Ежегодното списание за философия и култура Български философски преглед е орган на Института за българска философска култура. Неговата амбиция е да улавя и предава облика на общностния живот в сферата на философската българистика у нас и зад граница; да инициира и стимулира изследователския интерес в тази посока; продуктивно да вгражда в националната ни култура постигнатите резултати; да ги прави достояние не само на специалисти, професионално ангажирани с философията, но и на широката културна общественост. Структурата му е традиционна за подобен тип издания, като потенциално покрива пълния спектъра на творчески търсения из областта на философската ни култура и включва рубриките:
І. Изследвания – представя резултати в определен за броя тематичен кръг на философията и текстове от чужди автори, съпричастни по някакъв начин към българската философска култура;
ІІ. Архив – включва архивни текстове и аналитични статии върху архивни единици, свързани с развоя на националната ни философска култура;
III. Философски ракурси – свободна от съдържателно-дисциплинарни и жанрово-стилистични ограничения зона. Единственото условие, предявено към предложените за печат в раздела текстове е философското да присъства в тях, независимо от метаморфозите, в които е представено;
ІV. Критика и библиография – чрез рецензии, анотации и представяне по библиографско каре прави преглед на публикуваните през календарната година монографии и сборници, а също библиографии по теми и персоналии;
V. Философската публичност – отразява, публичния живот (научни форуми, защити на дисертации, хабилитации, юбилеи и пр.) на организации, сдружения, образователни и изследователски институции, и изследователи на философската ни култура.
Списанието е представено в международните електронни бази данни CEEOL и EBSCO. То е индексирано в ERIH+. Изданието е включено в Националния референтен списък на български научни издания. Неговият ISSN е 1314-5908.

Редакционна колегия
Атанас СТАМАТОВ – отговорен редактор
Нина ДИМИТРОВА, Ясен ЗАХАРИЕВ, Бисера КОЛЕВА, Венцеслав КУЛОВ, Христо СТОЕВ, Добрин ТОДОРОВ, Христо П. ТОДОРОВ – членове

Списанието може да бъде закупено от:
книжарница „Нисим” – София, бул. Васил Левски № 59.
книжарница „Български книжици” – София, ул. Аксаков № 10.
книжарница в СУ „Св. Климент Охридски” (северно от централното фоайе).


БИБЛИОГРАФСКИ УКАЗАТЕЛ
на сп. „Български философски преглед”
Печатният орган на Института за българска философска култура „Български философски преглед” се издава от 2011 г. Списанието се публикува веднъж годишно след завършване на календарната година. За периода на досегашното му съществуване (2011-2018) са отпечатани 8 броя. В тях са публикувани 151 текста на 83 автори. Текстовете са подредени по азбучен ред на имената на авторите, като тези от един автор са разположени хронологично. За всеки текст е посочен както броят, респ. годината през която е отпечатан, така и страниците на които е публикуван.

ХИЛЯДА И СТО ГОДИНИ ОТ УСПЕНИЕТО НА СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ († 916 Г.)
Тропар за Св. Климент, бр. 6, 2016, 5.
Климент Охридски Слово за Света Троица, за сътворението на света и за Страшния съд, бр. 6, 2016, 6-16.

І. ИЗСЛЕДВАНИЯ
Богомилова, Нонка Философията на историята в антропологическа перспектива: Асен Игнатов (Контекстът на българската история), бр. 5, 2015, 29-43.
Джевиецка, Евелина В сянката на кръста. За постсекуларната мисъл в изследванията върху модерната литература, бр. 6, 2016, 33-56.
Димитрова, Нина Янко Янев: балканско и европейско, бр. 5, 2015, 20-28.
Захариев, Ясен; Тодоров, Христо П. Преводът и формирането на философския език в България, бр. 3, 2013, 81-98.
Илиев, Атанас Философското дело на проф. Димитър Михалчев, бр. 1, 2011, 7-14.
Кацарски, Иван Иван Георгов – известно, неизвестно и как бихме могли да узнаем повече за него?, бр. 2, 2012, 5-12.
Колева, Бисера Образи на Сократ в българската философска книжнина (От Георгов до наши дни), бр. 2, 2012, 32-75; За ценността на свободата у Сократ, бр. 8, 2018, 27-48.
Кулов, Венцеслав Препрочитайки Димитър Михалчев, бр. 1, 2011, 15-40; За Карл Попър и историзма в изучаването на философията, бр. 4, 2014, 30-44.
Манова, Ива Illyrico Caractere, Ac Idiomate: Философската и богословската лексика в Огледало на истината (1716) на Кръстьо Пейкич, бр. 3, 2013, 62-80.
Николов, Тони Oт колективност към индивидуалност (Размисли върху моралния облик на българина в творчеството на Иван Хаджийски), бр. 7, 2017, 5-12.
Пожарлиев, Райчо Марксовият морален дискурс, бр. 7, 2017, 13-17.
Симова, Олга Свободата и алтернативите на либералната демокрация, бр. 8, 2018, 49-66.
Скрутън, Роджър Идеята за университета, бр. 4, 2014, 7-20.
Стаматов, Атанас Философът-обществовед Димитър Михалчев, бр. 1, 2011, 41-68; Св. Константин-Кирил и раждането на българския философски език, бр. 3, 2013, 5-14; Бележки към философските прочити на българската история, бр. 5, 2015, 5-19.
Стоев, Христо Три модуса на свободата, бр. 8, 2018, 5-26.
Стоянов, Красимир За целите и функциите на институционалното образование, бр. 4, 2014, 21-29.
Тодоров, Добрин Етическите възгледи на Иван Георгов, бр. 2, 2012, 13-31; Въвеждане на темата за свободата на волята в модерната българска философска култура, бр. 8, 2018, 67-84.
Тодоров, Добрин; Караджов, Стефан Университетското философското образование в България през погледа на студентите, бр. 4, 2014, 45-97.
Тодоров, Христо П. Донорството на органи – помощ или търговия?, бр. 7, 2017, 18-27.
Турлаков, Николай Мито-поетичният извор на философстването и философската ценност на литературата, бр. 6, 2016, 17-32.
Христова, Адриана; Христов, Иван Понятийна структура и лингвистична характеристика на категориално-логическите термини в Симеоновия сборник, бр. 3, 2013, 15-61.
Цанков, Георги Кривата на естетическите възгледи на д-р Кръстьо Кръстев, бр. 6, 2016, 57-76.

ІІ. АРХИВ
Аврамов, Димитър Няма коректив за моралното извисяване на нацията (Интервю), бр. 7, 2017, 66-68.
Арнаудов, Михаил Увод в литературната наука, бр. 6, 2016, 94-106.
Бицили, Пьотр Проблемът за свободата в нашето време, бр. 8, 2018, 126-133.
Ванков, Никола Нравоучението в първоначалното училище, бр. 4, 2014, 120-125.
Ганева, Райна Pro philosophia, бр. 4, 2014, 115-119.
Генчев, Николай Историческа съдба и народопсихология на българите, бр. 5, 2015, 123-134.
Георгов, Иван История на философията. Увод, бр. 2, 2012, 76-106.
Герасков, Михаил Въпросът за свободната воля от етическо гледище, бр. 7, 2017, 52-59.
Гюзелев, Иван Значението на Балкана за историческото развитие на България, бр. 5, 2015, 44-80.
Далчев, Атанас Философия и поезия (Фрагменти), бр. 6, 2016, 129-131.
Драмалиев, Кирил Просветната реформа на Отечествения фронт (Фрагменти), бр. 4, 2014, 126-134.
Драмалиев, Любомир Комунистическата нравственост – същност, възникване и развитие, бр. 7, 2017, 60-65.
Енчев, Илия В защита на етиката като учебен предмет, бр. 4, 2014, 135-141.
Захариев, Ясен Изгубените архиви на Димитър Михалчев, бр. 1, 2011, 92-95; Биографията и смъртта на проф. Иван Георгов в архивите на проф. Иван Саръилиев, бр. 2, 2012, 110-112.
Иванов, Йордан Проблемата за злото и за свободата на волята в старобългарската книжнина, бр. 3, 2013, 99-104.
Иванчев, Димитър Философия и литература, бр. 6, 2016, 126-128.
Казанджиев, Спиридон Духът на нашето образование, бр. 4, 2014, 98-114; Поезия и мироглед, бр. 6, 2016, 107-112.
Кръстев, Кръсто Естетиката като наука, бр. 6, 2016, 77-93; Живот за нравствен идеал, бр. 7, 2017, 37-44.
Кънев, Николай Философски мотиви в лириката на Вазов, Михайловски и Пенчо Славейков, бр. 6, 2016, 113-125.
Михайловски, Стоян Въведение във философията на новобългарската история, бр. 5, 2015, 81-105.
Михалчев, Димитър Философията на кръстопът бр. 1, 2011, 69-91; Свободата на волята, бр. 8, 218, 105-125.
Мутафчиев, Петър Към философията на българската история. Византинизмът в средновековна България, бр. 5, 2015, 106-113.
Негенцов, Христо Морално обучение, бр. 7, 2017, 45-51.
Павлов, Тодор Свобода на волята (Философско-социологически очерк), бр. 8, 2018, 134-146.
Петканов, Константин Нравственото чувство у българина, бр. 7, 2017, 31-36.
Поп Минчо Кънчев Наставления за децата ми Теня, Кънча и Вълча. Начало премудрост страх господен, бр. 7, 2017, 28-30.
Станчева-Андреева, Райна Мисли върху свободата на волята, бр. 8, 2018, 85-104.
Янев, Янко Една от най-големите и най-смелите идеи, които е родила до днес българската наука, бр. 2, 2012, 107-109; Изток или Запад. Философия на родината, бр. 5, 2015, 114-122.
Биография на проф. Иван Георгов, бр. 2, 2012, 113-122.

ІІІ. ФИЛОСОФСКИ РАКУРСИ
Батулева, Татяна Феминизъм и майчинство: съвременни философски ракурси, бр. 6, 2016, 160-178.
Бояджиев, Цочо Снимка за спомен. Фотографията и парадоксите на паметта, бр. 1, 2011, 107-125; И пак: каква ми е Хекуба или защо е полезно да изучаваме историята на философията, бр. 5, 2015, 135-146.
Георгиев, Олег Августин за трансцендирането на Аз-а, бр. 1, 2011, 96-106; Игра на думи, бр. 2, 2012, 136-148; Oще веднъж за прочита на миналото, бр. 8, 2018, 156-166.
Данова, Надя Ролята на гръцката култура за формирането на новобългарската философска култура, бр. 4, 2014, 142-177.
Димитрова, Нина Философията на нашето време – философската есеистика от междувоенния период в България, бр. 2, 2012, 149-164; Човекът – върховна привилегия, бр. 4, 2014, 178-198; Асен Игнатов: историята като драма, бр. 7, 2017, 69-85; Пьотр Бицили: формулата на нашето време, бр. 8, 2018, 147-155.
Калчева, Мария Понятието форма при четирима доминиканци от XIII в.: Алберт Велики, Тома от Аквино, Улрих от Страсбург и Дитрих от Фрайберг, бр. 3, 2013, 105-139.
Каприев, Георги Душата, когато не става дума за разума. Византийският поглед, бр. 6, 2016, 132-142.
Кулов, Венцеслав Димитър Михалчев и проблемът за предмета на логиката, бр. 7, 2017, 86-98.
Митева, Евелина „Съвършенство”: история на едно понятие, бр. 3, 2013, 140-157.
Пожарлиев, Райчо Фалшивите храни (Из социалната философия на храненето), бр. 8, 2018, 167-177.
Симова, Олга Теоретични рефлексии върху прехода в България, бр. 2, 2012, 165-186; Конституционализъм и демокрация в теорията за космополитната демокрация, бр. 5, 2015, 147-156; Критика на демократичните принципи от епистократична гледна точка, бр. 7, 2017, 99-116.
Стефанов, Сергей Опит върху методологията на историята на средновековната естетика, бр. 2, 2012, 123-135.
Стоев, Христо Философски „фрагменти”, бр. 1, 2011, 126-132; Понятието за „навик“ у Хюм и Кант, бр. 4, 2014, 199-208; За автентичността в изкуството или върху разликата между красиво и приятно, бр. 6, 2016, 143-159.
Тодоров, Христо Х. Фикционални изказвания и фикционални обекти, бр. 3, 2013, 158-166.

ІV. ЮБИЛЕЙ
Каприев, Георги Андреас Шпеер на 60, бр. 7, 2017, 117-119.
Шпеер, Андреас из „Метафизичното мислене: крехка конвергенция”, бр. 7, 2017, 120-132.

V. IN MEMORIAM
Данаилов, Георги (1936-2017) Дали възраждането на науките и изкуствата е допринесло за пречистване на нравите, бр. 7, 2017, 133-145.

VІ. КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ
Рецензии
Батулева, Татяна Проекции на Ницше в българската философска култура. Ценна придобивка, бр. 2, 2012, 192-195.
Бешкова, Анна Визии за философската образованост, бр. 8, 2018, 188-189.
Бояджиев, Цочо „Философия на храненето”, бр. 3, 2013, 167-169; „Фотографията като път(уване ) към…”, бр. 8, 2018, 178-181.
Бузов, Вихрен Полезна история на логическия анализ на езика и категориите на този анализ, бр. 8, 2018, 181-183.
Видева, Недялка „Граници на биоетиката”, бр. 3, 2013, 169-170.
Делчева, Ружа Значимо и полезно философско и библиографско издание, бр. 4, 2014, 214-217.
Димитров, Асен Четирилогия за критическа метафизика от български автор, бр. 5, 2015, 157-160.
Димитрова, Нина Историята на понятията като херменевтична философия, бр. 1, 2011, 142-143; Философията като български проблем, бр. 3, 2013, 173-174; „Византийското богословие през ХІV век“, бр. 6, 2016, 186-188; Дарителството за образование – по следите на една прекъсната традиция, бр. 7, 2017, 172-174.
Енчев, Кристиян Естетическото съзнание: обречено на метафоричност, бр. 7, 2017, 158-161.
Захариев, Ясен „Идентичност и нормативност”, бр. 3, 2013, 176-177; Духът на „новото време“ в българската философска есеистика между двете световни войни, бр. 4, 2014, 211-214; Добрите демони на Христо Стоев, бр. 5, 2015, 168-170.
Йотов, Стилиян Кант и смисълът на Просвещението, бр. 1, 2011, 133-137.
Канавров, Валентин Как е възможна онтологията на предметността, бр. 7, 2017, 155-158.
Каприев, Георги Прекопаване на научните предразсъдъци, бр. 2, 2012, 190-192.
Карагеоргиева, Анета Убедителна, оригинална и ясна пост-прагматистка онтология на истината, бр. 7, 2017, 150-155.
Колева, Бисера Философски размисъл за космическото битие на човека, бр. 7, 2017, 162-172.
Кънев, Александър Значимо философско изследване, бр. 7, 2017, 146-150.
Латев, Латьо „Човекът за продан“, бр. 6, 2016, 190-191.
Николова, Антоанета Измеренията на човешкото (Един поглед към новите книги на Нонка Богомилова), бр. 8, 2018, 183-188.
Райнова, Иванка Ценна книга за генезиса и развитието на философската антропология, бр. 6, 2016, 183-186.
Стаматов, Атанас За преводите, бр. 2, 2012, 195-198; „Философия на фотографията”, бр. 4, 2014, 209-211; Метафизика на границата, бр. 5, 2015, 165-168.
Стоев, Христо „Хронотоп и тяло“, бр. 6, 2016, 188-190.
Сярова, Ели Смисъл и вяра в руската религиозна философия, бр. 3, 2013, 174-175.
Тодоров, Добрин Увлекателен разказ за краха на тоталитарния социализъм с участието на български философи и историци, бр. 6, 2016, 179-182.
Тодоров, Христо П. Ново мащабно изследване върху философията на Хайдегер, бр. 1, 2011, 137-141; Ново българско изследване върху философията на Хосе Ортега-и-Гасет, бр. 3, 2013, 170-173; Оригинален опит върху философията на Декарт, бр. 5, 2015, 160-165.
Христов, Иван Нова стъпка в изучаването на Ареопагитския корпус, бр. 2, 2012, 187-190.
За „плоската” земя и дяволите на върха на една игла”, бр. 4, 2014, 217-218.
Библиография на проф. Михаил Бъчваров (1929-1997), бр. 4, 2014, 195-202.
Страници из…
Динева, Гергана Раждането на личността (София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2018), бр. 8, 2018, 193-197.
Стойнев, Анани Спиридон Казанджиев за Пенчо Славейков (София: ИК „Св. Иван Рилски“, 2017), бр. 7, 2017, 176-179.

VІІ. ФИЛОСОФСКАТА ПУБЛИЧНОСТ
Обзор
Асенов, Стоян Конференцията в Гьолечица – 30 години по-късно, бр. 3, 2013, 181-183.
Динева, Гергана Научна и изследователска дейност на Института за средновековна философия и култура за периода 2010-2011 г., бр. 1, 2011, 148-150; Семинарът в Елена, бр. 7, 2017, 180-185.
Колев, Иван Българско философско общество, бр. 5, 2015, 177-179.
Маринова, Емилия Националните конференции по етика – важен форум за дебат по значими етически теми, бр. 6, 2016, 196-201.
Пожарлиев, Райчо Петнадесет години специалност „Философия” в ПУ „Паисий Хилендарски”, бр. 8, 2018, 198-200.
Тодоров, Добрин Първите две години на Института за българска философска култура, бр. 2, 2012, 202-204; Конференциите на преподавателите по философия в Китен – един полезен форум, бр. 4, 2014 231-235.
Форуми
Динева, Гергана Конференцията в Кьолн, бр. 4, 2014, 236-239.
Желязкова, Цена Юбилейно честване „125 години университетска философия в България”, бр. 7, 2017, 185-186.
Марков, Смилен Тридесет и седмата Кьолнска конференция по медиевистика бе посветена на Византия, бр. 1, 2011, 151-155.
Симова, Олга 10 години международен научен семинар „Философия и демокрация“ в Дубровник, бр. 5, 2015, 180-181.
Тодоров, Добрин Показателен за състоянието на философията в Югоизточна Европа научен форум, бр. 1, 2011, 155-159; Tрадиционен празник, отбелязан по нетрадиционен начин, бр. 4, 2014, 239-241.
Тодоров, Христо П. Семинар в памет на проф. Богдан Богданов, бр. 6, 2016, 202-206.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Тодоров, Добрин Aкадемичната кариера на професионалните философи в България през посттоталитарния период (Между 1991 и 2010 г.), бр. 1, 2011, 169-237; Особености на академичната кариера на българските философи след въвеждане на ЗРАСРБ, бр. 5, 2015, 192-228.
Дискусия: За мястото и ролята на историко-философските знания в преподаването по философия, бр. 6, 2016, 218-237; Духовната ситуация на времето днес, бр. 8, 2018, 210-248.