), 2006, 165-174.
Кръстанов, Стефан Nietzsche: analitica do niilizmo, бр. 1(15), 2007, 12-26.
Латев, Латьо Българската философска докторантура на немски език (1878-1945), бр. 9, 2001, 180-197.

Мюси, Рикардо Бенто Прадо, бр. 12, 2004/05, 5.
Омарчевски, Александър Христологията на монофизитите от V и VI век, бр. 4, 1999, 51-56.
Пенчева, Елеонора Проблемите на еволюцията през призмата на най-древните учения – херметизъм, будизъм и нагуализъм, бр. 1(13), 2006, 23-40.
Прадо, Бенто Интервю дадено на водещия бразилски вестник „Folha”, бр. 12, 2004/05, 5-17; Трансмисия и ретранслация на аналитичната философия: Европа, Британските острови, двете Америки и Европа, бр. 1(13), 2006, 41-54.
Пунчев, Иван Хегеловата философия на „ценността” и „смисъла”, бр. 2-3, 1998, 5-10; Н. Кузански – предтеча на Хегеловата диалектическа логика и теоретико-множествената математика, 2(14), 2006, 189-213.
Раупах-Щрей, Гизела Сократовата парадигма, 2(14), 2006,175-188.
Руманеа, Магда Танцуването (Χοria) като част от народната култура според Платон, бр. 1(16), 2008, 5-22.
Свинтила, Владимир Върху Лайбниц, бр. 1, 1998, 7-10.
Стефанов, Сергей Мястото на „въплътената радост” във философията на Марсилио Фичино, бр. 1(16), 2008, 106-125.

ЛОГИКА
Бузов, Вихрен Полската аналитична школа: от логика към онтология, бр. 2-3, 1998, 212-219.
Пшеленцки, Мариан За това, което не е (по повод на Платоновия диалог „Софистът”), бр. 2-3, 1998, 204-211.
Табаков, Мартин Логика на конструктивността или логика на интуиционистката математика, бр. 1, 1999, 122-139.

ОНТОЛОГИЯ
Бергсон, Анри Въведение в метафизиката, бр. 11, 2003, 29-35.
Герганова, Капка За раждането на философското знание, бр. 1, 1998, 66-80.
Grozdanoff, Boris (D)ifferent Series and the Unreality of Time, 2(14)/06, 219-225.
Димитров, Стефан Жак Дерида – деконструкция на фоноцентричната епоха, бр. 12, 2004/05, 232-235.
Керезов, Андрей „Аз”, „Другият” и „Никой”: Битието на „Никоя” като философски проблем, 2(14), 2006, 226-232.
Кръстева, Анна Идентичности, бр. 1, 1999, 18-31.
Лазаров, Ивайло По следите на философския експеримент: онтология на чистия смисъл, бр. 2-3 (5-6), 1999, 77-88.
Никол, Едуърд Връщане към Метафизиката, бр. 1, 1999, 5-17.
Петров, Веселин Материя и протяжност: изводи за непрекъснатостта и дискретността на Декартовата вселена, бр. 4, 1999, 25-31.
Рек, Ендрю Битие и субстанция, бр. 4, 1999, 7-24.
Сотиров, Христо Психо-сексуалните различия в онтологическия конфликт, бр. 11, 2003, 36-38; Автентично и фалшиво самоубийство, бр. 11, 2003, 39-42; Философски размишления, бр. 12, 2004/05, 236-270; Contemporary civilization – domed civilization: distorted from and deteriorated content (including the post-modern insight and its sham solution), бр. 1(13), 2006, 55-99.
Сярова, Ели Бележки преди една херменевтична онтология на религията, бр. 9, 2001, 223-233.
Хайдегер, Мартин За същността и понятието φυσις. Аристотел, Физика, В, 1, бр. 4, 1998, 23-64.
ПРОБЛЕМИ НА ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА
Григорова, Дарина Еврейският въпрос в представите на руските консерватори и на руските евреи /края на ХIХ – първата четвърт на ХХ в./, бр. 1(16), 2008, 198-214.
Чуков, Владимир Салафитски прочит на българската история, бр. 1(16), 2008, 190-197.

ПСИХОЛОГИЯ
Алгафари, Мадлен Неорайхианска аналитична психотерапия, бр. 9, 2001, 29-53.
Байчинска, Красимира Любов и просветление /Женският път към самостта в мита за Ерос и Психея/, бр. 10, 2003, 198-227.
Георгиев, Красен Ритуалният процес и властта в психоаналитичната прагматика, бр. 9, 2001, 54-58.
Георгиев, Людмил Двойственият характер на психоанализата, бр. 9, 2001, 8-14.
Клинчарски, Виктор Човешката памет, бр. 9, 2001, 78-90.
Колчева, Надя Карен Хорни или психоанализата през погледа на една жена, бр. 9, 2001, 59-65.
Крафт, Уйлям Нормалност и лудост, бр. 11, 2003, 173-181.
Лазарова, Ерика Найден Шейтанов: пътят на българското културно мисионерство, бр. 11, 2003, 182-203.
Матеева, Надя Продуктивният характер и творческата личност – посланието на Ерих Фром към нас, бр. 9, 2001, 66-77.
Николов, Найден Фройд и Леонардо – продължението на един дебат, бр. 9, 2001, 15-28.
Стоянов, Желязко Фройд и психоаналитическата интерпретация на историята, бр. 10, 2003, 228-233.
Чиколов, Калоян Страхът като регулатор на човешкото поведение, бр. 9, 2001, 91-108.

СОЦИАЛНА КРИТИКА И СОЦИОЛОГИЯ
Арон, Раймон Какво представлява теорията за международните отношения?, бр. 4, 1999, 153-172.
Григорова, Дарина Евразийската митология за еврейския въпрос в Русия, бр. 1(15), 2007, 105-113.
Давидов, Момчил Новите предизвикателства пред модерното разбиране за сигурност, 2(14), 2006, 266-276.
Илиев, Илиян Съзерцателност и действие като условия на българския преход, бр. 1, 1999, 118-121.
Караколев, Георги Миграция и национална сигурност, 2(14), 2006, 233-257; Феномените „трафик на хора” и „каналджийство”, пак там, 258-265.

Минев, Тодор Етническата популация в затвора и ефектите на изолацията, бр. 4, 1999, 173-187.
Mitrovic, Ljubisa Intellectuals, structural inequalities and terrorism in the\modern world, бр. 1 (13), 2006, 182-190.
Мирчев, Димитър Глобалният социален контекст и контурите на еко-бъдещето, бр. 10, 2003, 179-197.
Петрова, Елена Ценностната преориентация на политическия елит, бр. 1, 1999, 111-117.
Самарин, Анатолий Деструктивные реформы и углубляющаяся деградация России, бр. 12, 2004/05, 271-282.
Stojanov, Krassimir Social Modernisation and Lifeworld-orientated Education, бр. 12, 2004/05, 283-303.
Тенева, Олга Тълковен речник на термините в теорията на пазарното стопанство, бр. 1(13), 2006, 191-233.
Трифонов, Тодор Сигурността като философска категория, бр. 2-3, 1998, 220-228.
Цветкова, Милена Интелектуален аристократизъм в информационното общество, бр. 4, 1999, 188-197.

ТРАНСЦЕНДЕНТАЛНА ФИЛОСОФИЯ
Ангелов, Цветелин Мартин Хайдегер и Кантовият подход към метафизиката, бр. 12, 2004/05, 64-76; Трансценденталната диалектика на Имануел Кант и рационалните доказателства за съществуването на Бога, бр. 12, 2004/05, 77-85; Vita contemplative имедитация в контекста на исихазма, бр. 1(13), 2006, 5-22; Трансценденталната феноменология на Едмунд Хусерл като трансцендентална онтология, бр. 1(15), 2007, 5-11.
Бакрачева, Албена Първоосновите на американския трансцендентализъм – пуританство и просвещенски рационализъм, бр. 9, 2001, 211-222.

Бенчев, Коста Трансценденталното, бр. 1, 1998, 51-65.
Габриел, Готфрид Фреге като неокантианец, бр. 4, 1998, 5-22.
Деянов, Деян Трансценденталната логика и проблемът за несъразмерността, бр. 1, 1998, 39-50.
Жилсон, Етиен Природата и единството на философския опит, бр. 12, 2004/05, 52-56.
Кар, Дейвид Кант, Хусерл и неемпирическото его, бр. 12, 2004/05, 57-63.
Силвърман, Хю Аз-ът в Хусерловата „Криза”, бр. 11, 2003, 5-16.
Стефанов, Ангел Кант и проблемът за пространството и времето, бр. 1, 1998, 17-28.
Фреге, Готлоб За смисъла и значението, бр. 10, 2003, 4-24.
Шопов, Кирил Кант в „обратната страна на огледалото”, бр. 1, 1998, 29-38.

ФИЛОСОФИЯ НА ИСТОРИЯТА
Димитрова, Нина Георгий Флоровски и „евразийската съблазън” /Послеслов/, бр. 2-3(5-6), 1999, 37-40.
Иванов, Здравко Човекът като историческо същество, бр. 1, 1998, 129-145.
Николова, Вяра Арнолд Тойнби – опит за съвременен прочит, бр. 2-3(5-6), 1999, 157-159.
Пенчев, Васил Хьолдерлин и Хайдегер /Няколко уводни думи към Хайдегеровия възглед за историята/, бр. 2-3(5-6), 1999, 143-156.
Стоянов, Желязко Проблеми пред съвременната философия на историята, бр. 1, 1998, 122-128.
Стригачев, Атанас Анти-Попър: Има ли Историята смисъл?, бр. 1(15), 2007, 94-104.
Флоровски, Георгий За неисторическите народи /Страната на родителите и страната на чедата/, бр. 2-3(5-6), 1999, с. 23-36; Разриви и връзки, бр. 9, 2001, 198-200; Хитростта на разума, бр. 9, 2001, 201-210.
Хайдегер, Мартин „Възпоминание”, бр. 2-3(5-6), 1999, 89-142.
Шопов, Кирил България и идеите за балканска федерация /Философско-исторически и политологичен анализ на българската история/, бр. 10, 2003, 60-175.

ФИЛОСОФИЯ НА КУЛТУРАТА, ПРАВОТО И ПОЛИТИКАТА
Адолфи, Райнер Устойчивостта в модерността. Погледът на Хелмут Плеснер върху състоянието на идеите в епохата на криза на обществеността, бр. 1(15), 2007, 74-93.
Ангелов, Георги Истината и смъртта като феномен на техниката, бр. 11, 2003, 149-162.
Арабаджийски, Николай Служители в съвременната полицейска администрация на Република България, бр. 1, 1999, 80-95; Система за противодействие и контрол на корупцията в публичната администрация, бр. 12, 2004/05, 209-231.
Арон, Реймон Генерал дьо Гол, бр. 12, 2004/05, 184-190.
Асенова, Добринка Контрол на президента над дейността на МВР, бр. 4, 1999, 95-98.
Бакалов, Георги Политическите теории във Византия, бр. 2-3(5-6), 1999, 160-164.
Бакунин, Михаил Държавност и анархия, бр. 1(16), 2008, 23-87.

Bashevska, Ljupka The Church, the Bible and the Power, 2(14), 2006, 28-40.
Близнашки, Георги Формалните и материалните измерения на правовата държава, бр. 2-3(5-6), 1999, 41-56.
Богданцалиев, Стефан Постмодернизъм и историография: поетиката на историята в творчеството на Е. П. Томпсън, 2(14), 2006, 41-62.
Вагнер, Рихард За държавата и религията /1864 г./, бр. 1(16), 2008, 5-22.
Vecino, Miguel Angel The Social and Political Inheritance of Communism in Southeast Europe, бр. 9, 2001, 137-144.
Григорова, Дарина Православният рицар на постмодерна Русия: Александър Панарин, бр. 1(13), 2006, 157-168.
Делчев, Красимир Върху две философско-политически доктрини на Карл Шмит, бр. 2-3, 1998, 68-82; Малапарте и Макиавели, бр. 9, 2001, 126-136; Отликите между цивилизована и нецивилизована държава в „Галската война” на цезар и слабата колективна дисциплина в България през ХIХ век, бр. 12, 2004/05, 191-200.

Дончев, Томислав Третата култура и третата вълна, бр. 4, 1998, 101-105.
Duchhardt, Heinz Die Europa-Idee im Deutschland des. 18 bis 20. Jahrhunders, бр. 4, 1998, 74-81.
Дьо Гол, Шарл Острието на сабята, бр. 11, 2003, 78-137.
Kucuradi, Ioanna ΠΑΙΔΕΙΑ As the Subjective Condition for a Sagacious Impelementation of Human Rights, бр. 4, 1998, 82-89.
Крачунова, Дария Болшевизъм-фашизъм-националсоциализъм – първи опити за типология на тоталитарната система, бр. 1, 1999, 62-79.
Кузманова, Магдалена Аспекти на взаимоотношението власт и етническа самобитност в съвременността, бр. 4, 1998, 90-100.
Малинов, Светослав Едмънд Бърк и неговата критика на демокрацията, бр. 2-3, 1998, 83-119; Либералното понятие за неутрална държава и понятието на Карл Шмит за политическо, бр. 4, 1999, 110-121.
Марсел, Габриел Техника и грях, бр. 11, 2003, 138-148.
Митев, Атанас Сътрудничество на България и Европейския съюз в областта на правосъдието и вътрешните работи, бр. 11, 2003, 163-172.
Митев, Трендафил 240 години от появата на светското знание за политиката в България, бр. 12, 2004/05, 201-208.

Момов, Митко Обновлението на „свещения царски сан”: ритуал, символ, власт, в миналото и сега, бр. 4, 1998, 106-111.
Моска, Гаетано История на политическите доктрини от Античността /подбрани откъси/, 2(14), 2006, 5-27.
Паунова, Евдокия Аристотел Стагирит и Александър Македонски: учител и ученик в контекста на античната култура, бр. 1, 1998, 96-107.
Петрова, Красимира Теории за произхода и същността на лидерството, бр. 4, 1999, 99-109.
Пиргова, Мария За формирането на политологичен подход към глобалните процеси в началото на ХХI век, бр. 1(13), 2006, 169-181.
Руманеа, Магда Значението на писаните и неписаните закони в Атинската държава, 2(14), 2006, 63-71.
Семерджиев, Руслан Към философията на един държавник или въведение към книгата „Острието на сабята” на Шарл дьо Гол, бр. 11, 2003, 74-77.
Стоянов, Георги Отношението „свобода-несвобода” и съвременните религиозни учения, бр. 1, 1999, 96-110.
Стоянова, Богдана Историко-философски аспекти на „властта” в ислямската държава и право, бр. 4, 1999, 84-94.

Тойнби, Арнолд Животът след смъртта, бр. 2-3, 1998, 41-67.
Узунов, Филип Политическата харизма, 2(14), 2006, 72-86.
фон Мизес, Лудвиг Антикапиталистическият манталитет, бр. 1(15), 2007, 32-73.
Хаджидинев, Динко Опит върху понятието сигурност, бр. 2-3, 1998, 120-130.
Хоровиц, Доналд Избирателни системи. Наръчник за тези, които вземат решения, бр. 1(13), 2006, 128-139.
Христов, Минчо Военните диктатури и демокрации в южния конус на Латинска Америка: същност и идеологеми, бр. 1, 1998, 108-121.
Цанов, Васил Хенри Кисинджър, „Дипломацията” и политиката, бр. 1(13), 2006, 140-156.
Шопов, Кирил Свободата и принципите на държавната власт, бр. 11, 2003, 65-73.

ФИЛОСОФИЯ НА НАУКАТА И ГНОСЕОЛОГИЯ
Александрова, Донка Стивън Тулмин за реторическата аргументация, бр. 12, 2004/05, 133-156.
Бузов, Вихрен Казимеж Айдукевич и директивните теории за значението, бр. 11, 2003, 43-47.
Васев, Стефан Историко-културологичният процес в гносеологията (теория, история и култура), бр. 2-3, 1998, 11-29; Херменевтичният опит в хуманитарното познание, бр. 4, 1999, 71-78.
Васнер, Ренате Нютоновото понятие за гравитацията – категориална промяна във физиката и философията, бр. 1(16), 2008, 215-229.

Гурова, Лилия Михалчев, духът на епохата и темата „Философия и наука”, бр. 2-3, 1998, 30-40.
Дамянов, Пламен Аналогията като фактор за интеграция между научните дисциплини /примери от развитието на естествените науки/, бр. 12, 2004/05, 180-183; Натрупване на промяната в зависимост от времето, бр. 1(13), 2006, 114-127.
Желязкова, Таня Към дефинирането на разбирането, бр. 9, 2001, 117-125.
Занев, Светослав Комуникативност на опита и критика на субектацентризма във философията на Дж. Дюи, бр. 10, 2003, 30-39.
Калев, Д.; Калева, С. Проблемът за състоянието и енергията в теория на относителността, бр. 10, 2003, 40-43.

Карагаева, Ренета Науката като триглав дракон… или какво е синергетика?, бр. 11, 2003, 58-64.
Кочубей, Наталия Самоорганизацията в социално-икономическите системи. Предприемачество и криминалитет, бр. 11, 2003, 48-57.
Нагл, Лудвиг Завръщането на прагматизма в късноаналитичното и постаналитичното мислене в САЩ /Пътнам, Кейвъл, Рорти/, бр. 1, 1999, 37-52.
Нешев, Петър Гносеология и психологическа когнитивистика, бр. 1, 1998, 81-95; Ментализъм и системен подход, бр. 1, 1999, 53-61.
Нонтурно, Марк Основното недоразумение на психологизма, бр. 4, 1999, 57-70.
Петров, Веселин Процесуалният атомизъм на Уайтхед и проблемът за непрекъснатостта на времето, бр. 1(13), 2006, 100-113.

Попов, Георги Тезиси за научността, бр. 10, 2003, с. 44-49.
Попов, Горан За догматизма, бр. 12, 2004/05, 113-124.
Portokalska, Monika Preoccupation with the problem of justifying our knowledge, 2(14), 2006, 214-218.
Радева, Вирджиния Аксиологически аспекти на аргументацията, бр. 10, 2003, 50-59.
Розак, Теодор Чудовището и титанът: наука, знание, гнозис, бр. 2-3(5-6), 1999, 5-22.
Стефанов, Ангел Approaches to Physical Reality, бр. 1, 1999, 32-36; Алберт Айнщайн: „философът-учен”, бр. 12, 2004/05, 125-132; Time, Human Consciousness and the Twin paradox, бр. 1(15), 2007, 27-31.
Стоева, Мина Проблемът за диалектиката на конкретното и абстрактното в науката археоастрономия, бр. 4, 1999, 79-83.

Стригачев, Антон; Стригачев, Атанас Антропният принцип и теорията за множество вселени от позицията на принципа за запазването, бр. 4, 1998, 65-73; Парадоксът на Ферми относно извънземните цивилизации от позицията на принципа за единството на историчното и логичното, бр. 12, 2004/05, 157-164.
Стригачев, Атанас Сто години Квантова теория. Юбилеен oпит за връщане към началните й проблеми, бр. 9, 2001, 109-116.
Янева, Доминика Към корените на съвременното наукознание: Единбургската програма след три десетилетия, бр. 12, 2004/05, 165-179.

II. АВТОРСКИ НЕТЕОРЕТИЧНИ ТЕКСТOВЕ

ЛИТЕРАТУРНО-ФИЛОСОФСКО ТВОРЧЕСТВО (Есета)
Местан, Лютви Някои размисли за Доган-Брегович „заедност”, бр. 12, 2004/05, 307-310.
Розанов, Василий Апокалиптиката на руската литература, бр. 12, 2004/05, 304-306.
Тодоров, Христо – младши „Това ще убие онова”, бр. 4, 1999, 231-235.

ЛИТЕРАТУРНО-ФИЛОСОФСКО ТВОРЧЕСТВО (Поезия)
Павлова, Мартина Стихове, бр. 2-3(5-6), 1999, 70-71.
ФИЛОСОФСКИ ЖИВОТ (Годишнина)
Великова, Емилия Философията на Габриел Марсел – път от страданието към надеждата /по повод 110 години от рождението на философа/, бр. 2-3(5-6), 1999, 227-233.
ФИЛОСОФСКИ ЖИВОТ (Епистоларика)
Из кореспонденцията между проф. д.ф.н. Иван Славов и Владимир Свинтила, бр. 2-3(5-6), 1999, 195-226.

ФИЛОСОФСКИ ЖИВОТ (Есета)
Петров, Владимир Кога ще ни приемат в Европа?, бр. 9, 2001, 234-241.
ФИЛОСОФСКИ ЖИВОТ (Критика)
Бенчев, Коста Прориви, бр. 2-3(5-6), 1999, 240-247.
Милчев, Любомир Досежно философското неблагонравие /срещи с Димитър Денков/, бр. 2-3(5-6), 1999, 234-239.
Шопов, Кирил Случай на философска некомпетентност с 15 годишна давност, бр. 2-3(5-6), 1999, 248-252.

ФИЛОСОФСКИ ЖИВОТ (Спомени)
Панова, Елена Философски реминисценции, бр. 2-3, 1998, 235-241.

III. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕКСТОВЕ

БЕЗ РУБРИКА
Тодоров, Добрин Библиографски указател на сп. Философски форум, бр. 1(15), 2007, 127-137.

ФИЛОСОФСКИ ЖИВОТ
Бузов, Вихрен 10 години Философски факултет на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, бр. 1(13), 2006, 234-241.
Николов, Йордан Проф. д.и.н. Петър Петров – ученият-историк, общественикът, човекът, бр. 1(13), 2006, 242-254.
Стефанов, Ангел Програма на Асоциацията на философите от Югоизточна Европа, бр. 9, 2001, 242-244.
ФИЛОСОФСКИ ЖИВОТ (Българска хуманитарна периодика)
Димитрова, Нина Сп. „Философски алтернативи”, бр. 2-3, 1998, 242-243; Сп. „Философски преглед” (1929-1943) – първото философско списание в България /По повод 70 години от създаването му/, бр. 1, 1999, 159-161.

Критика и хуманизъм, бр. 1, 1998, 198-200.
ФИЛОСОФСКИ ЖИВОТ (Конгреси, конференции, симпозиуми)
Bouzov, Vihren First summer school for theory of knowledge, бр. 1, 1998, 201-202.
Георгиев, Николай Философската универсалност: схема и настроение, бр. 4, 1998, 171-174.
Гурова, Лилия; Бузов, Вихрен ХI-ти международен конгрес по логика, методология и философия на науката, бр. 4, 1999, 213-219.
Иванова, Анна Основи на античния философски натурализъм, бр. 4, 1998, 186-188.
Калчев, Иван Двадесетият Световен философски конгрес в Бостън. Как бе представена България, бр. 4, 1998, 164-170.

Канавров, Валентин ХI международен Кантов конгрес, бр. 4, 1999, 222-224; ХХVII конгрес на Международното Хегелово общество /9-13 септември, Льовен – Белгия/, бр. 1(16), 2008, 233-235.
Мирчев, Димитър Европа като духовна същност, бр. 4, 1999, 220-221.
Писешки, Мирослав Проблемът за музиката в метапсихологията на Зигмунд Фройд, бр. 4, 1998, 181-185.
Христов, Бойко Логиката – SIC ET NON, бр. 4, 1998, 175-180.
ФИЛОСОФСКИ ЖИВОТ (Рецензии, критики, отзиви)
Бузов, Вихрен Отдалечаване от позитивистката Касталия, бр. 4, 1998, 189-174.
Ганчев, Лилян Философската антропология като христоматия. „Монографиите” на проф. д.ф.н. Валери Динев, бр. 1, 1998, 195-197.
Кулов, Венцеслав За българската философия и Димитър Михалчев с повече уважение към фактите, бр. 1, 1999, 140-152.

Стригачев, Атанас Синдром на Поликаров, бр. 1, 1999, 153-158.
Шопов, Кирил Две важни и полезни книги от проф. д.ф.н. Кирил Нешев – „От Хитлер до Паисий – национализмите” и „Балканският сблъсък на цивилизациите”, бр. 1, 1998, 193-194; С любов към философията и с висок професионализъм (Философия, учебно пособие – Вангел Куков, Иво Стамболийски, Розалия Йорданова, Ивайло Лазаров, Николета Михалева), бр. 4, 1999, 198-202; Пример за реално европейско присъствие, бр. 4, 1999, 203-204; Моите учители за великите философи (Велики философи. Ради Радев, Елена Панова. Издание трето – преработено), бр. 4, 1999, 205-212.

Съставител: Добрин Тодоров