Изследователски

Институт за средновековна философия и култура

През декември 2000 г. няколко университетски преподаватели – Ц. Бояджиев, И. Билярски, О. Георгиев, Г. Каприев, А. Стаматов и К. Янакиев, създават Институт за средновековна философия и култура (ИСФК). Към тях през 2010 г. се присъединяват още десетина преподаватели, изследователи и докторанти. Този изследователски център е фактически наследник на учреденото през 1992 г. „Българско общество за изследване на средновековната философия”. Основните цели на Института, като доброволно обединение на философи със специални интереси към проблематиката на средновековната философия и култура, са: 1) да осъществява и подпомага публикации по интересуващите членовете му въпроси; 2) да организира научни форуми, посветени на съответната проблематика; 3) да установява, поддържа и задълбочава контакти със сродни организации зад граница; 4) да насърчава преподавателската дейност по популяризиране на Средновековната философия и култура и др. Около това звено се канализира работата на философите медиевисти у нас по популяризиране и осмисляне на средновековната философия и култура в страната, както и по подготовката на нови изследователи, които да наследят, съхранят и развият традицията на работа в българската школа по философска медиевистика.
Почти всички участници в научната общност около ИСФК са привличани в обучението по магистърската програма „Средновековна философия и култура”, което се осъществяваше в продължение на няколко години във Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. В нея се обучаваха студенти, завършили хуманитарни бакалавърски специалности в различни висши училища.
Ежегодно членовете и сътрудниците на Института организират и участват в Семинара по философска медиевистика, провеждан в базата на СУ „Св. Климент Охридски“ в гр. Елена.
След създаването на Института негов печатен орган става съществуващото от 1994 г. сп. „Архив за средновековна философия и култура”.

Ръководители
А) Директор
от 2000 г. – проф. Цочо Бояджиев
Б) Изпълнителен директор
от 2000 г. – проф. Георги Каприев

Литература:
Динева, Г. 2017, Семинарът в Елена //Български философски преглед, бр. 7.
Динева, Г. 2011, Научна и изследователска дейност на Института за средновековна философия и култура за периода 2010-2011 г. //Български философски преглед, бр. 1.
Динева, Г. 2009, Българската школа по философска медиевистика //Критика и хуманизъм, кн. 28/1.
Каприев, Г. 2006, За развоя на философската медиевистика в България //ИЗВЕСТИЯ на Хуманитарния департамент в МГУ „Св. Иван Рилски”, Т. VI.
Каприев, Г. 2001, Българската школа по философска медиавистика //Критика и хуманизъм, бр. 10.
Стаматов, А. 2015, Юбилейно за българската философска медиевестика //Архив за средновековна философия и култура, Св. ХХI.
Стаматов, А. 2001, Проф. д.ф.н. Цочо Бояджиев – доайен на българската школа по философска медиевистика – на 50 години //ИЗВЕСТИЯ на Хуманитарния департамент в МГУ „Св. Иван Рилски”, Т. I.
За института //http://philosophymedieval.org/about/