Основно място сред елементите на философската публичност заемат теоретичните форуми, като важно средство за огласяване на резултатите от професионалната дейност на философите. Те играят съществена роля в професионалната дейност на всеки учен, като участието в тях до голяма степен определя облика му на изследовател и отношението към него в колегиалната общност. Безусловна е и тяхната значимост като средище за общуване между изследователите, установяване на преки лични контакти, които често се задълбочават в дълготрайни професионални партньорства. Не на последно място форумите са и едно от основните места, където се сблъскват гледни точки и се отстояват позиции в пряка дискусия с опонентите.

Тук форумите, в които се изявяват професионалните философи през различните етапи от историята на модерната ни философска култура, са разграничени според техния мащаб. От тази гледна точка те биват – участия в световни философски конгреси, участия в други международни, национални и локални форуми. В базата данни се отчитат вида (конгреси, конференции, симпозиуми, колоквиуми, семинари, сесии и др.), тематичния профил (конкретни теми и проблеми), инициаторите (официални институции, неформални организации), участниците (от страната), формата на участие (доклад, съобщение и пр.).

УЧАСТИЯ НА БЪЛГАРСКИ ФИЛОСОФИ В СВЕТОВНИ ФИЛОСОФСКИ КОНГРЕСИ

УЧАСТИЯ НА БЪЛГАРСКИ ФИЛОСОФИ В МЕЖДУНАРОДНИ ФОРУМИ

УЧАСТИЯ НА БЪЛГАРСКИ ФИЛОСОФИ В НАЦИОНАЛНИ ФОРУМИ

УЧАСТИЯ НА БЪЛГАРСКИ ФИЛОСОФИ В ЛОКАЛНИ ФОРУМИ