Източник Място/Време Тема Българска делегация

Докладчици

Други
ФА, бр. 1-2, 2009,с. 170-172 30.07-05.08.2008, Сеул ХХII конгрес на тема „Да преосмислим философията днес” А. Гънгов, М. Димитрова, И. Калчев, И. Колев, П. Макариев  
Програма на конгреса август 2003, Истанбул ХХI конгрес на тема „Философията пред ли-цето на днешните предизвикателства” Е. Великова, Л. Гурова, А. Гънгов, А. Димитров, М. Димитрова, Н. Иванова, И. Калчев, Г. Коларов, Е. Лазарова, П. Макариев, В. Николова, В. Проданов, Л. Радоилска, А. Стефанов, М. Табаков, Г. Теохарова  
ФФ, бр. 4, 1998, 164-170; ФА, бр. 5-6, 1998, 123-125 1998, Бостън ХХ конгрес на тема „Ролята на философията за образованието в хуманизъм” С. Герджиков, А. Димитров, И. Калчев, Б. Палюшев, И. Райнова, С. Спасов, К. Търкаланов (изнесени); Н. Василев, А. Линков, Д. Петрова, А. Стефанов (депозирани доклади) И. Делина, И. Колев, Т. Тимев (гости)
ФА, бр. 5, 1993, 25-30 22-28.08.1993, Mосква ХIХ конгрес на тема „Човечеството в повратен момент” С. Васев, А. Димитров, И. Райнова, Б. Чендов  
ФМ, бр. 1, 1989, 21-34 21-27.08.1988, Брайтън ХVIII конгрес на тема „Човешките същества като предмет на философията” А. Данаилов, Н. Ирибаджаков, Е. Панова, И. Паси, Д. Спасов, А. Стефанов, К. Тьогел и др. С. Ангелов, И. Райнова, А. Стойчев и др.
ФМ, бр. 3, 1984, 118-121 21-27.08.1983, Монреал ХVII на тема „Философия и култура” С. Ангелов (р/л), И. Апостолова, М. Бъчваров, С. Гановски, А. Давидов, К. Делев, Л. Драмалиев, П-Е. Митев, Е. Николов, Е. Панова, И. Паси, С. Петров, А. Поликаров, В. Проданов, Д. Спасов, Х. Смоленов  
ФМ, бр. 12, 1978, 110-111 28-08.-1.09.1978, Дюселдорф ХVI конгрес на тема „Философията и схващанията на съвременните науки за света” Н. Ирибдажаков (р/л), С. Ангелов, П. Гиндев, Б. Дянков, А. Кътов, Д. Павлов, Д. Спасов и др.  
ФМ, бр. 12, 1973, 3-19 17-22.09.1973, Варна ХV конгрес на тема „Човек. Наука. Техника” Т. Живков (приветствие), Т. Павлов (р/л), С. Ангелов, М. Бъчваров, Т. Вълов, С. Гановски, П. Гиндев, Н. Ирибаджаков, С. Михайлов, Д. Павлов, П. Попов, Я. Радев, Д. Спасов, Г. Цонков и др.  
ФМ, бр. 11, 1968, 109-119; бр. 12, 89-104 02-09.09.1968, Виена ХIV конгрес с теми: „Дух, свят, и история”, „Свобода: отговорност и решение”, „Език, семантика и херменевтика”, „Философия и идеология”, „Философия на природата” Н. Ирибаджаков (р/л), П. Гиндев, К. Горанов, К. Делев, Б. Дянков, Р. Ка-раколов, А. Кътов, М. Марков, Д. Павлов, Е. Панова, П. Попов, П. Русев, Д. Спасов, А. Стойков, Д. Цеков, Г. Цонков, Б. Чендов С. Ангелов, А. Бънков, Г. Гиргинов, А. Кожаров, В. Момов, Ж. Ошавков, М. Янков (изказвания); А. Атанасов, Н. Ата-насова, А. Банковска, Г. Векилов, Г. Дончев, С. Леви, Т. Панова, С. Симеонова
ФМ[1], бр. 1, 1959, 127-133 12-18.09.1958 г., Венеция ХII конгрес с теми: „Човек и природа”, „Свобо-да и ценност”, „Логика, език и съобщение”  Р. Караколов (р/л), А. Поликаров К. Делев (изказване); А. Бънков, Г. Векилов
ФП, бр. 4, 1937, 442; ГСУ-ИФФ, кн. XXXIV, 1938. 31.07-06.08. 1938, Париж   Д. Михалчев, И. Саръилиев  
Actes du Huitieme Cong-res Interantional de Philo-sophie, Praque, 1936, s. XVII 02-07.09.1934, Прага   И. Саръилиев  
ФП, бр. 4, 1930, 347; УП, кн. 8, 1933, 1122-1135 01-06.09.1930, Оксфорд   И. Георгов, Д. Михалчев, И. Саръилиев, Р. Цанов  
ГСУ-ИФФ, кн. XXI, 1925/26, с. 1-9. 06.1924, Неапол   И. Георгов  

 


[1] Тук и по-нататък източниците на информация – специализираните списания по философия, са дадени със съкращения: АСФК („Архив за средновековна философия и култура”), ГСУ-ИФФ (Годишник на СУ, Историко-филологически факултет), УП – („Училищен преглед”), Ф („Философия”), ФА („Философски алтернативи”), ФМ („Философска мисъл”), ФП („Философски преглед”, 1929-1943), ФПр („Философски преглед”, 1991-1993), ФФ („Философски форум”).