ОБЯВЕНИ КОНКУРСИ

за обучение в докторски програми и заемане на академични длъжности от професионални философи в България

Източник на информация Институция Вид конкурс Дисциплина (шифър) Срок

ДВ, бр. 89, 12.11.2019 г. ИФС-БАН професор 2.3. Философия (Европеистика и сигурност) 12.01.2020 г.
ДВ, бр. 89, 12.11.2019 г. ИФС-БАН професор 2.3. Философия (Етика) 12.01.2020 г.
ДВ, бр. 89, 12.11.2019 г. ИФС-БАН професор 2.3. Философия (Съвременни философски учения) 12.01.2020 г.
ДВ, бр. 89, 12.11.2019 г. ИФС-БАН доцент 2.3. Философия (Футурология) 12.01.2020 г.
ДВ, бр. 89, 12.11.2019 г. ИФС-БАН главен асистент 2.3. Философия 12.01.2020 г.
ДВ, бр. 89, 12.11.2019 г. ИФС-БАН главен асистент 2.3. Философия (Етика) 12.01.2020 г.
ДВ, бр. 89, 12.11.2019 г. ИФС-БАН главен асистент 2.3. Философия (Философска анропология) 12.01.2020 г.
ДВ, бр. 93, 26.11.2019 г. НБУ професор 2.3. Философия 26.01.2020 г.