Като значим елемент в структурата на философската публичност разглеждаме специализираният философски печат. Всеки печатен орган – имащ за цел както огласяване резултатите от теоретичните дирения на професионалните философи, така и популяризиране на философските идеи в обществото, притежава свой уникален облик и история на оформяне. Същевременно при анализа на физиономията всяко издание следва да бъдат отчитани няколко основни критерия: статут и среда на съществуване, структуриране, проблемно-тематичен профил и особености на авторския състав. Те представляват минималния набор от показатели, според които се изследва кое да е издание, особено теоретично. Тук информацията за различните издания е организирана според посочените критерии, След кратките представяния на изданията са приложени техни библиографски указатели.
Сред печатните органи са обособени тези, които вече са престанали да излизат, от продължаващите своя живот. Изданията са разположени в хронологичен ред – според времето на тяхното създаване. На друго място в сайта са направени препратки към хуманитарни и философски списания, публикувани понастоящем в електронен формат.

ОТ МИНАЛОТО


НАСТОЯЩИ