От настоящето

„Известия” на Хуманитарния департамент в МГУ „Св. Иван Рилски” (2001-2015)

През 2001 г. няколко месеца след създаването на Хуманитарния департамент в МГУ „Св. Иван Рилски” група преподаватели по философските дисциплини от това звено започват публикуването на свой печатен орган – „Известия”. Изданието няма ясно заявена периодичност, но с течение на времето при неговото публикуване се установява годишен ритъм, т.е. то фактически приема облика на алманах. Първоначално Известията са място за изява главно на преподаватели от основното звено, чийто орган е то, като им осигурява още една възможност за професионална изява. Макар постепенно изданието да се отваря към по-широки кръгове от хуманитари, то продължава да бъде средище преди всичко на професионални философи, доколкото публикуваните материали са с преобладаващо философско съдържание. Това е видно от факта, че над 3/4 от поместените в Известията текстове са от този вид, което и дава основание изданието да бъде представено тук.
Макар в Известията превес да имат разработки от сферата на философията, на страниците му се срещат и такива от други области на хуманитарните и социалните науки. Там се изявяват още филолози, социолози, политолози, юристи, изследователи от сферите на библиотекознанието и спорта. Разбира се, изданието няма високите претенции на професионалните органи с национален обхват, а се задоволява с поддържаща роля в специализирания хуманитарен – и най-вече философски, печат у нас. То вижда своята мисия освен в осигуряване на допълнителна възможност за изява на част от професионалните хуманитари от страната, още и в насърчаване на определена група от академичната хуманитарна общност – начинаещите ú представители. Създателите му специално толерират тази категория изследователи, доколкото изхождат от разбирането, че тъкмо те в най-голяма степен се нуждаят от подкрепа в началото на своята кариера, а пък разполагат с относително ограничени възможности да публикуват.
Известията се появяват по инициатива на Атанас Стаматов и през първите пет години от тяхното съществуване се редактират основно от него. В своята работа на отговорен редактор той е подпомаган предимно от преподавателите по философските дисциплини в МГУ: Диана Георгиева, Андрей Рождественский, Добрин Тодоров и Христо Стоев. Последният от тях го наследява начело на списанието след 2006 г. Всъщност това е ядрото – към което впоследствие се присъединява и преподавателят по социология Ваня Серафимова, което осигурява в изданието текстове от различен вид (статии, преводи, интервюта, есета).
Разглежданата в Известията философска проблематика е разнообразна, но с няколко акцента. Най-много текстове от български автори са посветени на историята на философията. В това отношение се забелязват няколко водещи кръга изследвания – върху античната и особено средновековната, новоевропейската и най-вече немската класическа и българската философия. Относително по-слабо присъстват изследвания по съвременна философия. Солидно представени на страниците на Известията са и разработки върху проблеми на философията на културата, социалната философия и философията на историята. Като трети относително ясно открояващ се приоритет в проблемно-тематичния профил на изданието се открояват материали, разглеждащи философско-антропологически и етически въпроси.
Известията имат постоянна структура, която включва девет раздела, водещ сред които е „Изследвания”. Акцент в него се поставя върху българската философска култура, който се откроява и в други два раздела. В рубриката „Из философския архив” са поместени текстове на Иван Георгов, Стоян Михайловски и Цеко Торбов, а в раздела „Гост” са представени с кратки обзори, интервюта и оригинални текстове някои емблематични за съвременния български философски живот фигури: Ц. Бояджиев, Н. Димитрова, Г. Каприев, Х. П. Тодоров. Сред тях се откроява специално написаната за изданието статия на вече покойния Иван С. Стефанов „За някои особености на класическия немски идеализъм” (2002). В нея авторитетният български историк на немската класическа философия накратко излага разбирането си за основните ú характеристики, което не следва да бъде пренебрегнато от никой изследовател на неговото творчество. Рубриката „Извори” съдържа публикации, някои от които за пръв път на български език, от значими чужди автори от ХХ век и от по-ранни епохи. В рубриката „Обучение” се публикуват различни по характер текстове с отношение към образователната практика по философия във висшите училища: аналитични статии, понятиен анализ, лекция, откъси от чуждестранно учебно помагало, социологически изследвания и др.
Авторският състав на Известията е пъстър. В него широко са представени най-вече български автори. Най-многобройни с оглед профила на изданието са университетските преподаватели, особено преподаващите философски и социални науки. Освен от МГУ там са публикували преподаватели от СУ „Св. Климент Охридски”, ПУ „Паисий Хилендарски”, НБУ и УНСС. Акцент при подбора на авторите се поставя върху привличането на лица, притежаващи все още нисък професионален статус, т.е. едва начеващи изследователската си дейност млади хора. Редица публикации принадлежат на студенти и докторанти, някои от които дебютират именно в това издание. Известията печелят признание особено в лицето на тази категория философи и хуманитари доколкото им осигуряват повече възможности за изява, от липсата на каквито те по правило страдат.
Досега (2001-2015) 58 автори са отпечатали в него около 140 текста, разположени в 11 постоянни рубрики.
През 2017 г. е закрита катедра „Философски и социални науки“, а Хуманитарния департамент в МГУ „Св. Иван Рилски“ е преименуван на Департамент „Чужди езици и спорт“. Правоприемник на изданието са Известия на Департамент „Чужди езици и спорт“, които излизат от 2017 г. с нова редакция, оформление, структура и съдържание.

Литература
Тодоров, Д. 2010, „Известия” на Хуманитарния департамент в МГУ „Св. Иван Рилски” на десет години //ИЗВЕСТИЯ на Хуманитарния департамент на МГУ „Св. Иван Рилски”, Т. Х.
Димитрова, Н. 2006, Пет години „Известия“ на Хуманитарния департамент при Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“//Философски алтернативи, бр. 3.

БИБЛИОГРАФСКИ УКАЗАТЕЛ
В Библиографския указател текстовете са подредени азбучно – на имената на авторите, като тези от един и същ автор са разположени хронологично. За всеки текст е посочен както томът, респ. годината през която е отпечатан, така и страниците на които е публикуван. Разделът „Календар” съдържа информация за по-важните събития от професионалния живот на преподавателите и звената на Хуманитарния департамент.

I. ИЗСЛЕДВАНИЯ
Александрова, Сашка Димитър Михалчев като историк на философията, Т. ХIV (2014), 5-13.
Ангелов, Цветелин Философско-антропологични аспекти на християнската аскетика, Т. VI (2006), 11-24; Онто-логически идеи, мистика и етика в „Логико-философски трактат” на Лудвиг Витгенщайн (като метатекст), Т. ХIII (2013), 27-39; Метафизиката и въпросът за нищото при Мартин Хайдегер, Т. ХIV (2014), 14-25.
Борисов, Борис Проблемът за метафизиката във философията на Мартин Хайдегер, Т. VI (2006), 44-49.
Буивидас, Римантас Архитектурният символизъм като израз на съвременната традиция, Т. Х (2010), 77-85.
Ванева, Мария Някои положения в схващането на любовта през ХII и ХIII в., Т. III (2003), 25-36.
Гергова, Таня Политически и поетически език в критическите текстове на Янко Янев. Янко-Яневата философия на националната история, Т. IV (2004), 47-66.
Делчев, Деян Модели на социално възпитание, Т. ХIII (2013), 40-62.
Делчева, Анастасия Картината на света и живота в „Явления” на Арат и в „Aratea” на Германик, Т. VII (2007), 5-20.
Делчева, Ружа Функции, състав и характер на манастирските библиотеки в Средновековна България, Т. III (2003), 37-52; Апокрифът в проекциите на каноничния текст, Т. V (2005), 53-60; Каноничната и апокрифна книжнина през Средновековието, Т. IX (2009), 29-36.
Динева, Гергана Човекът – кулминация в действието на творението като граничност (Йоан Екзарх, „Шестоднев”), Т. VI (2006), 25-37; Инструментална и неинструментална функция на въображението през Средновековието, Т. VIII (2008), 5-13; Учението за йерархията като особен тип реализация на свободното действие, Т. IX (2009), 5-15.
Захариев, Ясен Необичайният превод на една статия от Иван Саръилиев (Философско разследване на едно обгърнато в тайнственост име), Т. III (2003), 53-59.
Илина Маркова-Горки Организационно доверие, Т. XII (2012), 32-45.
Касабов, Огнян Въображение и изначално единство. Случаят с Хегеловата рецепция на първата Критика, Т. ХIII (2013), 5-26.
Керезов, Андрей Проблемът за свободата на волята във византийската философска традиция, Т. VI (2006), 5-10.
Колева, Бисера Щрихи към въпроса защо Сократ умира невинен, Т. V (2005), 28-35; Рационалното начало в Сократовата философия, Т. Х (2010), 12-27; За мнимото право от въздържане от вот, Т. XII (2012), 26-31.
Любенова, Вера Кант за синтезата на апрехензията и неговият отговор на Хюм, Т. VI (2006), 38-43; Метафизическата дедукция на категориите у Кант, Т. XII (2012), 12-25.
Митева, Евелина Бернар от Клерво: за любовта на душата към Бога, Т. III (2003), 19-24.
Митева, Яна Прочит на първите три слова от Шестоднев на Йоан Екзарх в контекста на светлинната метафизика на Робърт Гросетест, Т. IX (2009), 16-28.
Петков, Георги Бележки към хрониката на Салимбене, Т. IV (2004), 27-46; Глоси към „За истината” на Тома от Аквино, Т. V (2005), 36-52.
Рождественский, Андрей След постмодерна: шансовете на „онтологията” и „етиката”, Т. I (2001), 13-33; Натуралистичната орисия, Т. II (2002), 5-35; Митическите извори на апокалиптиката, Т. IV (2004), 5-26; За плътта на образите, Т. VIII (2008), 51-61; Откровение на Йоан Богослов в старозаветни огледала, Т. Х (2010), 28-54; Поуки на Възраждането, Т. XI (2011), 5-13.
Серафимова, Ваня Въображението – един възможен подход да мислим процеса на социализация, Т. V (2005), 13-27; Един щрих към разбирането за общността в контекста на социализацията днес, Т. VII (2007), 51-63; Един щрих към дигиталността на човека, Т. VIII (2008), 62-71.
Симова, Олга Глобализация или глобална епоха. Опитът на Мартин Олброу за история на настоящето, Т. IV (2004), 67-87; Размиването на понятията „свобода” и „справедливост” в теорията на рефлексивната модерност, Т. VII (2007), 21-32; Антропологичните основания на политиката и ценностите в българския политически дебат, Т. IX (2009), 37-42; Глобализацията през погледа на социалната критика, Т. Х (2010), 55-64.
Стаматов, Атанас Определението на Св. Константин-Кирил за философията, Т. I (2001), 5-12; Телесното и спиритуалното в предсмъртния обред на традиционната българска култура, Т. II (2002), 36-43; Рецепции на Хегеловата философия в България, Т. VIII (2008), 20-38.
Стаматов, Константин Спортната терминология на трите най-популярни колективни спорта в Сърбия и България (футбол, баскетбол и волейбол), Т. XI (2011), 14-64.
Стефанова, Женя Правна характеристика на договора за търсене и/или проучване на подземни богатства, Т. IV (2004), 88-96.
Стоев, Христо Понятията за аперцепция и интелектуален наглед (Лайбниц, Кант, Фихте), Т. III (2003), 5-18; За отношението между художественото творчество и моралната стойност на личността, Т. V (2005), 5-12; Опит върху „релативността” на категориите добро и зло, Т. VII (2007), 47-50; Някои основни понятия от трансценденталната естетика на „Критика на чистия разум”, Т. VIII (2008), 14-20; Върху понятието за мотив в Критика на практическия разумна Кант), Т. XII (2012), 5-11.
Тодоров, Добрин Списание „Философска мисъл” на границата между две епохи, Т. I (2001), 34-45; Ролята на философската публичност във философската култура на тоталитарна и посттоталитарна България, Т. VII (2007), 33-46.
Тодоров, Христо П. Събития и процеси, Т. VIII (2008), 42-50; Глобализацията и езикът на науката, Т. Х (2010), 65-76.

ІІ. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Цолов, Бисер; Иванов, Йордан Съвременни аспекти на мениджмънта в спорта, Т. IX (2009), 43-49.

III. ОБУЧЕНИЕ
Ангелова, Венета; Христова, Моника; Манова, Диана; Паничкова, Велислава Създаване на условия за приложение на съвременните методи на обучение по чужд език на студентите в МГУ „Св. Иван Рилски” (Ч. 1), Т. V (2005), 61-63.
Бири, Петър Какво е да си образован?, Т. VIII (2008), 72-81.
Бреие, Емил Екзистенциализмът, Т. I (2001), 46-49; Човекът в историята, Т. VII (2007), 76-80.
Велчева, Диана Необходима ли е философия?, Т. II (2002), 44-48.
Вукадинова, Цветелина Значението на песните в чуждоезиковото обучение, Т. ХIV (2014), 51-56.
Дафов, Веселин Онтология на занятиeтo по „Философско мислене”, Т. XI (2011), 84-114.
Иванов, Йордан Спортологична същност на пирамидално-състезателния метод в занятията по футбол в условията на ВУЗ, Т. II (2002), 69-74; Технически слабости, допуснати от „МАГ” (Варна) в турнира за КЕШ’2004 по футбол в зала, Т. V (2005), 64-68.
Иванов, Йордан, Бисер Цолов Проучване отношението на новоприетите студенти в МГУ „Св. Иван Рилски” към изучаване на предмета „Физическо възпитание и спорт”, Т. III (2003), 60-67.
Иванов, Йордан, Ваня Цолова Усъвършенстване на учебния процес по физическо възпитание и спорт във ВУ – нов методичен подход), Т. ХIII (2013), 63-66.
Иванов, Йордан, Архангел Гигов Методически особености в подготовката на футболни отбори с ниска и средна квалификация, Т. IV (2004), 129-134.
Йорданова, Надя От Николай Ланге до съвременната символна логика (Към историята на обучението по логика в българското училище), Т. Х (2010), 86-99.
Колева, Бисера Интернет и философия: образователни предизвикателства и морални дилеми, Т. XI (2011), 115-122.
Костова, Десислава Възможности за повишаване ефективността на учебния процес във висшите технически училища, Т. I (2001), 49-55.
Кулов, Венцеслав Индукция и дедукция (Лекция), Т. VII (2007), 64-75.
Папазова, Маргаритa Студентските презентации и многостранните ползи от тях”, Т. ХIV (2014), 57-62.
Пеева, Диана, Стефан Филипов Мястото на новите, нетрадиционни спортове в системата на физическото възпитание във ВУЗ, Т. I (2001), 55-57.
Първанова, Милена; Христова, Моника; Ангелова, Венета Създаване на условия за приложение на съвременните методи на обучение по чужд език на студентите в МГУ „Св. Иван Рилски” (Ч. 2), Т. VIII (2008), 82-87.
Първанова, Милена; Христова, Моника; Ангелова, Венета; Величкова, Цветелина Чуждоезиковото обучение в МГУ „Св. Иван Рилски”, Т. Х (2010), 100-110.
Първанова, Милена; Христова, Моника; Ангелова, Венета; Папазова, Маргарита; Величкова, Цветелина; Паничкова, Велислава Интерактивни методи за подпомагане на чуждоезиковото обучение в МГУ „Св. Иван Рилски”, Т. XI (2011), 65-84.
Първанова, Милена; Паничкова, Велислава; Папазова, Маргарита; Христова, Моника Разработване, апробиране и използване на нови учебни материали при обучението по специализиран чужд език в МГУ „Св. Иван Рилски”, Т. ХIV (2014), 26-50.
Стаматов, Атанас; Серафимова, Ваня Социалната екология в системата на научното знание (Епистемологични, педагогически и практически аспекти), Т. XII (2012), 46-55.
Серафимова, Ваня Сравнителен анализ на социологически изследвания за въвеждането на новата система за оценка на качеството на преподаването по философски и социални науки в МГУ „Св. Иван Рилски”, Т. VI (2006), 50-80.
Стоев, Христо За разликата между трансцендентно и трансцендентално у Кант, Т. IV (2004), 135-138; Понятието многообразно в „Критика на чистия разум” на Кант, Т. VI (2006), 81-85.
Тодоров, Добрин Обучението по философски и социални науки на студентите от МГУ „Св. Иван Рилски”: състояние и перспективи, Т. II (2002), 49-68.
Тодоров, Добрин, Ваня Серафимова Изследване на първите резултати от въвеждането на новия модел за организация на преподаването на философски и социални науки в МГУ „Св. Иван Рилски”, Т. IV (2004), 97-128; Изследване върху методите за преподаване и формите за оценяване на резултатите от обучението по философски и социални науки на студентите от МГУ „Св. Иван Рилски”, Т. IX (2009), 50-78; „Известия” на Хуманитарния департамент на десет години, Т. Х (2010), 5-11.

IV. ИЗВОРИ
Арент, Хана Върху Кантовата политическа философия, Т. II (2002), 75-80.
Бири, Петър Волята ни е свободна, Т. XI (2011), 123-128.
Беда Достопочтени За реда на времената; Кратка хроника, Т. VII (2007), 85-93.
Бреие, Емил Ценностите, Т. ХIV (2014), 63-67.
Димитрова, Мария Свободата: моята и на другия (коментар), Т. IV (2004), 149-152.
Исидор Сивилски За Божествения свят (из „Етимологии”), Т. VI (2006), 86-92.
Кант, Имануел из „Лекции по етика”, Т. Х (2010), 111-118.
Козелек, Райнхарт История на понятията и социална история, Т. III (2003), 68-98.
Кънева, Валентина Върху задължението за съхранение на собствения живот в етиката на Кант, Т. Х (2010), 119-129.
Левинас, Еманюел Свободата и командването, Т. IV (2004), 139-148.
Пърс, Чарлз Укрепване на вярването, Т. XII (2012), 56-72.
Салвиан Марсилски За божието всевластие, Т. V (2005), 69-75.
Тома от Аквино За злото, Т. VIII (2008), 88-98.
Тугендхат, Ернст Античната и модерната етика, Т. IX (2009), 97-113.
Фреге, Готлоб Мисълта: логическо изследване, Т. I (2001), 59-66.
Хартман, Николай Хьолдерлин (из „Философия на немския идеализъм”), Т. VI (2006), 93-97.
Хюм, Дейвид За критерия на вкуса, Т. IX (2009), 79-96.

V. ИЗ ФИЛОСОФСКИЯ АРХИВ
А. С. Стоян Михайловски за метаполитиката (или против мърморковците), Т. VII (2007), 94-95.
Георгов, Иван Шлайермахер, Т. V (2005), 96-102; Проблемата за свободата на волята, Т. XI (2011), 129-140.
Гюзелев, Иван Предназначението на човека в света, Т. XII (2012), 73-82.
Михайловски, Стоян Философия на политиката, Т. VII (2007), 96-105.
Торбов, Цеко Предмет и същност на философията, Т. IV (2004), 153-159.

VI. ГОСТ
А. С. Проф. дфн Цочо Бояджиев – доайен на българската школа по философска медиевистика – на 50 години, Т. I (2001), 67-74; Проф. дфн Иван Софрониев Стефанов и Кантовата традиция в България, Т. II (2002), 81-85; Проф. д-р Христо Тодоров – За предизвикателствата на философстването като професия и призвание, Т. V (2005), 76-85; Проф. дфн Георги Каприев за развоя на философската медиевистика в България, Т. VI (2006), 98-113; Проф. дфн Нина Димитрова за предизвикателствата пред историко-философската българистика, Т. Х (2010), 130-134.
Бояджиев, Цочо Словесността през Средновековието и школата в Шартър, Т. I (2001), 74- 84.
Димитрова, Нина Sic transit gloria mundi – Philosophische studien на Димитър Михалчев, Т. Х (2010), 135-145.
Каприев, Георги Ритуали на знанието във Византия, Т. VI (2006), 114-117.
Стефанов, Иван За някои особености на класическия немски идеализъм, Т. II (2002), 86-94.
Тодоров, Христо П. Толерантност и признание – едно сложно отношение, Т. V (2005), 86-95.

VII. ЕСЕ
Ангелова, Мадлен Пенчо Славейков и Фридрих Ницше: Пътят на болката и самотата, Т. XII (2012), 83-87.
Митева, Евелина Телесната окръгленост на желанията, Т. IV (2004), 180-183.
Стаматов, Атанас Опит върху метаморфозите на една надежда, Т. IV (2004), 176-179; Пещерската чаршия – екзистенциални граници и места за общуване, Т. ХIV (2014), 83-87.
Тодоров, Добрин Пустота, Т. V (2005), 103; Кредото на анонимния моралист, Т. VIII (2008), 99-103; За думите, Т. XI (2011), 141-143; Ценностни промени, изразени в ежедневния език, Т. XII (2012), 88-103; Мина ми пред очите, Т. ХIII (2013), 86-89.

VIII. ДЕБЮТ
Калоян Нечев Рецепция и употреби на Ницшевите идеи в творчеството на Янко Янев, Т. ХIII (2013), 71-85.

IХ. ЮБИЛЕЙ
Серафимова, Ваня Аспекти на въображението в Третата критика на Кант, Т. IV (2004), 170-175.
Стаматова, Пламена Ян Амос Коменски. За принципите на живота, Т. II (2002), 95-96.
Стоев, Христо Въображение и схематизъм в „Критика на чистия разум” на Кант, Т. IV (2004), 160-169.
Тодоров, Добрин Блез Паскал. Величие и нищета на разума, Т. III (2003), 111-115.

X. IN MEMORIAM
А. С. Проф. д-р Асен Игнатов (1935-2003), Т. III (2003), 99-102; Памет за Професора, Т. IX (2009), 114-129.
Д. Т. Доц. д-р Диана Велчева (1938-2004), Т. V (2005), 104.
Аврамов,Димитър (1929-2008) Фотографията – помощник или враг на реализма, Т. IX (2009), 130-138.
Бъчваров, Михаил (1929-1997) Мястото и ролята на И. Кант в българската философска култура, Т. ХIV (2014), 68-78.
Велчева, Диана (1938-2004) Историята на философията като философска история на човека, Т. ХIV (2014), 79-82.
Игнатов, Асен История и битие. Остаряла ли е философията на историята?, Т. III (2003), 103-110.

XI. КАЛЕНДАР

Съставил: Добрин Тодоров