В изданието Философски съчинения са включени две монографии на акад. Иван Недев Гюзелев (1844-1916): „Светът като продукт на съзнанието” и „Абсолютното съзнание”. Те са били публикувани в началото на ХХ век, като понастоящем са практически неизвестни както на специалистите, така и на широката публика. Обнародването днес на тези текстове дава възможност да се осмисли по-задълбочено делото на почти забравения самобитен български мислител. Тези текстове имат почти изцяло историческа стойност, като представят възгледите на създателя на „първата завършена философска система на български език” (Д. Михалчев). Текстовете биха представлявали интерес за всеки, който се интересува от генезиса на модерната философска култура в България.

В изданието Етически съчинения са включени два етически лекционни курса на проф. д-р Иван Андреев Георгов (1862-1936): „История на етиката” и „Етика (Принципи на морала)”, както и три негови изследователски разработки върху проблеми на моралната философия – „Егоизмът и безкористието като принципи на нравствения живот”,„Проблемата за свободата на волята” и „Що е съвест?”. Тези текстове са били публикувани за първи път през първата третина на ХХ век, като понастоящем са практически неизвестни както на специалистите, така и на широката публика. Обнародването им днес дава възможност да се осмисли още по-задълбочено делото на „бащата” на професионалното университетско обучение по философия в България. Освен собствено историческа тези текстове имат и актуална стойност, доколкото съдържащите се в тях наблюдения и оценки не са загубили значимост. Текстовете биха представлявали интерес за всеки, който се интересува от основните проблеми на етическата теория и историята на етическите учения, както и от дейността на първия български изследовател на моралната философия от епохата след Освобождението.

Изданието Записки по логика съдържа лекционния курс по логика на проф. Димитър Михалчев (1881-1967). Те са били публикувани през 1947 г. под формата на циклостилно издание, целящо подготовката на студентите от специалност „философия” по предмета „Логика”. Понастоящем записките са практически неиз­вестни както на специалистите, така и на широката публика. Преиздаването днес на това учебно помагало дава възможност да се преосмисли критично делото на един от най-изтъкнатите български философи, водеща фигура в българската философска култура от епохата след Освобождението.