Учредителите на ИБФК разглеждат като една от основните си задачи създаването на Българския философски архив към Института. За нейната реализация си поставят по-конкретната цел да изградят био-библиографска база данни, която документално да предпоставя културно-историческите и в частност историко-философски българистични изследвания. Нейното създаване ще способства за включване на философското ни наследство като важен конструктивен елемент в изграждането и утвърждаването облика на модерната българска култура.

При изграждането на „Българския философски архив“ ще се осъществяват следните конкретни дейности:

  • „Топографиране” на наличните архивни единици с отношение към развоя на българската философска култура (в Държавния архив, Българския исторически архив, Архива на Българската академия на науките, Центъра „Проф. Иван Дуйчев”, Архива към НБУ и др.);
  • Био-библиографско картографиране на архивните единици;
  • Създаване Индекс на Българския философски архив;
  • Издирване, обработване и при определен режим предоставяне за ползване на постъпилите нови архивни единици.

В този раздел информацията е разпределена в два блока. Единият включва документи, които се отнасят както до живота и делото на отделни личности, така и до дейността в полето на философското образование или специализираните философски изследвания на различни държавни институции и неправителствени организации. Другият съдържа оценъчни текстове за развоя и разбирането на философските дирения в страната, както и за методологическите инструменти, използвани в това начинание.

Формирането на „Български философски архив“ предполага активното сътрудничество на всички професионални философи от страната, които намират това начинание за уместно. Бихме били благодарни на колегите, които съдействат за формиране на Архива.

ЛИЧНИ АРХИВИ

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ АРХИВИ

ДОКУМЕНТИ