Институции

Департамент „Философия и социология” на НБУ

Департамент „Философия и социология” е създаден през 2004 г. Преподавателите от Департамента си поставят като свои цели: да развиват образователни и теоретични клонове във философията и социологията; да консолидират методически подходи във философията и социологията в сферата на образованието и изследванията; да изградят обучение по философия и социология на високо академично ниво и да развиват възможности за международни дейности на студентите по философия и социология – изследователска работа, участие в летни школи, конференции, семинари и т.н.

В състава на Департамента понастоящем влизат десет преподаватели, от които седем са хабилитирани. Като гост-преподаватели са привличани редица лектори от други университети и академични институции. Те осигуряват обучението по бакалавърските специалности „социология” и „философия”. Същевременно водят занятия със студенти, обучаващи се в други бакалавърски и магистърски програми на НБУ.

Департаментът провежда няколко изследователски форума – семинари и конференции. Преподавателите от Департамента са подготвили за публикуване редица собствени и преводни изследвания и учебни помагала.
Ръководители
2004 – 2012 г. – проф. Христо П. Тодоров
2012 – 2014 г. – доц. Димитър Вацов
2014 – 2017 г. – доц. Мартин Канушев
от 2017 г. – доц. Христо Гьошев
Литература:
Тодоров, Х. 2005, Проектът за философско образование в НБУ //Философски алтернативи, бр. 1.
Тодоров, Х. 2005, За предизвикателствата на философстването като професия и призвание //ИЗВЕСТИЯ на Хуманитарния департамент при МГУ „Св. Иван Рилски”, Т. V.