ОБЯВЕНИ КОНКУРСИ

за обучение в докторски програми и заемане на академични длъжности от професионални философи в България

Източник на информация Институция Вид конкурс Дисциплина (шифър) Срок

ДВ, бр. 42, 28.05.2019 г. СУ „Св. Климент Охридски“ доктор (задочно, платено) 2.3. Философия (Философия с преподаване на английски език) 28.07.2019 г.