Ежегодното списание за философия и култура Български философски преглед е орган на Института за българска философска култура. Неговата амбиция е да улавя и предава облика на общностния живот в сферата на философската българистика у нас и зад граница; да инициира и стимулира изследователския интерес в тази посока; продуктивно да вгражда в националната ни култура постигнатите резултати; да ги прави достояние не само на специалисти, професионално ангажирани с философията, но и на широката културна общественост. Структурата му е традиционна за подобен тип издания, като потенциално покрива пълния спектъра на творчески търсения из областта на философската ни култура и включва рубриките:
І. Изследвания – представя резултати в определен за броя тематичен кръг на философията чрез текстове от български и чужди автори, съпричастни към българската философска култура;
ІІ. Архив – включва архивни текстове и аналитични статии върху архивни единици, свързани с развоя на националната ни философска култура, свързани с тематиката на броя;
III. Философски ракурси – свободна от съдържателно-дисциплинарни и жанрово-стилистични ограничения зона. Единственото условие, предявено към предложените за печат в раздела текстове, е философското да присъства в тях, независимо от метаморфозите, в които е представено;
ІV. Критика и библиография – чрез рецензии, анотации и представяне по библиографско каре прави преглед на публикуваните през календарната година монографии и сборници, а също библиографии по теми и персоналии;
V. Философската публичност – отразява, публичния живот (научни форуми, защити на дисертации, хабилитации, юбилеи и пр.) на организации, сдружения, образователни, изследователски институции и изследователи на философската ни култура.

Списанието е представено в международните електронни бази данни CEEOL и EBSCO. То е индексирано в ERIH+. Изданието е включено в Националния референтен списък на български научни издания. Неговият ISSN е 1314-5908.

Редакционна колегия
Ясен ЗАХАРИЕВ – отговорен редактор
Нина ДИМИТРОВА, Бисера КОЛЕВА, Венцеслав КУЛОВ, Атанас СТАМАТОВ, Христо СТОЕВ, Добрин ТОДОРОВ, Христо П. ТОДОРОВ – членове

Списанието може да бъде закупено от:
книжарница „Нисим” – София, бул. Васил Левски № 59.
книжарница „Български книжици” – София, ул. Аксаков № 10.
книжарница в СУ „Св. Климент Охридски” (северно от централното фоайе).

БИБЛИОГРАФСКИ УКАЗАТЕЛ
на сп. „Български философски преглед”
Печатният орган на Института за българска философска култура „Български философски преглед” се издава от 2011 г. Списанието се публикува веднъж годишно след завършване на календарната година. За периода на досегашното му съществуване (2011-2023) са отпечатани 13 броя. В тях са поместени 252 текста на 124 автори. Текстовете са отнесени към рубриката, в която са включени – постоянните раздели на изданието: изследвания, архив, философски ракурси, критика и библиография (рецензии, анотации, библиографски преглед), философската публичност (обзор, форум, събития, придобити научни степени, заети академични длъжности), както и периодично появяващи се раздели: юбилей, in memoriam, дискусия, приложение. Подредени са по азбучен ред на имената на авторите, като тези от един автор са разположени хронологично. За всеки текст е посочен както броят, респ. годината през която е отпечатан, така и страниците на които е публикуван.

Към читателите, бр. 1, 2011, 3-4.
Уводни думи, бр. 4, 2014, 3-4.

ХИЛЯДА И СТО ГОДИНИ ОТ УСПЕНИЕТО НА СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ († 916 Г.)
Тропар за Св. Климент, бр. 6, 2016, 5.
Климент Охридски Слово за Света Троица, за сътворението на света и за Страшния съд, бр. 6, 2016, 6-16.

І. ИЗСЛЕДВАНИЯ
Бешкова, Анна Нови термини в стандартите и учебните програми по тема „Език и критическо мислене“. Основания за въвеждане и промяна, бр. 9, 2019, 62-71.
Богомилова, Нонка Философията на историята в антропологическа перспектива: Асен Игнатов (Контекстът на българската история), бр. 5, 2015, 29-43; Заразени размишления, бр. 10, 2020, 17-33.
Бояджиев, Цочо Ерос е изкусен ловец или още веднъж за неписаните учения и Платоновата философска система, бр. 11, 2021, 5-15.
Бояджиева, Пепка Измерения на идеята за университета (За хляба, за Науката и за човека), бр. 9, 2019, 5-24.
Василев, Василен Към дебата за настоящето и бъдещето на онлайн обучението в контекста на covid-19: задочен диалог между студенти и преподаватели, бр. 10, 2020, 80-103.
Василев, Светлозар Психоанализа, философия и изкуство, бр. 12, 2022, 15-27.
Георгиев, Олег Феноменология на желанието или „искам да изразя себе си“, бр. 13, 2023, 58-72.
Гочев, Георги Есето преди есето: Платон, Епиктет, Августин, бр. 11, 2021, 16-28.
Градев, Владимир За религията без илюзия, бр. 12, 2022, 5-14.
Гьошев, Христо Левиатан и (не)променливата човешка природа, бр. 13, 2023, 44-57.
Джевиецка, Евелина В сянката на кръста. За постсекуларната мисъл в изследванията върху модерната литература, бр. 6, 2016, 33-56.
Димитрова, Нина Янко Янев: балканско и европейско, бр. 5, 2015, 20-28; Dies irae, dies illa: образи на преживяното време от междувоенния период в България, бр. 10, 2020, 5-16.
Дулов, Иван; Калинова, Мария Семинарът „Литература и психоанализа”, бр. 12, 2022, 48-54.
Захариев, Ясен Образованието по философия в училище: история, очаквания и възможности, бр. 9, 2019, 25-40; Черни маври от бели майки. Съмненията на Монтен в дигиталния свят, бр. 11, 2021, 29-39.
Захариев, Ясен; Тодоров, Христо П. Преводът и формирането на философския език в България, бр. 3, 2013, 81-98.
Иванова-Варджийска, Евелина Философски извори на интерактивността в образованието, бр. 9, 2019, 41-61.
Илиев, Атанас Философското дело на проф. Димитър Михалчев, бр. 1, 2011, 7-14.
Кацарски, Иван Иван Георгов – известно, неизвестно и как бихме могли да узнаем повече за него?, бр. 2, 2012, 5-12.
Колев, Иван Кардиална антропология, бр. 13, 2023, 5-20.
Колева, Бисера Образи на Сократ в българската философска книжнина (От Георгов до наши дни), бр. 2, 2012, 32-75; За ценността на свободата у Сократ, бр. 8, 2018, 27-48.
Кулов, Венцеслав Препрочитайки Димитър Михалчев, бр. 1, 2011, 15-40; За Карл Попър и историзма в изучаването на философията, бр. 4, 2014, 30-44.
Манова, Ива Illyrico Caractere, Ac Idiomate: Философската и богословската лексика в Огледало на истината (1716) на Кръстьо Пейкич, бр. 3, 2013, 62-80.
Николов, Тони Oт колективност към индивидуалност (Размисли върху моралния облик на българина в творчеството на Иван Хаджийски), бр. 7, 2017, 5-12.
Пожарлиев, Райчо Марксовият морален дискурс, бр. 7, 2017, 13-17.
Симова, Олга Свободата и алтернативите на либералната демокрация, бр. 8, 2018, 49-66; Коронакризата и дебатът за демокрацията, бр. 10, 2020, 51-79.
Скрутън, Роджър Идеята за университета, бр. 4, 2014, 7-20.
Стаматов, Атанас Философът-обществовед Димитър Михалчев, бр. 1, 2011, 41-68; Св. Константин-Кирил и раждането на българския философски език, бр. 3, 2013, 5-14; Бележки към философските прочити на българската история, бр. 5, 2015, 5-19.
Стамболова, Албена Империята като политическо тяло и психозата, бр. 12, 2022, 38-47.
Стоев, Христо Три модуса на свободата, бр. 8, 2018, 5-26.
Стоянов, Красимир За целите и функциите на институционалното образование, бр. 4, 2014, 21-29.
Теохаров, Златко „Липсващото” в етиката или етиката в работата с „липсващото”, бр. 12, 2022, 28-37.
Тодоров, Добрин Етическите възгледи на Иван Георгов, бр. 2, 2012, 13-31; Въвеждане на темата за свободата на волята в модерната българска философска култура, бр. 8, 2018, 67-84; Влияние на пандемията от коронавируса върху осмислянето на човешкото битие, бр. 10, 2020, 34-50.
Тодоров, Добрин; Караджов, Стефан Университетското философското образование в България през погледа на студентите, бр. 4, 2014, 45-97.
Тодоров, Христо П. Донорството на органи – помощ или търговия?, бр. 7, 2017, 18-27; За гражданското образование в България, бр. 9, 2019, 72-82; Ернст Тугендхат – антропологията като основна наука на философията, бр. 13, 2023, 21-29.
Турлаков, Николай Мито-поетичният извор на философстването и философската ценност на литературата, бр. 6, 2016, 17-32.
Узунова, Боряна Не животно, а човек, бр. 13, 2023, 30-43.
Фадел, Морис Разказ и смисъл, бр. 11, 2021, 40-45.
Христова, Адриана; Христов, Иван Понятийна структура и лингвистична характеристика на категориално-логическите термини в Симеоновия сборник, бр. 3, 2013, 15-61.
Цанков, Георги Кривата на естетическите възгледи на д-р Кръстьо Кръстев, бр. 6, 2016, 57-76.

ІІ. АРХИВ
Аврамов, Димитър Няма коректив за моралното извисяване на нацията (Интервю), бр. 7, 2017, 66-68.
Арнаудов, Михаил Увод в литературната наука, бр. 6, 2016, 94-106.
Бицили, Пьотр Проблемът за свободата в нашето време, бр. 8, 2018, 126-133; Ролята на личността в историята, бр. 13, 2023, 114-122.
Богданов, Богдан Поглед към историята на университетското образование с оглед на висшето хуманитарно образование у нас, бр. 9, 2019, 83-93.
Боянов, Слави Размисли за самотата, бр. 13, 2023, 128-140.
Ванков, Никола Нравоучението в първоначалното училище, бр. 4, 2014, 120-125.
Ганева, Райна Pro philosophia, бр. 4, 2014, 115-119; Философска култура в училището, бр. 9, 2019, 97-101.
Генчев, Николай Историческа съдба и народопсихология на българите, бр. 5, 2015, 123-134.
Георгов, Иван История на философията. Увод, бр. 2, 2012, 76-106.
Герасков, Михаил Въпросът за свободната воля от етическо гледище, бр. 7, 2017, 52-59.
Гълъбов, Константин Есе върху есето, бр. 11, 2021, 62-64.
Гюзелев, Иван Значението на Балкана за историческото развитие на България, бр. 5, 2015, 44-80.
Далчев, Атанас Философия и поезия (Фрагменти), бр. 6, 2016, 129-131; За българския есеизъм, бр. 11, 2021, 78-79.
Димитров, Михаил Психоаналитичното учение на Фройда. Изложение и критика, бр. 12, 2022, 100-112.
Драмалиев, Кирил Просветната реформа на Отечествения фронт (Фрагменти), бр. 4, 2014, 126-134.
Драмалиев, Любомир Комунистическата нравственост – същност, възникване и развитие, бр. 7, 2017, 60-65.
Енчев, Илия В защита на етиката като учебен предмет, бр. 4, 2014, 135-141.
Захариев, Ясен Изгубените архиви на Димитър Михалчев, бр. 1, 2011, 92-95; Биографията и смъртта на проф. Иван Георгов в архивите на проф. Иван Саръилиев, бр. 2, 2012, 110-112.
Иванов, Йордан Проблемата за злото и за свободата на волята в старобългарската книжнина, бр. 3, 2013, 99-104.
Иванчев, Димитър Философия и литература, бр. 6, 2016, 126-128.
Илиев, Атанас Човекът-маса като творец на нова култура, бр. 10, 2020, 116-119; Есеизмът в България, бр. 11, 2021, 65-72.
Илиев, Никола Що е личност?, бр. 13, 2023, 86-106.
Исаев, Буко Съзнание и несъзнание. Цензурата, бр. 12, 2022, 71-80.
Казанджиев, Спиридон Духът на нашето образование, бр. 4, 2014, 98-114; Поезия и мироглед, бр. 6, 2016, 107-112; Предимствата на хуманитарното образование, бр. 9, 2019, 94-96; Между два свята, бр. 10, 2020, 104-106; Колективният човек, бр. 13, 2023, 73-85.
Кинкел, Иван Фnullилософската същина на психоаналитичния мироглед, бр. 12, 2022, 55-70.
Кръстев, Кирил Един несполучлив опит върху есеизма в България, бр. 11, 2021, 73-77; Мъчният човек?, бр. 13, 2023, 123-127.
Кръстев, Кръстьо Естетиката като наука, бр. 6, 2016, 77-93; Живот за нравствен идеал, бр. 7, 2017, 37-44.
Кънев, Николай Философски мотиви в лириката на Вазов, Михайловски и Пенчо Славейков, бр. 6, 2016, 113-125.
Михайловски, Стоян Въведение във философията на новобългарската история, бр. 5, 2015, 81-105.
Михалчев, Димитър Философията на кръстопът бр. 1, 2011, 69-91; Свободата на волята, бр. 8, 2018, 105-125; Световната криза и задачите на българската интелигенция, бр. 10, 2020, 107-115.
Мутафчиев, Петър Към философията на българската история. Византинизмът в средновековна България, бр. 5, 2015, 106-113.
Негенцов, Христо Морално обучение, бр. 7, 2017, 45-51.
Павлов, Тодор Свобода на волята (Философско-социологически очерк), бр. 8, 2018, 134-146.
Петканов, Константин Нравственото чувство у българина, бр. 7, 2017, 31-36.
Поп Минчо Кънчев Наставления за децата ми Теня, Кънча и Вълча. Начало премудрост страх господен, бр. 7, 2017, 28-30.
Русев, Любомир Художествената литература и психоанализата, бр. 12, 2022, 81-99.
Станчева-Андреева, Райна Мисли върху свободата на волята, бр. 8, 2018, 85-104.
Tер Браак, Мено Националсоциализмът като доктрина на озлоблението, бр. 11, 2021, 46-61.
Янев, Янко Една от най-големите и най-смелите идеи, които е родила до днес българската наука, бр. 2, 2012, 107-109; Изток или Запад. Философия на родината, бр. 5, 2015, 114-122; Личност и обществен живот, бр. 13, 2023, 107-113.

Биография на проф. Иван Георгов, бр. 2, 2012, 113-122.

ІІІ. ФИЛОСОФСКИ РАКУРСИ
Батулева, Татяна Феминизъм и майчинство: съвременни философски ракурси, бр. 6, 2016, 160-178.
Бояджиев, Цочо Снимка за спомен. Фотографията и парадоксите на паметта, бр. 1, 2011, 107-125; И пак: каква ми е Хекуба или защо е полезно да изучаваме историята на философията, бр. 5, 2015, 135-146; Обсценната поезия на трубадурите и простолюдната култура на Средновековието, бр. 12, 2022, 137-143.
Василев, Василен Метафилософското значение на страданието във философията на Боеций, Платон и Ницше, бр. 9, 2019, 145-174; В края на „края” на философията: метафилософски размишления, бр. 11, 2021, 121-130.
Георгиев, Олег Августин за трансцендирането на Аз-а, бр. 1, 2011, 96-106; Игра на думи, бр. 2, 2012, 136-148; Oще веднъж за прочита на миналото, бр. 8, 2018, 156-166; Механичните изкуства и идеята за „практическата рационалност” през Средновековието, бр. 9, 2019, 111-126.
Гочев, Георги Недей да ми тъмниш. Разбирането за свобода у киника Диоген, бр. 13, 2023, 141-149.
Градев, Владимир Педагогика на вярата (За смисъла и значението на Малкия Катехизис на Мартин Лутер), бр. 9, 2019, 102-110.
Данова, Надя Ролята на гръцката култура за формирането на новобългарската философска култура, бр. 4, 2014, 142-177.
Димитрова, Нина Философията на нашето време – философската есеистика от междувоенния период в България, бр. 2, 2012, 149-164; Човекът – върховна привилегия, бр. 4, 2014, 178-198; Асен Игнатов: историята като драма, бр. 7, 2017, 69-85; Пьотр Бицили: формулата на нашето време, бр. 8, 2018, 147-155; Размишления върху родното в българската хуманитаристика от първата половина на ХХ век, бр. 9, 2019, 127-144; Достоевски: животът и неговите проекции, бр. 11, 2021, 80-95.
Дончев, Любомир Преди трагедията да се роди. Един ранен текст на Ницше, бр. 12, 2022, 167-177.
Захариев, Ясен Платон, пиянството и деликатната разлика между образование и безобразие, бр. 10, 2020, 149-159.
Калчева, Мария Понятието форма при четирима доминиканци от XIII в.: Алберт Велики, Тома от Аквино, Улрих от Страсбург и Дитрих от Фрайберг, бр. 3, 2013, 105-139.
Каприев, Георги Душата, когато не става дума за разума. Византийският поглед, бр. 6, 2016, 132-142.
Кондова, Лидия Преживяването между обяснението и разказа. Случаят Якоби, бр. 12, 2022, 144-154.
Кулов, Венцеслав Димитър Михалчев и проблемът за предмета на логиката, бр. 7, 2017, 86-98.
Митева, Евелина „Съвършенство”: история на едно понятие, бр. 3, 2013, 140-157.
Николова, Диана Поглед върху разпространението на Трактата „За природата на човека“. Ключови позовавания, преписи и преводи, бр. 13, 2023, 150-167.
Пожарлиев, Райчо Фалшивите храни (Из социалната философия на храненето), бр. 8, 2018, 167-177; Саварен – философът гастроном, бр. 12, 2022, 155-166.
Раденков, Владимир Екзистенциално-онтологичното понятие за смъртта в „Битие и време”, бр. 11, 2021, 96-120.
Симова, Олга Теоретични рефлексии върху прехода в България, бр. 2, 2012, 165-186; Конституционализъм и демокрация в теорията за космополитната демокрация, бр. 5, 2015, 147-156; Критика на демократичните принципи от епистократична гледна точка, бр. 7, 2017, 99-116; Човешката уязвимост и социално-политическите контексти, бр. 13, 2023, 168-179.
Стефанов, Сергей Опит върху методологията на историята на средновековната естетика, бр. 2, 2012, 123-135.
Стоев, Христо Философски „фрагменти”, бр. 1, 2011, 126-132; Понятието за „навик“ у Хюм и Кант, бр. 4, 2014, 199-208; За автентичността в изкуството или върху разликата между красиво и приятно, бр. 6, 2016, 143-159; Феноменологически мотиви в трансценденталната философия на Кант, бр. 10, 2020, 130-148.
Тодоров, Христо П. Кантовият „Отговор на въпроса „Що е Просвещение?”, бр. 10, 2020, 120-129.
Тодоров, Христо Х. Фикционални изказвания и фикционални обекти, бр. 3, 2013, 158-166; Политията като трагедия. Амбивалентност на понятието за държавно устройство в контекста на Платоновите „Закони“, бр. 12, 2022, 113-136.

ІV. ТЕКСТ С КОМЕНТАР
Димитров, Емил Димитър Михалчев и Вълко Червенков – един неочакван диалог, бр. 13, 2023, 180-195.
Михалчев, Димитър Критика и самоотбрана, бр. 13, 2023, 196-221.

V. ЮБИЛЕЙ
Георги Каприев на 60, бр. 10, 2020, 160-163.
Професионална биография на Нонка Богомилова, бр. 12, 2022, 178-181.
Професионална биография на Стилиян Йотов, бр. 10, 2020, 173-175.
Богомилова, Нонка Не/Възможният синтез?, бр. 12, 2022, 182-191.
Бояджиев, Цочо Проблемът за светлината в коментара на св. Тома от Аквино „За божествените имена“ на Дионисий Псевдо-Ареопагит, бр. 11, 2021, 135-143.
Йотов, Стилиян Кант – един бунтар на средна възраст, бр. 10, 2020, 176-186.
Каприев, Георги Андреас Шпеер на 60, бр. 7, 2017, 117-119; Историко-философският стил на Стилиян Йотов и неговите ходове. A case study, бр. 10, 2020, 164-172.
Стаматов, Атанас Рицарят на светлината, бр. 11, 2021, 131-134.
Шпеер, Андреас из „Метафизичното мислене: крехка конвергенция”, бр. 7, 2017, 120-132.

VІ. IN MEMORIAM
Професионална биография на Асен Карталов, бр. 13, 2023, 222-224.
Професионална биография на Петър-Емил Митев, бр. 13, 2023, 233-234.
Асенов, Стоян За философията и история на философията, бр. 11, 2021, 146-153.
Атанасова, Ева За сър Роджър Скрутън (1944-2020), платонично, бр. 10, 2020, 187-196.
Видински, Васил Бъдещето на класическата и на аналитичната метафизика през погледа на Елена Панова, бр. 9, 2019, 181-185.
Данаилов, Георги (1936-2017) Дали възраждането на науките и изкуствата е допринесло за пречистване на нравите, бр. 7, 2017, 133-145.
Захариев, Ясен За Христо Стоев (1973-2022), преждевременно, бр. 12, 2022, 192-194.
Карталов, Асен Къде е човекът?, бр. 13, 2023, 225-232.
Касабов, Огнян Изследователски размах и критическо дръзновение (в памет на Петър-Емил Митев), бр. 13, 2023, 235-238.
Митев, Петър-Емил Елена Панова и нейното време, бр. 9, 2019, 175-180.
Стоев, Христо (1973-2022) Философия и въображение, бр. 12, 2022, 197-207.
Янакиев, Калин За Стоян Асенов-Джони (1960-2021), бр. 11, 2021, 144-145.
Списък с публикации на Христо Стоев, бр. 12, 2022, 195-196.

VІІ. КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ
Рецензии
Батулева, Татяна Проекции на Ницше в българската философска култура. Ценна придобивка, бр. 2, 2012, 192-195.
Бешкова, Анна Визии за философската образованост, бр. 8, 2018, 188-189; За обективността на истината и логиката, бр. 11, 2021, 154-156.
Богомилова, Нонка Солиден принос в сферата на философската антропология, бр. 9, 2019, 199-201; За трилогията на Владимир Градев „Прочити на Данте”, бр. 13, 2023, 239-243.
Бояджиев, Цочо „Философия на храненето”, бр. 3, 2013, 167-169; „Фотографията като път(уване ) към…”, бр. 8, 2018, 178-181.
Бузов, Вихрен Полезна история на логическия анализ на езика и категориите на този анализ, бр. 8, 2018, 181-183.
Ванева, Мария Посветен на Византия том в поредицата „Юбервег“ с българско участие, бр. 9, 2019, 191-192; Ars Vel Scientia (Desciplina)?, бр. 11, 2021, 157-161.
Видева, Недялка „Граници на биоетиката”, бр. 3, 2013, 169-170.
Георгиев, Олег Книгата „Професорско каре“ или история на „разговорите на четиримата“, бр. 12, 2022, 208-212.
Делчева, Ружа Значимо и полезно философско и библиографско издание, бр. 4, 2014, 214-217.
Димитров, Асен Четирилогия за критическа метафизика от български автор, бр. 5, 2015, 157-160.
Димитрова, Нина Историята на понятията като херменевтична философия, бр. 1, 2011, 142-143; Философията като български проблем, бр. 3, 2013, 173-174; „Византийското богословие през ХІV век“, бр. 6, 2016, 186-188; Дарителството за образование – по следите на една прекъсната традиция, бр. 7, 2017, 172-174.
Енчев, Кристиян Естетическото съзнание: обречено на метафоричност, бр. 7, 2017, 158-161.
Захариев, Ясен „Идентичност и нормативност”, бр. 3, 2013, 176-177; Духът на „новото време“ в българската философска есеистика между двете световни войни, бр. 4, 2014, 211-214; Добрите демони на Христо Стоев, бр. 5, 2015, 168-170.
Йотов, Стилиян Кант и смисълът на Просвещението, бр. 1, 2011, 133-137.
Канавров, Валентин Как е възможна онтологията на предметността, бр. 7, 2017, 155-158.
Каприев, Георги Прекопаване на научните предразсъдъци, бр. 2, 2012, 190-192.
Карагеоргиева, Анета Убедителна, оригинална и ясна пост-прагматистка онтология на истината, бр. 7, 2017, 150-155.
Колева, Бисера Философски размисъл за космическото битие на човека, бр. 7, 2017, 162-172; Трансценденталната антропология като път: върху петия том от кантианския опус на Валентин Канавров, бр. 10, 2020, 202-206.
Кулов, Венцеслав Едно респектиращо изследване върху научното обяснение и понятието за разбиране, бр. 9, 2019, 193-197.
Кънев, Александър Значимо философско изследване, бр. 7, 2017, 146-150; Истина и актуалност: бележки към философския проект на Димитър Вацов, бр. 9, 2019, 186-191.
Латев, Латьо „Човекът за продан“, бр. 6, 2016, 190-191.
Николова, Антоанета Измеренията на човешкото (Един поглед към новите книги на Нонка Богомилова), бр. 8, 2018, 183-188.
Райнова, Иванка Ценна книга за генезиса и развитието на философската антропология, бр. 6, 2016, 183-186.
Стаматов, Атанас За преводите, бр. 2, 2012, 195-198; „Философия на фотографията”, бр. 4, 2014, 209-211; Метафизика на границата, бр. 5, 2015, 165-168; „Пространства на идентичност – рефлексии върху българската философска култура“, бр. 9, 2019, 197-199.
Стоев, Христо „Хронотоп и тяло“, бр. 6, 2016, 188-190.
Сярова, Ели Смисъл и вяра в руската религиозна философия, бр. 3, 2013, 174-175.
Тодоров, Добрин Увлекателен разказ за краха на тоталитарния социализъм с участието на български философи и историци, бр. 6, 2016, 179-182; „Моят свят е светът от вчера”, бр. 12, 2022, 212-217.
Тодоров, Христо П. Ново мащабно изследване върху философията на Хайдегер, бр. 1, 2011, 137-141; Ново българско изследване върху философията на Хосе Ортега-и-Гасет, бр. 3, 2013, 170-173; Оригинален опит върху философията на Декарт, бр. 5, 2015, 160-165.
Христов, Иван Нова стъпка в изучаването на Ареопагитския корпус, бр. 2, 2012, 187-190.
За „плоската” земя и дяволите на върха на една игла”, бр. 4, 2014, 217-218.

Анотации: бр. 1, 2011, 144-147; бр. 2, 2012, 199-200; бр. 3, 2013, 178-179; бр. 4, 2014, 191-193; бр. 5, 2015, 170-173; бр. 6, 2016, 192-193; бр. 7, 2017, 174-175; бр. 8, 2018, 190-191; бр. 9, 2019, 204-206; бр. 10, 2020, 206-207; бр. 11, 2021, 161-162; бр. 12, 2022, 218-219; бр. 13, 2023, 243-245.

Библиoграфия: бр. 1, 2011, 147; бр. 2, 2012, 200-201; бр. 3, 2013, 180; бр. 4, 2014, 193-194; бр. 5, 2015, 173-174; бр. 6, 2016, 193-195; бр. 7, 2017, 175-176; бр. 8, 2018, 191-192; бр. 9, 2019, 206-208; бр. 10, 2020, 207-210; бр. 11, 2021, 162-164; бр. 12, 2022, 219-221; бр. 13, 2023, 245-248.

Библиография на проф. Михаил Бъчваров (1929-1997), бр. 4, 2014, 195-202.
Анонс, бр. 5, 2015, 175-176.

Страници из…
Динева, Гергана Раждането на личността (София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2018), бр. 8, 2018, 193-197.
Стойнев, Анани Спиридон Казанджиев за Пенчо Славейков (София: ИК „Св. Иван Рилски“, 2017), бр. 7, 2017, 176-179.

VІІІ. ФИЛОСОФСКАТА ПУБЛИЧНОСТ
Обзор
Асенов, Стоян Конференцията в Гьолечица – 30 години по-късно, бр. 3, 2013, 181-183.
Динева, Гергана Научна и изследователска дейност на Института за средновековна философия и култура за периода 2010-2011 г., бр. 1, 2011, 148-150; Семинарът в Елена, бр. 7, 2017, 180-185.
Желязкова-Стоева, Цена Философия с деца, бр. 11, 2021, 165-172.
Захариев, Ясен Философската библиотека „Семинар 333“, бр. 10, 2020, 211-216.
Колев, Иван Българско философско общество, бр. 5, 2015, 177-179.
Кръстева, Силвия Три десетилетия специалност „Философия” в ЮЗУ „Неофит Рилски”, бр. 13, 2023, 249-251.
Маринова, Емилия Националните конференции по етика – важен форум за дебат по значими етически теми, бр. 6, 2016, 196-201.
Пожарлиев, Райчо Петнадесет години специалност „Философия” в ПУ „Паисий Хилендарски”, бр. 8, 2018, 198-200.
Тодоров, Добрин Първите две години на Института за българска философска култура, бр. 2, 2012, 202-204; Конференциите на преподавателите по философия в Китен – един полезен форум, бр. 4, 2014 231-235; Четвърт век Архив за средновековна философия и култура, бр. 9, 2019, 207-215; Две десетилетия Сдружение на университетските преподаватели по философия в България, бр. 12, 2022, 222-232.

Форум
Динева, Гергана Конференцията в Кьолн, бр. 4, 2014, 236-239.
Желязкова, Цена Юбилейно честване „125 години университетска философия в България”, бр. 7, 2017, 185-186.
Иванова-Варджийска, Евелина Национална конференция „Да избереш философия – ситуации и възможности“, бр. 11, 2021, 173-176.
Колева, Бисера Десета национална конференция „Проблеми и перспективи на философското образование в България”: сериозни проблеми и крехки перспективи, бр. 10, 2020, 217-222.
Кръстева, Силвия Юбилейна конференция „30 години специалност „Философия“ в Югозападния университет“, бр. 13, 2023, 252-256.
Марков, Смилен Тридесет и седмата Кьолнска конференция по медиевистика бе посветена на Византия, бр. 1, 2011, 151-155.
Симова, Олга 10 години международен научен семинар „Философия и демокрация“ в Дубровник, бр. 5, 2015, 180-181.
Стаматов, Атанас „История и преживяване“, бр. 12, 2022, 233-234.
Тодоров, Добрин Показателен за състоянието на философията в Югоизточна Европа научен форум, бр. 1, 2011, 155-159; Tрадиционен празник, отбелязан по нетрадиционен начин, бр. 4, 2014, 239-241.
Тодоров, Христо П. Семинар в памет на проф. Богдан Богданов, бр. 6, 2016, 202-206.
Якимова, Милена Девета интердисциплинарна научна конференция по хуманитаристика „Бързай бавно“, София-Априлци 2019 г., бр. 9, 2019, 215-216.

Събития: бр. 1, 2011, 160-165; бр. 2, 2012, 205-208; бр. 3, 2013, 184-187; бр. 4, 2014, 212-214; бр. 5, 2015, 182-184; бр. 6, 2016, 207-211; бр. 7, 2017, 187-189; бр. 8, 2018, 201-204; бр. 9, 2019, 218-222; бр. 10, 2020, 223-227; бр. 11, 2021, 177-181; бр. 12, 234; бр. 13, 256-260.

Придобити научни степени: бр. 1, 2011, 165-166; бр. 2, 2012, 208-212; бр. 3, 2013, 188-191; бр. 4, 2014, 214-216; бр. 5, 2015, 185-188; бр. 6, 2016, 211-215; бр. 7, 2017, 190-192; бр. 8, 2018, 204-207; бр. 9, 2019, 222-227; бр. 10, 2020, 227-230; бр. 11, 2021, 181-184; бр. 12, 237-238; бр. 13, 260-262.

Заети академични длъжности: бр. 1, 2011, 166-168; бр. 2, 2012, 212-215; бр. 3, 2013, 192-194; бр. 4, 2014, 217-219; бр. 5, 2015, 188-191; бр. 6, 2016, 215-217; бр. 7, 2017, 192-193; бр. 8, 2018, 207-209; бр. 9, 2019, 227-229; бр. 10, 2020, 230-232; бр. 11, 2021, 184-185; бр. 12, 238-240; бр. 13, 263-264.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Андреев, Ясен Какъв е въпросът? Бележки към превода на Магда Кинг, бр. 12, 2022, 264-277; Гилбърт Райл – биографична бележка, бр. 13, 2023, 265-267.
Димитров, Стефан Биографична справка за Марта Кинг, бр. 12, 2022, 241.
Кинг, Магда Ръководство към Хайдегеровото Битие и време. Първа част Какъв е въпросът? Встъпление, бр. 12, 2022, 242-263.
Райл, Гилбърт „Битие и време“ на Мартин Хайдегер, бр. 13, 2023, 268-283.
Тодоров, Добрин Aкадемичната кариера на професионалните философи в България през посттоталитарния период (Между 1991 и 2010 г.), бр. 1, 2011, 169-237; Особености на академичната кариера на българските философи след въвеждане на ЗРАСРБ, бр. 5, 2015, 192-228; Tенденции в дисертационната дейност на българските философи през второто десетилетие на ХХI век, бр. 11, 2021, 186-220.

Дискусия: За мястото и ролята на историко-философските знания в преподаването по философия, бр. 6, 2016, 218-237; Духовната ситуация на времето днес, бр. 8, 2018, 210-248.